sang kien kinh nghiem mam non

giáo án Vật lý 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 443       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0m3kyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/22/2012 9:29:00 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
0
Lần tải
443
File đã kiểm duyệt an toàn

Phần thứ Nhất: Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế mà nhiệm vụ và mục ti,xem chi tiết và tải về giáo án sang kien kinh nghiem mam non, Giáo Án Vật Lý 9 , Giáo án điện tử sang kien kinh nghiem mam non, doc, 1 trang, 0.15 M, Vật lý 9 chia sẽ bởi Công Nguyễn Thành đã có 443 download

LINK DOWNLOAD

sang-kien-kinh-nghiem-mam-non.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phần thứ Nhất: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế mà nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục Mầm non là làm tốt công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhằm bồi dưỡng các cháu trở thành những người công dân tốt cho xã hội sau này. Đúng như lời Hồ Chủ Tịch đã nói:
“ Vì lợi ích trăm năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người ”
Như đồng chí Lê Duẩn đã nói “Xây dựng con người mới là một trong các mục tiêu quan trọng hàng đầu của cách mạng XHCN, song con người phải được xây dựng từ bây giờ, từ những dòng sữa tươi mát của người mẹ, từ những sự chăm sóc đầu tiên của gia đình và xã hội”.
Tại Đại hội cô nuôi dạy trẻ tiên tiến toàn Miền Bắc lần II Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “…hãy giành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”. Như vậy, chúng ta phải nuôi dạy trẻ một cách tốt nhất bằng tất cả các khả năng có thể có được của gia đình và xã hội, phải làm thật tốt việc nuôi dạy trẻ trong nhà trường.Trẻ em như mầm non của giống tốt, giống được ươm đúng kỹ thuật thì sau này sẽ bội thu, nuôi dạy tốt thì sau này sẽ có một đội quân hùng hậu về mọi mặt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta giàu đẹp, hùng cường.
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội có vai trò vô cùng quan trọng. Đối với con người ngôn ngữ vừa là phương tiện để giao tiếp, vừa là phương tiện để tư duy, đó chính là bản chất của ngôn ngữ. Hoạt động giao tiếp không chỉ được hiểu đơn giản là quá trình trao đổi truyền đạt và thu nhận thông tin, mà đó chính là sự tác động qua lại giữa con người với con người. Nhờ có hoạt động giao tiếp con người mới có thể lao động tạo ra sản phẩm xã hội. Như vậy có thể nói nếu không có ngôn ngữ con người không thể lao động chung, không thể có sản phẩm xã hội và không có xã hội. Như vậy ngôn ngữ là phương tiện hình thành bảo tồn và phát triển của xã hội loài người.
ở lứa tuổi Mầm non, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển rất nhanh. Ngôn ngữ chính là một trong những phương tiện thúc đẩy trẻ trở thành một thành viên xã hội loài người. Ngôn ngữ là một công cụ hữu hiệu để trẻ có thể bày tỏ những nguyện vọng của mình từ khi còn rất nhỏ để người lớn có thể chăm sóc, điều khiển, giáo dục trẻ là một điều kiện quan trọng để trẻ tham gia vào mọi hoạt động và trong hoạt động hình thành nhân cách trẻ.
Trẻ 24 đến 36 tháng, ngôn ngữ của trẻ phát triển rất mạnh trên các bình diện: Vốn từ tăng lên rất nhanh, từ vài chục từ lên hàng trăm từ, đây là “Thời kỳ phác cảm ngôn ngữ”. Do tốc độ phát triển nhanh về ngôn từ, ngữ pháp, giọng đ

1

 

PhÇn thø NhÊt: Më ®Çu

 

1. Lý do chän ®Ò tµi

TrÎ em lµ h¹nh phóc cña gia ®×nh, lµ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, lµ líp ng­êi kÕ tôc cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. ChÝnh v× thÕ mµ nhiÖm vô vµ môc tiªu cña gi¸o dôc MÇm non lµ lµm tèt c«ng t¸c nu«i d­ìng, gi¸o dôc trÎ nh»m båi d­ìng c¸c ch¸u trë thµnh nh÷ng ng­êi c«ng d©n tèt cho x· héi sau nµy. §óng nh­ lêi Hå Chñ TÞch ®· nãi:

“ V× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶i trång c©y

V× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶i trång ng­êi ”

Nh­ ®ång chÝ Lª DuÈn ®· nãi “X©y dùng con ng­êi míi lµ mét trong c¸c môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña c¸ch m¹ng XHCN, song con ng­êi ph¶i ®­îc x©y dùng tõ b©y giê, tõ nh÷ng dßng s÷a t­¬i m¸t cña ng­êi mÑ, tõ nh÷ng sù ch¨m sãc ®Çu tiªn cña gia ®×nh vµ x· héi”.

T¹i §¹i héi c« nu«i d¹y trÎ tiªn tiÕn toµn MiÒn B¾c lÇn II Thñ t­íng Ph¹m V¨n §ång ®· nãi “…h·y giµnh nh÷ng g× tèt ®Ñp nhÊt cho trÎ em”. Nh­ vËy, chóng ta ph¶i nu«i d¹y trÎ mét c¸ch tèt nhÊt b»ng tÊt c¶ c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ cã ®­îc cña gia ®×nh vµ x· héi, ph¶i lµm thËt tèt viÖc nu«i d¹y trÎ trong nhµ tr­êng.TrÎ em nh­ mÇm non cña gièng tèt, gièng ®­îc ­¬m ®óng kü thuËt th× sau nµy sÏ béi thu, nu«i d¹y tèt th× sau nµy sÏ cã mét ®éi qu©n hïng hËu vÒ mäi mÆt ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ta giµu ®Ñp, hïng c­êng.

Ng«n ng÷ lµ mét hiÖn t­îng x· héi cã vai trß v« cïng quan träng. §èi víi con ng­êi ng«n ng÷ võa lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó giao tiÕp, võa lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó t­ duy, ®ã chÝnh lµ b¶n chÊt cña ng«n ng÷. Ho¹t ®éng giao tiÕp kh«ng chØ ®­îc hiÓu ®¬n gi¶n lµ qu¸ tr×nh trao ®æi truyÒn ®¹t vµ thu nhËn th«ng tin, mµ ®ã chÝnh lµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a con ng­êi víi con ng­êi. Nhê cã ho¹t ®éng giao tiÕp con ng­êi míi cã thÓ lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm x· héi. Nh­ vËy cã thÓ nãi nÕu kh«ng cã ng«n ng÷ con ng­êi kh«ng thÓ lao ®éng chung, kh«ng thÓ cã s¶n phÈm x· héi vµ kh«ng cã x· héi. Nh­ vËy ng«n ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn h×nh thµnh b¶o tån vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi.

 ë løa tuæi MÇm non, nh©n c¸ch cña trÎ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh.  Ng«n ng÷ chÝnh lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy trÎ trë thµnh mét thµnh viªn x· héi loµi ng­êi. Ng«n ng÷ lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó trÎ cã thÓ bµy tá nh÷ng nguyÖn väng cña m×nh tõ khi cßn rÊt nhá ®Ó ng­êi lín cã thÓ ch¨m sãc, ®iÒu khiÓn, gi¸o dôc trÎ lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó trÎ tham gia vµo mäi ho¹t ®éng vµ trong ho¹t ®éng h×nh thµnh nh©n c¸ch trÎ.

 TrÎ 24 ®Õn 36 th¸ng, ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn rÊt m¹nh trªn c¸c b×nh diÖn: Vèn tõ t¨ng lªn rÊt nhanh, tõ vµi chôc tõ lªn hµng tr¨m tõ, ®©y lµ “Thêi kú ph¸c c¶m ng«n ng÷”. Do tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vÒ ng«n tõ, ng÷ ph¸p, giäng ®iÖu… trÎ dÔ vÊp ph¶i nh÷ng tËt ng«n ng÷ nãi nh­ : nãi ngäng, nãi l¾p…nªn rÊt ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn t©m lý, th¸i ®é cña trÎ. Trong x· héi hiÖn nay, nhiÒu gia ®×nh bè mÑ cßn bËn m¶i lo lµm ¨n Ýt quan t©m ®Õn nhu cÇu g¾n bã cña trÎ. Nã thÓ hiÖn ë mèi quan hÖ, nÕu trÎ kh«ng ®­îc ®èi sö tèt trÎ sÏ ng¹i giao tiÕp mµ giao tiÕp víi ng­êi lín lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó trÎ lín lªn vµ tr­ëng thµnh. §èi víi tr­êng t«i, n»m trªn ®Þa bµn ph­êng Hång Hµ- lµ trung t©m bu«n b¸n cña c¶ tØnh, trÎ løa tuæi 24- 36 th¸ng cßn nãi ngäng, nãi sai nhiÒu, nhiÒu bè mÑ m¶i lo lµm ¨n nªn ch­a chó ý ®Õn viÖc d¹y nãi ®óng khoa häc. Lµ gi¸o viªn trùc tiÕp nu«i d¹y trÎ, t«i ®­îc chøng kiÕn vµ lµ ng­êi kh¬i nguån “Vèn ng«n ng÷ cña trΔ. VËy t«i ®· nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 24 ®Õn 36 th¸ng- Tr­êng MN b¸n c«ng Sao Mai”.

 

           2. Môc ®Ých nghiªn cøu

             T×m ra mét sè biÖn ph¸p:

            - Ph¸t triÓn vèn tõ cho trÎ

- Ph¸t triÓn lêi nãi m¹ch l¹c

- D¹y trÎ nãi ®óng ng÷ ph¸p

- Gióp ng«n ng÷ cña trÎ mang tÝnh biÓu c¶m

            3. §èi t­îng nghiªn cøu

          Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 24 – 36 th¸ng – Tr­êng MÇm non b¸n c«ng Sao Mai

             4. Giíi h¹n ph¹m vi néi dung nghiªn cøu

           Nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 24 – 36 th¸ng- Tr­êng MN b¸n c«ng Sao Mai

           5. NhiÖm vô nghiªn cøu

- Nghiªn cøu lý luËn liªn quan ®Õn ®Ò tµi

  - §iÒu tra thùc tr¹ng viÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ 24- 36 th¸ng- Tr­êng MNBC Sao Mai

- §Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ

- Rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµo thùc tÕ ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ nh»m luyÖn ph¸t ©m, ph¸t triÓn vèn tõ, gióp ng«n ng÷ cña trÎ chÝnh x¸c, m¹ch l¹c vµ lêi nãi cã biÓu c¶m

           6. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu

         Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi, t«i sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau:

              - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn

               - Ph­¬ng ph¸p quan s¸t

    - Ph­¬ng ph¸p trß chuyÖn

    - Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm

    - Ph­¬ng ph¸p tiÓu sö trÎ em

    - Ph­¬ng ph¸p to¸n häc

         7. Thêi gian nghiªn cøu

         Tõ th¸ng 9 – 2007 ®Õn 5 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhÇn thø hai : Néi dung

 

Ch­¬ng I

c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi

1. Kh¸i niÖm ng«n ng÷

Ng«n ng÷ lµ mét hiÖn t­îng x· héi- lÞch sö, do sèng vµ lµm viÖc ( ho¹t ®éng ) cïng nhau nªn con ng­êi cã nhu cÇu giao tiÕp ( th«ng b¸o ) víi nhau vµ nhËn thøc ( kh¸i qu¸t ho¸ ) hiÖn thùc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ( lao ®éng ) cïng nhau c¶ hai qu¸ tr×nh giao tiÕp vµ nhËn thøc ®ã kh«ng t¸ch rêi nhau: ®Ó lao ®éng ph¶i th«ng b¸o cho nhau vÒ sù vËt, hiÖn t­îng nµo ®ã, nh­ng ®Ó th«ng b¸o l¹i ph¶i kh¸i qu¸t sù vËt, hiÖn t­îng nµo ®ã vµo trong mét líp, mét nhãm c¸c sù vËt, hiÖn t­îng nhÊt ®Þnh, cïng lo¹i ng«n ng÷ ®· ra ®êi vµ tho¶ m·n nhu cÇu thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng ®ã. VËy ng«n ng÷ lµ mét hÖ thèng ký hiÖu tõ ng÷

Ng«n ng÷ gåm cã 3 bé phËn: Ng÷ ©m, tõ vùng vµ ng÷ ph¸p. Ng«n ng÷ lµ hÖ thèng c¸c quy t¾c quy ®Þnh sù ghÐp tõ thµnh c©u. BÊt cø thø tiÕng( ng«n ng÷) nµo còng chøa ®ùng hai ph¹m trï: ph¹m trï ng÷ ph¸p vµ ph¹m trï l«gÝc.

Ng«n ng÷ lµ hÖ thèng ký hiÖu ®Æc biÖt, dïng lµm ph­¬ng tiÖn giao tiÕp vµ lµm c«ng cô t­ duy.

2. Vai trß cña ng«n ng÷

Ng«n ng÷ chÝnh lµ c«ng cô ®Ó giao tiÕp gi÷a con ng­êi víi con ng­êi.       “ B¶n chÊt con ng­êi lµ mèi tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi” ( Marx ). “ Con ng­êi muèn tån t¹i th× phØ g¾n bã víi céng ®ång. Giao tiÕp lµ ®Æc tr­ng quan träng cña con ng­êi. Ng«n ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp quan träng nhÊt” ( Lª Nin ).Nhê cã ng«n ng÷ mµ con ng­êi cã thÓ hiÓu ®­îc nhau, cïng nhau hµnh ®éng v× nh÷ng môc ®Ých chung: lao ®éng, ®Êu tranh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi.

Kh«ng cã ng«n ng÷, kh«ng thÓ giao tiÕp ®­îc, thËm chÝ kh«ng thÓ tån t¹i ®­îc, nhÊt lµ trÎ em, mét sinh thÓ yÕu ít rÊt cÇn ®Õn sù ch¨m sãc, b¶o vÖ cña ng­êi lín. Ng«n ng÷ chÝnh lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn thóc ®Èy trÎ trë thµnh mét thµnh viªn cña x· héi loµi ng­êi. Ng«n ng÷ lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó trÎ cã thÓ bµy tá nh÷ng nguyÖn väng cña m×nh tõ khi cßn rÊt nhá ®Ó ng­êi lín cã thÓ ch¨m sãc, ®iÒu khiÓn, gi¸o dôc trÎ lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó trÎ tham gia vµo mäi ho¹t ®éng vµ trong ho¹t ®éng h×nh thµnh nh©n c¸ch cña trÎ.

Qu¸ tr×nh tr­ëng thµnh cña trÎ bªn c¹nh thÓ chÊt lµ trÝ tuÖ. C«ng cô ®Ó ph¸t triÓn t­ duy, trÝ tuÖ chÝnh lµ ng«n ng÷. Ng«n ng÷ chÝnh lµ hiÖn thùc cña t­ duy. T­ duy cña con ng­êi cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc còng chÝnh lµ nhê cã ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷. T­ duy vµ ng«n ng÷ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. NÕu kh«ng cã ng«n ng÷ th× qu¸ tr×nh t­ duy cña con ng­êi kh«ng diÔn ra ®­îc. Ng«n ng÷ lµm cho c¸c kÕt qu¶ cña t­ duy ®­îc cè ®Þnh l¹i , do ®ã cã thÓ kh¸ch quan ho¸ cho nã cho ng­êi kh¸c vµ cho b¶n th©n chñ thÓ t­ duy.Ng­îc l¹i nÕu kh«ng cã t­ duy víi c¸c s¶n phÈm cña nã th× ng«n ng÷ chØ lµ nh÷ng ©m thanh v« nghÜa. Ng«n ng÷ lµ c«ng cô ®Ó trÎ häc tËp, vui ch¬i: nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña tr­êng MÇm non. Gièng nh­ viÖc d¹y trÎ tiÕng mÑ ®Î ë c¸c cÊp häc kh¸c, ph¸t triÓn lêi nãi cho trÎ ë tr­êng MÇm non thùc hiÖn môc tiªu kÐp. §ã lµ trÎ häc tiÕng mÑ ®Î ®ång thêi sö dông nã nh­ mét c«ng cô ®Ó vui ch¬i, häc tËp. Ng«n ng÷ ®­îc tÝch hîp trong tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng gi¸o dôc, ë mäi lóc, mäi n¬i. Nh­ vËy, ng«n ng÷ cÇn cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng vµ ng­îc l¹i, mäi ho¹t ®éng t¹o c¬ héi cho ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn.

Sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña trÎ bao gåm c¶ sù ph¸t triÓn vÒ ®¹o ®øc, chuÈn mùc hµnh vi v¨n ho¸. §iÒu g× tèt, ®iÒu g× xÊu, cÇn ph¶i øng xö giao tiÕp nh­ thÕ nµo cho phï hîp... kh«ng chØ lµ sù b¾t ch­íc m¸y mãc. Ng«n ng÷ ph¸t triÓn sÏ gióp cho trÎ më réng giao tiÕp. §iÒu nµy gióp trÎ cã ®iÒu kiÖn häc hái nh÷ng g× tèt ®Ñp xung quanh. Ng«n ng÷ ph¸t triÓn gióp trÎ sím tiÕp thu nh÷ng gi¸ trÞ thÈm mü trong th¬ ca, truyÖn kÓ, nh÷ng t¸c phÈm nghÖ thuËt ng«n tõ ®Çu tiªn ng­êi lín cã thÓ ®em ®Õn cho trÎ tõ nh÷ng ngµy Êu th¬. Sù t¸c ®éng cña lêi nãi cã nghÖ thuËt nh­ mét ph­¬ng tiªn h÷u hiÖu gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ

3. §Æc ®iÓm ng«n ng÷ cña trÎ 24- 36 th¸ng

TrÎ tõ 24 ®Õn 36 th¸ng tuæi ho¹t ®éng chñ ®¹o lµ ho¹t ®éng víi ®å vËt, nhê ®å vËt nµy mµ trÎ kh¸m ph¸ ra c¸c thuéc tÝnh, n¾m ®­îc nh÷ng chøc n¨ng vµ ph­¬ng thøc sö dông ®å vËt “Theo kiÓu ng­êi lín” cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn t©m lý cña trÎ. Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp víi ng­êi lín, nh÷ng tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cña ng«n ng÷ xuÊt hiÖn vµ trÎ b¾t ®Çu hiÓu ®­îc lêi nãi cña ng­êi lín vµ ph¸t ©m ®­îc nh÷ng tõ ®Çu tiªn.TrÎ tiÕp xóc víi thÕ giíi bªn ngoµi mét c¸ch ®éc lËp vµ tù do h¬n, thay ®æi c¶ h×nh thøc giao tiÕp víi ng­êi lín. ThÕ giíi ®å vËt ®· trë thµnh ®èi t­îng nhËn thøc cña trÎ, nhu cÇu nhËn thøc tß mß, ham hiÓu biÕt ®­îc ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ. Høng thó ho¹t ®éng víi ®å vËt ngµy cµng mét t¨ng, kÝch thÝch trÎ h­íng ®Õn ng­êi lín ®Ó nhê gióp ®ì. Tõ ®ã n¶y sinh nhu cÇu giao tiÕp b»ng ng«n ng÷, ®©y lµ thêi kú chuyÓn tõ tiÒn ph¸t triÓn ng«n ng÷ sang ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ lµ thêi kú ph¸t triÓn ng«n ng÷ nhanh nhÊt. TrÎ häc nãi nhanh, vèn tõ t¨ng nhanh, trÎ n¾m ®­îc ng«n ng÷ cña mÑ ®Î. TrÎ ®· biÕt b¾t ch­íc ng­êi línn nh­ng ©m ch­a chuÈn. NhiÒu chøc n¨ng ng«n ng÷ nh­ th«ng b¸o, khuyÕn khÝch, xin phÐp… ®­îc trÎ tËp vµ sö dông chÝnh x¸c, hay ®Æt c©u hái ®èi víi ng­êi lín.Mét ®iÒu quan träng ph¶i chó ý luyÖn vµ rÌn ph¸t ©m ®óng, chuÈn c¸c phô ©m ®Çu, phô ©m cuèi, nguyªn ©m vµ c¸c dÊu thanh ®Ó gióp trÎ nãi chuÈn ngay tõ khi trÎ biÕt nãi.

4. NhiÖm vô d¹y ng«n ng÷ cho trÎ 24- 36 th¸ng

N¨m thø ba lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt trong sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ. “ TrÎ lªn ba c¶ nhµ häc nãi” ®iÒu nµy thËt ®óng. Do ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ nhu cÇu giao tiÕp mµ vµo giai ®o¹n ba tuæi, lêi nãi cña trÎ ph¸t triÓn víi mét tèc ®é m¹nh mÏ nhÊt. NhiÖm vô ph¸t triÓn lêi nãi bao gåm nhiÒu mÆt. CÇn d¹y trÎ hiÓu lêi nãi cña ng­êi lín kh«ng cÇn mäi sù trî gióp trùc quan, më réng vèn tõ tÝch cùc, d¹y trÎ c¸c mÉu c©u, ph¸t triÓn giao tiÕp ng«n ng÷ cña trÎ víi ng­êi lín vµ nh÷ng trÎ kh¸c

5. Néi dung d¹y ng«n ng÷ cho trÎ 24- 36 th¸ng

Ph¸t triÓn sù ®Þnh h­íng vµo thÕ giíi xung quanh cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi ph¸t triÓn lêi nãi. CÇn ph¸t triÓn ë trÎ n¨ng lùc quan s¸t, nhËn biÕt c¸c ®å vËt, hiÖn t­îng kh¸c nhau, ®ång thêi cho chóng lµm quen víi nh÷ng ho¹t ®éng cña ng­êi lín. KÕt qu¶ lµ sÏ ph¸t triÓn ®­îc mÆt hiÓu ý nghÜa cña lêi nãi, kh¶ n¨ng ph¸t ©m, c¸c chøc n¨ng giao tiÕp vµ kh¸i qu¸t ho¸.

6. Ph­¬ng ph¸p d¹y ng«n ng÷ cho trÎ 24- 36 th¸ng

Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lêi nãi cho tró sö dông c¸c nhãm ph­¬ng ph¸p sau:

-         Nhãm ph­¬ng ph¸p trùc quan

-         Nhãm ph­¬ng ph¸p dïng lêi

-         Nhãm ph­¬ng ph¸p thùc hµnh

Nãi tãm l¹i, viÖc rÌn luyÖn cho trÎ 24- 36 th¸ng ph¸t ©m, ph¸t triÓn vèn tõ, nãi cã ng«n ng÷ m¹ch l¹c, chÝnh x¸c, ®óng ng÷ ph¸p, mang tÝnh biÓu c¶m lµ nhiÖm vô rÊt quan träng, cÊp thiÕt cña c« gi¸o MÇm non nãi chung vµ b¶n th©n t«i nãi riªng. §©y chÝnh lµ  môc ®Ých cña t«i khi nghiªn cøu, thùc hiÖn ®Ò tµi nµy

 

Ch­¬ng II

Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi

1. S¬ l­îc lÞch sö cña ®Ò tµi

Sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ ba n¨m ®Çu lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¨n b¶n cña gi¸o dôc häc trÎ em. ViÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh trong thêi gian nhiÒu thËp kû qua ®· thu hót sù tham gia cña nhiÒu nhµ khoa häc næi tiÕng, c¸c nhµ ph­¬ng ph¸p, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ s­ ph¹m Nga: V.A Pªtrova, E. I. Chikhieva, N. M Selovanova, N. M Akxarina...ë ViÖt Nam, cã thÓ kÓ ®Õn c¸c t¸c gi¶: NguyÔn Huy CÈn, Bïi Kh¸nh ThÕ, L­u ThÞ Lan, Lª Quang Thiªm, §oµn ThiÖn ThuËt... nh÷ng ng­êi ®· cã c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ng«n ng÷ trÎ em ViÖt Nam vµ quan t©m ®Õn viÖc d¹y nãi cho trÎ ë løa tuæi nµy.Ch­¬ng tr×nh ®æi míi ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ cña Bé gi¸o dôc ®­a ra m«n häc “NhËn biÕt tËp nãi” cho løa tuæi 24- 36 th¸ng gióp ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt.

Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi, t«i cã tham kh¶o mét sè ®Ò tµi cña ®ång nghiÖp nghiªn cøu vÒ sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ mÇm non. C¸c ®Ò tµi chñ yÕu tËp chung xoay quanh vÒ sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña løa tuæi MÉu gi¸o hay vÒ mét m¶ng nµo ®ã cña ng«n ng÷ nh­: sù ph¸t triÓn vèn tõ, lêi nãi m¹ch l¹c, ®óng ng÷ ph¸p hay nãi cã biÓu c¶m...T«i thÊy r»ng n¨m thø ba lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt trong sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ. “ TrÎ lªn ba c¶ nhµ häc nãi” ®iÒu nµy thËt ®óng. Do vËy, t«i cã nghiªn cøu sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ 24- 36 th¸ng víi ®Çy ®ñ c¸c néi dung nh­ d¹y luyÖn ph¸t ©m, ph¸t triÓn vèn tõ, lêi nãi m¹ch l¹c, ®óng ng÷ ph¸p vµ nãi cã biÓu c¶m.

2. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng cña nhµ tr­êng

Tr­êng MN b¸n c«ng Sao Mai tæng sè trÎ lµ: 260 trÎ

Tr­êng n»m trªn ®Þa bµn ph­êng Hång Hµ- lµ trung t©m bu«n b¸n cña c¶ tØnh. Tæng sè trÎ 24- 36 th¸ng lµ: 25 trÎ

Khi nghiªn cøu ®Ò tµi, t«i ®­îc nhµ tr­êng ph©n c«ng trùc tiÕp ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ ë ®é tuæi 24-36 th¸ng, cã Ýt nhiÒu kinh nghiÖm nu«i d¹y trÎ, víi kinh nghiÖm lµm mÑ ®· gióp t«i thuËn lîi trong c«ng viÖc h¬n. B¶n th©n t«i còng nhËn ®­îc sù ®éng viªn gióp ®ì cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, b¹n bÌ ®ång nghiÖp, sù ñng hé cña gia ®×nh, phô huynh, ®Æc biÖt lµ t×nh c¶m yªu quý cña c¸c bÐ dµnh cho t«i.C¬ së vËt chÊt, m«i tr­êng häc tËp ®Çy ®ñ gióp t«i hoµn thiÖn trong c«ng viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ.

Tuy nhiªn, t«i vÉn cßn gÆp mét sè khã kh¨n nh­: trÎ cßn bÐ vµ nhót nh¸t, ch­a quen víi m«i tr­êng cã nhiÒu ng­êi vµ xa gia ®×nh nªn khi ®Õn tr­êng trÎ hay khãc, thËm chÝ cßn kh«ng nãi khi c¸c c« hái. LÇn ®Çu tiªn ®i häc nªn ch­a cã nÒ nÕp, thãi quen, hay b¾t ch­íc, dÔ nhí nh÷ng l¹i chãng quªn. TrÎ ®­îc tiÕp xóc víi c¸c c« ë tr­êng, víi cha mÑ vµ mäi ng­êi xung quanh khi ë nhµ, xong ng­êi d¹y ®óng còng cã, ng­êi d¹y ch­a ®óng còng cã, ch­a chó ý ®Õn ph¸t triÓn ng«n ng÷ chuÈn cho trÎ. Do ®Æc ®iÓm cña trÎ lµ t­ duy trùc quan hµnh ®éng nªn d¹y trÎ nãi vµ lµm ®i liÒn víi nhau, cha mÑ trÎ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm, cã Ýt kiÕn thøc trong viÖc nu«i d¹y con theo khoa häc (nh­ d¹y con ch¬i víi ®å vËt, d¹y con ph¸t ©m chuÈn, t×nh c¶m víi con…).

3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ 24- 36 th¸ng

N¨m häc 2007-2008 t«i nhËn ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ 24- 36 th¸ng víi tæng sè lµ: 25 trÎ. T«i tiÕn hµnh nghiªn cøu qua 3 giai ®o¹n:

      + Giai ®o¹n 1: Th¸ng 9 tiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ. Qua ®iÒu tra ®­­îc ph¶n ¸nh nh­­ sau:

Néi dung c¸c mÆt cña ng«n ng÷

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

Vèn tõ

4

16

6

24

11

44

4

16

Nãi m¹ch l¹c

3

12

4

16

9

36

9

36

Ng÷ ph¸p

3

12

6

24

7

28

9

36

BiÓu c¶m

4

16

6

24

7

28

8

32

 

     + Giai ®o¹n 2: Th¸ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 tiÕn hµnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®­­a ra gióp ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ nh­­  trß chuyÖn, ®µm tho¹i, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy vµ phèi hîp, trao ®æi víi phô huynh...

      + Giai ®o¹n 3: Th¸ng 5 tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ khi ®· ®­­îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p mµ t«i ®Ò ra.

Khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i ®­a ra mét sè nhiÖm vô cô thÓ sau:

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua trß chuyÖn vµ ®µm tho¹i víi trÎ.

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i

          - Phèi hîp c¸c bËc phô huynh gióp ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn

 

Ch­¬ng III

                                 Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

 

Mét ®øa trÎ khi míi sinh ra ch­a cã ng«n ng÷, trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc, gi¸o dôc th× ng«n ng÷ cña trÎ dÇn dÇn ®­îc ph¸t triÓn. ë tr­êng MÇm Non, c« gi¸o lµ ng­êi “Kh¬i nguån” vèn ng«n ng÷ cho trÎ. Víi t«i trong qu¸ tr×nh CS-GD trÎ ®· tÝch luü cho b¶n th©n mét sè kü n¨ng, kü x¶o gióp cho trÎ hoµn thiÖn ng«n ng÷. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 24-36 th¸ng mµ t«i ®· nghiªn cøu vµ thùc hiÖn.

1. BiÖn ph¸p 1: Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua trß chuyÖn vµ ®µm tho¹i víi trÎ.

Trß chuyÖn víi trÎ lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó gióp trÎ hoµn thiÖn ng«n ng÷, cã thÓ ®Ò ra c¸c c©u hái nh»m kÝch thÝch, ®Ó trÎ tham gia vµo c¸c c©u chuyÖn, ®iÒu ®ã gióp trÎ tËp nãi c¶ c©u. Trong qu¸ tr×nh ®Æt c©u hái t«i lu«n chó ý ®Õn sù n©ng dÇn cña c©u hái ®Ó phï hîp víi kh¶ n¨ng cña trÎ.

VÝ dô: H«m nay, ai ®­a con ®i häc? §i b»ng g×?

           H«m qua, con ®i ®©u?

           §i cïng víi ai? Con thÊy c¸i g× nhØ?

T«i tranh thñ mäi lóc mäi n¬i ®Ó trß chuyÖn víi trÎ, ®Æc biÖt chó ý nh÷ng trÎ yÕu vÒ ng«n ng÷. Khi trß chuyÖn víi trÎ ph¶i dùa vµo kinh nghiÖm cã s½n cña c« vµ sù hiÓu biÕt cña trÎ ®Ó sö dông c©u hái cho phï hîp vµ khuyÕn khÝch trÎ ®­îc nãi. Khi tiÕn hµnh trß chuyÖn víi trÎ ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vµ bÇu kh«ng khÝ tù do, tho¶i m¸i, nãi chuyÖn tù nhiªn, c« thËt sù thu hót hÊp dÉn trÎ th«ng qua giäng nãi, nÐt mÆt, cö chØ, hµnh ®éng.

§èi víi trÎ nhµ trÎ, trÎ míi ®Õn tr­êng cßn l¹ c«, l¹ b¹n nªn hay sî sÖt, hoang sî nªn c« ph¶i ©u yÕm, vuèt ve ®Ó biÓu hiÖn c¶m xóc yªu th­¬ng, gÇn gòi khi trß chuyÖn víi trÎ. T«i th­êng bÕ vµ nùng trÎ råi hái “H«m nay ai ®­a con tíi tr­êng?” trÎ th­êng chØ tr¶ lêi “Bè” hoÆc “MÑ” t«i ph¶i söa ngay c¸ch nãi “Bè con ¹” hoÆc “MÑ con ¹”. Ch¼ng h¹n hái “Tr­êng con tªn g×?”, “C« gi¸o con lµ ai?”… Khi ch¬i víi trÎ t«i gäi tªn trÎ, tªn b¹n ®Ó trÎ nhËn biÕt ®­îc tªn c¸c b¹n trong líp…

Ngoµi viÖc d¹y trÎ biÕt nãi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái, c¸c hiÖn t­îng, ®å vËt xung quanh trÎ. T«i cßn lu«n chó ý ®Õn gi¸o dôc lÔ phÐp cho trÎ:

VÝ dô: Ch¸u mêi c« ¨n c¬m ¹! T«i mêi c¸c b¹n ¨n c¬m ¹. D¹y trÎ biÕt c¶m ¬n khi ®­îc ng­êi kh¸c gióp ®ì hay biÕt xin lçi khi bÞ m¾c khuyÕt ®iÓm.

Khi tiÕn hµnh ®µm tho¹i cÇn cung cÊp cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ chñ ®Ò s¾p ®µm tho¹i. Môc ®Ých cña ®µm tho¹i lµ cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng biÓu t­îng vµ kiÕn thøc mµ trÎ ®· thu l­îm ®­îc.

VÝ dô: §µm tho¹i vÒ “Qu¶ cam”.

C« ph¶i cã tranh qu¶ cam vµ qu¶ thËt, v× t­ duy cña trÎ lµ t­ duy trùc quan hµnh ®éng, nãi ®Õn “Qu¶ cam” trÎ cÇn ®­îc nh×n, sê, ngöi hoÆc nÕm qu¶ cam th× nh÷ng Ên t­îng, biÓu t­îng cña qu¶ cam sÏ ®i s©u vµ g¾n liÒn víi trÎ.

Do ®ã, ®µm tho¹i thÝch øng víi lîi Ých vµ t©m lý trÎ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhÑ nhµng, tho¶i m¸i, tù nhiªn ®¸p øng víi nh÷ng yªu cÇu cña trÎ. C©u hái ®µm tho¹i cÇn ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ng«n ng÷ vµ t©m lý løa tuæi.

Th«ng qua trß chuyÖn vµ ®µm tho¹i kh«ng chØ gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c, chÝnh x¸c, sö dông c©u ®óng ng÷ ph¸p mµ cßn gãp phÇn rÌn luyÖn cho trÎ thãi quen m¹nh d¹n trong giao tiÕp. Sau mét thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p t«i ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:

Néi dung c¸c mÆt cña ng«n ng÷

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

Vèn tõ

19

76

5

20

1

4

 

 

Nãi m¹ch l¹c

21

 

3

 

1

 

 

 

Ng÷ ph¸p

14

 

8

 

3

 

 

 

BiÓu c¶m

17

 

6

 

2

 

 

 

 

2. BiÖn ph¸p 2: Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua ho¹t ®éng cã chñ ®Ých

T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®­îc ho¹t ®éng víi ®å vËt mét c¸ch tÝch cùc. C« nãi tªn ®å vËt cho trÎ ®Ó trÎ biÕt vµ nãi tªn c¸c ®å vËt ®ã, gióp trÎ rÌn luyÖn ng«n ng÷.

VÝ dô: “§©y lµ c¸i g×?”                -        “§©y lµ khèi gç”

           “Con ®ang xÕp g× ®Êy?”    -        “Con xÕp ng«i nhµ”

           “Con xÕp nh­ thÕ nµo?”    -        “Con xÕp chång lªn”

Qua c©u hái cña c« gióp trÎ hiÓu ®­îc lêi nãi vµ h×nh thµnh ®­îc ng«n ng÷ tÝch cùc ®iÒu ®ã gióp trÎ ph¸t triÓn t­ duy.

Qua nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc, c« ph¶i kÓ vµ ®äc cho trÎ nghe ®Ó trÎ hiÓu ®­îc néi dung, n¾m ®­îc t×nh tiÕt cña t¸c phÈm. C« ph¶i cho trÎ xem tranh, ®å dïng trùc quan th«ng qua giäng ®äc, giäng kÓ cña c« ®Ó trÎ cã thÓ nhËn biÕt ®­îc c¸ch sö dông ng«n ng÷ nghÖ thuËt.

VÝ dô: §äc, kÓ chuyÖn th¬ “Ch¸u chµo «ng ¹!” cho trÎ nghe, c« ®µm tho¹i, gîi më ®Ó trÎ kÓ tªn c¸c nh©n vËt vµ trÎ ®­îc ghi nhí vµ ®äc l¹i. C« ph¶i söa sai lçi ngäng nh­: “Nhá xÝu, l«ng vµng…”. Qua t¸c phÈm cßn gi¸o dôc trÎ lÔ phÐp víi ng­êi lín.

Ngoµi ra c« h­íng dÉn trÎ s¾c th¸i, biÓu c¶m cña c¸c nh©n vËt trong t¸c phÈm.

VÝ dô: KÓ chuyÖn “Thá ngoan”

TrÎ ph¶i biÕt thÓ hiÖn giäng b¸c GÊu åm åm, ®iÒm ®¹m thÓ hiÖn sù nh©n tõ, giäng C¸o g¾t thÓ hiÖn sù b¹c ¸c, giäng Thá con trong trÎo thÓ hiÖn sù ngoan ngo·n.

Qua th¬ ca, ®ång dao… mang nhÞp ®iÖu, vÇn ®iÖu nªn c« ®äc víi ©m ®iÖu vui t­¬i, ªm dÞu… gióp trÎ c¶m nhËn ®­îc vÇn ®iÖu cña TiÕng ViÖt.

Th«ng qua m«n nhËn biÕt tËp nãi trÎ ®­îc tri gi¸c biÓu t­îng ®­îc g¾n víi tõ ng÷, c©u t­¬ng øng ®Ó gióp trÎ chÝnh x¸c ho¸ biÓu t­îng. TrÎ ®­îc luyÖn ph¸t ©m, luyÖn nãi c©u ®óng ng÷ ph¸p.

VÝ dô: Nãi “¤ t« kh¸ch”

C« ph¶i luyÖn ph¸t ©m chÝnh x¸c cho trÎ. Cã trÎ nãi ngäng lµ “¤ t« h¸ch” c« ph¶i söa l¹i cho ®óng lµ “ ¤ t« kh¸ch”.

C« luyÖn cho trÎ nãi c©u ®óng ng÷ ph¸p “¤ t« dïng chë kh¸ch”. Muèn trÎ nãi chuÈn, chÝnh x¸c th× c« ph¶i lµ ng­êi ph¸t ©m chuÈn, kh«ng ngäng, nãi ®óng ng÷ ph¸p.

C«ng viÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ ®­îc tiÕn hµnh trong c¶ chÕ ®é sinh ho¹t. Víi lêi nãi cña c« gi¸o trÎ häc c¸ch cÇm th×a, ¨n uèng gän gµng, lau måm… nghÜa lµ kh«ng chØ häc c¸c hµnh ®éng mµ häc c¶ nh÷ng quy t¾c hµnh vi. KÕt qu¶ lµ trÎ tiÕp nhËn ®­îc sè l­îng lín nh÷ng mÉu lêi nãi vµ hiÓu néi dung cña chóng. Trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh nªn lêi nãi tÝch cùc.

§èi víi trÎ tõ 24-36 th¸ng khi ®­îc ®­a vµo tæ chøc ho¹t ®éng cã chñ ®Ých th× ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt lín cho trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷. TrÎ ®­îc ph¸t ©m, tËp nãi tõ, ng÷, c©u ®óng ng÷ ph¸p mang tÝnh biÓu c¶m gióp cho ng«n ng÷ trÎ m¹ch l¹c vµ chÝnh x¸c h¬n. Sau mét thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p t«i ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:

Néi dung c¸c mÆt cña ng«n ng÷

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

Vèn tõ

20

 

4

 

1

 

 

 

Nãi m¹ch l¹c

18

 

5

 

2

 

 

 

Ng÷ ph¸p

14

 

7

 

4

 

 

 

BiÓu c¶m

1

 

8

 

2

 

 

 

 

          3. BiÖn ph¸p 3: Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i

ë løa tuæi 24-36 th¸ng, gi÷a ph¸t triÓn lêi nãi vµ trß ch¬i cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn trß ch¬i th× lêi nãi còng ®­îc hoµn thiÖn. C« th­êng sö dông biÖn ph¸p c©u hái vµ trÎ sÏ ph¶n øng l¹i theo møc ®é kh¶ n¨ng cña trÎ.

VÝ dô: “Hét nµy con ®Ó lµ g×?”     -      “Con x©u vßng”

NÕu trÎ ch­a nãi ®­îc tªn c¸c ®å ch¬i c« cÇn nh¾c l¹i cho trÎ vµi ba lÇn vµ sau ®ã tæ chøc trß ch¬i cho trÎ ghi nhí biÓu t­îng h¬n vµ sau ®ã ®Ó trÎ thÓ hiÖn b»ng ng«n ng÷ t­¬ng øng.

Th«ng qua gãc “Thao t¸c vai” kh«ng nh÷ng trÎ ®­îc thao t¸c víi ®å vËt mµ cßn ®­îc giao l­u víi ®å vËt

VÝ dô: TrÎ ch¬i trß ch¬i “BÕ em” trÎ bÕ bóp bª, trÎ biÕt ru em ngñ, cho em ¨n… Khi ru ngñ trÎ vç vÒ “Em ngñ nµo”, ru em µ ¬i. Khi cho em ¨n trÎ nãi “ChÞ cho em ¨n nhД, “Em ¨n ngoan nµo”.

TrÎ ch¬i trß ch¬i “B¸n hµng” trÎ ®­îc giao l­u víi b¹n. TrÎ cã thÓ hái “B¸c mua g× ¹?” -  “T«i mua qu¶ cµ chua”.

Muèn trÎ ch¬i thµnh th¹o, biÕt giao tiÕp víi b¹n, t«i lu«n ph¶i hoµ nhËp, ®ãng vai ch¬i cïng víi trÎ ®Ó h­íng dÉn trÎ ch¬i, gîi ý ®Ó trÎ tr¶ lêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ giao tiÕp víi b¹n ch¬i, t¹o ra nh÷ng t×nh huèng ch¬i ®Ó trÎ xö lý.

Th«ng qua gãc “BÐ xem tranh, truyÖn” t«i ®· t¹o m«i tr­êng g©y nhiÒu sù chó ý, hÊp dÉn cho trÎ. TrÎ ®­îc gµi « t«, xem unbum, xem tranh truyÖn. Khi trÎ ho¹t ®éng trÎ ®­îc gäi tªn, nãi ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng.

 VÝ dô: “§©y lµ con g×”     -      “§©y lµ con gµ”

           “Con gµ trèng cã g× ®©y?”   -     “C¸i mµo con gµ trèng”

Muèn trÎ ho¹t ®éng tèt ë gãc nµy, trÎ ph¶i ®­îc quan s¸t ®èi t­îng th× trÎ míi ®­a ra ®­îc nh÷ng tõ ng÷ chÝnh x¸c vÒ ®èi t­îng ®ã.

Th«ng qua c¸c gãc ch¬i kh«ng nh÷ng trÎ ®­îc thao t¸c, ho¹t ®éng víi c¸c ®å vËt mµ trÎ cßn ®­îc thÓ hiÖn ng«n ng÷ cña m×nh qua giao tiÕp víi ®å vËt vµ b¹n ch¬i gióp vèn tõ cña trÎ ph¸t triÓn, c©u nãi ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Sau mét thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p t«i ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:

 

Néi dung c¸c mÆt cña ng«n ng÷

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

Vèn tõ

17

 

7

 

1

 

 

 

Nãi m¹ch l¹c

19

 

5

 

1

 

 

 

Ng÷ ph¸p

15

 

7

 

3

 

 

 

BiÓu c¶m

19

 

4

 

2

 

 

 

 

           4. BiÖn ph¸p 4: Phèi hîp c¸c bËc phô huynh gióp ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn

§Ó gióp gi¸o dôc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 24-36 th¸ng ®¹t kÕt qu¶ tèt, t«i ®· thèng nhÊt néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ng«n ng÷ cho trÎ gi÷a c« gi¸o ë líp vµ cha mÑ ë nhµ. Tr¸nh t×nh tr¹ng c« d¹y thÕ nµy, mÑ d¹y thÕ kia. Buæi s¸ng khi trÎ ®Õn tr­êng, t«i tranh thñ trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp, sinh ho¹t cña trÎ. §èi víi nh÷ng trÎ c¸ biÖt, kÐm vÒ ng«n ng÷ t«i còng kÞp thêi trao ®æi cho phô huynh thÊy ®­îc sù tiÕn bé cña ch¸u chÝnh lµ nhê sù gi¸o dôc ®ång bé vµ thèng nhÊt mµ trÎ cã tiÕn bé râ rÖt. C¸c ch¸u ®Õn líp biÕt chµo c«, vÒ nhµ chµo «ng, bµ, bè, mÑ, ch¸u nµo còng ngoan ngo·n, ®¸ng yªu, gióp phô huynh yªn t©m, tin t­ëng.

Khi ë gia ®×nh bè mÑ cã mua s¾m ®å dïng, ®å ch¬i cho trÎ nh­ng ch¬i nh­ thÕ nµo? Th× ph­¬ng ph¸p thùc sù cßn ch­a quan t©m ch¬i cïng trÎ vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i. Do ®ã, sù trao ®æi gi÷a c« vµ phô huynh lµ rÊt cÇn thiÕt.

VÝ dô: Mua bóp bª chØ ®­a cho trÎ th× trÎ chØ ch¬i mét lóc lµ ch¸n. Nh­ng ë líp trÎ ch¬i víi bóp bª th× c« ph¶i h­íng dÉn trÎ bÕ em, cho em ¨n, lau miÖng, uèng n­íc råi cho em ngñ th«ng qua lêi nãi kÕt hîp víi ®éng t¸c, qua ®ã trÎ b¾t tr­íc c« nh÷ng thao t¸c ®ã víi nh÷ng lêi nãi mang tÝnh biÓu c¶m nh­ “ChÞ yªu em, “ ChÞ cho em ¨n nhÐ!”, “ Em cña chÞ ngoan l¾m...

Mét sè trÎ cßn nãi ngäng, nãi l¾p ch­a ®­îc cha mÑ quan t©m, cÇn chó ý söa sai cho trÎ, cã khi cßn cho nghe l¹i thÊy hay hay nªn t¹o thµnh thãi quen kh«ng tèt cho trÎ. Do ®ã, ph¶i cã sù trao ®æi, phèi hîp gi÷a c« víi phô huynh lµ rÊt cÇn thiÕt.

VÝ dô: Ch¸u HiÕu lµ ch¸u rÊt ngäng, hµng ngµy t«i gÇn gòi hái “Ch¸u con mÑ g×?”, “Con mÑ Na” t«i b¶o HiÕu ph¶i nãi “Con mÑ Nga”. Trong giê nhËn biÕt tËp nãi, v¨n häc… trÎ hay nãi “Qu¶ thÞ qu¶ chÞ, qu¶ khÕqu¶ hÕ” t«i ®· luyÖn cho trÎ ph¸t ©m nhiÒu lÇn vµ trao ®æi víi phô huynh vÒ nhµ còng söa lçi sai cho trÎ. Qua sù phèi hîp chÆt chÏ trÎ ®· dÇn dÇn tiÕn bé, kh«ng cßn nãi ngäng, nãi l¾p n÷a.

C«ng viÖc rÌn luyÖn ng«n ng÷ cho trÎ kh«ng ph¶i cña riªng ai mµ ph¶i cã sù phèi kÕt hîp gi÷a c« gi¸o vµ phô huynh. Tuy nhiªn c« gi¸o lµ ng­êi “Kh¬i nguån” vèn ng«n ng÷ cho trÎ lµ chÝnh v× thêi gian ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ ë tr­êng lµ nhiÒu h¬n so víi ë gia ®×nh. Tr­êng MÇm non lµ tr­êng häc ®Çu tiªn, ë ®©y cã ®iÒu kiÖn, cã c¬ héi lín ®Ó gi¸o dôc ng«n ng÷ cho trÎ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi trÎ 24-36 th¸ng v× ®©y lµ løa tuæi cã “Thêi kú ph¸c c¶m ng«n ng÷” nhanh nhÊt. Do ®ã cã thÓ kh¼ng ®Þnh “Häc tiÕng mÑ ®Î lµ sù häc tËp quan träng nhÊt, cÇn thiÕt nhÊt, b¾t ®Çu sím nhÊt vµ cÇn ®­îc quan t©m nhÊt”. Sau mét thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p t«i ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:

Néi dung c¸c mÆt cña ng«n ng÷

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

Vèn tõ

17

 

   7

 

1

 

 

 

Nãi m¹ch l¹c

18

 

6

 

1

 

 

 

Ng÷ ph¸p

16

 

7

 

  2

 

 

 

BiÓu c¶m

15

 

9

 

1

 

 

 

 

Tãm l¹i: Sau 7 th¸ng ( tõ th¸ng 10- 4), t«i thùc hiÖn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua trß chuyÖn vµ ®µm tho¹i, th«ng qua ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i, phèi hîp c¸c bËc phô huynh gióp ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn, ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ sau:

Néi dung c¸c mÆt cña ng«n ng÷

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

trÎ

%

VÒ ph¸t triÓn vèn tõ

17

 

   7

 

1

 

 

 

VÒ lêi nãi m¹ch l¹c

19

 

5

 

1

 

 

 

ng÷ ph¸p

16

 

7

 

  2

 

 

 

VÒ ng«n ng÷ biÓu c¶m

18

 

6

 

1

 

 

 

 

 

 

PhÇn thø ba

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

 

         1. KÕt luËn

          a) §èi víi gi¸o viªn vµ phô huynh

     - NhËn thøc ®Çy ®ñ néi dung vÒ gi¸o dôc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ

     - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o h¬n

     - BiÕt c¸ch t¹o m«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng

          b) §èi víi trÎ

     - Vèn tõ cña trÎ ph¸t triÓn

     - TrÎ cã ng«n ng÷ m¹ch l¹c, chÝnh x¸c vµ nãi ®óng ng÷ ph¸p

     - Lêi nãi cña trÎ mang tÝnh biÓu c¶m

           2. Bµi häc kinh nghiÖm

- §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p t«i ®· thùc hiÖn gióp ng«n ng÷ cña trÎ 24- 36 th¸ng ph¸t triÓn vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt, rÊt mong c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o

 - B¶n th©n biÕt nghiªn cøu, vËn dông s¸ng t¹o néi dung, ph­¬ng ph¸p lång ghÐp mét c¸ch hîp lý trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ. §Æc biÖt lµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 24-36 th¸ng.

- Phèi hîp vµ tuyªn truyÒn víi phô huynh cïng cã biÖn ph¸p d¹y trÎ ë tr­êng vµ ë nhµ gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ mét c¸ch tèt nhÊt.

3. ý kiÕn ®Ò nghÞ

  RÊt mong sù quan t©m, gióp ®ì cña c¸c cÊp chuyªn m«n vµ ®ång nghiÖp t­ vÊn thªm cho t«i vÒ ph­¬ng ph¸p tæ chøc gi¸o dôc ng«n ng÷ ®Ó t«i cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm h¬n.

 

 

 

 

tµi liÖu tham kh¶o

 

 

 

1. Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn lêi nãi trÎ em

2. Ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ 24- 36 th¸ng

3. T©m lý häc trÎ em

4. §æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc MÇm non

 

 

 

 

 

 

Ng­êi viÕt ®Ò tµi

 

 

 

Vò ThÞ H­¬ng Giang

 

 

 

 

                                                                    

                           

 

 

 

 

 

®¸nh gi¸, xÕp lo¹i

cña héi ®ång khoa häc cÊp tr­êng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸nh gi¸, xÕp lo¹i

cña héi ®ång khoa häc Phßng GD- ®t tp yb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸nh gi¸, xÕp lo¹i

cña héi ®ång khoa häc së GD- ®t yªn b¸i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng gi¸o dôc- ®µo t¹o tp yªn b¸i

Tr­êng mÇm non b¸n c«ng sao mai

 

 

 

 

 

Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ng«n ng÷

Cho trÎ 24 – 36 th¸ng

 

 

 

 

 

 

                                               Hä vµ tªn: vò thÞ h­­¬ng giang

                                              Chøc vô : gi¸o viªn

                                              Tæ chuyªn m«n: nhµ trÎ

                                              Tr­­êng: mÇm non b¸n c«ng sao mai

 

 

 

 

 

 

                                                            Yªn b¸i, th¸ng 3 n¨m 2009

 

Môc lôc

 

                                                                                    Trang

PhÇn thø nhÊt: Më ®Çu

  1. Lý do chän ®Ò tµi...........................................................................01
  2. Môc ®Ých nghiªn cøu.....................................................................02
  3. §èi t­îng nghiªn cøu......................................................................02
  4. Giíi h¹n ph¹m vi néi dung nghiªn cøu..........................................02
  5. NhiÖm vô nghiªn cøu.............................................................. 02- 03
  6. Ph­­¬ng ph¸p nghiªn cøu............................................................... 03
  7. Thêi gian nghiªn cøu..................................................................... 03

PhÇn thø hai: Néi dung

Ch­­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi..................................................04- 06

Ch­­¬ng II: Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi.....................................................06- 08

Ch­­¬ng III: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.........................................................08- 12

PhÇn thø ba: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

  1. KÕt qu¶...........................................................................................13
  2. Bµi häc kinh nghiÖm................................................................13- 14
  3. ý kiÕn ®Ò nghÞ................................................................................14

Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................15

 

 

 

 

1

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về sang kien kinh nghiem mam non
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU