Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

giáo án GD hướng nghiệp 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1748       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
460duq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/18/2009 10:25:14 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
1748
File đã kiểm duyệt an toàn

Phần I Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Văn học là người bạn không thể thiếu đối với trẻ thơ nhất là lứa tuổi mẫu giáo. Nó đem lại cho trẻ những hiểu biết đầu tiên về cuộc sống xung quanh. Văn học nu,xem chi tiết và tải về giáo án Sáng kiến kinh nghiệm mầm non, Giáo Án Gd Hướng Nghiệp 6 , Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm mầm non, doc, 1 trang, 0.06 M, GD hướng nghiệp 6 chia sẽ bởi Hải Đào Văn đã có 1748 download

LINK DOWNLOAD

Sang-kien-kinh-nghiem-mam-non.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Phần I
Phần mở đầu
I. Lý do chọn đề tài:
Văn học là người bạn không thể thiếu đối với trẻ thơ nhất là lứa tuổi mẫu giáo. Nó đem lại cho trẻ những hiểu biết đầu tiên về cuộc sống xung quanh. Văn học nuôi dưỡng và phát triển ở trẻ trí tưởng tượng, sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy việc đem tác phẩm văn học đến cho trẻ là một việc rất quan trọng và cần thiết. Đối với trẻ mẫu giáo, quá trình được tiếp xúc với tác phẩm văn học phải từ dễ đến khó, từ dơn giản đến phức tạp, để từ đó trẻ bộc lộ khả năng cảm thụ văn học của mình. Khả năng cảm thụ đó là sự phát triển trực tiếp của trẻ về các lĩnh vực: Nhận thức – ngôn ngữ - tình cảm xã hội. Tuy nhiên khi đưa tác phẩm đến cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải có những suy nghĩ sáng tạo và lựa chọn những tác phẩm hay phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục trẻ để từ đó đưa ra những phương pháp, biện pháp thích hợp nhằm giúp trẻ phát triển tốt khả năng cảm thụ tác phẩm văn học.
Trong năm học này, tôi thường xuyên thăm lớp dự giờ khối 5 tuổi. Tôi thấy đa số trẻ từ lớp nhỡ chuyển lên và trẻ đều đã được làm quen với một số tác phẩm văn học ở khối nhỡ. Song không vì thế mà đa số trẻ đều cảm nhận được cái hay cái đẹp trong mỗi tác phẩm văn học. Do đó trong quá trình giảng dạy cũng như việc truyền thụ những kiến thức kỹ năng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học tôi thấy: Khả năng cảm thụ văn học của trường tôi nói chung và khối 5 tuổi nói riêng, vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả trên tiết học chỉ đạt 50-60%. Với kết quả trên, bản thân tôi thấy mình cần phải chỉ đạo giáo viên có những biện pháp cụ thể nhằm giúp trẻ phát triển tốt khả năng cảm thụ văn học theo hướng đổi mới. Đó là lý do tôi chọn đề tài: “ Biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ văn học cho trẻ 5-6 tuổi.
II. Phạm vi, đối tượng, mục đích của đề tài:
a. Phạm vi
- Trường mầm non
b. Đối tượng
- Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
c. Mục đích của đề tài
- Biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ văn học cho trẻ 5-6 tuổi
Phần II
Nội dung đề tài
I. Cơ sở lý luận của đề tài:
- Trường mầm non Tân phong là một trường đồng bằng trình độ dân trí của người dân cò thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư hỗ trợ xây dựng về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động còn hạn chế, đồ dùng đồ chơi trang thiết bị phục vụ cho môn học còn chưa đáp ứng với chương trình đổi mới hiện nay. Vì vậy đứng trước khó khăn trên bằng vốn hiểu biết của mình tôi luôn tự học hỏi kinh nghiệm để tìm những sáng kiến hay, nhằm khắc phục khó kh

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

PhÇn I

PhÇn më ®Çu

 

I. Lý do chän ®Ò tµi:

 V¨n häc lµ ng­êi b¹n kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi trÎ th¬ nhÊt lµ løa tuæi mÉu gi¸o. Nã ®em l¹i cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ cuéc sèng xung quanh. V¨n häc nu«i d­ìng vµ ph¸t triÓn ë trÎ trÝ t­ëng t­îng, s¸ng t¹o nghÖ thuËt. V× vËy viÖc ®em t¸c phÈm v¨n häc ®Õn cho trÎ lµ mét viÖc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. §èi víi trÎ mÉu gi¸o, qu¸ tr×nh ®­îc tiÕp xóc víi t¸c phÈm v¨n häc ph¶i tõ dÔ ®Õn khã, tõ d¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, ®Ó tõ ®ã trÎ béc lé kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña m×nh. Kh¶ n¨ng c¶m thô ®ã lµ sù ph¸t triÓn trùc tiÕp cña trÎ vÒ c¸c lÜnh vùc: NhËn thøc – ng«n ng÷ - t×nh c¶m x· héi. Tuy nhiªn khi ®­a t¸c phÈm ®Õn cho trÎ ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã nh÷ng suy nghÜ s¸ng t¹o  vµ lùa chän nh÷ng t¸c phÈm hay phï hîp víi løa tuæi, cã ý nghÜa gi¸o dôc trÎ ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m gióp trÎ ph¸t triÓn tèt kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc.

 Trong n¨m häc nµy, t«i th­êng xuyªn th¨m líp dù giê khèi 5 tuæi. T«i thÊy ®a sè trÎ tõ líp nhì chuyÓn lªn vµ trÎ ®Òu ®· ®­îc lµm quen víi mét sè t¸c phÈm v¨n häc ë khèi nhì. Song kh«ng v× thÕ mµ ®a sè trÎ ®Òu c¶m nhËn ®­îc c¸i hay c¸i ®Ñp trong mçi t¸c phÈm v¨n häc. Do ®ã trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y còng nh­ viÖc truyÒn thô nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc t«i thÊy: Kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña tr­êng t«i nãi chung vµ khèi 5 tuæi nãi riªng, vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kÕt qu¶ trªn tiÕt häc chØ ®¹t 50-60%. Víi kÕt qu¶ trªn, b¶n th©n t«i thÊy m×nh cÇn ph¶i chØ ®¹o gi¸o viªn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m gióp trÎ ph¸t triÓn tèt kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc theo h­íng ®æi míi. §ã lµ lý do t«i chän ®Ò tµi: “ BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi.

II. Ph¹m vi, ®èi t­îng, môc ®Ých cña ®Ò tµi:

 a. Ph¹m vi

- Tr­êng mÇm non

 b. §èi t­îng

- TrÎ mÉu gi¸o 5-6 tuæi

 c. Môc ®Ých cña ®Ò tµi

- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi

 

 

 

PhÇn II

Néi dung ®Ò tµi

 

I. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi:

- Tr­êng mÇm non T©n phong lµ mét tr­êng ®ång b»ng tr×nh ®é d©n trÝ cña ng­êi d©n cß thÊp, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc ®Çu t­ hç trî x©y dùng vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ®å dïng ®å ch¬i trang thiÕt bÞ phôc vô cho m«n häc cßn ch­a ®¸p øng víi ch­¬ng tr×nh ®æi míi hiÖn nay. V× vËy ®øng tr­íc khã kh¨n trªn b»ng vèn hiÓu biÕt cña m×nh t«i lu«n tù häc hái kinh nghiÖm ®Ó t×m nh÷ng s¸ng kiÕn hay, nh»m kh¾c phôc khã kh¨n ®ã. T«i ®· dïng biÖn ph¸p kÕt hîp víi tr­êng tiÓu häc vµ trùc tiÕp phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph­¬ng, vËn ®éng phô huynh häc sinh ñng hé c¬ së vËt chÊt, ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cho m«n häc tèt h¬n.

II. Nh÷ng biÖn ph¸p:

  1. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ trªn tiÕt häc

- Ngay tõ ®Çu n¨m häc. T«i nh¾c nhë gi¸o viªn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ còng nh­ kh¶ n¨ng chó ý, tiÕp thu bµi cña trÎ trªn tiÕt häc trong ho¹t ®éng lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng day gi¸o viªn t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ th«ng qua viÖc kÓ cho trÎ nghe mét c©u truyÖn, hoÆc ®äc cho trÎ nghe mét bµi th¬ ng¾n. Sau ®ã cho tõng trÎ nãi l¹i néi dung c©u chuyÖn, bµi th¬. KÕt qu¶ ®¹t nh­ sau:

 + 50% trÎ nhí vµ nãi ®­îc néi dung c©u truyÖn , bµi th¬.

 + 50% trÎ chØ nhí mét phÇn néi dung c©u truyÖn, bµi th¬.

- Tõ ®ã gi¸o viªn cÇn chó ý nhiÒu h¬n ®Õn nh÷ng trÎ mµ kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cßn chËm nh­: ch¸u §øc Anh häc líp 5T A. Hång Nhung, Lª ChiÕn líp 5TB….Qua ®ã gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn cho trÎ tiÕp xóc víi t¸c phÈm v¨n häc ë mäi lóc mäi n¬i. ViÖc lµm nµy còng gãp phÇn gióp trÎ ®Õn gÇn víi v¨n häc h¬n vµ cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ.

 2. Nghiªn cøu kü t¸c phÈm.

- §Ó tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao th× tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých – yªu cÇu cña t¸c phÈm vµ ph¶i thuéc t¸c phÈm. Tõ ®ã ®­a ra néi dung gi¸o dôc phï hîp víi cèt truyÖn, phï hîp víi løa tuæi cña trÎ. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn ph¶i chó ý ®Õn giäng kÓ cña m×nh, kÓ diÔn c¶m, ®óng ng÷ ®iÖu cña tõng nh©n vËt trong truyÖn, thÓ hiÖn nÐt mÆt cö chØ, t­ thÕ phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u truyÖn th× míi thu hót sù chó ý cña trÎ. Giäng ®äc, giäng kÓ cña c« nhÞp nhµng, ®óng nhÞp ®iÖu sÏ gióp trÎ hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung bµi th¬, c©u truyÖn vµ kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ còng ®­îc n©ng cao.

- Muèn cho trÎ lµm quen víi mét t¸c phÈm v¨n häc ( dï lµ mét c©u chuyÖn hay mét bµi th¬) th× gi¸o viªn ph¶i lu«n dµnh thêi gian ®Ó ®äc t¸c phÈm nhiÒu lÇn. V× vËy khi t«i d¹y mét tiÕt mÉu vÒ v¨n häc, t«i lu«n tù tin vµ tin r»ng m×nh còng ®· phÇn nµo gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc cña trÎ qua giäng ®äc, giäng kÓ cña m×nh.

 3. H×nh thøc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc.

- §Ó ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc, dï lµ th¬ hay truyÖn. Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao th× viÖc ®Çu tiªn gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ tèt ®å dïng d¹y häc, ®å dïng ®Ñp hÊp dÉn sÏ thu hót sù chó ý cña trÎ. Tr­íc ®©y gi¸o viªn th­êng sö dông tranh minh ho¹ lµm ®å dïng chÝnh trong ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen  víi t¸c phÈm v¨n häc. Song víi h×nh thøc ®æi míi hiÖn nay, viÖc sö dông tranh minh ho¹ vµo tiÕt häc Ýt g©y sù chó ý, tß mß cña trÎ. V× vËy gi¸o viªn ®· sö dông m« h×nh rèi ®Ó tiÕt d¹y thªm phong phó ®a d¹ng h¬n.

* §¬n gi¶n lµ rèi dÑt:

- Víi c©u truyÖn “Mãn quµ cña c« gi¸o” th× t«i h­íng dÉn gi¸o viªn vÏ h×nh c¸c nh©n vËt trong truyÖn lªn b×a giÊy cøng hay trªn gç máng cã g¾n ®Õ. Khi sö dông gi¸o viªn buéc mét sîi d©y vµo ®Õ con rèi råi di chuyÓn sîi d©y theo lêi kªt cña c©u truyÖn. Víi bµi th¬ “ChiÕc cÇu míi” b»ng ®éng t¸c kÐo d©y ë ®Õ c¸c nh©n vËt rèi h×nh sÏ di chuyÓn theo tõng nhÞp ®iÖu cña bµi th¬ ®iÒu nµy g©y ®­îc sù chó ý cña trÎ.

* Sö dông nghÖ thuËt móa rèi:

- ViÖc sö dông rèi trong tiÕt häc g©y ®­îc sù chó ý, tß mß cña trÎ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ tiÕp cËn víi nghÖ thuËt móa rèi, mét m«n nghÖ thuËt truyÒn thèng cña d©n téc.

- Víi c©u truyÖn “Qu¶ bÇu tiªn” gi¸o viªn sö dông m« h×nh s©n khÊu lµ mét khu v­ên nhá, cã ng«i nhµ, c©y….. nh©n vËt trong truyÖn ®­îc c¸ch ®iÖu ho¸. L·o nhµ giµu ®Çu ®éi kh¨n xÕp, mÆc ¸o the ria mÐp vÓnh. Khi t«i d¹y tiÕt truyÖn mÉu ph¶i sö dông rèi, t«i dïng c¸nh tay lång vµo con rèi, ®iÒu khiÓn con rèi b»ng ba ngãn tay: ngãn c¸i, trá, gi÷a sao cho nh÷ng cö chØ phï hîp víi lêi tho¹i trong truyÖn….. vÝ dô: khi cËu bÐ «m Êp vç vÒ con Ðn nhá t«i dïng ngãn c¸i vµ ngãn gi÷a khÝt l¹i víi nhau lµm ®éng t¸c «m Êp hoÆc khi cËu bÐ tung con Ðn nhá lªn trêi th× t«i tung hai ngãn c¸i vµ ngãn gi÷a hÕt tÇm. Víi nh÷ng c©u truyÖn cã nhiÒu nh©n vËt nh­ “Ba c« g¸i, c¸o thá gµ trèng” th× t«i ph¶i phèi hîp víi gi¸o viªn khèi líp ®ã ®Ó dµn dùng thµnh mét tiÕt môc rèi hoµn chØnh. Nhê viÖc sö dông nghÖ thuËt rèi trong tiÕt häc mµ sè trÎ cã kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc ®¹t cao, ®a sè trÎ nhí ®­îc néi dung c©u truyÖn, lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn vµ qua ®ã trÎ biÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt trong truyÖn nh­ ai lµ ng­êi xÊu? Ai lµ ng­êi tèt.

* Trß ch¬i ®ãng kÞch:

- Lµ ho¹t ®éng gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ nhí vµ gi¸o dôc trÎ tinh thÇn tËp thÓ. Qua ho¹t ®éng ®ãng kÞch trÎ truyÒn ®¹t l¹i néi dung c©u truyÖn, lµm sèng l¹i t©m tr¹ng, hµnh ®éng ng«n ng÷ héi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn, ®ång thêi trÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m vµ ®¸nh gi¸ c¸c nh©n vËt trong truyÖn. Khi ®ãng kÞch trÎ dÔ dµng n¾m ®­îc néi dung, ý nghÜa cña t¸c phÈm, n¾m ®­îc tÝnh liªn tôc cña c©u truyÖn, ®iÒu nµy gãp phÇn ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn t­ duy, c¶m thô t¸c phÈm mét c¸ch s©u s¾c ë trÎ. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× tr­íc khi cho trÎ ®ãng kÞch gi¸o viªn ph¶i cho trÎ «n l¹i néi dung c©u truyÖn vµ ®µm tho¹i víi trÎ vÒ néi dung. Gióp trÎ hiÓu s©u h¬n vÒ néi dung truyÖn vµ lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. §Ó tõ ®ã trÎ biÕt thÓ hiÖn nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau vÒ ng÷ ®iÖu, tÝnh c¸ch t©m tr¹ng cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. Muèn vËy c« gi¸o ph¶i tham kh¶o thªm mét sè kÞch b¶n ®· ®­îc biªn so¹n s½n nh­ “Chó dª ®en, mÌo ®i c©u c¸”. Nh»m gióp trÎ ph©n biÖt ®­îc giäng ®iÖu lêi nãi cña c¸c nh©n vËt. Qua ®ã trÎ kh¾c ho¹ ®­îc tÝnh c¸ch nh©n vËt vÝ dô nh­: dª ®en dòng c¶m, dª tr¾ng nhót nh¸t, chã sãi nh¸t gan….

§Ó trÎ nhí  ®­îc ng«n ng÷, lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn ®Ó ®ãng kÞch th× tr­íc hÕt cho trÎ nh¾c l¹i lêi tho¹i cña nh©n vËt sau ®ã cho trÎ ®ãng vai theo tæ hoÆc nhãm. VÝ dô trong truyÖn  “Chó dª ®en” cho tæ 1 lµm dª tr¾ng, tæ 2 lµm dª ®en, tæ 3 lµm cho sãi ®Ó trÎ tù thÓ hiÖn hµnh ®éng, ®iÖu bé cña nh©n vËt cho quen vµ thµnh th¹o. Sau ®ã ph©n vai cho tõng trÎ theo vai cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn vµ cho trÎ nh¾c l¹i lêi tho¹i cña nh©n vËt trong truyÖn mµ trÎ sÏ ®ãng. Lóc nµy c« gi¸o lµ ng­êi dÉn truyÖn vµ trÎ tù diÔn theo néi dung c©u truyÖn. Khi trÎ diÔn xong lªn cho trÎ tù nhËn xÐt vÒ vai diÔn cña m×nh, cña b¹n, tõ ®ã trÎ x¸c ®Þnh ®­îc th¸i ®é cña trÎ ®èi víi nh©n vËt trong truyÖn lµ yªu hay ghÐt.

Trß ch¬i ®ãng kÞch thùc sù gióp trÎ c¶m nhËn t¸c phÈm v¨n häc mét c¸ch s©u s¾c vµ ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× viÖc trang trÝ s©n khÊu vµ ho¸ trang cho trÎ rÊt quan trong, víi c©u truyÖn “Chó dª ®en” t«i lµm s©n khÊu b»ng 2 cét trô, råi vÏ c¶nh khu rõng phï hîp víi c©u truyÖn.

Bªn c¹nh viÖc lµm m« h×nh s©n khÊu th× viÖc ho¸ trang cho trÎ ®ãng kÞch còng rÊt cÇn thiÕt. Víi nh÷ng c©u truyÖn cã l·o nhµ giÇu tªn ®Þa chñ nh­ truyÖn “Qu¶ bÇu tiªn, c©y tre tr¨m ®èt”. Th× lªn g¾n hoÆc vÏ r©u mÐp vÓnh cho trÎ t¹o lªn mét khu«n mÆt gian dèi hoÆc víi nh÷ng nh©n vËt g¾n liÒn viÖc ®éi mò th× cho trÎ ®éi mò nh­ mò dª ®en, dª tr¾ng, chã sãi, gµ trèng…..

ViÖc ho¸ trang vµ bè trÝ s©n khÊu phï hîp, trang phôc ®Ñp sÏ gióp trÎ tù tin khi nhËp vai t¹o cho trÎ høng thó h¬n víi tõng vë diÔn.

 4. T¹o m«i tr­êng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc:

- §Ó gióp trÎ n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc th× viÖc t¹o c¬ héi cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc ph¶i th­êng xuyªn. Ngay tõ ®Çu n¨m häc BGH nhµ tr­êng phèi hîp tæ chøc häp phô huynh trao ®æi ®ãng gãp, s­u tÇm c¸c s¸ch v¨n häc, c¸c ho¹ b¸o, tËp chÝ, lÞch cò, nguyªn liÖu cho trÎ tù lµm s¸ch ®Ó x©y dùng mét “Gãc th­ viÖn” mang néi dung v¨n häc, t¹i “Gãc th­ viÖn” trÎ ®­îc xem c¸c tranh truyÖn, t¹p chÝ, ho¹ b¸o. Sau ®ã c« kÓ truyÖn cho trÎ nghe vÒ néi dung nh÷ng c©u truyÖn nh­ “dª con biÕt nhËn lçi, gµ c¸nh tiªn” h­íng dÉn trÎ c¸ch tri gi¸c c¸c tranh truyÖn ®ã dÇn dÇn trÎ cã thÓ tù ®äc. TÊt nhiªn cã thÓ lóc ®Çu trÎ ®äc theo trÝ nhí, trÎ nhí vÒ néi dung c©u truyÖn c« ®· kÓ råi tù kÓ khíp víi néi dung c©u truyÖn mµ trÎ tri gi¸c.

- ë gãc th­ viÖn gi¸o viªn th­êng ®Ó c¸c minh ho¹ truyÖn mµ trÎ ®· ®­îc nghe ®Æt hoÆc treo kh«ng thø tù. Sau ®ã yªu cÇu trÎ tù xÕp l¹i sao cho ®óng theo tr×nh tù c©u truyÖn, vµ kÓ l¹i theo néi dung c¸c bøc tranh hoÆc gi¸o viªn cã thÓ chuÈn bÞ mét sè tranh ghÐp rêi vµ cho trÎ ch¬i ghÐp tranh. Sau ®ã trÎ kÓ vÒ néi dung bøc tranh võa ghÐp ®­îc hoÆc cã thÓ cho trÎ t« theo nÐt in mê d­íi mçi nh©n vËt trong truyÖn nh­: l·o nhµ giÇu trong truyÖn “C©y tre tr¨m ®èt” ng­êi anh trong c©u truyÖn “Hai anh em” cËu bÐ trong truyÖn “Qu¶ bÇu tiªn”. Qua ®ã trÎ ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ ng­êi tèt ®©u lµ ng­êi xÊu. H×nh thøc nµy gióp trÎ nhí l¹i tõng nh©n vËt trong mçi truyÖn vµ nhí l¹i tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt.

III. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc:

  1. ChÊt l­îng kh¶o s¸t trÎ:

 

M«n

Kh¶o s¸t ®Çu n¨m

Kh¶o s¸t cuèi n¨m

So s¸nh

Th¬

Høng thó: 65%

HiÓu néi dung: 65%

Thuéc t¸c phÈm: 70%

§äc diÔn c¶m: 62%

Høng thó: 85%

HiÓu néi dung: 90%

Thuéc t¸c phÈm: 95%

§äc diÔn c¶m: 78%

T¨ng 20%

T¨ng 25%

T¨ng 25%

T¨ng 16%

TruyÖn

Høng thó: 75%

HiÓu néi dung: 60%

KÓ diÔn c¶m: 35%

Høng thó: 95%

HiÓu néi dung: 90%

KÓ diÔn c¶m: 45%

T¨ng 20%

T¨ng 30%

T¨ng 10%

 

  1. §¸nh gi¸ chung:

- Sau khi ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cho trÎ c¶m thô v¨n häc trong n¨m häc ®· cho thÊy:

 + TrÎ th«ng minh s¸ng t¹o h¬n khi häc c¸c tiÕt v¨n häc.

 + TrÎ thÝch ®­îc ®ãng kÞch.

 + TrÎ thÝch ®äc th¬ kÓ truyÖn.

 + TrÎ ghi nhí thuéc th¬ truyÖn l©u h¬n.

 + TrÎ cã kh¶ n¨ng tù s¸ng t¹o vµ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nhËp vai mét c¸ch linh ho¹t.

 + BiÕt kÓ truyÖn s¸ng t¹o, kÓ theo trÝ t­ëng t­îng mét c¸ch phong phó vµ ®a d¹ng.

 

 

IV. Bµi häc kinh nghiÖm:

Víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ nªu trªn b¶n th©n t«i tù rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm sau:

-         Ngay tõ ®Çu n¨m häc gi¸o viªn ph¶i n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ

-         LuyÖn tËp giäng ®äc, giäng kÓ sao cho diÔn c¶m, thÓ hiÖn ®­îc nÐt mÆt, cö chØ, ®iÖu bé cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn.

-         Sö dông tèt m« h×nh rèi, rèi dÑt, rèi tay…..

-         Tham kh¶o thªm mét sè kÞch b¶n ®· ®­îc biªn so¹n s½n vµ tËp cho trÎ ®ãng kÞch.

-         TÝch cùc lµm ®å dïng, ®å ch¬i theo chñ ®Ò, ®å dïng minh ho¹ cÇn phong phó, ®a d¹ng hÊp dÉn. Gi¸o viªn ph¶i sö dông khoa häc gän gµng ®óng lóc.

-         Tham m­u tèt víi phô huynh hç tr¬n thªm mét sè tranh truyÖn s¸ch b¸o, t¹p chÝ.

-         Th­êng xuyªn häc hái ®ång nghiÖp tham kh¶o thªm mét sè tµi liÖu liÖn quan ®Õn viÖc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. §Ó tõ ®ã tæ chøc tèt ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhÇn III

KÕt luËn

 

  N©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ mÉu gi¸o lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ. H×nh thøc tæ chøc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc phong phó, ®a d¹ng sÏ gióp trÎ toµn diÖn vÒ mäi mÆt: NhËn thøc, ng«n ng÷ - t×nh c¶m x· héi.

Qua nh÷ng bµi th¬ c©u chuyÖn trÎ biÕt yªu c¸i ®Ñp cña tù nhiªn vµ con ng­êi, biÕt ph©n biÖt c¸i thiÖn vµ c¸i ¸c, ®em l¹i cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ cuéc sèng xung quanh. §ång thêi trÎ biÕt nhËp vai víi nh÷ng nh©n vËt trong c©u chuyÖn, bµi th¬.

Ngoµi ra v¨n häc cßn gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng s¸ng t¹o nghÖ thuËt, vµ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho trÎ.

* ý kiÕn ®Ò xuÊt:

- §Ò xuÊt víi phßng gi¸o dôc hç trî ®å dïng, ®å ch¬i trang thiÕt bÞ, s¸ch tranh truyÖn cho c¸c tr­êng mÇm non ®Ó viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®­îc thuËn lîi, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn ®øc, trÝ, thÓ , mü. Gióp trÎ cã tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c vµo tr­êng tiÓu häc.

 

                                                                     T©n phong, ngµy 08 th¸ng 5 n¨m 2009

                                                                                              Ng­êi viÕt

 

 

 

                                                                                    NguyÔn ThÞ H¶i H»ng

 

1

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT tr­êng mÇm non T©n Phong

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Sáng kiến kinh nghiệm mầm non
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự