sang kien kinh nghiem mam non

giáo án Tiểu học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 125       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5cnivq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/20/2010 11:24:11 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
125
File đã kiểm duyệt an toàn

MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM ĐỒ CHƠI ĐỂ LÔI CUỐN TRẺ VÀO HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ: Với lòng nhiệt tình,đam mê làm đồ chơi,tình yêu thương trẻ,càng ngày tôi càng hiểu trẻ hơn.Qua 11 năm tiếp xúc ,xem chi tiết và tải về giáo án sang kien kinh nghiem mam non, Giáo Án Tiểu Học , Giáo án điện tử sang kien kinh nghiem mam non, doc, 1 trang, 0.03 M, Tiểu học chia sẽ bởi Đạm Nguyễn Trọng đã có 125 download

LINK DOWNLOAD

sang-kien-kinh-nghiem-mam-non.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM ĐỒ CHƠI ĐỂ LÔI CUỐN TRẺ VÀO HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ:
Với lòng nhiệt tình,đam mê làm đồ chơi,tình yêu thương trẻ,càng ngày tôi càng hiểu trẻ hơn.Qua 11 năm tiếp xúc với trẻ,chăm sóc dạy dỗ ,và chơi với trẻ,tôi đã hiểu được rằng:Đối với trẻ mầm non đặc biệt lứa tuổi lên ba,con đường chuyển tải nội dung giáo dục đến với trẻ bằng nhiều hình thức như: Học mà chơi,chơi mà học,học thông qua đi dạo….mà hoạt động vui chơi là phương tiện quan trọng để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.Qua hoạt động vui chơi,trẻ khám phá tìm tòi những gì mà trẻ thắc mắc về cuộc sống xung quanh,gần gũi với trẻ.Từ đó trẻ trở nên vui sướng và tham gia vào hoạt động.
Để trẻ có thể vui chơi tốt giáo viên cần thường xuyên tạo cơ hội,tạo điều kiện thích hợp về thời gian,không gian,đồ dùng đồ chơi,nhằm kích thích sự tò mò của trẻ,giúp trẻ có thể học tốt trong quá trình chơi.
Muốn giúp trẻ phát triển một cách toàn diện thông qua các hoạt động trong trường mầm non,đòi hỏi giáo viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện để trẻ vui chơi.Vì đồ chơi là yếu tố quan trọng đối với trẻ.Đồ chơi phải đẹp,phong phú,có tác dụng giáo dục cao,phù hợp với lứa tuổi,mới lạ ,hấp dẫn…hình dạng đồ chơi mang tính gợi cảm, để trẻ dể dàng tiếp cận với đồ chơi một cách thích thú đồng thời học được nhiều điều bổ ích trong quá trình chơi.
II / THỰC TRẠNG:
Dể thực hiện được mong muốn của mình là làm ra thật nhiều đồ chơi đẹp,lại bền,đảm bảo an toàn cho trẻ đặc biệt sáng tạo,phát triển thẩm mĩ cao.v.v…thì tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau:
*Thuận lợi:
- Vật liệu phế thải ngày càng phong phú và đa dạng,ống hút,hộp nhựa,hộp giấy,võ trứng,thảm lót nền nhà,dây đồng,hoa khô….
- Phong trào làm và sử dụng đồ dùng dồ chơi của trường của ngành học mầm non ngày càng phát triển .Chính vì thế tôi càng đam mê học tập chị em đồng nghiệp cũng như không ngừng tìm ý tưởng mới để làm đồ chơi.
- Vì là trường bán trú tôi có điều kiện tận dụng thời gian trực trưa ở lớp ,tối thứ bảy ,chủ nhật để làm đồ dùng đồ chơi.
- Bản thân có ý thức học hỏi ,tự tìm tòi.
* Khó khăn:
- Nội dung,yêu cầu của hoạt động vui chơi đòi hỏi ngày càng phong phú và sinh động.Đồ chơi phải mới ,đẹp thật sự hấp dẫn lôi cuốn trẻ,phải giúp trẻ phát huy được khả năng của bản thân.Mà lớp tôi lớp mầm,ø lứa tuổi (khủng hoảng tuổi lên 3 )rất khó mà chơi lâu,chơi nhiệt tình,để có buổi chơi sinh động.
- Muốn làm đồ chơi đep phải có nhiều thời gian,mà đối với giáo viên vừa đi dạy vừa về nhà soạn bài,và phải làm đồ dùng dạy học hàng ngày thì thời gian làm đồ dùng đồ chơi thật là hạn chế,tôi phải mang về nhà làm vào ban đêm và giờ trực trưa.
- Kinh phí mua vật liệu thì không có.
- Đồ chơi bằng bìa giấy nhanh móp méo,bằng chai lọ hoàn toàn màu sắc hạn chế trẻ nhanh chán.
Trên đây là những thuận lợi và khó khăn thực tế mà tôi phải tìm biện pháp khắc phục để đạt được mong muốn của mình như sau:
III/ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:
- Từ những thuận lợi , khó khăn trên tôi đã tìm ra một số giải pháp và áp dụng thực tế đó là:
Tôi lên kế hoạch vui chơi theo kế hoạch năm học (chủ đề lớn, chủ đề nhánh) để biết được cần những đồ chơi gì ? Làm như thế nào? Sau đó lên thời khóa biểu cho bản thân.Thời gian làm đồ chơi tôi xếp vào giờ trực trưa ở lớp và tối thứ bảy,chủ nhật hàng tuần.
- Tôi nhờ phụ huynh gom nguyên vật liệu cần thiết,đã có vật liệu rồi tôi bắt đầu nghĩ cách làm đồ chơi mới lạ.Những năm học trước tôi làm cây xanh hoàn toàn bằng chai lọ có độ bền nhưng màu sắc,kiểu dáng, không lôi cuốn được trẻ nên trẻ rất nhanh chán.Năm học này tôi đổi nguyên vật liệu thân cây tôi sử dụng kẻm làm lõi trong ngoài tôi quấn bằng mút mủ,có thể tạo được nhiều dáng cây(cong,nghiêng,2 cây đan vào nhau…thật hấp dẫn)dùng len xanh buộc chặt kắt ra từng cục dán tạo thành tán lá,lấy hũ sữa chua đặt cây vào đổ xi măng.Thế

MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP LAØM ÑOÀ CHÔI ÑEÅ LOÂI CUOÁN TREÛ VAØO HOAÏT ÑOÄNG VUI CHÔI

I/ NHAÄN THÖÙC VAÁN ÑEÀ:

Vôùi loøng nhieät tình,ñam meâ  laøm ñoà chôi,tình yeâu thöông treû,caøng ngaøy toâi caøng hieåu treû hôn.Qua 11 naêm tieáp xuùc vôùi treû,chaêm soùc daïy doã ,vaø chôi vôùi treû,toâi ñaõ hieåu ñöôïc raèng:Ñoái vôùi treû maàm non ñaëc bieät löùa tuoåi leân ba,con ñöôøng chuyeån taûi noäi dung giaùo duïc ñeán vôùi treû baèng nhieàu hình thöùc nhö: Hoïc maø chôi,chôi maø hoïc,hoïc thoâng qua ñi daïo….maø hoaït ñoäng vui chôi laø phöông tieän quan troïng ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån toaøn dieän nhaân caùch treû.Qua hoaït ñoäng vui chôi,treû khaùm phaù tìm toøi nhöõng gì maø treû thaéc maéc veà cuoäc soáng xung quanh,gaàn guõi vôùi treû.Töø ñoù treû trôû neân vui söôùng vaø tham gia vaøo hoaït ñoäng.

 Ñeå treû coù theå vui chôi toát giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân taïo cô hoäi,taïo ñieàu kieän thích hôïp veà thôøi gian,khoâng gian,ñoà duøng ñoà chôi,nhaèm kích thích söï toø moø cuûa treû,giuùp treû coù theå hoïc toát trong quaù trình chôi.

 Muoán giuùp treû phaùt trieån moät caùch toaøn dieän thoâng qua caùc hoaït ñoäng trong tröôøng maàm non,ñoøi hoûi giaùo vieân caàn chuaån bò toát caùc ñieàu kieän ñeå treû vui chôi.Vì ñoà chôi laø yeáu toá quan troïng ñoái vôùi treû.Ñoà chôi phaûi ñeïp,phong phuù,coù taùc duïng giaùo duïc cao,phuø hôïp vôùi löùa tuoåi,môùi laï ,haáp daãn…hình daïng ñoà chôi mang tính gôïi caûm, ñeå treû deå daøng tieáp caän vôùi ñoà chôi moät caùch thích thuù ñoàng thôøi hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích trong quaù trình chôi.

II / THÖÏC TRAÏNG:

Deå thöïc hieän ñöôïc mong muoán cuûa mình laø laøm ra thaät nhieàu ñoà chôi ñeïp,laïi beàn,ñaûm baûo an toaøn cho treû ñaëc bieät saùng taïo,phaùt trieån thaåm mó cao.v.v…thì toâi thaáy coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên  nhö  sau:

*Thuaän lôïi:

- Vaät lieäu pheá thaûi ngaøy caøng phong phuù vaø ña daïng,oáng huùt,hoäp nhöïa,hoäp giaáy,voõ tröùng,thaûm loùt neàn nhaø,daây ñoàng,hoa khoâ….

- Phong traøo laøm vaø söû duïng ñoà duøng doà chôi cuûa tröôøng cuûa ngaønh hoïc maàm non ngaøy caøng phaùt trieån .Chính vì theá toâi caøng ñam meâ hoïc taäp chò em ñoàng nghieäp cuõng nhö khoâng ngöøng tìm yù töôûng môùi ñeå laøm ñoà chôi.

-  Vì laø tröôøng baùn truù toâi coù ñieàu kieän taän duïng thôøi gian tröïc tröa ôû lôùp ,toái thöù baûy ,chuû nhaät ñeå laøm ñoà duøng ñoà chôi.

 - Baûn thaân coù yù thöùc hoïc hoûi ,töï tìm toøi.

* Khoù khaên:

- Noäi dung,yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng vui chôi ñoøi hoûi ngaøy caøng phong phuù vaø sinh ñoäng.Ñoà chôi phaûi  môùi ,ñeïp thaät söï haáp daãn loâi cuoán treû,phaûi giuùp treû phaùt huy ñöôïc khaû naêng cuûa baûn thaân.Maø lôùp toâi lôùp maàm,ø löùa tuoåi (khuûng hoaûng tuoåi leân 3 )raát khoù maø chôi laâu,chôi nhieät tình,ñeå coù buoåi chôi sinh ñoäng.

- Muoán laøm ñoà chôi ñep phaûi coù nhieàu thôøi gian,maø ñoái vôùi giaùo vieân vöøa ñi daïy vöøa veà nhaø soaïn baøi,vaø phaûi laøm ñoà duøng daïy hoïc haøng ngaøy thì thôøi gian laøm ñoà duøng ñoà chôi thaät laø haïn cheá,toâi phaûi mang veà nhaø laøm vaøo ban ñeâm vaø giôø tröïc tröa.

- Kinh phí mua vaät lieäu thì khoâng coù.

- Ñoà chôi baèng bìa giaáy nhanh moùp meùo,baèng chai loï hoaøn toaøn maøu saéc haïn cheá treû nhanh chaùn.

Treân ñaây laø nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên thöïc teá maø toâi phaûi tìm bieän phaùp khaéc phuïc ñeå ñaït ñöôïc mong muoán cuûa mình nhö sau:

III/ BIEÄN PHAÙP TIEÁN HAØNH:

- Töø nhöõng thuaän lôïi , khoù khaên treân toâi ñaõ tìm ra moät soá giaûi phaùp vaø aùp duïng thöïc teá ñoù laø:

Toâi leân keá hoaïch vui chôi theo keá hoaïch naêm hoïc (chuû ñeà lôùn, chuû ñeà nhaùnh) ñeå bieát ñöôïc caàn nhöõng ñoà chôi gì ? Laøm nhö theá naøo? Sau ñoù leân thôøi khoùa bieåu cho baûn thaân.Thôøi gian laøm ñoà chôi toâi xeáp vaøo giôø tröïc tröa ôû lôùp vaø toái thöù baûy,chuû nhaät haøng tuaàn.

- Toâi nhôø phuï huynh gom  nguyeân vaät lieäu caàn thieát,ñaõ coù vaät lieäu roài toâi baét ñaàu nghó caùch laøm ñoà chôi môùi laï.Nhöõng naêm hoïc tröôùc toâi laøm caây xanh hoaøn toaøn baèng chai loï coù ñoä beàn nhöng maøu saéc,kieåu daùng, khoâng loâi cuoán ñöôïc treû neân treû raát nhanh chaùn.Naêm hoïc naøy  toâi ñoåi nguyeân vaät lieäu thaân caây toâi söû duïng keûm laøm loõi trong ngoaøi toâi quaán baèng muùt muû,coù theå taïo ñöôïc nhieàu daùng caây(cong,nghieâng,2 caây ñan vaøo nhau…thaät haáp daãn)duøng len xanh buoäc chaët kaét ra töøng cuïc daùn taïo thaønh taùn laù,laáy huõ söõa chua ñaët caây vaøo ñoå xi maêng.Theá laø ñöôïc moät caây xanh tuyeät ñeïp vaø toâi tieáp tuïc laøm nhieàu caây.Vôùi caây hoa toâi laøm töông töï nhöng choïn huõ ,laøm caây nhoû hôn rieâng phaàn caùnh hoa tröôùc ñaây toâi laøm baèng muùt muû,caùnh hoa khoâng ñöôïc töï nhieân laém giôø toâi thay baèng daây ñoàng uoán cong vaûi von maøu thaét laïi,coù theå taïo ñöôïc caùnh thaúng,caùnh cong….uùp vaøo nhau laøm nuï (Hoa coù nhieàu maøu saéc)ï…laù hoa laøm töông töï duøng vaûi xanh laù.Vôùi cuøng moät vaät lieäu toâi laøm ñöôïc nhieàu loaïi hoa raát ña daïng vaø phong phuù veà kieåu daùng cuõng nhö maøu saéc.

- Tieáp tuïc coâng vieäc laø laøm nhöõng chuù ong con böôùm baèng vaûi von vaø haït nhaõn ,haït cao su(haït nhaõn laøm ñaàu ,haït cao su laøm buïng,daây ñoànguoán cong boïc vaûi von taïo thaønh caùnh,duøng buùt xoùa veõ maét ,veõ khoang buïng.

- Coû toâi duøng len xanh ñaäm vaø xanh nhaït coät laãn nhau taïo maøu xanh coû,caét ra vaø dính laïi thaønh luoáng cöù caùch moät ñoaïn ñính moät khoùm hoa ñeå thaûm coû töï nhieân hôn.

- Nhaø tröôùc ñaây toâi duøng nhaø goã giôø ñaây toâi söû duïng hoäp söõa coù maøu saéc ñeïp ñoä beàn cao sau ñoù duøng giaáy decan caét hình chöõ nhaät ,hình vuoâng taïo thaønh cöûa ra vaøo cöûa soå,nhaø 1 taàng 1 hoäp, nhaø 2 taàng 2 hoäp,…

- Coång laø hoäp kem ñaùnh raêng,daùn nhöõng maãu xoáp hình vuoâng,chöõ nhaät,daùn ñeàu gioáng nhö oáp ñaù,haøng raøo toâi söû duïng hoäp kem ñaùnh raêng,hoäp thuoác laù maøu ñoû,khi chôi treû phaûi bieát xeáp tieáp theo.

Xong xuoâi toâi boá cuïc laïi moâ hình roài môøi caùc chò em ñoàng nghieäp goùp yù, treân cô sôû ñoù toâi chænh söûa laïi nhöõng thieáu soùt ñeå moâ hình hoaøn thieän hôn.

  Theá laø toâi ñaõ hoaøn chænh boä ñoà chôi xaây döïng coù coång, haøng, raøo,nhaø ,caây xanh,caùc loaïi hoa,vaø nhieàu ñoà chôi khaùc cho treû chôi.

IV/ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC:

Moãi khi toå chöùc vui chôi,treû raát thích chôi xaây döïng moâ hình,treû bieát laép raùp vaø boá cuïc moâ hình,haøi hoøa,caân ñoái,hôïp ly ,ñaëc bieät treû raát naâng niu,traân troïng ñoà chôi. Thaáy treû say meâ chôi,chaùu xaây haøng raøo,chaùu döïng coång sau ñoù taát caû cuøng nhau troàng hoa…thaät chaêm chæ vaø caàn maãn.Toâi caûm thaáy vui laây vôùi treû,luùc ñoù trong loøng roän leân moät chuùt haân hoan vaø hôn nöõa töø sau khi toâi laøm nhöõng ñoà chôi ñoù xong caùc chò em trong tröôøng cuõng nhö caùc giaùo vieân nghaøng hoïc maàm non ñaõ nhôø toâi taïo maãu,xem maãu ñeå veà laøm.Moät caùch laøm toán ít tieàn mua vaät lieäu,laïi beàn ñeïp,môùi laï khi buïi baån giaët ñöôïc,ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giaùo duïc maàm non môùi nhaèm phaùt trieån naêm maët lónh vöïc cho treû.

Khi toâi döï thi giaùo vieân gioûi voøng huyeän,khoâng nhöõng treû raát höùng thuù vui chôi,tieát hoaït ñoäng vui chôi cuûa toâi ñaït keát quaû toát,caùc chaùu nheï nhaøng caát ñoà chôi sau khi chôi,nhöõng ñoà chôi toâi laøm ñaõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi trong ñôn vò vaø caùc tröôøng khaùc.Nhöng vaãn söû duïng ñöôïc, Boä ñoà chôi xaây döïng moâ hình cuûa toâi tuy ñaõ chôi nhieàu töø ñaàu naêm ñeán cuoái naêm, nhöng vaãn söû duïng ñöôïc ,vì noù vaãn coøn môùi ,beàn, ñeïp.

Toâi khoâng phaûi laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn vaø coù thôøi gian nghieân cöùu laøm nhieàu ñoà chôi khaùc,môùi laï.Ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa treû vaø phöông phaùp daïy cuûa coâ ñaït hieäu quaû cao.Toâi phaán ñaáu sang naêm hoïc môùi toâi laïi laøm ñöôïc nhieàu ñoà chôi môùi laï hôn,khoa hoïc hôn ñeå ñaùp öùng nhu caàu giaùo duïc maàm non môùi,cuõng nhö phaùt trieån toaøn dieän cho treû.

V/ BAØI HOÏC RUÙT KINH NGHIEÄM:

Qua thöïc teá vieäc nghieân cöùu laøm laøm ñoà chôi,vaø höôùng daãn treû vui chôi qua naêm hoïc naøy toâi ñaõ ruùt ra moät soá kinh nghieäm nhö sau:

  Muoán cho hoaït ñoäng vui chôi cuûa treû ñöôïc toát ,treû bieát tìm toøi ,khaùm phaù,saùng taïo,höùng thuù vui chôi,bieát traân troïng caùi ñeïp ,mong muoán taïo ra caùi ñeïp.Thì giaùo vieân phaûi ñaàu tö vaøo vieäc nghieân cöùu laøm ñoà chôi,taän duïng nguyeân vaät lieäu saün coù ôû ñòa phöông,döïa vaøo tình hình thöïc teá cuûa nhu caàu giaùo duïc maàm non môùi,töøng ñoä tuoåi cuûa treû ñeå laøm.Ñoà chôi laøm ra phaûi phong phuù,thaåm myõ,mang tính saùng taïo,khoa hoïc,thöïc teá,ñaûm baûo an toaøn beàn ñeïp,thì môùi giuùp treû hoïc toát trong quaù trình chôi,phaùt trieån veà moïi maët cho treû.

 

     Phuù Rieàng ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010

       Ngöôøi vieát: Nguyeãn thò thaân

      Tröôøng Maàm Non Phuù Rieàng B

       Huyeän Buø Gia Maäp

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về sang kien kinh nghiem mam non
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

LIÊN QUAN