sáng kiến kinh nghiệm mâm non

giáo án Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 21       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wb78uq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/4/2010 10:25:28 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
0
Lần tải
21
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng giáo dục & đào tạo huyện bảo yên Trường Mầm non Hoa hồng ______________ Kinh nghiệm “ Dạy trẻ nhận biết tập nói thông qua các hoạt động hàng ngày ____________ Họ và tên : Vũ TRọng Dũng Chức vụ ,xem chi tiết và tải về giáo án sáng kiến kinh nghiệm mâm non, Giáo Án Ngữ Văn , Giáo án điện tử sáng kiến kinh nghiệm mâm non, doc, 1 trang, 0.07 M, Ngữ văn chia sẽ bởi Dũng Vũ Trọng đã có 21 download

LINK DOWNLOAD

sang-kien-kinh-nghiem-mam-non.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng giáo dục & đào tạo huyện bảo yên
Trường Mầm non Hoa hồng
______________
Kinh nghiệm
“ Dạy trẻ nhận biết tập nói
thông qua các hoạt động hàng ngày
____________

Họ và tên : Vũ TRọng Dũng
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị công tác : Trường Mầm non Hoa hồng
Văn yên, tháng 02 năm 2009

Mục lục
TT
Nội dung
Trang

I
Phần một : Phần chung
3

1
Lý do chọn đề tài
3

2
Mục đích nghiên cứu
4

3
Nhiệm vụ nghiên cứu
4

4
Những thuận lợi và khó khăn
4

II
Phần hai: Những giải pháp thực hiện
6

1
Làm tốt công tác tuyên truyền –phối hợp
6

2
Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi
6

3
 Lựa chọn các hình thức dạy trẻ cho phù hợp
7

III
Phần ba: Kết luận
9

1
Kết quả
9

2
Bài học kinh nghiệm
9

3
Kiến nghị - Đề nghị
9


Tài liệu tham khảo
11


Phần một : Phần chung
I – Lý do chọn đề tài
Tiếng nói là phương tiện giao tiếp không thể thiếu được của con người . Đó chính là nền tảng xây dựng lên nền văn hoá, văn minh nhân loại. Trong giao tiếp tiếng nói là một trong những hình thức giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Bởi vì, nhờ có ngôn ngữ nói con người giao tiếp với nhau một cách thuận lợi , dễ dàng và trao đổi những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình với người khác. Đồng thời tiếng nói đã giúp cho con người hiểu hơn về truyền thống quý báu lịch sử vẻ vang của các dân tộc qua ngàn đời trên mọi đất nước. Từ đó , mỗi người sẽ nảy nở những tình cảm mới và niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nứoc, con người.
Việc dạy nói cho trẻ không chỉ là việc của cô giáo mầm non mà phải là của các bà mẹ, từ khi trẻ nằm trong bụng mẹ đến khi ra đời trẻ biết nói cười thì người mẹ là cô giáo đầu đời của trẻ, thông qua những lời nói âu yếm, dịu dàng nựng trẻ, những lời ru đưa trẻ vào giấc ngủ ngon lành. Qua đó trẻ đã tiếp thu tiếng mẹ đẻ để hình thành và phát triển ngôn ngữ sau này.
Đối với trường mầm non, dạy cho trẻ nhận biết tập nói ở mọi hoạt động hàng ngày là rất cần thiết ở lứa tuổi 24-36 tháng đang phát triển mạnh. Vì thế cần phải cung cấp vốn từ cho trẻ, dạy trẻ nói đúng, nói đủ câu ngữ pháp. Chúng ta ai cũng đã từng nghe câu nói: “ Dạy con từ thuở còn thơ”, mà tuổi thơ của trẻ gắn liền với sự chăm sóc nuôi dưỡng của các cô giáo mầm non. Do vậy, là giáo viên mầm non trực tiếp dạy trẻ tôi đã nhận thức được vai trò quan trọng của tiếng nói, tiếng nói được phát triển từ đây, từ khi trẻ mới bập bẹ nói những từ đơn giản: Cha cha, ba ba, bà bà, măm măm...hàng ngày cô giáo gần gũi dạy trẻ phát âm những từ đơn giản, dần dần trẻ đã nói được những câu ngắn, phát â

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

Phßng  gi¸o dôc & ®µo t¹o  huyÖn b¶o yªn

Tr­êng MÇm non Hoa hång

­______________

 

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiÖm

D¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi

th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Hä vµ tªn :                Vò TRäng Dòng

                             Chøc vô :                           Gi¸o viªn

                             §¬n vÞ c«ng t¸c : Tr­êng MÇm non Hoa hång

 

 

 

 

 

V¨n yªn, th¸ng 02 n¨m 2009

 

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

Môc  lôc

 

TT

Néi dung

Trang

I

PhÇn mét : PhÇn chung

3

1

Lý do chän ®Ò tµi

3

2

Môc ®Ých nghiªn cøu

4

3

NhiÖm vô nghiªn cøu

4

4

Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

4

II

PhÇn hai: Nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn

6

1

Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn –phèi hîp

6

2

T¨ng c­êng lµm ®å dïng ®å ch¬i

6

3

Lùa chän c¸c h×nh thøc d¹y trÎ cho phï hîp

7

III

PhÇn ba: KÕt luËn

9

1

KÕt qu¶

9

2

Bµi häc kinh nghiÖm

9

3

KiÕn nghÞ - §Ò nghÞ

9

 

Tµi liÖu tham kh¶o

11

 

 

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

PhÇn mét : PhÇn chung

 

I – Lý do chän ®Ò tµi

 TiÕng nãi lµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña con ng­êi . §ã chÝnh lµ nÒn t¶ng x©y dùng lªn nÒn v¨n ho¸, v¨n minh nh©n lo¹i. Trong giao tiÕp tiÕng nãi lµ  mét trong nh÷ng h×nh thøc gi÷ vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu. Bëi v×, nhê cã ng«n ng÷ nãi con ng­êi giao tiÕp víi nhau mét c¸ch thuËn lîi , dÔ dµng trao ®æi nh÷ng t©m t­, t×nh c¶m, nguyÖn väng cña m×nh víi ng­êi kh¸c. §ång thêi tiÕng nãi ®· gióp cho con ng­êi hiÓu h¬n vÒ truyÒn thèng quý b¸u lÞch sö vÎ vang cña c¸c d©n téc qua ngµn ®êi trªn mäi ®Êt n­íc. Tõ ®ã , mçi ng­êi sÏ n¶y në nh÷ng t×nh c¶m míi vµ niÒm tù hµo d©n  téc, t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt nøoc, con ng­êi.

 ViÖc d¹y nãi cho trÎ kh«ng chØ lµ viÖc cña c« gi¸o mÇm non mµ ph¶i lµ cña c¸c bµ mÑ, tõ khi trÎ n»m trong bông mÑ ®Õn khi ra ®êi trÎ biÕt nãi c­êi th× ng­êi mÑ lµ c« gi¸o ®Çu ®êi cña trÎ, th«ng qua nh÷ng lêi nãi ©u yÕm, dÞu dµng nùng trÎ, nh÷ng lêi  ru ®­a trÎ vµo giÊc ngñ ngon lµnh. Qua ®ã trÎ ®· tiÕp thu tiÕng mÑ ®Î ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ sau nµy.

 §èi víi tr­êng mÇm non, d¹y cho trÎ nhËn biÕt tËp nãi ë mäi ho¹t ®éng hµng ngµy lµ rÊt cÇn thiÕt ë løa tuæi 24-36 th¸ng ®ang ph¸t triÓn m¹nh. V× thÕ cÇn ph¶i cung cÊp vèn tõ cho trÎ, d¹y trÎ nãi ®óng, nãi ®ñ c©u ng÷ ph¸p. Chóng ta ai còng ®· tõng nghe c©u nãi: “ D¹y con tõ thuë cßn th¬”, mµ tuæi th¬ cña trÎ g¾n liÒn víi sù ch¨m sãc nu«i d­ìng cña c¸c c« gi¸o mÇm non. Do vËy, lµ gi¸o viªn mÇm non trùc tiÕp d¹y trÎ t«i ®· nhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña tiÕng nãi, tiÕng nãi  ®­îc ph¸t triÓn tõ ®©y, tõ khi trÎ míi bËp bÑ nãi nh÷ng tõ ®¬n gi¶n: Cha cha, ba ba, bµ bµ, m¨m m¨m...hµng ngµy c« gi¸o gÇn gòi d¹y trÎ ph¸t ©m nh÷ng tõ ®¬n gi¶n, dÇn dÇn trÎ ®· nãi ®­îc nh÷ng c©u ng¾n, ph¸t ©m chuÈn x¸c. D¹y trÎ ph¸t ©m  nh÷ng ©m ®Çu tiªn , tõ nh÷ng tiÕng bi b« ®Çu tiªn, cßn ngong ng. §ã lµ nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ nh­ng còng l¹i lµ niÒm tù hµo, h¹nh phóc cña c« gi¸o mÇm non trong sù nghiÖp trång ng­êi.

 ChÝnh v× vËy , t«i ®· suy t­ tr¨n trë rÊt nhiÒu v×  ë tuæi nhµ trÎ, ng«n ng÷ cña trÎ ch­a ph¸t triÓn míi chØ bËp bÑ vµi tõ ®¬n gi¶n, ch­a nãi ®­îc c¶ c©u dµi chÝnh x¸c. VËy viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i d¹y trÎ nãi ®óng, ph¸t ©m chÝnh x¸c, bëi ®iÒu nµy quyÕt ®Þnh  ®Õn viÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ sau nµy cña trÎ...Lµm tèt ®iÒu nµy

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

, ®ßi hái mçi c« gi¸o mÇm non ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i, cã nghÖ thuËt , s¸ng t¹o trong c«ng t¸c ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ th× míi hoµn tèt nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc giao cho, ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh häc trong thêi kú ®æi míi . Cho nªn t«i ®· lùa chän ®Ò tµi : ” D¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy” ®Ó nghiªn cøu vµ ®Ò xu¸t mét sã gi¶i ph¸p trong viÖc øng dông d¹y trÎ ë tr­êng mÇm non.

II- Môc ®Ých nghiªn cøu:

Nghiªn cøu viÖc d¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ.

III- NhiÖm vô nghiªn cøu:

Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm t©m sinh lý vµ kh¶ n¨ng ph¸t ©m cña trÎ ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p tÝch c­c nhÊt trong viÖc d¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi.

§Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi.

IV- Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n:

1-    ThuËn lîi:

- §­îc sù quan t©m cña Phßng gi¸o dôc vµ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®Õn c«ng t¸c ch¨m sãc giao dôc trÎ ë tr­êng mÇm non.

- C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, ®å dïng , tµi liÖu phôc vô cho viÖc ch¨m sãc- gi¸o dôc ®Çy ®ñ.

- Mét sè cha mÑ trÎ rÊt quan t©m ®Õn con c¸i nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn phèi kÕt hîp trong viÖc d¹y trÎ.

2-    Khã kh¨n:

- Trong líp sè trÎ chªnh lÖch th¸ng tuæi nhiÒu ( cã nh÷ng trÎ h¬n nhau tíi 11 th¸ng tuæi) , nªn khi nhËn vµo líp cã nhiÒu trÎ cßn ch­a biÕt nãi.

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

- Trong cïng mét ®é tuæi nh­ng kh¶ n¨ng ph¸t ©m cña nhiÒu trÎ cßn qu¸ chËm.

- Mét sè phô huynh ch­a thùc sù quan t©m ®Õn trÎ, m¶i lµm ¨n, kh«ng d¹y trÎ tËp nãi nªn cã nh÷ng trÎ ®Õn tr­êng ch­a nãi ®­îc mét tõ nµo.

 Nh÷ng khã kh¨n trªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc d¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi . Nªn t«i ®· t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n trªn b»ng c¸c gi¶i ph¸p sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

PhÇn hai: C¸c gi¶i ph¸p

 

1-    Lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp víi phô huynh vµ ®ång nghiÖp:

  • §èi víi phô huynh:

- Ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· gÆp gì vµ trao ®æi víi phô huynh häc sinh ph©n tÝch cho hä hiÓu viÖc cho con ®i häc ®Òu , liªn tôc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ sinh ho¹t cã nÒ nÕp, ngoan ngo·n, ®Ó gi¸o viªn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ theo chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy vµ yªu cÇu cña ngµnh häc ®Ò ra.Tõ nh÷ng vËn ®éng ®ã t«i lu«n gÇn gòi víi phô huynh trao ®æi t×nh h×nh sinh ho¹t, søc khoÎ cña trÎ trong ngµy qua giê ®ãn trÎ, tr¶ trÎ, häp phô huynh. KÕt qu¶ t«i ®· nhËn ®­îc sù ®ång t×nh  ñng hé cña hÇu hÕt c¸c bËc phô huynh vµ hä ®· phÊn khëi, tin t­ëng cho con ®i häc ®Òu ®Æn , tû lÖ chuyªn cÇn th­êng xuyªn ®¹t ë møc 90% trë lªn. H»ng ngµy lªn líp t«i th­êng xuyªn d¹y trÎ tËp nãi b»ng c¸ch hái tªn trÎ, tªn bè mÑ vµ ®Æt ra nh÷ng c©u hái, t¹o ra nh÷ng t×nh huèng ®Ó kÝch thÝch trÎ nãi, gióp trÎ m¹nh d¹n dÇn trong viÖc giao tiÕp. Nh­ vËy t«i ®· n¾m b¾t ®­îc kh¶ n¨ng ph¸t ©m cña tõng trÎ vµ trao ®æi víi phô huynh ë giê tr¶ trÎ ®Ó  cha mÑ d¹y trÎ ë nhµ.

  • §èi víi ®ång nghiÖp:

T«i lu«n lu«n trao ®æi th«ng qua giao tiÕp hµng ngµy vµ thèng nhÊt c¸c néi dung gi¸o dôc trÎ gi÷a c¸c gi¸o viªn trong líp víi nhau, th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc d¹y trÎ phï hîp , cã hiÖu qu¶ cao.

2-    T¨ng c­êng lµm §D §C, t¹o m«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng:

§Ó trÎ høng thó trong häc tËp vµ vui ch¬i t«i ®· th­êng xuyªn trang trÝ líp häc theo chñ ®Ò chñ ®iÓm, t¨ng c­êng lµm ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho viÖc häc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m kÝch thÝch trÎ høng thó häc tËp vµ ho¹t ®éng . §©y chÝnh lµ c¬ héi ®Ó trÎ n¶y sinh nhu cÇu häc nãi, v× trÎ muèn cã ®­îc nh÷ng ®å dïng, ®å ch¬i, hay muèn bµy tá ý ®Þnh cña m×nh.

VÝ dô : Khi trÎ muèn uèng n­íc th× trÎ cã thÓ: D¾t tay c« ®Õn gÇn chç gi¸ ®Ó cèc -> C« cÇm cèc gi¬ lªn vµ hæi trÎ “ C¸i g× ®©y?” ->C« nãi “ C¸i cèc” trÎ nãi theo “ C¸i cèc”.

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

Khi cã ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i gi¸o viªn sÏ tæ chøc cho trÎ nhËn biÕt vµ tËp nãi ë mäi ho¹t ®éng trong ngµy ®­îc dÔ dµng h¬n.

1-    D¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy.

3.1- Ho¹t ®éng trªn “tiÕt häc” ( Ho¹t ®éng chung)

 Day trÎ : NhËn biÕt tËp nãi lµ mét m«n häc ®· ®­îc quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh. V× vËy mçi gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn ®óng tr×nh tù cña mét “ TiÕt häc”.

 VÝ dô : Víi bµi : “ NhËn biÕt tËp nãi c¸c lo¹i qu¶” gi¸o viªn tiÕn hµnh nh­ sau:

- H§ 1: Trß chuyÖn vÒ mét sã lo¹i qu¶ .

- H§ 2: C« giíi thiÖu b»ng nhiÒu c¸ch : C©u ®ã vÒ c¸c lo¹i qu¶

-> trÎ ®o¸n vµ nãi tªn c¸c lo¹i qu¶.

- H§3: TrÎ luyÖn tËp

§èi víi tõng lo¹i qu¶ trÎ ph¶i nãi ®­îc : Tªn goi, h×nh d¸ng, mµu s¾c, c«ng dông...B»ng c¸ch : C« ®Æt c©u hái- > TrÎ tr¶ lêi-> C« chÝnh x¸c ho¸ l¹i vµ cho ph¸t ©m qua nhiÒu h×nh thøc: C¶ líp- tæ – nhãm- c¸ nh©n. C« ®Æc biÖt chó ý khi c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m ®Ó söa sai kÞp thêi.

Ch¼ng h¹n : Khi d¹y trÎ tªn gäi , c« ®­a Qu¶ ®u ®ñ - > Hái trÎ: “§©y lµ qu¶ g×? -> TrÎ ®o¸n vµ gäi tªn “ Qu¶ ®u ®ñ” -> C¶ líp nãi theo c« : “ Qu¶ ®u ®ñ”. Sau ®ã c« cho trÎ ph¸t ©m nhiÒu lÇn th«ng qua h×nh thøc : Tæ – nhãm – c¸ nh©n . T­¬ng tù, c« ®Æt c©u hái vµ d¹y trÎ ph¸t ©m vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c, c«ng dông....

- H§4: C« liªn hÖ thùc tÕ ®Ó  më réng kiÕn thøc cho trÎ vÒ c¸c lo¹i qu¶ ( KÝch thÝch trÎ tù nãi hoÆc nãi theo c«)

- H§ 5: Gi¸o dôc trÎ vÒ Ých lîi cña c¸c lo¹i qu¶ víi ®êi  sèng vµ søc khoÎ cña con ng­êi.

3.2- D¹y trÎ ngoµi tiÕt häc ( mäi lóc mäi n¬i)

 + Giê ®ãn, tr¶ trÎ:

- D¹y trÎ c¸ch chµo c«, chµo bè mÑ.

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

- Tù nãi tªn ®å dïng c¸ nh©n trÎ.

- Nãi tªn b¹n ë líp m×nh.

- Nãi tªn ®å dµng ®å ch¬i cña líp....

+ Giê ch¬i:

- Cho trÎ nãi tªn ®å dïng ®å ch¬i ngoµi s©n.

- Gäi tªn mét sè lo¹i c©y cã trong s©n tr­êng.

- Gäi tªn mét s« lo¹i hoa...

+ Giê ¨n:

Cho trÎ nãi tªn ®å dïng ¨n uèng: C¸i bÊt, c¸i th×a,  c¸i xoong...

+ Giê ngñ :

TrÎ nãi tªn : “ C¸i gèi”, “ C¸i chiÕu”....

Tãm l¹i:

§Ó gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn cho gióp  trÎ trë thµnh con ng­êi míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®åi hái cña x· héi trong mäi thêi ®¹i, gi¸o viªn  cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi viÖc d¹y trÎ ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu cña tuæi Êu th¬, nhÊt lµ viÖc rÌn luyÖn cho trÎ nhËn biÕt tËp nãi. Bëi ®ã chÝnh lµ c¬ së ban ®Çu, lµ sù khëi nguån cña mäi vÊn ®Ò vÒ nhËn thøc cña con ng­êi trong nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo. Cã nh­ vËy c¸c bËc häc sau míi cã thÓ thùc hiÖn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô d¹y häc cã hiÖu qu¶.

 

 

 

 

 

 

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

PhÇn ba: KÕt luËn

 

1-    KÕt qu¶:

Qua thêi gian ¸p dông ®Ò tµi ë líp , kÕt qu¶cña ttÎ ®· ®¹t nh­ sau:

Tiªu chÝ

Sè trÎ

Møc ®é nhËn thøc cña ttÎ

§Çu n¨m

Gi÷a n¨m

Cuèi n¨m

TrÎ m¹nh d¹n

30

10

25

 

TrÎ biÕt nãi

20

30

 

Ph¸t ©m mét sè tõ ®¬n gi¶n

20

30

 

Nãi ®­îc c©u ng¾n

5

20

 

2-    Bµi häc kinh nghiÖm:

- §Ó d¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi ®¹t kÕt qu¶ cao , tr­íc hÕt c« gi¸o ph¶i lµ ng­êi ph¸t ©m chuÈn x¸c, lêi nãi râ rµng, cã t×nh c¶m víi trÎ, t¹o t×nh huèng cho trÎ tËp nãi ë mäi lóc mäi n¬i vµ trªn tiÕt häc.C« gi¸o ph¶i biÕt c¸ch th­êng xuyªn thay ®æi ®å dïng ®å ch¬i cã nµu s¾c hÊp dÉn thu hót sù chó ý cña trÎ. Khi ®Æt c©u hái cÇn ng¸n gän, dÔ hiÓu, cho trÎ tËp nãi lÆp l¹i nhiÒu lÇn, sö dông ®å ch¬i cÇn hîp lý, thÝch hîp trong tõng m«n häc. C« ®Æt c©u hái gîi më n©ng dÇn ®é khã më réng vèn tõ cho trÎ.

- C« gi¸o ph¶i nhÑ nhµng, th­¬ng yªu, quÝ mÕn trÎ vµ kiªn tr× trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ nãi ë mäi lóc mäi n¬i vµ trªn tiÕt häc víi nhiÒu h×nh thøc: C¶ líp- Tæ- Nhãm- C¸ nh©n. §Æc biÖt ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng trÎ nhót nh¸t, chËm nãi ®Ó trÎ ®­îc ph¸t ©m nhiÒu lÇn .

3- §Ò nghÞ- kiÕn nghÞ:

- T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn hµng n¨m ®­îc ®i tham quan häc hái c¸c ®¬n vÞ ®iÓn h×nh trong vµ ngoµi tØnh ®Ó cã dÞp trao ®æi, rót kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n víi b¹n bÌ , ®ång nghiÖp.             

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi vµo thùc tÕ ë tr­êng mÇm non, b¶n th©n t«i ®· rÊt cè g¾ng ®Ó t×m ra nh÷ng h×nh thøc, nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nh©t ®Ó d¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi. Trong khu«n khæ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, ch¾c ch¾n cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò ch­a ®Ò cÊp ®Õn . RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, bæ xung cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cã thªm nhiÒu gi¶i ph¸p tèt h¬n nh»m gãp phÇn vµo c«ng t¸c ch¾m sãc gi¸o dôc trÎ ®­îc tèt h¬n nhÊt lµ viÖc “ D¹y trÎ nhËn biÕt tËp nãi”./.

 

X¸c nhËn cña nhµ tr­êng

Ng­êi viÕt

 

 

  Lª Minh Thª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

KN : D¹y trÎ NBTN th«ng qua ho¹t ®éng hµng ngµy                                                                                             Vò Träng Dòng

Tµi liÖu tham kh¶o:

 

1-    C¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ë l­a tuæi mÇm non.

2-    B¸o gi¸o dôc thêi ®¹i.

3-    C¸c lo¹i t¹p chÝ , tËp san gi¸o dôc mÇm non.

4-    TuyÓn tËp c¸c bµi th¬, c©u ®è, truyÖn kÕ c¸c ®é tuæi mÇm non.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về sáng kiến kinh nghiệm mâm non
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU