thiet ke am nhac 3 giáo án Âm nhạc 3

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1252       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
y56ttq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/14/2008 8:32:34 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
1252

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tiết 1
HỌC HÁT
QUỐC CA VIỆT NAM
Mục tiêu:
HS hát đúng giai điệu và thuộc lời một bài Quốc ca Việt Nam
Tập hát hoà giọng, thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát mang tính hành khúc
Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tình yêu đất nước .
Chuẩn bị của GV:
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc bài Quốc ca
Chép lời một lên bảng, mỗi dòng là một câu hát
Các hoạt động chủ yếu:
Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì bài đầu tiên
Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Dạy bài hát Quốc ca Việt nam
- Giới thiệu bài hát
- Cho HS nghe băng
Hướng dẫn HS đọc lời ca
Giải thích từ khó: “Sa trường”: nghĩa là chiến trường
Khởi động giọng
Dạy hát từng câu
Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đứng hát chào cờ
GV nhắc HS hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng trang nghiêm.
GV cho lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ
Cho từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát do tổ trưởng điều khiển
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách
GV nhận xét, dặn dò

Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe
Nghe băng mẫu
Tập đọc lời ca theo tiết tấu
Tập hát theo hướng dẫn của GV
HS hát : Đồng thanh
Dãy, nhóm
Cá nhân
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV
HS lắng nghe , ghi nhớ.


Tiết 2
HỌC HÁT
QUỐC CA VIỆT NAM
(LỜI HAI )
I.Mục tiêu:
HS trình bày thuần thục lời một và tập hát lời hai
Hướng dẫn HS chỗ lấy hơi, hát mạnh mẽ, nghiêm trang
II.Chuẩn bị của GV:
Hát chuẩn lời hai bài hát Quốc ca Việt Nam
Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát .
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
Kiểm tra bài cũ:
Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Ôn lời một bài hát : Quốc ca Việt Nam
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS ôn lời một
GV cho lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một
Hoạt động 2: Tập hát lời haiQuốc ca Việt Nam
Hướng dẫn HS đọc lời hai
Hướng dẫn hát từng câu như lời một
Trong quá trình tập lời hai, GV chỉ định một số HS trình bày , nếu các em hát chưa đúng , GV hướng dẫn để các em hát chính xác hơn
Hoạt động 3: Trình bày bài hát
GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời
GV cho lớp trưởng điều khiển lớp chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.
GV nhận xét ,dặn dò
Dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn

Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Thực hiện theo hướng dẫn của GV
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV
Hát lại nhiều lần
HS đứng hát Quốc ca với tư thế nghiêm trang, hát rõ lời,
Thực hiện theo yêu cầu
HS ghi nhớ


Tiết 3
HỌC HÁT
BÀI CA ĐI HỌC
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)
I.Mục tiêu:
HS Hát đứng giai điệu và lời ca một bài hát hành khúc tươi vuio, nội dung nói về cảm xúc của những em bé mỗi ngày tới trường .
Biết trình bày bài hát bằng cách hát hoà giọng , hát đối đáp và hát nối tiếp
II.Chuẩn bị của GV
Hát thuần thục bài Bài ca đi học
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Dạy bài hát : Bài ca đi học
- Giới thiệu bài

 


Tieát 1

HOÏC HAÙT

QUOÁC CA VIEÄT NAM

 

 1. Muïc tieâu:

HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi moät baøi Quoác ca Vieät Nam

Taäp haùt hoaø gioïng, theå hieän tính chaát huøng maïnh cuûa baøi haùt mang tính haønh khuùc

Giaùo duïc HS loøng töï haøo veà truyeàn thoáng daân toäc, tình yeâu ñaát nöôùc .

II.                Chuaån bò cuûa GV:

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc baøi Quoác ca

Cheùp lôøi moät leân baûng, moãi doøng laø moät caâu haùt

 1. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:
  1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén
  2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng tieán haønh vì baøi ñaàu tieân
  3. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Quoác ca Vieät nam

- Giôùi thieäu baøi haùt

- Cho HS nghe baêng

-          Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Giaûi thích töø khoù: “Sa tröôøng”: nghóa laø chieán tröôøng

-          Khôûi ñoäng gioïng

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS ñöùng haùt chaøo côø

GV nhaéc HS haùt maïnh meõ, roõ lôøi, tö theá ñöùng trang nghieâm.

GV cho lôùp tröôûng ñieàu khieån caùc baïn chaøo côø

Cho töøng toå ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt do toå tröôûng ñieàu khieån

 

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt, daën doø

 

 

 

 

 

Ngoài ngay ngaén , chuù yù nghe

Nghe baêng maãu

 

Taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu

 

Taäp haùt theo höôùng daãn cuûa GV

HS haùt : Ñoàng thanh

               Daõy, nhoùm

               Caù nhaân

 

HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

 

 

HS laéng nghe , ghi nhôù.

 

 

 

1


Tieát 2

HOÏC HAÙT

QUOÁC CA VIEÄT NAM

(LÔØI HAI )

     I.Muïc tieâu:

HS trình baøy  thuaàn thuïc lôøi moät vaø taäp haùt lôøi hai

Höôùng daãn HS choã laáy hôi, haùt maïnh meõ, nghieâm trang

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån lôøi hai baøi haùt Quoác ca Vieät Nam

Cheùp lôøi hai leân baûng, moãi doøng laø moät caâu haùt .

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén
 2. Kieåm tra baøi cuõ:
 3. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: OÂn lôøi moät baøi haùt : Quoác ca Vieät Nam

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS oân lôøi moät

GV cho lôùp tröôûng leân ñieàu khieån chaøo côø vaø baét nhòp lôøi moät

 

 Hoaït ñoäng 2: Taäp haùt lôøi haiQuoác ca Vieät Nam

Höôùng daãn HS ñoïc lôøi hai

Höôùng daãn haùt töøng caâu nhö lôøi moät

Trong quaù trình  taäp lôøi hai, GV chæ ñònh moät soá HS trình baøy , neáu caùc em haùt chöa ñuùng , GV höôùng daãn ñeå caùc em haùt chính xaùc hôn

Hoaït ñoäng 3: Trình baøy baøi haùt

GV yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt ôû tö theá ñöùng nghieâm trang, nhaéc caùc em haùt maïnh meõ, roõ lôøi

GV cho lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp chaøo côø vaø baét nhòp cho caû lôùp haùt Quoác ca

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.

GV nhaän xeùt ,daën doø

Daën HS veà nhaø tieáp tuïc taäp haùt ñeå thuoäc lôøi ca vaø haùt töï nhieân, roõ lôøi  hôn

 

 

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo Höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

HS ñöùng haùt Quoác ca vôùi tö theá nghieâm trang, haùt roõ lôøi,

Thöïc hieän theo yeâu caàu

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

 

 

1


 

Tieát 3

HOÏC HAÙT

BAØI CA ÑI HOÏC

(Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng)

I.Muïc tieâu:

HS Haùt ñöùng giai ñieäu vaø lôøi ca moät baøi haùt haønh khuùc töôi vuio, noäi dung noùi veà caûm xuùc cuûa nhöõng em beù moãi ngaøy tôùi tröôøng .

Bieát trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt hoaø gioïng , haùt ñoái ñaùp vaø haùt noái tieáp

     II.Chuaån bò cuûa GV

Haùt thuaàn thuïc baøi Baøi ca ñi hoïc

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Baøi ca ñi hoïc

- Giôùi thieäu baøi haùt,  noäi dung baøi haùt 

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 4 caâu ñeå taäp  cho HS) 

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

-          GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt .

 

 Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

HS traû lôøi

 

 

Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn

 

Caù nhaân leân ñaùnh nhòp

 

 

 

 

HS goõ theo

Thöïc hieän theo nhoùm 4 em

Nhaän xeùt caùc nhoùm

 

HS ghi nhôù

 

1


 

 

Tieát 4

HOÏC HAÙT

BAØI CA ÑI HOÏC

I.Muïc tieâu:

Haùt thuoäc, ñuùng giai ñieäu caû hai lôøi

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca.

HS haùt thuaàn thuïc vaø taäp trình baøy caùc caùch haùt ñoái ñaùp, noái tieáp .

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Baøi ca ñi hoïc

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt baøi Baøi ca ñi hoïc lôøi hai

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 4 caâu ñeå taäp  cho HS) 

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

-          GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt .

Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng

Hoaït ñoäng 3: Taäp moät vaøi caùch haùt taäp theå

Höôùng daãn HS haùt ñoái ñaùp

Chia lôùp thaønh hai nöûa, moãi nöûa haùt moät caâu ñoái ñaùp nhau, GV nhaän xeùt

Taäp haùt noái tieáp

Chia lôùp thaønh 4 toå, moãi toå haùt moät caâu noái tieáp ñeán heát baøi

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

1


GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

Tieát 5

HOÏC HAÙT

ÑEÁM SAO

(Nhaïc vaø lôøi : Vaên Chung )

I.Muïc tieâu:

Daïy HS theå hieän baøi haùt ôû nhòp ¾ , coù tính chaát nhòp nhaøng , uyeån chuyeån.

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt lónh xöôùng, hoaø gioïng, ñoái ñaùp, noái tieáp.

Bieát taùc giaû saùng taùc baøi haùt laø nhaïc só Vaên Chung

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Ñeám sao

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Ñeám sao

- Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt 

- Cho HS nghe baêng

- Hd  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

 Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn haùt taäp theå

+ Taäp haùt ñoái ñaùp

Chia lôùp thaønh hai nöûa, moãi nöûa haùt moät caâu ñoái ñaùp nhau, GV nhaän xeùt

+ Taäp haùt noái tieáp

Chia lôùp thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm haùt moät caâu noái tieáp ñeán heát baøi . GV nhaän xeùt.

+ Taäp haùt lónh xöôùng vaø hoaø gioïng

Cöû moät HS haùt caâu 1 vaø 3 taát caû haùt hoaø gioïng caâu 2 vaø

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo Höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo Höôùng daãn cuûa GV

 

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

1


GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

Tieát 6

-   OÂN BAØI HAÙT

ÑEÁM SAO

-  Troø chôi aâm nhaïc

I.Muïc tieâu:

Daïy HS theå hieän baøi haùt ôû nhòp ¾ , coù tính chaát nhòp nhaøng , uyeån chuyeån.

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt lónh xöôùng, hoaø gioïng, ñoái ñaùp, noái tieáp

     II.Chuaån bò cuûa GV

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1:  OÂn baøi haùt : Ñeám sao

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï  cho baøi haùt

Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp  ( vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï )

GV nhaän xeùt

Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng

Höôùng daãn  HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

GV höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï

 Hoaït ñoäng 3: Troø chôi aâm nhaïc

+ Ñeám sao:

Noùi theo tieát taáu , ñeám töø 1 ñeán 10 oâng sao

+ Haùt baèng nguyeân aâm:

Duøng moät nguyeân aâmñeå haùt thay cho lôøi ca

GV chæ ñònh :

Nhoùm  moät haùt baèng aâm A

Nhoùm  hai haùt baèng aâm U

Nhoùm  ba haùt baèng aâm Ö

Nhoùm  boán haùt baèng aâm A

Cuûng coá – daën doø:

   Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

 

HS oân laïi baøi haùt Ñeám sao

 

 

HS xem GV laøm maãu

HS bieåu dieãn tröôùc lôùp:

-          töøng toå nhoùm

-          caù nhaân

 

Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

Töøng nhoùm leân bieåu dieãn

HS nhaän xeùt

 

HS tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

1


GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

Tieát 7

HOÏC HAÙT

GAØ GAÙY

( Daân ca coáng )

I.Muïc tieâu:

Daïy HS moät baøi haùt daân ca, ñöôïc xaây döïng treânvgam nguõ cunggioïng Son tröôûng.

Haùt ñuùng giai ñieäu thuoäc lôøi ca vaø bieát trình baøy baøi haùt baèng caùc caùch haùt hoaø gioïng, haùt ñoái ñaùp.

Giaùo duïc caùc em loøng yeâu quyù caùc laøn ñieäu daân ca

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Gaø gaùy

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Gaø gaùy

- Giôùi thieäu baøi haùt

- Cho HS nghe baêng

- Hd  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

 

 Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

 

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

HS ghi nhôù

1


 

 

 

 

 

 

 

Tieát 8

OÂ N TAÄP BAØI HAÙT

GAØ GAÙY

I.Muïc tieâu:

Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng.

Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï theo nhòp

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

                   3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Gaø gaùy

-          Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù  giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu

-          GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp

-          GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt  ñuùng nhòp

Hoaït ñoäng 2:

-          Taäp bieåu dieãn baøi haùt

-          GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt

-          Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï.

 

 

Cuûng coá – daën doø

 

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp

 

 

 

 

 

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV

HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi.

 

HS xem vaø thöïc hieän theo .

 

 

 

 

HS nghe vaø ghi nhôù.

 

1


 

 

Tieát 9

OÂN 3 BAØI HAÙT

BAØI CA ÑI HOÏC , ÑEÁM SAO , GAØ GAÙY

 

I.Muïc tieâu:

HS Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu 3 baøi haùt

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca

Taäp trình dieãn caùc baøi haùt

     II.Chuaån bò cuûa GV

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:Tieán haønh trong quaù trình oân taäp

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1:  OÂn baøi haùt 3 baøi haùt

 1.    Oân baøi haùt Baøi ca ñi hoïc

GV ñeäm ñaøn  cho HS nghe laïi giai ñieäu sau ñoù hoûi teân baøi haùt,  teân taùc giaû?

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï  cho baøi haùt

Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp  ( vöøa haùt vöùa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï )

GV nhaän xeùt :

Hoaït ñoäng 2: Oân baøi haùt Ñeám sao

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Haùt keát hôïp  vaøi ñoäng taùc phuï hoaï

Hoaït ñoäng 3: Oân baøi haùt Gaø gaùy

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Haùt keát hôïp  vaøi ñoäng taùc phuï hoaï

GV nhaän xeùt

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

HS oân laïi baøi haùt Baøi ca ñi hoïc

 

 

HS xem GV laøm maãu

HS bieåu dieãn tröôùc lôùp:

-          töøng toå nhoùm

-          caù nhaân

 

 

.

 

 

Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

Töøng nhoùm, caù nhaân  leân bieåu dieãn

HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

 

HS nhaän xeùt

HS laéng nghe  vaø nhaän bieát

HS taäp trung, traät töï

 

HS ghi nhôù

1


 

 

 

 

 

Tieát 10

HOÏC HAÙT

LÔÙP CHUÙNG TA ÑOAØN KEÁT

(Nhaïc vaø lôøi: MOÄNG LAÂN)

I.Muïc tieâu:

HS bieát haùt baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát , Ñaây laø baøi haùt quen thuoäc vôùi nhieàu theá heä HS Vieät Nam

Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu

Bieát taùc giaû saùng taùc baøi haùt laø nhaïc só Moäng Laân

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát

- Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt 

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

 

Hoaït ñoäng 2: Haùt taäp theå

+ Taäp haùt lónh xöôùng

Moät HS haùt töø caâu1-4, caû lôùp haùt 4 caâu tieáp theo

+Taäp haùt noái tieáp

+ Taäp haùt ñoái ñaùp

GV nhaän xeùt

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

HS haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

HS nghe vaø ghi  nhôù

1


 

 

 

 

Tieát11

OÂN BAØI HAÙT

LÔÙP CHUÙNG TA ÑOAØN KEÁT

 

I.Muïc tieâu:

Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu

Bieát bieåu dieãn theo nhoùm nhaïc cuï ñaõ phaân coâng

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1:Oân taäp baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát

Gôïi yù ñeå HS nhôù laïi teân baøi haùt, taùc giaû.

Höôùng daãn oân baøi haùt . nhaéc hat ñuùng gioïng,roõ lôøi, ñuùng nhòp

Höôùng daãn HS haùt keát hôïp söõ duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Hoaït ñoäng 2:  Haùt taäp theå

+OÂn taäp caùch haùt lónh xöôùng

Moät HS haùt caâu 1-4, caû lôùp haùt 4 caâu tieáp theo

+ OÂn taäp caùch haùt noái tieáp

Chia lôùp thaønh 4 nhoùm , moãi nhoùm haùt 2 caâu noái tieáp ñeán heát baøi

+ OÂn taäp caùch haùt ñoái ñaùp

Chia lôùp thaønh 2 daõy, moãi beân haùt moät caâu ñoái ñaùp ñeán heát baøi

Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp

Môøi HS nhaän xeùt.

 

Cuûng coá – daën doø

Nhaän xeùt chung

Daën HS veà oân haùt thuoäc baøi haùt ñaõ hoïc

 

 

 

 

Ñoaùn teân baøi haùt, teân taùc giaû

Laàn löôït oân baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV

+ Haùt ñoàng thanh

+ Haùt theo nhoùm

+ haùt caù nhaân

Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo höôùng daãn

 

 

HS thöïc hieän theo yeâu caàu

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhaän xeùt nhoùm naøo bieåu dieãn hay nhaát

 

HS ghi nhôù.

 

 

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

thiet-ke-am-nhac-3.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN