Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 8 giáo án Sinh học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 28       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
1wnnuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/29/2009 9:36:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
1
Lần tải
28
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
SINH HỌC -8
I- TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
Khoanh tròn câu trả lời đúng
Câu 1: Trong cơ thể người gồm những hệ cơ quan nào?
1. Hệ cơ 2. hệ vận động
3. Hệ tuần hoàn 4. Hệ hô hấp
5. Hệ xương 6. hệ tiêu hoá
7. Hệ bài tiết 8. Hệ nội tiết
9. Hệ thần thần kinh 10. Hệ sinh dục
a. 1,2,3,4,5,6,7,8 b. 1,3,4,57,8,9,10 c. 2,3,4,6,7,8,9,10 d. 3,4,5,6,7,8,9,10
Câu 2: Khi ta chạy có những cơ quan nào phối hợp hoạt động?
1. Hệ vận động 2. Hệ tuần hoàn 3. Hệ hô hấp 4. Hệ bài tiết
5. Hệ nội tiết 6. hệ thần kinh 7. Hệ sinh dục
a. 1,2,3,4,5,6 b. 2,3,4,5,6,7 c. 1,3,4,5,6,7 d.1,2,3,5,6,7
Câu 3: Các thành phần chủ yếu trong tế bào là gì? a.Màng tế bào, chất tế bào, lưới nội chất và nhân
. Màng tế bào, chất tế bào, các bào quan và nhân
c. Màng tế bào, chất tế bào, bộ máy gôn gi và nhân
d. cả b và c
Câu 4: ộ phận nào điều khiển mọi hoạt động của tế bào? a.Nhân b. Trung thể c. lưới nội chất d. Cả a,b và c
Câu 5: chức năng của mô liên kết là gì?
a. Nâng đỡ b. bảo vệ c. hấp thụ d. Cả 3 đều đúng
Câu 6: Loại cơ nào co giãn không theo ý muốn của cơ thể? a.Cơ trơn và cơ tim b. Cơ vân và cơ tim c. Cơ trơn và cơ vân d. Cả 3 đều đúng
Câu 7: Cung phản xạ gồm những bộ phận nào? a. Cơ quan thụ cảm b. Nơron hướng tâm, Nơron trung gian và nơron ly tâm
c. Cơ quan phản ứng d. Cả 3 đều đúng
Câu 8: Do đâu mà khớp động linh hoạt hơn khớp bán động.
a. Khớp động có diện khớp ở 2 đầu xương tròn và lớn có sụn trơn bóng
. Giữa khớp có bao chứa dịch c. Diện khớp của khớp bán động phẳng và hẹp d. Cả 3 đều đúng.
Câu 9: Nguyên nhân của mỏi cơ là gì?
a. Cung cấp nhiều Oxi b. Cung cấp thiếu Oxi c. thải nhiều Cacbonnic d. Cả a và
Câu 10: Thành phần của máu gồm những gì?
a. Huyết tương và các tế bào máu b. Huyết tương và bạch câu
c. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu d. Cả 3 đều đúng
Câu 11: Chức năng của huyết tương là gì?
a. Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoóc môn kháng thể và các chất khoáng
. Tham gia vận chuyển chất thải.
c. Tiêu huỷ các chất thải, thừa do tế bào đưa ra.
d. Cả a và
Câu 12: Tế bào lympho T đã phá huỷ các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, vi rút bằng cách nào?
a. Ngăn cản sự trao đổi chất của các tế bào bị nhiễm đó với môi trường trong.
. Nuốt và tiêu hoá tế bào bị nhiễm đó.
c. Tiết ra các prôtêin đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm đó.
d. Cả b và c.
Câu 13: Thành phần bạch huyết khác thành phần máu ở chỗ nào?
a. Có ít hồng cầu, nhiều tiểu cầu b. Nhiều hồng cầu không có tiểu cầu
c. Không có hồng cầu, tiểu cầu ít d. cả a và d.
Câu 14: Chức năng của vòng tuần hoàn lớn là gì?
a. Cung cấp Oxi và chất dinh dưỡng cho tế bào
. thải khí CO2 khỏi cơ thể.
c. Nhận khí Oxi từ phổi đưa về tim
d. Cả 3 đều đúng
Câu 15: Khi tâm thất trái co, máu được đẩy đi đâu?
a. Động mạch phổi

SINH HOÏC -8

I- TRAÉC NGHIEÄM NHIEÀU LÖÏA CHOÏN:

Moãi caâu traû lôøi ñuùng 0,5 ñieåm

Khoanh troøn caâu traû lôøi ñuùng

Caâu 1: Trong cô theå ngöôøi goàm nhöõng heä cô quan naøo?

1. Heä cô   2. heä vaän ñoäng

3. Heä tuaàn hoaøn  4. Heä hoâ haáp

5. Heä xöông    6. heä tieâu hoaù

7. Heä baøi tieát    8. Heä noäi tieát

9. Heä thaàn thaàn kinh   10. Heä sinh duïc

a. 1,2,3,4,5,6,7,8 b. 1,3,4,57,8,9,10 c. 2,3,4,6,7,8,9,10 d. 3,4,5,6,7,8,9,10

Caâu 2: Khi ta chaïy coù nhöõng cô quan naøo phoái hôïp hoaït ñoäng?

1. Heä vaän ñoäng  2. Heä tuaàn hoaøn  3. Heä hoâ haáp  4. Heä baøi tieát

5. Heä noäi tieát  6. heä thaàn kinh  7. Heä sinh duïc 

a. 1,2,3,4,5,6  b. 2,3,4,5,6,7  c. 1,3,4,5,6,7  d.1,2,3,5,6,7

Caâu 3: Caùc thaønh phaàn chuû yeáu trong teá baøo laø gì?
 a.Maøng teá baøo, chaát teá baøo, löôùi noäi chaát vaø nhaân

b. Maøng teá baøo, chaát teá baøo, caùc baøo quan vaø nhaân

c. Maøng teá baøo, chaát teá baøo, boä maùy goân gi vaø nhaân

d. caû b vaø c

Caâu 4: oä phaän naøo ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa teá baøo?
 a.Nhaân  b. Trung theå c. löôùi noäi chaát  d. Caû a,b vaø c

Caâu 5: chöùc naêng cuûa moâ lieân keát laø gì?

a. Naâng ñôõ  b. baûo veä c. haáp thuï   d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 6: Loaïi cô naøo co giaõn khoâng theo yù muoán cuûa cô theå?
 a.Cô trôn vaø cô tim b. Cô vaân vaø cô tim c. Cô trôn vaø cô vaân   d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 7: Cung phaûn xaï goàm nhöõng boä phaän naøo?
 a. Cô quan thuï caûm b. Nôron höôùng taâm, Nôron trung gian vaø nôron ly taâm

c. Cô quan phaûn öùng  d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 8: Do ñaâu maø khôùp ñoäng linh hoaït hôn khôùp baùn ñoäng.

a. Khôùp ñoäng coù dieän khôùp ôû 2 ñaàu xöông troøn vaø lôùn coù suïn trôn boùng

b. Giöõa khôùp coù bao chöùa dòch c. Dieän khôùp cuûa khôùp baùn ñoäng phaúng vaø heïp d. Caû 3 ñeàu ñuùng.

Caâu 9: Nguyeân nhaân cuûa moûi cô laø gì?

a. Cung caáp nhieàu Oxi b. Cung caáp thieáu Oxi c. thaûi nhieàu Cacbonnic d. Caû a vaø b

Caâu 10: Thaønh phaàn cuûa maùu goàm nhöõng gì?

a. Huyeát töông vaø caùc teá baøo maùu  b. Huyeát töông vaø baïch caâu

c. Hoàng caàu, baïch caàu vaø tieåu caàu  d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 11: Chöùc naêng cuûa huyeát töông laø gì?

a. Tham gia vaän chuyeån caùc chaát dinh döôõng, hooùc moân khaùng theå vaø caùc chaát khoaùng

b. Tham gia vaän chuyeån chaát thaûi.

c. Tieâu huyû caùc chaát thaûi, thöøa do teá baøo ñöa ra.

d. Caû a vaø b

Caâu 12: Teá baøo lympho T ñaõ phaù huyû caùc teá baøo cô theå bò nhieãm vi khuaån, vi ruùt baèng caùch naøo?

a. Ngaên caûn söï trao ñoåi chaát cuûa caùc teá baøo bò nhieãm ñoù vôùi moâi tröôøng trong.

b. Nuoát vaø tieâu hoaù teá baøo bò nhieãm ñoù.

c. Tieát ra caùc proâteâin ñaëc hieäu laøm tan maøng teá baøo bò nhieãm ñoù.

d. Caû b vaø c.

Caâu 13: Thaønh phaàn baïch huyeát khaùc thaønh phaàn maùu ôû choã naøo?

a. Coù ít hoàng caàu, nhieàu tieåu caàu  b. Nhieàu hoàng caàu khoâng coù tieåu caàu

c. Khoâng coù hoàng caàu, tieåu caàu ít  d. caû a vaø d.

Caâu 14: Chöùc naêng cuûa voøng tuaàn hoaøn lôùn laø gì?

a. Cung caáp Oxi vaø chaát dinh döôõng cho teá baøo

b. thaûi khí CO2  khoûi cô theå.

c. Nhaän khí Oxi töø phoåi ñöa veà tim

d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 15: Khi taâm thaát traùi co, maùu ñöôïc ñaåy ñi ñaâu?

a. Ñoäng maïch phoåi b. Ñoäng maïch chuû c. Taâm nhó traùi d. a vaø b ñuùng

Caâu 16: Khi taâm thaát phaûi co, maùu ñöôïc ñaåy ñi ñaâu?

a. Ñoäng maïch chuû  b. Ñoäng maïch phoåi c. Taâm nhó phaûi  d. a vaø b ñuùng

Caâu 17: Huyeát aùp laø gì?

 1. Aùp löïc maùu khi di chuyeån trong heä maïch
 2. Toác ñoä maùu khi di chuyeån trong heä maïch
 3. Khoái löôïng maùu di chuyeån trong heä maïch
 4. b vaø c ñuùng

Caâu 18: Chöùc naêng cuûa 2 laù phoåi laø gì?

 1. Laáy Oxi töø khoâng khí cho teá baøo thöïc hieän trao ñoåi chaát
 2. Giuùp cô theå thaûi CO2 ra ngoaøi
 3. Giuùp phoåi ñieàu hoaø khoâng khí
 4. a vaø b ñuùng

Caâu 19: Nhöõng ñaëc ñieåm caáu taïo giuùp phoåi staêng beà maët trao ñoåi khí laø?

 1. Phoåi coù 2 lôùp maøng, ôû giöõa laø lôùp dòch moûng giuùp cho phoåi nôû roäng vaø xoáp
 2. Coù khoaûng 700 ñeán 800 trieäu pheá nang laøm taêng dieän tích trao ñoåi khí (khoaûng 70-80 m2)
 3. Phoåi coù theå naâng leân haï xuoáng theo loàng ngöïc
 4. a vaø b ñuùng

Caâu 20: yù nghóa cuûa söï trao ñoåi khí ôû teá baøo laø:

 1. Cung caáp Oxi cho teá baøo vaø loaïi CO2 khoûi teá baøo
 2. Laøm taêng noàng ñoä Oxi cuûa maùu
 3. Laøm giaûm noàng ñoä CO2 cuûa maùu
 4. a vaø b ñuùng

Caâu 21: Heä cô quan tieâu hoaù bao goàm?

 1. Khoang mieäng, thöïc quaûn, daï daøy, ruoät
 2. Khoang mieäng, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø.
 3. Oáng tieâu hoaù vaø tuyeán tieâu hoaù
 4. Caû 3 ñeàu sai 

Caâu 22: Nhoùm chaát naøo ñöôïc bieán ñoåi veà maët hoaù hoïc qua quaù trình tieâu hoaù

 1. Vitamin, Axítamin vaø Gluxít
 2. Axítamin, Gluxít, Protein
 3. Gluxít, Proâtein, Lipít
 4. Vitamin, Proteâin, Lipit

Caâu 23: Thaønh phaàn cuûa dòch vò goàm nhöõng gì?

 1. Nöôùc, enzim pepsin, axít Clohiñríc
 2. Axít Clohiñríc, chaát nhaày, enzim amilaza
 3. Nöôùc, axít Clohiñríc, chaát nhaày, chaát kìm
 4. Nöôùc, enzin pepsin Axít Clohiñríc, enzim amilaza

Caâu 24: Ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa daï daøy laø gì?

 1. Coù lôùp raát daøy vaø khoeû
 2. Coù nieâm maïc vaø nhieàu tuyeán tieát dòch vò
 3. Coù 2 lôùp voøng vaø cô doïc
 4. a vaø b ñeàu ñuùng

Caâu 25: Saûn phaåm cuûa quaù trình tieâu hoaù ôû ruoät non laø gì?

 1. Ñöôøng ñôn, glixerin vaø axít beùo, lipít
 2. Ñöôøng ñôn, axít amin, glixerin vaø axít beùo
 3. Lipit, ñöôøng ñoâi, caùc daïng peptít.
 4. Axít amin, proâtein, ñöôøng ñoâi

Caâu 26: Vai troø cuûa gan ñoái vôùi caùc chaát dinh döôõng treân ñöôøng veà tim laø gì?

 1. Ñieàu hoaø noàng ñoä caùc chaát dinh döôõng trong maùu
 2. Khöû caùc chaát ñoäc loït vaøo cuøng caùc chaát dinh döôõng
 3. Tieát dòch tieâu hoaù ñeå giöõ oån ñònh thaønh phaàn caùc chaát
 4. a vaø b ñuùng

Caâu 27: Söï trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä cô theå döôïc bieåu hieän nhö theá naøo ?

 1. Cô theå thu nhaän thöùc aên töø moâi tröôøng
 2. Cô theå loaïi thaûi nhöõng chaát caën baõ ra ngoaøi moâi tröôøng
 3. Coù cô theå thu nhaän CO2 vaø thaûi O2
 4. Caû a vaø b.

Caâu 28: Söï trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä teá baøo ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo?

 1. Teá baøo nhaän chaát dinh döôõng vaø Oxi töø maùu
 2. Teá baøo toång hôïp caùc chaát höõu cô coù ñaëc tröng töø nhöõng chaát ñôn giaûn vaø tích luyõ naêng löôïng
 3. Teá baøo phaân giaûi chaát höõu cô giaûi phoùng naêng löôïng vaø thaûi nhöõng chaát khoâng caàn thieát ra moâi tröôøng
 4. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 29: Söï tích luyõ naêng löôïng ñöôïc thöïc hieän trong quaù trình naøo?

a. ñoàng hoaù b. Dò hoaù c. Hoaït ñoäng cuûa teá baøo d. caø a vaø b

Caâu 30: Theá naøo laø chuyeån hoaù cô baûn

 1. Laø naêng löôïng tieâu duøng cho cô theå khi lao ñoäng nheï
 2. Laø naêng löôïng tieâu duøng cho cô theå khi lao ñoäng vöøa phaûi
 3. Laø naêng löôïng tieâu duøng cho cô theå khi nghæ ngôi hoaït ñoäng hoaøn toaøn
 4. a vaø b

Caâu 31.Trong caùc loaïi thöùc aên sau, thöùc aên naøo coù chöùa nhieàu vitamin A vaø vitamin D

 1. Gan, haït naûy maàm, daàu thöïc vaät
 2. Bô, tröùng, daàu caù
 3. Rau xanh, caø chua, quaû töôi
 4. Gan, thòt boø, tröùng vaø nguõ coác

Caâu 32: trong caùc loaïi thöùc aên nhö: gan caù bieån, söõa, tröùng phomaùt, thòt seõ coù nhieàu vitamin nhoùm B loaïi:

a. B1  b. B2  c. B6  d.B12

Caâu 33: Thieáu Vitamin naøo seõ gaây ra beänh teâ phuø, vieâm daây thaàn kinh

a. B1  b. B2  c. B12  d.PP

Caâu 34: Muoái khoaùng naøo laø thaønh phaàn chính trong xöông vaø raêng:

a. natri  b. canxi c. saét   d. Ioát

Caâu 35: Muoái khoaùng naøo laø thaønh phaàn caáu taïo cuûa heâmoâgloâbin

a. natri  b. canxi c. saét   d. Ioát

Caâu 36: Cô quan baøi tieát naøo chuû yeáu vaø quan troïng nhaát?

 1. phoåi thaûi khí caùcboníc vaø hôi nöôùc 
 2. Da thaûi moà hoâi
 3. Thaän thaûi nöôùc tieåu
 4. Caâu a vaø b ñuùng

Caâu 37: Boå doïc moät quaû thaän ta thaáy coù 2 phaàn, phaàn voû coù chöùa:

a. Nang caàu thaän b. Caàu thaän c. Thaùp thaän   d. a vaø b ñuùng

Caâu 38: Nöôùc tieåu ñaàu ñöôïc hình thaønh do:

 1. quaù trình loïc maùu xaûy ra ôû caàu thaän
 2. Quaù trình loïc maùu xaûy ra ôû nang caàu thaän
 3. Quaù trình loïc maùu xaûy ra ôû oáng thaän
 4. Quaù trình loïc maùu xaûy ra ôû beå thaän

Caâu 39: Neáu nhö trong nöôùc tieåu chính thöùc coù xuaát hieän glucozô thì ngöôøi ñoù seõ bò beänh gì?

a. Dö Insulin  b. Ñaùi thaùo ñöôøng c. soûi thaän  d. Soûi boïng ñaùi

Caâu 40: Khoâng neân nhòn tieåu laâu vaø neân ñi tieåu ñuùng luùc seõ:

 1. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï taïo thaønh nöôùc tieåu ñöôïc lieân tuïc
 2. Haïn cheá khaû naêng taïo soûi
 3. Haïn cheá ñöôïc caùc vi sinh vaät gaây beänh
 4. Caâu a vaø b ñuùng

Caâu 41: Chöùc naêng cuûa da laø:

a. Baûo veä cô theå  b. caûm giaùc c. Baøi tieát moà hoâi vaø ñieàu hoaø thaân nhieät  d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 42: Taém röûa laø bieän phaùp reøn luyeän da vì:

 1. da saïch, khoâng coù vi khuaån ñoät nhaäp vaøo cô theå
 2. taém röûa, kyø coï laø hình thöùc xoa boùp da, laøm cho caùc maïch maùu döôùi da löu thoâng, da ñöôïc nuoâi döôõng toát.
 3. Giuùp da taïo nhieàu Vitamin D choáng beänh coøi xöông
 4. Giuùp cô theå chòu ñöôïc nhöõng thay ñoåi thôøi tieát nhö möa, naéng hoaëc noùng laïnh ñoät ngoät.

Caâu 43: Ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc cô vaân, löôõi haàu, thanh quaûn laø do:

 1. Heä thaàn kinh vaän ñoäng (cô xöông)
 2. Heä thaàn kinh sinh döôõng
 3. Thaân nôron
 4. Sôïi truïc

Caâu 44: Nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa heä thaàn kinh vaän ñoäng vaø heä thaàn kinh sinh döôõng laø:

 1. Goàm coù boä phaän trung öông vaø boä phaän ngoaïi bieân
 2. Ñeàu coù chöùc naêng ñieàu khieån, ñieàu hoaø vaø phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan
 3. Ñeàu coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc cô vaân
 4. Caâu a vaø b ñuùng

Caâu 45: Beänh vieâm maøng naõo laø do:

 1. Vi ruùt coù trong caùc maïch maùu naõo gaây neân
 2. Huyeát aùp taêng cao gaây vôõ maïch maùu naõo
 3. Vi khuaån coù trong dòch naõo taêng laøm cho dòch naõo taêng hoaù ñuïc
 4. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 46: baùn caàu ñaïi naõo laø trung öông thaàn kinh cuûa caùc phaûn xaï coù ñieàu kieän:

a. Caûm giaùc b. YÙ thöùc c. Trí nhôù, trí khoân d. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 47: Voû naõo neáu bò caét boû hay bò chaán thöông seõ:

 1. Maát taát caû caùc phaûn xaï coù ñieàu kieän ñaõ ñöôïc thaønh laäp
 2. Maát taát caû phaûn xaï khoâng ñieàu kieän
 3. Maát taát caû phaûn khoâng ñieàu kieän vaø coù ñieàu kieän ñaõ ñöôïc thaønh laäp
 4. Khoâng aûnh höôûng ñeán phaûn xaï coù ñieàu kieän

Caâu 48: Naõo ngöôøi tieán hoaù hôn naõo ñoäng vaät ôû:

 1. Tæ leä veà khoái löôïng giöõa baùn caàu ñaïi naõo vôùi cô theå lôùn hôn
 2. Treân caùc thuyø coù neáp nhaên hôn
 3. Treân baùn caàu ñaïi naõo coù theâm vuøng hieåu chöõ vieát ôû thuyø chaåm vaø vuøng hieåu tieáng noùi ôû thuyø thaùi döông nhaèm phaùt trieån caùc chöùc naêng ngoân ngöõ vaø tö duy.
 4. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 49: laáy kim chích nheï vaøo chaán moät ngöôøi ñang ngaõ, chaân ngöôøi ñoù töï co laïi, ñaây laø phaûn xaï ñôn giaûn voâ yù thöùc coù trogn khu ôû:

 1. Chaát xaùm cuûa tuyû soáng
 2. Chaát traéng cuûa tuyû soáng
 3. Chaát xaùm cuûa naõo
 4. Chaát traéng cuûa naõo

Caâu 50: Neáu tieåu naõo bò caét boû seõ laøm:

 1. Tröông löïc cô bò roái loaïn
 2. Thaân khoâng ñöùng vöõng, töù chi run raãy
 3. Khoâng phoái hôïp ñöôïc hoaït ñoäng caùc caùc cô
 4. Caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 51: Vì sao ngöôøi say röôïu ñònh ñi moät böôùc laïi phaûi böôùc tieáp theo vaøi böôùc nöûa:

 1. vì naõo bò roái loaïn neân ngöôøi say röôïu khoâng tìm ñöôïc söï vaän ñoäng theo quaùn tính
 2. Vì tieåu naõo bò roái loaïn neân ngöôøi say röôïu khoâng tìm ñöôïc söï vaän ñoäng theo quaùn tính
 3. Vì naõo trung gian bò roái loaïn neân ngöôøi say röôïu khoâng tìm ñöôïc söï vaän ñoäng theo quaùn tính
 4. Vì caàu naõo bò roái loaïn neân ngöôøi say röôïu khoâng tìm ñöôïc söï vaän ñoäng theo quaùn tính.

Caâu 52: Trung khu noùi ôû naõo ngöôøi bò toån thöông hay bò phaåu thuaät laáy ñi seõ laøm cho ngöôøi:

 1. khoâng taïo ñöôïc nhöõng aâm thanh roõ raøng
 2. tieáng noùi seõ maát ñi
 3. Khoâng hieåu tieáng noùi nöõa
 4. Caâm vaø ñieác

Caâu 53: Nhöõng ngöôøi chaán thöông ôû voû naõo do ngaõ xe, xuaát  huyeát naõo thì coù theå:

a. Bò teâ lieät maát caûm giaùc  b. Muø ñieác c. Maát trí nhôù  d. caû 3 ñeàu ñuùng

Caâu 54: Laøm cho tim ñaäp nhanh vaø maïch co laïi laø chaát:

a. Añreânalin b. Axeâtincoâlin  c. Insulin d. Glucoâgoân

Caâu 55: Laøm cho tim ñaäp chaäm vaø maïch giaõn ra  laø chaát:

a. Añreânalin b. Axeâtincoâlin  c. Insulin d. Glucoâgoân

Caâu 56: Tai coøn coù chöa naêng thu nhaän caûm giaùc thaêng baèng cho cô theå nhôø:

 1. Boä phaän tieàn ñình vaø caùc oáng baùn khuyeân
 2. Cô quan cooc ti
 3. Vuøng thính giaùc naèm trong thuyø thaùi döông ôû voû naõo
 4. Caùc boä phaän ôû tai giöõa

Caâu 57: Trong caùc tuyeán noäi tieáp, tuyeán naøo quan troïng vaø giöõ vai troø chuû ñaïo hoaït ñoäng cuûa haàu heát caùc tuyeán noäi tieát khaùc.

a. Tuyeán giaùp  b. Tuyeán yeân  c. Tuyeán Tuî d. Tuyeán treân thaän

Caâu 58: Khi tuyeán yeân bò caét boû haäu quaû laø:

 1. Tuyeán sinh duïc bò suy giaûm, hoaït ñoäng sinh duïc khoâng coøn nöûa
 2. Tuyeán giaùp teo laïi
 3. Lôùp caàu, lôùp sôïi, lôùp löôùi cuûa lôùp voû tuyeán treân thaän teo laïi vaø khoâng baøi tieát caùc hooùc moân
 4. Caû 3 ñeàu ñuùng.

Caâu 59: tinh hoaøn coù chöùc naêng laø:

 1. Saûn sinh ra tinh truøng
 2. Saûn sinh ra testosteron
 3. Nuoâi döôõng tinh truøng
 4. Hai caâu a, b ñuùng.

Caâu 60: Buoàng tröùng coù chöùc naêng

 1. Sinh saûn ra giao töû caùi
 2. Tieát ra hooùc moân ñieàu hoaø hoaït ñoäng sinh duïc
 3. Tieát dòch nhôøn ñeå boâi trôn aâm ñaïo
 4. Caû a vaø b ñuùng

B- TRAÉC ÑIEÀN KHUYEÁT: (moãi caâu 1 ñieàm)

Caâu  61: Tìm noäi dung thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh baûng sau:

STT

Teân caùc loaïi moâ

Caáu taïo

Chöùc naêng chuû yeáu

1.

Moâ bieåu bì

 

Baûo veä, haáp thuï

2.

Moâ lieân keát

Teá baøo naèm trong chaát neàn

 

3.

Moâ cô

 

 

4.

Moâ thaàn kinh

 

-tieáp nhaän kích thích

-

-

-

Caâu 62: Tìm caùc cuïm töø ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

Boä xöông laø boä phaän ……………………..baûo veä cô theå, laø nôi baùm cuûa caùc cô. Boä xöôgn goàm……………ñöôïc chia laøm 3 phaàn: xöông ñaàu, ……….., xöông chi. Caùc xöông lieân keát vôùi nhau bôûi……………

Caâu 63: Tìm caùc töø ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

Tính chaát cuûa cô laø co vaø giaõn. Coù thöôøng ……………qua khôùp neân khi cô co ……………………..daãn tôùi söï vaän ñoäng cuûa cô theå. Moãi baép cô goàm nhieàu boù cô, moãi boù cô goàm nhieàu …………………teá baøo cô ñöôïc caáu taïo töø ……………goàm caùc tô maûnh vaø tô daøy.

Caâu 64: Tìm caùc töø ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Maùu goàm huyeát töông (55%) vaø caùc ……………….(45%) caùc teá baøo maùu goàm baïch caàu, ………………..vaø tieåu caàu . Huyeát töông duy trì maùu ôû ……………………. ñeå löu thoâng deã daøng trong maïch, vaän chuyeån caùc chaát dinh döôõng, caùc chaát caàn thieát khaùc vaø caùc chaát thaûi. Hoàng caàu …………….Oxi vaø CO2.

Caâu 65: Tìm caùc töø ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Hoâ haáp laø quaù trình khoâng ngöøng …………….cho caùc teá baøo cô theå vaø loaïi CO2 do caùc teá baøo thaûi ra khoûi cô theå. Quaù trình hoâ haáp goàm söï thôû, ……………vaø trao ñoåi khí ôû teá baøo.

 Heä hoâ haáp goàm caùc cô quan ôû ñöôøng daãn khí vaø ………….. Ñöôøng daãn khí coù chöùc naêng:…………..vaø ra, laøm aåm vaø laøm aám ………………vaø baûo veä phoåi, phoåi laø nôi trao ñoåi khí giöõa cô theå vaø moâi tröôøng ngoaøi.

Caâu 66: Choïn caùc töø , cuïm töø: Phaûn xaï nöôùc, co ñaåy vieân thöùc aên, chaïm voøm mieäng, chuyeån xuoáng hoïng, löôõi naâng leân ñeå ñieàn vaøo choã troáng:

Khi vieân thöùc aên ñöôïc taïo ra vaø thu goïn treân maët löôõi thì ………..môùi baét ñaàu. Thoaït tieân luôõi nang cao vaø vieân thöùc aên leân………….roåi hôi ruït laïi moät chuùt ñeå vieân thöùc aên ñöôïc………………..vaøo thöïc quaûn.

Khi nuoát, luùc……….thì ñoàng thôøi keùo naép thanh quaûn ñoùng laïi ñeå thöùc khoâng loaït vaøo ñöôøng hoâ haáp. Khi thöùc aên loaït vaøo thöïc quaûn, caùc cô voøng ôû thöïc quaûn laàn löôït………….xuoáng daï daøy.

Caâu 67: Maøng ruoät:

Glixerin + axít beùo    (1)  (2)  (3)

 

          Tim   teá baøo

 

Glucoâzô, axít amin,    (4)     (5)      (6)        (7)

moát ít nöôùc, muoái khoaùng

Cho caùc yù traû lôøi sau: Mao maïch baïch huyeát, mao maïch ruoät. Tónh maïch baïch huyeát, tónh maïch ruoät, tónh maïch chuû treân, tónh maïch chuû döôùi cuûa gan. Haõy ñieàn vaøo caùc soá ôû sô ñoà treân ñeå thaáy ñöôïc con ñöôøng vaän chuyeån caùc chaát ñaõ haáp thuï vaøo cô theå.

Caâu 68: tìm caùc töø, cuïm töø phuø hôïp ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau :

 Söï haáp thuï caùc chaát dinh döôõng dieãn ra chuû yeáu ……………. Caùc chaát ñöôïc haáp thuï tuy ñi theo hai ñöôøng maùu vaø baïch huyeát nhöng cuoái cuøng vaãn ñöôïc hoaø chung vaø…………….caùc teá baøo cô theå. Gan tham gia………….caùc chaát trong maùu ñöôïc oån ñònh ñoàng thôøi khöû caùc chaát ñoäc coù haïi côùi cô theå.

 Vai troø chuû yeáu cuûa ruoät giaø laø…………vaø thaûi phaân.

Caâu 69: Choïn caùc cuïm töø: baøi tieát, loïc, lieàu löôïng, moät soá chaát, caën baõ, trao ñoåi chaát ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Haèng ngaøy cô theå ta khoâng ngöøng …………….vaø thaûi ra moâi tröôøng ngoaøi caùc chaát……….do hoaït ñoäng………..cuûa teá baøo taïo ra. Cuøng …..ñöôïc ñöa vaøo cô theå……………….neân gaây haïi cho cô theå. Quaù trình ñoù ñöôïc goïi laø ………………

Caâu 70: Choïn caùc cuïm töø: Nöôùc tieåu, loïc maùu, nöôùc tieåu ñaàu, chöùc naêng ñieàn vaøo choã troáng  ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Söï taïo thaønh………….dieãn ra ôû caùc ñôn vò ……….cuûa thaän. Ñaàu tieân laø quaù trình ………..ôû caàu thaän  ñeå taïo thaønh……….ôû nang caàu thaän.

Caâu 71: Choïn caùc cuïm töø: boù sôï vaän ñoäng, naõo, boù sôïi caûm giaùc, tuyû soáng ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Boä phaän trung öông coù naõo vaø tuyû soáng ñöôïc baûo veä trong khoang xöông vaø maøng naõo tuyû: hoïp soï chöùa…………., ………………naèm trong oáng xöông soáng.

Naèm ngoaøi trung öông thaàn kinh laø boä phaän ngoaïi bieân, coù caùc daây thaàn kinh do……….(3)……..vaø…..(4)……….taïo neân. Thuoäc boä phaän ngoaïi bieâncoøn coù caùc haïch thaàn kinh.

Caâu 72: Choïn caùc töø, cuïm töø: Tröøu töôïng hoaù, ngoân ngöõ, cuûa söï vaät, khaùi nieäm , chöùa ñöïng trong töø ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Nhôø coù ………(1)………(tieáng noùi vaø chöõ vieát) con ngöôøi ñaõ……(2)………caùc söï vaät, caùc hieän töôïng cuï theå. Töø nhöõng caùi chung ….(3)….., con ngöôøi laïi bieát khaùi quaùt hoaù chuùng thaønh nhöõng….(4)…. Ñöôïc dieãn ñaït baèng caùc töø vaø con ngöôøi coù theå hieåu ñöôïc noäi dung yù nghóa…(5)…..

Caâu 73: Choïn caùc töø, cuïm töø: noäi tieát tuyeán noäi tieát, hooùc moân, tuyeán yeân, töï ñieàu hoaø ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc caâu sau:

 Caùc tuyeán…(1)… khoâng chòu söï ñieàu khieån cuûa caùc…..(2)…. maø ngöôïc laïi hoaït ñoäng cuûa…(3)…. ñaõ ñöôïc taêng cöôøng hay kìm haõm cuøng bò söï chi phoái cuûa….(4)….do caùc tuyeán naøy tieát ra. Ñoù laø cô cheá ….(5)…cuûa caùc ….(6)…nhôø caùc thoâng tin ngöôïc.

C- TRAÉC NGHIEÄM GHEÙP ÑOÂI: (Moãi caâu gheùp ñuùng ñöôïc 1 ñieåm)

Caâu 74: Saép xeáp caùc boä phaän cuûa teá baøo (coät B) töông öùng öùng vôùi chöùc naêng cuûa chuùng (coät A)

Coät A

Coät B

Keát quaû

1. Toång hôïp Proâteâin

2. Lieân heä giöõa caùc baøo quan trong teá baøo

3. Chöùa enzim tham gia phaûn öùng giaûi phoøng naêng löôïng.

4. Caáu truùc qui ñònh söï hình thaønh Proâteâin

5. Gom saûn phaåm tieát chaát caën baõ, chaát ñoäc ñeå thaûi ra khoûi teá baøo.

a. Löôùi noäi chaát

b. ti theå

c. Riboâxoâm

d. Boä maùy Goân gi

1____

2____

3____

4____

5_____

Caâu 75: Saép xeáp chöùc naêng (coät B) töông öùng vôùi caùc phaàn cuûa xöông (coät A)

 

Coät A

Coät B

Keát quaû

1. Suïn ñaàu xöông

2. Suïn taêng tröôûng

3. Moâ xöông xoáp

4. Moâ xöông cöùng

5. tuyû  xöông

a. Sinh hoàng caàu ôû treû em, chöùa tuyû ôû ngöôøi giaø

b. Phaân taùn löïc taïo oâ chöùa tuyû

c. Xöông daøi ra

d. giaûm ma saùt trong khôùp

e. Chòu aùp löïc

f. Xöông lôùn leân veà beà ngang.

1_____

2_____

3_____

4_____

5_____

Caâu 76: Xeáp caùc ñaëc ñieåm caáu taïo coät B töông öùng vôùi töøng cô quan (coät A)

 

Coät A

Coät B

1. Muõi

 

2. Hoïng

 

3. Thanh quaûn

 

4. Khí quaûn

a. Coù 6 tuyeán amiñam vaø 1 tuyeán V.A chöùa nhieàu teá baøo limphoâ

b. Caáu taïo bôûi caùc voøng suïn, ôû pheá quaûn taän nôi tieáp xuùc caùc pheá nang thì khoâng coù voøng suïn vaø laø caùc voøng cô.

c. Caáu taïo bôûi 15-20 voøng suïn khuyeát xeáp choàng leân nhau. Coù lôùp nieâm maïc tieát chaát nhaày vôùi nhieàu loâng rung chuyeån ñoäng lieân tuïc.

d. Coù naép thanh quaûn (suïn thanh nhieät) coù theå cöû ñoäng ñeå ñaäy kín ñöôøng hoâ haáp.

e. - Coù nhieàu loâng muõi

- Coù lôùp nieâm maïc tieát chaát nhaày

- Coù lôùp mao maïch daøy ñaëc.

Caâu 77: Haõy saép xeáp caùc yù giöõa coät A vaø coät B cho töông öùng:

Coät A

Coät B

1. Hoàng caàu maát nhaân ñeå………..

2. Hoàng caàu coù daïng hình ñóa loõm hai maët.

3. Thaønh phaàn chính cuûa hoàng caàu laø……

a. heâmoâgloâbin coù khaû naêng keát hôïp vôùi O2 vaø CO2

b. Laøm giaûm bôùt naêng luôïng tieâu toán vaø chuyeân hoaù chöùc naêng vaän chuyeån

c. laøm taêng dieän tích beà maët cuûa hoàng caàu giuùp cho quaù trình trao ñoåi khí dieãn ra nhanh hôn.

Caâu 78: Saép xeáp caùc tuyeán tieâu hoaù (coät B) töông öùng vôùi cô quan tieâu hoaù (coät B)

 

Coät A

Coät B

1. Khoang mieäng

2. Daï daøy

3. Ruoät non

a. Tuyeán ruoät

b. Tuyeán nöôùc boït

c. Tuyeán vò

Caâu 79: Saép xeáp caùc saûn phaåm thaûi töông öùng vôùi cô quan baøi tieát:

Cô quan baøi tieát

Saûn phaåm thaûi

Keát quaû

1. Phoåi

2. thaän

3. Da

a. Moà hoâi

b. Khí CO2

c. Nöôùc tieåu

 

 

Caâu 80: Saép xeáp caùc chöùc naêng töông öùng vôùi moãi heä thaàn kinh

Caùc heä thaàn kinh

Caùc chöùc naêng

Keát quaû

1. heä thaàn kinh vaän ñoäng

2. Heä thaàn kinh sinh döõông

a. Ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan dinh döôõng vaø sinh saûn (hoaït ñoäng khoâng coù yù thöùc)

b. Ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc cô vaân (hoaït ñoäng coù yù thöùc)

 

Caâu 81: Saép xeáp caùc chöùc naêng töông öùng vôùi töøng boä phaän cuûa naõo:

Caùc boä phaän cuûa naõo

Caùc chöùc naêng

Keát quaû

1. Truï naõo

2. Tieåu naõo

3. naõo trung gian

a. Ñieàu hoaø vaø phoái hôïp caùc hoaït ñoäng phöùc taïp.

b. Ñieàu khieån, ñieàu hoaø hoaït ñoäng cuûa caùc noäi quan (tuaàn hoaøn, hoâ haáp, tieâu hoaù)

c. Ñieàu khieån quaù trình trao ñoåi chaát vaø ñieàu hoaø thaân nhieät.

 

Caâu 82: Saép xeáp caùc taùc duïng chính cuûa töøng loaïi hooùc moân töông öùng vôùi teân cuûa chuùng:

 

Teân hooùc moân

Taùc duïng chính

Keát quaû

1. Kích toá tuyeán giaùp (TSH)

2. Kích toá voû tuyeán treân thaän (ACTH)

3. Kích toá taêng tröôûng (GH)

4. Kích toá choáng ñaùi thaùo nhaït (ADH)

5. Oxitoâxin

 

a. Toát söõa, co boùp töû cung luùc ñeû

b. Giöõ nöôùc

c. Tieát Hooùc moân tiroâxin

d. Taêng tröôûng cô theå

e. tieát nhieàu hooùc moân ñieàu hoaø trao ñoåi chaát ñöôøng, chaát khoaùng vaø sinh duïc.

 

Caâu 83: Saép xeáp caùc hooùc moân töông öùng vôùi caùc tuyeán sinh duïc Nam hoaëc Nöõ

Tuyeán sinh duïc

Caùc hooùc moân

Keát quaû

1. Tuyeán sinh duïc Nam

2. tuyeán sinh duïc Nöõ

a. LH

b. Proâgesteâroân

c. Testosteâroân

d. Ôstroâgen

e. FeSH

 

Caâu 84: saép xeáp caùc chöùc naêng töông öùng vôùi moãi boä phaän cô quan sinh duïc Nam

Cô quan

Chöùc naêng

Keát quaû

1. Tinh hoaøn

2. buøi

3. Oáng daãn tinh

a. baûo ñaûm nhieät ñoä thích hôïp cho quaù trình sinh tinh.

b. Daãn tinh truøng töø tinh hoaøn ñeán tuùi tinh

c. Nôi saûn sinh tinh truøng

 

Caâu 85: Saép xeáp nhöõng taùc haïi cuûa beänh töông öùng vôùi caùc beänh:

Caùc beänh

Taùc haïi

Keát quaû

1. Beänh laäu

2. Beänh giang mai

a. Heïp oáng daãn tinh (vì coù nhieàu seïo)

b. Toån thöông caùc phuû taïng (tim, gan, thaän)

vaø thaàn kinh.

c. Con sinh ra coù theå mang khueát taät baåm sinh.

d. Coù nguy cô chöûa ngoaøi daï con

e. Sinh con ra coù theå bò muø loaø (do nhieãm khuaån khi qua aâm daïo).

 

Caâu 86: Saép xeáp chöùc naêng töông öùng vôùi moãi boä phaän cô quan sinh duïc Nam

Cô quan

Chöùc naêng

Keát quaû

1. Tuùi tinh

2. OÁng ñaùi

3. Tuyeán tieàn lieät

a. Nôi nöôùc tieåu vaø tinh dòch ñi qua

b. Nôi chöùa vaø nuoâi döôõng tinh truøng

c. Tieát dòch hoaø vôùi tinh truøng töø tuùi tinh chuyeån ra ñeå taïo thaønh tinh dòch.

 

D- TRAÉC NGHIEÄM ÑUÙNG - SAI :
 

Caâu 87:Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng, sai:

 

Ñuùng

Sai

1.Ñoäng maïch phoåi chöùa maùu ñoû

 

 

2.Tónh maïch phoåi chöùa maùu ñen

 

 

3.Maïch maùu trong moãi voøng tuaàn hoaøn ñeàu goàm:ñoäng maïch,tónh maïch vaø mao maïch.

 

 

4.cô tim co ruùt khoâng theo yù muoán cuûa con ngöôøi.

 

 

 

Caâu 88:Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng ñoái vôùi caâu naøo laø haäu quaû cuûa vieäc taêng huyeát aùp:
  a.Laøm taêng aùp löïc maùu, neáu taêng quaù cao laøm cho maïch maùu deã vôõ.Neáu vôõ maïch maùu naõo seõ gaây tai bieán maïch maùu naõo coù theå töû vong.
  b.Huyeát aùp cao laâu ngaøy daãn ñeán suy thaän .
  c.Thöôøng xuyeân luyeän taäp theå thao, lao ñoäng vöøa söùc, traùnh xuùc ñoäng maïnh, lo aâu, caêng thaúng.
  d.haïn cheá aên muoái,chaát beùo,röôïu, thuoác laù.

Caâu 89:choïn caâu Ñuùng ,Sai :
 1.Khi ta nuoát thì hoâ haáp ngöøng laø do trung khu hoâ haáp öùc cheá hoaït ñoäng trung khu nuoát ôû haønh tuyû.
 2.Hoâ haáp bình thöôøng laø moät phaûn xaï.Hít vaøo laø moät phaûn xaï cuûa thôû ra nhöng cuõng laø nguyeân nhaân cuûa thôû ra.
 3.Noàng ñoä oâxi tích luyõ trong maùu laø yeáu toá kích thích trung khu hoâ haáp hoaït ñoäng.
 4.Khi cô theå hoaït ñoäng maïnh thì khaû naêng nhòn thôû toát hôn bình thöôøng.
caâu 90.     

 

Moâi tröôøng ngoaøi                     Caùc heä                            Moâi tröôøng trong                                    Teá baøo

 

Oxi hoâ haáp                               Khí oxi vaø caùc chaát ñôn giaûn                   Ñoàng hoaù

-Thöùc aên

-nöôùc Tieâu hoaù                             -Khí thaûi

-Muoái khoaùng                                                                    -Chaát thaûi                                                  Dò hoaù

Khí thaûi Baøi tieát                             

Chaát thaûi

 

Töø sô ñoà treân haõy ñaùnh daáu x vaøo oâ ñuùng hay sai trong caùc caâu sau  ñaây:
 

 

Ñuùng

sai

a.Khí thaûi qua heä hoâ haáp laø khí CO2

Khí thaûi qua heä hoâ haáp laø O2

 

 

b.Khí oxi töø moâi tröôøng ngoaøi ñöa vaøo ñeán teá baøo vaø khí thaûi töø teá baøo qua heä hoâ haáp ñöa ra ngoaøi ,ñoù laø söï trao ñoåi khí ôû caáp ñoä teá baøo

 

 

c.Thöùc aên, nöôùc, muoái khoaùng ñöa vaøo cô theå qua heä tieâu hoaù vaø chaát thaûi töø heä tieâu hoaù thaûi ra moâi tröôøng ngoaøi ,doù laø söï trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä teá baøo

 

 

Caâu 91:Ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng trong baûng sau:

Nhieät ñoä cuûa ngöôøi bình thöôøng

ÔÛ haäu moân

  ÔÛnaùch     

ÔÛ mieäng

a.36.50C -> 36.90C

 

 

 

b.360C -> 37.30C

 

 

 

c.370C -> 37.50C

 

 

 

 

Caâu 92:Ngöôøi coù nhoùm maùu A neáu ñöôïc ruyeàn maùu O nhieàu laàn thì nhoùm maùu ngöôøi nhaän coù thay ñoåi khoâng? (ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng)

a.Hoàng caàu maùu O vaøo maùu ngöôøi nhaän coù nhoùm mau A, sau moät thôøi gian seõ cheát neân nhoùm maùu ngöôøi nhaän khoâng thay ñoåi

b. Neáu maùu O nhieàu hôn maùu A thì ngöôøi nhaän seõ coù nhoùm maùu O.

Caâu 93:Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng töông öùng trong baûng sau:

 

Hoâ haáp bình thöôøng

Hoâ haáp saâu

1. Hoaït ñoäng coù yù thöùc

 

 

2. Hoaït ñoäng töï nhieân, khoâng coù yù thöùc

 

 

 

3.  Soá cô tham gia vaøo hoaït ñoäng hoâ haáp ít (cô naâng söôøn, coù lieân söôøn ngoaøi vaø cô hoaønh)

 

 

4.ÔÛ ngöôøi tröôûng thaønh, löôïng khí hít vaøo bình thöôøng laø 500 ml vaø löôïng khí hít vaøo boå sung laø 1500 ml

 

 

5ÔÛ ngöôøi tröôûng thaønh, löôïng khí thôû ra bình thöôøng laø 500 ml vaø löôïng khí toång theâm ra laø 1500 ml

 

 

Caâu 94:Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng trong baûng döôùi ñaây:

 

 

Maùu ñöôïc loïc saïch

Maùu coù nhieâu chaát thaûi

1

Maùu ñoäng maïch vaøo thaän

a

b

2

Maùu tónh maïch ra khoûi thaän

c

d

Caâu 95:Ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng hoaëc sai trong baûng sau:

 

 

Ñuùng

Sai

1

Khi trôøi noùng, heä thoáng mao maïch co laïi ñeå ruùt maùu vaøo beân trong laøm giaõn söï thoaùt nhieät.

a

b

2

Khi moà hoâi bay hôi, coù theå seõ thu nhieät vaøo

c

d

3

Da coù loaïi tuyeán: tuyeán nhôøn, tuyeán moà hoâi, tuyeán söõa.

e

g

 

Caâu 96:Ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng hoaëc sai :

Ngöôøi thuaän tay traùi, caùc chöùc naêng ngoân ngöõ thuoäc thuyø traùi

ÔÛ baùn caàu ñaïi naõo traùi ñaûm traùch

a

b

Ôû baùn caàu ñaïi naõo phaûi ñaûm traùch

c

d

 

Caâu 97:Ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng hoaëc sai:

 

 

Ñuùng

Sai

1

Ñieåm vaøng vaø ñieåm muø cuøng naèm treân maøng giaùc

 

 

2

Ñieåm vaøng chöùa caùc teá baøo thaàn kinh hình noùn tieáp nhaän caûm giaùc aùnh saùng

 

 

3

Ñieåm muø laø nôi khoâng coù teá baøo thaàn kinh thò giaùc neân aûnh rôi vaøo ñieåm naøy seõ khoâng nhìn thaáy gì.

 

 

 

Caâu 98:

 

 

Ñuùng

Sai

1

Cung phaûn xaï ñaàu goác chaïy qua tuyû soáng

 

 

2

Cung phaûn xaï tieát nöôùc boït khoâng ieàu kieän chaïy qua tieåu naõo

 

 

3

Hoïc baøi chæ coù moät laàn, sau ñoù khoâng hoïc nöõa vaø queân ñi. Ñoù la do caùc öùc cheá phaûn xaïcoù ñieàu kieän taét daàn

 

 

 

Caâu 99:

 

 

Ñuùng

Sai

1

Hoocmoân laø saûn phaåm tieát cuûa caùc tuyeán ngoaïi tieát

 

 

2

Hoocmon coù taùc duïng ñoái vôùi moïi cô theå, khoâng mang tính ñaëc tröng cho loaøi

 

 

3

Hoocmon coù hoaït tính sinh hoïc khoâng cao.

 

 

Caâu 100:

 

 

Ñuùng

Sai

1

ÔÛ ñaøn oâng, söï phaùt trieån sinh tinh truøng dieãn ra lieân tuïc.

 

 

2

Töø tuoåi daäy thì trôû ñi, moãi ngaøy saûn sinh ñöôïc khoaûng 300 trieäu tinh truøng

 

 

3

ÔÛ ñaøn baø, söï saûn sinh ra tröùng dieãn ra lieân tuïc trong suoát ñôøi.

 

 

    ÑAÙP AÙN SINH HOÏC 8

   

    CAÂU HOÛI LÖÏA CHOÏN: ( moãi caâu 0,5 ñ)

 

     1-c 2-a 3-b 4-a 5-c 6-a 7-d 8-d 9-b 10-a 11-d 12-c 13-c 141                           14-a              15-b              16-b              17-a              18-d              19-d              20-a              21-c              22-c              23-a              24-d              25-b              262                 26-d              27-d              28-d              29-a              30-c              31-b              32-d              33-a              34-b              35-c              36-c              37-d                                38-a              39-b              40-d              41-d              42-b              43-a              44-d              45-c              46-d              47-a              48-d              49-a                            50-d              51-b              52-b              53-d              54-a              55-b              56-a              57-b              58-d              59-d              60-d                                                       

    CAÂU HOÛI DAÏNG ÑIEÀN KHUYEÁT:( moãi yù ñuùng 0,25 ñ)

Caâu 61:

STT

Teân caùc loaïi moâ

    Teân caùc loaïi moâ

        Chöùc naêng chuû yeáu

1

Moâ bieåu bì

Teá baøo xeáp xít nhau

Baûo veä, haáp thuï, tieát.

2

Moâ lieân keát

Teá baøo naèm trong chaát cô baûn

Naâng ñôõ(maùu coù chöùc naêng vaän chuyeån vaät chaát vaø khí….)

3

Moâ cô

Teá baøo daøi, xeáp thaønh lôùp, thaønh boù.

Co, daõn taïo neân söï vaän ñoäng cuûa  cac cô quan vaø cuûa cô theå

4

Moâ thaàn kinh

Nôron coù thaân noái vôùi sôïi truïc vaø caùc sôïi nhaùnh

-Tieáp nhaän kích thích.

-Daãn truyeàn xung thaàn kinh .

-Xöû lí thoâng tin .

-Ñieâu hoaø hoaït ñoäng caùc cô quan

Caâu 62:  (1) Naâng ñôõ   (2)Nhiieâuø xöông

               (3)Xöông  thaân   (4)Khôùp xöông

Caâu 63:  (1)Baùm vaøo hai cô  (2)Xöông cöû ñoäng

               (3)Teá baøo cô                  (4)Caùc tô cô

Caâu 64:  (1)Teá baøo maùu  (2)Hoàng caàu              (3)Traïng thaùi loûng (4)Vaän chuyeån

Caâu 65:  (1)Cung caáp Oxy     (2) Trao ñoåi khí ôû phoåi          (3) Hai laù phoåi    

                 (4)Daãn khí vaøo    (5)Khoâng khí ñi vaøo

Caâu 66:  (1)Phaûn xaï nuoát   (2)Chaïm voøm mieäng

(3)Chuyeån xuoáng hoïng  (4) Löôõi naâng leân

(5) Co ñaåy daàn vieân thöùc aên

Caâu 67:   (1) Mao maïch baïch huyeát (2) Tónh maïch baïch huyeát                                 (3) Tónh maïch chuû treân                            (4)  Mao maïch  ruoät

(5) Tónh maïch ruoät  (6)Gan

(7) ) Tónh maïch chuû döôùi

Caâu 68:  (1) ÔÛ ruoät non   (2) Phaân phoái ñeán

(3) Ñieàu hoaø noàng ñoä  (4) Haáp thuï nöôùc

 

Caâu 69:  1:Loïc; 2:Caën baõ; 3:Trao ñoåi chaát;  4:Moät soá chaát; 5:Lieàu löôïng; 6:Baøi tieát

Caâu 70:   1:Nöôùc tieåu  2:Chöùc naêng 3:Loïc maùu 4:Nöôùc tieåu ñaàu

Caâu 71:    1:Naõo                2: Tuyû soáng 3:Boù sôïi caûm giaùc 4:Boù sôïi vaän ñoäng

Caâu 72:  1:Ngoân ngöõ 2:Tröùu töôïng hoaù 3:Cuûa söï vaät 4:Khaùi nieäm                  5: Chöùa ñöïng trong töø             

Caâu 73:  1:Noäi tieát 2:Hoocmoân  tuyeán yeân  3:Tuyeán yeân

4:Hoomoân  5:Töï ñieàu hoaø   6:Tuyeán noäi tieát

Caâu 74:  1-c; 2-a; 3-b; 4-e; 5-d

Caâu 75:   1-b; 2-c; 3-d; 4-e; 5-a

Caâu 76:   1-e; 2-a; 3-d; 4-c; 5-b

Caâu 77:   1-b; 2-c; 3-a

Caâu 78:  1-b; 2-c; 3-a

Caâu 79:   1-b; 2-c; 3-a

Caâu 80:  1-b; 2-a

Caâu 81:  1-b; 2-a; 3-c

Caâu 82:  1-c; 2-e; 3-d; 4-b; 5-a

Caâu  83:   1:a,c,e                  2:a,b,d,e

Caâu 84:  1-c; 2-a; 3-b

Caâu 85:  1-a,d,e                   2- b,c

Caâu 86:  1-b; 2-a; 3-c

Caâu 87:  1-S ; 2-S; 3-Ñ; 4-Ñ

Caâu 88:  a) x         b) x

Câu 89:   1-S ; 2-Ñ; 3-S; 4-S

Caâu 90:  a)S-  Ñ          b )S;       c)Ñ

 

Caâu 91:

Nhieät ñoä bình thöôøng

ÔÛ haäu moân

Ô Ûnaùch

ÔÛmieäng

a) 36,50c-> 36,90c

 

x

 

b) 360c -> 37.30c

 

 

x

c) 370c -> 37,50c

x

 

 

Caâu 92:  a)x

Caâu 93:   - Hoâ haáp bình thöôøng: 2,3

-Hoâ haáp saâu:1,4,5

Caâu 94:   b:Ñ; c:

Caâu 95:  1-S ; 2-Ñ; 3-S

Caâu 96:  1-S ; 2-Ñ

Caâu 97:  1-S ; 2-Ñ; 3-Ñ

Caâu 98:  1-Ñ ; 2-S; 3-Ñ

Caâu 99:  1-S ; 2-Ñ; 3-S

Caâu 100:  1-Ñ ; 2-Ñ; 3-S

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tong-hop-cau-hoi-trac-nghiem-mon-Sinh-hoc-8.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)