Trọn bộ giáo án 11(NC)

giáo án Vật lý 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 25       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9iaytq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/22/2009 10:09:19 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
0.64 M
Lần xem
1
Lần tải
25
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về giáo án Trọn bộ giáo án 11(NC), Giáo Án Vật Lý 11 , Giáo án điện tử Trọn bộ giáo án 11(NC), pdf, 0 trang, 0.64 M, Vật lý 11 chia sẽ bởi Trung Lê Thái đã có 25 download

LINK DOWNLOAD

Tron-bo-giao-an-11-NC.pdf[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
Giíi thiÖu gi¸o ¸n vËt lÝ líp 11  
PhÇn I §iÖn häc - ®iÖn tõ  
Ch¬ng I §iÖn tÝch - ®iÖn trêng  
Bμi 1. §iÖn tÝch. §Þnh luËt cu l«ng  
A.  
-
Môc tiªu bµi häc  
KiÕn thøc  
¤n l¹i mét sè kh¸i niÖm ®· häc ë c¸c líp díi vµ bæ sung thªm mét sè kh¸i niÖm míi: hai  
lo¹i diÖn tÝch (d¬ng, ©m) vµ lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm cïng dÊu, gi÷a hai ®iÖn tÝch  
®
iÓm kh¸c dÊu, ba c¸ch nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt.  
-
-
HiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm ®iÖn tÝch ®iÓm, h»ng sè ®iÖn m«i vµ lµm quen víi c¸c ®iÖn  
nghiÖm.  
N¾m ®îc ph¬ng, chiÒu vµ ®é lín cña lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm( lùc Cu l«ng)  
trong ch©n kh«ng vµ trong ®iÖn m«i.  
-
-
Kü n¨ng  
Sö dông ®iÖn nghiÖm.  
VËn dung ®îc c«ng thøc x¸c ®Þnh lùc Cu l«ng trong ch©n kh«ng vµ trong ®iÖn m«i ®Ó x¸c  
®
Þnh lùc lîng t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch.  
-
BiÓu diÔn lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch b»ng vect¬ vµ t×m lùc t¬ng t¸c gi÷a nhiÒu ®iÖn  
tÝch b»ng vect¬.  
BiÕt c¸ch biÓu diÔn lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch b»ng vect¬.  
-
-
BiÕt c¸ch t×m lùc tæng hîp t¸c dông lªn vËt mét ®iÖn tÝch b»ng phÐp céng c¸c vect¬ lùc.  
B.  
ChuÈn bÞ  
Gi¸o viªn.  
1
.
a)  
-
-
KiÕn thøc vµ dông cô:  
ThÝ nghiÖm nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt ( do cä x¸t, do tiÕp xóc vµ do hëng øng)  
Mét sè h×nh vÏ 1.3 ®Õn 1.5 SGK.  
b)  
PhiÕu häc tËp:  
P1. Quy íc: §òa thuû tinh nhiÔm ®iÖn, khi cä x¸t vµo lôa, lµ d¬ng; Thanh «pªnÝt nhiÔm ®iÖn,  
khi cä x¸t vµo len d¹, lµ ©m.  
Cã mét vËt nhá nhiÔm ®iÖn, lµm thÕ nµo biÕt ®îc vËt cã nhiÔm ®iÖn? NhiÔm ®iÖn d¬ng hay  
nhiÔm ®iÖn ©m?  
P2.  hai ®iÖn tÝch ®iÓm q vµ q chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh c©u nµo sau ®©y lµ ®óng?  
1
2
A. q > 0 vµ q < 0  
C. q .q > 0  
D. q .q < 0  
1 2  
1
2
1 2  
B. q < 0 vµ q > 0  
1
2
P3. Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch thíc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng ®Èy C.  
VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
§iÖn tÝch cña VËt A vµ vËt B tr¸i dÊu.  
A.  
B.  
C.  
D.  
§iÖn tÝch cña VËt A vµ vËt B cïng dÊu  
§iÖn tÝch cña VËt A vµ vËt D cïng dÊu.  
§iÖn tÝch cña VËt A vµ vËt C cïng dÊu  
P4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?  
Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, ªlectron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng  
nhiÔm ®iÖn.  
Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, ªlectron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt  
nhiÔm ®iÖn.  
Khi nhiÔm ®iÖn do hëng øng, ªlectron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ  
nhiÔm ®iÖn.  
A.  
B.  
C.  
1
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
D.  
Sau khi nhiÔm ®iÖn do hëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn kh«ng thay  
æi.  
®
P5. §é lín gi÷a vËt t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ  
TØ lÖ víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.  
TØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.  
A.  
B.  
C.  
D.  
TØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.  
TØ lÖ nghÞch kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.  
3
P6. Tæng ®iÖn tÝch d¬ng vµ tæng ®iÖn tÝch ©m trong mét 1cm khÝ Hi®r« ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn  
lµ  
3
3
A. 4,3 . 10 (C) vµ - 4,3 . 10 (C)  
B. 8,6 . 10 (C) vµ - 8,6 . 10 (C)  
C. 4,3 (C) vµ - 4,3 (C)  
D. 8,6 (C) vµ - 8,6 (C)  
3
3
P7. Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch thíc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng ®Èy vËt  
C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
§iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.  
A.  
B.§iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu  
C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ C cïng dÊu  
D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.  
c) §¸p ¸n phiÕu häc tËp: P1 dïng vËt nhÑ ®Ó gÇn t×m ra dßng qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn. Dïng ®òa thuû  
tinh x¸t vµo lôa x¸c ®Þnh ®îc nhiÔm ®iÖn lo¹i nµo. P2(C); P3(B); P4(D); P5(C); P6(D); P7(D).  
d) Dù kiÕn nhb¶ng( chia lµm 2 cét).  
PhÇn I . §iÖn häc - §iÖn tõ häc.  
Ch¬ng I: §iÖn tÝch - §iÖn trêng.  
Bμi 1. §iÖn tÝch - §Þnh luËt Cu l«ng.  
+
+
NhiÔm ®iÖn do cä x¸t: SGK.  
NhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc : SGK.  
1
. Hai lo¹i ®iÖn tÝch sù nhiÔm ®iÖn c¸c  
vËt:  
a) Hai lo¹i ®iÖn tÝch:  
+
NhiÔm ®iÖn do hëng øng: SGK.  
+
+
) §iÖn tÝch  d¬ng vµ ©m.  
) T¬ng t¸c c¸c ®iÖn tÝch: cïng tªn  
2
) §Þnh luËt Cul«ng :  
a) Néi dung : SGK.  
®
Èy, kh¸c tªn hót nhau.  
+
+
§¬n vÞ : Cul«ng ( C)  
q1.q2  
b) BiÓu thøc: F = k.  
§iÖn tÝch ªlectron cã ®é lín:  
2
r
-19  
e = 1,6.10 C.  
§
+
2
N .m  
9
iÖn tÝch h¹t kh¸c lµm nguyªn lÇn e.  
Dùa vµo t¬ng t¸c c¸c ®iÖn tÝch: chÕ  
k = 9.10  
2
C
c)Chó ý: Lµ lùc tÜnh ®iÖn.  
)Lùc t¬ng t¸c cña c¸c ®iÖn tÝch trong  
chÊt ®iÖn m«i:  
t¹o ®iÖn nghiÖm.  
b) Sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt  
3
+
Gi¶m ε lÇn; ε h»ng sè ®iÖn m«i.  
q1.q2  
F = k.  
2
ε.r  
2
-
.Häc sinh  
Xem l¹i mét sè kh¸i niÖm vÒ ®iÖn tÝch ®· häc ë THCS.  
3
.Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch, thÝ nghiÖm c©n xo¾n cña  
Cu-l«ng.  
C.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.  
Ho¹t ®éng 1 (...phót): æn ®Þnh tæ chøc.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- KiÓm tra t×nh h×nh häc sinh.  
-
2
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh  
Ho¹t ®éng 2 (...... phót) : t×m hiÓu vÒ hai lo¹i ®iÖn tÝch:  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ hai lo¹i ®iÖn tÝch  
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 1.a.  
- Chia nhãm, tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.  
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸c lo¹i ®iÖn tÝch  
vµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch.  
- NhËn xÐt tr¶ lêi cña häc sinh  
- Yªu cÇu HS  
vµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch.  
Tr×nh bµy vÒ hai lo¹i ®iÖn tÝch vµ  
t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch.  
-
-
-
NhËn xÐt b¹n tr¶ lêi cña b¹n.  
Nªu øng dông t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn  
tÝch.  
-
§äc SGK  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 1.b.  
-
T×m hiÓu c¸c c¸ch nhiÔm ®iÖn cho c¸c  
- Chia nhãm, tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.  
vËt.  
-
Th¶o luËn nhãm, t×m c¸c c¸ch nhiÔm  
iÖn cho c¸c vËt.  
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸c c¸ch nhiÔm  
®iÖn  
®
-
Tr×nh bµy c¸c c¸ch nhiÔm ®iÖn cho  
c¸c vËt.  
-
-
NhËn xÐt b¹n tr¶ lêi.  
Tr¶ lêi c©u C1.  
- NhËn xÐt tr×nh bµy cña HS  
- Nªu c©u C1.  
Ho¹t ®éng 3 (....phót): §Þnh luËt Cul«ng  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
-
-
-
-
§äc SGK  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 2.  
- Tr×nh bµy néi dung ®Þnh luËt.Chó ý biÓu  
diÔn lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch.  
- NhËn xÐt tr×nh bµy cña häc sinh  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3  
T×m hiÓu ®Þnh luËt Cul«ng  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®Þnh luËt Cul«ng  
Tr×nh bµy néi dung ®Þnh luËt.  
NhËn xÐt b¹n tr×nh bµy.  
§äc SGK  
- Chia nhãm, tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.  
T×m hiÓu t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch  
trong chÊt ®iÖn m«i.  
-
Th¶o luËn nhãm vÒ t¬ng t¸c gi÷a c¸c  
®
-
iÖn tÝch trong chÊt ®iÖn m«i.  
T×m hiÓu sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch  
trong chÊt ®iÖn m«i  
Tr×nh bµy sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch  
trong chÊt ®iÖn m«i.  
- NhËn xÐt tr×nh bµy cña HS  
-
- Nªu c©u C2.  
-
-
-
Tr¶ lêi c©u C2.  
§äc SGK  
T×m hiÓu c«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh lùc  
- Yªu cÇu HS ®äc SGK  
Cul«ng.  
-
-
Tr×nh bµy c«ng thøc vµ nhËn xÐt  
Tr×nh bµy ý nghÜa c¸c ®¹i lîng trong  
c«ng thøc.  
- NhËn xÐt tr¶ lêi cña häc sinh.  
-
NhËn xÐt b¹n tr×nh bµy.  
Ho¹t ®éng 4 (...phót): VËn dông, còng cè.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
3
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
- Nªu c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc tËp),  
nªu bµi tËp 1,2 SGK  
-
Tãm t¾t bµi  
-
§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê d¹y.  
Ho¹t ®éng 5 (...phót): Híng dÉn vÒ nhµ.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
Ghi yªu cÇu cña gi¸o viªn  
- Giao bµi tËp vÒ nhµ  
- Giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc tËp)  
-
Yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.  
Bμi 2: ThuyÕt £lecron. §Þnh luËt b¶o toμn ®iÖn tÝch  
A.Môc ®Ých bµi häc  
*
-
KiÕn thøc  
N¾m ®îc nh÷ng néi dung chÝnh cña thuyÕt ªlectron cæ ®iÓn. Tõ ®ã hiÓu ®îc ý nghÜa cña c¸c  
kh¸i niÖm h¹t mang ®iÖn vµ vËt nhiÔm ®iÖn; chÊt dÉn ®iÖn vµ c¸ch ®iÖn.  
-
-
HiÓu ®îc néi dung cña ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch.  
NÕu cã ®iÒu kiÖn, cã thÓ híng dÉn HS lµm nh÷ng thÝ nghiÖm nh trong SGK ®Ó häc sinh rÌn  
luyÖn vÒ ph¬ng ph¸p lµm thÝ nghiÖm vµ kü n¨ng lµm thÝ nghiÖm.  
Kü n¨ng  
Gi¶i thÝch ®îc tÝnh dÉn ®iÖn, tÝnh c¸ch ®iÖn cña mét chÊt, ba c¸ch nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt trªn  
*
-
c¬ së thuyÕt ªlectron vµ ®Þnh luËt b¶o toµn  
B.  
ChuÈn bÞ  
. Gi¸o viªn  
1
a) KiÕn thøc vµ dông cô:  
-
-
ThÝ nghiÖm nhiÔm ®iÖn c¸c vËt  
VÏ mét sè h×nh vÏ trong SGK lªn b×a  
b) PhiÕu häc tËp:  
P1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
-19  
H¹t electron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10 (C).  
-31  
H¹t electron lµ h¹t cã khèi lîng m = 9,10 (kg)  
A.  
B.  
C.  
Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm electron cã thÓ trë thµnh ion.  
D.electron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh¸c  
P2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.  
B.  
C.  
D.  
Theo thuyÕt electron , mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng lµ vËt thiÕu electron  
Theo thuyÕt electron, mét vËt cã nhiÔm ®iÖn ©m lµ thõa electron  
Theo thuyÕt electron , mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c in on d¬ng  
Theo thuyÕt electron , mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm electron  
P3. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.  
B.  
C.  
D.  
VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do  
VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do  
VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do  
ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do  
P4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.  
B.  
C.  
Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia  
Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do hëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn.  
Khi cho vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng tiÕp xóc víi mét vËt cha nhiÔm ®iÖn, th× electron chuyÓn tõ  
vËt cha nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng.  
4
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
D.  
Khi cho mét nhiÔm ®iÖn d¬ng tiÕp xóc víi mét vËt cha nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d¬ng  
chuyÓn tõ vËt vËt dÉn nhiÔm ®iÖn d¬ng sang cha nhiÔm ®iÖn.  
P5. Khi ®a mét qu¶ cÇu kim lo¹i kh«ng nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu kh¸c nhiÔm ®iÖn th×  
Hai qu¶ cÇu ®Èy nhau  
A.  
B.  
C.  
D.  
Hai qu¶ cÇu hót nhau  
Kh«ng hót mµ còng kh«ng ®Èy nhau  
Hai qu¶ cÇu trao ®æi ®iÖn tÝch cho nhau  
P6. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.  
B.  
C.  
D.  
Trong vËt dÉn ®iÖn cã rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch tù do  
Trong ®iÖn m«i cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do  
xÐt vÒ toµn bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do hëng øng vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn  
xÐt vÒ toµn bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn  
c)®¸p ¸n phiÕu häc tËp: P1 (D); P2 (C);P3(C); P4 (D); P5 (B); P6 (D).  
d)dù kiÕn ghi b¶ng: (chia lµm hai cét)  
Bμi 2: ThuyÕt ªlectron  
§
Þnh luËt b¶o toμn ®iÖn tÝch  
1
)ThuyÕt electron:  
3)Gi¶i thÝch ba hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn:  
a)NhiÔm ®iÖn do cä x¸t:  
a)C¸c chÊt  ph©n tö, nguyªn tö;  
nguyªn tö ---> h¹t nh©n vµ electron  
chuyÓn ®«ng...  
+
Khi cä x¸t thuû tinh vµo lôa, electron  
tõ thuû tinh ---> lôa --->thuû tinh  
nhiÔm ®iÖn d¬ng.  
b)Tæng ®¹i sè ®iÖn tÝch electron = ®iÖn  
tÝch h¹t nh©n  
c)Nguyªn tö: MÊt electron ---->ion  
d¬ng; nhËn electron --> ©m  
+
lôa thõa electron ----> ©m  
b) NhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc:  
Thanh kim lo¹i tiÕp xóc vËt nhiÔm  
iÖn d¬ng electron tõ kim lo¹i ---> vËt  
nhiÔm ®iÖn  
Thanh kim lo¹i tiÕp xóc vËt nhiÔm  
iÖn ©m: electron tõ vËt nhiÔm ®iÖn  
+
®
*
electron chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang  
vËt kh¸c ---> nhiÔm ®iÖn. VËt thõa  
electron ---> ©m; thiÕu electron ----->  
d¬ng  
+
®
thanh kim lo¹i tiÕp xóc vËt nhiÔm ®iÖn  
d¬ng: electron tõkim lo¹i ---> vËt  
nhiÔm ®iÖn, kim loai.  
2
+
®
+
)ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn:  
VËt dÉn ®iÖn ---> vËt dÉn; vËt c¸ch  
iÖn ----> ®iÖn m«i  
VËt (chÊt) cã nhiÒu ®iÖn tÝch tù do -  
--> dÉn ®iÖn; VËt(chÊt) cã chøa Ýt ®iÖn  
tÝch tù do ---> c¸ch ®iÖn.  
VÝ dô: kim lo¹i... dÉn ®iÖn; thuû tinh,  
nhùa.... c¸ch ®iÖn  
c)NhiÔm ®iÖn do hëng øng  
+
Kim lo¹i, gÇn qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn  
d¬ng: electron tù do trong kim lo¹i ---  
> qu¶ cÇu hót vÒ ®Çu gÇn nã ---> ©m,  
electron...  
. ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch: SGK  
-
-
+
4
2
-
. Häc sinh:  
¤n l¹i bµi tríc, chuÈn bÞ lµm c¸c thÝ nghiÖm vÒ nhiÔm ®iÖn chon c¸c vËt.  
3
. Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ cÊu t¹o cña c¸c nguyªn tö  
C.tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng 1 (..... phót) æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cñ  
ho¹t ®éng cña häc sinh  
sù trî gióp cña gi¸o viªn  
yªu cÇu HS cho biÕt t×nh h×nh cña  
líp  
-
-
b¸o c¸o t×nh h×nh líp  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi vÒ hai lo¹i  
-
®
iÖn tÝch, c¸ch nhiÔm ®iÖn cho c¸c vËt  
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-
-
-
nªu c©u hái  
-
yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi  
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña hs vµ cho  
iÓm  
®
5
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
Ho¹t ®éng 2 (..... phót) thuyÕt ªlectron  
ho¹t ®éng cña häc sinh  
sù trî gióp cña gi¸o viªn  
yªu cÇu hs ®äc phÇn 1  
nªu yªu cÇu hs tr×nh bµy 3 néi  
dung cña thuyÕt  
-
-
-
®äc SGK  
Th¶o luËn nhãm  
T×m hiÓu néi dung c¬ b¶n cña  
-
-
thuyÕt electron  
-
-
-
-
-
-
-
nhËn xÐt tr¶ lêi cña hs  
nªu c©u hái C1  
nªu c©u hái C2  
-
-
-
-
-
-
tr×nh bµy néi dung cña thuyÕt  
nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cña c©u hái C1  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cña c©u hái C2  
®äc SGK  
nh¹n xÐt tr¶ lêi cña hs  
yªu cÇu hs ®äc phÇn 2  
tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
yªu cÇu hs tr×nh bµy hiÓu biÕt cña  
m×nh vÒ chÊt dÉn ®iÖn...  
yªu cÇu hs nªu nhËn xÐt  
nhËn xÐt tr¶ lêi  
th¶o luËn nhãm t×m hiÓu chÊt dÉn  
iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn lµ g×  
®
®
®
-
-
-
t×m hiÓu chÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch -  
iÖn  
iÖn  
-
tr×nhbµy chÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch  
nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
Ho¹t ®éng 3(.... phót); vËn dông thuyÕt electron gi¶i thÝch 3 hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn  
ho¹t ®éng cu¶ häc sinh  
sù trî gióp cña gi¸o viªn  
yªu cÇu hs ®äc phÇn 3 a  
tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
yªu cÇu gi¶i thÝch hiÖn tîng  
nhiÔm ®iÖn do cä x¸t  
nhËn xÐt tr¶ lêi cña hs  
yªu cÇu hs ®äc phÇn 3b  
tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
yªu cÇu gi¶i thÝch hiÖn tîng  
nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc  
nhËn xÐt tr¶ lêi cua hs  
yªu cÇu hs ®äc phÇn 3c  
tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
nªu c©u hái  
-
-
®äc sgk  
-
th¶o luËn nhãm t×m hiÓu c¸ch gi¶i -  
thÝch  
tr×nh bµy gi¶i thÝch sù nhiÔm ®iÖn  
do cä x¸t  
-
-
-
-
-
-
-
-
nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
®äc sgk  
th¶o luËn nhãm t×m hiÓu c¸ch gi¶i -  
thÝch  
tr×nh bµy gi¶i thÝch sù nhiÔm ®iÖn  
do tiÕp xóc  
nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
-
-
-
-
-
-
-
-
®äc sgk  
th¶o luËn nhãm t×m hiÓu c¸ch gi¶i  
thÝch  
tr×nh bµy gi¶i thÝch sù nhiÔm ®iÖn  
do hëng øng  
nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
®äc sgk  
th¶o luËn nhãm t×m néi dung ®Þnh  
luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch  
nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
-
-
-
nhËn xÐt tr¶ lêi cña hs  
yªu cÇu hs ®äc phÇn 4  
-
-
-
-
yªu cÇu hs t×m hiÓu néi dung ®Þnh  
luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch  
-
-
nhËn xÐt tr¶ lêi cña hs  
Ho¹t ®éng 4 (.... phót) : vËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
®äc c©u hái, suy nghØ  
tr¶ lêi c©u hái  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
-
-
-
nªu c©u hái P(trong phiÕu häc tËp)  
nªu c©u hái 1,2 gsk  
tãm t¾t bµi  
®¸nh gi¸,nhËn xÐt kÕt qu¶ giê d¹y  
Ho¹t ®éng 5(.... phót) : híng dÉn vÒ nhµ  
6
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
giao c©u hái Pvµ lµm bµi tËp trong  
gsk  
-
-
ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
ghi c©u hái nh¾c nhë cña gv  
-
-
yªu cÇu hs chuÈn bÞ bµi sau  
Bμi. 3. ®iÖn trêng  
A. môc tiªu bμi häc  
*
-
-
kiÕn thøc  
tr¶ lêi ®îc c©u hái ®iÖn trêng lµ g× vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn trêng lµ tÝnh chÊt g×  
ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng. hiÓu ®îc ®iÖn trêng lµ mét vec t¬  
hiÓu ®îc kh¸i niÖm ®iÖn ®êng søc ®iÖn vµ ý nghÜa cña ®êng søc ®iÖn  
-
-
hiÓu ®îc kh¸i niÖm ®iÖn phæ. hiÓu quy t¾c vÏ c¸c ®êng søc ®iÖn. biÕt ®îc c¸i gièng nhau vµ  
kh¸c nhau gi÷a c¸c “®êng h¹t bét” cña ®iÖn phæ vµ c¸c ®êng søc ®iÖn  
tr¶ lêi ®îc c©u hái ®iÖn trêng lµ g× vµ biÕt ®iÖn trêng bªn trong hai tÊm kim lo¹i tÝch ®iÖn  
tr¸i dÊu vµ cã ®é lín b»ng nhau lµ ®iÖn trêng ®Òu.  
-
-
hiÓu ®îc néi dung cña nguyªn lÝ chång chÊt ®iÖn trêng.  
*
-
kü n¨ng  
x¸c ®Þnh ®îc cêng ®é ®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm vµ nhiÒu ®iÖn tÝch ®iÓm g©y ra t¹i  
mét ®iÓm trong kh«ng gian  
B. chuÈn bÞ  
1
. gi¸o viªn  
a) kiÕn thøc vµ dông cô:  
-
thÝ nghiÖm ®iÖn phæ  
-
mét sè h×nh vÏ biÓu diÔn ®êng søc ®iÖn trêng do ®iÖn tÝch g©y ra.  
b) phiÕu häc tËp  
P1. ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng ?  
A.  
B.  
C.  
®iÖn trêng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn tÝch ®øng yªn sinh ra  
tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn trêng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã  
vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®Øªm lu«n cïng ph¬ng, cïng chiÒu víi vÐct¬ lùc ®iÖn  
t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn trêng.  
vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®Øªm lu«n cïng ph¬ng, cïng chiÒu víi vÐct¬ lùc ®iÖn  
t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn trêng.  
P2. §Æt mét ®iÖn tÝch d¬ng, khèi lîng nhá vµo mét ®iÖn trêng ®Òu råi th¶ nhÑ §iÖn tÝch sÏ  
chuyÓn ®éng  
D.  
A.  
B.  
C.  
D.  
Däc theo chiÒu cña ®êng søc ®iÖn trêng.  
Ngîc chiÒu ®êng søc ®iÖn trêng.  
Vu«ng gãc víi ®êng søc ®iÖn trêng.  
Theo mét quü ®¹o bÊt kú.  
P3. §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi lîng nhá vµo mét ®iÖn trêng ®Òu råi th¶ nhÑ §iÖn tÝch sÏ  
chuyÓn ®éng  
A. Däc theo chiÒu cña ®êng søc ®iÖn trêng.  
B .Ngîc chiÒu ®êng søc ®iÖn trêng.  
C.Vu«ng gãc víi ®êng søc ®iÖn trêng.  
D.  
Theo mét quü ®¹o bÊt kú.  
P4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ®¬ng søc ®iÖn lµ kh«ng ®óng?  
T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn trêng ta cã thÓ vÏ ®îc mét ®êng søc ®i qua.  
C¸c ®êng søc lµ ®êng c«ng kh«ng kÝn  
A.  
B.  
C.  
C¸c ®êng søc kh«ng bao giê c¾t nhau.  
7
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
D.  
C¸c ®êng søc ®iÖn lu«n xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.  
P5. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng.  
A.  
B.  
C.  
D.  
§iÖn phæ cho ta biÕt sù ph©n bè c¸c ®êng søc trong ®iÖn trêng.  
TÊt c¶ c¸c ®êng søc lu«n xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.  
Còng cã khi ®êng søc ®iÖn kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d¬ng mµ xuÊt ph¸t ë v« cïng.  
C¸c ®êng søc cña ®iÖn trêng lµ c¸c ®êng th¶ng song song vµ c¸ch ®Òu nhau.  
P6. C«ng thøc x¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q<0, t¹i mét ®iÓm trong ch©n  
kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch Q mét kho¶ng r lµ.  
Q
Q
9
9
C. E= 9.10  
A. E= 9.10  
2
r
r
Q
Q
9
9
D. E= - 9.10  
B. E= - 9.10  
2
r
r
P7.Mét ®iÖn tÝch thö ®Æt t¹i ®iÓm cã cêng ®é ®iÖn trêng 0,16 (V/m). Lùc tõ t¸c dông lªn ®iÖn  
-
4
tÝch ®ã b»ng 2.10 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:  
-
6
A. q = 8.10 ( μ C)  
C. q = 8 ( μ C)  
D. q = 12,5 ( μ C)  
-
6
B. q = 12,5.10 ( μ C)  
-
9
P8. Cêng ®é ®iÖn trêng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng  
c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ  
A. E = 0,450 (V/m)  
B. E= 0,225 (V/m)  
C. E = 4500 (V/m)  
C. E = 2250 (V/m)  
c)§¸p ¸n phiÕu häc tËp:  
P1 (C); P2 (A); P3 (B); P4 (D); P5 (B); P6 (B).P7(C); P8(C).  
d)Dù kiÕn ghi b¶ng (chia lµm hai cét)  
Bμi 3 : §iÖn trêng  
1
)§iÖn trêng:  
§iÖn phæ lµ ®êng mµ c¸c h¹t bét (c¸ch  
®iÖn) ®Æt trong ®iÖn trêng s¾p xÕp  
thµnh.  
a)Kh¸i niÖm ®iÖn trêng: m«i trêng  
xung quanh ®iÖn tÝch, nhê ®ã t¸c dông  
lùc lªn ®iÖn tÝch kh¸c.  
4)§iÖn trêng ®Òu:  
b)TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn trêng: sgk  
+
+
+
E mäi ®iÓm b»ng nhau  
§êng søc: song song c¸ch ®Òu  
Bªn trong hai tÊm kim lo¹i ph¼ng tr¸i  
2
)Vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng:  
+
T¹i mét ®iÓm : F q  
+
TØ sè F /q kh«ng ®æi --> ®Æc trng  
dÊu  
cho t¸c dông lùc cña ®iÖn trêng t¹i  
iÓm ®ang xÐt.  
§Æt E = F /q: Cêng ®é ®iÖn trêng  
V/m)  
êng søc ®iÖn  
a)§Þnh nghÜa : SGK  
b) C¸c tÝnh chÊt : SGK (4)  
c)§iÖn phæ: (SGK)  
5)®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm  
(Q):  
®
q1.q  
2
+
(
3
+
Cã q&Q: F = k.  
=>  
2
ε.r  
Q
E = k.  
2
ε.r  
Q>0 --> híng ra...; Q<0 --> híng  
vµo...  
)Nguyªn lÝ chång chÊt ®iÖn trêng:  
+
6
Q --> E ; Q --> E ... th×: E =  
1
1
1
1
E +E +......  
1
2
2
-
3
-
. Häc sinh  
¤n l¹i kh¸i niÖm ®iÖn trêng ë THCS  
. Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ ®iÖn trêng vµ ®iÖn phæ cña c¸c ®iÖn tÝch kh¸c nhau  
8
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
C) tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng 1 (.... phót): æn ®Þnh tæ chøc. KiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
Suy nghÜ nhanh  
Tr¶ lêi c©u hái  
- KiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
- Nªu c©u hái  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS vµ cho ®iÓm.  
Ho¹t ®éng 2 (.... phót): §iÖn trêng, vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
§äc SGK  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 1.a  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ ®iÖn trêng  
Th¶o luËn nhãm nªu kh¸i niÖm ®iÖn  
trêng  
-
-
-
-
-
-
-
®
-
-
T×m hiÓu ®iÖn trêng  
Tr×nh bµy kh¸i niÖm ®iÖn trêng  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
§äc SGK  
- NhËn xÐt, tãm t¾t  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 2  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
Th¶o luËn nhãm  
T×m kh¸i niÖm cêng ®é ®iÖn trêng  
Tr×nh bµy tÝnh chÊt kh¸i niÖm cêng ®é  
iÖn trêng  
NhËn xÐt b¹n tr¶ lêi  
Tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cña c©u hái C1  
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kh¸i niÖm  
cêng ®é ®iÖn trêng  
- NhËn xÐt, tãm t¾t  
- Nªu c©u hái C1  
Ho¹t ®éng 3 (.... phót): §êng søc ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm  
T×m hiÓu ®Þnh nghÜa ®êng søc ®iÖn  
Tr×nh bµy ®Þnh nghÜa ®êng søc ®iÖn  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm  
T×m hiÓu c¸c tÝnh chÊt cña ®êng søc  
iÖn.  
Tr×nh bµy c¸c tÝnh chÊt cña ®êng søc  
iÖn.  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
§äc SGK  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 3.a  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
-
-
-
-
®
-
®
-
-
-
-
-
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy ®Þnh nghÜa  
- NhËn xÐt, tãm t¾t  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 3.b  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶  
ho¹t ®éng nhãm.  
- NhËn xÐt  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 3.c  
- Lµm thÝ nghiÖm ®iÖn phæ cho HS  
quan s¸t  
Th¶o luËn nhãm vÒ kh¸i niÖm tõ phæ.  
T×m hiÓu kh¸i niÖm ®iÖn phæ  
Xem h×nh ¶nh ®iÖn phæ vµ rót ra nhËn  
- Yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt  
xÐt.  
-
-
Nªu nhËn xÐt vÒ ®iÖn phæ  
Tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cña c©u hái C2  
Nªu c©u hái C2  
Ho¹t ®éng 4(.... phót): §iÖn trêng ®Òu, ®iÖn trêng cña mét vµ nhiÒu ®iÖn tÝch g©y ra trong  
kh«ng gian  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 4  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®iÖn trêng ®Òu  
T×m hiÓu ®iÖn trêng ®Òu  
Tr×nh bµy ®iÖn trêng ®Òu  
-
-
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶  
9
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
-
NhËn xÐt  
§äc SGK  
- NhËn xÐt, tãm t¾t  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 5  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy kÕt  
qu¶ ho¹t ®éng nhãm.  
Th¶o luËn nhãm vÒ cêng ®é ®iÖn trêng  
cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm  
-
-
T×m ®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm  
Tr×nh bµy vÒ cêng ®é ®iÖn trêng cña  
mét ®iÖn tÝch ®iÓm  
-
-
-
-
®
-
Trao ®æi kÕt qu¶ cña c¸c nhãm  
NhËn xÐt b¹n tr×nh bµy  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®iÖn trêng do nhiÒu  
iÖn tÝch g©y ra t¹i mét ®iÓm  
Tr×nh bµy nguyªn lý chång chÊt ®iÖn  
- NhËn xÐt,tãm t¾t  
- Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 6  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
trêng  
-
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-
NhËn xÐt, tãm t¾t  
Ho¹t ®éng5 (...phót): VËn dông, còng cè.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
§äc SGK  
Tr¶ lêi c©u hái  
- Nªu c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc tËp), c©u  
hái C3,c©u hái 1,2 SGK  
-
Tãm t¾t bµi  
-
Ghi nhËn kiÕn thøc  
- §¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê d¹y.  
Ho¹t ®éng6 (...phót): Híng dÉn vÒ nhµ.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
- Giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc tËp) vµ  
c¸c bµi tËp SGK  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña gi¸o viªn  
- Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.  
Bμi 4. C«ng cña lùc ®iÖn. hiÖu ®iÖn thÕ  
A. môc tiªu bµi häc  
*
-
kiÕn thøc  
HiÓu ®îc ®Æc tÝnh cña c«ng thøc lùc ®iÖn trêng. BiÕt c¸ch vËn dông biÓu thøc cña lùc ®iÖn  
trêng.  
-
-
-
HiÓu ®îc kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ  
HiÓu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a cêng ®é ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ (c«ng thøc)  
HiÓu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a cêng ®é ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ  
*
Kü n¨ng  
-
Gi¶i thÝch c«ng cña ®iÖn trêng kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®êng ®i, chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ  
c¸c ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña ®êng ®i trong ®iÖn trêng.  
-
BiÕt c¸ch vËn dông c«ng thøc liªn hÖ gi÷a cêng ®é ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®Ó gi¶i bµi tËp  
B.ChuÈn bÞ  
.Gi¸o viªn  
1
1
0
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
a)KiÕn thøc vµ dông cô:  
-
-
H×nh vÏ 4.1 SGK  
TÜnh ®iÖn kÕ  
b)PhiÕu häc tËp  
P1. C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q trong ®iÖn trêng  
®
Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ:  
A.Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi  
B. Kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu vµ h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®êng søc.  
C.§é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®êng søc,  
tÝnh theo chiÒu ®êng søc ®iÖn  
D. .§é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®êng søc  
P2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?  
A.C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµp d¹ng ®êng ®i cña ®iÖn  
tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®êng ®i trong ®iÖn trêng.  
B.HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn trêng lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng  
cña ®iÖn trõ¬ng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm ®ã.  
C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn trêng lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho ®iÖn trõ¬ng t¸c dông  
m¹nh hay yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ®iÓm ®ã.  
D. §iÖn trêng tÜnh lµ mét trêng thÕ.  
P3.Mèi liªn hÖ gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ UMN  hiÖu ®iÖn hª UNM lµ  
A. UMN = UNM.  
B. UMN = - UNM.  
C. UMN =1/ UNM  
D. UMN = -1/ UNM  
P4. Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®êng søc cña mét ®iÖn trêng ®Òu cã cêng ®é E,  
hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ U , kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ®óng?  
MN  
A.UMN = V – V  
C. AMN = q.UMN  
M
N
B.U = E.d  
D. E = U .d  
MN  
MN  
P5. Mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng trong ®iÖn trêng kh«ng ®Òu theo mét ®êng cong kÝn. Gäi  
c«ng thøc cña lùc ®iÖn trong chuyÓn ®éng ®ã lµ A th×:  
A.  
B.  
A>0 nÕu q>0  
A>0 nÕu q<0  
1
1
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
C.  
A kh¸c 0 cßn dÊu cña A cha x¸c ®Þnh v× cha biÕt chiÒu chuyÓn ®éng cña q  
D.  
A = 0 trong mäi trêng hîp.  
P6. Hai tÊm kim lo¹i song song, c¸ch nhau 2cm vµ ®îc nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu nhau. Muèn lµm  
-10  
-9  
cho ®iÖn tÝch q = 5.10 (C) di chuyÓn tõ tÊm nµy ®Õn tÊm kia cÇn tèn mét c«ng A = 2.10 J. Coi  
iÖn trêng bªn trong kho¶ng gi÷a hai tÊm kim lo¹i lµ ®iÖn trêng ®Òu vµ cã c¸c ®êng søc ®iÖn  
trêng vu«ng gãc víi c¸c tÊm. Cêng ®é ®iÖn trêng bªn trong tÊm kim lo¹i ®ã lµ :  
®
A. E = 2V/m  
B. E = 40V/m  
C. E = 200V/m  
D. E = 400V/m  
P7. Mét eletron chuyÓn ®éng däc theo ®êng søc cña mét ®iÖn trêng ®Òu. Cêng ®é ®iÖn  
trêng E = 100V/m. VËn tèc ban ®Çu cña eletron b»ng 300km/s. Khèi lîng cña electron lµ m =  
-31  
9
,1.10 kg. Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc cña electron b»ng kh«ng th× eletron  
chuyÓn ®éng ®îc qu·ng ®êng lµ  
-3  
C. S = 5,12.10 mm  
A. S = 5,12mm  
B. S = 2,56mm  
-
3
D. S = 2,56.10 mm  
P8. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1V. C«ng cña lùc ®iÖn trêng lµm dÞch chuyÓn  
iÖn tÝch q = - 1μC tõ ®iÓm M ®Õn ®iÓm N lµ  
®
A. A = -1μJ  
C. A = - 1J  
D. A = + 1J  
B. A = +1μJ  
c) §¸p ¸n phiÕu häc tËp  
P1(C) P2 (C) P3(B) P4(D) P5(D) P6(C) P7(B) P8(A)  
Dù kiÕn ghi b¶ng: (chia lµm 2 cét)  
c)  
Bμi 4: C«ng cña lùc ®iÖn, hiÖu ®iÖn  
thÕ  
T¬ng tù nhc«ng cña träng lùc : Q cã  
thÕ n¨ng nªn : AMN = W – W .  
M
N
1
. C«ng cña lùc ®iÖn : (VÏ h×nh nh−  
b)HiÖu ®iÖn thÕ :  
W ~ q ==> AMN = q(V – V )  
SGK)  
M
N
+
XÐt c«ng cña q > 0 chuyÓn ®éng tõ  
(
=
V – V ) lµ hiÖu ®iÖn thÕ (®iÖn ¸p)  
M N  
M tíi N...  
=> V –V = A /q = U  
M N MN MN  
+
A = q.E.PQ.cosα = q.E.P’Q’  
PQ  
+
+
§¬n vÞ : V«n (V) 1V = 1J/C. SGK  
§o hiÖu ®iÖn thÕ : dïng tÜnh ®iÖn kÕ  
+
+
A = Tæng A = qE(M’R’ + ... + PQ  
... + S’N’) = qE.M’N’  
3
thÕ :  
.Liªn hÖ gi÷a ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn  
+
NhËn xÐt : SGK  
2
.Kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÐ  
1
2
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
a) C«ng cña lùc ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ  
cña ®iÖn tÝch : Kh«ng phô thuéc d¹ng  
E = U /M’N’ hay E = U/d => U = Ed  
MN  
®
2
3
êng ®i  
. Häc sinhÜem l¹i k¸i niÖm ®iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng, ®êng søc ®iÖn.  
. Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn trong ®iÖn trêng ®Òu, tÜnh ®iÖn kÕ  
C. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng 1 (...phót) : æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
Tr¶ lêi c©u hái  
-KiÓm tr t×nh h×nh häc sinh  
-Nªu c©u hái vÒ ®iÖn trêng, cêng ®é  
®
®
iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng,  
êng søc ®iÖn  
-
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-NhËn xÐt vµ cho ®iÓm  
Ho¹t ®éng 2 (...phót) : C«ng cña lùc ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm ®Ó t×m c¸ch tÝnh c«ng  
T×m c«ng dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch theo  
êng th¼ng vµ ®êng bÊt kú  
Tr×nh bµy c«ng dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch  
-
®
-
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1  
trong ®iÖn trêng theo ®êng th¼ng vµ  
-Tæ chøc ho¹t ®éng theo nhãm  
bÊt kú  
-
Tr×nh bµy c«ng dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch  
trong ®iÖn trêng  
-Yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng  
theo nhãm  
-NhËn xÐt c¸ch lµm  
-
-
-
NhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n  
Tr×nh bµy kÕt luËn SGK  
Tr¶ lêi c©u hái C1 vµ C2  
-Yªu cÇu HS ®a Ra kÕt luËn chung?  
-
Nªu c©u hái C1 vµ C2  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : Kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ – Liªn hÖ gi÷a ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2a  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
-
-
-
-
-
-
§äc s¸ch gi¸o khoa  
Th¶o luËn nhãm  
T×m hiÓu thÕ n¨ng cña ®iÖn tÝch  
Tr×nh bµy nhSGK  
Nªu c«ng thøc SGK  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm t×m sù phô thuéc cña  
-NhËn xÐt c©u tr¶ lêi  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2b  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
hiÖu thÕ n¨ng vµo c¸c yÕu tè.  
T×m hiÖu thÕ n¨ng cña ®iÖn tÝch phô  
thuéc yÕu tè nµo?  
-
-
-
T×m hiÓu kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ?  
T×m hiÓu kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ phô  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t  
1
3
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
thuéc vµo A vµ q  
®éng nhãm  
-
-
-
Tr×nh bµy kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ?  
NhËn xÐt b¹n tr×nh bµy.  
Tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cho c©u hái C3 vµ  
-NhËn xÐt tr×nh bµy  
-Nªu c©u hái C3 vµ C4  
C4  
-
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm t×m c«ng thøc liªn hÖ  
T×m hiÓu liªn hÖ gi÷a ®iÖn trêng vµ  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 4  
hiÖu ®iÖn thÕ  
-Tr×nh bµy mèi liªn hÖ  
-NhËn xÐt b¹n tr×nh bµy  
-Tr¶ lêi c©u C5  
-NhËn xÐt tr×nh bµy  
-
Nªu c©u hái C5  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : VËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Nªu c©u hái P(trong phiÕu häc tËp) vµ  
1,2,6 SGK  
-Tãm t¾t bµi  
-§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê  
-
-
-
-
Nghe GV hái  
§äc SGK  
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
-Giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc  
tËp) vµ lµm bµi tËp trong SGK  
-
Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau  
Bμi 5. Bμi tËp vÒ lùc Cu-long vμ ®iÖn trêng  
A.Môc tiªu bµi häc  
*
KiÕn thøc  
LuyÖn tËp cho häc sinh biÕt c¸ch vËn dông :  
-
-
-
C«ng thøc x¸c ®Þnh lùc Coulong, c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm  
Nguyªn lý chång chÊt ®iÖn trêng  
C«ng thøc liªn hÖ gi÷a c«ng cña lùc ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ vµ c«ng thøc liªn hÖ gi÷a  
cêng ®é ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ  
Kü n¨ng  
VËn dông ®Þnh luËt Coulong gi¶i mét sè bµi tËp x¸c ®Þnh mét trong c¸c ®¹i lîng cha biÕt  
trong biÓu thøc ®Þnh luËt.  
X¸c ®Þnh ®îc ®iÖn trêng do mét hoÆc nhiÒu ®iÖn tÝch g©y ra t¹i mét ®iÓm (Ph¬ng, chiÒu, ®é  
*
-
-
lín cña cêng ®é ®iÖn trêng)  
TÝnh ®îc c«ng cña ®iÖn trêng, hiÖu ®iÖn thÕ cña ®iÖn trêng  
B.ChuÈn bÞ  
1
)Gi¸o viªn  
a)KiÕn thøc vµ dông cô  
-
-
Mét sè bµi tËp trong phÇn nµy  
C¸c h×nh vÏ cã liªn quan trong bµi tËp  
b)PhiÕu häc tËp  
P1.Cho 2 ®iÖn tÝch d¬ng q = 2 (nC) vµ q = 0,018 (μC), ®Æt cè ®Þnh vµ c¸ch nhau 10 (cm). §Æt  
1
2
thªm ®iÖn tÝch thø 3 q t¹i mét ®iÓm trªn ®êng nèi hai ®iÖn tÝch q ;q sao cho q n»m c©n b»ng.  
0
1
2
0
VÞ trÝ cña q lµ  
0
1
4
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
A.C¸ch q 2,5 (cm) vµ c¸ch q 7,5 (cm)  
1
2
B.C¸ch q 7,5 (cm) vµ c¸ch q 2,5 (cm)  
1
2
C.C¸ch q 2,5 (cm) vµ c¸ch q 12,5 (cm)  
1
2
D.C¸ch q 12,5 (cm) vµ c¸ch q 2,5 (cm)  
1
2
-2  
-2  
P2. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q = 2.10 (μC) vµ q = - 2.10 (μC), ®Æt t¹i 2 ®iÓm A vµ B c¸ch nhau  
1
2
-
9
mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q b»ng 2.10 (C) ®Æt t¹i  
0
®
iÓm M c¸ch ®iÓm A vµ B mét khoang b»ng a, cã ®é lín lµ  
-10  
-6  
A.F = 4.10 (N)  
B.F = 3,464.10 (N)  
C.E = 4.10 (N)  
D.E = 6,928.10 (N)  
M
-
6
-6  
M
P3.Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q = 0,5 (nC) vµ q = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i 2 ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n  
1
2
a = 6 (cm) trong kh«ng khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i trung ®iÓm cña AB cã ®« lín lµ  
A.E = 0 (V/m)  
B.E = 5000 (V/m)  
C.E =10000 (V/m)  
D.E = 20000 (V/m)  
P4. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q = 0,5 (nC) vµ q = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i 2 ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét  
1
2
®
o¹n a = 6 (cm) trong kh«ng khÝ. Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm M n»m trªn trung trùc cña AB  
c¸c trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng l = 4 (cm) cã ®é lín lµ:  
A. E = 0 (V/m)  
B. E = 1080 (V/m)  
C.E =1800 (V/m)  
D.E = 2160 (V/m)  
P5. Cho hai b¶n kim lo¹i ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, mét ªlectron bay vµo ®iÖn trêng gi÷a  
hai b¶n kim lo¹i nãi trªn, víi vËn tèc ban ®Çu v vu«ng gãc víi c¸c ®êng søc ®iÖn. Bá qua t¸c  
0
dông cña träng trêng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ  
A.§êng th¼ng song song víi c¸c ®êng søc ®iÖn  
B.§êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®êng søc ®iÖn  
C.Mét phÇn cña ®êng hypebol  
D. Mét phÇn cña ®êng parabol  
P6. Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, mét ªlectron kh«ng vËn tèc ban  
®
Çu vµo ®iÖn trêng gi÷a hai b¶n kim lo¹i nãi trªn, bá qua t¸c dông cña träng trêng. Quü ®¹o  
cña ªlectron lµ  
A.§êng th¼ng song song víi c¸c ®êng søc ®iÖn  
B.§êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®êng søc ®iÖn  
C.Mét phÇn cña ®êng hypebol  
D. Mét phÇn cña ®êng parabol  
-7  
P7.Mét ®iÖn tÝch q = 10 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M trong ®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm Q, chÞu  
-
3
t¸c dông cña lùc F = 3.10 (N). Cêng ®é ®iÖn trêng do ®iÖn tÝch ®iÓm q g©y ra t¹i ®iÓm M cã  
®
é lín lµ:  
-
5
3
A. E = 3.10 (V/m)  
B. E = 3.10 (V/m)  
C. E = 3.10 (V/m)  
M
M
4
2
D. E = 3.10 (V/m)  
M
M
P8. Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng  
r = 30 (cm), Mét ®iÖn trêng cã cêng ®é E = 30000 (V/m). §é lín ®iÖn tÝch Q lµ  
-
5
-7  
A. Q = 3.10 (C)  
C. Q = 3.10 (C)  
-
6
-8  
B. Q = 3.10 (C)  
D. Q= 3.10 (C)  
-2  
-2  
P9. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q = 2.10 (μC) vµ q = - 2.10 (μC), ®Æt t¹i 2 ®iÓm A vµ B c¸ch nhau  
1
2
mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ.Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu ®iÓm A vµ B  
mét khoang b»ng a, cã ®é lín lµ  
A. E = 0,2 (V/m)  
C. E =3464(V/m)  
M
M
B. E = 1732 (V/m)  
D. E = 2000 (V/m)  
M
M
c)§¸p ¸n phiÕu häc tËp  
P1(A) P2 (C) P3(C) P4(D) P5(D) P6(A) P7(B) P8(C) P9 (D)  
Dù kiÕn ghi b¶ng: (chia lµm 2 cét)  
d)  
1
5
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
Bµi 5: Bµi tËp  
I)Tãm t¾t kiÕn thøc  
1)Bµi tËp 1: (SGK) (HS lªn tãm t¾t vµ  
gi¶i)  
1
®
2
3
+
tÝch:  
)T¬ng t¸c c¸c ®iÖn tÝch:Cïng tªn  
Èy...  
)§Þnh luËt Cul«ng : F =  
)Cêng ®é ®iÖn trêng: E =  
Cêng ®é ®iÖn trêng cña mét ®iÖn  
q1 = 2 (nC)  
q = 0,018 (μC) T×m a)x=q q =?  
2
1 0  
Cho a = 10 (cm)  
b) q0?  
q0  
Gi¶i: (vÏ h×nh nhSGK)  
a)+q n»m trªn ®êng th¼ng nèi q ,q  
0 1 0  
2 2  
+q >0; F = q .q /x ; F = q .q /(a-x)  
Q
0
1
1
0
2
2
0
E = k.  
; Q>0 híng ra; Q<0  
2
2
2
+q <0;F =q . q /x ; F = q . q /(a-x)  
0
1
1
0
2
2
0
ε.r  
2 2  
=> F =F => q (a-x) = q x  
1 2 1 0  
=> x = 2.5 (cm)  
híng vµo  
+
Nguyªn lý chång chÊt ®iÖn trêng:  
b) q d¬ng hay ©m ®Òu ®îc, híng  
lùc cã kh¸c.  
0
E = E + E +.....  
1
2
4
)C«ng cña ®iÖn trêng, hiÖu ®iÖn thÕ:  
2
)Bµi tËp 2: (SGK)  
A=q.E.d; U = V -V = A /q  
MN  
M
N
MN  
(
ViÕt t¬ng tù bµi tËp 1)  
II)Bµi tËp  
2
-
.Häc sinh  
¤n c¸c kiÕn thøc vÒ lùc Cu-l«ng; ®iÖn trêng  
3
.Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ chuyÓn ®éng cña ®iÖn tÝch trong ®iÖn trêng.  
C.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:  
Ho¹t ®éng 1 (...phót) : æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-KiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
-Nªu c©u hái vÒ c«ng cña ®iÖn trêng,  
hiÖu ®iÖn thÕ  
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
Tr¶ lêi c©u hái  
-
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-NhËn xÐt vµ cho ®iÓm  
Ho¹t ®éng 2 (...phót) : I Tãm t¾t kiÕn thøc  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
- Nªu c©u hái  
-
-
Nghe GV nªu c©u hái  
Tr×nh bµy c¸c kiÕn thøc  
§Þnh luËt Cu-l«ng  
+
+
+
+
-
Cêng ®é ®iÖn trêng  
HiÖu ®iÖn thÕ  
C«ng cña lùc ®iÖn trêng  
NhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n  
- NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : II.Bµi tËp  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 1.  
- Nªu c©u hái  
-Yªu cÇu HS ®a ra ph¬ng ¸n gi¶i  
bµi tËp  
-
-
-
§äc s¸ch gi¸o khoa  
T×m c¸c ®¹i lîng trong bµi  
Tõ ®Çu bµi vµ kiÕn thøc häc tËp ph¬ng ¸n  
gi¶i  
-
-
-
-
Gi¶i bµi tËp  
Tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
NhËn xÐt bµi gi¶i cña b¹n  
§äc SGK  
-NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh  
-Yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2  
1
6
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
T×m c¸c ®¹i lîng trong bµi  
T×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i lîng ®· cho  
- Gîi ý (nÕu cÇn thiÕt)  
vµ cÇn t×m. Nªu c¸c trêng hîp cã thÓ x¶y ra.  
-
-
-
-
-
-
-
LËp ph¬ng ¸n gi¶i bµi tËp  
Gi¶i bµi tËp  
Tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
NhËn xÐt bµi gi¶i cña b¹n  
§äc SGK  
T×m hiÓu ®Çu bµi  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
- NhËn xÐt bµi lµm cña HS  
-Yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 3  
- Gîi ý (nÕu cÇn thiÕt)  
T×m nh÷ng ®¹i lîng ®· cho vµ cÇn t×m.  
Nªu c¸c trêng hîp cã thÓ x¶y ra.  
-
-
-
-
LËp ph¬ng ¸n gi¶i bµi tËp  
Gi¶i bµi tËp  
Tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
NhËn xÐt bµi gi¶i cña b¹n  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
-
NhËn xÐt bµi lµm cña HS  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : VËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Nªu c©u hái tr¾c nghiÖm trong P  
(trong phiÕu häc tËp)  
-
(
-
-
§äc c©u hái tr¾c nghiÖm trong P  
trong phiÕu häc tËp)  
Gi¶i c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm  
Tr×nh bµy c©u tr¶ lêi  
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
- Giao bµi tËp vÒ nhµ: c¸c c©u hái tr¾c  
nghiÖm P (trong phiÕu häc tËp)  
-
Nh¾c HS ®äc bµi míi vµ chuÈn bÞ bµi  
sau  
Bμi 6 : VËt dÉn vμ ®iÖn m«i trong ®iÖn trêng  
A.Môc tiªu bµi häc  
*
-
KiÕn thøc  
§èi víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn, n¾m ®îc c¸c néi dung sau:  
+
Bªn trong vËt ®iÖn trêng b»ng kh«ng, trªn mÆt vËt vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng vu«ng gãc víi  
mÆt ngoµi vËt.  
+
+
+
Toµn bé vËt lµ mét khèi ®¼ng thÕ  
NÕu vËt tÝch ®iÖn th× ®iÖn tÝch ph©n bè ë mÆt ngoµi cña vËt  
HiÓu ®îc hiÖn tîng ph©n cùc trong ®iÖn m«i khi ®iÖn m«i ®îc ®Æt trong ®iÖn trêng vµ do  
®
ã cã sù ph©n cùc mµ lùc Cu-l«ng vµ ®iÖn trêng trong ®iÖn m«i gi¶m so víi trêng hîp trong  
ch©n kh«ng.  
*
-
Kü n¨ng  
Gi¶i thÝch c¸c tÝnh chÊt vËt dÉn vµ ®iÖn m«i trong ®iÖn trêng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ®iÖn.  
B.ChuÈn bÞ  
1
-
-
.Gi¸o viªn  
ThÝ nghiÖm vËt dÉn trong ®iÖn trêng  
Mét sè h×nh ¶nh trong SGK  
b)PhiÕu häc tËp  
1
7
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
P1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®èi víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn lµ kh«ng ®óng?  
A. Cêng ®é ®iÖn trêng trong vËt dÉn b»ng kh«ng  
B. Vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn.  
C. §iÖn tÝch cña vËt dÉn chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn.  
D. §iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn.  
P2. Gi¶ sö ngêi ta lµm cho mét sè ªlectron tù do tõ mét miÕng s¾t vèn trung hoµ vÒ ®iÖn chuyÓn  
sang vËt kh¸c. Khi ®ã  
A.BÒ mÆt miÕng s¾t vÉn trung hoµ vÒ ®iÖn  
B.BÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d¬ng  
C. BÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn ©m  
D.Trong lßng miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d¬ng  
P3.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót  
vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng.  
B. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ  
phÝa vËt nhiÔm ®iÖn ©m.  
B. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ ®Èy ra  
xa vËt nhiÔm ®iÖn ©m  
D. Khi ®a mét vËt nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa  
vËt nhiÔm ®iÖn.  
P4. Mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®îc nhiÔm ®iÖn th× ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu  
A.ChØ ph©n bè ë mÆt trong cña qu¶ cÇu  
B. ChØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu  
C.Ph©n bè c¶ ë mÆt trong vµ ngoµi cña qu¶ cÇu  
D.Ph©n bè ë mÆt trong nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn d¬ng, ë mÆt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn ©m.  
P5.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?  
A. Mét vËt dÉn nhiÔm ®iÖn d¬ng th× ®iÖn tÝch lu«n lu«n ®îc ph©n bè ®Òu trªn mÆt vËt dÉn.  
B.Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nhiÔm ®iÖn ©m th× vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm bÊt kú bªn  
trong qu¶ cÇu cã híng vÒ t©m qu¶ cÇu.  
C.Vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®iÓm bªn ngoµi vËt nhiÔm ®iÖn lu«n cã ph¬ng vu«ng gãc  
víi mÆt vËt dÉn ®ã.  
D.§iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÖn ®îc ph©n bè nhnhau ë mäi  
®
iÓm.  
P6. Hai qña cÇu b»ng kim lo¹i cã b¸n kÝnh nhnhau, mang ®iÖn tÝch cïng dÊu, 1 qu¶ cÇu ®Æc,  
mét qu¶ cÇu ræng. Ta cho hai qu¶ cÇu tiÕp xóc víi nhau th×.  
§iÖn tÝch cña hai qu¶ cÇu b»ng nhau  
A.  
B.  
C.  
D.  
§iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ræng  
§iÖn tÝch cu¶ qu¶ cÇu ræng lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc  
Hai qu¶ cÇu ®Òu trë thµnh trung hoµ ®iÖn  
P7. §a mét c¸i ®òa nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn nh÷ng mÉu giÊy nhá, ta thÊy mÉu giÊy bÞ hót vÒ phÝa  
®
òa. Sau khi ch¹m vµo ®òa th×.  
A.  
B.  
C.  
D.  
MÉu giÊy cµng bÞ hót chÆt vµo ®òa  
MÉu giÊy bÞ nhiÔm ®iÖn tÝch tr¸i dÊu víi ®òa  
MÉu giÊy bÞ trung hoµ ®iÖn nªn bÞ ®òa ®Èy ra  
MÉu giÊy l¹i bÞ ®Èy ra khái ®òa do nhiÔm ®iÖn cïng dÊu víi ®òa  
c) ®¸p ¸n phiÕu häc tËp  
P1.(D); P2 (B); P3 (C); P4 (B) P5 (D) P6 (A) P7 (D)  
dù kiÕn ghi b¶ng ( chia lµm 2 cét)  
e)  
Bμi 6: VËt dÉn vμ ®iÖn m«i trong  
®
iÖn trêng.  
d) sù ph©n bè ®iÖn tÝch: SGK  
1
8
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
1
a)  
.
VËt dÉn trong ®iÖn trêng:  
Tr¹ng th¸i c©n b»ng ®iÖn :(SGK).  
C¸c ®iÖn tÝch tù do trong vËt coi nh−  
kh«ng di chuyÓn.  
trong vËt dÉn kh«ng cã ®iÖn tÝch, chç  
låi ®iÖn tÝch tËp trung nhiÒu h¬n, chæ  
lâm Ýt (kh«ng cã)  
2. §iÖn m«i trong ®iÖn trêng  
b)  
§iÖn trêng trong vËt dÉn:  
- §iÖn m«i bÞ ph©n cùc v× ...  
Bªn trong: VËt dÉn ®iÖn trêng b»ng 0.  
bªn ngoµi vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng  
vu«ng gãc víi mÆt vËt dÉn  
®iÖn thÕ cña vËt tÝch ®iÖn: SGK  
VËt dÉn lµm mÆt ph¼ng thÕ  
- MÆt ngoµi trë thµnh nhiÔm ®iÖn.  
- XuÊt hiÖn ®iÖn trêng phô ngîc  
chiÒu víi ®iÖn trêng ngoµi(lµm ®iÖn  
trêng trong chÊt ®iÖn m«i gi¶m, ®iÖn  
trêng ngoµi kh«ng ®æi)  
c)  
2
-
. Häc sinh  
«n l¹i kiÕn thøc vÒ ®iÖn trêng, hiÖu ®iÖn thÕ.  
3
. Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ vËt dÉn vµ ®iÖn m«i ë tr¹ng th¸i c©n b»ng vÒ ®iÖn.  
C.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:  
Ho¹t ®éng 1 (...phót) : æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-KiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
-Nªu c©u hái vÒ ®iÖn trêng  
-NhËn xÐt vµ cho ®iÓm  
-
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
Tr¶ lêi c©u hái  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Ho¹t ®éng 2 (...phót) : vËt dÉn trong ®iÖn trêng  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.a.  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-Yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng  
nhãm  
-NhËn xÐt  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1b  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
®äc SGK  
th¶o luËn nhãm vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng ®iÖn.  
T×m hiÓu vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng ®iÖn  
Tr×nh bµy néi dung trªn  
NhËn xÐt b¹n tr×nh bµy  
§äc SGK  
th¶o luËn nhãm  
t×m hiÓu ®iÖn trêng bªn trong ®iÖn tÝch ®iÖn  
tr×nh bµy kÕt qña ho¹t ®éng nhãm  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cu¶ ban  
tr¶ lêi c©u hái C1  
§äc SGK  
- NhËn xÐt  
- Nªu c©u hái C1  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1c  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®iÖn thÕ vËt dÉn tÝch ®iÖn  
T×m hiÓu ®iÖn thÕ vËt dÉn tÝch ®iÖn  
Tr×nh bµy ®iÖn thÕ vËt dÉn tÝch ®iÖn  
NhËn xÐt kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ thÝ nghiÖm trong SGK  
T×m hiÓu thÝ nghiÖm trong SGK  
Nªu nhËn xÐt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm  
NhËn xÐt kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c  
- NhËn xÐt  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1d  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
NhËn xÐt  
1
9
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : §iÖn m«i trong ®iÖn trêng  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2.  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-Yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t  
®éng nhãm  
-
-
§äc s¸ch gi¸o khoa  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®iÖn m«i trong ®iÖn  
trêng  
T×m hiÓu ®iÖn m«i trong ®iÖn trêng th× nh−  
thÕ nµo?  
-
-
-
-
Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch  
Tr×nh bµy ®iÖn m«i trong ®iÖn trêng  
NhËn xÐt kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c  
-NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : VËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Nªu c©u hái P(trong phiÕu häc tËp) vµ  
1,2, SGK  
-Tãm t¾t bµi  
-§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê  
-
-
-
-
§äc SGK  
Suy nghÜ  
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
-Giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc  
tËp) vµ lµm bµi tËp trong SGK  
-Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
Bμi 7. Tô ®iÖn  
A. Môc tiªu bμi häc  
*
-
KiÕn thøc  
Tuy bµi nµy cã tiªu ®Ò lµ tô ®iÖn, nhng thËt ra chØ cÇn n¾m ®îc cÊu t¹o cña tô ®iÖn ph¼ng lµ  
tô ®iÖn ®¬n gi¶n thêng gÆp  
-
-
-
HiÓu ®îc ®Þnh nghÜa ®iÖn dung cña tô ®iÖn  
VËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng  
HiÓu ®îc thÕ nµo lµ ghÐp song song, thÕ nµo lµ ghÐp nèi tiÕp c¸c tô ®iÖn. §ång thêi n¾m ®îc  
c¸c c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn dung cña bé tô ®iÖn ghÐp song song, nèi tiÕp.  
*
-
-
Kü n¨ng  
VËn dông c«ng thøc ®iÖn dung tô ®iÖn ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan  
VËn dông c¸c c«ng thøc cña ghÐp tô ®iÖn ®Ó gi¶i bµi tËp.  
B.ChuÈn bÞ  
1
-
-
.Gi¸o viªn  
Mét sè lo¹i tô ®iÖn trong thùc tÕ  
H×nh vÏ c¸ch ghÐp tô ®iÖn  
b)PhiÕu häc tËp  
P1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.Tô ®iÖn lµ mét hÖ hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nhng kh«ng tiÕp xóc víi nhau. Mçi vËt ®ã gäi lµ  
mét b¶n tô.  
B.Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn cã hai b¶n tô lµ hai tÊm kim lo¹i cã kÝch thíc lín ®Æt ®èi diÖn nhau.  
C.§iÖn dung cña tô ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn vµ ®îc ®o  
b»ng th¬ng sè gi÷a ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô.  
D. HiÖu ®iÖn thÕ giíi h¹n lµ hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô  
®
iÖn ®· bÞ ®¸nh thñng.  
2
0
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
P2. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo  
A. h×nh d¹ng, kÝch thíc cña hai b¶n tô  
B. kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô  
C. B¶n chÊt cña hai b¶n tô  
D. chÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô  
P3. Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n tô cã diÖn tÝch phÇn ®èi diÖn lµ S, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n  
tô lµ d, líp ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε , ®iÖn dung ®îc tÝnh theo c«ng thøc  
9
ε.S  
.10 .2πd  
9.10 .S  
A. C =  
C. C =  
9
9
ε.4πd  
9
ε.S  
9.10 .εS  
B. C =  
D. C =  
9
9
.10 .4πd  
4πd  
P4. Mét tô ®iÖn ph¼ng, gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®èi diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai  
b¶n tô lªn hai lÇn th×  
A.§iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi  
B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn  
C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn  
D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn  
P5. Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung C ®îc ghÐp nèi tiÕp víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn.  
®
iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ  
A. C = 4C B. C = C/4 C. C = 2C D. C = C /2  
b
b
b
b
P6. Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung C ®îc ghÐp song song víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn.  
iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ  
A. C = 4C B. C = C/4 C. C = 2C D. C = C /2  
§
b
b
b
b
P7. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 500 (pF) ®îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 100 (V). ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn  
lµ  
4
4
-2  
-4  
A. q = 5.10 (μC) B.q = 5.10 (nC) C. q = 5.10 (μC) q = 5.10 (C)  
P8. Mét tô ®iÖn ph»ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n kÝnh 3 cm, ®Æt c¸ch nhau 2 cm trong  
kh«ng khÝ. ®iÖn dung cña tô ®iÖn ®ã lµ  
A. C = 1,25(pF)  
B. C = 1,25(nF)  
C = 1,25(μF) D = 1,25(F)  
P9. Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n kÝnh 5n (cm), ®Æt c¹nh nhau 2 (cm  
5
trong kh«ng khÝ. §iÖn trêng ®¸nh thñng ®èi víi kh«ng khÝ lµ 3.10 (V/m). HiÖu ®iÖn thÕ lín  
nhÊt cã thÓ ®Æt vµo hai b¶n cùc cña tô ®iÖn lµ  
3
A. Amax = 3000 (V)  
B. Amax = 6000 (V)  
C. Amax = 15.10 (V)  
5
D. Umax = 6.10 (V)  
P10. Mét tô ®iÖn ph¼ng ®îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t  
tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×  
A§iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi  
B.§iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn  
C.§iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn  
D.§iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn  
P11. Mét tô ®iÖn ph¼ng ®îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). ng¾t  
tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×  
A.§iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi  
B.§iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn  
C.§iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn  
D.§iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn  
P12. Mét tô ®iÖn ph¼ng ®îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). ng¾t  
tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ  
gi÷a hai b¶n tô cã gi¸ trÞ lµ  
A. U = 50 (V) B. U = 100 (V) C. U = 150 (V) D. U = 200 (V)  
2
1
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
P13. Hai tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 0,3 (μF), C = 0,6 (μF) ghÐp song song víi nhau. M¾c bé  
1
2
tô ®iÖn ®ã vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn lµ  
A. U = 75 (V) B. U = 50 (V) C. U = 7,5.10 (V) D. U = 5.10 (V)  
-
5
-4  
P14. Bé tô ®iÖn gåm 3 tô ®iÖn : C = 10 (μF), C = 15 (μF) (μF), C = 30(μF) m¾c nèi tiÕp víi  
1
2
3
nhau. ®iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ  
A. C = 5 (μF) B. C = 10 (μF) C. C = 15 (μF) D. C = 55 (μF)  
b
b
b
b
c) ®¸p ¸n phiÕu häc tËp: P1 (D); P2 (C); P3 (B); P4 (C) ; P5 (B); P6 (A); P7 (C) ; P8 (A); P9 (B);  
P10 (C); P11 (A); P12 (B) ; P13 (B)  
d) dù kiÕn ghi b¶ng (chia lµm hai cét  
bμi 7: tô ®iÖn  
. Tô ®iÖn  
a) ®Þnh nghÜa : SGK  
b) Tô ®iÖn ph¼ng  
ε.S  
k .4πd  
C=  
1
S lµ diÖn tÝch ®èi diÖn 2 b¶n; d  
. GhÐp tô ®iÖn  
a) ghÐp song song  
3
+
Hai b¶n lµ 2 tÊm kim lo¹i ®Æt song  
song...  
U=U = U = ...  
1
2
+
®é lín ®iÖn tÝch mçi b¶n lµ ®iÖn tÝch  
Q = Q + Q +...  
1
2
cña tô  
C = C +C +...  
1
2
a) ®Þnh nghÜa SGK C= Q/U  
b) ghÐp nèi tiÕp  
U=U + U +...  
§
¬n vÞ : Fara (F) SGK  
1
2
b) c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung tô ®iÖn  
ph¼ng  
Q = Q = Q =...  
1
2
1
/C = 1/C +1/C +...  
1 2  
2
«
3
. Häc sinh  
n l¹i kh¸i niÖm ®iÖn trêng, hiÖu ®iÖn thÕ, ®iÖn tÝch  
. Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ  
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng 1. (... phót): æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
tr¶ lêi c©u hái  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
kiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
nªu c©u hái vÒ vËt dÉn vµ ®iÖn m«i  
trong ®iÖn trêng  
-
-
-
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-
nhËn xÐt vµ cho ®iÓm  
Ho¹t ®éng 2. .....phót) tô ®iÖn, ®iÖn dung cña tô ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.a.  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-Yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng  
nhãm  
-
-
-
-
-
®äc SGK  
th¶o luËn nhãm vÒ tô ®iÖn  
T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn  
Tr×nh bµy kh¸i niÖm tô ®iÖn  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-
NhËn xÐt  
-
-
-
-
-
§äc SGK  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1b  
-yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t  
®éng nhãm  
th¶o luËn nhãm tô ®iÖn ph¼ng  
t×m hiÓu tô ®iÖn ph¼ng  
tr×nh bµy vÒ tô ®iÖn ph¼ng  
tr×nh bµy kh¸i niÖm tô ®iÖn ph¼ng  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cu¶ b¹n  
- NhËn xÐt  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2a  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
§äc SGK  
-
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng thøc ®iÖn dung cña  
2
2
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
tô ®iÖn ph¼ng  
-
T×m hiÓu c«ng thøc ®iÖn dung cña tô ®iÖn  
ph¼ng  
Tr×nh bµy vÒ c«ng thøc ®iÖn dung cña tô ®iÖn  
ph¼ng  
-
-
-
-
-
-
-
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
tr×nh bµy, tr¶ lêi c©u C1 vµ C2  
Th¶o luËn nhãm vÒ thÝ nghiÖm trong SGK  
T×m hiÓu thÝ nghiÖm trong SGK  
Nªu nhËn xÐt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm  
NhËn xÐt kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c  
-
-
NhËn xÐt  
nªu c©u hái C1 vµ C2  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : ghÐp tô ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
®äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ c¸ch ghÐp vµ  
c¸c c«ng thøc  
sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
yªu cÇu HS ®äc phÇn 3a  
-
-
t×m hiÓu c¸ch ghÐp tô song song  
tr×nh bµy vÒ c¸ch ghÐp vµ c¸c c«ng  
thøc  
-
-
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cho c©u C3  
®äc SGK  
-
-
-
nhËn xÐt, tãm t¾t  
nªu c©u hái C3  
yªu cÇu HS ®äc phÇn 3.b  
Th¶o luËn nhãm vÒ c¸ch ghÐp vµ  
c¸c c«ng thøc  
-
-
t×m hiÓu c¸ch ghÐp tô nèi tiÕp  
tr×nh bµy vÒ c¸ch ghÐp vµ c¸c c«ng  
thøc  
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cho c©u C4,  
C5  
-
-
nhËn xÐt, tãm t¾t  
nªu c©u hái C4, C5  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : VËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Nªu c©u hái P(trong phiÕu häc tËp) vµ  
1,2, SGK  
-Tãm t¾t bµi  
-§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê  
-
-
-
-
§äc SGK  
Suy nghÜ  
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
-Giao c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp trong  
SGK  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
- giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc  
tËp)  
2
3
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi míi vµ chuÈn  
bÞ bµi sau  
Bμi 8. n¨ng lîng ®iÖn trêng  
A. môc tiªu bµi häc  
*
-
kiÕn thøc  
hiÓu vµ vËn dông ®îc c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng lîng cña tô ®iÖn  
-
hiÓu ®îc r»ng ®iÖn trêng cã n¨ng lîng, n¨ng lîng cña tô ®iÖn tÝch ®iÖn lµ n¨ng lîng ®iÖn  
trêng trong tô ®ã, mËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng ®îc x¸c ®Þnh qua b×nh ph¬ng cña cêng ®é  
®iÖn trêng  
*
kü n¨ng  
vËn dông c«ng thøc tÝnh n¨ng lîng ®iÖn trêng  
B. chuÈn bÞ  
1
. gi¸o viªn  
a) kiÕn thøc vµ ®å dïng  
c¸c c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung tô ®iÖn, n¨ng lîng ®iÖn trêng  
-
b) phiÕu häc tËp:  
P1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng ?  
A. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã tån t¹i díi d¹ng ho¸ n¨ng  
B. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã tån t¹i díi d¹ng c¬ n¨ng  
C. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã tån t¹i díi d¹ng nhiÖt n¨ng  
D.Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng lîng, n¨ng lîng ®ã lµ n¨ng lîng cña ®iÖn trêng trong  
tô ®iÖn  
P2. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. c«ng  
thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng lîng cña tô ®iÖn ?  
2
Q
1
C. W = CU  
2
2
A. W=  
B. W=  
2
U
C
2
1
D. W = CU  
2
C
2
P3. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. c«ng  
thøc x¸c ®Þnh mËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn lµ  
2
Q
1
A. W=  
C. W = CU  
2
C
2
2
1
ε.E  
2
B. W = CU  
D. W =  
9.10 .8π  
9
2
P4. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C= 6 (μF) ®îc m¾c vµo nguån ®iÖn 100 (V).Sau khi ng¾t tô ®iÖn  
khái nguån, do cã qu¸ tr×nh phãng ®iÖn qua líp ®iÖn m«i nªn tô ®iÖn mÊt dÇn ®iÖn tÝch. nhiÖt  
lîng to¶ ra trong líp ®iÖn m«i kÓ tõ khi b¾t ®Çu ng¾t tô ®iÖn khái nguån ®iÖn ®Õn khi tô phãng  
hÕt ®iÖn lµ  
A. 0,3 (mJ)  
4
B. 30 (kJ) C. 30 (mJ) D. 3.10 (J)  
-
3
P5. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5(μF) ®îc tÝch ®iÖn, ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn b»ng 10 (C). Nèi  
tô ®iÖn ®ã vµo bé acquy suÊt ®iÖn ®éng 80 (V), b¶n ®iÖn tÝch d¬ng nèi víi cùc d¬ng, b¶n ®iÖn  
tÝch ©m nèi víi cùc ©m cña bé acquy. Sau khi ®· c©n b»ng ®iÖn th×  
A. N¨ng lîng cña bé acquy t¨ng lªn mét lîng 84 (mJ)  
B. N¨ng lîng cña bé acquy gi¶m ®i mét lîng 84 (mJ)  
C. N¨ng lîng cña bé acquy t¨ng lªn mét lîng 84 (kJ)  
2
4
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
A. N¨ng lîng cña bé acquy t¨ng lªn mét lîng 84 (kJ)  
P6. mét tô ®iÖn kh«ng khÝ ph¼ng m¾c vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 200(V). hai b¶n tô  
c¸ch nhau (mm). MËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn lµ  
-
8
3
3
A. W= 1,105.10 (J/m )  
B. W= 11,05 (Jm/m )  
-
8
3
3
C. W= 8,824.10 (J/m )  
D. W= 88,42 (mJ/m )  
c) ®¸p ¸n phiÕu häc tËp: P1 (D); P2 (B) ; P3 (D) ; P4 (C) ; P5 (A); P6 (B)  
d) dù kiÕn ghi b¶ng :(chia lµm hai cét)  
Bμi 8. n¨ng lîng ®iÖn trêng  
1
. n¨ng lîng cña tô ®iÖn  
2. n¨ng lîng ®iÖn trêng  
n¨ng lîng tô lµ n¨ng lîng ®iÖn  
trêng trong tô  
a) nhËn xÐt SGK  
b) c«ng thøc tÝnh n¨ng lîng cña tô  
2
®
iÖn:  
εE  
k 8π  
2
2
Q
=
Tô ph¼ng W =  
V
U
QU  
CU  
A = Q  
 W =  
=
2
2
2
2C  
MËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng  
2
εE  
w =  
k 8π  
2
«
3
. häc sinh  
n l¹i bµi tô ®iÖn vµ ®iÖn trêng  
. gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ n¨ng lîng ®iÖn trêng  
C.  
tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng1. .....phót) æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
tr¶ lêi c©u hái  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
-
-
kiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
- yªu cÇu tr¶ lêi vÒ tô ®iÖn, ghÐp tô ®iÖn  
nhËn xÐt vµ cho ®iÓm  
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Ho¹t ®éng 2. .....phót) n¨ng lîng cña tô ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.a.  
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
-
-
-
-
-
-
®äc SGK  
th¶o luËn nhãm  
T×m hiÓu vÒ sù tÝch cña tô ®iÖn  
lµm thÝ nghiÖm vÒ sù tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn  
Tr×nh bµy nhËn xÐt nhãm  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-
-
§äc SGK  
th¶o luËn nhãm  
nhËn xÐt kÕt qu¶  
-Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1b  
-
-
t×m c«ng thøc tÝnh n¨ng lîng cña tô ®iÖn.  
tr×nh bµy c¸c c«ng thøc  
- tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cu¶ b¹n  
- NhËn xÐt kÕt qu¶  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : t×m hiÓu n¨ng lîng ®iÖn trêng  
Ho¹t ®éng cña häc sinh sù trî gióp cña gi¸o viªn  
2
5
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
®äc SGK  
-
yªu cÇu HS ®äc phÇn 2  
Th¶o luËn nhãm t×m hiÓu n¨ng  
lîng ®iÖn trêng vµ c«ng thøc tÝnh  
n¨ng lîng  
-
-
t×m hiÓu n¨ng lîng ®iÖn trêng lµ  
g× ?  
tr×nh bµy c«ng thøc tÝnh n¨ng  
lîng ®iÖn trêng  
- yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t  
®éng nhãm  
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cho c©u C1  
-
-
nhËn xÐt  
nªu c©u hái C1  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : VËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-Nªu c©u hái P(trong phiÕu häc tËp) vµ  
1,2, SGK  
-Tãm t¾t bµi  
-§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê  
-
-
-
-
§äc SGK  
Suy nghÜ  
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
-Giao c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp trong  
SGK  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
- giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc  
tËp)  
-
Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi míi vµ chuÈn  
bÞ bµi sau  
bμi 9. bμi tËp vÒ tô ®iÖn  
A. môc tiªu bµi häc  
*
kiÕn thøc  
-
biÕt c¸ch vËn dông c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng, c¸c c«ng thøc x¸c ®Þnh  
n¨ng lîng cña tô ®iÖn  
NhËn biÕt ®îc hai c¸ch ghÐp tô ®iÖn, sö dông c¸c c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn  
t¬ng ®¬ng vµ ®iÖn tÝch cña bé tô ®iÖn trong mçi c¸ch ghÐp  
-
*
-
kü n¨ng  
m¾c tô ®iÖn thµnh bé, nhËn biÕt c¸c c¸ch m¾c bé tô ®iÖn  
-
®
vËn dông gi¶i bµi tËp vÒ tô ®iÖn, t×m c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc ®iÖn dung cña tô ®iÖn, bé tô  
iÖn  
B. chuÈn bÞ  
. gi¸o viªn  
a) kiÕn thøc vµ ®å dïng  
c¸c c«ng thøc vÒ tô ®iÖn vµ m¾c bé tô ®iÖn  
1
-
b) phiÕu häc tËp:  
P1. Hai b¶n cña mét tô ®iÖn ph¼ng lµ h×nh trßn, tô ®iÖn ®îc tÝch ®iÖn sao cho ®iÖn trêng trong  
5
tô ®iÖn b»ng E = 3.10 (V/m). Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ Q = 100 (nC). Líp ®iÖn m«i bªn  
trong tô ®iÖn lµ kh«ng khÝ. B¸n kÝnh cña c¸c b¶n tô lµ  
A. R = 11 (cm)  
B. R = 22 (cm) C. R = 11 (m) D. R = 22 (m)  
2
6
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
P2. cã hai tô ®iÖn : tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C = 3(μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U = 300 V, tô  
1
1
®
iÖn 2 cã ®iÖn dung C = 2 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U =200 V. Nèi hai b¶n mang ®iÖn  
2
2
tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn víi nhau. NhiÖt lîng to¶ ra sau khi nèi lµ  
-
3
A. 175 (mJ) B. 169.10 (J) C. 6 (mJ) D. 6 (J)  
P4. mét bé tô ®iÖn gåm 10 tô ®iÖn gièng nhau (C = 8μF) ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Bé tô ®iÖn  
®
îc nèi víi hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 150 (V). §é biÕn thiªn n¨ng lîng cña bé tô ®iÖn sau  
khi cã mét tô ®iÖn bÞ ®¸nh thñng lµ  
A.W = 9 (mJ)  
B.W = 10 (mJ) C.W = 19 (mJ) A.W = 1 (mJ)  
P5. mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån  
®
iÖn. Ngêi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε khi ®ã ®iÖn  
tÝch cña tô ®iÖn  
A. Kh«ng thay ®æi B. T¨ng lªn lÇn C. Gi¶m ®i lÇn D. Thay ®æi lÇn  
P6. Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån  
®
iÖn. Ngêi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε . khi ®ã ®iÖn  
dung cña tô ®iÖn  
A. Kh«ng thay ®æi B. T¨ng lªn lÇn C. Gi¶m ®i lÇn  
D. t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn m«i  
P7. Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån  
®
®
iÖn. ngêi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε . khi ®ã hiÖu  
iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn  
m¨  
D. t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn m«i  
P8. Bé tô ®iÖn gåm 3 tô ®iÖn : C = 10 (μF) , C = 15 (μF) , C = 30(μF) m¾c song song víi  
1
2
3
nhau. ®iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ  
A. C = 5 (μF) B. C =10 (μF)  
C. C = 15 (μF) D.C = 55 (μF)  
b b  
b
b
P9. Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C = 20 (μF), C = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai  
1
2
cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U= 60 (V). §iÖn tÝch cña bé tô ®iÖn lµ  
-3  
Q = 3.10 (C)  
b
-3  
A.  
B.  
C.  
D.  
Q = 1,2.10 (C)  
b
-
3
Q = 1,8.10 (C)  
b
-
3
Q = 7,2.10 (C)  
b
P10 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C = 20 (μF), C = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai  
1
2
cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U= 60 (V). §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ.  
-3 -3  
Q = 3.10 (C) vµ Q =3.10 (C)  
1 2  
-3 -3  
Q = 1,2.10 (C) vµ Q =1,8.10 (C)  
A.  
B.  
C.  
D.  
1
2
-
3
-3  
Q = 1,8.10 (C) vµ Q =1,2.10 (C)  
1
2
-
3
-3  
Q = 7,2.10 (C) vµ Q =7,2.10 (C)  
1
2
P11 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C = 20 (μF), C = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai  
1
2
cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U= 60 (V). HiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi tô ®iÖn lµ  
A. U = 60 (V) vµ U = 60 (V)  
C. U = 45 (V) vµ U = 15 (V)  
1
2
1
2
B.U = 15 (V) vµ U = 45 (V)  
D. U = 30 (V) vµ U = 30 (V)  
1
2
1
2
P11 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C = 20 (μF), C = 30 (μF) m¾c song song víi nhau, råi m¾c vµo  
1
2
hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U= 60 (V). HiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi tô ®iÖn lµ  
A. U = 60 (V) vµ U = 60 (V)  
C. U = 45 (V) vµ U = 15 (V)  
1
2
1
2
B.U = 15 (V) vµ U = 45 (V)  
D. U = 30 (V) vµ U = 30 (V)  
1
2
1
2
P10 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C = 20 (μF), C = 30 (μF) m¾c song song víi nhau, råi m¾c vµo  
1
2
hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U= 60 (V). §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ.  
-3 -3  
Q = 3.10 (C) vµ Q =3.10 (C)  
1 2  
-3 -3  
A.  
B.  
C.  
Q = 1,2.10 (C) vµ Q =1,8.10 (C)  
1
2
-
3
-3  
Q = 1,8.10 (C) vµ Q =1,2.10 (C)  
1
2
2
7
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-3  
-
3
D.  
Q = 7,2.10 (C) vµ Q =7,2.10 (C)  
1
2
c) ®¸p ¸n phiÕu häc tËp:  
P1 (A); P2 (B); P3 (C); P4 (D) ; P5 (A); P6 (B); P7 (C) ; P8(D); P9 (§); P10(D); P11 (C); P12  
(
A).  
d) Dù kiÕn ghi b¶ng: ( chia lµm hai cét)  
2
2
Bμi 9 Bμi tËp vÒ tô ®iÖn  
W = QU/2 = CU /2 = Q /2C  
I) Tãm t¾t kiÕn thøc  
εS  
k 8π  
tô ph¼ng : W =  
V
1
) tô ®iÖn:  
Q
MËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng:  
+
C=  
2
U
εE  
w =  
ε.S  
k 4πd  
k 8π  
+
+
Tô ph¼ng : C =  
II. bµi tËp:  
Bé tô ®iÖn:  
1. bµi 1: SGK  
5
a) ghÐp song song  
U = U = U = ...  
E = 3.10 V/m  
1
2
Cho :  
t×m R?  
Q = Q + Q +...  
q = 100nC  
1
2
b) ghÐp nèi tiÕp  
U = U + U = ...  
Gi¶i U = E.d. mµ C = q/U = q/Ed  
1
2
S
Theo c«ng thøc tô ph¼ng :  
= q/Ed  
Q = Q = Q +...  
1
2
k 4πd  
1
3
®
/C = 1/C + 1/C +...  
. N¨ng lîng tô ®iÖn – n¨ng lîng  
iÖn trêng:  
1 2  
k .4q  
2
Mµ: S = π R  R  
R 11cm  
E
2
. bµi 2 : (t¬ng tù)...  
2
«
3
. häc sinh  
n l¹i kiÕn thøc vÒ tô ®iÖn vµ bé tô ®iÖn  
. gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ m¾c tô ®iÖn  
C.tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng1. .....phót) æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi  
-
kiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
- nªu c©u hái vÒ tô ®iÖn, vµ bé tô ®iÖn  
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Ho¹t ®éng 2. .....phót) tãm t¾t kiÕn thøc  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng  
-
-
chuÈn bÞ theo néi dung GV yªu cÇu  
tr×nh bµy c¸c c«ng thøc:  
- nªu c©u hái  
- yªu cÇu HS tãm t¾t kiÕn thøc  
+
bé tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp : ®iÖn dung, hiÖu  
®
iÖn thÕ, ®iÖn tÝch  
bé tô ®iÖn m¾c song song: ®iÖn dung, hiÖu  
- NhËn xÐt  
+
®
-
iÖn thÕ, ®iÖn tÝch  
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : bµi tËp vÒ tô ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
sù trî gióp cña gi¸o viªn  
2
8
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
®äc SGK  
-
yªu cÇu HS ®äc vµ gi¶i bµi tËp 1  
t×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i lîng  
· cho vµ ®¹i lîng cÇn t×m  
liÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan  
lËp ph¬ng ¸n gi¶i bµi to¸n  
gi¶i bµi tËp  
®
®
®
-
-
-
-
-
-
-
tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
nhËn xÐt b¹n lµm bµi  
®äc SGK  
-
-
-
-
-
-
yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸ch gi¶i lªn b¶ng  
nhËn xÐt bµi lµm cña HS  
yªu cÇu HS ®äc vµ gi¶i bµi tËp 2  
yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸ch gi¶i lªn b¶ng  
nhËn xÐt bµi lµm cña HS  
t×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i lîng  
· cho vµ ®¹i lîng cÇn t×m  
liÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan  
lËp ph¬ng ¸n gi¶i bµi to¸n  
gi¶i bµi tËp  
-
-
-
-
-
-
-
yªu cÇu HS ®äc vµ gi¶i bµi tËp 3  
tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
nhËn xÐt b¹n lµm bµi  
®äc SGK  
t×m hiÓu ®Çu bµi, nh÷ng ®¹i lîng  
· cho vµ ®¹i lîng cÇn t×m  
liÖt kª c¸c kiÕn thøc liªn quan  
lËp ph¬ng ¸n gi¶i bµi to¸n  
gi¶i bµi tËp  
-
-
-
-
-
-
-
yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸ch gi¶i lªn b¶ng  
nhËn xÐt bµi lµm cña HS  
tr×nh bµy c¸ch gi¶i  
nhËn xÐt b¹n lµm bµi  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : VËn dông, cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
§äc c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm P ( trong  
-Nªu c©u hái tr¾c nghiÖm P (trong phiÕu häc tËp)  
- nh¾c HS vÒ nhµ ®äc bµi míi vµ chuÈn bÞ bµi sau  
phiÕu häc tËp)  
-
-
suy nghÜ  
tr×nh bµy c©u tr¶ lêi  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc tËp)  
-
Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi míi vµ chuÈn bÞ bµi sau  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
Ch¬ng II  
Dßng ®iÖn kh«ng ®æi  
Bµi 10. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi, nguån ®iÖn  
Môc tiªu bµi häc  
A.  
-
KiÕn thøc  
Nªu ®Æc ®iÓm dßng ®iÖn kh«ng ®æi lµ g×, quy íc vÒ chiÒu dßng ®iÖn  
2
9
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
n¾m ®îc cêng ®é dßng ®iÖn lµ g× vµ viÕt ®îc hÖ thøc thÓ hiÖn ®Þnh nghÜa cêng ®é dßng  
iÖn.  
®
-
-
-
-
-
Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt Ohm cho ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë R  
nªu ®îc vai trß cña nguån ®iÖn vµ suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ g×.  
VËn dông ®îc c«ng thøc I=dq/dt vµ c«ng thøc E=A/q  
Kü n¨ng  
nªu vµ gi¶i thÝch t¸c dông cña dßng ®iÖn  
VËn dông c«ng thøc cêng ®é dßng ®iÖn vµ ®Þnh luËt Ohm cho ®o¹n m¹ch cã ®iÖn trë thuÇn  
®
Ó gi¶i c¸c bµi tËp.  
-
Gi¶i thÝch sù cÇn thiªt cña lùc l¹ trong nguån ®iÖn.  
B.  
ChuÈn bÞ  
gi¸o viªn.  
1
.
a)  
-
KiÕn thøc, dông cô:  
§äc phÇn t¬ng øng trong SGK VËt lý 7 ®Ó biÕt ë THCS hs ®· häc nh÷ng phÇn g× liªn quan  
tíi né dung bµi nµy.  
-
-
ThÝ nghiÖm ®Ó vÏ ®êng ®Æc tuyÕn V«n-Ampe.  
Mét sè h×nh trong SGK.  
-
b)  
Mét sè c©u hái tr¾c nghiÖm theo néi dung cña bµi.  
PhiÕu häc tËp  
P1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y la kh«ng ®óng?  
Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng.  
Cêng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho ¸c dông m¹nh hay yÕu cña dßng ®iÖn vµ  
A.  
B.  
®
îc ®o b»ng ®iÖn lîng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong mét ®¬n vÞ thêi gian.  
ChiÒu cña dßng ®iÖn ®îc quy íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch d¬ng.  
ChiÒu cña dßng ®iÖn ®îc quy íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch ©m.  
C.  
D.  
P2.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?  
A. Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹p ra dßng vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn trong  
m¹ch. Trong nguån ®iÖn díi t¸c dông cña lùc l¹ c¸c ®iÖn tÝch d¬ng dÞch chuyÓn tõ cùc d¬ng  
sang cùc ©m  
B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn  
vµ ®îc ®o b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch  
d¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d¬ng vµ ®é lín cua ®iÖn tÝch q ®ã.  
C. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn  
vµ ®îc ®o b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch ©m  
q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d¬ng vµ ®é lín cua ®iÖn tÝch q ®ã.  
D. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn  
vµ ®îc ®o b»ng th¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch  
d¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc d¬ng ®Õn cùc ©m vµ ®é lín cua ®iÖn tÝch q ®ã.  
P3. §å thÞ m« t¶ ®Þnh luËt ¤m lµ  
I
I
I
I
o
o
o
o
U
U
U
(C)  
U
(D)  
(
A)  
(B)  
P4. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc trng cho  
A. Kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cho hai cùc cña nã  
B. Kh¶ n¨ng dù tr÷ ®iÖn tÝch cña nguån ®iÖn  
C. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«n cña nguån ®iÖn  
3
0
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
D. Kh¶ n¨ng t¸c dông lùc cña nguån ®iÖn  
c) ®¸p ¸n c¸c phiÕu häc tËp  
P1(D); P2 (B) ; P3 (A); P4(C)  
d) dù kiÕn nghi b¶ng: (chia lµm 2 cét)  
Ch¬ng 2- dßng ®iÖn kh«ng ®æi  
bμi 10. dßng ®iÖn kh«ng ®æi  
nguån ®iÖn  
1
®
. Dßng ®iÖn, c¸c t¸c dông cña dßng  
iÖn  
* x¸c ®Þnh ®iÖn trë R=U/I  
e)®êng ®Æc tuyÕn v«n –ampe: SGK  
3. nguån ®iÖn cã hai cùc: d¬ng vµ ©m  
trong nguån cã “lùc l¹” t¸ch c¸c ®iÖn tÝch  
b) Khi nèi 2 cùc nguån ®iÖn víi mach kÝn  
4. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn:SGK  
C«ng thøc ε = A/q; ®¬n vÞ : v«n (V)  
a) dßng ®iÖn SGK  
b) ChiÒu dßng ®iÖn :SGK  
c) c¸c t¸c dông c«ng thøc dßng ®iÖn:  
*
2
®Æc trng lµ t¸c dông tõ  
cêng ®é dßng ®iÖn, ®Þnh luËt ¤m:  
a) ®Þnh ghÜa :SGK I = q/t  
*dßng ®iÖn kh«ng ®æi : I=q/t  
b) ®¬n vÞ: ampe (A)  
c) ®o dßng ®iÖn: nèi tiÕp ampe kÕ víi  
vËt dÉn  
d) ®Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chØ  
chøa ®iÖn trë R :(SGK) I = U/R;  
U = V – V = I.R  
A
B
2
«
®
3
. Häc sinh  
n tËp vÒ cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ, vÒ ampe kÕ ë líp 7 THCS. «n tËp c«ng thøc tÝnh  
iÖn trë d©y dÉn ë líp 9 THCS  
.Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c t¸c dông cña dßng ®iÖn  
C. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng 1 (.......phót): æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
tr¶ lêi c©u hái  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
kiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
nªu c©u hái  
-
-
-
-
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi  
Ho¹t ®éng 2. .....phót) dßng ®iÖn, t¸c dông cña dßng ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
®äc s¸ch gi¸o khoa  
T×m hiÓu vÒ dßng ®iÖn  
t×m hiÓu kh¸i niÖm dßng ®iÖn  
tr×nh bµy kh¸i niÖm dßng ®iÖn  
Tr¶ lêi c©u C1  
-Yªu cÇu HS ®äc SGK  
- nªu c©u hái  
- gîi ý (nÕu cÇn thiÕt)  
-
-
Nªu c©u hái C1  
Yªu cÇu HS ®äc SGK  
®äc SGK  
T×m hiÓu vÒ chiÒu dßng ®iÖn  
Tr×nh bµy chiÒu dßng ®iÖn  
Tr¶ lêi c©u C2  
- nhËn xÐt  
- nªu c©u hái C2  
-yªu c©u hs ®äc SGK  
§äc SGK  
3
1
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
-
-
-
Th¶o luËn nhãm vÒ t¸c dông dßng ®iÖn  
T×m hiªu vÒ t¸c dông cña dßng ®iÖn  
Tr×nh bµy c¸c t¸c dông dßng ®iÖn  
LÊy vÝ dô vÒ t¸c dông cña dßng ®iÖn  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
- tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng  
nhãm  
- NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : cêng ®é dßng ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
sù trî gióp cña gi¸o viªn  
yªu cÇu HS ®äc phÇn 2a  
nªu c©u hái  
-
-
-
®äc SGK phÇn 2.a  
t×m hiÓu vÒ cêng ®é dßng ®iÖn  
t×m hiÓu ®Þnh nghÜa cêng ®é  
-
-
dßng ®iÖn  
-
-
-
-
tr×nh bµy vÒ cêng ®é dßng ®iÖn  
Tr¶ lêi c©u C3  
§äc SGK phÇn 2.b vµ c  
t×m hiÓu ®¬n vÞ cêng ®é dßng  
iÖn vµ c¸ch ®o cêng ®é dßng ®iÖn  
tr×nh bµy néi dung trªn  
-
-
nªu c©u hái C3  
Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2.b vµ c  
®
-
-
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
®äc SGK  
th¶o luËn nhãm vÒ ®Þnh luËt «m  
èi víi ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë R  
T×m hiÓu ®Þnh luËt «m ®èi víi  
o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë R  
tr×nh bµy ®Þnh luËt  
®
®
-
-
-
-
nhËn xÐt  
-
yªu cÇu HS ®äc SGK  
Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t  
®éng nhãm  
-
-
-
-
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña nhãm kh¸c  
tr¶ lêi c©u C4  
®äc SGK  
Th¶o luËn c¸ch vÏ  
t×m hiÓu vÒ ®êng ®Æc tuyÕn v«n –  
-
-
-
-
nhËn xÐt  
nªu c©u hái C4  
yªu cÇu HS ®äc SGK  
yªu cÇu tr×nh bµy c¸ch vÏ  
ampe  
tr×nh bµy c¸ch vÏ  
nhËn xÐt b¹n  
-
-
-
nhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : nguån ®iÖn, suÊt ®iÖn ®éng nguån ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
®
§äc SGK  
th¶o luËn nhãm vÒ vai trß cña nguån  
iÖn  
- yªu cÇu HS ®äc phÇn 3  
- yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ hiÖn tîng x¶y ra bªn  
trong nguån ®iÖn  
-
t×m hiÓu hiÖn tîng x¶y ra bªn trong  
nguån ®iÖn  
3
2
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
Tr×nh bµy hiÖn tîng x¶y ra trong  
nguån ®iÖn  
-
-
-
nhËn xÐt kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c  
®äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ suÊt ®iÖn ®éng  
nguån ®iÖn  
tr×nh bµy vÒ suÊt ®iÖn ®éng vµ c«ng  
thøc  
-
-
-
-
-
nhËn xÐt  
yªu cÇu HS ®äc phÇn 4  
T×m hiÓu suÊt ®iÖn ®éng nguån ®iÖn  
tr×nh bµy ®Þnh nghÜa, c«ng thøc  
nhËn xÐt  
-
-
nhËn xÐt b¹n  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : vËn dông cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- nªu c©u hái 1,2 SGK  
- Nªu c©u hái tr¾c nghiÖm P (trong phiÕu häc  
tËp)  
-
-
®äc SGk  
tr¶ lêi c©u hái  
-
tãm t¾t bµi  
-
ghi nhËn kiÕn thøc  
- ®¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ gi¬ d¹y  
Ho¹t ®éng 6 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
-Giao c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp trong SGK  
-
giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc tËp)  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
-Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi míi vµ chuÈn bÞ bµi sau  
bμi 11. pin vμ acquy  
a. môc tiªu bμi häc  
*
-
-
®
-
kiÕn thøc  
Nªu ®îc cÊu t¹o vµ sù t¹o thµnh suÊt ®iÖn ®éng cña pin V«n-ta  
nªu ®îc cÊu t¹o cña aquy ch× vµ nguyªn nh©n v× sao acquy lµ pin ®iÖn ho¸ häc cã thÓ sö dông  
îc nhiÒu lÇn  
Gi¶i thÝch sù xuÊt hiÖn hiÖu ®iÖn thÕ ho¸ häc trong trêng hîp thanh kÏm nhóng vµo dung dÞch  
axit sunfuric  
*
-
-
kü n¨ng  
gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hiÖu ®iÖn thÕ ho¸ häc  
tr×nh bµy ®îc cÊu t¹o cña pin vµ acquy  
B. chuÈn bÞ  
. Gi¸o viªn  
a) kiÕn thøc, dông cô  
1
-
-
-
-
pin v«n- ta, pin L¬ -clan-sª (pin trßn) ®· ®îc bãc vá ngoµi ®Ó HS quan s¸t cÊu t¹o cña nã  
Mét acquy (dïng cho xe m¸y) cßn míi, cha ®Æc ®iÓm a xit, mét ¸cquy ®· dïng  
H×nh vÏ 11.1, 11.2 11.3,  
Cã thÓ lµm thÝ nghiÖm pin ®iÖn ho¸ : dung dÞch a xÝt, m¶nh kÏm, ®ång, ®iÖn kÕ cã chia 0,1V  
b) phiÕu häc tËp  
P1. ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng ?  
A. nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã  
mét ®iÖn cùc lµ vËt dÉn ®iÖn, ®iÖn cùc cßn l¹i lµ vËt c¸ch ®iÖn.  
B. nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã  
mét ®iÖn cùc lµ ®Òu lµ vËt c¸ch ®iÖn  
3
3
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
C. nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã  
mét ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn cïng chÊt  
D. nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã  
mét ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn kh¸c chÊt.  
P2. Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông  
A.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc d¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån  
®
iÖn  
B.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m tõ cùc d¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn  
C.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn  
D.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ngîc chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn  
P3. Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông  
A.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc d¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån  
®
iÖn  
B.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d¬ng cña nguån  
iÖn  
®
C.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d¬ng theo chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn  
D.lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ngîc chiÒu ®iÖn trêng trong nguån ®iÖn  
P4. ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A. khi pin phãng ®iÖn, trong pin cã qu¸ tr×nh biÕn ®æi ho¸ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng  
B. khi acquy phãng ®iÖn, trong acquy chØ sù biÕn ®æi ho¸ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng  
C. khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy chØ cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng  
D. khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy chØ cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng vµ nhiÖt  
n¨ng.  
c) ®¸p ¸n c¸c phiÕu häc tËp : P1 (D) ; P2 (B); P3 (B) ; P4 (C)  
d) dù kiÕn ghi b¶ng (chia lµm 2 cét)  
Bµi 11. pin vµ acquy  
. HiÖu ®iÖn thÕ ho¸: (h×nh vÏ SGK)  
Kim lo¹i nhóng trong ®iÖn chÊt ®iÖn  
ph©n (t¸c dông ho¸ häc) ---> kim lo¹i  
dung dÞch cã ®iÖn tÝch tr¸i dÊu --->  
+ 2 kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau nhóng vµo  
dung dÞch ®iÖn ph©n ---> hiÖu ®iÖn thÕ kh¸c  
nhau ---> pin ®iÖn ho¸ => lùc ho¸ häc lµ lùc l¹  
2. pin V«n ta (h×nh vÎ SGK)  
1
+
&
a) cÊu t¹o: SGK  
hiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸  
b) suÊt ®iÖn ®éng SGK ε = 1,1V  
+ N¹p ®iÖn cho acquy: nèi hai cùc víi nguån  
®iÖn mét chiÒu; suÊt ®iÖn ®éng 2,1V  
+ dïng suÊt ®iÖn ®éng cßn 1,88V th× n¹p l¹i  
b) Acquy kiÒm : SGK  
3
+
. acquy ch× (axit):  
cÊu t¹o: hai thanh ch× cã phñ oxit ch×  
PbO, nhóng trong dung dÞch axit  
sunfuaric H SO4  
2
2
«
3
. Häc sinh  
n l¹i nguån ®iÖn  
.Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña pin vµ acquy  
C. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc  
Ho¹t ®éng 1 (.......phót): æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
B¸o c¸o t×nh h×nh líp  
tr¶ lêi c©u hái  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
kiÓm tra t×nh h×nh häc sinh  
nªu c©u hái vÒ dßng ®iÖn, cêng ®é  
dßng ®iÖn, nguån ®iÖn  
-
-
-
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Ho¹t ®éng 2. .....phót) hiÖu ®iÖn thÕ ho¸ häc  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
3
4
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
®äc s¸ch gi¸o khoa  
T×m hiÓu vÒ sù h×nh thµnh hiÖu ®iÖn thÕ ho¸  
-Yªu cÇu HS ®äc SGK  
- híng dÉn HS t×m hiÓu sù h×nh  
thµnh hiÖu ®iÖn thÕ ho¸ häc  
häc  
-
-
tr×nh bµy hiÓu biÕt vÒ hiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸  
tr¶ lêi c©u C1  
-
Nªu c©u hái C1  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : pin, v«n – ta vµ ac quy  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- yªu cÇu HS ®äc SGK  
- gîi ý nÕu cÇn thiÕt  
-
-
-
§äc SGK  
th¶o luËn nhãm vÒ pin v«n – ta  
t×m hiÓu sù xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng  
- yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ pin v«nta  
cña pin v«n – ta  
-
-
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
®äc phÇn pin l¬- clan-sª  
-
-
-
nhËn xÐt  
yªu cÇu HS ®äc phÇn pin- l¬-clan-sª  
yªu cÇu HS ®äc SGK  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
®äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒacquy  
t×m hiÓu acquy ch× (axit)  
®äc SGK  
T×m hiÓu sö dông acquy  
th¶o luËn vÒ sö dông acquy  
tr×nh bµy vÒ acquy  
nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
®äc SGK  
-
yªu cÇu HS ®äc SGK  
-
-
-
-
yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ acquy  
nhËn xÐt  
yªu cÇu HS ®äc SGK  
Giíi thiÖu vÒ acquy kiÒm  
nghe giíi thiÖu  
th¶o luËn nhãm  
t×m hiÓu acquy kiÒm (s¾t- kÒn)  
Ho¹t ®éng 4 (...phót) : vËn dông cñng cè  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- nªu c©u hái 1,2 SGK  
- Nªu c©u hái tr¾c nghiÖm P (trong  
phiÕu häc tËp)  
-
-
®äc SGk  
tr¶ lêi c©u hái  
-
tãm t¾t néi dung bµi häc  
-
ghi nhËn kiÕn thøc  
- ®¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ gi¬ d¹y  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) : Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
-Giao c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp trong  
SGK  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
- giao c¸c c©u hái P (trong phiÕu häc  
tËp)  
3
5
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi míi vµ chuÈn  
bÞ bµi sau  
bμi 12. ®iÖn n¨ng vμ c«ng suÊt ®iÖn. ®Þnh luËt Jun-len-x¬  
a. môc tiªu bµi häc  
*
-
kiÕn thøc  
hiÓu ®îc sù biÕn ®æi n¨ng lîng trong mét m¹ch, tõ ®ã hiÓu c«ng vµ c«ng suÊt cña ®ßng ®iÖn  
ë mét m¹ch ®iÖn tiªu thô ®iÖn n¨ng (tøc lµ bªn ngoµi nguån ®iÖn), c«ng vµ c«ng suÊt cña nguån  
®
-
iÖn  
«n l¹i, n¾m ch¾c ®Ó vËn dông ®îc c¸c c«ng thøc tÝnh c«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn, hiÓu vµ  
vËn dông ®îc c«ng thøc c«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn  
«n l¹i vµ vËn dông ®îc c«ng thøc cña ®Þnh luËt Jun-len-x¬, chó ý ®Õn c¸c d¹ng Q= RI t vµ Q =  
2
-
2
U t/R  
-
Ph©n biÖt hai d¹ng dông cô tiªu thô ®iÖn n¨ng. HiÓu ®îc suÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn.  
HiÓu vµ vËn dông ®îc c¸c c«ng thøc vÒ ®iÖn n¨ng tiªu thô vµ c«ng suÊt tiªu thô, c«ng suÊt cã  
Ých cña m¸y thu ®iÖn  
-
HiÓu vµ vËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn vµ cña m¸y thu ®iÖn  
*
-
-
kü n¨ng  
Gi¶i thÝch ®îc sù biÕn ®æi n¨ng lîng trong m¹ch ®iÖn  
VËn dông c«ng thøc tÝnh c«ng, c«ng suÊt, ®Þnh luËt Jun-Len-x¬ ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp.  
B. chuÈn bÞ  
. gi¸o viªn  
a) kiÕn thøc, dông cô  
®äc SGK vËt lÝ líp 9 ®Ó biÕt ë THCS HS ®· häc nh÷ng g× vÒ c«ng, c«ng suÊt cña dßng ®iÖn vµ  
vÒ ®Þnh luËt Jun-len x¬  
Mét sè dông cô ®iÖn to¶ nhiÖt  
1
-
-
b) phiÕu häc tËp  
P1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?  
A.C«ng cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch lµ c«ng cña lùc ®iÖn trêng lµm di chuyÓn c¸c  
®
iÖn tÝch tù do trong ®o¹n m¹ch vµ b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch víi  
cêng ®é dßng ®iÖn vµ thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.  
B.C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n  
m¹ch víi cêng ®é dßng ®iÖn vµ thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.  
C.NhiÖt lîng táa ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi cêng ®é dßng ®iÖn vµ  
víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.  
D.C«ng suÊt to¶ nhiÖt ë vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æc trng cho tèc ®é to¶ nhiÖt cña vËt  
dÉn ®ã vµ x¸c ®îc ®Þnh b»ng nhiÖt lîng to¶ ra ë vËt dÉn ®ã trong mét ®¬n vÞ thêi gian.  
P2.NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua  
A.TØ lÖ thuËn víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn  
B. TØ lÖ thuËn víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn  
C. TØ lÖ nghÞch víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn  
D. TØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn  
P3. ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A. nhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt  
B. nhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua  
C. nhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi b×nh ph¬ng cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt  
D. NhiÖt lîng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ nghÞch víi hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.  
P4. Dïng mét d©y dÉn m¾c bãng ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn. D©y tãc bãng ®Ìn nãng s¸ng, d©y dÉn hÇu  
nhkh«ng s¸ng lªn v×  
3
6
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
A. cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua  
d©y dÉn  
B. cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua  
d©y dÉn  
C. ®iÖn trë cña gi©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn  
D. ®iÖn trë cña gi©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn  
P5. c«ng cña nguån ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:  
A.A= ε It  
B. A= UIt  
C. A = EI  
D. A = UI  
P6. hai bãng ®Ìn §1 (220V – 25W), §2 (220V-100W) khi s¸ng b×nh thêng th×  
A. Cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 lín gÊp hai lÇn cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2  
B. Cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1  
C.Cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 b»ng cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2  
D. ®iÖn trë cña bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn ®iÖn trë cña bãng ®Ìn §1  
c) ®¸p ¸n c¸c phiÕu häc tËp  
P1 (C)  
P2 (B)  
P3 (D)  
P4 (C)  
P5 (A)  
P6 ( B)  
c)  
dù kiÕn ghi b¶ng: (chia lµm hai cét)  
Bμi 12: §iÖn n¨ng vμ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh  
luËt Jun-Len-x¬  
1
)C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua  
b) SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu:  
- V× cã ®iÖn trë r’; Q’ chuyÓn mét phÇn c«ng  
A cña dßng ®iÖn thµnh nhiÖt n¨ng : Q’ = I r’t  
- PhÇn c«ng A cong l¹i chuyÓn hãa thµnh  
mét ®o¹n m¹ch:  
2
a)C«ng cña dßng ®iÖn:  
A = q.U = UIt. (SGK)  
b)C«ng suÊt cña dßng ®iÖn:  
A
n¨ng lîng A’ kh¸c. A’ tØ lÖ víi q ⇒  
A’=E .q  
P
P =  
(SGK)  
-
ε gäi lµ suÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu.  
P
t
SGK  
c)§Þnh luËt Jun-Len-x¬:  
A = I Rt  
d) C«ng suÊt táa nhiÖt ë mét vËt dÉn:  
P = I R (SGK)  
2
c)§iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt tiªu thô cña m¸y  
thu:  
(SGK)  
2
2
A = A’+Q = ε It + I r’t = UIt. Víi U =ε I +  
P
P
2
I r’  
2
)C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn  
A
t
a)C«ng cña nguån ®iÖn: SGK  
2
C«ng suÊt: P =  
= ε I + I r’  
P
A = qε = ε It  
b)C«ng suÊt cña nguån ®iÖn:  
A
d) HiÖu suÊt cña m¸y thu ®iÖn:  
H = 1 – r’I/U  
e) Chó ý:  
P =  
= EI.  
t
)C«ng suÊt cña c¸c dông cô tiªu thô ®iÖn  
-
-
Trªn dông cô tiªu thô ®iÖn ghi P vµ U  
® ®  
Cêng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc: I =P /U  
3
®
®
®
a)C«ng suÊt cña dông cô to¶ nhiÖt:  
C¸c dông cô táa nhiÖt chØ chøa ®iÖn trë  
thuÇn R.  
4
) §o c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô:SGK  
1
sè = 1 KWh = 3.600.000 J  
2
U
2
A = UIt = I Rt =  
t
R
2
A
U
2
P =  
= UI = I R =  
.
t
R
2
-
. Häc sinh  
¤n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ c«ng, c«ng suÊt, ®Þnh luËt Jun-Len-x¬ ë THCS; nguån ®iÖn  
3
. Gîi ý øng dông CNTT  
3
7
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c dông cô tiªu thô ®iÖn.  
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:  
Ho¹t ®éng 1 (...phót): æn ®Þnh tæ chøc. KiÓm tra bµi cò  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp.  
Suy nghÜ  
Tr¶ lêi c©u hái  
- Yªu cÇu HS cho biÕt t×nh h×nh cña líp.  
- Nªu c¸c c©u hái vÒ pin vµ ¨cquy  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
- NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 2 (...phót):C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.a  
- Ph©n nhãm, tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Nªu c©u hái: “C«ng cña dßng ®iÖn lµ  
g×?”  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ c«ng cña  
dßng ®iÖn  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
-
-
-
-
-
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng cña dßng ®iÖn  
T×m hiÓu c«ng cña dßng ®iÖn.  
Tr×nh bµy c«ng cña dßng ®iÖn.  
ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng cña dßng ®iÖn  
Nãi râ c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
-
Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.b  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng suÊt  
T×m hiÓu c«ng suÊt cña dßng ®iÖn.  
Tr×nh bµy c«ng suÊt cña dßng ®iÖn.  
ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña dßng ®iÖn  
Nãi râ c¸c ®¹i lîng trong c«ng thøc  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®Þnh luËt Jun-Len-x¬  
T×m hiÓu ®Þnh luËt Jun-Len-x¬.  
Tr×nh bµy ®Þnh luËt Jun-Len-x¬.  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
Tr×nh bµy c©u tr¶ lêi cho c©u hái C1  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ c«ng suÊt  
cña dßng ®iÖn  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.c  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy ®Þnh luËt Jun-  
Len-x¬  
- NhËn xÐt tr×nh bµy cña HS.  
- Nªu c©u hái C1  
-
Yªu cÇu HS ®äc SGK  
-
-
-
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng suÊt táa nhiÖt ë vËt dÉn  
T×m hiÓu c«ng suÊt táa nhiÖt ë vËt dÉn.  
Tr×nh bµy c«ng suÊt táa nhiÖt ë vËt dÉn.  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
- §a ra yªu cÇu  
- NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) : C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn, c«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn  
n¨ng.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2.a  
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Híng dÉn HS t×m hiÓu  
-Yªu cÇu  
-
-
-
-
-
-
-
-
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng cña nguån ®iÖn  
T×m hiÓu c«ng cña nguån ®iÖn.  
Tr×nh bµy c«ng cña nguån ®iÖn.  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
§äc SGK  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2.b  
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn  
T×m hiÓu c«ng suÊt cña nguån ®iÖn.  
3
8
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
-
-
-
-
Tr×nh bµy c«ng suÊt cña nguån ®iÖn.  
ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña nguån ®iÖn  
Tr×nh bµy c«ng cña nguån ®iÖn  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
-Yªu cÇu  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3.a  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng suÊt cña dông cô tiªu  
thô ®iÖn n¨ng  
T×m hiÓu c«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn  
n¨ng  
-
- Híng dÉn HS t×m hiÓu  
-
Tr×nh bµy c«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy  
n¨ng  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
§äc SGK  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3.b  
Th¶o luËn nhãm vÒ suÊt ph¶n ®iÖn ®iÖn  
T×m hiÓu suÊt ph¶n ®iÖn ®iÖn  
Tr×nh bµy suÊt ph¶n ®iÖn ®iÖn  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Tr¶ lêi c©u hái C2,C3  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ suÊt ph¶n  
®iÖn  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
- Nªu c©u hái C3,C4  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3.c  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ ®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt tiªu  
thô cña m¸y thu  
T×m hiÓu ®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt tiªu thô cña m¸y  
thu  
-
-
Tr×nh bµy ®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt tiªu thô cña  
- §a ra yªu cÇu  
m¸y thu  
-
-
-
-
-
-
-
-
ViÕt c«ng thøc ®iÖn n¨ng cña m¸y thu  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
§äc SGK  
T×m hiÓu vÒ hiÖu suÊt cña m¸y thu.  
Tr×nh bµy hiÖu suÊt cña m¸y thu  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
Tr¶ lêi c©u hái C4  
- NhËn xÐt tr×nh bµy  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3.d  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy hiÖu suÊt cña  
m¸y thu  
- NhËn xÐt tr×nh bµy.  
- Nªu c©u hái C4  
T×m hiÓu phÇn chó ý  
-
-
§äc SGK  
- Yªu cÇu HS t×m hiÓu phÇn “Chó ý”  
- Gîi ý (nÕu cÇn thiÕt)  
T×m hiÓu vÒ c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô vµ  
tr×nh bµy.  
Tr×nh bµy hiÓu biÕt vÒ ®o c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng  
tiªu thô  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
-
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy vÒ ®o c«ng suÊt  
vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô  
- NhËn xÐt tr×nh bµy cña häc sinh.  
-
Ho¹t ®éng 4 (...phót): VËn dông cñng cè.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Nªu c©u hái 1,2 SGK  
- Nªu c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm P (trong phiÕu  
häc tËp  
-
-
-
-
§äc SGK  
Suy nghÜ  
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
- Tãm t¾t bµi.  
-
§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê d¹y.  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) Híng dÉn vÒ nhµ  
3
9
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
- Giao c¸c c©u hái vµ bµi tËp trong SGK  
-
Giao c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm P (trong phiÕu  
häc tËp)  
-
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
- Nh¾c HS ®äc bµi míi vµ chuÈn bÞ bµi sau  
Bμi 13: §Þnh luËt «m cho toμn m¹ch  
A.Môc tiªu bμi häc  
*
-
KiÕn thøc  
Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ¤m ®èi víi toµn m¹ch vµ viÕt hÖ thøc biÓu thÞ ®îc ®Þnh luËt nµy.  
Nªu ®îc mèi quan hÖ gi÷a suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn vµ ®é gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ ë m¹ch  
ngoµi vµ m¹ch tron.g  
-
HiÓu ®îc hiÖn tîng ®o¶n m¹ch lµ g× vµ gi¶i thÝch ®îc ¶nh hëng cña ®iÖn trë trong nguån  
iÖn ®èi víi cêng ®é dßng ®iÖn khi ®o¶n m¹ch.  
Kü n¨ng  
®
*
-
VËn dông ®Þnh luËt ¤m ®èi víi toµn m¹ch ®Ó tÝnh ®îc c¸c ®¹i lîng cã liªn quan vµ tÝnh ®îc  
suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.  
B.ChuÈn bÞ  
1
.Gi¸o viªn  
a)KiÕn thøc vµ ®å dïng:  
-
ThÝ nghiÖm vÒ ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch.  
-
Mét sè h×nh vÏ trong SGK  
b)PhiÕu häc tËp:  
P1. §èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch  
ngoµi  
A. TØ lÖ thuËn víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch  
B. T¨ng khi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng  
C. Gi¶m khi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch gi¶m  
D. TØ lÖ nghÞch víi cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch  
P2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?  
A.Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chØ chøa ®iÖn trë R tØ lÖ víi hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai ®Çu ®o¹n  
m¹ch vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë R  
B. Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch kÝn tØ lÖ thuËn víi suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn vµ tØ lÖ  
nghÞch víi ®iÖn trë toµn phÇn cña m¹ch  
C. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n  
m¹ch vµ cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.  
D. NhiÖt lîng táa ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi cêng ®é dßng ®iÖn vµ  
víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt  
P3. Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1( ) ®îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8( ) thµnh m¹ch kÝn.  
Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:  
A. I = 120 (A)  
B. I = 12 (A)  
C. I = 2,5 (A)  
D. I = 25 (A)  
P4. Ngêi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi  
gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ  
cña biÕn trë ®Õn khi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña  
nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ  
A. E = 4,5 (V); r = 4,5 ()  
B. E = 4,5 (V); r = 2,5 ()  
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 ()  
D. E = 9 (V); r = 4,5 ( )  
4
0
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
c) §¸p ¸n c¸c phiÕu häc tËp:  
P1 (C); P2 (D);  
P3 (C);  
P4 (C)  
d)Dù kiÕn ghi b¶ng: (chia lµm hai cét)  
Bμi 13: §Þnh luËt «m cho toμn m¹ch  
1
) §Þnh luËt «m cho toµn m¹ch:  
a) M¹ch kÝn (®¬n gi¶n) cã nguån ®iÖn (E,r),  
iÖn trë R.  
Khi cã q = It th× A = q E = E it vµ  
R = 0  I = E /r  
Dïng cÇu ch× (aptomat) b¶o vÖ m¹ch ®iÖn  
3) M¹ch ngoµi cã m¸y thu:  
®
M¸y thu cã E , r’ th× c«ng cña m¸y thu lµ  
P
2
2
2
Q = I Rt + I rt  
A’ = E It + I rt  
P
2
2
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng lîng:  
A = Q  E = I(R+r) I = E /R+r)  
Néi dung SGK  
vµ nhiÖt lîng: Q = I Rt + I rt  
Mµ A = A’+Q E  E = I(R+r+r’)  
P
Hay I = (E  E )/ (R+r +r’)  
P
b) Chó ý: U = IR th× U = E – Ir. SGK  
4) HiÖu suÊt cña nguån ®iÖn: SGK  
2
)HiÖn tîng ®o¶n m¹ch  
H = A /A = U/ E (%)  
ich  
2
-
. Häc sinh  
¤n l¹i m¹ch ®iÖn vµ ®Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch cã R vµ nguån ®iÖn.  
3
. Gîi ý øng dông CNTT  
GV cã thÓ chuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh vÒ toµn m¹ch  
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:  
Ho¹t ®éng 1 (...phót): æn ®Þnh tæ chøc. KiÓm tra bµi cò:  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
B¸o c¸o t×nh h×nh líp.  
Tr¶ lêi c©u hái  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n  
- Yªu cÇu HS cho biÕt t×nh h×nh cña líp.  
- Nªu c©u hái vÒ c«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn  
- NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 2 (...phót):§Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch - §o¶n m¹ch.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
-
§äc SGK  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.a  
- Ph©n nhãm, tæ chøc ho¹t ®éng nhãm  
- Híng dÉn HS t×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a cêng  
®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña  
nguån ®iÖn  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy  
- NhËn xÐt.  
- Nªu c©u hái C1  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 1.b  
-Yªu cÇu HS ®a ra nhËn xÐt  
Th¶o luËn nhãm vÒ toµn m¹ch  
T×m hiÓu cêng ®é dßng ®iÖn trong  
toµn m¹ch.  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tr×nh bµy vÒ toµn m¹ch.  
Tr×nh bµy liªn hÖ I, E, R,r cña m¹ch  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
Tr¶ lêi c©u hái C1  
§äc SGK  
Th¶o luËn cÇn chó ý g×?  
T×m cÇn chó ý g×? Nªu nhËn xÐt.  
Tr×nh bµy nhËn xÐt  
- NhËn xÐt.  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 2  
-Híng dÉn HS th¶o luËn  
§äc SGK  
Th¶o luËn nhãm vÒ hiÖn tîng ®ã  
T×m hiÓu hiÖn tîng ®o¶n m¹ch  
Tõ ®ã nªu c¸ch chèng  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
Tr×nh bµy vµ nªu c¸ch chèng  
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶  
- NhËn xÐt  
Ho¹t ®éng 3 (...phót) Trêng hîp cã m¸y thu. HiÖu suÊt cña nguån ®iÖn  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
4
1
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
§äc SGK  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3  
- Tæ chøc th¶o luËn  
Th¶o luËn nhãm vÒ m¹ch cã m¸y thu  
T×m hiÓu m¹ch cã m¸y thu.  
Tr×nh bµy ®Þnh luËt ¤m.  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
§äc SGK  
-Yªu cÇu HS tr×nh bµy  
- NhËn xÐt.  
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn 4  
Th¶o luËn  
T×m hiÓu c«ng thøc hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn.  
Tr×nh bµy c«ng thøc hiÖu suÊt  
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.  
Tr¶ lêi c©u hái C2, C3  
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy  
- NhËn xÐt.  
- Nªu c©u hái C2, C3  
Ho¹t ®éng 4 (...phót): VËn dông cñng cè.  
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
- Nªu c©u hái 1,2 SGK  
-
-
-
§äc SGK  
Tr¶ lêi c©u hái  
Ghi nhËn kiÕn thøc  
- Nªu c©u hái tr¾c nghiÖm P (trong phiÕu häc tËp)  
- Tãm t¾t bµi häc  
-
§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ giê d¹y.  
Ho¹t ®éng 5 (...phót) Híng dÉn vÒ nhµ  
Ho¹t ®éng cña häc sinh  
Sù trî gióp cña gi¸o viªn  
-
-
Ghi c©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ  
Ghi nhí lêi nh¾c cña GV  
- Giao c¸c c©u hái vµ bµi tËp trong SGK  
- Giao c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm P(trong phiÕu häc tËp)  
-
Nh¾c HS ®äc bµi míi vµ chuÈn bÞ bµi sau  
Bμi 14.§Þnh luËt «m ®èi víi c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn. M¾c nguån ®iÖn  
thμnh bé  
A.Môc tiªu bμi häc  
*
-
KiÕn thøc  
HiÓu c¸ch thiÕt lËp vµ vËn dông ®îc c¸c c«ng thøc biÓu thÞ ®Þnh luËt ¤m ®èi víi c¸c lo¹i ®o¹n  
m¹ch  
-
HiÓu vµ vËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån gåm c¸c  
nguån ghÐp nèi tiÕp hoÆc ghÐp song song, hoÆc ghÐp kiÓu hçn hîp ®èi xøng (c¸c nguån gièng  
hÖt nhau)  
*
-
-
Kü n¨ng  
VËn dông ®Þnh luËt ¤m ®èi cho c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp.  
N¾m vµ m¾c ®îc c¸c lo¹i bé nguån ®iÖn, tÝnh ®îc c¸c ®¹i lîng cña bé nguån ®iÖn  
B.ChuÈn bÞ  
.Gi¸o viªn  
a)KiÕn thøc vµ ®å dïng:  
1
-
-
ThÝ nghiÖm kh¶o s¸t trong SGK vµ m¾c c¸c nguån ®iÖn.  
Mét sè h×nh vÏ trong SGK  
b)PhiÕu häc tËp:  
P1. Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E , r vµ E vµ r m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi  
1
1
2
2
chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ  
E  E 2  
E + E 2  
1
1
A. I =  
C. I =  
R + r + r2  
R + r  r2  
1
1
4
2
Gi¸o ¸n vËt lý líp 11 n©ng cao  
 ꢀgμy so¹n: ngμy th¸ng n¨m  
E  E  
E + E  
1
1
2
2
B.I =  
D.  
R + r  r  
R + r + r  
1 2  
1
2
P2. Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E,r vµ E,r m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ  
1
2
cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ  
2E  
r1.r2  
2
E
A =  
C. I =  
R + r + r  
1
2
R +  
r1 + r2  
2E  
E
B. . I =  
D.I = . I =  
r1.r2  
r1 + r2  
R +  
r1.r2  
R +  
r1 + r2  
P3. Cho ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ (2.42) trong ®ã E = 9 (V), r = 1,2 ( );E = 3 (V),  
1
1
1
r = 0,4 ( ); ®iÖn trë R = 28,4 ( ). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch U = 6 (V) Cêng  
2
AB  
®
é dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu vµ ®é lín lµ  
A. ChiÒu tõ A sang B, I = 0,4 (A)  
A. ChiÒu tõ B sang A, I = 0,4 (A)  
A. ChiÒu tõ A sang B, I = 0,6 (A)  
A. ChiÒu tõ B sang A, I = 0,6 (A)  
P4. Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®