Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc giáo án Ngữ văn

  Đánh giá    Viết đánh giá
 56       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uvfmuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/20/2009 7:18:53 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
56

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc _ Nguyễn Đình Chiểu
A/ Vài nét về thể loại
B/ Tác phẩm
I/ Xuất xứ đại ý
II/ Phân tích :
1/ Lung khởi (1-2)
Mở đầu bài văn, tác giả đã
a/ Dựng lên khung cảnh bão táp của thời đại
Súng giặc đất rền
Lòng dân trời tỏ
Hai câu tứ tự cô đọng hàm xúc đã khái quát đầy đủ hai mặt của biến cố chính trị lớn lao : Một bên là cuộc xâm lăng ào át của kẻ thù với những vũ khi tối tân, một bên là vai trò ý chí chống xâm lược của nhân dân khi thời bình vốn tiềm ẩn lặng lẽ, nay hiện lên sáng ngời rực rỡ. Hai mặt đó trong thực tế lịch sử đã xung đột mãnh liệt, chi phối toàn bộ thời cuộc. Cho nên không phải ngẫu nhiên tác giả sử dụng những yếu tố đối lập : Đất > < Trời Rền > < Tỏ Súng giặc > < Lòng dân
( Những yếu tố không gian rộng lớn, những hình ảnh đối lập kết hợp với những động từ mạnh (rền, tỏ), Nguyễn Đình Chiểu đã nêu bật tính chất nghiêm trọng quyết liệt của tình thế.
Và cũng bằng cách đối chọi súng giặc với lòng dân, sức mạnh vật chất với sức mạnh tinh thần,
( Tác giả còn bộc lộ một quan điểm nhìn nhận thời cuộc khá sâu sắc và tiến bộ.
Tiếp theo, Nguyễn Đình Chiểu
/ Giới thiệu khái quát về người nông dân trong lao động sản xuất:
_ Mười năm công vỡ ruộng (thời gian dài) _ Một trận nghĩa đánh Tây (thời gian ngắn)
_ Còn – Danh nổi như phao (nhẹ, bề mặt _ Mất – Tiếng vang như mõ (rất quan
mỏng chưa đủ sức lắng sâu vào tâm hồn trọng trong đời sống làng quê xưa,
thường bay xa, lắng đọng
(Với thủ pháp đối lập về thời gian và kết quả, Nguyễn Đình Chiểu đã ca ngợi và khẳng định cái tốt đẹp hơn hẳn của những con người vì nghĩa, đồng thời phản ánh chân thực sự chuyển biến đột xuất, sức vùng lên mau lẹ của những người nông dân yêu nước như cái vươn vai thần kì của Thánh Gióng
Hai câu lung khởi ngăn gọn đã làm đủ chức năng của nó : Một mặt khái quát được bối cảnh lịch sử vời hình tượng trung tâm của thời đại, một mặt nêu rõ được chủ đề tư tưởng của tác phẩm đó là thái độ ca ngợi cái chết vẻ vang tinh thần bất diệt của những người nông dân yêu nước đã hi sinh trong trận Cần Giuộc
2/ Thích thực
Trong phần này , bằng bút pháp sinh động, tác giả tập trung mô tả hình tượng người nghĩa quân trong cả quá trình đi từ cuộc đời lao động âm thầm khổ cực đến cuộc đời chiến đấu anh dũng vẻ vang.
Mở đầu đoạn văn cũng là hai câu tứ tự
a/ Giới thiệu nguồn gốc của người nghĩa sĩ :
Côi cút làm ăn
Toan lo nghèo khó
Chỉ 8 chữ thôi nhưng( Nguyễn Đình Chiểu đã nêu được hai nét hiện thực cơ bản theo nhau như bóng với trong đời sống của người nông dân xưa : Quanh năm vất vả mà suốt đời nghèo khó lo toan
Và cũng chỉ 8 chữ ấy thôi nhưng Nguyễn Đình Chiểu đã chứa đựng trong đó bao nhiêu kiếp sống

           V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc _ NguyÔn §×nh ChiÓu

A/ Vµi nÐt vÒ thÓ lo¹i

B/ T¸c phÈm

I/ XuÊt xø ®¹i ý

II/ Ph©n tÝch :

1/ Lung khëi (1-2)

Më ®Çu bµi v¨n, t¸c gi¶ ®·

a/ Dùng lªn khung c¶nh b·o t¸p cña thêi ®¹i

                             Sóng giÆc ®Êt rÒn

                          Lßng d©n trêi tá

Hai c©u tø tù c« ®äng hµm xóc ®· kh¸i qu¸t ®Çy ®ñ hai mÆt cña biÕn cè chÝnh trÞ lín lao : Mét bªn lµ cuéc x©m l¨ng µo ¸t cña kÎ thï víi nh÷ng vò khi tèi t©n, mét bªn lµ vai trß ý chÝ chèng x©m l­îc cña nh©n d©n khi thêi b×nh vèn tiÒm Èn lÆng lÏ, nay hiÖn lªn s¸ng ngêi rùc rì. Hai mÆt ®ã trong thùc tÕ lÞch sö ®· xung ®ét m·nh liÖt, chi phèi toµn bé thêi cuéc. Cho nªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn t¸c gi¶ sö dông nh÷ng yÕu tè ®èi lËp :  §Êt > < Trêi      RÒn > < Tá         Sóng giÆc > < Lßng d©n

Nh÷ng yÕu tè kh«ng gian réng lín, nh÷ng h×nh ¶nh ®èi lËp kÕt hîp víi nh÷ng ®éng tõ m¹nh (rÒn, tá), NguyÔn §×nh ChiÓu ®· nªu bËt tÝnh chÊt nghiªm träng quyÕt liÖt cña t×nh thÕ.

Vµ còng b»ng c¸ch ®èi chäi sóng giÆc víi lßng d©n, søc m¹nh vËt chÊt víi søc m¹nh tinh thÇn,

T¸c gi¶ cßn béc lé mét quan ®iÓm nh×n nhËn thêi cuéc kh¸ s©u s¾c vµ tiÕn bé.

TiÕp theo, NguyÔn §×nh ChiÓu

b/ Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ng­êi n«ng d©n trong lao ®éng s¶n xuÊt:

_  M­êi n¨m c«ng vì ruéng (thêi gian dµi)      _ Mét trËn nghÜa ®¸nh T©y (thêi gian ng¾n)

_ Cßn Danh næi nh­ phao (nhÑ, bÒ mÆt        _ MÊt TiÕng vang nh­(rÊt quan    

máng ch­a ®ñ søc l¾ng s©u vµo t©m hån                        träng trong ®êi sèng lµng quª x­a,  

                                                                                               th­êng bay xa, l¾ng ®äng

   Víi thñ ph¸p ®èi lËp vÒ thêi gian vµ kÕt qu¶, NguyÔn §×nh ChiÓu ®· ca ngîi vµ kh¼ng ®Þnh c¸i tèt ®Ñp h¬n h¼n cña nh÷ng con ng­êi v× nghÜa, ®ång thêi ph¶n ¸nh ch©n thùc sù chuyÓn biÕn ®ét xuÊt, søc vïng lªn mau lÑ cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n yªu n­íc nh­ c¸i v­¬n vai thÇn k× cña Th¸nh Giãng

 Hai c©u lung khëi ng¨n gän ®· lµm ®ñ chøc n¨ng cña nã : Mét mÆt kh¸i qu¸t ®­îc bèi c¶nh lÞch sö vêi h×nh t­îng trung t©m cña thêi ®¹i, mét mÆt nªu râ ®­îc chñ ®Ò t­ t­ëng cña t¸c phÈm ®ã lµ th¸i ®é ca ngîi c¸i chÕt vÎ vang tinh thÇn bÊt diÖt cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n yªu n­íc ®· hi sinh trong trËn CÇn Giuéc                                        

2/ ThÝch thùc

Trong phÇn nµy , b»ng bót ph¸p sinh ®éng, t¸c gi¶ tËp trung m« t¶ h×nh t­îng ng­êi nghÜa qu©n trong c¶ qu¸ tr×nh ®i tõ cuéc ®êi lao ®éng ©m thÇm khæ cùc ®Õn cuéc ®êi chiÕn ®Êu anh dòng vÎ vang.

Më ®Çu ®o¹n v¨n còng lµ hai c©u tø tù

a/ Giíi thiÖu nguån gèc cña ng­êi nghÜa sÜ :

                                      C«i cót lµm ¨n

                                  Toan lo nghÌo khã

ChØ 8 ch÷ th«i nh­ng NguyÔn §×nh ChiÓu ®· nªu ®­îc hai nÐt hiÖn thùc c¬ b¶n theo nhau nh­ bãng víi  trong ®êi sèng cña ng­êi n«ng d©n x­a : Quanh n¨m vÊt v¶ mµ suèt ®êi nghÌo khã lo toan

Vµ còng chØ 8 ch÷ Êy th«i nh­ng NguyÔn §×nh ChiÓu ®· chøa ®ùng trong ®ã bao nhiªu kiÕp sèng nÆng nÒ vµ c¶ TÊm lßng bïi ngïi th­¬ng mÕn v« h¹n cña t¸c gi¶.

ChuyÓn sang nh÷ng c©u sau(4-9), t¸c gi¶ kh«ng dïng c¸ch kh¸i qu¸t c« ®äng nh­ trªn mµ b»ng nh÷ng chi tiÕt cô thÓ méc m¹c nh­ng rÊt chän läc, tiªu biÓu, NguyÔn §×nh ChiÓu ®· giíi thiÖu :

b/ Qu¸ tr×nh ng­êi n«ng d©n tù gi¸c ®øng lªn v× nghÜa

*/ Lóc ®Çu :

_ Hä vèn xa l¹ víi viÖc binh ®ao

Sù xa l¹ nµy b¾t nguån tõ nÕp sèng sinh ho¹t vµ lao ®éng :

                     Ch­a quen  > < ChØ biÕt

                Vèn quen lµm > < Ch­a tõng ngã

Víi nh÷ng chi tiÕt ch©n thùc, c¸ch ®èi ý chÆt chÏ cña v¨n biÒn ngÉu, ®Æc biÖt lµ c¸ch dïng tõ t×nh th¸i cã sù t­¬ng ph¶n m¹nh mÏ, NguyÔn §×nh ChiÓu ®· nªu bËt b¶n chÊt cña hoµ b×nh trong cuéc sèng lao ®éng cña ng­êi n«ng d©n.

ChÝnh v× hä hoµn toµn xa l¹ víi binh ®ao trËn m¹c nªn

_ Khi chiÕn sù x¶y ra, hä ®· ph¶i tr¶i qua mét t©m tr¹ng lo ©u håi hép kÐo dµi :

+ PhËp ph«ng h¬n m­êi th¸ng T©m tr¹ng lo ©u håi hép kÐo dµi chø kh«ng ph¶i khiÕp sî

+ Tr«ng tin quan nh­ trêi h¹n tr«ng m­a So s¸nh ®iÔn t¶ cô thÓ sinh ®éng t©m tr¹ng bån chån chê ®îi

DÜ nhiªn kh«ng thÓ coi ®ã lµ th¸i ®é tiªu cùc tr­íc nguy c¬ cña ®Êt n­íc, v× thêi nµy tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o toµn d©n thuéc vÒ sø mÖnh cña giai cÊp thèng trÞ phong kiÕn. Nh­ng thùc tÕ cµng chøng tá vµi trß bÊt lùc ­¬n hÌn vµ th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña giai cÊp thèng trÞ ®­¬ng thêi mµ tiªu biÓu lµ triÒu ®×nh nhµ NguyÔn.

*/ Sau nµy

Yªu n­íc vµ c¨m thï giÆc, hä ®· ph¶i uæng c«ng chê ®îi trong khi ¸ch ngo¹i x©m cïng biÕt bao téi ¸c cña nã ngµy cµng ®Ò nÆng lªn cuéc sèng nh­ mét thø tinh chiªn nh­ thãi mäi , chøa chÊt bao c¨m ghÐt trong lßng ng­êi d©n l­¬ng thiÖn. Nªn :

_ §èi víi giÆc

+ Hä C¨m ghÐt

GhÐt thãi mäi nh­ nhµ n«ng ghÐt cá BiÖn ph¸p so s¸nh diÔn t¶ ®­îc cô thÓ vµ s©u s¾c nÐt t©m lý vèn trõu t­îng.

Vµ sù c¨m ghÐt cña hä ®­îc n©ng lªn thµnh mét th¸i ®é

+ C¨m thï m·nh liÖt s½n sµng bïng næ ra thµnh hµnh ®éng :

         Bång bong tr«i tr¾ng lèp _ Muèn tíi ¨n gan

        èng khãi ch¹y ®en x× _ Muèn tíi c¾n cæ

Ng­êi n«ng d©n hiÒn lµnh trÇm tÝnh ®Õn ®©y ®· cã mét b­íc chuyÓn biÕn quyÕt ®Þnh trong t­ t­ëng : Kh«ng thÓ thô ®éng mong chê triÒu ®×nh mµ ph¶i kiªn quyÕt tù m×nh ®øng lªn giÕt giÆc cøu n­íc. §Ô diÔn t¶ ®­îc r¹ch rßi tù nhiªn ch©n thùc sù ®ét biÕn ®ã,

T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng mµu s¾c kÝch ®éng t¹o nªn nh÷ng ph¶n øng t©m lÝ tù nhiªn vµ quyÕt liÖt

Cµng c¨m thï, ng­êi n«ng d©n cµng kh¸t khao ®­îc chiÕn ®Êu bëi yªu n­íc vµ c¨m thï giÆc lµ hai mÆt thèng nhÊt cña t×nh c¶m. Hä mong ­íc vµ kh¸t khao ®­îc ®¸nh giÆc víi mét tÊm lßng yªu n­íc nång nµn, mét ý thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ giang s¬n Tæ Quèc

_ §èi víi Tæ Quèc

+ Mét mèi xa th­ ®å sé - VÇng nhËt nguyÖt chãi loµ H×nh ¶nh k× vÜ ®Ó nãi ý nghÜa cao quÝ  vÜ ®¹i                                                                                     

H¸ ®Ó - §©u dung Nh÷ng h­ tõ lµm cho c©u v¨n t¨ng thªm phÇn trang träng nh­ mét lêi tuyªn ng«n chÝnh trÞ

So víi c¸c giai ®o¹n v¨n häc tr­íc, trong ®ã con ng­êi míi ý thøc vÒ c¸ nh©n, nh­ng ®Õn ®©y con ng­êi ®· cã ý thøc vÒ nghÜa vô trùc tiÕp ®èi víi ®Êt n­íc, d©n téc. Nh­ thÕ ph¶i xem ®ã lµ mét b­íc ph¸t triÓn vµ cµng cã gi¸ trÞ h¬n khi xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë h×nh t­îng ng­êi n«ng d©n ®¸nh giÆc. Râ rµng trong quan niÖm cña NguyÔn §×nh ChiÓu, ng­êi n«ng d©n ®øng lªn ®¸nh giÆc cøu n­íc víi ®Çy ®ñ sù gi¸c ngé cÇn thiÕt mµ thêi ®¹i cho phÐp.

_ §èi víi chiÕn tranh

XuÊt ph¸t tõ sù gi¸c ngé trªn, t­ thÕ cña hä b­íc vµo chiÕn ®Êu lµ

+ T­ thÕ hiªn ngang h¨m hë tù tin                                                                                      

         Nµo ai ®ßi ai b¾t Xin ra søc

         Ch¼ng thÌm trèn ng­îc tr«n xu«i QuyÕt ra tay

§iÒu ®¸ng chó ý ë ®Ëy lµ th¸i ®é cña ng­êi n«ng d©n ®èi víi chiÕn tranh ®· hoµn toµn thay ®æi. NÕu tr­íc kia trong chiÕn tranh cña chóa, hä t×m mäi c¸ch ®Ó lÈn trèn, cã ng­êi thay c¶ hä tªn quª qu¸n th× b©y giê hä l¹i h¨ng h¸i tham gia chiÕn ®Êu. T×nh h×nh ®ã cã nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ tÝnh chÊt cña cuéc chiÕn tranh ®· kh¸c tr­íc. Nh­ng xÐt vÒ mÆt chñ quan

          Hä cã ý thøc ph©n biÖt chiÕn tranh chÝnh nghÜa vµ chiÕn tranh phi nghÜa

Ch¸n ghÐt chiÕn tranh phi nghÜa bao nhiªu hä tù gi¸c x«ng vµo chiÕn tranh chÝnh nghÜa bÊy nhiªu. C©u v¨n gi¶n dÞ nh­ng hµm chøa mét ch©n lÝ lín : LÞch sö ®· chøng minh thêi nµo còng vËy, bän hiÕu chiÕn kh¸t m¸u kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ giai cÊp thèng trÞ bãc lèt, cßn quÇn chóng lao ®éng chØ cÇm vò khi trong tr­êng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ :    §¹p qu©n thï xuèng ®Êt ®en

                                      Sóng g­¬m vøt bá l¹i hiÒn nh­ x­a

Ng­êi n«ng d©n ë ®Ëy còng vËy, cã ®iÒu khi hä næi dËy ®øng lªn th× kÎ thï kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ®ßn sÊm sÐt.

c/ §iÒu kiÖn chiÕn ®Êu

Vèn suèt ®êi nghÌo khã nªn hä xuÊt hiÖn ë chiÕn tr­êng víi ®ñ thø thiÕu thèn mµ d­êng nh­ ®ã lµ c¸i duyªn nî truyÒn kiÕp

_ M­êi t¸m ban vâ nghÖ Nµo ®îi

  Chón chôc trËn binh th­ _ kh«ng chê       ThiÕu rÌn luyÖn vâ nghÖ binh th­

_ Ch¼ng ph¶i qu©n c¬ qu©n vÖ

   Ch¼ng qua lµ dan Êp d©n l©n          ThiÕu tËp tµnh tèi thiÓu

_Nµo ®îi mang bao tÊu bÇu ngßi

  Chi nµi s¾m dao tu non gâ             ThiÕu trang bÞ tèi thiÓu      Cã thÓ nãi

  Hä b­íc vµo cuéc chiÕn ®Êu víi tÊt c¶ sù nghÌo khã trªn l­ng

H×nh ¶nh cña hä d­êng nh­ ch­a ph¶i lµ h×nh ¶nh ng­êi chiÕn binh hoÆc nh­ ng­êi ta th­êng nãi ng­êi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh. Mµ vÉn lµ bãng d¸ng quen thuéc cña hä trong gia ®×nh ngoµi ®ång ruéng víi nh÷ng dông cô th« s¬ s½n cã.

     Mét manh ¸o v¶i _  Mét ngän tÇm v«ng Mét l­ìi dao phay _    Mét r¬m con cói                                                

Hä b­íc vµo cuéc chiÕn ®Êu víi nh÷ng g× h«m qua cßn dïng trong sinh ho¹t gia ®×nh, trong s¶n xuÊt. Nh­ng NguyÔn §×nh ChiÓu nªu ra t×nh c¶nh nµy kh«ng ph¶i víp mét th¸i ®é tñi cùc mµ víi niÒm tù hµo s©u s¾c ph¶n ¸nh ®óng

Tinh thÇn h¨ng h¸i bÊt chÊp khã kh¨n thiÕu thèn cña NghÜa qu©n trong chiÕn ®Êu ( th«ng qua mét lo¹t tõ phñ ®Þnh : Nµo ®îi, kh«ng chê, chi nµi )

d/ Tinh thÇn chiÕn ®Êu

V­ît qua mäi gian nguy víi t×nh c¶m mÕn nghÜa cïng víi khÝ thÕ h¨ng h¸i tù hµo, ng­êi n«ng d©n CÇn Giuéc ®· x«ng lªn nh­ vò b·o

_ §¹p rµo l­ít tíi _   X« xöa x«ng vµo

   KÎ ®©m ngang _ Ng­êi chÐm ng­îc

Ngßi bót cña NguyÔn §×nh ChiÓu ®Õn ®©y nh­ bay nh¶y nh­ v« cïng s¶ng kho¸i

Hµng lo¹t ®éng tõ m¹nh trµn ®Çy sinh lùc vµ dòng khÝ, nh÷ng ©m thanh n¸o ®«ng, nhÞp ®iªu c©u v¨n dån dËp s«i næi ®· lét t¶ ®­îc tinh thÇn anh dòng, khÝ thÕ vò b·o cña nghÜa qu©n

TÊt nhiªn trong cuéc giao chiÕn qu¸ chªnh lÖch vÒ nhiÒu ph­¬ng diÖn, nghÜa qu©n kh«ng thÓ tr¸nh khái tæn thÊt hi sinh. Nh­ng hä ®· nªu tÊm g­¬ng anh dòng tuyÖt vêi vµ ®· viÕt lªn nh÷ng trang sö chèng Ph¸p ®Çu tiªn cña d©n téc b»ng ý thøc tù gi¸c b»ng m¸u th¾m cña m×nh. Hä ®· lµm s¸ng tá ch©n lÝ vÒ kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng cña con ng­êi víi vò khÝ tèi t©n, søc m¹nh cña chiÕn tranh nh©n d©n

Nh×n chung ë phÇn thÝch thùc nµy NguyÔn §×nh ChiÓu ®· kh«ng dïng ®Õn mét h×nh thøc mÜ tõ ph¸p nµo mµ chØ lµ nh÷ng chi tiÕt thùc tinh rßng chÊt sèng cïng víi ng«n ng÷ gi¶n dÞ giµu chÊt d©n gian, lèi kÕt cÊu tù nhiªn hîp lÝ dùng lªn h×nh ¶nh quen thuéc nh­ng thËt ®ét xuÊt, giµu chÊt anh hïng ca cña ng­êi n«ng d©n CÇn Giuéc. §ã còng lµ h×nh t­îng n«ng d©n ch©n thùc nhÊt, ®Æc s¾c nhÊt trong v¨n häc cæ ®iÓn mµ bao nhiªu n¨m sau ch­a c©y bót nµo v­ît qua.

3/ Ai v·n vµ kÕt

PhÇn nµy th­êng ®­îc béc lé t×nh c¶m cña ng­êi sèng ®èi víi ng­êi ®· khuÊt. §©y lµ t×nh c¶m cña nh©n d©n cña t¸c gi¶ ®èi víi c¸c nghÜa sÜ

a/ §iÓm khëi ph¸t sù diÔn biÕn t×nh c¶m lµ c¶nh ngé oÐ le

                           Nh÷ng l¨m lßng nghÜa l©u dïng _ véi bá

TÊm lßng vÞ nghÜa lín lao ®¸ng lÏ ph¶i ®­îc phôc vô l©u dµi cho ®Êt n­íc nh­ ý nguyÖn chung. Nh­ng sinh mÖnh con ng­êi l¹i kÕt thóc mét c¸ch bÊt ngê ng¾n ngñi

         Thùc tÕ phò phµng ®· gËy nªn xóc ®éng m¹nh

T×nh c¶m cµng trë nªn m·nh liÖt h¬n bëi ®©y kh«ng ph¶i lµ sù xóc ®éng, nçi ®au cña mét t©m hån b×nh th­êng tr­íc c¸i chÕt th«ng th­êng mµ lµ

       sù xóc ®éng, nçi ®au cña mét con ng­êi nÆng lßng yªu n­íc tr­íc c¸i chÕt cao c¶ cña nh÷ng anh hïng cøu n­íc.

T×nh c¶m bao trïm phÇn ai v·n lµ

b/ DiÔn biÕn t×nh c¶m

*/ Mèi tiÕc th­¬ng c¸c liÖt sÜ

Nh­ trªn ®· nãi, mèi tiÕc th­¬ng c¸c liÖt sÜ ®­îc n¶y sinh tõ c¶nh ngé Ðo le : cuéc ®êi chiÕn ®Êu cña c¸c nghÜa sÜ ch­a tho¶ chi b×nh sinh mµ c¸i chÕt ®· phò phµng Ëp ®Õn. Cho nªn

_ MÊt hä nh©n d©n ngËm ngïi th­¬ng tiÕc :         Giµ trÎ hai hµng luþ nhá

_ Nh÷ng c¶nh vËt v« tri v« gi¸c còng c¶m kÝch khãc th­¬ng tr­íc tÊm lßng trung nghÜa cña hä :         S«ng CÇn Giuéc chî Tr­êng B×nh cá c©y mÊy dÆm sÇu gi¨ng

_ MÊt hä gia ®×nh ®au khæ b¬ v¬, n¹n d©n ¸ch n­íc thªm rèi bêi :

         MÑ giµ ngåi khãc trÎ Ngän ®Ìn khuya leo lÐt trong lÒu

         Vî yÕu ch¹y t×m chång bãng xÕ dËt dê tr­íc giã

C¸ch t¹o h×nh t¹o c¶nh cã søc gîi c¶m tèi ®a

Trong giät n­íc m¾t cña bµ mÑ giµ bªn ngän ®Ìn khuya, trong b­íc ch©n b¬ v¬ cña ng­êi vî yÕu d­íi bãng xÕ chiÒu. Tõ ©m thanh sÇu th¶m vang lªn qua ®o¹n v¨n ta kh«ng ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ tiÕng khãc cña t¸c gi¶ cña nh©n d©n cña gia ®×nh mµ ta nh­ nghe thÊy

TiÕng khãc chung cña ®Êt n­íc.

T×nh c¶m lín thø hai bao trïm phÇn nµy cßn lµ

*/ Lßng c¶m phôc tr­íc c¸i chÕt vÎ vang cña c¸c nghÜa sÜ

_ §Ò cao c¸i chÕt vÎ vang

         Th¸c mµ ®Æng c©u ®Þch kh¸i, vÒ theo tæ phô còng vinh

§ã lµ c¸i chÕt trßn nî n­íc ®­îc nh©n d©n ca ngîi.

Vµ h×nh ¶nh tËp trung nhÊt thÓ hiÖn sù c¶ ngîi ®ã lµ

           ¤i mét trËn khãi tan ngµn n¨m tiÕt rì

Råi thêi gian qua ®i, mäi d÷ d»n cña cuéc chiÕn kh«ng thÓ cßn l­u l¹i mét c¸ch ®Çy ®ñ qua kh«ng gian vµ thêi gian. Nh­ng c¸i cßn l¹i mµ ngµn n¨m sau kh«ng phai mê lµ tiÕng th¬m cña nh÷ng ng­êi trung nghÜa, nã sÏ sèng m·i trong lßng th­¬ng mÕn c¶m phôc cña nh©n d©n qua c¸c thÕ hÖ.

Cïng víi viÖc ®Ò cao c¸i chÕt vÎ vang cña ng­êi nghÜa sÜ, t¸c gi¶ kh«ng tiÕc lêi

*/ M¹t s¸t c¸ch sèng n« lÖ

           Sèng lµm chi theo qu©n tµ ®¹o

           Chia r­îu l¹t gÆm b¸nh m× nghe cµng thªm hæ

Nh÷ng chi tiÕt h×nh ¶nh chän läc ch©n thùc cïng víi c¸ch dïng tõ chÝnh x¸c, t¸c gi¶ ®· biÓu thÞ th¸i ®é ch©m biÕm s©u cay vÒ c¸ch sèng n« lÖ

Sèng ®Êy nh­ng kh«ng ®¸ng ®­îc gäi lµ sèng. Bêi sèng mµ ph¶i l×a bá tÝn ng­ìng cña cha «ng, chÞu ®iÒu sØ nhôc vÒ tinh thÇn, ph¶i ¨n uèng ®ª tiÖn nh­ mét con vËt, chÞu nçi c¬ cùc vÒ vËt chÊt ®©u gäi lµ sèng.

M¹nh h¬n n÷a t¸c gi¶ cßn

_ Phñ ®Þnh hoµn toµn c¸ch sèng nhôc nh·

        Th¸c mµ ®Æng c©u ®Þch khai… ®Çu tËy

           Lèi so s¸nh quyÕt liÖt kh¼ng ®Þnh chÕt vinh cßn h¬n sèng nhôc

Trong t×nh h×nh ®Êt n­íc rèi ren t­ t­ëng cÇu an ®ín hÌn ®ang trçi dËy vµo hïa víi b¹o lùc phi nghÜa cña kÎ thï th× th¸i ®é kiªn quyÕt nµy cã ý nghÜa chiÕn ®Êu trùc tiÕp, quyÕt liÖt

¤ng ®· xËy dùng quan ®iÓm mÊu chèt trong nh©n sinh quan thêi ®¹i ®ã lµ th¸i ®é cña con ng­êi tr­íc c¸i sèng vµ c¸i chÕt trong c¬n b·o t¸p cña chiÕn tranh vÖ quèc.

C¶m phôc tr­íc c¸i chÕt vÎ vang tµ cµng thÊm thÝa nçi ®au mÊt m¸t cµng c¨m giËn kÎ thï. D­êng nh­ ng­êi chÕt ®­îc t¸i sinh còng kh«ng sao ngu«i ®­îc

                  Sèng ®¸nh giÆc- th¸c còng ®¸nh giÆc

                  Linh hån theo gióp c¬ binh..

Linh hån nghÜa sÜ trong t­ëng niÖm thµnh kÝnh cña t¸c gi¶ vÉn nÝu lÊy cuéc sèng ®Ó ®eo ®uæi ®Õn cïng sù nghiÖp ®¸nh giÆc cøu n­íc. Nh÷ng con ng­êi ®ã kh«ng chÕt v× theo nghÜa nh©n sinh cao c¶ hä vÉn tr­êng tån trong lßng nh÷ng ng­êi ®ang tiÕp tôc sù nghiÖp vÎ vang cña hä. KÕt thóc bµi v¨n tÕ, NguyÔn §×nh ChiÓu

_Trë vÒ t©m tr¹ng cña ng­êi d©n ®ang sèng ®Ó nãi nªn mèi c¶m th­¬ng s©u s¾c trong lßng m×nh còng nh­ trong lßng nh©n d©n

                 N­íc m¾t anh hïng _ v­¬ng thæ

ý thøc trung qu©n còng kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn t×nh c¶m thèng thiÕt cña t¸c gi¶

III/ §¹i ý Bµi v¨n tÕ bµy tá lßng tiÕc th­¬ng v« h¹n ®èi víi nh÷ng ng­êi n«ng d©n nghÜa sÜ bá m×nh v× n­íc, ®Ò cao g­¬ng chiÕn ®Êu anh dòng cña hä ®Ó ®éng viªn lßng yªu n­íc c¨m thï giÆc, ý chÝ chèng x©m l¨ng cña nh©n d©n ta thêi ®ã

 

 

 

 

 

 

   

 

 

TrÞnh ThÞ Th¸i Dung Page 1       V¨n tÕ NghÜa sÜ CÇn Giuéc NguyÔn §×nh ChiÓu

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Van-te-nghia-si-Can-Giuoc.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)