VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

giáo án Ngữ văn 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 30       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vk7gvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2010 9:19:03 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
30
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần: 6 Đọc văn Ngày soạn: 27/09/09 Tiết: 21, 22, 23 Ngày dạy: 30/09/09 Bài VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Nguyễn Đình Chiểu I. Mục tiêu bài học : - Nắm được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân các,xem chi tiết và tải về giáo án VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC, Giáo Án Ngữ Văn 11 , Giáo án điện tử VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC, doc, 1 trang, 0.10 M, Ngữ văn 11 chia sẽ bởi Nhung Nguyễn Như Hồng đã có 30 download

LINK DOWNLOAD

VAN-TE-NGHIA-SI-CAN-GIUoC.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần: 6 Đọc văn Ngày soạn: 27/09/09
Tiết: 21, 22, 23 Ngày dạy: 30/09/09
Bài VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
Nguyễn Đình Chiểu
I. Mục tiêu bài học :
- Nắm được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu
- Cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài có một không hai trong lịch văn học trung đại Việt Nam và tiếng khóc đau thương của Nguyễn Đình Chiểu ; hiểu được những nét cơ bản về thể văn tế và thấy được giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài văn tế này.
II. :
1. Giáo viên : SGK, SGV, kế bài giảng
2. sinh : Đọc và soạn bài trước ở nhà
III. pháp : Vấn đáp, nêu câu hỏi, gợi mở, phát hiện,thảo luận nhóm, diễn giảng,…
IV. dung và trình bài :
1. Kiểm tra bài cũ: (5’) Đọc thuộc lòng và phân tích bài thơ “Chạy giặc” của Nguyễn Đình Chiểu.
2. dung bài :Vào bài: Nguyễn Đình Chiểu chính là ngọn cờ đầu của thơ văn yêu nước chống Pháp thế kỉ 19. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là bức tượng đài bi tráng về người nghĩa sĩ nông dân.
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung

40’
80’
5’
* HĐ 1 : HD tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của NĐC:
( HS làm 04 nhóm thảo luận lần lượt hai ý:
+ Nhóm 1,3:Giới thiệu về cuộc đời của NĐC.
+ 2,4: Giới thiệu về sự nghiệp thơ văn cuả . tích nội dung thơ.
( Mời đại diện nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận.
( nhóm 3 bổ sung những ý còn thiếu
( Mời nhóm 4 trình bày kết quả thảo luận về sự ngiệp thơ văn của NĐC
( nhóm 2 bổ sung ý còn thiếu
( GV nhận xét và định hướng các ý chính cho HS chốt lại.
( Phần nghệ thuật thơ văn của NĐC, GV diễn giảng và cho ví dụ minh họa để HS nắm kĩ hơn.
* HĐ 2 : HD tìm hiểu tác phẩm:
( Nêu hoàn cảnh ra đời bài “VTNSCG” , đặc điểm thể loại và bố cục bài văn tế?
( GV chốt lại và yêu cầu HS xem trong SGK.
+ HD tìm bố cục và nội dung từng đoạn của bài văn tế.

( Yêu cầu học sinh đọc với giọng đọc thống thiết phù hợp với thể loại văn tế.
( Phân tích theo bố cục từng đoạn của bài văn tế.
( Trên bối cảnh thời đại hiện tại, tác giả đã khái quát ý nghĩa cái chết của người nông dân nghĩa sĩ ntn?
( Nhận xét và chốt lại ý chính
( Chia HS làm 04 nhóm trao đổi thảo luận.
( Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ được tái hiện trong bài văn tế như thế nào?
( Gợi mở: Lai lịch, hoàn cảnh sống, thái độ khi đất nước có giặc ngoại xâm, điều kiện để đánh giặc, tinh thần chiến đấu )
( nhóm 01 trình bày về kết quả thảo luận về lai lịch và hoàn cảnh sống của các nông dân nghĩa sĩ.
( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung
( nhóm 02 trình bày kết quả thảo luận về thái độ của những nông dân nghĩa sĩ khi giặc đến.
( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung
( nhóm 03 trình bày kết quả thảo luận về điều kiện chiến đấu của họ
( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung
( nhóm 03 trình bày kết quả thảo luận về
( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung
( khóc bi tráng của tác giả xuất phát từ nhiều nguồn cảm xúc.Đó là những cảm xúc gì?
(

 


Tuần: 6                         Đọc văn                                                                        Ngaøy soaïn: 27/09/09

Tiết: 21, 22, 23                                                                                                   Ngaøy daïy:  30/09/09

 

Bài                             VAÊN TEÁ NGHÓA SÓ CAÀN GIUOÄC

         Nguyeãn Ñình Chieåu              

I. Muïc tiêu bài học :

  - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi, nghò löïc, nhaân caùch vaø giaù trò thô vaên cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu

  - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp bi traùng cuûa böùc töôïng ñaøi coù moät khoâng hai trong lòch vaên hoïc trung ñaïi Vieät Nam vaø tieáng khoùc ñau thöông cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu ; hieåu ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà theå vaên teá vaø thaáy ñöôïc giaù trò ngheä thuaät ñaëc saéc cuûa baøi vaên teá naøy.

II. Chun b :

   1. Giaùo vieân : SGK, SGV, thiết kế bài giảng

   2. Hc sinh : Ñoïc vaø soaïn baøi tröôùc ôû nhaø

III. Phương phaùp : Vaán ñaùp, neâu caâu hoûi, gợi mở, phát hiện,thaûo luaän nhoùm, dieãn giaûng,…

IV. Ni dung vaø tiến trình baøi dy :

   1. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) Ñoïc thuoäc loøng vaø phaân tích baøi thô “Chaïy giaëc” cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu.

         2. Ni dung baøi ging :Vaøo baøi: Nguyeãn Ñình Chieåu chính laø ngoïn côø ñaàu cuûa thô vaên yeâu nöôùc choáng Phaùp theá kæ 19. Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc laø böùc töôïng ñaøi bi traùng veà ngöôøi nghóa só noâng daân.

TG

HÑ cuûa GV

HÑ cuûa HS

Noäi dung

40’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HÑ 1 : HD tìm hieåu cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp thô vaên cuûa NÑC:

  Chia HS làm 04 nhoùm thaûo luaän laàn löôït hai yù:

     + Nhóm 1,3:Giới thiệu về cuoäc ñôøi cuûa NÑC.

     + Nhóm 2,4: Giới thiệu về sự nghiệp thơ văn cuả NĐCù. Phân tích nội dung thơ.

Mời đại diện nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận.

 

 

 

 

HS chia llàm 04 nhóm theo sự phân công của GV, cử ra nhóm trưởng và thư ký

 

 

Thảo luận theo sự phân công

 

 

 

Đại diện nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

A. PHAÀN MOÄT : TAÙC GIAÛ.

    I. Cuoäc ñôøi :

       - NÑC (1822 - 1888), sinh taïi queâ meï – laøng Taân Thôùi, huyeän Bình Döông, tænh Gia Ñònh.

       - 1843 đỗ tú  tài.

       - 1846, khi chuaån bò vaøo tröôøng thi thì ñöôïc tin meï maát, phaûi boû thi trôû veà Nam chòu tang meï, treân ñöôøng veà, oâng bò ñau maét naëng roài bò muø.

        - Veà Gia Ñònh, oâng môû tröôøng daïy hoïc, boác thuoác chöõa beänh cho daân.

        - Khi giaëc Phaùp xaâm löôïc, NÑC cuøng caùc laõnh tuï nghóa quaân baøn möu keá ñaùnh giaëc vaø saùng taùc thô vaên.

        - Baát khuaát tröôùc söï duï doã cuûa keû thuø, giöõ troïn taám loøng thuûy chung vôùi nöôùc vôùi daân cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng.

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời nhóm 3 bổ sung những ý còn thiếu

Mời nhóm 4 trình bày kết quả thảo luận về sự ngiệp thơ văn của NĐC

Mời nhóm 2 bổ sung ý còn thiếu

GV nhaän xeùt vaø ñònh höôùng caùc yù chính cho HS choát laïi.

Phaàn ngheä thuaät thô vaên cuûa NÑC, GV dieãn giaûng vaø cho ví duï minh hoïa ñeå HS naém kó hôn.

* 2 : HD tìm hieåu taùc phaåm:

Neâu hoaøn caûnh ra ñôøi baøi “VTNSCG” , ñaëc ñieåm theå loaïi vaø boá cuïc baøi vaên teá?

 

GV choát laïi vaø yêu cầu HS xem trong SGK.

 

 

+ HD tìm boá cuïc vaø noäi dung töøng ñoaïn cuûa baøi vaên teá.

 

 

Yªu cÇu häc sinh ®äc víi giäng ®äc thèng thiÕt phï hîp víi thÓ lo¹i v¨n tÕ.

 

 

Nhóm 3 theo dõi và bổ sung ý còn thiếu.

 

Đại diện nhóm 4 trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

 

Nhóm 2 chú ý theo dõi và bổ sung những ý còn thiếu

 

 

Chú ý theo dõi, chốt bài vào vở

 

 

 

 

 

 

 

Döïa vaøo phaàn Tieåu daãn neâu hoàn cảnh ra ñôøi baøi vaên teá, theå vaên teá vaø boá cuïc moät baøi vaên teá.

Boå sung theo ñònh höôùng cuûa GV.

 

Döïa vaøo boá cuïc chung cuûa vaên teá chia boá cuïc cho baøi “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc”.

 

01 HS đđọc văn bản

 

 

 

    II. Söï nghieäp thô vaên :

        1. Nhöõng taùc phaåm chính : (SGK).

         * Quan điểm sáng tác: Dùng văn chương để chiến đấu cho đạo đức, chính nghĩa, cho độc lập tự do của dân tộc.

        2. Noäi dung thô vaên :

          - Lí töôûng ñaïo ñöùc, nhaân nghóa: đè cao đạo lí làm người, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp....

          - Loøng yeâu nöôùc, thöông daân: khích lệ lòng căm thù giặc và ý chí cứu nước....

        3. Ngheä thuaät thô vaên :

          - Buùt phaùp tröõ tình ñaïo ñöùc.

          - Ñaäm ñaø saéc thaùi Nam Boä.

  * Ghi nhôù : SGK.

B. PHAÀN HAI : TAÙC PHAÅM .

    I. Tìm hieåu chung :

        1. Hoaøn caûnh saùng taùc: SGK.

        2. Theå loaïi: Vaên teá:

          - Hoaøn caûnh söû duïng: trong caùc tang leã, nhaèm baøy toû loøng tieác thöông ñoái vôùi ngöôøi ñaõ maát, được viết theo thể văn xuôi, thơ lục bát, song thất lục bát.

          - Noäi dung: coù hai noäi dung cô baûn (SGK).

          - Gioïng ñieäu chung cuûa baøi vaên teá:  laâm li, thoáng thieát,…

          - Boá cuïc thöôøng goàm 4 ñoaïn: SGK.

     II. Phân tích tác phẩm :

        1. Boá cuïc : 4 ñoaïn:

        a) Ñoaïn 1: caâu 1,2: Khaùi quaùt boái caûnh thôøi ñaïi vaø neâu yù nghóa caùi cheát baát töû cuûa ngöôøi noâng daân – nghóa só.

       b) Ñoaïn 2: caâu 3 ñeán caâu 15: Keå laïi cuoäc ñôøi vaø coâng ñöùc cuûa ngöôøi nghóa só.

       c) Ñoaïn 3: caâu 16 ñeán caâu 28: Loøng tieác thöông, söï caûm phuïc cuûa tg vaø cuûa nhaân daân ñoái vôùi ngöôøi nghóa só.

       d) Ñoaïn 4: Hai caâu cuoái: Ca ngôïi linh hoàn baát töû cuûa caùc nghóa só.

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phaân tích theo boá cuïc töøng ñoaïn cuûa baøi vaên teá.

 

Trên bối cảnh thời đại hiện tại, tác giả đã khái quát ý nghĩa cái chết của người nông dân nghĩa sĩ ntn?

Nhận xét và chốt lại ý chính

 

Chia HS làm 04 nhóm trao đổi thảo luận.

 

Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ được tái hiện trong bài văn tế như thế nào?

( Gợi mở: Lai lịch, hoàn cảnh sống, thái độ khi đất nước có giặc ngoại xâm, điều kiện để đánh giặc, tinh thần chiến đấu )

Mời nhóm 01 trình bày về kết quả thảo luận về lai lịch và hoàn cảnh sống của các nông dân nghĩa sĩ.

Mời 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

 

Mời nhóm 02 trình bày kết quả thảo luận về thái độ của những nông dân nghĩa sĩ khi giặc đến.

 

Mời 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

 

 

 

Là cái chết vinh quang, chết nhưng vẫn lưu danh mãi mãi

 

Nghe nhaän xeùt, chốt ý vào vở

 

04 nhóm HS chia theo sự phân công và cử ra nhóm trưởng, thư ký.

 

 

 

04 nhóm trao đổi thảo luận theo câu hỏi và gợi mở

 

 

 

 

Đại diện nhóm 01 trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

 

 

 

Các nhóm còn lại bổ sung ý

 

Đại diện nhóm 02 trình bày kết quả thảo kuận

 

 

 

Các nhóm còn lại bổ sung ý

Đại diện nhóm 02 trình bày kết quả thảo kuận

      2. Phaân tích:

        a) Lung khëi.

          - Më ®Çu bµi v¨n tÕ lµ tiÕng than quen thuéc :Hìi «i"lµm lay ®éng lßng ng­êi tr­íc sù hi sinh cña ng­êi n«ng d©n nghÜa sÜ.

         - Ph¸c häa bèi c¶nh cña d©n téc: ®ang bÞ giÆc x©m chiÕm.

         - Lßng d©n yªu n­íc: s¸ng rùc c¶ ®Êt trêi M­êi n¨m c«ngnh­.

Trong hoµn c¶nh ®Êt n­íc bÞ giÆc ngo¹i x©m th× lßng d©n ®· trçi dËy mét c¸ch m¹nh mÏ. VËn mÖnh cña d©n téc ®· thö lßng ng­êi, tõ  ®ã thÓ hiÖn ý nghÜa cña sù hi sinh chèng kÎ thï, ®ã lµ sù hi sinh v× d©n, v× n­íc.

         b) ThÝch thùc.

          * Lai lÞch, hoµn c¶nh sèng.

              - NghÒ nghiÖp: Lµm ruéng víi mét th¸i ®é cam chÞu:Cui cót.khã

   H×nh d¸ng téi nghiÖp

              - Hoµn c¶nh lao ®éng: lÎ loi, ®¬n ®éc, ©m thÇm, cam chÞu víi nh÷ng lo toan cuéc sènh ®»ng sau luü tre lµng ChØ biÕt

.bé.

               - ViÖc quen lµm: Cuèc.cÊy

               - ViÖc kh«ng quen: TËp sóng..... chưa từng ngã

……ngã

 Hä lµ nh÷ng ng­êi n«ng d©n thuÇn ph¸c chØ quen víi nh÷ng bæn phËn nhá bÐ.

          * Th¸i ®é tr­íc vËn mÖnh cña d©n téc.

            - §Çu tiªn: th¸i ®é thê ¬, bµng quan, tr«ng ®îi vµo nh÷ng ng­êi n¾m gi÷ vËn mÖnh cña d©n téc TiÕng phongmưa

            - C¨m giËn kÎ thï x©m l­îc:

 ghét thói…cỏ… B÷a thÊy……

            - Sau: th¸i ®é cña nh÷ng ng­êi muèn vµo cuéc x¸c ®Þnh th¸i ®é tr¸ch nhiÖm cña ng­êi d©n mÊt n­íc, t×nh nguyÖn ra trËn: Phen  nµy.bé hæ

          * §iÒu kiÖn chiÕn ®Êu.

            - Trang phôc: manh ¸o v¶i.

            - Vò khÝ: ngän tÇm v«ng, dao phay, r¬m con cói, kh«ng ®­îc rÌn luyÖn vâ nghÖ, binh th­.

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

Mi nhóm 03 trình bày kết quả thảo luận về điều kiện chiến đấu của họ

 

Mời 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

 

Mời nhóm 03 trình bày kết quả thảo luận về

 

 

Mời 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

 

Tiếng khóc bi tráng của tác giả xuất phát từ nhiều nguồn cảm xúc.Đó là những cảm xúc gì?

 

Nhận xét, chốt lại ý chính

 

 

 

 

 

* 3 :, kieåm tra ñaùnh giaù:

Yeâu caàu HS ñoïc dieãn caûm baøi vaên teá (caâu 1). Caâu 2 yeâu caàu laøm ôû nhaø, KT ñaàu tieát sau.

 

 

Các nhóm còn lại bổ sung ý

 

 

Đại diện nhóm 02 trình bày kết quả thảo kuận

 

 

Các nhóm còn lại bổ sung ý

 

Học sinh suy nghĩ trả lời

 

 

 

Theo dõi và chốt ý vào vở

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoïc dieãn caûm baøi vaên teá.

            - GiÆc: cã c¶ mét  thÕ lùc tèi t©n: Tµu thiÕc tµu ®ång sóng næ.

 Hä trë thµnh ng­êi anh hïng nghÜa sÜ bëi v× lßng yªu n­íc vµ c¨m thï giÆc x©m l­îc.

         * Tinh thÇn ®¸nh giÆc.

           - Víi nhÞp ®iÖu c©u th¬ nhanh m¹nh, dån dËp, ©m h­ëng hµo hïng, sö dông hµng lo¹t nh÷ng ®éng tõ m¹nh, tÝnh tõ biÓu c¶m t¸c gi¶ ®· miªu t¶ t­ thÕ, khÝ thÕ ®¸nh giÆc cña ng­êi n«ng d©n nghÜa sÜ:

               + §èt xong.

               + ChÐm rít ®Çu.

               + X« cöa, x«ng vµo.

               + §¹p rµo l­ít tíi.

               + §©m ngang, chÐm ng­îc.

T­ thÕ m¹nh mÏ, hµo hïng, chñ ®éng tiÕn c«ng nh­ vò b·o, t­ thÕ ngËp trµn ¸nh s¸ng trong mét thÕ kØ ®en tèi. T¸c gi¶ ®· dùng nªn bøc t­îng ®µi bi tr¸ng vÒ ng­êi anh hïng n«ng d©n nghÜa sÜ.

        c) Ai v·n.

           - §©y lµ tiÕng khãc lín mang tÇm vãc sö thi:

             + T¸c gi¶ khãc.

             + Ng­êi th©n khãc

             + S«ng CÇn Giuéc, chî Tr­êng B×nh, chïa T«ng Th¹nh.

             + TÊc ®Êt ngän rau, n­íc nhµ, cá c©y.

 Lµ tiÕng khãc bi tr¸ng giµnh cho sù hi sinh v× nghÜa cña ng­êi n«ng d©n nghÜa sÜ.

       d) Kết:

          - Lêi nguyÖn quyÕt ®¸nh giÆc ®Õn cïng. §©y lµ mét lêi høa, lêi thÒ, lêi  hiÖu triÖu ®øng lªn ®¸nh giÆc.

Sèng ®¸nh giÆc……..thï kia

III. Toång keát:

   Ghi nhôù – SGK.

* Luyeän taäp: yeâu caàu thöïc hieän ôû nhaø.

(3’)      3. Cuûng coá: Neâu chuû ñeà tö töôûng cuûa baøi “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc”.

(2’)     4. Dn doø : Ñoïc kó vaø naém vöõng noäi dung baøi hoïc, hoïc thuoäc loøng moät soá ñoaïn veà hình aûnh ngöôøi nghóa só  Caàn Giuoäc, soaïn tröôùc baøi “Thöïc haønh veà thaønh ngöõ, ñieån coá”.

           5. Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1


Tuần: 6                         Tiếng Việt                                                                     Ngaøy soaïn: 28/09/09

Tiết: 24                                                                                                                Ngaøy daïy:  03/10/09

 

Bài                           THÖÏC HAØNH VEÀ THAØNH NGÖÕ, ÑIEÅN COÁ

           

I. Muïc tiêu bài học :

  - Cuûng coá vaø naâng cao kieán thöùc veà thaønh ngöõ, ñieån coá.

  - Böôùc ñaàu bieát lónh hoäi vaø söû duïng ñuùng thaønh ngöõ, ñieån coá.

  - Phaân tích ñöôïc giaù trò bieåu hieän cuûa nhöõng thaønh ngöõ, ñieån coá thoâng duïng.

II. Chun b :

   1. Giaùo vieân : SGK, SGV, thiết kế bài giảng

   2. Hc sinh : Ñoïc vaø soaïn baøi tröôùc ôû nhaø

III. Phương phaùp : Vaán ñaùp, neâu caâu hoûi, gợi mở, thaûo luaän nhoùm, dieãn giaûng,…

IV. Ni dung vaø tiến trình baøi dy :

   1. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5’)AÁn töôïng saâu saéc nhaát cuûa baûn thaân veà cuoäc ñôøi vaø thô vaên cuûa NÑC; Neâu caûm nhaän veà hình töôïng ngöôøi nghóa só Caàn Giuoäc qua baøi “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” cuûa oâng.

         2. Ni dung baøi ging : Vaøo baøi: Trong kho töø vöïng tieáng Vieät coù moät löôïng khaù lôùn caùc thaønh ngöõ, ñieån coá. Vì vaäy vieäc hieåu ñuùng vaø söû duïng ñuùng caùc thaønh ngöõ, ñieån coá laø moät yeâu caàu raát quan troïng.

TG

HÑ cuûa GV

HÑ cuûa HS

Noäi dung

05’

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

05’

 

 

 

 

 

Caùch thöùc tieán haønh:

 

 

Goïi HS traû lôøi (hoaëc cho xin phaùt bieåu) laàn löôït töøng caâu hoûi trong baøi, cho 1 vaøi HS khaùc coù yù kieán boå sung. GV nhaän xeùt, danhd giaù vaø boå sung nhöõng thieáu soùt.

 

 

Coù theå cho thaûo luaän theo baøn. Goïi 1 HS baát kì neâu yù kieán vaø cho caùc nhoùm coøn laïi coù yù kieán. GV höôùng daãn trao ñoåi, thaûo luaän vaø nhaän xeùt, boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

Thöïc haønh laøm caùc caâu hoûi trong baøi theo yeâu caàu vaø söï höôùng daãn cuûa GV.

BT1. Thaønh ngöõ:+ Moät duyeân hai nôï

                               + Naêm naéng möôøi möa

    - So vôùi caùc töø ngöõ thoâng thöôøng: thaønh ngöõ coâ ñoïng, ngaén goïn, caáu taïo oån ñònh; qua hình aûnh cuï theå, sinh ñoäng theå hieän noäi dung khaùi quaùt vaø coù tính bieåu caûm.

BT2. Thaønh ngöõ:

  + Ñaàu traâu maët ngöïa: bieåu hieän tính chaát hung baïo, thuù vaät, voâ nhaân

   + Caù chaäu chim loàng: caûnh soáng tuø tuùng, chaät heïp, maát töï do.

   + Ñoäi trôøi ñaïp ñaát: loái soáng vaø haønh ñoäng töï do, ngang taøng, khoâng chòu boù buoäc, khoâng chòu khuaát phuïc baát cöù uy quyeàn naøo.

BT3. Ñieån coá: laø nhöõng söï vieäc tröôùc ñaây, hay caâu chöõ trong saùch ñôøi tröôùc ñöôïc daãn ra vaø söû duïng loàng gheùp vaøo baøi vaên, lôøi noùi ñeå noùi veà nhöõng ñieàu töông töï. Ñieån tích coù tính ngaén goïn, haøm suùc, thaâm thuùy.

BT4. Ñieån coá:

1


17’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05’

 

 

     - Ba thu: Kinh Thi coù caâu: “Nhaát nhaät baát kieán nhö tam thu heà” (Moät ngaøy khoâng thaáy maët nhau laâu nhö ba muøa thu). KT ñaõ töông tö TK thì moät ngaøy khoâng thaáy maët coù caûm giaùc laâu nhö 3 naêm tình cảm sâu nặng

     - Chín chöõ: coâng lao cuûa cha meï ñoái vôùi con (sinh(đẻ) , cuùc(nâng đ), phuû(vuốt ve), suùc(bú), tröôûng(nuôi lớn), duïc(dạy dỗ), coá(trông nôm), phuïc(xem tính nết dạy dỗ), phuùc(che ch)).

    - Lieãu Chöông Ñaøi: người đi làm quan xa viết thư về cho vợ “Cành liễu ở Chương Đài nay có còn không, hay tay khác đã vin bẻ mất rồi.

    - Maét xanh: Nguyễn Tịch đời Tấn: quý ai mắt xanh, không quý mắt trắng.

BT5. Thaønh ngöõ:

   a) Ma cuõ baét naït ma môùi: ngöôøi cuõ caäy quen bieát nhieàu maø leân maët, baét naït, doïa daãm ngöôøi môùi ñeán. Coù theå thay baèng cuïm töø: baét naït ngöôøi môùi.

       - Chaân öôùt chaân raùo: vöøa môùi ñeán, coøn laï laãm.

    b) Cöôõi ngöïa xem hoa: laøm vieäc qua loa, khoâng ñi saâu, ñi saùt, khoâng tìm hieåu thaáu ñaùo, kó löôõng. Coù theå thay baèng : qua loa.

     Khi thay theá baèng caùc töø ngöõ töông ñöông thì coù theå bieåu hieän ñöôïc phaàn nghóa cô baûn nhöng maát ñi phaàn saéc thaùi bieåu caûm, maát ñi tính hình töôïng, phaàn dieãn ñaït thöôøng daøi doøng.

BT6. Ñaët caâu vôùi caùc thaønh ngöõ:

HD HS thöïc hieän vaø boå sung.

BT7. Ñaët caâu vôùi caùc ñieån coá:

HD HS thöïc hieän vaø boå sung. 

 (2’)  3. Củng cố: Phát biểu về thành ngữ và điển cố là gì?

(1’)  4. Dn doø : Töï tìm hieåu theâm nhieàu thaønh ngöõ, ñieån coá khaùc, ñoïc vaø soaïn tröôùc baøi “Chieáu caàu hieàn” cuûa Ngoâ Thì Nhaäm, ñoïc tröôùc baøi ñoïc theâm “Xin laäp khoa luaät” cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä.

         5. Rút kinh nghiệm:

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU