Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
   Tư liệu tham khảo
   TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • LUẬT TRẺ EM
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   LUẬT TRẺ EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • LUẬT TRẺ EM
   Tư liệu tham khảo
   LUẬT TRẺ EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀI LÒNG 2019
   Tư liệu tham khảo
   PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀI LÒNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀI LÒNG 2019
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀI LÒNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • CÁC HĐ TẾT TRUNG THU 2019
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   CÁC HĐ TẾT TRUNG THU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • CÁC HĐ TẾT TRUNG THU 2019
   Tư liệu tham khảo
   CÁC HĐ TẾT TRUNG THU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH HG VONG TRUONG
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH HG VONG TRUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • SO DU GIO
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   SO DU GIO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • SO KH TCM
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   SO KH TCM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH HOI GIANG
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH HOI GIANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH NAM HOC 19-20
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH NAM HOC 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • kh t8
   Chuyên môn nhà trường
   kh t8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • ĐÓN BGD VÀ ĐT
   Tư liệu tham khảo
   ĐÓN BGD VÀ ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • ĐÓN BGD VÀ ĐT
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   ĐÓN BGD VÀ ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • THỦ TỤC KT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PC
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   THỦ TỤC KT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • THỦ TỤC KT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PC
   Tư liệu tham khảo
   THỦ TỤC KT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • PHỔ CẬP GD XÓA MÙ CHỮ
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   PHỔ CẬP GD XÓA MÙ CHỮ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • PHỔ CẬP GD XÓA MÙ CHỮ
   Tư liệu tham khảo
   PHỔ CẬP GD XÓA MÙ CHỮ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • KẾ HỌCH THỜI GIAN NĂM HOC 2019-2020
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   KẾ HỌCH THỜI GIAN NĂM HOC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • KẾ HỌCH THỜI GIAN NĂM HOC 2019-2020
   Tư liệu tham khảo
   KẾ HỌCH THỜI GIAN NĂM HOC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • LỚP BD CTV TT GD
   Tư liệu tham khảo
   LỚP BD CTV TT GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • LỚP BD CTV TT GD
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   LỚP BD CTV TT GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN HĐ HÈ VÀ CB NĂM HỌC 2019-2020
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   HƯỚNG DẪN HĐ HÈ VÀ CB NĂM HỌC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN HĐ HÈ VÀ CB NĂM HỌC 2019-2020
   Tư liệu tham khảo
   HƯỚNG DẪN HĐ HÈ VÀ CB NĂM HỌC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CC,VC
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CC,VC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CC,VC
   Tư liệu tham khảo
   KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CC,VC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ
   Tư liệu tham khảo
   QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011
   Tư liệu tham khảo
   SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019
   Tư liệu tham khảo
   TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
   Tư liệu tham khảo
   SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 31/2018/TT-BGDĐT
   Tư liệu tham khảo
   BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 31/2018/TT-BGDĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 31/2018/TT-BGDĐT
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 31/2018/TT-BGDĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CB,CC,VC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
   Tư liệu tham khảo
   QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CB,CC,VC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CB,CC,VC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CB,CC,VC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU HOC 27-8
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU HOC 27-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • PCCM 19-20
   Chuyên môn nhà trường
   PCCM 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY