GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7

 • lop 6
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

 • lop 6
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

 • lop 6
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

 • lop 6
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

 • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

 • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

 • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

 • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2017

 • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2017

 • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2017

 • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

 • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

 • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

 • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

 • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

 • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

 • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • Kịch bản tổng kết năm học
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

 • Kịch bản tổng kết năm học
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

 • Kịch bản tổng kết năm học
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

 • Kịch bản tổng kết năm học
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

 • Danh sách vận động học sinh các thôn
  PCCM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2016

 • Phân công coi thi HK II
  PCCM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2016

 • CV 219/PGD THI HKII
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2016

 • CV 219/PGD THI HKII
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2016

 • CV 219/PGD THI HKII
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2016

 • Kết luận kiểm tra HSCN
  PCCM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2016

 • Mẫu nước Oa
  PCCM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2016

 • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

 • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

 • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

 • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2015

 • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2015

 • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2015

 • QUY ĐỊNH SKKN
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • QUY ĐỊNH SKKN
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • QUY ĐỊNH SKKN
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Thi kiến thức liên môn
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Thi kiến thức liên môn
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Thi kiến thức liên môn
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Hoat động NGLL
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Hoat động NGLL
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Hoat động NGLL
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM
  Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

 • Công văn 10801 về việc hướng dẫn đổi mới SH tổ nhóm CM...
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2015