Giáo án Khác (Giáo dục Hướng nghiệp)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Hướng nghiệp) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Hướng nghiệp) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • kế hoạch tháng 10
   Tư liệu tham khảo
   kế hoạch tháng 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng môn lý
   Tư liệu tham khảo
   Danh mục đồ dùng môn lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Hình ảnh HDGDNGLL 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   Hình ảnh HDGDNGLL 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • PHÚNG ĐIẾU GV CHAU DOC
   Tư liệu tham khảo
   PHÚNG ĐIẾU GV CHAU DOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Sang Kien NGLL - GD KNS
   Tư liệu tham khảo
   Sang Kien NGLL - GD KNS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TỰ BDTX 2017-2018 CUA GIAO VIEN-bia
   Tư liệu tham khảo
   KE HOACH TỰ BDTX 2017-2018 CUA GIAO VIEN-bia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX
   Tư liệu tham khảo
   BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT
   Tư liệu tham khảo
   Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo BDTX
   Tư liệu tham khảo
   Báo cáo BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX THCS modul 6,32,39,41
   Tư liệu tham khảo
   BDTX THCS modul 6,32,39,41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch chuyên đề 3 BD CDNN GVTHCS hạng 2
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch chuyên đề 3 BD CDNN GVTHCS hạng 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
   Tư liệu tham khảo
   GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • BÀI TIỂU LUẬN SỐ 1 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TIỂU LUẬN SỐ 1 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • BÀI TIỂU LUẬN SỐ 2 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TIỂU LUẬN SỐ 2 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • BÀI TIỂU LUẬN SỐ 2 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TIỂU LUẬN SỐ 2 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • BÀI TIỂU LUẬN SỐ 1 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TIỂU LUẬN SỐ 1 LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG 2, NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • C CÔNG KHAI
   Tư liệu tham khảo
   C CÔNG KHAI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • C CÔNG KHAI
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   C CÔNG KHAI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • SỐ 1304
   Tư liệu tham khảo
   SỐ 1304

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • SỐ 1304
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   SỐ 1304

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • SỐ 1305
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   SỐ 1305

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • SỐ 1305
   Tư liệu tham khảo
   SỐ 1305

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ 45
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   THÔNG TƯ 45

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ 45
   Tư liệu tham khảo
   THÔNG TƯ 45

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • SỐ 1206
   Tư liệu tham khảo
   SỐ 1206

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • SỐ 1206
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   SỐ 1206

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • KH TT
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   KH TT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • KH TT
   Tư liệu tham khảo
   KH TT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • 38 KHPGD
   Tư liệu tham khảo
   38 KHPGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • 38 KHPGD
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   38 KHPGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • 162 kh pgd
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   162 kh pgd

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • 162 kh pgd
   Tư liệu tham khảo
   162 kh pgd

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • giao duc huong nghiep 9
   Tư liệu tham khảo
   giao duc huong nghiep 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • DS PHÒNG THI HKI
   DANH SÁCH NHẬP ĐIỂM
   DS PHÒNG THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử DANH SÁCH NHẬP ĐIỂM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • DS PHÒNG THI HKI
   Tư liệu tham khảo
   DS PHÒNG THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 5
   Nghiệp vụ thiết bị dạy học
   tieng anh 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nghiệp vụ thiết bị dạy học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Thực hiện TT số 22/2018 TT-BGDDT
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   Thực hiện TT số 22/2018 TT-BGDDT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Thực hiện TT số 22/2018 TT-BGDDT
   Tư liệu tham khảo
   Thực hiện TT số 22/2018 TT-BGDDT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Thông tu số 22/2018
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   Thông tu số 22/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Thông tu số 22/2018
   Tư liệu tham khảo
   Thông tu số 22/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn công tác thi đua khen thửong ngành GD
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   Hướng dẫn công tác thi đua khen thửong ngành GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn công tác thi đua khen thửong ngành GD
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn công tác thi đua khen thửong ngành GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • LUẬT TỐ CÁO
   Tư liệu tham khảo
   LUẬT TỐ CÁO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • LUẬT TỐ CÁO
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   LUẬT TỐ CÁO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • số 1665/TTCP-PC
   Tư liệu tham khảo
   số 1665/TTCP-PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • số 1665/TTCP-PC
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   số 1665/TTCP-PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY