Giáo án Khác (Mĩ thuật)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • HOP HDSP THANG 12 VA THI HKI 2018-2019
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 12 VA THI HKI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề mĩ thuật 6
   Giáo án khác
   Chuyên đề mĩ thuật 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Thời Khóa Biểu áp dụng từ tuần CM 13
   Giáo án khác
   Thời Khóa Biểu áp dụng từ tuần CM 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN SINH HOAT TO CHUYEN MON
   Giáo án khác
   HUONG DAN SINH HOAT TO CHUYEN MON

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Lay y kien gop y du thao luat GD sua doi
   Giáo án khác
   Lay y kien gop y du thao luat GD sua doi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 11
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Bìa phổ cập giáo dục hay
   Giáo án khác
   Bìa phổ cập giáo dục hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH BDTX 2018-2019
   Giáo án khác
   KE HOACH BDTX 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN NGHI HUU TRUOC TUOI (ND18 VÀ 113)
   Giáo án khác
   HUONG DAN NGHI HUU TRUOC TUOI (ND18 VÀ 113)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 10-2018
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 10-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TUYEN TRUYEN PHO BIEN PHAP LUAT 2018
   Giáo án khác
   KE HOACH TUYEN TRUYEN PHO BIEN PHAP LUAT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • MAU KE HOACH DAY HOC TANG TIET CUA GIAO VIEN
   Giáo án khác
   MAU KE HOACH DAY HOC TANG TIET CUA GIAO VIEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP RÈN KHẢ NĂNG KÍ HOẠ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Giáo án khác
   PHƯƠNG PHÁP RÈN KHẢ NĂNG KÍ HOẠ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • HO SO HNCBCC ( DU THAO)
   Giáo án khác
   HO SO HNCBCC ( DU THAO)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 09-2018
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 09-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • DANH SACH HOC SINH CHINH THUC 2018-2019
   Giáo án khác
   DANH SACH HOC SINH CHINH THUC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • danh sach lớp: 2018-2019
   Giáo án khác
   danh sach lớp: 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 7

  • BANG NHAN XET THI DUA 17-18
   Giáo án khác
   BANG NHAN XET THI DUA 17-18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 5
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH , PHAN CONG COI THI, LICH THI HK2: 2017-2018
   Giáo án khác
   KE HOACH , PHAN CONG COI THI, LICH THI HK2: 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 04-2018
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 04-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • HOP HDSP VA XET THANG HANG GV
   Giáo án khác
   HOP HDSP VA XET THANG HANG GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 3

  • GOP Y NOI DUNG CAU TRUC CHUONG TRINH SGK NGAY 19-01
   Giáo án khác
   GOP Y NOI DUNG CAU TRUC CHUONG TRINH SGK NGAY 19-01

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • PHIEU NHAN XET VA NỘI DUNG THUYET MINH SU DUNG TBDH
   Giáo án khác
   PHIEU NHAN XET VA NỘI DUNG THUYET MINH SU DUNG TBDH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2018

   Xem: 6

  • HOP HĐSP THANG 01 - 2018
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 01 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 0

  • BIEN BAN BAN GIAO - KIEM KE PHONG CHUC NANG
   Giáo án khác
   BIEN BAN BAN GIAO - KIEM KE PHONG CHUC NANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 3

  • mi thuat 9 Module 1 THCS file word.
   Giáo án khác
   mi thuat 9 Module 1 THCS file word.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 3

  • Module 1 THCS file word.
   Giáo án khác
   Module 1 THCS file word.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • Các Module THCS file word.
   Giáo án khác
   Các Module THCS file word.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 1

  • Module 1- 41 học bồi dưỡng thường xuyên THCS.
   Giáo án khác
   Module 1- 41 học bồi dưỡng thường xuyên THCS.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • KET QUA DIEM THI 4 MON TRAC NGHIEM HKI 2017-2018
   Giáo án khác
   KET QUA DIEM THI 4 MON TRAC NGHIEM HKI 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 12
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 9

  • HOP HĐSP THANG 12-2017
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 12-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 5

  • KE HOACH THI HKI
   Giáo án khác
   KE HOACH THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 9

  • Thiết kế và sử dụng trò chơi vào dạy học Mĩ thuật ở THCS
   Giáo án khác
   Thiết kế và sử dụng trò chơi vào dạy học Mĩ thuật ở THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 11-2017
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 11-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2017

   Xem: 0

  • mẫu dòng kẻ
   Giáo án khác
   mẫu dòng kẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2017

   Xem: 0

  • KE HOACH BDTX 2017-2018
   Giáo án khác
   KE HOACH BDTX 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch cá nhân mới nhất
   Giáo án khác
   kế hoạch cá nhân mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 10/2017
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 10/2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 5
   Giáo án khác
   giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 0

  • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 4
   Giáo án khác
   giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 18

  • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 3
   Giáo án khác
   giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 16

  • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 2
   Giáo án khác
   giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 13

  • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 1
   Giáo án khác
   giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 17

  • mt 8
   Giáo án khác
   mt 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật_ 3 cột_Mẫu khung
   Giáo án khác
   Giáo án Mĩ thuật_ 3 cột_Mẫu khung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2017

   Xem: 10

  • Kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo chủ để (THCS)
   Giáo án khác
   Kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo chủ để (THCS)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2017

   Xem: 0

  • TKB điểm 2 áp dụng từ ngày 18/09/2017
   Giáo án khác
   TKB điểm 2 áp dụng từ ngày 18/09/2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2017

   Xem: 7

  • TKB điểm 1 áp dụng từ ngày 18/09/2017
   Giáo án khác
   TKB điểm 1 áp dụng từ ngày 18/09/2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY