Giáo án Khác (Mĩ thuật)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020
   Giáo án khác
   Kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2019

   Xem: 0

  • Họp hội đồng sư phạm tháng 11/2019
   Giáo án khác
   Họp hội đồng sư phạm tháng 11/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2019

   Xem: 0

  • Họp hội đồng sư phạm tháng 11/2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Họp hội đồng sư phạm tháng 11/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2019

   Xem: 0

  • Mẫu đăng kí học BDTX
   Giáo án khác
   Mẫu đăng kí học BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • Mẫu đăng kí học BDTX
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Mẫu đăng kí học BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020
   Giáo án khác
   Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Họp HĐSP tháng 10/2019
   Giáo án khác
   Họp HĐSP tháng 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Họp HĐSP tháng 10/2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Họp HĐSP tháng 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 9 -2019
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 9 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 9 -2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HĐSP THANG 9 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM THI DUA 2019-2020
   3_HIỆU TRƯỞNG
   BANG DIEM THI DUA 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM THI DUA 2019-2020
   Giáo án khác
   BANG DIEM THI DUA 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
   Giáo án khác
   V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 1

  • V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
   3_HIỆU TRƯỞNG
   V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Phân pctt. Mt theo chuẩn ký năng. 2018.19
   Giáo án khác
   Phân pctt. Mt theo chuẩn ký năng. 2018.19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 1

  • HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC
   Giáo án khác
   HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 4-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HĐSP THANG 4-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 4-2019
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 4-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • dia li
   Giáo án khác
   dia li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Lòng ghép, tích hợp văn hóa và cảnh đẹp của địa phương trong phân môn vẽ tranh
   Giáo án khác
   Lòng ghép, tích hợp văn hóa và cảnh đẹp của địa phương trong phân môn vẽ tranh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 3-2019
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 3-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 3-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HDSP THANG 3-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • hop HDSP thang 02-2019
   Giáo án khác
   hop HDSP thang 02-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • hop HDSP thang 02-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   hop HDSP thang 02-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 2THEO PP ĐAN MẠCH
   Mĩ thuật Đan Mạch lớp 1
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 2THEO PP ĐAN MẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật Đan Mạch lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0