Giáo án Khác (Mĩ thuật)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BANG DIEM THI DUA 2019-2020
   3_HIỆU TRƯỞNG
   BANG DIEM THI DUA 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM THI DUA 2019-2020
   Giáo án khác
   BANG DIEM THI DUA 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
   Giáo án khác
   V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 1

  • V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
   3_HIỆU TRƯỞNG
   V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Phân pctt. Mt theo chuẩn ký năng. 2018.19
   Giáo án khác
   Phân pctt. Mt theo chuẩn ký năng. 2018.19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 1

  • HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC
   Giáo án khác
   HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HUONG DAN ĐGCNN VA MAU DANH GIA VIEN CHUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 4-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HĐSP THANG 4-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 4-2019
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 4-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • dia li
   Giáo án khác
   dia li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Lòng ghép, tích hợp văn hóa và cảnh đẹp của địa phương trong phân môn vẽ tranh
   Giáo án khác
   Lòng ghép, tích hợp văn hóa và cảnh đẹp của địa phương trong phân môn vẽ tranh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 3-2019
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 3-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 3-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HDSP THANG 3-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • hop HDSP thang 02-2019
   Giáo án khác
   hop HDSP thang 02-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • hop HDSP thang 02-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   hop HDSP thang 02-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 2THEO PP ĐAN MẠCH
   Mĩ thuật Đan Mạch lớp 1
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 2THEO PP ĐAN MẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật Đan Mạch lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 1THEO PP ĐAN MẠCH
   Mĩ thuật Đan Mạch lớp 1
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 1THEO PP ĐAN MẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật Đan Mạch lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • hop hdsp thang 01 nam 2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   hop hdsp thang 01 nam 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • hop hdsp thang 01 nam 2019
   Giáo án khác
   hop hdsp thang 01 nam 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 01-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HDSP THANG 01-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 01-2019
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 01-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 01-2019 VA CAC VAN BÁN CO LIEN QUAN
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 01-2019 VA CAC VAN BÁN CO LIEN QUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 01-2019 VA CAC VAN BÁN CO LIEN QUAN
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HDSP THANG 01-2019 VA CAC VAN BÁN CO LIEN QUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • sao khóa nick tôi vậy
   Giáo án khác
   sao khóa nick tôi vậy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 17
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 15
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 14
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 4 TUẦN 13
   Giáo án khác
   giao an theo tuan lop 4 TUẦN 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • MAU NHAN XET THI DUA HK, NAM HOC
   Giáo án khác
   MAU NHAN XET THI DUA HK, NAM HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • MAU NHAN XET THI DUA HK, NAM HOC
   3_HIỆU TRƯỞNG
   MAU NHAN XET THI DUA HK, NAM HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 12 VA THI HKI 2018-2019
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 12 VA THI HKI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 12 VA THI HKI 2018-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HDSP THANG 12 VA THI HKI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề mĩ thuật 6
   Giáo án khác
   Chuyên đề mĩ thuật 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 1

  • Thời Khóa Biểu áp dụng từ tuần CM 13
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Thời Khóa Biểu áp dụng từ tuần CM 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Thời Khóa Biểu áp dụng từ tuần CM 13
   Giáo án khác
   Thời Khóa Biểu áp dụng từ tuần CM 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN SINH HOAT TO CHUYEN MON
   Giáo án khác
   HUONG DAN SINH HOAT TO CHUYEN MON

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN SINH HOAT TO CHUYEN MON
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HUONG DAN SINH HOAT TO CHUYEN MON

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Lay y kien gop y du thao luat GD sua doi
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Lay y kien gop y du thao luat GD sua doi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Lay y kien gop y du thao luat GD sua doi
   Giáo án khác
   Lay y kien gop y du thao luat GD sua doi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 11
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 11
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HĐSP THANG 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Bìa phổ cập giáo dục hay
   Giáo án khác
   Bìa phổ cập giáo dục hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH BDTX 2018-2019
   Giáo án khác
   KE HOACH BDTX 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH BDTX 2018-2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH BDTX 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN NGHI HUU TRUOC TUOI (ND18 VÀ 113)
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HUONG DAN NGHI HUU TRUOC TUOI (ND18 VÀ 113)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN NGHI HUU TRUOC TUOI (ND18 VÀ 113)
   Giáo án khác
   HUONG DAN NGHI HUU TRUOC TUOI (ND18 VÀ 113)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ 3
   Giáo án khác
   CHỦ ĐỀ 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ
   Giáo án khác
   CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY