Giáo án Khác Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BAO CAO DANG VIEN CHẤP HÀNH 2018
   Lưu trữ tạm thời
   BAO CAO DANG VIEN CHẤP HÀNH 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Lưu trữ tạm thời
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Lưu trữ tạm thời
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018
   Lưu trữ tạm thời
   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn luyện học sinh giỏi lop 3
   Lưu trữ tạm thời
   Ôn luyện học sinh giỏi lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 4. Did you go to the party?
   Lưu trữ tạm thời
   Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 4. Did you go to the party?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 2018
   Lưu trữ tạm thời
   PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
   Lưu trữ tạm thời
   PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN HỌC KỲ I
   Lưu trữ tạm thời
   BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN HỌC KỲ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN TỰ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI TẬP SỰ (THỬ VIỆC)
   Lưu trữ tạm thời
   BẢN TỰ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI TẬP SỰ (THỬ VIỆC)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN ĐĂNG KÝ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   Lưu trữ tạm thời
   BẢN ĐĂNG KÝ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
   Lưu trữ tạm thời
   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
   Lưu trữ tạm thời
   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
   Lưu trữ tạm thời
   BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
   Lưu trữ tạm thời
   PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH HĐ CÁ NHÂN
   Lưu trữ tạm thời
   KẾ HOẠCH HĐ CÁ NHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • BỘ ĐỀ THI TIẾNG VIỆT CNGD1
   Lưu trữ tạm thời
   BỘ ĐỀ THI TIẾNG VIỆT CNGD1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Hình học 7 3cootj chuẩn KTKN
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Hình học 7 3cootj chuẩn KTKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • ba cột chuẩn KTKN
   Lưu trữ tạm thời
   ba cột chuẩn KTKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • kịch bản mc đám cưới quê hay
   Lưu trữ tạm thời
   kịch bản mc đám cưới quê hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • NGHỀ MC ĐÁM CƯỚI - BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
   Lưu trữ tạm thời
   NGHỀ MC ĐÁM CƯỚI - BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • ic3 spark lớp 4 tuần 1 đến 15
   Lưu trữ tạm thời
   ic3 spark lớp 4 tuần 1 đến 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • đề thi hk1 vật lý 7 có ma trận mới 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   đề thi hk1 vật lý 7 có ma trận mới 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • đề thi hk1 vật lý 6 có ma trận mới 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   đề thi hk1 vật lý 6 có ma trận mới 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập Ngữ văn 8 kì 1
   Lưu trữ tạm thời
   Đề cương ôn tập Ngữ văn 8 kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018
   Lưu trữ tạm thời
   bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN ANH 6 MOI TRON BO
   Lưu trữ tạm thời
   GIAO AN ANH 6 MOI TRON BO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • đề thi hki địa 9
   Lưu trữ tạm thời
   đề thi hki địa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 5 CÓ TÍCH HỌP CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC TP CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN LỚP 5 CÓ TÍCH HỌP CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC TP CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm điểm đảng viên bí thư chi bộ 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Kiểm điểm đảng viên bí thư chi bộ 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tăng tiết TOAN 6 đầy đủ học kì 1
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án tăng tiết TOAN 6 đầy đủ học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Sơ đồ lớp
   Lưu trữ tạm thời
   Sơ đồ lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt
   Lưu trữ tạm thời
   Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 8 sach moi
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 8 sach moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi Sinh học 7
   Lưu trữ tạm thời
   Đề cương ôn thi Sinh học 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018
   Lưu trữ tạm thời
   bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ2. Bài 4. Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
   Lưu trữ tạm thời
   CĐ2. Bài 4. Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN NĂM 2018
   Lưu trữ tạm thời
   KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN NĂM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • BAN KIEM DIEM DANG VIEN 2018-2019 MOI NHAT
   Lưu trữ tạm thời
   BAN KIEM DIEM DANG VIEN 2018-2019 MOI NHAT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • làm quen văn học
   Lưu trữ tạm thời
   làm quen văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 2 ca năm
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp 2 ca năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 6
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuần 13
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4 tuần 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16 Lớp 1H
   Lưu trữ tạm thời
   Tuần 16 Lớp 1H

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 2 VNEN (Tuần 11-15)
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án lớp 2 VNEN (Tuần 11-15)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Gióa án lớp 2 VNEN (Tuần 6-10)
   Lưu trữ tạm thời
   Gióa án lớp 2 VNEN (Tuần 6-10)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY