Giáo án PowerPoint

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án PowerPoint và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án PowerPoint hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIAO AN TIN 6 HK1 NAM HOC 17-18
   Power Point
   GIAO AN TIN 6 HK1 NAM HOC 17-18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 8
   Power Point
   tin hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 9
   Power Point
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2017

   Xem: 13

  • giáo án sử 6
   Power Point
   giáo án sử 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2017

   Xem: 13

  • Giao Trinh Power Point 2010
   Power Point
   Giao Trinh Power Point 2010

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2017

   Xem: 1

  • giáo án mẫu giáo lớn
   Power Point
   giáo án mẫu giáo lớn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • Phương tiện giao tiếp
   Power Point
   Phương tiện giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2016

   Xem: 0

  • chuyện ngụ ngôn
   Power Point
   chuyện ngụ ngôn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2016

   Xem: 0

  • chuong trinh van nghe
   Power Point
   chuong trinh van nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • kich ban van nghe
   Power Point
   kich ban van nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 18

  • de thi tieng anh lop 5
   Power Point
   de thi tieng anh lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • de thi tieng anh lop 4
   Power Point
   de thi tieng anh lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • de thi Tieng Anh lop 3
   Power Point
   de thi Tieng Anh lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach viet dung viet dep
   Power Point
   ke hoach viet dung viet dep

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach boi duong hoc sinh nang khieu
   Power Point
   ke hoach boi duong hoc sinh nang khieu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 49

  • ke hoach chuyen mon nam 2015-2016
   Power Point
   ke hoach chuyen mon nam 2015-2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach chuyen mon thang 3
   Power Point
   ke hoach chuyen mon thang 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach hoi khoe phu dong cap truong
   Power Point
   ke hoach hoi khoe phu dong cap truong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 11

  • ke hoach tap luyen hoi khoe phu dong
   Power Point
   ke hoach tap luyen hoi khoe phu dong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach giu vo sach viet chu dep
   Power Point
   ke hoach giu vo sach viet chu dep

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach kiem tra hoc ki I
   Power Point
   ke hoach kiem tra hoc ki I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 10

  • ke hoach thi viet chu dep cap truong
   Power Point
   ke hoach thi viet chu dep cap truong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ke hoach giao luu net ve xanh
   Power Point
   ke hoach giao luu net ve xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • bien ban xet SKKN
   Power Point
   bien ban xet SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 25

  • ban thanh tich GVDG
   Power Point
   ban thanh tich GVDG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • de thi giao vin day gioi tieu hoc
   Power Point
   de thi giao vin day gioi tieu hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • bien ban xet giao vien day gioi
   Power Point
   bien ban xet giao vien day gioi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 2

  • phieu cham SKKN
   Power Point
   phieu cham SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • ket qua ke chuyen theo sach
   Power Point
   ket qua ke chuyen theo sach

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • mau danh sach ke chuyen theo sanh
   Power Point
   mau danh sach ke chuyen theo sanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 8

  • ke hoach ke chuyen theo sach
   Power Point
   ke hoach ke chuyen theo sach

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • bien ban kiem tra chuyen mon
   Power Point
   bien ban kiem tra chuyen mon

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • TẠO HIỆU ỨNG & LIÊN KẾT TRONG POWERPOINT 2003
   Power Point
   TẠO HIỆU ỨNG & LIÊN KẾT TRONG POWERPOINT 2003

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2016

   Xem: 0

  • xem 2015
   Power Point
   xem 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2016

   Xem: 0

  • BaiTapTH3_Lop
   Power Point
   BaiTapTH3_Lop

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2015

   Xem: 0

  • giao an hay
   Power Point
   giao an hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2015

   Xem: 0

  • giáo án chủ điểm gia đình
   Power Point
   giáo án chủ điểm gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2015

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG
   Power Point
   CHUYÊN ĐỀ BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2015

   Xem: 11

  • GIÁO TRÌNH POWERPOINT RẤT HAY
   Power Point
   GIÁO TRÌNH POWERPOINT RẤT HAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2015

   Xem: 0

  • Giáo trình PowerPoint 2007
   Power Point
   Giáo trình PowerPoint 2007

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • giao an tieu hoc
   Power Point
   giao an tieu hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2015

   Xem: 9

  • de thi giua hoc ki 2 mon tieng viet lop 5
   Power Point
   de thi giua hoc ki 2 mon tieng viet lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2015

   Xem: 0

  • giáo an ngử van 9 tuyet hay
   Power Point
   giáo an ngử van 9 tuyet hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2015

   Xem: 0

  • Các phím tắt trong soạn thảo văn bản
   Power Point
   Các phím tắt trong soạn thảo văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 11

  • thuc hien tinh toan tren trang tinh
   Power Point
   thuc hien tinh toan tren trang tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2014

   Xem: 0

  • ppct mon tin
   Power Point
   ppct mon tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2014

   Xem: 1

  • Chỉnh cho ảnh sáng hơn với Photoshop để chiếu trong Powerpoint
   Power Point
   Chỉnh cho ảnh sáng hơn với Photoshop để chiếu trong Powerpoint

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2014

   Xem: 0

  • Tách Âm Thanh Từ File Âm Thanh Lớn
   Power Point
   Tách Âm Thanh Từ File Âm Thanh Lớn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2014

   Xem: 12

  • Bộ công cụ chủ đề trường mầm non 2014
   Power Point
   Bộ công cụ chủ đề trường mầm non 2014

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2014

   Xem: 24

  • Giao an tieng anh 5 moi tron bo
   Power Point
   Giao an tieng anh 5 moi tron bo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY