Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án PowerPoint và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án PowerPoint hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án PowerPoint

 • tin hoc 8
  Power Point
  tin hoc 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 9
  Power Point
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • giáo án sử 6
  Power Point
  giáo án sử 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 13

 • Giao Trinh Power Point 2010
  Power Point
  Giao Trinh Power Point 2010

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

 • giáo án mẫu giáo lớn
  Power Point
  giáo án mẫu giáo lớn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • Phương tiện giao tiếp
  Power Point
  Phương tiện giao tiếp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

  Xem: 0

 • chuyện ngụ ngôn
  Power Point
  chuyện ngụ ngôn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2016

  Xem: 0

 • chuong trinh van nghe
  Power Point
  chuong trinh van nghe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • kich ban van nghe
  Power Point
  kich ban van nghe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 18

 • de thi tieng anh lop 5
  Power Point
  de thi tieng anh lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • de thi tieng anh lop 4
  Power Point
  de thi tieng anh lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • de thi Tieng Anh lop 3
  Power Point
  de thi Tieng Anh lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach viet dung viet dep
  Power Point
  ke hoach viet dung viet dep

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach boi duong hoc sinh nang khieu
  Power Point
  ke hoach boi duong hoc sinh nang khieu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 47

 • ke hoach chuyen mon nam 2015-2016
  Power Point
  ke hoach chuyen mon nam 2015-2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach chuyen mon thang 3
  Power Point
  ke hoach chuyen mon thang 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach hoi khoe phu dong cap truong
  Power Point
  ke hoach hoi khoe phu dong cap truong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach tap luyen hoi khoe phu dong
  Power Point
  ke hoach tap luyen hoi khoe phu dong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach giu vo sach viet chu dep
  Power Point
  ke hoach giu vo sach viet chu dep

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach kiem tra hoc ki I
  Power Point
  ke hoach kiem tra hoc ki I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach thi viet chu dep cap truong
  Power Point
  ke hoach thi viet chu dep cap truong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ke hoach giao luu net ve xanh
  Power Point
  ke hoach giao luu net ve xanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • bien ban xet SKKN
  Power Point
  bien ban xet SKKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 22

 • ban thanh tich GVDG
  Power Point
  ban thanh tich GVDG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • de thi giao vin day gioi tieu hoc
  Power Point
  de thi giao vin day gioi tieu hoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • bien ban xet giao vien day gioi
  Power Point
  bien ban xet giao vien day gioi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 68

 • phieu cham SKKN
  Power Point
  phieu cham SKKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • ket qua ke chuyen theo sach
  Power Point
  ket qua ke chuyen theo sach

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • mau danh sach ke chuyen theo sanh
  Power Point
  mau danh sach ke chuyen theo sanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 8

 • ke hoach ke chuyen theo sach
  Power Point
  ke hoach ke chuyen theo sach

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • bien ban kiem tra chuyen mon
  Power Point
  bien ban kiem tra chuyen mon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • TẠO HIỆU ỨNG & LIÊN KẾT TRONG POWERPOINT 2003
  Power Point
  TẠO HIỆU ỨNG & LIÊN KẾT TRONG POWERPOINT 2003

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 0

 • xem 2015
  Power Point
  xem 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2016

  Xem: 0

 • BaiTapTH3_Lop
  Power Point
  BaiTapTH3_Lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 0

 • giao an hay
  Power Point
  giao an hay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2015

  Xem: 0

 • giáo án chủ điểm gia đình
  Power Point
  giáo án chủ điểm gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2015

  Xem: 0

 • CHUYÊN ĐỀ BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG
  Power Point
  CHUYÊN ĐỀ BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2015

  Xem: 0

 • GIÁO TRÌNH POWERPOINT RẤT HAY
  Power Point
  GIÁO TRÌNH POWERPOINT RẤT HAY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2015

  Xem: 0

 • Giáo trình PowerPoint 2007
  Power Point
  Giáo trình PowerPoint 2007

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2015

  Xem: 0

 • giao an tieu hoc
  Power Point
  giao an tieu hoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2015

  Xem: 0

 • de thi giua hoc ki 2 mon tieng viet lop 5
  Power Point
  de thi giua hoc ki 2 mon tieng viet lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 0

 • giáo an ngử van 9 tuyet hay
  Power Point
  giáo an ngử van 9 tuyet hay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2015

  Xem: 0

 • Các phím tắt trong soạn thảo văn bản
  Power Point
  Các phím tắt trong soạn thảo văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2015

  Xem: 7

 • thuc hien tinh toan tren trang tinh
  Power Point
  thuc hien tinh toan tren trang tinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2014

  Xem: 0

 • ppct mon tin
  Power Point
  ppct mon tin

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2014

  Xem: 0

 • Chỉnh cho ảnh sáng hơn với Photoshop để chiếu trong Powerpoint
  Power Point
  Chỉnh cho ảnh sáng hơn với Photoshop để chiếu trong Powerpoint

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

  Xem: 0

 • Tách Âm Thanh Từ File Âm Thanh Lớn
  Power Point
  Tách Âm Thanh Từ File Âm Thanh Lớn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2014

  Xem: 0

 • Bộ công cụ chủ đề trường mầm non 2014
  Power Point
  Bộ công cụ chủ đề trường mầm non 2014

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2014

  Xem: 0

 • Giao an tieng anh 5 moi tron bo
  Power Point
  Giao an tieng anh 5 moi tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2014

  Xem: 0

 • Patch iSpring Suite 7.0.0 Build 6439
  Power Point
  Patch iSpring Suite 7.0.0 Build 6439

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2014

  Xem: 0

 • Việt Hóa iSpring Suite 7.0.0 Build 6310 & 6439
  Power Point
  Việt Hóa iSpring Suite 7.0.0 Build 6310 & 6439

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 94

 • Chiếc nón kỳ diệu vtv3
  Power Point
  Chiếc nón kỳ diệu vtv3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Power Point

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY