GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tin học

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

 • Biên bản đánh giá viên chức năm 2016-2017
  Các biểu mẫu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các biểu mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • quyết định thi đua khen thưởng 2017-2018
  Các biểu mẫu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các biểu mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • thi dua 2018
  Thi đua khen thưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thi đua khen thưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • tổng hợp giấy đi đường 2017
  Bảng lương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Bảng lương

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • bảng lương năm 2017
  Bảng lương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Bảng lương

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • hồ sơ năng lương đợt 1/2018
  Bảng lương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Bảng lương

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • documets_Linh
  Hồ sơ Hiệu trưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ Hiệu trưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • file XLS _Linh
  Hồ sơ Hiệu trưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ Hiệu trưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • file word
  Hồ sơ Hiệu trưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ Hiệu trưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Documets
  Hồ sơ Ban giám hiệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ Ban giám hiệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • My documents
  Hồ sơ Ban giám hiệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ Ban giám hiệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 5-2018
  Hội Đồng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hội Đồng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • 100 de thi tin hoc va nha truong
  Đề thi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • giáo án tuần 35-37 năm 2017-2018
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • MẪU HỌC PHÍ 2017-2018
  Biểu mẫu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Biểu mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • MẪU HỌC PHÍ 2017-2018
  Excel

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • ke hoach nhanh 2017
  Hồ sơ TPT Đội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ TPT Đội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • ke hoach nhanh 2018
  Hồ sơ TPT Đội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ TPT Đội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • Giáo án Nhanh
  Hồ sơ TPT Đội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ TPT Đội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giao an Tin Hoc 7 HKII N20172018
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giao an Tin Hoc 7 HKII N20172018
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giao an Tin Hoc 7 HKII N20172018
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giao an Tin Hoc 7 HKII N20172018
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án tin 6-HKII-20172018
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án tin 6-HKII-20172018
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án tin 6-HKII-20172018
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án tin 6-HKII-20172018
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giao an Tin Hoc 7 HKII N20172018
  Tin học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Giáo án tin 6-HKII-20172018
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • tin8
  Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • KHDH-Tin học 6. Tuan 36
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • KHDH-Tin học 6. Tuan 36
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • KHDH-Tin học 6. Tuan 36
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • KHDH-Tin học 6. Tuan 36
  Tin học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 36
  Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018