Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Caân baèng phöông trình phaûn öùng

CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU

 

 Trang 1/2


Caân baèng phöông trình phaûn öùng

 1.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
 2.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
 3.     M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
 4.     M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
 5.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
 6.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
 7.     M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
 8.     M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
 9.     M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
 10. M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
 11. FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 12. FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
 13. Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 14. Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
 15. Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
 16. KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
 17. H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
 18. H2SO3 + H2S --> S + H2O
 19. O3 + KI + H­2O --> O2 + I2 + KOH
 20. KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
 21. H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
 22. Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
 23. M + HNO3 --> M(NO3)n­ + NxOy­ + H2O
 24. S + KOH --> K2S + K2SO3 + H­2O
 25. H2SO3 + H2S --> S + H2O
 26. Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
 27. Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
 28. S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
 29. Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
 30. Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
 31. KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
 32. CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
 33. KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
 34. KClO3 --> KCl + KClO4
 35. NO2 + H2O --> HNO3 + NO
 36. Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
 37. CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
 38. HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
 39. Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
 40. Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
 41. S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
 42. Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
 43. Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
 44. FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 45. FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
 46. FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
 47. Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
 48. Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
 49. MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
 50. FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
 51. KClO3 + NH3 --> KNO­3 + KCl + Cl2 + H2O
 52. K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
 53. NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
 54. K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
 55. FeCl2 + H2O2 + HCl  FeCl3 + H2O
 56. I2 + Na2S2O3 Na2S4O6 + NaI
 57. R2On + NH3 R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
 58. KI + HNO3 I2 + KNO3 + NO + H2O
 59. H2S + HNO3 H2SO4 + NO + H2O
 60. MnO2 + O2 + KOH K2MnO4 + H2O
 61. K2MnO+ H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
 62. KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
 63. KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
 64. KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
 65. Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl3 + CO + CaCl2
 66. As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
 67. Al + NaNO3 + NaOH --> Na3AlO3 NH3 + H2O
 68. K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
 69. Mn(OH)2 + Cl2 + KOH MnO2 + KCl + H2O
 70. As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
 71. NaBr + NaBrO3 + H2SO4 -->  Br2 + Na2SO4 + H2O
 72. Cr2O3 + KNO3 + KOH K2CrO4 + KNO2 + H2O.
 73. CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
 74. NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
 75. KMnO+  K2SO3 + H2O --> MnO2+ K2SO4 + KOH
 76. KMnO+  KNO2 + H2O --> MnO2+ KNO3 + KOH
 77. KMnO+  SO2­ + H2SO4 -->MnSO4 + K2SO4 + H2O
 78. FeS2 + HNO3 + HCl FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
 79. FeS + HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
 80. FeS2 + HNO3  --> Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2Ox + H2O
 81. Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O
 82. FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
 83. CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
 84. CrCl3 + Na2O2 + NaOH --> Na2CrO4 + NaCl + H2O
 85. CrCl3 + Na2O2 + NaOH --> Na2CrO4 + NaCl + H2O
 86. FeS2 + HNO3 + HCl --> FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
 87. FeS + HNO3 --> Fe3(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
 88. MnO2 + KBr + H2SO4 Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 Trang 1/2


Caân baèng phöông trình phaûn öùng

 

 1. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
 2. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 3. KMnO4 + SnO4 + H2SO4 Sn(SO4)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 4. Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
 5. H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + H2O + K2SO4 + CO2
 6. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 7. Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + N2O +  NO + NH4NO3 + H2O
 8. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O --> CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
 9. NaBr + KMnO4 + H2SO4 --> Br2 + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
 10. K2MnO+  MnO2 + H2SO4 --> KMnO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 11. KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
 12. KMnO+  KI + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + I2 + H2O
 13. KMnO+  PH3 + H2SO4 --> MnSO4 + H3PO4 + K2SO4 + H2O
 14. KMnO+  K2SO3 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + H2O
 15. KMnO+  Na2SO3 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
 16. KMnO+  HNO2 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + HNO3 + H2O
 17. KMnO+  H2S + H2SO4 --> S + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 18. KMnO+  H2O2 + H2SO4 --> O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 19. KMnO+  C2H5OH + H2SO4 --> C2H4O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
 20. KMnO+  C2H2 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
 21. K2Cr2O7 + Al + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 22. K2Cr2O7 + SnCl2 + HCl --> CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O
 23. K2Cr2O7 + C12H22O11 --> Cr2O3 + K2CO3 + CO2 + H2O
 24. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4
 25. Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + N2O + NO + NH4NO3 + H2O
 26. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O --> CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
 27. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 --> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O
 28. CnH2n + KMnO4 + H2O --> CnH2n(OH)2 + MnO2 + KOH
 29. NaBr + KMnO4 + H2SO4 --> Br2 + MnO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
 30. K2Cr2O7 + Al + H2SO4 -->Cr2(SO4)3 + Al2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 1. FeS2 + Cu2S + HNO3 Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O

 

 

TÓM TẮT SẢN PHẨM KHỬ KHI CHO KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXÍT

 Vàng (Au) ,Bạch kim (Pt)  không tác dụng với các axít mà chỉ tan trong nước cường toan : hỗn hợp 3HCl + HNO3  

 

 

KL trước H

Hóa trị

HCl

M + HCl --> MCln + n/2 H2

Thấp

H2SO4 loãng

M + H2SO4 l --> M2(SO4)n + H2

H2SO4 đặc

M + H2SO4 đ --> M2(SO4)n + [ SO2 , S , H2S ] +  H2O

Cao

HNO3 loãng

M + HNO3 l --> M(NO3)n + [NH4NO3, N2 , N2O,NO]+  H2O

HNO3 đặc 

M + HNO3 đặc --> M(NO3)n + NO2 +   H2O

 

KL sau H

 

HCl

Không phản ứng

 

H2SO4 loãng

Không phản ứng

 

H2SO4 đặc

M + H2SO4 đ --> M2(SO4)n +  SO2  +  H2O

Cao

HNO3 loãng

M + HNO3 l --> M(NO3)n + NO+  H2O

HNO3 đặc 

M + HNO3 đặc --> M(NO3)n + NO2 +   H2O

 

 

 

Chú ý : Al,Fe,Cr,Mn thụ động trong HNO3 , H2SO4 đặc nguội .Sách mới chỉ có Al, Fe là thụ động

 

 Trang 1/2

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Đăng ngày 11/5/2009 7:11:59 AM | Thể loại: Hóa học 10 | Lần tải: 889 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử, Hóa học 10. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử thuộc chủ đề Hóa học 10 được chia sẽ bởi thành viên Thắng Huỳnh Võ Việt tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Hóa học 10 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Hóa học Hóa học 10 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O M2Ox +

https://nslide.com/giao-an/119-bai-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu.le9zuq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hóa học 10


CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU

M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
O3 + KI + H2O --> O2 + I2 + KOH
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
KClO3 --> KCl + KClO4
NO2 + H2O --> HNO3 + NO
Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
FeCl2 + H2O2 + HCl ( FeCl3 + H2O
I2 + Na2S2O3 ( Na2S4O6 + NaI
R2On + NH3 ( R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
KI + HNO3 ( I2 + KNO3 + NO + H2O
H2S + HNO3 ( H2SO4 + NO + H2O
MnO2 + O2 + KOH ( K2MnO4 + H2O
K2MnO4 + H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl3 + CO + CaCl2
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
Al + NaNO3 + NaOH --> Na3AlO3 NH3 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
Mn(OH)2 + Cl2 + KOH ( MnO2 + KCl + H2O
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
Cr2O3 + KNO3 + KOH ( K2CrO4 + KNO2 + H2O.
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
KMnO4 + K2SO3 + H2O --> MnO2+ K2SO4 + KOH
KMnO4 + KNO2 + H2O --> MnO2+ KNO3 + KOH
KMnO4 + SO2 + H2SO4 -->MnSO4 + K2SO4 + H2O
FeS2 + HNO3 + HCl ( FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
FeS + HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2Ox + H2O
Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
CrCl3 + Na2O2 + NaOH -->

Sponsor Documents