nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Giáo án điện tử Hóa học 10 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 11/5/2009 7:11:59 AM
Kích thước: 0.07 M
Lần tải: 889
Tác giả: Thắng Huỳnh Võ Việt
Nguồn: suu tam
File đính kèm: canbang.DOC
Xem: 1969
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Hóa học 10, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử Hóa học 10 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Loại file: doc | Kích thước: 0.07 M | Lần tải: 889 | Xem: 1969 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Hóa học 10 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử mien phi,tai lieu 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử mien phi,bai giang 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU

M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
O3 + KI + H2O --> O2 + I2 + KOH
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
KClO3 --> KCl + KClO4
NO2 + H2O --> HNO3 + NO
Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
FeCl2 + H2O2 + HCl ( FeCl3 + H2O
I2 + Na2S2O3 ( Na2S4O6 + NaI
R2On + NH3 ( R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
KI + HNO3 ( I2 + KNO3 + NO + H2O
H2S + HNO3 ( H2SO4 + NO + H2O
MnO2 + O2 + KOH ( K2MnO4 + H2O
K2MnO4 + H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl3 + CO + CaCl2
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
Al + NaNO3 + NaOH --> Na3AlO3 NH3 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
Mn(OH)2 + Cl2 + KOH ( MnO2 + KCl + H2O
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
Cr2O3 + KNO3 + KOH ( K2CrO4 + KNO2 + H2O.
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
KMnO4 + K2SO3 + H2O --> MnO2+ K2SO4 + KOH
KMnO4 + KNO2 + H2O --> MnO2+ KNO3 + KOH
KMnO4 + SO2 + H2SO4 -->MnSO4 + K2SO4 + H2O
FeS2 + HNO3 + HCl ( FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
FeS + HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2Ox + H2O
Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
CrCl3 + Na2O2 + NaOH -->

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download canbang.DOC