119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử giáo án Hóa học 10

  Đánh giá    Viết đánh giá
 889       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
le9zuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/5/2009 7:11:59 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
889
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU
M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
O3 + KI + H2O --> O2 + I2 + KOH
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
KClO3 --> KCl + KClO4
NO2 + H2O --> HNO3 + NO
Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
FeCl2 + H2O2 + HCl ( FeCl3 + H2O
I2 + Na2S2O3 ( Na2S4O6 + NaI
R2On + NH3 ( R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
KI + HNO3 ( I2 + KNO3 + NO + H2O
H2S + HNO3 ( H2SO4 + NO + H2O
MnO2 + O2 + KOH ( K2MnO4 + H2O
K2MnO4 + H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl3 + CO + CaCl2
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
Al + NaNO3 + NaOH --> Na3AlO3 NH3 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
Mn(OH)2 + Cl2 + KOH ( MnO2 + KCl + H2O
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
Cr2O3 + KNO3 + KOH ( K2CrO4 + KNO2 + H2O.
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
KMnO4 + K2SO3 + H2O --> MnO2+ K2SO4 + KOH
KMnO4 + KNO2 + H2O --> MnO2+ KNO3 + KOH
KMnO4 + SO2 + H2SO4 -->MnSO4 + K2SO4 + H2O
FeS2 + HNO3 + HCl ( FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
FeS + HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2Ox + H2O
Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
CrCl3 + Na2O2 + NaOH -->

Caân baèng phöông trình phaûn öùng

CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU

 

 Trang 1/2


Caân baèng phöông trình phaûn öùng

 1.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
 2.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
 3.     M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
 4.     M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
 5.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
 6.     M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
 7.     M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
 8.     M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
 9.     M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
 10. M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
 11. FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 12. FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
 13. Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 14. Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
 15. Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
 16. KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
 17. H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
 18. H2SO3 + H2S --> S + H2O
 19. O3 + KI + H­2O --> O2 + I2 + KOH
 20. KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
 21. H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
 22. Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
 23. M + HNO3 --> M(NO3)n­ + NxOy­ + H2O
 24. S + KOH --> K2S + K2SO3 + H­2O
 25. H2SO3 + H2S --> S + H2O
 26. Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
 27. Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
 28. S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
 29. Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
 30. Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
 31. KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
 32. CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
 33. KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
 34. KClO3 --> KCl + KClO4
 35. NO2 + H2O --> HNO3 + NO
 36. Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
 37. CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
 38. HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
 39. Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
 40. Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
 41. S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
 42. Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
 43. Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
 44. FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 45. FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
 46. FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
 47. Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
 48. Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
 49. MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
 50. FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
 51. KClO3 + NH3 --> KNO­3 + KCl + Cl2 + H2O
 52. K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
 53. NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
 54. K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
 55. FeCl2 + H2O2 + HCl  FeCl3 + H2O
 56. I2 + Na2S2O3 Na2S4O6 + NaI
 57. R2On + NH3 R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
 58. KI + HNO3 I2 + KNO3 + NO + H2O
 59. H2S + HNO3 H2SO4 + NO + H2O
 60. MnO2 + O2 + KOH K2MnO4 + H2O
 61. K2MnO+ H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
 62. KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
 63. KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
 64. KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
 65. Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl3 + CO + CaCl2
 66. As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
 67. Al + NaNO3 + NaOH --> Na3AlO3 NH3 + H2O
 68. K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
 69. Mn(OH)2 + Cl2 + KOH MnO2 + KCl + H2O
 70. As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
 71. NaBr + NaBrO3 + H2SO4 -->  Br2 + Na2SO4 + H2O
 72. Cr2O3 + KNO3 + KOH K2CrO4 + KNO2 + H2O.
 73. CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
 74. NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
 75. KMnO+  K2SO3 + H2O --> MnO2+ K2SO4 + KOH
 76. KMnO+  KNO2 + H2O --> MnO2+ KNO3 + KOH
 77. KMnO+  SO2­ + H2SO4 -->MnSO4 + K2SO4 + H2O
 78. FeS2 + HNO3 + HCl FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
 79. FeS + HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
 80. FeS2 + HNO3  --> Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2Ox + H2O
 81. Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O
 82. FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
 83. CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
 84. CrCl3 + Na2O2 + NaOH --> Na2CrO4 + NaCl + H2O
 85. CrCl3 + Na2O2 + NaOH --> Na2CrO4 + NaCl + H2O
 86. FeS2 + HNO3 + HCl --> FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
 87. FeS + HNO3 --> Fe3(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
 88. MnO2 + KBr + H2SO4 Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 Trang 1/2


Caân baèng phöông trình phaûn öùng

 

 1. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
 2. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 3. KMnO4 + SnO4 + H2SO4 Sn(SO4)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 4. Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
 5. H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + H2O + K2SO4 + CO2
 6. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 7. Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + N2O +  NO + NH4NO3 + H2O
 8. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O --> CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
 9. NaBr + KMnO4 + H2SO4 --> Br2 + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
 10. K2MnO+  MnO2 + H2SO4 --> KMnO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 11. KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
 12. KMnO+  KI + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + I2 + H2O
 13. KMnO+  PH3 + H2SO4 --> MnSO4 + H3PO4 + K2SO4 + H2O
 14. KMnO+  K2SO3 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + H2O
 15. KMnO+  Na2SO3 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
 16. KMnO+  HNO2 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + HNO3 + H2O
 17. KMnO+  H2S + H2SO4 --> S + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 18. KMnO+  H2O2 + H2SO4 --> O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 19. KMnO+  C2H5OH + H2SO4 --> C2H4O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
 20. KMnO+  C2H2 + H2SO4 --> MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
 21. K2Cr2O7 + Al + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 22. K2Cr2O7 + SnCl2 + HCl --> CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O
 23. K2Cr2O7 + C12H22O11 --> Cr2O3 + K2CO3 + CO2 + H2O
 24. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4
 25. Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + N2O + NO + NH4NO3 + H2O
 26. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O --> CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
 27. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 --> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O
 28. CnH2n + KMnO4 + H2O --> CnH2n(OH)2 + MnO2 + KOH
 29. NaBr + KMnO4 + H2SO4 --> Br2 + MnO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
 30. K2Cr2O7 + Al + H2SO4 -->Cr2(SO4)3 + Al2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 1. FeS2 + Cu2S + HNO3 Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O

 

 

TÓM TẮT SẢN PHẨM KHỬ KHI CHO KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXÍT

 Vàng (Au) ,Bạch kim (Pt)  không tác dụng với các axít mà chỉ tan trong nước cường toan : hỗn hợp 3HCl + HNO3  

 

 

KL trước H

Hóa trị

HCl

M + HCl --> MCln + n/2 H2

Thấp

H2SO4 loãng

M + H2SO4 l --> M2(SO4)n + H2

H2SO4 đặc

M + H2SO4 đ --> M2(SO4)n + [ SO2 , S , H2S ] +  H2O

Cao

HNO3 loãng

M + HNO3 l --> M(NO3)n + [NH4NO3, N2 , N2O,NO]+  H2O

HNO3 đặc 

M + HNO3 đặc --> M(NO3)n + NO2 +   H2O

 

KL sau H

 

HCl

Không phản ứng

 

H2SO4 loãng

Không phản ứng

 

H2SO4 đặc

M + H2SO4 đ --> M2(SO4)n +  SO2  +  H2O

Cao

HNO3 loãng

M + HNO3 l --> M(NO3)n + NO+  H2O

HNO3 đặc 

M + HNO3 đặc --> M(NO3)n + NO2 +   H2O

 

 

 

Chú ý : Al,Fe,Cr,Mn thụ động trong HNO3 , H2SO4 đặc nguội .Sách mới chỉ có Al, Fe là thụ động

 

 Trang 1/2

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

119-bai-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)