CHÚ Ý: 119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

119 bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử giáo án Hóa học 10

Đăng ngày 11/5/2009 7:11:59 AM | Thể loại: Hóa học 10 | Lần tải: 889 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU

M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
O3 + KI + H2O --> O2 + I2 + KOH
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
KClO3 --> KCl + KClO4
NO2 + H2O --> HNO3 + NO
Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
FeCl2 + H2O2 + HCl ( FeCl3 + H2O
I2 + Na2S2O3 ( Na2S4O6 + NaI
R2On + NH3 ( R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
KI + HNO3 ( I2 + KNO3 + NO + H2O
H2S + HNO3 ( H2SO4 + NO + H2O
MnO2 + O2 + KOH ( K2MnO4 + H2O
K2MnO4 + H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl3 + CO + CaCl2
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
Al + NaNO3 + NaOH --> Na3AlO3 NH3 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
Mn(OH)2 + Cl2 + KOH ( MnO2 + KCl + H2O
As2S3 + HNO3 + H2O --> H3AsO4 + H2SO4 + NO
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
Cr2O3 + KNO3 + KOH ( K2CrO4 + KNO2 + H2O.
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
NaBr + NaBrO3 + H2SO4 --> Br2 + Na2SO4 + H2O
KMnO4 + K2SO3 + H2O --> MnO2+ K2SO4 + KOH
KMnO4 + KNO2 + H2O --> MnO2+ KNO3 + KOH
KMnO4 + SO2 + H2SO4 -->MnSO4 + K2SO4 + H2O
FeS2 + HNO3 + HCl ( FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O
FeS + HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2Ox + H2O
Zn + HNO3 --> Zn(NO3)2 + NO + NH4NO3 + H2O
FeS2 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
CrI3 + Cl2 + KOH --> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
CrCl3 + Na2O2 + NaOH -->

Sponsor Documents