13 nguyên tắc trọng âm

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
eu2v0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2017 8:44:42 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

TỔNG HỢP CÁC CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Bài 1. Những vần có trọng âm cố định. 1. Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm. -ade blockade / blƆ’keid/ decade /de’keid/ Ngoại lệ comrade /’kƆmrid/ marmal,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử 13 nguyên tắc trọng âm, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử 13 nguyên tắc trọng âm, docx, 1 trang, 0.05 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Trung Vũ Hoài đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

13-nguyen-tac-trong-am.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TỔNG HỢP CÁC CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM
Bài 1. Những vần có trọng âm cố định.
1. Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm.
-ade
blockade / blƆ’keid/
decade /de’keid/
Ngoại lệ
comrade /’kƆmrid/
marmalade /’ma:mleid/
-ee
efugee /refju’dƷi/
guarantee /gærn’ti/
Ngoại lệ
coffee /’kƆfi/
committee /kƏ’miti/
-ee
engineer /endƷƏ’niƏ/
-ese
Chinese /tai’ni :z /
-oo(-):
amboo /bæm’bu:/
alloon /bƏ’lu:n/
-ette
cigarette /sigƏ’ret/
novelette /nƆvƏ’let/
-self
Các ‘self –pronouns’ hay ‘relexive pronouns’ : myself, himself
-esque
picturesque /piktʃƏ’reƷk/
2. Những vần sau đây cũng luôn có trọng âm.
-cu
occur /Ə’kƏ:/
-dict
predict /pri’dikt/
-ect
effect /i’fekt/
co
ect /kƏ’rekt/
Ngoại lệ
insect /’insekt/
-fe
confer /kƏn’fƏ:/
defer /di’fƏ/
prefer /pri’fƏ:(r)/
* Chú ý: Những động từ tận cùng bằng “fer” có hai danh từ viết khác nhau, đọc khác nhau.
confe
ence /’kƆfƏrƏns/
conferment /’k ƏnfƏ:mƏnt/
deference /’def ƏrƏns/
deferment /’dif Ə:mƏnt/
preference /’pref ƏrƏns/
preferment /’prif Ə:mƏnt/
Ngoại lệ:
coffer /’kƆf Ə/
offer /’Ɔf Ə/
pilfer /’pilff Ə(r)/
suffer /’sʌf Ə/
-mit
commit /kƏ’mit/
-pel
compel /kƏm’pel/
-press
prees /pres/
-rupt
co
upt /kƏ’rʌpt/
-sist
assist /Ə’sist/
-tain
contain /kƏ’tein/
-test
detest /di’test/
-tract
attract /Ə’trækt/
-vent
prevent /pri’vent/
-vert
avert /Ə’vƏ:t/
* Chú ý : Bất cứ tiếng nào khác cũng nhấn ở vần giống như vần chuẩn ở đầu dòng.
Bài 2. Trọng âm với từ có 2 âm tiết
1. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu đối với những từ có 2 âm tiết.
a. Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng « er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on »
eg :
father, mother, flower, enter, suffer, constant, distant, instant, absent, accent, cu
ent, mountain, forest, plateau, valley, lion, parents, children…
Ngoại lệ : ( trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 )
Eg :
ciment, canal, decoy, desire, idea, ideal, July, machine, police, technique…
Những động từ tận cùng bằng “ent” thì thường lại có trọng âm ở âm tiết thứ 2.
Eg: accent, consent, frequent, present.
Ngoại lệ: Những từ có hai âm tiết tận cùng bằng “ent” sau đây đc nhấn giọng ở âm tiết thứ 2, dù đó là danh từ, động từ hay tính từ.
event, lament, descent, descend, consent, content
Những động từ sau đây tận cùng bằng « er » nhưng lại đc nhấn mạnh ở âm tiết sau :
Eg : confer, prefer, refe
. Đa số danh từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm chính ở âm tiết đầu.
eg : busy, burglar, bullet, parcel, parents, party, handsome
Ngoại lệ:
machine, maroon
c. Đa số động từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm chính ở hai âm tiết đầu.
eg:
enter, govern, open, deepen, kindle, finish, study, follow, na
ow
Ngoại lệ: allow /Ɔ’lau/
2. Đánh trọng âm vào âm tiết thứ 2.
Đối với những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết thứ 2 vì âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ.
ab- :
abstain, abjure
ad- :
address
ac- :
accept
af-:
affect, affirm
al-:
allay
ul-:
annul
ap-:
apply
ar-:
a
ange, a
ive
as-:
assuage
at-:
attact
i-:
isect
com-:
combine, complete
co-:
co-work
col-:
collect, collide
con-:
conclude
de-:
defend, depend
dis- :
disclose, dispose
ex- :
exclude
ef- :
efface
in- :
into
en-:
enslave, enlarge
im-:
immerse, immix
mis- :
mistake
ob-�

 


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

TỔNG HỢP CÁC CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

 

Bài 1. Những vần có trọng âm cố định.

 

1. Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm.

-ade

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

blockade    / blƆ’keid/  

decade       /de’keid/ 

Ngoại  lệ

comrade    /’kƆmrid/

marmalade     /’ma:mleid/

-ee

refugee           /refju’dƷi/

guarantee       /gærn’ti/

Ngoại lệ

coffee           /’kƆfi/

committee       /kƏ’miti/ 

-eer

engineer           /endƷƏ’niƏ/

-ese

Chinese           /tai’ni :z /

-oo(-):

bamboo          /bæm’bu:/

balloon           /bƏ’lu:n/

-ette

cigarette         /sigƏ’ret/

novelette        /nƆvƏ’let/

-self

Các ‘self –pronouns’ hay ‘relexive pronouns’ : myself, himself

-esque

picturesque         /piktʃƏ’reƷk/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

2. Những vần sau đây cũng luôn có trọng âm.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

-cur

occur            /Ə’kƏ:/

-dict

predict          /pri’dikt/

-ect

effect           /i’fekt/

correct         /kƏ’rekt/

Ngoại lệ

insect           /’insekt/

-fer

confer         /kƏn’fƏ:/

defer           /di’fƏ/

prefer         /pri’fƏ:(r)/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

* Chú ý: Những động từ tận cùng bằng “fer” có hai danh từ viết khác nhau, đọc khác nhau.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

conferrence          /’kƆfƏrƏns/

conferment          /’k ƏnfƏ:mƏnt/

deference            /’def ƏrƏns/

deferment           /’dif Ə:mƏnt/

preference           /’pref ƏrƏns/

preferment          /’prif Ə:mƏnt/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

Ngoại lệ:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

coffer                /’kƆf Ə/

offer                  /’Ɔf Ə/

pilfer                 /’pilff Ə(r)/

suffer               /’sʌf Ə/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

-mit

commit           /kƏ’mit/

-pel

compel           /kƏm’pel/

-press

prees               /pres/

-rupt

corrupt           /kƏrʌpt/

-sist

assist            /Ə’sist/

-tain

contain          /kƏ’tein/

-test

detest             /di’test/

-tract

attract            /Ətrækt/

-vent

prevent           /pri’vent/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

-vert

avert              /Ə’vƏ:t/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

* Chú ý : Bất cứ tiếng nào khác cũng nhấn ở  vần giống như vần chuẩn ở đầu dòng.

Bài 2. Trọng âm với từ có 2 âm tiết

 

1. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu đối với những từ có 2 âm tiết.

a. Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng « er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on »

eg :

father, mother, flower, enter, suffer, constant, distant, instant, absent, accent, current, mountain, forest, plateau, valley, lion, parents, children…

Ngoại lệ : ( trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 )

Eg :

ciment, canal, decoy, desire, idea, ideal, July, machine, police, technique…

Những động từ tận cùng bằng “ent” thì thường lại có trọng âm ở âm tiết thứ 2.

Eg: accent, consent, frequent, present.

Ngoại lệ: Những từ có hai âm tiết tận cùng bằng “ent” sau đây đc nhấn giọng ở âm tiết thứ 2, dù đó là danh từ, động từ hay tính từ.

event, lament, descent, descend, consent, content

Những động từ sau đây tận cùng bằng « er » nhưng lại đc nhấn mạnh ở âm tiết sau :

Eg : confer, prefer, refer

b. Đa số danh từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm chính ở âm tiết đầu.

eg : busy, burglar, bullet, parcel, parents, party, handsome

Ngoại lệ:

machine, maroon

c. Đa số động từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm chính ở hai âm tiết đầu.

eg:

enter, govern, open, deepen, kindle, finish, study, follow, narrow

Ngoại lệ: allow   /Ɔ’lau/

2. Đánh trọng âm vào âm tiết thứ 2.

Đối với những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết thứ 2 vì âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

ab- :

abstain, abjure

ad- :

address

ac- :

accept

af-:

affect, affirm

al-:

allay

ul-:

annul

ap-:

apply

ar-:

arrange, arrive

as-:

assuage

at-:

attact

bi-:

bisect

com-:

combine, complete

co-:

co-work

col-:

collect, collide

con-:

conclude

de-:

defend, depend

dis- :

disclose, dispose

ex- :

exclude

ef- :

efface

in- :

into

en-:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

enslave, enlarge

im-:

immerse, immix

mis- :

mistake

ob- :

observe

oc- :

occur

of-:

offend

op-:

oppose

per-:

perform, pervade

pro-:

propose

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

-         Man proposes, God disposes: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

sub-:

submit, subdue

suc-:

succeed

suf-:

suffuse, suggest

sup-:

supplant

sus-:

sustain

sur-:

surmount, surprise

trans- :

transfer

un- :

unlock, unman

out- :

outdo, outgrow

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

 

 

*****************************

 

 

 

Bài 3. Trọng âm với từ có 3, 4 âm tiết

 

1. Từ có 3 âm tiết

Đánh vào âm tiết đầu

Hầu hết DT có 3 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau có tận cùng là “ary, ature, erty, ity, ory”

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

violent             /’vaiƏlƏnt/

catappult         /’kætƏpʌlt/

victory            /’viktƏri/

liberty             /’libƏti/

property         /’prƆpƏti/

chemistry       /’kemistri/

mineral           /’minƏrƏl/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

Ngoại lệ

cicada            /’sikædƏ/

September, October, November, December

Và rất nhiều động từ mà vần đầu là tiếp đầu ngữ, như:

accomplish            /Ə’kƆmpliʃ/

examine                /ig’zæmin/

imagine                /I’mædƷin/

Đối với động từ

- Nếu âm tiết thứ 2 có chứa n/â ngắn hoặc đc kết thúc bằng một p/â thì trọng âm rơi vào â/t thứ 2:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

encourage            /in’kʌridƷ/

encounter             /iŋ’cauntƏ/

encompass           /in’kʌmpƏs/

encircle                /in’sɜ:kƏl/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

- Nếu â/t thứ 2 có chứa n/â dài hoặc n/â kép hoặc đc kết thúc bằng 2 p/â trở lên thì â/t cuối sẽ có trọng âm chính và â/t cuối sẽ có trọng âm phụ.

resurrect              /rezƏ’rekt/

Đối với DT và TT

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

- Trọng âm chính rơi vào â/t thứ 2 khi â/t cuối là n/â ngắn hay n/â kép  /Əu/ hay kết thúc bằng một p/â và khi â/t thứ 2 có chứa n/â dài hoặc n/â kép hoặc đc kết thúc bằng 2 p/â trở lên.

tomato           /tƏma:tƏu/

survivor        /sƏ’vaivƏ/

mascara        /mæs’ka:rƏ/

- Trọng âm chính rơi vào â/t thứ  nhất khi các â/t còn lại có chứa n/â ngắn hay n/â đôi hay kết thúc bằng một p/â.

cinema          /’sinƏmƏ/

library           /’laibrƏri/

cutlery           /’kʌtlƏri/

2. Từ có 4 âm tiết

Đánh dấu trọng âm vào â/t đầu

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

atmosphere              /’ætmƏsfiƏ/

generator                /’dƷenƏreitƏ/

sanctuary               /’sæŋtjuƏri/

sanguiary               /’sæŋgwinƏri/

temporary              /’tempƏrƏri/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

Ngoại lệ

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

curriculum             /kƏ’rikjulƏm/

memorandum        /memƏ’rændƏm/

ultimatum              /ʌlti’meitƏm/

enthusiast              /in’Ɵju:ziæst/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

 

 

 

*******************************

 

 

 

 

Bài 4. Một số cách đánh dấu trọng âm khác

 

1. Danh từ chỉ các môn học đánh trọng âm cách â/t cuối một â/t.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

economics           /i:’kƆnƏmiks/

geography           /dƷi’ƆgrƏfi/

geology               /dƷi’ƆlƏdƷi/

bilology              /bai’ƆlƆdƷi/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

2. Danh từ tận cùng bằng –ate, -ite, -ude, -ute trọng âm cách â/t cuối một â/t.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

consulate             /’kƆnsijulit/

appetite               /’æpƆtaitn/

solitude              /’sƆlitju :d/

institute             /’institju :t/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

3. Tính từ tận cùng bằng –ary, -ative, -ate, và –ite nhấn mạnh vần đầu một vần như DT ở phần 2 như ĐT ở phần 4.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

imaginary            /i’mædinƏri/

imitative              /i’mitƏtiv/

temperate             /’tempƏrit/

erudite                 /’eru:dait/

opposite              /’ƆpƏzit/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

4. Động từ tận cùng –ate, -ude, -fy, -ply, -ize, -ise nhấn cách vần cuối hai vần, nhưng nếu chỉ có hai â/t thì nhấn trọng âm â/t cuối.

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

consolidate           /kƏn’soulideit/

decorate               /’dekƏreit/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

create                  /kri:’eit/

conclude             /kƏn’klu:d/

persecute            /’pƏ:sikju:t/

simplify              /’simplifai/

multiply             /’mʌltiplai/

apply                 /Əp’lai/

criticize             /’kritisaiz/

compromise      /’kƏmprƏmaiz/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

 

Ngoại lệ

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

attribute             /Ə’tribju:t/

contribute          /kƏn’tribju:t/

distribute           /dis’tribju :t/

infiltrate            /in’filtreit/

dehydrate         /di’haidreit/

migrate             /’maigreit/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

5. Đánh trọng âm trước những vần sau đây :

-ance, -ence, -ant, -ent :

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

attendance                /Ə’tendƏns/

attendant

independence           /indi’pendƏns/

independent

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

-ian :

librarian              /lai’breƏriƏn/

politician            /pƆli’tiʃƏn/

-ience/ient :

consience          /’kƆnʃƏns/

efficient            /i’fiʃƏns/

-iar, -ior :

familiar            /fƏmiliƏ/

interior             /in’tiƏtiƏ/

-ic, -ical :

poetic               /pou’etik/

poetical            /pou’etikl/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

Ngoại lệ:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

catholic            /’kæƟƏlik/

politics             /’pƆlitiks/

politic              /’pƆlitik/

lunatic             /’lu:nƏtik/

arithmetic        /Ə’riƟmetik/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

-eous:

simultaneous            /saimƏl’teinjƏs/

spontaneous             /spƆn’teinjƏs/

-ious:

compendious             /kƏm’pendiƏs/

victorious                   /vik’tƆriƏs/

-ous:

famous                     /’feimƏs/

tremendous              /tri’mendƏs/

-ity:

unity                        /’ju:nity/

familiarity               /fƏmi’liæriti/

-ory:

memory                /’memƏri/

factory                  /’fæktƏri/

-ury:

injury                   /’idƷƏri/

mercury               /’mƏ:kjuri/

-ular:

regular                /’regjƏlƏ(r)/

particular            /pƏ’tikjulƏ/

-ive:

suggestive             /sƏg’dƷestiv/

instintive               /ins’tiŋtiv/

expensive              /iks’pensiv/

-cial:

 

 

special                  /’speʃƏl/

-tial:

spatial                 /’speiʃƏl/

-cion:

suspicion            /sƏs’piʃƏn/

-sion:

discussion          /dis’kʌʃƏn/

invasion             /in’veiʃƏn/

-tion:

nation                /’neʃƏn/

prevention         /pri’venʃƏn/

-cious :

precious             /’preʃƏs/

-tious :

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

infectious           /in’fekʃƏs/

-xious :

anxious             /’æŋkʃƏs/

-is : Trong DT y học

diagnosis             /daiƏg’nousis/

enteritis               /entƏ’raitis/

tuberculosis            /tjubƏ:kju’lousis/

 

 

 

 

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

 

 

 

Bài 5. Tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ không có trọng âm

 

Các tiền tố: un-, in-,… và hậu tố thường đc dùng để thêm vào một từ để tạo thành từ dài hơn. Và thông thường trọng âm chính ở những từ dài hơn này thường không đổi nghĩa là từ gốc nhấn â/t nào, từ chuyển hóa vẫn đánh dấu trọng âm ở â/t đó.

Sau đây là một số tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ khi thêm vào một từ không làm thay đổi trọng âm chính của từ đó.

1. Tiếp đầu ngữ không làm thay đổi trọng âm chính của từ.

un-

im’portant

‘popular

‘healthy

suc’cess

i’dentified

‘changed

un’important

un’popular

un’healthy

unsuc’cessful

uni’dentified

un’changed

im-

ma’ture

‘perfect

‘patient

pre’cise

‘proper

imma’ture

im’perfect

im’patient

impre’cise

im’proper

in-

com’plete

ex’pensive

sin’cere

‘accurate

con’sistent

‘active

incom’plete

inex’pensive

insin’cere

in’accurate

incon’sistent

in’active

ir-

‘regular

‘relevant

‘rational

ir’regular

ir’relevant

ir’rational

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

‘reparable

re’ligious

re’placeable

re’spective

ir’reparable

irre’ligious

irre’placeable

irre’spective

dis-

‘pleased

‘honest

con’nect

‘like

‘courage

ad’vantage

‘interest

dis’pleased

dis’honest

discon’nect

dis’like

dis’courage

disad’vantage

dis’interst

non-

smoke

slip

standard

stop

non’smoke

non’slip

non’standard

non’stop

en-

‘able

‘courage

large

‘danger

rich

sure

en’able

en’courage

en’large

en’danger

en’rich

en’sure

re-

a’rrange

do

build

write

‘order

‘marry

rea’rrange

re’do

re’build

re’write

re’order

re’marry

over-

come

‘crowded

‘estimate

‘populated

look

work

over’come

over’crowded

over’estimate

over’populated

over’look

over’work

under-

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

pay

de’veloped

‘maned

weight

‘estimate

go

sell

under’pay

underde’veloped

under’maned

under’weight

under’estimate

under’go

under’sell

Ngoại lệ:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

‘understatement

‘underground

‘undergrowth

‘underpants

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

2. Tiếp vị ngữ không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:

a. Noun from nouns

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

- n + ess            actor  →  ‘actress

- n + ist             art      →  ‘artist

- n + ship          friend →  ‘friendship

- n + dom         king    →  ‘kingdom

- n + hood        child   →  ‘childhood

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

b. Nouns from verbs or adjs

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

v + ment

ag’ree   →  ag’reement

v + ance

re’sist  →  re’sistance

v + er

write  →  ‘writer

v+or

in’vent       in’ventor

v + ar

beg     ‘beggar

v + al

app’rove      app’roval

v + y

de’liver    de’livery

v + age

pack     ‘package

v + ing

unders’tand     unders’tanding

v + son

com’pare    com’parison

adj + ness

‘bitter    ‘bitterness

adj  tận cùng bằng “t” thì noun tận cùng bằng “ce”

‘patient      patience

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

c. verbs from nouns or adjs

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

n/adj + en

length    ‘lengthen

deep       ‘deepen

n/adj + ize

‘critic     ‘criticize

‘modern     ‘modernize

n/adj + fy

‘beauty  →   beautify

‘simple   →  ‘simplify

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

d. adjs from nouns or verbs

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

n + y

wind    →  ‘windy

n +ly

cost   →  ‘costly

n + ful

joy  → ‘joyful

n + less

leaf   →   ‘leafless

n + ous

fame  →    ‘famous

n + ious

space   →   s’pacious

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

n +al

‘nature  →   ‘natural

n + ish

child    →   ‘childish

n + like

death   →  ‘deathlike

n + en

gold   →  ‘golden

v + able

read   →   ‘readable

eat     →   ‘eatable

v + ible

sense   →   ‘sensible

compre’hend    →    compre’hensible

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

 

 

 

***********************************

 

 

 

Bài 6. Những tiền tố, hậu tố có trọng âm

 

Thường thường các tiền tố hay hậu tố không có trọng âm, nhưng đôi khi chúng làm thay đổi trọng âm mà chính chúng cũng có trọng âm.

1. Tiền tố có trọng âm theo 3 đặc tính: thói quen, ý nghĩa, và quy tắc xác định trọng âm.

a. Thói quen: Những từ thông thường như:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

president              /’prezidǝns/

presidency           /’prezidǝnsi/

preference           /’prefǝrǝns/

conference          /’kɔnfǝrǝns/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

b. Ý nghĩa: Những tiền tố có trọng âm khi bao hàm một ý nghĩa riêng:

anti-

pro-

vice-

sym-

pre-

post-

semi-

 

 

: chống đối, kháng cự

: theo, ủng hộ

: phó, phụ

: cùng với

: tiền, trước

: hậu, sau

: một nửa, bán

eg:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

anti-war demonstration

pro-war demonstration

pre-war music

post-war reconstruction

semi-annual

vice-president

sympathy

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

c. Các từ đa â/t có tận cùng bằng –ate, -ute, -fy, -ize, -ise trọng âm cách â/t cuối 2 â/t, cho nên nhiều khi trọng âm luôn ở tiền tố.

consentrate            /’kɔnsǝntreit/

aggravate              /’æggrǝveit/

institute                /’institju:t/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

aggrandize           /’ægrǝndaiz/

compromise        /’kɔmprǝmaiz/

2. Những tiền tố có khi có trọng âm có khi không có

bi-

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

biped              /’baiped/

bicycle             /’baisikl/

bisect               /’bais’ekt/

circum-circumspect

careful, caution, prudent

circumstances

circumvent      /sǝkǝm’vent/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

mal-

malcontent           /’mælkǝntent/

malefactor           /’mælifæktǝ/

malodorous         /mæl’oudǝrǝs/

in-

infamous            /’infǝmǝs/

infidel                 /’infidǝl/

infinite               /’infinit/

un-

unhappy            /ʌn’hæpi/   or   /’ʌnhæpi/

3. Những hậu tố có trọng âm –ade, -ee, -eer, -se, -ette

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

lemonade          /lemǝ’neid/

employee          /emplɔi’i:/

profiteer           /prɔfi’tiǝ/

Vietnamese      /vjǝnǝ’mi:z/

cigarette           /sigǝ’ret/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

 

 

 

*******************************

 

 

 

 

Bài 7. Âm tiết có trọng âm thay đổi vì hậu tố

 

Những hậu tố sau đây thường làm cho từ mới cấu tạo không còn trọng âm cùng một â/t với từ gốc của chúng. Đó là những hậu tố sau:

1. –ition, -ation, -cation: sự, việc, cuộc…

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

competition             /kǝmpi’tiʃǝn/

compete                  /kǝm’pi:t/

admiration              /ǝdmi’reiʃǝn/

admire                    /ǝd’maiǝ/

classification         /klæsifi’keiʃǝn/

classify                  /’klæsifai/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

2. –ity

activity                  /æk’tiviti/

active                    /’æktiv/

3. –ic

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

economic              /ikǝ’nɔmik/

economy              /i’kɔnǝmi/

poetic                   /’pouetik/

poet                     /’pouit/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

4. –al, -ary, -ial

governmental             /gǝvǝn’ment(ǝ)l/

elementary                 /eli’mentǝri/

presidential                /prezi’denʃǝ/

5. –ian. Hậu tố này chỉ nghề nghiệp, quốc tịch hay thị dân theo tên riêng của một số thành phố:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

musician             /mju’ziʃǝn/

physician            /fi’ziʃǝn/

Italian                 /i’tæliǝn/

Bostonian           /bǝ’stouniǝn/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

- We are between the devil and the deep sea: Trên đe dưới búa.

 

 

********************************

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8. Trọng âm không đổi theo từ loại

 

Rất nhiều tiếng vừa là danh từ  vừa là tính từ như “jat” , vừa là tính từ vừa là động từ như “open”, vừa là động từ vừa là danh từ như “water”

Khi chúng thay đổi từ loại như vậy, trọng âm ở vần nào vẫn ở vần ấy:

eg:

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

narrow          /’nærou/

cover            /’kʌvǝ/

experience            /ik’spiriǝns/

finish           /’finiʃ/

flavor          /’fleivǝ/

garden        /‘ga:dǝn/

glimmer      /’glimǝ/

hammer        /’hæmǝ/

label            /’leibl/

lavish          /’læviʃ/

manifest        /’mænifest/

open             /’oupǝn/

practice        /’præktis/

profit             /’prɔfit/

quarrel          /’kwɔ :rǝl/

regret            /ri’gret/

reply             /ri’plai/

report           /ri’pɔ :t/

stencila         /’stensl/

struggle       /’strʌgl/

treasure         /’treʒǝ/

water            /w’ɔ :tǝ/

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school

 

Nhận xét : Đa số những từ có hai â/t không đổi trọng âm vì vần sau nó đọc nhẹ hơn.

 

 

 

*******************************

 

 

Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về 13 nguyên tắc trọng âm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU