Giáo Án:13 Nguyên Tắc Trọng Âm

giáo án điện tử Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
eu2v0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-13 08:44:42
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Vũ Hoài Trung Hà An secondary school TỔNG HỢP CÁC CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Bài 1. Những vần có trọng âm cố định. 1. Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm. -ade Quảng Yên town Quảng Ninh province

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

TỔNG HỢP CÁC CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM
 
Bài 1. Những vần có trọng âm cố định.
 
1. Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm.
-ade
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

blockade    / blƆ’keid/  
decade       /de’keid/ 
Ngoại  lệ
comrade    /’kƆmrid/
marmalade     /’ma:mleid/
-ee
refugee           /refju’dƷi/
guarantee       /gærn’ti/
Ngoại lệ
coffee           /’kƆfi/
committee       /kƏ’miti/ 
-eer
engineer           /endƷƏ’niƏ/
-ese
Chinese           /tai’ni :z /
-oo(-):
bamboo          /bæm’bu:/
balloon           /bƏ’lu:n/
-ette
cigarette         /sigƏ’ret/
novelette        /nƆvƏ’let/
-self
Các ‘self –pronouns’ hay ‘relexive pronouns’ : myself, himself
-esque
picturesque         /piktʃƏ’reƷk/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

2. Những vần sau đây cũng luôn có trọng âm.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

-cur
occur            /Ə’kƏ:/
-dict
predict          /pri’dikt/
-ect
effect           /i’fekt/
co
ect         /kƏ’rekt/
Ngoại lệ
insect           /’insekt/
-fer
confer         /kƏn’fƏ:/
defer           /di’fƏ/
prefer         /pri’fƏ:(r)/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

* Chú ý: Những động từ tận cùng bằng “fer” có hai danh từ viết khác nhau, đọc khác nhau.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

confe
ence          /’kƆfƏrƏns/
conferment          /’k ƏnfƏ:mƏnt/
deference            /’def ƏrƏns/
deferment           /’dif Ə:mƏnt/
preference           /’pref ƏrƏns/
preferment          /’prif Ə:mƏnt/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

Ngoại lệ:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

coffer                /’kƆf Ə/
offer                  /’Ɔf Ə/
pilfer                 /’pilff Ə(r)/
suffer               /’sʌf Ə/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

-mit
commit           /kƏ’mit/
-pel
compel           /kƏm’pel/
-press
prees               /pres/
-rupt
co
upt           /kƏ’rʌpt/
-sist
assist            /Ə’sist/
-tain
contain          /kƏ’tein/
-test
detest             /di’test/
-tract
attract            /Ə’trækt/
-vent
prevent           /pri’vent/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

-vert
avert              /Ə’vƏ:t/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

* Chú ý : Bất cứ tiếng nào khác cũng nhấn ở  vần giống như vần chuẩn ở đầu dòng.
Bài 2. Trọng âm với từ có 2 âm tiết
 
1. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu đối với những từ có 2 âm tiết.
a. Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng « er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on »
eg :
father, mother, flower, enter, suffer, constant, distant, instant, absent, accent, cu
ent, mountain, forest, plateau, valley, lion, parents, children…
Ngoại lệ : ( trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 )
Eg :
ciment, canal, decoy, desire, idea, ideal, July, machine, police, technique…
Những động từ tận cùng bằng “ent” thì thường lại có trọng âm ở âm tiết thứ 2.
Eg: accent, consent, frequent, present.
Ngoại lệ: Những từ có hai âm tiết tận cùng bằng “ent” sau đây đc nhấn giọng ở âm tiết thứ 2, dù đó là danh từ, động từ hay tính từ.
event, lament, descent, descend, consent, content
Những động từ sau đây tận cùng bằng « er » nhưng lại đc nhấn mạnh ở âm tiết sau :
Eg : confer, prefer, refer
b. Đa số danh từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm chính ở âm tiết đầu.
eg : busy, burglar, bullet, parcel, parents, party, handsome
Ngoại lệ:
machine, maroon
c. Đa số động từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm chính ở hai âm tiết đầu.
eg:
enter, govern, open, deepen, kindle, finish, study, follow, na
ow
Ngoại lệ: allow   /Ɔ’lau/
2. Đánh trọng âm vào âm tiết thứ 2.
Đối với những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết thứ 2 vì âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

ab- :
abstain, abjure
ad- :
address
ac- :
accept
af-:
affect, affirm
al-:
allay
ul-:
annul
ap-:
apply
ar-:
a
ange, a
ive
as-:
assuage
at-:
attact
bi-:
bisect
com-:
combine, complete
co-:
co-work
col-:
collect, collide
con-:
conclude
de-:
defend, depend
dis- :
disclose, dispose
ex- :
exclude
ef- :
efface
in- :
into
en-:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

enslave, enlarge
im-:
immerse, immix
mis- :
mistake
ob- :
observe
oc- :
occur
of-:
offend
op-:
oppose
per-:
perform, pervade
pro-:
propose
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

-         Man proposes, God disposes: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

sub-:
submit, subdue
suc-:
succeed
suf-:
suffuse, suggest
sup-:
supplant
sus-:
sustain
sur-:
surmount, surprise
trans- :
transfer
un- :
unlock, unman
out- :
outdo, outgrow
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

 
 
*****************************
 
 
 
Bài 3. Trọng âm với từ có 3, 4 âm tiết
 
1. Từ có 3 âm tiết
Đánh vào âm tiết đầu
Hầu hết DT có 3 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu, nhất là khi hai âm tiết sau có tận cùng là “ary, ature, erty, ity, ory”
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

violent             /’vaiƏlƏnt/
catappult         /’kætƏpʌlt/
victory            /’viktƏri/
liberty             /’libƏti/
property         /’prƆpƏti/
chemistry       /’kemistri/
mineral           /’minƏrƏl/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

Ngoại lệ
cicada            /’sikædƏ/
September, October, November, December
Và rất nhiều động từ mà vần đầu là tiếp đầu ngữ, như:
accomplish            /Ə’kƆmpliʃ/
examine                /ig’zæmin/
imagine                /I’mædƷin/
Đối với động từ
- Nếu âm tiết thứ 2 có chứa n/â ngắn hoặc đc kết thúc bằng một p/â thì trọng âm rơi vào â/t thứ 2:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

encourage            /in’kʌridƷ/
encounter             /iŋ’cauntƏ/
encompass           /in’kʌmpƏs/
encircle                /in’sɜ:kƏl/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

- Nếu â/t thứ 2 có chứa n/â dài hoặc n/â kép hoặc đc kết thúc bằng 2 p/â trở lên thì â/t cuối sẽ có trọng âm chính và â/t cuối sẽ có trọng âm phụ.
resu
ect              /rezƏ’rekt/
Đối với DT và TT
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

- Trọng âm chính rơi vào â/t thứ 2 khi â/t cuối là n/â ngắn hay n/â kép  /Əu/ hay kết thúc bằng một p/â và khi â/t thứ 2 có chứa n/â dài hoặc n/â kép hoặc đc kết thúc bằng 2 p/â trở lên.
tomato           /tƏma:tƏu/
survivor        /sƏ’vaivƏ/
mascara        /mæs’ka:rƏ/
- Trọng âm chính rơi vào â/t thứ  nhất khi các â/t còn lại có chứa n/â ngắn hay n/â đôi hay kết thúc bằng một p/â.
cinema          /’sinƏmƏ/
li
ary           /’lai
Əri/
cutlery           /’kʌtlƏri/
2. Từ có 4 âm tiết
Đánh dấu trọng âm vào â/t đầu
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

atmosphere              /’ætmƏsfiƏ/
generator                /’dƷenƏreitƏ/
sanctuary               /’sæŋtjuƏri/
sanguiary               /’sæŋgwinƏri/
temporary              /’tempƏrƏri/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

Ngoại lệ
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

cu
iculum             /kƏ’rikjulƏm/
memorandum        /memƏ’rændƏm/
ultimatum              /ʌlti’meitƏm/
enthusiast              /in’Ɵju:ziæst/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

 
 
 
*******************************
 
 
 
 
Bài 4. Một số cách đánh dấu trọng âm khác
 
1. Danh từ chỉ các môn học đánh trọng âm cách â/t cuối một â/t.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

economics           /i:’kƆnƏmiks/
geography           /dƷi’ƆgrƏfi/
geology               /dƷi’ƆlƏdƷi/
bilology              /bai’ƆlƆdƷi/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

2. Danh từ tận cùng bằng –ate, -ite, -ude, -ute trọng âm cách â/t cuối một â/t.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

consulate             /’kƆnsijulit/
appetite               /’æpƆtaitn/
solitude              /’sƆlitju :d/
institute             /’institju :t/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

3. Tính từ tận cùng bằng –ary, -ative, -ate, và –ite nhấn mạnh vần đầu một vần như DT ở phần 2 như ĐT ở phần 4.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

imaginary            /i’mædinƏri/
imitative              /i’mitƏtiv/
temperate             /’tempƏrit/
erudite                 /’eru:dait/
opposite              /’ƆpƏzit/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

4. Động từ tận cùng –ate, -ude, -fy, -ply, -ize, -ise nhấn cách vần cuối hai vần, nhưng nếu chỉ có hai â/t thì nhấn trọng âm â/t cuối.
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

consolidate           /kƏn’soulideit/
decorate               /’dekƏreit/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

create                  /kri:’eit/
conclude             /kƏn’klu:d/
persecute            /’pƏ:sikju:t/
simplify              /’simplifai/
multiply             /’mʌltiplai/
apply                 /Əp’lai/
criticize             /’kritisaiz/
compromise      /’kƏmprƏmaiz/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

 
Ngoại lệ
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

attribute             /Ə’tribju:t/
contribute          /kƏn’tribju:t/
distribute           /dis’tribju :t/
infiltrate            /in’filtreit/
dehydrate         /di’haidreit/
migrate             /’maigreit/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

5. Đánh trọng âm trước những vần sau đây :
-ance, -ence, -ant, -ent :
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

attendance                /Ə’tendƏns/
attendant
independence           /indi’pendƏns/
independent
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

-ian :
li
arian              /lai’
eƏriƏn/
politician            /pƆli’tiʃƏn/
-ience/ient :
consience          /’kƆnʃƏns/
efficient            /i’fiʃƏns/
-iar, -ior :
familiar            /fƏ’miliƏ/
interior             /in’tiƏtiƏ/
-ic, -ical :
poetic               /pou’etik/
poetical            /pou’etikl/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

Ngoại lệ:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

catholic            /’kæƟƏlik/
politics             /’pƆlitiks/
politic              /’pƆlitik/
lunatic             /’lu:nƏtik/
arithmetic        /Ə’riƟmetik/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

-eous:
simultaneous            /saimƏl’teinjƏs/
spontaneous             /spƆn’teinjƏs/
-ious:
compendious             /kƏm’pendiƏs/
victorious                   /vik’tƆriƏs/
-ous:
famous                     /’feimƏs/
tremendous              /tri’mendƏs/
-ity:
unity                        /’ju:nity/
familiarity               /fƏmi’liæriti/
-ory:
memory                /’memƏri/
factory                  /’fæktƏri/
-ury:
injury                   /’idƷƏri/
mercury               /’mƏ:kjuri/
-ular:
regular                /’regjƏlƏ(r)/
particular            /pƏ’tikjulƏ/
-ive:
suggestive             /sƏg’dƷestiv/
instintive               /ins’tiŋtiv/
expensive              /iks’pensiv/
-cial:
 
 
special                  /’speʃƏl/
-tial:
spatial                 /’speiʃƏl/
-cion:
suspicion            /sƏs’piʃƏn/
-sion:
discussion          /dis’kʌʃƏn/
invasion             /in’veiʃƏn/
-tion:
nation                /’neʃƏn/
prevention         /pri’venʃƏn/
-cious :
precious             /’preʃƏs/
-tious :
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

infectious           /in’fekʃƏs/
-xious :
anxious             /’æŋkʃƏs/
-is : Trong DT y học
diagnosis             /daiƏg’nousis/
enteritis               /entƏ’raitis/
tuberculosis            /tjubƏ:kju’lousis/
 
 
 
 
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

 
 
 
Bài 5. Tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ không có trọng âm
 
Các tiền tố: un-, in-,… và hậu tố thường đc dùng để thêm vào một từ để tạo thành từ dài hơn. Và thông thường trọng âm chính ở những từ dài hơn này thường không đổi nghĩa là từ gốc nhấn â/t nào, từ chuyển hóa vẫn đánh dấu trọng âm ở â/t đó.
Sau đây là một số tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ khi thêm vào một từ không làm thay đổi trọng âm chính của từ đó.
1. Tiếp đầu ngữ không làm thay đổi trọng âm chính của từ.
un-
im’portant
‘popular
‘healthy
suc’cess
i’dentified
‘changed
un’important
un’popular
un’healthy
unsuc’cessful
uni’dentified
un’changed
im-
ma’ture
‘perfect
‘patient
pre’cise
‘proper
imma’ture
im’perfect
im’patient
impre’cise
im’proper
in-
com’plete
ex’pensive
sin’cere
‘accurate
con’sistent
‘active
incom’plete
inex’pensive
insin’cere
in’accurate
incon’sistent
in’active
ir-
‘regular
‘relevant
‘rational
ir’regular
ir’relevant
ir’rational
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

‘reparable
re’ligious
re’placeable
re’spective
ir’reparable
i
e’ligious
i
e’placeable
i
e’spective
dis-
‘pleased
‘honest
con’nect
‘like
‘courage
ad’vantage
‘interest
dis’pleased
dis’honest
discon’nect
dis’like
dis’courage
disad’vantage
dis’interst
non-
smoke
slip
standard
stop
non’smoke
non’slip
non’standard
non’stop
en-
‘able
‘courage
large
‘danger
rich
sure
en’able
en’courage
en’large
en’danger
en’rich
en’sure
re-
a’
ange
do
build
write
‘order
‘ma
y
rea’
ange
re’do
re’build
re’write
re’order
re’ma
y
over-
come
‘crowded
‘estimate
‘populated
look
work
over’come
over’crowded
over’estimate
over’populated
over’look
over’work
under-
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

pay
de’veloped
‘maned
weight
‘estimate
go
sell
under’pay
underde’veloped
under’maned
under’weight
under’estimate
under’go
under’sell
Ngoại lệ:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

‘understatement
‘underground
‘undergrowth
‘underpants
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

2. Tiếp vị ngữ không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:
a. Noun from nouns
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

- n + ess            actor  →  ‘actress
- n + ist             art      →  ‘artist
- n + ship          friend →  ‘friendship
- n + dom         king    →  ‘kingdom
- n + hood        child   →  ‘childhood
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

b. Nouns from ve
s or adjs
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

v + ment
ag’ree   →  ag’reement
v + ance
re’sist  →  re’sistance
v + er
write  →  ‘writer
v+or
in’vent    →   in’ventor
v + ar
beg   →  ‘beggar
v + al
app’rove   →   app’roval
v + y
de’liver  →  de’livery
v + age
pack   →  ‘package
v + ing
unders’tand   →  unders’tanding
v + son
com’pare  →  com’parison
adj + ness
‘bitter  →  ‘bitterness
adj  tận cùng bằng “t” thì noun tận cùng bằng “ce”
‘patient   →   patience
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

c. ve
s from nouns or adjs
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

n/adj + en
length  →  ‘lengthen
deep     →  ‘deepen
n/adj + ize
‘critic   →  ‘criticize
‘modern   →  ‘modernize
n/adj + fy
‘beauty  →   beautify
‘simple   →  ‘simplify
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

d. adjs from nouns or ve
s
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

n + y
wind    →  ‘windy
n +ly
cost   →  ‘costly
n + ful
joy  → ‘joyful
n + less
leaf   →   ‘leafless
n + ous
fame  →    ‘famous
n + ious
space   →   s’pacious
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

n +al
‘nature  →   ‘natural
n + ish
child    →   ‘childish
n + like
death   →  ‘deathlike
n + en
gold   →  ‘golden
v + able
read   →   ‘readable
eat     →   ‘eatable
v + ible
sense   →   ‘sensible
compre’hend    →    compre’hensible
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

 
 
 
***********************************
 
 
 
Bài 6. Những tiền tố, hậu tố có trọng âm
 
Thường thường các tiền tố hay hậu tố không có trọng âm, nhưng đôi khi chúng làm thay đổi trọng âm mà chính chúng cũng có trọng âm.
1. Tiền tố có trọng âm theo 3 đặc tính: thói quen, ý nghĩa, và quy tắc xác định trọng âm.
a. Thói quen: Những từ thông thường như:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

president              /’prezidǝns/
presidency           /’prezidǝnsi/
preference           /’prefǝrǝns/
conference          /’kɔnfǝrǝns/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

b. Ý nghĩa: Những tiền tố có trọng âm khi bao hàm một ý nghĩa riêng:
anti-
pro-
vice-
sym-
pre-
post-
semi-
 
 
: chống đối, kháng cự
: theo, ủng hộ
: phó, phụ
: cùng với
: tiền, trước
: hậu, sau
: một nửa, bán
eg:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

anti-war demonstration
pro-war demonstration
pre-war music
post-war reconstruction
semi-annual
vice-president
sympathy
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

c. Các từ đa â/t có tận cùng bằng –ate, -ute, -fy, -ize, -ise trọng âm cách â/t cuối 2 â/t, cho nên nhiều khi trọng âm luôn ở tiền tố.
consentrate            /’kɔnsǝntreit/
aggravate              /’æggrǝveit/
institute                /’institju:t/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

aggrandize           /’ægrǝndaiz/
compromise        /’kɔmprǝmaiz/
2. Những tiền tố có khi có trọng âm có khi không có
bi-
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

biped              /’baiped/
bicycle             /’baisikl/
bisect               /’bais’ekt/
circum-circumspect
careful, caution, prudent
circumstances
circumvent      /sǝkǝm’vent/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

mal-
malcontent           /’mælkǝntent/
malefactor           /’mælifæktǝ/
malodorous         /mæl’oudǝrǝs/
in-
infamous            /’infǝmǝs/
infidel                 /’infidǝl/
infinite               /’infinit/
un-
unhappy            /ʌn’hæpi/   or   /’ʌnhæpi/
3. Những hậu tố có trọng âm –ade, -ee, -eer, -se, -ette
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

lemonade          /lemǝ’neid/
employee          /emplɔi’i:/
profiteer           /prɔfi’tiǝ/
Vietnamese      /vjǝnǝ’mi:z/
cigarette           /sigǝ’ret/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

 
 
 
*******************************
 
 
 
 
Bài 7. Âm tiết có trọng âm thay đổi vì hậu tố
 
Những hậu tố sau đây thường làm cho từ mới cấu tạo không còn trọng âm cùng một â/t với từ gốc của chúng. Đó là những hậu tố sau:
1. –ition, -ation, -cation: sự, việc, cuộc…
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

competition             /kǝmpi’tiʃǝn/
compete                  /kǝm’pi:t/
admiration              /ǝdmi’reiʃǝn/
admire                    /ǝd’maiǝ/
classification         /klæsifi’keiʃǝn/
classify                  /’klæsifai/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

2. –ity
activity                  /æk’tiviti/
active                    /’æktiv/
3. –ic
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

economic              /ikǝ’nɔmik/
economy              /i’kɔnǝmi/
poetic                   /’pouetik/
poet                     /’pouit/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

4. –al, -ary, -ial
governmental             /gǝvǝn’ment(ǝ)l/
elementary                 /eli’mentǝri/
presidential                /prezi’denʃǝ/
5. –ian. Hậu tố này chỉ nghề nghiệp, quốc tịch hay thị dân theo tên riêng của một số thành phố:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

musician             /mju’ziʃǝn/
physician            /fi’ziʃǝn/
Italian                 /i’tæliǝn/
Bostonian           /bǝ’stouniǝn/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

- We are between the devil and the deep sea: Trên đe dưới búa.
 
 
********************************
 
 
 
 
 
 
 
Bài 8. Trọng âm không đổi theo từ loại
 
Rất nhiều tiếng vừa là danh từ  vừa là tính từ như “jat” , vừa là tính từ vừa là động từ như “open”, vừa là động từ vừa là danh từ như “water”…
Khi chúng thay đổi từ loại như vậy, trọng âm ở vần nào vẫn ở vần ấy:
eg:
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

na
ow          /’nærou/
cover            /’kʌvǝ/
experience            /ik’spiriǝns/
finish           /’finiʃ/
flavor          /’fleivǝ/
garden        /‘ga:dǝn/
glimmer      /’glimǝ/
hammer        /’hæmǝ/
label            /’leibl/
lavish          /’læviʃ/
manifest        /’mænifest/
open             /’oupǝn/
practice        /’præktis/
profit             /’prɔfit/
qua
el          /’kwɔ :rǝl/
regret            /ri’gret/
reply             /ri’plai/
report           /ri’pɔ :t/
stencila         /’stensl/
struggle       /’strʌgl/
treasure         /’treʒǝ/
water            /w’ɔ :tǝ/
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Vũ Hoài Trung                                                                  Hà An secondary school
 

Nhận xét : Đa số những từ có hai â/t không đổi trọng âm vì vần sau nó đọc nhẹ hơn.
 
 
 
*******************************
 
 
Quảng Yên town                                                                   Quảng Ninh province


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử 13 nguyên tắc trọng âm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngTONG_HOP_CAC_CACH_DANH_DAU_TRONG_AM.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • 13 nguyên tắc trọng âm
  Giáo án khác
  13 nguyên tắc trọng âm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2017

  Xem: 0