Bài 1. Chí công vô tư

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2015-09-01 10:40:00 Tác giả Phương Đặng Thị Mai loại .doc kích thước 0.48 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Gi¸o ¸n GDCD 9- N¨m häc 2015- 1016 So¹n ngµy: 18 th¸ng 8 n¨m 2015 Líp 9A,9B d¹y :ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2015 TuÇn: 1 - TiÕt: 1 chÝ c«ng v« t­ I/ Môc tiªu bµi häc Qua bµi häc nµy gióp cho häc sinh thÊy ®­îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ , nh÷ng biÓu hiÖn cña phÈm chÊt nµy. BiÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ hoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy. BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ tù rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ng­êi chÝ c«ng v« t­. BiÕt quÝ träng vµ ñng hé nh­ng ng­êi, nh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Gi¸o ¸n GDCD 9- N¨m häc 2015- 1016
 

   So¹n ngµy: 18 th¸ng 8 n¨m 2015
Líp 9A,9B d¹y :ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2015
 
TuÇn: 1 - TiÕt: 1        
chÝ c«ng v« t­     
 
I/ Môc tiªu bµi häc
Qua bµi häc nµy gióp cho häc sinh thÊy ®­îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ , nh÷ng biÓu hiÖn cña phÈm chÊt nµy.
BiÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ hoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy.
BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ tù rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ng­êi chÝ c«ng v« t­.
BiÕt quÝ träng vµ ñng hé nh­ng ng­êi, nh­ng hµnh vi chÝ c«ng v« t­. BiÕt phª ph¸n, ph¶n ®èi nh÷ng vµnh vi t­ lîi thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.
II ChuÈn bÞ : 
Gi¸o viªn chuÈn bÞ bµi, mÈu chuyÖn ¶nh nãi vÒ nh­ng tÊm g­¬ng chÝ c«ng v« t­ vµ phÈm chÊt ®ã.
III. TiÕn tr×nh giê häc:
Häc sinh cã mÆt 9A :
Häc sinh cã mÆt 9B :
2- KiÓm tra:
Gi¸o viªn kiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng häc tËp cña häc sinh, nªu néi dung vµ yªu cÇu cña m«n häc.
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
                       Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
Gi¸o viªn nªu sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña phÈm chÊt nµy trong cuéc sèng ®Ó vµo bµi.
 
                          Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
           Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
H ®äc 2 mÈu truyÖn trong sgk, th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái trong s¸ch.
   G chèt l¹i c¸c ý chÝnh
a. T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi c¨n cø vµo kh¶ n¨ng chø kh«ng v× nÓ t×nh riªng.
b.Cuéc ®êi cña B¸c lu«n theo ®uæi môc ®Ých Ých n­íc lîi d©n.
c. Nh­ng viÖc lµm ®ã ®Òu ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ céng ®ång cho x· héi.
LÖnh:
1.Theo em thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­?
G ®äc mÈu chuyÖn NguyÔn V¨n Ngä ng­êi coi kho vµng cho chÝnh phñ.
§©y lµ phÈm chÊt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ng­êi song kh«ng ph¶i b»ng l¬× nãi mµ ph¶i b»ng viÖc lµm cô thÓ.
 
 
Liªn hÖ víi ®Þa ph­¬ng vµ qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­. Ph©n biÖt ®­îc sù phÊn ®Êu ®Ó cã lîi Ých c¸ nh©n chÝnh ®¸ng víi sù t­ lîi; ng­êi thËt chÝ c«ng v« t­ víi ng­êi gi¶ chÝ c«ng v« t­..
2.- LÖnh
Mäi ng­êi ®Òu cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ th× xÏ gãp phÇn g× cho x· héi?
 
3.- LÖnh
RÌn luyÖn chÝ c«ng v« t­ ta ph¶i lµm g×?
H th¶o luËn G chèt l¹i ý ®óng
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
a. T« HiÕn Thµnh lµ ng­êi c«ng b»ng kh«ng thiªn vÞ.
b. Môc ®Ých duy nhÊt cña B¸c Hå lµ v× n­íc v× ®©n.
c. C¸c viÖc lµm trªn lµ biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­.
II. Néi dung bµi häc
1. ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­.
-Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi thÓ hiÖn ë sù c«ng b»ng kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i xuÊt  ph¸t tõ lîi Ých chung®Æt lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n.
 
 
 
 
 
2. ý nghÜa cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.
Lµm cho x· héi trë lªn c«ng b»ng v¨n minh.
3.RÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.
ñng hé, kÝnh träng nh÷ng ng­êi cã ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­.
Phª ph¸n ®Êu tranh víi hµnh ®éng tr¸i víi chÝ c«ng v« t­.
 
 
                                           Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
G dïng b¶ng phô h­íng dÉn H lµm bµi tËp.
1.H th¶o luËn t×m ra nh­ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ vµ nh­ng hµnh vi kh«ng thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­; gi¶i thÝch t¹i sao.
 
2.H ®äc bµi tËp 2 ; th¶o luËn theo c©u hái cña bµi- Nãi râ lý do.
 
3.H tr×nh bµy suy nghÜ thËt sù cña m×nh mét c¸ch kh¸ch quan; cã c¸ch gi¶i quÕt t×nh huèng mét c¸ch thÝch hîp nh»m kh¾c s©u kiÕn thøc cho c¸c em..
 
 
Bµi 1:
Hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­: d, e.
Hµnh vi kh«ng thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­: a, b ,c, ®.
Bµi 2:
T¸n thµnh quan ®iÓm: d vµ ®.
Bµi 3:
H tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh theo gîi ý cña gi¸o viªn.
4.Cñng cè:
ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­. tÇm quan träng cña chÝ c«ng v« t­ vµ h­íng rÌn luyÖn phÈm chÊt nµy.
5.DÆn dß:
- Häc bµi vµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp.
- T×m hiÓu tr­íc bµi 2. - T×m nh­ng tÊm g­¬ng vÒ tÝnh tù chñ mµ em biÕt.
 
 
So¹n ngµy: 25 th¸ng 8 n¨m 2015 
Líp 9A,9B d¹y ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2015
 
TuÇn 2:  TiÕt: 2                       Tù chñ
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh hiÓu râ thÕ nµo lµ tù chñ, ý nghÜa cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n vµ x· héi. Sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn luyÖn vµ c¸ch rÌn luþen ®Ó trë thµnh ng­êi cã tÝnh tù chñ.
NhËn biÕt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ. biÕt ®¸nh gi¸ b¶n th©nvµ nh­ng ng­êi kh¸c vÒ tÝnh tù chñ.
T«n träng nh­ng ng­êi biÕt sèng tù chñ, cã th¸i ®é, ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong quan hÖ víi mäi ng­êi vµ trong cuéc sèng cña b¶n th©n.
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ b¶ng phô, lùa chänh t×nh huèng thÝch hîp.
H xem tr­íc phÇn t×nh huèng.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :………………………. 9B :………………………
2- KiÓm tra:
ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­? Lµm bµi tËp 1, 2, 3 sgk trang
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
Gi¸o viªn nªu sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña tÝnh tù chñ. Nªu tÊm g­¬ng ng­êi biÕt tù chñ ®Óvµo bµi
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
          Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
G viªn h­íng dÉn häc sinh ®µm tho¹i ®Ó nhËn biÕt tÝnh tù chñ theo phÇn ®Æt vÊn ®Ò.
G viªn chèt l¹i ý chÝnh.
Bµ T©m ®· lµm chñ ®­îc hµnh vi , t×nh c¶m cña m×nh v­ît lªn ®au khæ sèng cã Ých cho con vµ cho ng­êi kh¸c.
N kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n m×nh dÉn ®Õn hËu qu¶ xÊu.
LÖnh
Qua hai c©u chuyÖn trªn em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh tù chñ.
Em xö lý nh­ thÕ nµo khi gÆp c¸c t×nh huèng sau:
- Cã b¹n bÞ ngÊt trong giê häc
- GÆp bµi to¸n khã khi kiÓm tra
- BÞ b¹n bÌ nghi oan
 
H bµy tá ý kiÕn c¸ nh©n Líp trao ®æi G chèt l¹i ý ®óng råi chuyÓn sang môc 2.
2/nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ.
G dïng b¶ng phô cho h lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm t×m hµnh vi tr¸i ng­îc víi tÝnh tù chñ:
- Bét ph¸t trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.
_ThiÕu c©n nh¾c chÝn ch¾n.
- Sa ng· , bÞ c¸m dç bÞ lîi dông.
- Nãi tôc chöi bËy thiÕu v¨n ho¸.
LÖnh
Em h·y nªu nh­ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ?
3/ LÖnh
TÝnh tù chñ gióp ta nh÷ng g×?
Ngµy nay trong thêi c¬ chÕ thÞ tr­êngvai trß cña tù chñ nh­ thÕ nµo? V× sao? Em hµy t×m vÝ dô minh ho¹.
G chèt l¹i ý chÝnh.
4/G h­íng dÉn H trao ®æi ®µm tho¹i t×m ra h­íng rÌn luyÖn tÝnh tù chñ.
G kÕt luËn chèt l¹i ý ®óng.
 
 
 
G viªn cho H däc phÇn ghi nhí sgk ®Ó cñng cè néi dung bµi häc.
 
 
 Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. ®Æt vÊn ®Ò
 
 
Bµ T©m lµ ng­êi biÕt tù chñ.
 
 
N sèng kh«ng cã tù chñ.
II. Bµi häc:
1, ThÕ nµo lµ tù chñ?
Tù chñ lµ lµm chñ hµnh ®éng suy nghÜ, t×nh c¶m cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh.
 
 
 
 
 
 
2, BiÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ
 
 
Th¸i ®é b×nh tÜnh tù tin.
BiÕt tù ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh, tù kiÓm tra ®¸nh gi¸.
 
3, ý nghÜa cña tÝnh tù chñ
-Tù chñ lµ mét ®øc tÝnh quý gi¸ gióp c«n ng­êi sèng ®óng ®¾n, c­ sö cã v¨n ho¸.
TÝnh tù chñ gióp con ng­êi v­ît qua mäi khã kh¨n c¸m dç.
4, RÌn luyÖn tÝnh chñ
Suy nghÜ tr­íc khi nãi vµ hµnh ®éng.
Xem  xÐt th¸i ®é, lêi nãi viÖc lµm cña m×nh ®óng hay sai tõ ®ã rót kinh nghiÖm vµ söa ch÷a.
 
Ho¹t ®éng3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
G viªn yªu cÇu H liªn hÖ thùc tÕ vµ tù liªn hÖ b¶n th©n vÒ tÝnh tù chñ.
- Nªu vÝ dô cô thÓ.
G dïng b¶ng phô yªu cÇu H lµm bµi tËp 1
 
G cho H th¸o luËn bµi tËp 3 (§­a ra ý kiÕn suy nghÜ cña b¶n th©n) . G chèt l¹i ý ®óng.
 
III/ LuyÖn tËp
 
Bµi tËp 1
§ång ý víi ý : a, b, c ,d
Bµi tËp 3
H»ng lµ ng­êi ch­a cã tÝnh tù chñ. H»ng cÇn ph¶i biÕt kiÒm chÕ ham muèn kh«ng chÝnh ®¸ng cña m×nh.
 
4 Cñng cè: Nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ, sù cÇn thiÕt cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng.
5 DÆn dß: H häc bµi hoµn thµnh c¸c bµi tËp. Xem tr­íc bµi d©n chñ vµ kû luËt t×m nh­ng t×nh huèng d©n chñ vµ kh«ng d©n chñ.
 
 
 
 
So¹n ngµy: 29 th¸ng 8 n¨m 2015 
Líp 9B d¹y ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2015
Líp 9A d¹y ngµy 04th¸ng 9 n¨m 2015
TuÇn 3 -  TiÕt: 3        
 
d©n chñ vµ kû luËt
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ thÕ nµo lµ d©n chñ, kû luËt. Nh­ng biÓu hiÖn cña tÝnh d©n chñ, kû luËt.
Gióp H hiÓu ®­îc ý nghÜa cña d©n chñ, kû luËt
H biÕt giao tiÕp, øng xö vµ ph¸t huy vai trß cña c«ng d©n thùc hiÖn tèt d©n chñ vµ kû luËt. BiÕt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c t×nh huèng tráng cuéc sèng thÓ hiÖn tèt ch­a tèt tÝnh d©n chñ tÝnh kû luËt.
BiÕt tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n, x©y dùng vµ rÌn luyÖn tÝnh kû luËt
Cã tÝnh tù gi¸c ph¸t huy tÝnh d©n chñ trong häc tËp, trong ho¹t ®éng x· héi
ñng hé nh÷ng viÖc lµm tèt thùc hiÖn tÝnh d©n chñ, kû luËt
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ b¶ng phô, lùa chänh t×nh huèng thÝch hîp.
H xem tr­íc phÇn t×nh huèng.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :…………………………………………….
Häc sinh cã mÆt 9B :……………………………………………..
2- KiÓm tra:
ThÕ nµo lµ tù chñ? ng­êi cã tÝnh tù chñ xÏ cã lîi g×?
Nªu c¸c t×nh huèng ®ßi hái cÇn cã tÝnh tù chñ. Tù xem  xÐt b¶n th©n ®· cã tÝnh tù chñ ch­a
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
        Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G nªu vd nÕu ph¸t huy tÝnh d©n chñ xÏ ph¸t huy ®­îc chÝ tuÖ cña nhiÒu ng­êi, t¹o søc m¹nh cho ho¹t ®éng chung vµ ng­îc l¹i råi vµo bµi.
 
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
Chia líp thµnh hai nhãm ho¹t ®éng
Nhãm mét thùc hiÖn ý; a; b; d.
Nhãm hai thùc hiÖn ý: c; e; ®.
Cö ®¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy
G viªn chèt l¹i ý ®óng råi chuyÓn môc 2
II/ Bµi häc
1/ LÖnh:
Qua ph©n tÝch ë trªn em hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ?
( G viªn gi¶i thÝch thªm cho H hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ )
2/ Liªn hÖ víi tr­¬ng tr×nh líp 8 em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ kû luËt?
 
 
 
 
3/ LÖnh:
V× sao d©n chñ ph¶i ®i ®«i víi kû luËt
( G ph©n tÝch cho H thÊy hËu qu¶ cña d©n chñ mµ kh«ng cã kû luËt vµ t¸c dông cña viÖc dan chñ cã kû luËt ).
4/ LÖnh
Qua t×m hiÓu vµ liªn hÖ thùc tÕ em h·y cho biÕt t¸c dông cña d©n chñ kû luËt trong ®êi sèng hµng ngµy?
 
 
 
KiÕn thøc c¬ b¶n
 
I/ §Æt vÊn ®Ò
NÕu biÕt ph¸t huy tÝnh d©n chñ ®óng lóc ®óng chç xÏ thu ®­îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp.
 
II/ Bµi häc
1/ ThÕ nµo lµ d©n chñ?
D©n chñ lµ mäi ng­êi ®Òu lµm chñ c«ng viÖc, Cã quyÒn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµ bµn b¹c
2/ Kû luËt lµ g×?
Kû luËt lµ tu©n theo quy ®Þnh chung cña céng ®ång, tæ chøc x· héi
 
 
3/ Mèi quan hÖ gi÷a d©n chñ vµ kû luËt
D©n chñ ph¶i kÕt hîp víi kû luËt, kh«ng nªn d©n chñ qu¸ ®µ xÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ xÊu
4/ T¸c dông cña d©n chñ , kû luËt.
- N©ng cao hiÖu suÊt c«ng viÖc
- X· héi tèt ®Ñp h¬n
 
 
 
  Ho¹t ®éng3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
 
Bµi 1
G dïng b¶ng phô gäi H lªn b¶ng lµm bµi tËp
Yªu cÇu H gi¶i thÝch lý do chän
G chèt l¹i ý ®óng
 
III/ LyÖn tËp:
Bµi 1
TÝnh d©n chñ thÓ hiÖn ë ý: a; c; d.
Hµnh vi thiÕu d©n chñ thÓ hiÖn ë ý: b.
Hµnh vi  thiÕu kû luËt thÓ hiÖn ë ý; ®.
 
4/ Cñng cè:
D©n chñ, kû luËt - ý nghi· cña nã trong ®êi sèng hµng ngµy.
5/ H­íng dÉn häc ë nhµ:
G h­íng dÉn H lµm bµi tËp 3. T×m vÝ dô t­¬ng tù nh­ t×nh huèng môc ®Æt vÊn ®Ò sau ®ã ph©n tÝch ®Ó chøng minh.
H s­u tÇm mÈu chuyÖn, tÊm  g­¬ng cã liªn quan ®Õn d©n chñ, kû luËt.
H vÏ tranh vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh.
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 15 th¸ng 9 n¨m 2014 
Líp 9Ad¹y ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2014
Líp 9B d¹y ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2014
 
 
TuÇn 5  TiÕt: 4                 
B¶o vÖ hoµ b×nh
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ gi¸ trÞ cña hoµ b×nh vµ hËu qu¶ tai h¹i cña chiÕn tranh, tø ®ã gióp häc sinh thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hoµ b×nh- Chèng chiÕn tranh cña nh©n lo¹i.
H tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh chãng chiÕn tranh do tr­êng, líp tæ chøc.
BiÕt c­ xö víi b¹n bÌ xung quanh mét c¸ch hoµ nh· th©n mËt
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ b¶ng phô, lùa chänh t×nh huèng thÝch hîp.
H  chuÈn bÞ bµi h¸t, th¬, tranh ¶nhvÒ chiÕn tranhvµ hoµ b×nh.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :………………..
Häc sinh cã mÆt 9B :………………..
2- KiÓm tra:
ThÕ nµo lµ d©n chñ,mäi ng­êi ®Òu thùc hiÖn d©n chñ, kû luËt sÏ cã lîi g×?
. Tù xem  xÐt b¶n th©n ®· thùc hiÖn d©n chñ, kû luËt ch­a?
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G  giíi thiÖu tranh ¶nh vÒ th¶m ho¹ chiÕn tranh, liªn hÖ thùc tÕ råi vµo bµi.
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
I/ Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
H ®äc th«ng tin trong sgk- tiÕn hµnh th¶o luËn c¸c c©u hái trong sgk
 
- V× sao chóng ta ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh ng¨n ngõa chiÕn tranh?
 
 
Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh?
 
 
ý kiÕn cña em vÒ chiÕn tranh trªn thÕ giíi hiÖn nay?
Liªn hÖ víi hËu qu¶ chiÕn tranh ë ViÖt Nam vµ bµi     (§Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh) ®Ó thÊy ®­îc t¸c h¹i cña chiÕn tranh.
Suy nghÜ cña em khi quan s¸t tranh ¶nh trong sgk
H tr×nh bµy, bæ xung ý kiÕn
G chèt l¹i ý chÝnh
 
 
H ®äc phÇn bµi häc sgk - G chèt l¹i néi dung c¬ b¶n theo phÇn bµi häc
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
 
 
II. Néi dung bµi häc
- Hoµ b×nh lµ h¹nh phóc lµ kh¸t väng toµn nh©n lo¹i
- ChiÕn tranh lµ th¶m ho¹ cho mäi ng­êi.
-  Ng¨n chÆn chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ b×nh lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ chóng ta
- Chóng ta cÇn x©y dùng mãi quan hÖ th©n thiÖn, t«n träng gi÷a con ng­êi víi con ng­êi
T¹o mèi quan hÖ hîp t¸c b×nh ®¼ng h÷u nghÞ trªn toµn thÕ giíi
 
                                       Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
 
Bµi tËp 1
Tæ chøc H lµm viÖc c¸ nh©n
H tr¶ lêi c¸c c©u hái bµi tËp
G chèt; Chóng ta cÇn lu«n lu«n sèng hoµ b×nh vµ th©n thiÖn víi mäi ng­êi xung quanh
Bµi tËp 2
G h­íng dÉn H t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng vÒ hoµ b×nh nh­ b¶o vÖ hoµ b×nh; chèng chiÕn tranh…
Bµi 3
G h­íng dÉn H lµm bµi ë nhµ
 
 
II. LuyÖn tËp
Bµi tËp 1
- C¸c biÓu hiÖn yªu hoµ b×nh: a; b; d; h
 
 
Bµi tËp 2
H¸t, ®äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh
Bµi 3
LËp kÕ ho¹ch
 
4.Cñng cè
G nh¾c l¹i sù cÇn thiÕt cña hoµ b×nh vµ nhiÖm vô cña mäi ng­êi nãi chung vµ cña H nãi riªng ®èi víi viÖc b¶o vÖ hoµ b×nh.
5.DÆn dß:
G h­íng dÉn H lµm bµi tËp 3 ë nhµ
H s­u tÇm mÈu truyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ gi÷a thiÕu nhi n­íc ta vµ thiÕu nhi c¸c n­íc trªn thÕ giíi.
VÏ tranh vÒ hoµ b×nh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 21 th¸ng 9 n¨m 2014 
Líp 9A d¹y ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2014
Líp 9B d¹y ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2014
 
TuÇn 6  TiÕt: 5             
                                    T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc
trªn thÕ giíi
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ  ®­îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi vµ ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc.
biÕt c¸ch thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc b»ng hµnh vi viÖc lµm  cô thÓ.
G gióp H thÓ hiÖn t×nh c¶m ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c n­íc kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy.
ñng hé chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ b¶ng phô, lùa chän c¸c c©u chuyÖn vÒ t×nh h÷u nghÞ
H  chuÈn bÞ bµi h¸t, th¬, tranh ¶nh vÒ t×nh h÷u nghÞ
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :
Häc sinh cã mÆt 9B :
2- KiÓm tra:
Em hiÓu hoµ b×nh lµ g×? sù cÇn thiÕt cña hoµ b×nh cho toµn nh©n lo¹i?
Thu tranh vÏ vÒ hoµ b×nh
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G b¾t nhÞp cho líp h¸t bµi h¸t tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng em . Liªn hÖ råi vµo bµi
 
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
              Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
I/ G viªn tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.
G yªu cÇu c¸c nhãm ®äc c¸c th«ng tin trong sgk, th¶o luËn theo c©u hái vµ chyÓn sang môc II
II/ LÖnh
1/ Em hiÓu thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc
 
 
2/ Qua c¸c th«ng tin, sù kiÖn trªn em nhgÜ thÕ nµo vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¸ng, nhµ n­íc ta; mèi quan hÖ gi÷a nh©n d©n t¸ vµ nh©n d©n c¸c n­íc?
Em h·y kÓ thªm vÒ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ cña nh©n d©n n­íc ta víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi
 
 
mµ em biÕt
 
3/ Quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi n­íc vµ cña toµn nh©n lo¹i
 
 
4/ Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ víi b¹n bÌ cña m×nh hoÆc víi ng­êi n­íc ngoµi ?
G yªu cÇu H ®äc l¹i phÇn bµi häc
G chèt l¹i ý chÝnh theo phÇn bµi häc sgk
 
      Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
 
II. Bµi häc
1. T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc lµ g×?
T×nh h÷u nghÞ lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c
2.Th¸i ®é cña ®¶ng vµ nhµ n­íc
§¶ng vµ nhµ n­íc ta lu«n thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh h÷u nghÞ víi tÊt c¶ c¸ch n­íc trªn thÕ giíi
 
 
 
3. T¸c dông cña mèi quan hÖ h÷u nghÞ
quan hÖ h÷u nghÞ t¹o cho c¸c n­íc ph¸t triÕn nhiÒu mÆt, cã c¬ së hiÓu biÕt lÉn nhau
4.ViÖc thùcnhiÖn t×nh h÷u nghÞ ë häc sinh
Chóng ta cÇn rÌn luyÖn b»ng th¸i ®é cö chØ, viÖc lµm vµ sù th©n thiÖn t«n trong ®èi víi mäi ng­êi.
 
 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
H ®äc c¸c t­ liÖu tham kh¶o
Tr×nh bµy c¸c bøc tranh s­u tÇm ®­îc vÒ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c n­íc
H h¸t c¸c bµi h¸t vÒ t×nh h÷u nghÞ
4. Cñng cè:
Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ , sù cÇn thiÕt cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c n­íc trªn thÕ giíi
5.DÆn dß:
VÒ nhµ lµm bµi tËp 4sgk
T×m hiÓu tr­íc bµi ( hîp t¸c cïng ph¸t triÓn)
ChuÈn bÞ tranh ¶nh, c©u truyÖn vÒ sî hîp t¸c gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 29 th¸ng 9 n¨m 2014 
Líp 9A d¹y ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2014
Líp 9B d¹y ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2014
TuÇn 6  TiÕt: 6             
hîp t¸c cïng ph¸t triÓn
 
I. Môc tiªu bµi häc: 
Gióp H hiªñ  ®­îc thÕ nµo lµ hîp t¸c, c¸c nguyªn t¾c cña hîp t¸c, Sù cÇn thiÕt cña hîp t¸c. Chñ tr­¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n­íc trong vÊn ®Ò hîp t¸c víi c¸c n­íc kh¸c
H thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c
RÌn luyÖn kü n¨ng biÕt hîp t¸c víi b¹n bÌ trong c¸c haätg ®éng chung
H cã th¸i ®é ®óng ®¾n trong viÖc ñng hé chÝnh s¸ch hîp t¸c - hoµ b×nh - h÷u nghÞ cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ b¶ng phô, tranh ¶nh vÒ t×nh h÷u nghÞ hîp t¸c gi÷a nø¬c ta vµ c¸c n­íc trªn thÕ gi¬Ý
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :
Häc sinh cã mÆt 9B :
2- KiÓm tra:
Em hiÓu h÷u nghÞ lµ g×? §¶ng nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng g× vÒ vÊn ®Ò nµy
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G nh¾c l¹i néi dung 2 tiÕt häc tr­íc. NhÊn m¹nh ( Hoµ b×nh -  H÷u nghÞ - Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn)  lµ môc tiªu chung cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. VËy thùc hiÖn môc tiªu ®ã nh­ thÕ nµo, Cã lîi g×; G vµo bµi
 
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
G chia líp thµnh 3 nhãm, ®äc , quan s¸t tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy; C¶ líp trao ®æi bæ xung.
G kÕt luËn vÒ kh¸i niÖm hîp t¸c
G cho H xem thªm mét sè c«ng tr×nh hîp t¸c ë n­íc ta vµ c¸c c«ng tr×nh cña n­íc ta gióp c¸c n­íc kh¸c.
LÖnh
§äc phÇn néi dung bµi häc
1/ThÕ nµo lµ hîp t¸c?
2/ý nghÜa cña hîp t¸c vµ ph¸t triÓn?
( G viªn nhÊn m¹nh lîi Ých cña viÖc hîp t¸c ®Æc biÖt trong viÖc gi¶i quyÕt nh­ng vÉn ®Ò toµn cÇu
 
 
nh­ b¶o vÖ hoµ b×nh - chèng chiÕn tranh h¹t nh©n , chèng khñng bè; Tµi nguyªn m«i tr­êng; D©n så; BÖnh hiÓm nghÌo; Khoa häc c«ng nghÖ…)
 
3/Hîp t¸c ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c nµo? Chñ tr­¬ng cña §¶ng, nhµ n­íc ta trong viÖc hîp t¸c vµ ph¸t triÓn?
G thuyÕt tr×nh thªm cho H hiÓu thªm vÒ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n mµ §¶ng nhµ n­íc ®Æt ra cho vÊn ®Ò hîp t¸c
 
 
 
 
4/ G viªn nhÊn m¹nh l¹i mét lÇn n÷a vai trß cña hîp t¸c
LÖnh
Lµ häc chóng ta ph¶i rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c nh­ thÕ nµo
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ Néi dung bµi häc
 
1/ Kh¸i niÖm vÒ hîp t¸c
 
2/ ý nghÜa cña hîp t¸c
 
 
 
 
 
 
 
3/ Nguyªn t¾c cña hîp t¸c vµ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta
- T«n träng ®éc lËp chñ quyÒn l·nh thæ riªng cña mçi n­íc
- Kh«ng can thiÖp néi bé
- Kh«ng ®e do¹ vò trang
-B×nh ®¼ng, t«n träng
- Gi¶i quyÕt m©u thuÉn b»ng th­¬ng l­îng hoµ b×nh
4/ H­íng rÌn luyÖn cña mçi b¶n th©n häc sinh
 
 
 
                              Ho¹t ®éng3: H­íng dÉn luyÖn tËp 
 
G dïng b¶ng phô tæ chøc cho H ho¹t ®éng nhãm gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp
G nhËn xÐt chèt l¹i nh÷ng ý ®óng
H liªn hÖ b¶n th©n, ®­a ra nh÷ng viÖc lµm mang tÝnh  hîp t¸c.
4. Cñng cè:
G nh¾c l¹i kh¸i niÖm hîp t¸c, lîi Ých cña hîp t¸c trong mäi lÜnh vùc
5.DÆn dß:
Häc sinh häc bµi, hoµn thµnh c¸c bµi tËp.
T×m hiÓu vÒ c¸c lÔ héi ë ®Þa ph­¬ng, ChuÈn  bÞ c¸c bµi h¸t d©n ca cho bµi KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 06 th¸ng10 n¨m 2014 
Líp 9A d¹y ngµy 08th¸ng 10 n¨m 2014
Líp 9B d¹y ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2014
 
     TuÇn 8 TiÕt: 7         
kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng
tèt ®Ñp  cña d©n téc
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ  ®­îc thÕ nµo lµ tryuÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, vµ mét sè truyÒn thèng tiªu biÓu cña  ViÖt Nam.
- ý nghÜa cña tuyÒn thèng d©n téc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t huy tryuÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. Bæn phËn cña c«ng d©n víi viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy ®ã.
H biÕt ph©n biÖt  tryuÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ thãi l¹c hËu cÇn xo¸ bá.
H cã kü n©ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh­ng quan niÖm, th¸i ®é vµ c¸c øng xö kh¸c nhauu cã liªn quan ®Õn tryuÒn thèng v¨n ho¸
TÝch cùc häc tËp vµ tham gia tuyªn truyÒn b¶o vÖ tryÒn thèng cña d©n téc
H cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ gi÷ g×n truyÒn thèng cña d©n téc
BiÕt phª ph¸n ®èi víi th¸i ®é vµ viÖc lµm thiÕu t«n träng, phñ ®Þnh hoÆc xa rêi truyÒn thèng d©n téc
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ t×nh huèng viÖc lµm cô thÓ cã liªn quan ®Õn ®Õn néi dung bµi häc. ChuÈn bÞ t­ liÖu vÒ mét sè lÔ h«i cña d©n téc
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :
Häc sinh cã mÆt 9B :
2- KiÓm tra:
Em hiÓu thÕ nµo lµ hîp t¸c cïng ph¸t triÓn? LÊy vÝ dô
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G viªn nªu mét sè tryÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ý nghÜa cña viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng ®ã ®Ó vµo bµi
 
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
H ®äc môc ®Æt vÊn ®Ò sgk
Th¶o luËn theo c©u hái sgk
LÖnh
- TryÒn thèng nµo cña d©n téc ®­îc thÓ hiÖn qua c©u nãi cña B¸c Hå
- NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch c­ xö cña häc trß cô Chu V¨n An víi thÇy gi¸o cò?
 - C¸ch c­ xö ®ã thÓ hiÖn truyÒn thèng g× cña d©n téc?
- Em h·y t×m thªm nh­ng c©u nãi vÒ truyÒn thèng nµy
- Ngoµi ra em cßn biÕt nh÷ng tryÒn thèng tèt ®Ñp nµo cña d©n téc
 - VËy theo em hiÓu th× truyÒn thèng lµ g×
 
 
 
 
G chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh vµ rót ra kh¸i niÖm theo phÇn bµi häc sgk
 
 
G l­u ý H ph©n biÖt gi÷a truyÒn thèng d©n téc víi c¸c hñ tôc tËp qóan l¹c hËu
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Bµi häc
1.TruyÒn thèng tèt ®Ñp lµ g×?
Lµ nh­ng gi¸ trÞ tinh thÇn ®­îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi.
§­îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c.
D©n téc ta cã nhiÒu truyÒn thèng ®¸ng tù hµo nh­ lßng yªu n­íc; Tinh thÇn ®oµn kÕt; Nh©n nghÜa thuû chung; CÇn cï lao ®éng; HiÕu häc; TruyÒn thèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt…
 
 
Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
G h­íng dÉn H lµm bµi tËp 1 ®Ó ph©n biÖt ®­îc truyÒn thèng víi c¸c ph¹m trï kh¸c ®ång thêi cã th¸i ®é tÝch cùc t×m hiÓu, tuyªn truyÒn theo c¸c chuÈn mùc tryÒn thèng
 
 
II/ LuyÖn tËp
Bµi tËp 1.
ý ®óng; a; c; e; h; i; l.
 
4. Cñng cè
H tr×nh bµy c¸c lµn ®iÖu d©n ca, suy nghÜ tr×nh bµy c¶m nhËn qua néi dung c¸c lµn ®iÖu d©n ca ®ã ( VÎ ®Ñp quª h­¬ng, ca ngîi con ng­êi lao ®éng )
5. DÆn dß
HS t×m hiÓu nh­ng truyÒn thèng tèt ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã.
§äc vµ xem tr­íc phÇn cßn l¹i cña bµi
 
 
 
 
 
 
 
 
         So¹n ngµy:13 th¸ng10 n¨m 2014 
Líp 9A d¹y ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2014
 
 
  TuÇn 9  TiÕt: 8         
kÕ thõa vµ ph¸t huy
truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ( TiÕp )
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ  ®­îc thÕ nµo lµ tryuÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, vµ mét sè truyÒn thèng tiªu biÓu cña  ViÖt Nam.
- ý nghÜa cña tuyÒn thèng d©n téc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t huy tryuÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. Bæn phËn cña c«ng d©n víi viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy ®ã.
H biÕt ph©n biÖt  truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ thãi l¹c hËu cÇn xo¸ bá.
H cã kü n©ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh­ng quan niÖm, th¸i ®é vµ c¸c øng xö kh¸c nhauu cã liªn quan ®Õn tryuÒn thèng v¨n ho¸
TÝch cùc häc tËp vµ tham gia tuyªn truyÒn b¶o vÖ tryÒn thèng cña d©n téc
H cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ gi÷ g×n truyÒn thèng cña d©n téc
BiÕt phª ph¸n ®èi víi th¸i ®é vµ viÖc lµm thiÕu t«n träng, phñ ®Þnh hoÆc xa rêi truyÒn thèng d©n téc
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ t×nh huèng viÖc lµm cô thÓ cã liªn quan ®Õn ®Õn néi dung bµi häc. ChuÈn bÞ t­ liÖu vÒ mét sè lÔ h«i cña d©n téc
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9 :………………
2- KiÓm tra:
Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc?
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G tãm t¾t néi dung tiÕt 7, nªu ý nghÝa cña truyÒn thèng tèt ®Ñp råi vµo bµi
 
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éngcña thÇy vµ trß
 
 
Gv tèm t¾t néi dung tiÕt häc tr­íc råi vµo môc 2
2.G h­íng dÉn H ho¹t ®éng nhãm: th¶o luËn bµi tËp
H ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ; G chèt l¹i phÇn ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc
H trao ®æi th¶o luËn xung quanh néi dung
 
 
ý nghÜa cña c¸c phong tôc tËp qu¸n vµ t¸c h¹i cña nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi truyÒn thèng d©n téc
H m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh­ng gi¶i ph¸p nh»m b¶o vÖ gi÷ g×n nh­ng truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp. ®ång thêi lªn ¸n , ng¨n ch¨n vµ xo¸ bá nh­ng hñ tôc l¹c hËu chuyÓn môc 3
 
 
 
 
LÖnh!
Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc
Liiªn hÖ viÖc gi÷ g×n, kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc víi c¸ nh©n tËp thÓ mµ em biÕt?
G chèt l¹i ý ®óng
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
II.Bµi häc
1. truyÒn thèng tèt ®Ñp lµ g×?
2. ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc
TruyÒn thèng d©n téc gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mâi d©n téc vµ mçi c¸ nh©n
 
TruyÒn thèng d©n téc cßn gióp mäi ng­êi sèng tèt h¬n, sèng ®Ñp h¬n
 
 
 
 
 
 
 
 
3. NhiÖm vô cña häc sinh
Chóng ta cÇn tù hµo, gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh­ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc
Ng¨n chÆn , lªn ¸n nh­ng hµnh vi lµm tæn h¹i ®Õn nh­ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc
 
 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
 
 
 
 
G h­íng dÉn H lµm bµi tËp 5
H ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn kh¸c nhau theo c¸nh hiÓu cña m×nh
G chèt l¹i ý ®óng
 
 
III. Bµi tËp
Bµi 1; 2; 3; 4( §· thùc hiÖn trong phÇn II )
Bµi 5:
C©u nãi cña An lµ sai v× mçi d©n téc dï nhá bÐ ®Õn ®©u còng cã nh­ng truyÒn thèng ®¸ng tù hµo.
Ta ph¶i hiÓu râ thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp ta míi thÊy ®­îc vèn quý ®ã ë ta lµ v« cïng phong phó.
 
4.Cñng cè:
G nh¾c l¹i  truyÒn thèng tèt ®Ñp lµ g×?  ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc,nhiÖm vô cña häc sinh trong viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.
5.DÆn dß:
¤n l¹i c¸c bµi ®· häc chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra 1 tiÕt.
 
 
  So¹n: ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2014 
D¹y: ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2014
 
 
TuÇn: 10     TiÕt: 9
kiÓm tra 1 tiÕt
 
I/ Môc tiªu bµi häc
Qua bµi kiÓm tra nh»m ®¸nh gi¸ chÊt l­îng , nhËn thøc cña H. Gióp H cñng cè kiÕn thøc ®· häc.
RÌn luyÖn viÖc liªn hÖ b¶n th©n thùc hiÖn theo c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc, ®ång thêi H biÐt tù ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh theo c¸c chu¶n mùc ®¹o ®øc ®ã.
II/ ChuÈn bÞ
G so¹n ®Ò bµi , lùa chän hÖ thèng c©u hái phï hîp víi ®èi t­îng H
H «n theo h­íng dÉn chuÈn bÞ cña G
III/ TiÕn tr×nh giê häc
1/ æn ®Þnh tæ chøc
Sè häc sinh cã mÆt  9A:
2/ G viªn ph¸t ®Ò kiÓm tra
 
§Ò bµi:
 
C©u 1: Hoµ b×nh h÷u nghÞvµ hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®em l¹i lîi Ých g× cho mçi d©n téc, mçi quèc gia? §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng g× vÒ vÊn ®Ò nµy?
C©u 2: Theo em tù chñ lµ g×? v× sao mçi chóng ta ®Òu cÇn cã tÝnh tù chñ?
Em liªn hÖ víi b¶n th©n xem m×nh ®· cã tÝnh tù chñ ch­a? ThÓ hiÖn qua c¸c hµnh vi nµo?
C©u 3: TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ g×? Em h·y giíi thiÖu( Nguån gèc, biÓu hiÖn cô thÓ vµ ý nghÜa)  vÒ mét truyÒn thèng tèt ®Ñp ë quª em cho b¹n bÌ cïng biÕt .
®¸p ¸n biÓu®iÓm
 
C©u 1; 3 §iÓm H nªu ®­îc c¸c ý sau
Hoµ b×nh h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®em l¹i lîi Ých cho mçi d©n téc, mçi quèc gia lµ: T¹o ®iªï kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ gi¸o dôc,y tÕ, khoa häc c«ng nghÖ….
T¹o sù hiÓu biÕt lÇn nhau, tr¸nh g©y mÉu thuÉn chiÕn tranh; T¹o sù hoµ b×nh æn ®Þnh trªn toµn thÕ giíi
§¶ng vµ Nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng  thùc hiÖn chÝnh s¸ch hoµ b×nh h÷u nghÞ
Hîp t¸c víi c¸c n­íc theo nguyªn t¾c; T«n träng ®éc lËp chñ quyÒn,l·nh thæ. Kh«ng can thiÖp néi bé, kh«ng dïng vò lùc. Hîp t¸c b×nh ®¼ng hai bªn cïng cã lîi
C©u 2:  3 §iÓm ; H nªu ®­îc ý sau
Tù chñ lµ lµm chñ hµnh ®éng suy nghÜ, t×nh c¶m cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh.
-Tù chñ lµ mét ®øc tÝnh quý gi¸ gióp con ng­êi sèng ®óng ®¾n, c­ sö cã v¨n ho¸.
TÝnh tù chñ gióp con ng­êi v­ît qua mäi khã kh¨n c¸m dç.
PhÇn liªn hÖ b¶n th©n cÇn trung thùc nªu râ hµnh vi; nªu ch­a thùc hiÖn tèt cÇn cã h­íng kh¾c phôc
C©u 3 ( 4®iÓm): CÇn nªu ®Çy ®ñ vÒ nguån gèc, ý nghÜa vµ biÓu hiÖn cô thÓ cña mét truyÒn thèng ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng d­íi d¹ng nh­ mét bµi v¨n thuyÕt minh.
 
Tæng hîp ®iÓm
 
 §iÓm 9;10:       §iÓm7; 8 :   §iÓm 5 ;6:           §iÓm  4 ;3 :
 
3/ Cñng cè
G thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra
4,DÆn dß Yªu cÇu H chuÈn bÞ bµu 10 N¨ng ®éng s¸ng t¹o; s­u tÇm bµi viÕt vÒ tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  So¹n: ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014
D¹y: ngµy 30 th¸ng 10   n¨m 2014
 
TuÇn 10 TiÕt 10:      
N¨ng ®éng - s¸ng t¹o
 I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ  thÕ nµo lµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ v× sao con ng­êi cÇn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o.
H biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c vÒ biÓu hiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. ®ång thêi cã ý thøc häc tËp nh­ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña nh­ng ng­êi xung quanh.
H×nh thµnh ý thøc vÒ nhu cÇu rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ë mäi ®iªï kiÖn mäi t×nh huèng trong cuéc sèng.
II. ChuÈn bÞ
GV so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ t×nh huèng viÖc lµm cô thÓ cã liªn quan ®Õn ®Õn néi dung bµi häc. ChuÈn bÞ tranh.
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :………………………………………………
2- KiÓm tra:
Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc?
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
G nãi vÒ t¸c dông cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong cuéc sèng. GV giíi thiÖu vÒ hai em häc sinh ë huyÖn TrÊn Yªn chÕ t¹o ra m¸y xóc thãc, c¾t l¸t s¾n; mét häc sinh ë ¢u L©u ®¹t gi¶i tuæi trÎ s¸ng t¹o víi m¸y b¨m cá råi vµo bµi.
 
Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
I/ G yªu cÇu H ®äc truyÖn trong sgk Th¶o luËn theo c¸c c©u hái h­íng dÉn t×m hiÓu- cö ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
C¸c nhãm bæ xung ý kiÕn; nhËn xÐt
G chèt l¹i ý chÝnh
LÖnh:
Trong ngµy nay n¨ng ®éng s¸ng t¹o cã cÇn thiÕt kh«ng, v× sao?
 
G: TÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®­îc thÓ hiÖn qua nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau trong cuéc sèng
LÖnh:
§äc phÇn 1 néi dung bµi häc
 
a/N¨ng ®éng lµ g×?
 
 
 
 
b/S¸ng t¹o lµ g×?
 
 
G tæ chøc ho¹t ®éng nhãm, c¸c nhãm lÊy vÝ dô vÒ n¨ng ®éng s¸ng t¹o
G chèt l¹i nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau vÒ n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau( chñ yÕu trong häc tËp, khoa häc kü thuËt, lao ®éng)
LÖnh:
c/Nh÷ng biÓu hiÖn cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o?
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
£-®i x¬n, Lª Th¸i Hoµng ®Òu lµ ng­êi cã tÝnh n¨ng ®éng.
TÝnh n¨ng ®éng ®· ®em l¹i vinh quang cho hai ng­êi.
 
Trong mäi thêi ®¹i con ng­êi lu«n cÇn cã n¨ng ®éng s¸ng t¹o bëi n¨ng ®éng s¸ng t¹o gióp con ng­êi t×m ra c¸i míi, rót ng¾n thêi gian, ®¹t môc ®Ých ®Ò ra mét c¸ch xuÊt s¾c.
II. Néi dung bµi häc
1.Kh¸i niÖm
a- N¨ng ®éng lµ tÝch cùc chñ ®éng trong c«ng viÖc, d¸m nghÜ d¸m lµm.
 
b- S¸ng t¹o lµ say mª nghiªn cøu t×m tßi, t¹o ra c¸i míi c¸ch lµm míi.
 
 
 
 
c- C¸c biÓu hiÖn cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o
TÝch cùc, chñ ®éng d¸m ngh× d¸m lµm
Nghiªn cøu t×m tßi, t¹o ra c¸i míi c¸ch lµm míi nh»m n©g cao n¨ng xuÊt hiÖu qu¶ chÊt l­îng c«ng viÖc.
Kiªn tr× nhÉn l¹i, kh«ng b»ng lßng víi nh­ng g× s½n cã. Cã ý thøc v­ît khã v­ît khæ v­¬n lªn trong cuéc sèng.
Linh ho¹t sö lý c¸c t×nh huèng.
 
 
4. Cñng cè:
Liªn hÖ thùc tÕ vÒ nh­ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o mµ em biÕt, biÓu hiÖn cô thÓ cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o ë ®©y lµ g×
5.DÆn dß:
Häc bµi xem phÇn cßn l¹i cña néi dung bµi häc, chuÈn bÞ phÇn bµi tËp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2014
D¹y ngµy 05  th¸ng 11  n¨m 2014
 
TuÇn 12 TiÕt 11:      
  N¨ng ®éng - s¸ng t¹o ( TiÕp )
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ  thÕ nµo lµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ v× sao con ng­êi cÇn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o
H biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c vÒ biÓu hiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. ®ång thêi cã ý thøc häc tËp nh­ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña nh­ng ng­êi xung quanh
H×nh thµnh ý thøc vÒ nhu cÇu rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ë mäi ®iªï kiÖn mäi t×nh huèng trong cuéc sèng
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ t×nh huèng viÖc lµm cô thÓ cã liªn quan ®Õn ®Õn néi dung bµi häc. H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt  :………………..
2- KiÓm tra:
Em hiÓu thÕ nµo lµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o
Em h·y nªu nh­ng biÓu hiÖn vÒ n¨ng ®éng s¸ng t¹o, lÊy mét vÝ dô cô thÓ vÒ n¨ng ®éng s¸ng t¹o
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng
G nhËn xÐt phÇn tr¶ bµi cña H - Tãm t¾t néi dung bµi häc tr­íc vµo bµi
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu néi dung bµi häc ( tiÕp )
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
 
 
II/- 1/
2/ G tæ chøc ho¹t ®éng nhãm gióp H trao ®æi vÒ nh­ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o rót ra ý nghÜa cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®èi víi cuéc sèng mçi ng­êi vµ toµn x· héi
 
 
 
 
    3/G nhÊn m¹nh t¸c dông cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o rÊt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ng­êi. Trong lóa tuæi
 
 
thanh thiÕu niªn viÖc rÌn luyÖn vµ ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o lµ viÖc lµm thiÕt thùc
 
 
LÖnh
C¸c em ph¶i lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éngng t¹o ?
 
- Trong häc tËp ?
- Trong lao ®éng ?
- Trong cuéc sèng ?
 
G chèt l¹i ý ®óng
 
 
 
néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
II. Néi dung bµi häc
1. Kh¸i niÖm
2. ý nghÜa cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o
- Gióp con ng­êi v­ît qua mäi hoµn c¶nh
- Rót ng¾n thêi gian, t¹o kú tÝch ve vang
- §©y lµ phÈm chÊt cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng
3. RÌn luyÖn t×nh n¨ng ®éng s¸ng t¹o
 
 
 
 
 
 
 
 
- RÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng cÇn cï ch¨m chØ
- V­ît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch
- T×m ra c¸ch lµm tèt nhÊt khoa häc nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cña m×nh
 
 
 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
 
Bµi tËp 1
G tæ chøc cho H ho¹t ®éng nhãm
C¸c nhãm th¶o luËn
Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy, H nhËn xÐt, nªu ý kiÕn bæ xung
G chèt l¹i ý ®óng
Bµi tËp 2
G h­íng dÉn mÉu
Mét H häc yÕu m«n to¸n cÇn sù gióp ®ì ®Ó tiÕn bé h¬n
_ Häc hái kinh nghiÖm häc tËp cña b¹n häc giái to¸n
_ CÇn cã sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o
Sù nç lùc cña b¶n th©n nh­ kiªn tr×, v­ît qua khã kh¨n t×m ra c¸ch häc tËp tèt nhÊt phï hîp víi b¶n th©n…
 
 
III.LuyÖn tËp
Bµi tËp 1
C¸c hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o
b ; ® ; e ; g
 
 
Bµi tËp 2
H lËp kÕ ho¹ch n©ng cao chÊt l­îng m«n häc
 
4. Cñng cè:
G dïng b¶ng phô tèm t¾t c¸c ý chÝnh cña bµi
H liªn hÖ b¶n th©n xem b¶n th©n ®·cã tÝnh n¨ng ®éng s¸ng to¹ ch­a? H­íng kh¾c phôc cho b¶n th©n
5. DÆn dß:
Häc bµi chuÈn bi bµi lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶
 
 
 
 
       So¹n ngµy 10   th¸ng 11  n¨m 2014
D¹y ngµy 12  th¸ng  11 n¨m 2014
 
 
TuÇn 13 TiÕt 12:        
lµm viÖc cã n¨ng suÊt
chÊt l­îng hiÖu qu¶
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp H hiªñ  thÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ vµ v× sao l¹i cÇn ph¶i lµm nh­ vËy.
H biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c vÒ kÕt qu¶,c«ng viÖc ®· lµm. Häc tËp nh­ng tÊm g­¬ng lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng hiÖu qu¶.
H×nh thµnh ý thøc vÒ nhu cÇu rÌn luyÖn ®Ó cã thÓ lµm viÖc cã n¨ng suÊt ,chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶.
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ t×nh huèng viÖc lµm cô thÓ cã liªn quan ®Õn ®Õn néi dung bµi häc.¸­u tÇm nh­ng mÈu truyÖn nãi vÒ nh­ng viÖc lµm cã n¨ng suÊt ,chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶.
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt  :……………..
2- KiÓm tra: (KiÓm tra15' ).
Em h·y nªu ý nghÜa cÇn thiÕt cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. liªn hÖ b¶n th©n xem  em ®· cã ý thøc rÌn luyªn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ch­a ?
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
G nªóy nghÜa cÇn thiÕt cña lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÑu qu¶.
 
Ho¹t ®éng 2:  Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm.
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
 
G tæ chøc H ho¹t ®éng nhãm th¶o luËn phÇn truyÖn ®äc trong s¸ch gi¸o khoa
H ®¹i diÖn ph¸t biÓu ý kiÕn
C¸c nhãm bæ xung ý kiÕn
G chèt l¹i ý ®óng
 
 
G nhÊn m¹nh ý nghÜa cña viÖc lµm cã n¨ng suÊt chÊt l­îng  hiÖu qu¶ lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng
II/ G h­íng dÉn H tæ chøc ho¹t ®éng nhãm th¶o luËn lµm bµi tËp 1 ( 3 nhãm )
Nhãm 1: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña viÖc cã lµm n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong gia ®×nh
 
Nhãm 2: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña viÖc cã lµm n¨ng
suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong nhµ tr­êng
 
 
 
 
Nhãm 3: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña viÖc cã lµm n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong lao ®éng
 
G chèt l¹i nh­ng biÓu hiÖn ®óng
Yªu cÇu H ®äc néi dung bµi häc
LÖnh;
1-Em hiÓu thÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶?
2-ý nghÜa cña lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶?
3-Tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi trong viÖc rÌn luyÖn lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶?
 
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
¤ng lµ ng­êi cã quyÕt t©m cao, cã søc lµm viÖc phi th­êng, lu«n say mª t×m tßi, s¸ng t¹o cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao
ThÓ hiÖn qua viÖc tù häc thªm, say mª nghiªn cøu
 
 
II/ Nh÷ng biÓu hiÖn cña lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ trong thùc tÕ:
* Trong gia ®×nh: Lµm kinh tÕ giái, nu«i d¹y con ngoan….
* Trong nhµ tr­êng: D¹y tèt, häc tèt; c¸i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. §µo t¹o nh­ng ng­êi sèng cã tr¸ch nhiÖm
*Trong lao ®éng:  lao ®éng tù gi¸c, s¶n phÈm lµm ra cã chÊt l­îng
 
III. Néi dung bµi häc
 
1- Kh¸i niÖm
2- ý nghÜa
 
 
3- C¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn
 
 
Ho¹t ®éng3:  H­íng dÉn luyÖn tËp
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
Bµi tËp 2: H ®äc kü yªu cÇu cña bµi
H rót ra kÕt lu©n,G chèt l¹i ý ®óng
 
Bµi tËp 4: G h­íng dÉn H tù x©y dùng kÕ ho¹ch cho b¶n th©n
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
Bµi tËp 1: Thùc hiÖn ë môc II
Bµi tËp 2:  Nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao, cµng ®ßi hái s¶n phÈm lµm ra ph¶i cã chÊt l­îng
Bµi 4: H tù x©y dùng kÕ ho¹ch cho b¶n th©n
 
4.Cñng cè:
Lµm viÖc cã n¨ng xuÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶
5.DÆn dß:
ChuÈn bÞ bµi lý t­ëng sèng
 
 
 
 
       So¹n ngµy   th¸ng 11  n¨m 2014
D¹y ngµy  th¸ng 11  n¨m 2014
 
 
TuÇn 14 TiÕt 13:
 
Ngo¹i kho¸: lý t­ëng sèng cña thanh niªn
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh hiÓu lý t­ëng lµ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp mµ moi ng­êi h­íng tíi. Môc ®Ých sèng cña mçi ng­êi ph¶i phï hîp víi lîi Ých cña d©n téc vµ cña mäi ng­êi
LÏ sèng cña thanh niªn hiÖn nay lµ thùc hiÖn lý t­ëng D©n giÇu-N­íc m¹nh - X· héi C«ng b»ng - D©n chñ - V¨n minh. thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc
H biÕt lËp kÕ ho¹ch tõng b­íc thùc hiÖn lý t­ëng sèng trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®óng lý t­ëng sèng cña c¸ nh©n phï hîp lý t­ëng sèng tËp thÓ. H biÕt bµy tá ý kiÕn lËp kÕ ho¹ch, kiÓm so¸t b¶n th©n vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh
Gi¸o dôc cho H cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­íc nh­ng biÓu hiÖn lèi sèng cã lý t­ëng. T«n träng, häc hái nh­ng ng­êi sèng cã lý t­ëng cao ®Ñp. Cã ý thøc ®Êu tranh víi b¶n th©n ®Ó cã lý t­ëng sèng tèt dÑp
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ,  S­u tÇm nh­ng mÈu truyÖn nãi vÒ nh­ng tÊm g­¬ng thanh niªn qua c¸c thêi ®¹i
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt:…………… 
2- KiÓm tra:
Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt néi dung bµi lµm
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng
 
G giíi thiÖu vÒ nh­ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu cho lý t­ëng sèng cao ®Ñp cña thanh niªn råi vµo bµi
Ho¹t ®éng 2:  Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
 
GV h­íng dÉn HS th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò sau:
Trong giai ®o¹n gi¶i phãng d©n téc thÓ hÖ trÎ ®· lµm nh÷mg g×? Lý t­ëng cña hä trong kh¸ng chiÕn?
(GV ph©n tÝch ng÷ng tÊm g­¬ng anh hïng liÖt sÜ cho Hs thÉy râ lý t­ëng cao ®Ñp cña hä)
Trong thêi kú ®æi míi thanh niªn ®· cã nh÷ng ®ãng gãp g×?
Lý t­ëng cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay?
Lý t­ëng cña thanh niªn qua hai giai ®o¹n trªn gióp em häc tËp ®­îc ®iÒu g×?
 
GV cho häc sinh ®äc vµ th¶o luËn theo néi dung bµi häc, rót ra c¸c kh¸i niÖm.
GV gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña HS.
 
Ho¹t ®éng3:  H­íng dÉn luyÖn tËp
GV dïng b¶ng phô yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 1
HS gi¶ thÝch lý do chän c©u ®óng
GV chèt l¹i nh÷ng biÓu hiÖn cña lý t­ëng sèng lµnh m¹nh rong thanh niªn.
 
Bµi 2.
GV kÕt hîp víi líp tæ chøc trao ®æi vÒ ­u ®iÓm, tån t¹i cña phong trµo häc tËp rÌn lôªn vÒ mäi mÆt cña líp vµ cña tõng c¸ nh©n. GV khuyÕn khÝch HS ph¸t biÓu theo ý kiÕn chñ quan cña c¸ nh©n vµ h­íng cho c¸c em cã suy nghÜ ®óng ®¾n.
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. §Æt vÊn ®Ò
Trong c«ng cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc.
Lý t­ëng cao c¶ hy sinh v× ®Êt n­íc, v× ®éc lËp tù do cña d©n téc.
Trong thêi ®¹i ngµy nay: Thanh niªn tÝch cùc, n¨ng ®éng s¸ng t¹o lµm giÇu cho ®Êt n­íc tiÕn tíi x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh
ThÕ hÖ thanh niªn h«m nay nhËn träng tr¸ch x©y dùng ®Êt n­íc giÇu m¹nh theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa
II Bµi häc:
1. Lý t­ëng sèng
2. Lý t­ëng cao ®Ñp
3. Lý t­ëng cña thanh niªn ngµy nay
 III LuyÖn tËp
Bµi tËp 1:
a, v­ît khã trong häc tËp…
c, VËn dông ®iÒu ®· häc….
d, S¸ng t¹o trong lao ®éng…
®, Kh¾c phôc khã kh¨n..
e, Th¾ng kh«ng kªu….
i,k, Häc tËp rÌn luyÖn v×…
Bµi 2: Trao ®æi kÕ ho¹ch rÌn luyÖn c¸ nh©n vµ ®¸nh gi¸ phong trµo cña líp.
 
 
4/ Cñng cè: GV Cho häc sinh ph¸t biÓu vÒ lý t­ëng sèng cña m×nh? T¹i sao em l¹i chän lý t­ëng ®ã
5. DÆn dß: HS chuÈn bÞ bµi 11: Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong sù nghiÖp CNH H§H. Qua bµi Lý t­ëng sèng cña thanh niªn em cã suy nghÜ g× vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn ngµy nay ®èi víi vÊn ®Ò ®ã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 So¹n ngµy   th¸ng 11 n¨m 2014
D¹y ngµy  th¸ng  11 n¨m 2014
 
TuÇn 14 TiÕt 14:      
  H­íng dÉn ®äc thªm
 
Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh ®Þnh h­íng ®­îc b¶n th©n, vÞ trÝ , tr¸ch nhiÖm chung cña m×nh trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Häc sinh cã kü n¨ng tæng hîp vèn hiÓu biÕt chuÈn bÞ hµnh trang vµo cuéc sèng.
Häc sinh x¸c ®Þnh râ vai trß , tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi, cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn chuÈn bÞ s½n sµng g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t n­íc.
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ t×nh huèng viÖc lµm cô thÓ cã liªn quan ®Õn ®Õn néi dung bµi häc.
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt:…………
2- KiÓm tra:
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
 
G tæ chøc H ho¹t ®éng nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái thuéc phÇn ®Æt vÊn ®Ò:
C¸c nhãm tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ xung.
Gv chèt l¹i c¸c ý c¬ b¶n.
tiÕp tôc ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc
Thùc hiÖn môc tiªu chung cña d©n téc
Thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh tÕ
2. Gv Gi¶ng cho häc sinh thÊy ®­îc vai trß, vÞ trÝ cña thanh niªn qua bµi viÕt cña ®ång chÝ Tæng bÝ th­ vµ trong cuéc sèng thùc tÕ h«m nay
Lµ ng­êi ®¶m ®­¬ng tr¸ch nhiÖm cña lÞch sö
Lµ lùc l­îng nßng cèt kh«i phôc hµo khÝ ViÖt Nam.
Vai trß tr¸ch nhiÖm rÊt vÎ vang vµ nhiÒu ý nghÜa.
Vai trß vÎ vang ®Çy ý nghÜa bëi ®©y lµ lý t­ëng cao ®Ñp lµ ý nghÜa cuéc ®êi mçi ng­êi phÊn ®Êu tù hoµn thiÖn b¶n th©n.
 
Ho¹t ®éng 2:  H­íng dÉn HS t×m hiÓu môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ ý nghÜa cña nã
Em hiÓu thÕ nµo lµ c«ng ngfhiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc?
GV gi¶i thÝch C¸c thuËt ng÷: V¨n minh n«ng nghiÖp V¨n minh hËu c«ng nghiÖp.Kinh tÕ tri thøc
GV NhÊn m¹nh c¸c yÕu tè : con ng­êi lµ trung t©m; gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu
Tæ chøc cho HS th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña HS trong sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc
 
GV tËp hîp c¸c ý kiÕn vµ rót ra néi dung c¬ b¶n
 
Ph©n tÝch thªm cho HS hiÓu t¸c dông cña tõng nhiÖm v
 
GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm, c¸c nhãm th¶o luËn, d­a ra h­íng phÊn ®Êu cña c¸ nh©n vµ cña tËp thÓ.
Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ®oµn thanh niªn nhµ tr­êng giao phã.
TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ cña x· héi.
X©y dùng tËp thÓ líp v÷ng m¹nh
 
GV tËp hîp vµ chèt l¹i c¸c ý c¬ b¶n
Ho¹t ®éng 3:  H­íng dÉn  HS luyÖn tËp
 
 KiÕn thøc c¬ b¶n
 
I ®Æt vÊn ®Ò.
1. NhiÖm vô chung cña d©n téc lµ;
 
 
 
 
2. Vai trß, vÞ trÝ cña Thanh niªn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ:
 
 
 
 
 
4. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong sù nghiÖp CNH -  H§H ®Êt n­íc
Ra søc häc tËp tu d­ìng ®¹o ®øc
Cã lèi sèng lµnh m¹nh
Cã ý thøc rÌn luyÖn søc khoÎ
Tham gia lao ®éng s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi
=> Trë thµnh con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn.
III luyÖn tËp.
Bµi 1.
Bµi 5.
Cèng hiÕn nh×n vÒ phÝa tr­íc ®Ó thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm mµ m×nh g¸nh v¸c tuy nÆng nÒ nh­ng rÊt vÎ vang, cÇn ph¶i cèng hiÕn nhiÒu h¬n n­· …
H­ëng thô nh×n vÒ phÝa sau ®Ó thÊy ®­îc thµnh qu¶ mµ m×nh ®­îc h­ëng h«m nay lµ nhê nh÷ng thÕ hÖ ®i tr­íc….
Bµi 6:Nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn;
Nç lùc häc tËp, rÌn luyÖn toµn diÖn.TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ho¹t ®éng x· héi.Cã ý thøc gióp ®ì b¹n bÌ vµ ng­êi xung quanh.Sèng, häc tËp , lµm viÖc lu«n nghÜ ®Õn bæn phËn víi gia ®×nh vµ x· héi.Häc tËp vµ lµm viÖc v× sù ph¸t triÓn thÞnh v­îng vµ bÒn v÷ng cña d©n téc, v× h¹nh phóc cña nh©n d©n.V­ît mäi khã kh¨n thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra.
4.Cñng cè:
GV chèt l¹i néi dung ®· häc trong tiÕt 20: NhiÖm vô chung cña d©n téc, môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
5.DÆn dß:
HS ®äc tr­íc phÇn bµi häc, nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ phÇn bµi tËp.
 
 So¹n ngµy 01th¸ng 12  n¨m 2014
D¹y ngµy 03 th¸ng  12 n¨m 2014
 
TuÇn 16 TiÕt 15:       
¤N TËP HäC Kú i
I. Môc tiªu bµi häc:
 Gióp häc sinh hÖ thèng hãa kiÕn thøc ®· häc trong häc kú I. Häc sinh biÕt liªn hÖ thùc tÕ, tù hoµn thiÖn m×nh theo c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc.
RÌn luyÖn theo nh÷ng yªu cÇu cÇn cã cña ng­êi c«ng d©n.
II ChuÈn bÞ:
GV chuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ, hÖ thèng hãa kiÕn thøc ®· häc trong häc kú I.
HS chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :……………………
2- KiÓm tra:
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng
G giíi thiÖu vÒ néi dung yªu cÇu tiÕt häc råi vµo bµi.
Ho¹t ®éng 2:  Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
GV cho HS nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm vÒ c¸c chñ dÒ ®¹o ®øc ®· häc. T¸c dông cña nã trong  cuéc sèng vµ c¸ch rÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc ®ã.
GV chèt l¹i  cho HS Theo c¸c chñ ®Ò chung ®· häc trong tr­¬ng tr×nh. Yªu cÇu häc sinh s¾p xÕp c¸c bµi ®· häc theo c¸c chñ ®Ò t­­¬ng øng.
ChÝ c«ng v« t­. Tù chñ. D©n chñ vµ kû luËt.
B¶o vÖ hßa b×nh.Tinh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn
KÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.
N¨ng ®éng, s¸ng t¹o.Lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶.Lý t­­ëng sèng cña thanh niªn
Ho¹t ®éng3:  H­­íng dÉn luyÖn tËp
H­­íng dÉn HS th¶o luËn nªu c¸c hµnh vi ®¹o ®øc t­¬ng øng víi c¸c chñ ®Ò ®¹o ®øc ®· häc.
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
1. c¸c chñ ®Ò ®· häc .
Sèng cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­­.
Sèng ph¶i cã lßng tù träng, biÕt t«n träng ng­êi kh¸c.
Sèng cã lßng nh©n ¸i, vÞ tha.
Sèng cã kû luËt, cã v¨n hãa.
Sèng ph¶i biÕt héi nhËp mµ vÉn gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
Sèng chñ ®éng, s¸ng t¹o
Sèng ph¶i cã môc ®Ých.
 
 
ii luyÖn tËp
Liªn hÖ b¶n th©n xem ®· thùc hiÖn ®­îc nh÷ng g×/ H­íng g¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i cña b¶n th©n
 
4.Cñng cè: Néi dung kiÕn thøc ®· häc trong kú I còng lµ chñ ®Ò ®¹o ®øc trong tr­­¬ng tr×nh GD CD Trung häc c¬ së.
5.DÆn dß: ChuÈn bÞ tiÕt kiÓm tra häc kúI
 
 So¹n ngµy 08 th¸ng 12  n¨m 2014
D¹y ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2014
 
 
TuÇn 16 TiÕt 16:       
kiÓm tra häc kú i
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Qua viÖc kiÓm tra mh»m ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc sinh vÒ tu d­ìng c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc.
RÌn kü n¨ng tæng hîp nh©n biÕt, ph©n tÝch c¸c t×nh huèng ®¹o ®øc.
II ChuÈn bÞ:
GV chuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái phï hîp vãi tr×nh ®é häc sinh
HS chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc Häc sinh cã mÆt :………………………
2- KiÓm tra                              §Ò bµi
C©u 1(4®)- TÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cã ý nghÜa nh­­ thÕ nµo trong cuéc sèng hiÖn nay? Lµ häc sinh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o? Em h·y liªn hÖ  viÖc rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña b¶n th©n?
C©u 2 ( 2®) ThÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶? §iÒu ®ã cã ý nghÜa g× trong cuéc sèng?
C©u 3 ( 4®)- Cuèi n¨m häc, Dòng bµn: muèn «n thi ®ì vÊt v¶, cÇn chia ra mçi ng­­êi lµm ®¸p ¸n mét m«n, råi mang ®Õn trao ®æi víi nhau. Lµm nh­­ vËy, khi c« gi¸o kiÓm tra, ai còng ®ñ ®¸p ¸n. Nghe vËy, nhiÒu b¹n khen ®ã lµ c¸ch lµm hay, võa n¨ng suÊt, võa cã chÊt l­­îng mµ l¹i nhµn th©n. Em cã t¸n thµnh c¸ch lµm ®ã kh«ng? V× sao?
3.BiÓu ®iÓm - §¸p ¸n
 C©u 1: HS tr¶ lêi ®­­îc 3 ý chÝnh sau (4®)
-         ý nghÜa:  N¨ng ®éng s¸ng t¹o lµ phÈm chÊt cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng trong x· héi hiÖn ®¹i. Nã gióp con ng­êi v­ît qua nh÷ng rµng buéc cña hoµn c¶nh, rót ng¾n thêi gian ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®· ®Ò ra mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶(1®).
-         Nhê n¨ng ®éng s¸ng t¹o mµ con ng­êi t¹o ra nh÷ng kú tÝch vÎ vang, mang l¹i niÒm vinh dù cho b¶n th©n cho gia ®×nh vµ cho x· héi- 0,5 ®.
Häc sinh ph¶i rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o:
  N¨ng ®éng s¸ng t¹o lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh rÌn luyÖn siªng n¨ng tÝch cùc cña mçi ng­êi trong häc tËp, lao ®éng vµ cuéc sèng- 0,5 ®.
- §Ó trë thµnh ng­êi n¨ng ®éng s¸ng t¹o, mçi häc sinh cÇn t×m ra c¸ch häc tËp tèt nhÊt cho m×nh vµ cÇn tÝch cùc vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· biÕt vµo cuéc sèng.(0,5®)
HS tù liªn hÖ b¶n th©n theo c©u hái yªu cÇu. (1,5®)
C©u 2- 2®: HS cÇn nªu ®­­îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau :
Lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ lµ t¹o ®­îc nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh - 1®
Lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ lµ yªu cÇu ®èi víi ng­êi lao ®éng trong sù nghiÖp CNH H§H ®Êt n­íc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n, gia ®×nh, x· héi. - 1®
 C©u 3: CÇn nªu ®­îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau( 4®)
a-     Kh«ng t¸n thµnh c¸ch lµm ®ã cña Dòng. (1®)
b-    Gi¶i thÝch:ViÖc lµm cña Dòng t­ëng nh­­ tiÕt kiÖm ®­­îc thêi gian, lµm viÖc cã n¨ng suÊt nh­­ng thùc ra kh«ng cã n¨ng suÊt V×:
- Mçi ng­­êi chØ lµm ®­îc 1 ®¸p ¸n cña 1 m«n nªn ®©y kh«ng ph¶i lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt(1®)..
-         §©y lµ viÖc lµm xÊu v× nã biÓu hiÖn ®èi phã, dèi tr¸(1®)..
-         Môc ®Ých cña c« gi¸o yªu cÇu mçi ng­­êi tù lµm ®¸p ¸n tõng m«n nh»m ®Ó ng­êi häc tù nghiªn cøu, tù häc trong khi lµm ®¸p ¸n; qua ®ã ng­­êi lµm ®¸p ¸n sÏ thuéc vµ hiÓu râ bµi häc h¬n(1®)..
      4.Cñng cè: NhËn xÐt giê kiÓm tra.
    5.DÆn dß: ChuÈn bÞ tiÕt ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       So¹n ngµy: 15 th¸ng 12 n¨m 2014 
D¹y ngµy: 17 th¸ng 12 n¨m 2014
 
TuÇn 18 TiÕt 17:       
t×m hiÓu chÝnh s¸ch ph¸p luËt thuÕ
Bµi: vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh biÕt ®­îc ý chÝnh vÒ ®Æc ®iÓm chøc n¨ng, ý nghÜa vÒ thuÕ, tõ ®ã hiÓu ®­îc thuÕ lµ g×? T¹i sao ph¶i cã thuÕ?
BiÕt  liªn hÖ víi c¸c kiÕn thøc vÒ thuÕ ®· häc víi thùc tiÔn ®Ó hiÓu thªm vÒ thuÕ.
H×nh thµnh c¸ch nh×n ®óng ®¾n vÒ thuÕ.
HiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi c«ng d©n víi chÝnh s¸ch  vµ ph¸p luËt thuÕ
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ,  t×m ®äc thªm vÒ thuÕ.
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt :………………………………….
Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt néi dung bµi lµm
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng
GV nãi vÒ viÖc cÇn thiÕt ph¶i cã thuÕ vµ viÖc cÇn thiÕt  ph¶i t×m hiÓu vÒ thuÕ.
Ho¹t ®éng 2:  Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
GV ®äc tµi liÖu. HS nghe vµ tr¶ lêi c©u hái sau
 
NÕu kh«ng cã thuÕ nhµ n­íc cã huy ®éng tËp trung nguån lùc tµi chÝnh ®­îc kh«ng?
 
 
NÕu kh«ng cã nguån lùc tµi chÝnh nhµ n­íc cã ho¹t ®éng ®­îc kh«ng? Khi Êy ®Êt n­íc xÏ ra sao?
T¹i sao gäi chøc n¨ng huy ®éng tËp trung nguån lùc tµi chÝnh lµ chøc n¨ng ph©n phèi.
GV chèt l¹i c¸c ý chÝnh chuyÓn 2
 
 
Nhµ n­íc qu¶n lý, ®iÒu tiÕt lÒn kinh tÕ nhµ n­íc b»ng nh÷ng biÖn ph¸p nµo? BiÖn ph¸p nµo cã hiÖu qu¶ nhÊt?
 
 
T¹i sao dïng thuÕ nhµ n­íc l¹i cã thÓ võa qu¶n lý, võa ®iÒu tiÕt ®­îc lÒn kinh tÕ nhÊt lµ kinh tÕ thÞ tr­êng?
 
 
 
 
NÕu kh«ng cã thuÕ nhµ n­íc cã thÓ qu¶n lý, ®iÒu tiÕt t¸c ®éng, kÝch thÝch häat ®éng kinh tÕ ®­îc kh«ng?
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
i ®Æt vÊn ®Ò
ii néi dung bµi häc:
1.- ThuÕ ra ®êi cïng víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc.
- ThuÕ ®¶m b¶o huy ®éng nguån lùc tµi chÝnh tËp trung cho nhµ n­íc, th«ng qua ®ã ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ tån t¹i cña x· héi
ThuÕ gi÷ vai trß ph©n phèi, ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n nh»m thu hÑp sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­ trong x· héi.
2. ThuÕ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc.
a, §iÒu chØnh chu kú cña nÒn kinh tÕ
b, - Gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu nghµnh kinh tÕ hîp lý.
c, - §iÒu chØnh tÝch lòy t­ s¶n (vèn),
 d- §iÒu tiÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trong x· héi,
e, - Gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ b¶o hé nÒn s¶n xuÊt trong n­íc, thóc ®Èy sù hßa nhËp kinh tÕ trong khu vùc vµ quèc tÕ.
Sù tån t¹i cña thuÕ lµ tÊt yÕu, kh¸ch quan, viÖc nép thuÕ lµ cÇn thiÕt, viÖc nép thuÕ võa lµ tr¸ch nhiÖm, võa lµ quyÒn lîi cña mçi c¸c nh©n
 
1/ Cñng cè: GV chèt l¹i ý chÝnh toµn bµi,
2. DÆn dß: Yªu cÇu häc sinh vÒ t×m hiÓu thªm c¸c lo¹i thuÕ gia ®×nh ®· ®ãng t¹i ®Þa ph­¬ng, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       So¹n ngµy: … th¸ng 12 n¨m 2014 
D¹y ngµy :…. th¸ng 12 n¨m 2014
 
TuÇn 19 TiÕt 18:       
thùc hµnh ngo¹i kho¸
vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ( tiÕp)
 
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt  :……………………
2- KiÓm tra:
Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt néi dung bµi lµm
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng
GV nãi vÒ viÖc cÇn thiÕt ph¶i cã thuÕ vµ viÖc cÇn thiÕt  ph¶i t×m hiÓu vÒ thuÕ.
Ho¹t ®éng 2:  Ph©n tÝch t×nh huèng h×nh thµnh kh¸i niÖm
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
GV ®äc tµi liÖu. HS nghe vµ tr¶ lêi c©u hái sau
 
 
 
 
 
T¹i sao ph¶i ®iÒu hoµ thu nhËp c¸c tÇng líp d©n c­ trong x· héi? §iÒu hoµ thu nhËp b»ng c¸ch nµo?
( ®iªï hoµ nh»m gi¶m bít kho¶ng c¸ch giÇu nghÌo cña c¸c tÇng líp d©n c­, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi; §iÒu tiÕt b»ng c¸ch thu thuÕ; nhÊt lµ thuÕ tiªu thô®Æc biÖt vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n)
T¹i sao ph¶i kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh? ThuÕ gãp phÇn kiÓm tra, kiÓm so¸t nh­ thÕ nµo?
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
H­íng dÉn häc sinh ®äc thªm vÒ c¸c lo¹i thuÕ ë ViÖt Nam. Tãm t¾t kh¸i niÖm vµ ®èi t­îng thu cña tõng lo¹i thuÕ
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
i ®Æt vÊn ®Ò
ii néi dung bµi häc:
1
2.
3. ThuÕ cã t¸c dông ®iÒu hoµ thu nhËp
ThuÕ gi÷ vai trß ph©n phèi, ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n nh»m thu hÑp sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­ trong x· héi.
Sù tån t¹i cña thuÕ lµ tÊt yÕu, kh¸ch quan, viÖc nép thuÕ lµ cÇn thiÕt, viÖc nép thuÕ võa lµ tr¸ch nhiÖm, võa lµ quyÒn lîi cña mçi c¸c nh©n
 
 
 
iii LuyÖn tËp
 
4/ Cñng cè: GV chèt l¹i ý chÝnh toµn bµi,
5. DÆn dß: Yªu cÇu häc sinh vÒ t×m hiÓu thªm c¸c lo¹i thuÕ gia ®×nh ®· ®ãng t¹i ®Þa ph­¬ng,
 
 
So¹n ngµy: 28th¸ng 12 n¨m 2014
D¹y ngµy: 9A 29/12/2014; 9B 07/1/ 2015
 
TuÇn 20 TiÕt 19 :        
 
QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n trong h«n nh©n
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh hiÓu h«n nh©n lµ g×? C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h«n nh©n ViÖt Nam, ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt h«n, quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c cÆp vî chång, ý nghÜa cña h«n nh©n ®óng ph¸p luËt – tr¸i ph¸p luËt.
Ph©n biÖt h«n  h©n ®óng ph¸p luËt vµ tr¸i ph¸p luËt; ñng hé nh÷ng viÖc lµm ®óng , ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn vµ nghÜa vô h«n nh©n.
Tuyªn truyÒn mäi ng­êi thùc hiÖn luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, §äc thªm vÒ luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt :……………..
2- KiÓm tra:
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
GV nªu hËu qu¶ cña viÖc t¶o h«n, sù Ðp buéc cña cha mÑ víi con c¸i trong h«n nh©n råi vµo bµi
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
 
GV h­íng dÉn HS ®äc th¶o luËn môc I §Æt vÊn ®Ò, t×m hiÓu th¸o luËn néi dung, ý nghÜa, bµi häc cho b¶n th©n rót ra tõ nh÷ng t×nh huèng.
T×nh huèng 1.
Sai lÇm cuat T vµ H ë ®©y lµ g×?
KÕt côc cña h«n nh©n nµy lµ g×?
T×nh huèng 2:
Gi÷a H vµ M  t×nh yªu thùc sù kh«ng?
KÕt côc ra sao?
 
Tõ hai t×nh huèng trªn em tù rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n?
 
 
GV chèt l¹i vÊn ®Ò vµ h­íng dÉn HS th¶o luËn ®­a ra nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ t×nh yªu vµ h«n nh©n.
Theo em thÓ nµo lµ h«n nh©n ®óng ph¸p luËt?
 
 
T×nh yªu ch©n chÝnh lµ g×?
V× sao trong h«n nh©n cÇn ph¶i t×nh yªu ch©n chÝnh?
 
 
 
Em hiÓu thÕ nµo lµ sai tr¸i trong t×nh yªu?
 
 
 
 
T¸c h¹i cña nh÷ng sai tr¸i nµy?
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I §Æt vÊn ®Ò
 
1. Sai lÇm cña T vµ H
KÕt h«n tr­íc tuæi, lÊy chång kh«ng cã t×nh yªu – Kh«ng cã h¹nh phóc.
2.Sai lÇm cña M vµ H.
NhÑ d¹, cã con khi ®Õn ch­a ®ñ tuæi – nu«i con mét m×nh, cha mÑ h¾t hñi.
3. Bµi häc cho b¶n th©n.
Kh«ng yªu vµ lÊy chång qu¸ sím
Ph¶i cã t×nh yªu ch©n chÝnh
H«n nh©n ®óng ph¸p luËt
4. Quan niªm ®óng ®¾n vÒ t×nh yªu vµ h«n nh©n.
a, H«n nh©n ®óng ph¸p luËt ;
Dùa trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh, kh«ng do dôc väng, Ðp buéc.
b, T×nh yªu ch©n chÝnh:
T×nh c¶m hai ng­êi kh¸c giíi, ®ång c¶m, quan t©m, ch©n thµnh, tin cËy, t«n träng, vÞ tha, nh©n ¸i, thuû chung.
c, Nh÷ng sai tr¸i trong t×nh yªu.
Th« lç, n«ng c¹n, vô lîi, Ých kû
NhÇm t­ëng gi÷a t×nh b¹n v¬Ý t×nh yªu.
Yªu qu¸ sím.
 
 
4.Cñng cè:
GV chèt l¹i néi dung ®· häc trong tiÕt 22 H«n nh©n ®óng ph¸p luËt vµ t×nh yªu ch©n chÝnh.
5.DÆn dß:
HS häc bµi, chuÈn bÞ phÇn néi dung bµi häc, N¾m ®­îc kh¸i niªm h«n nh©n lµ g×? Quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n. Liªn hÖ tùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 07 th¸ng 12 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9A 09/01; 9B 14/1/ 2015
 
TuÇn 20 TiÕt 20:        
QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n
trong h«n nh©n (tiÕp)
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh hiÓu h«n nh©n lµ g×? C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h«n nh©n ViÖt Nam, ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt h«n, quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c cÆp vî chång, ý nghÜa cña h«n nh©n ®óng ph¸p luËt – tr¸i ph¸p luËt.
Ph©n biÖt h«n  h©n ®óng ph¸p luËt vµ tr¸i ph¸p luËt; ñng hé nh÷ng viÖc lµm ®óng , ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn vµ nghÜa vô h«n nh©n.
Tuyªn truyÒn mäi ng­êi thùc hiÖn luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, §äc thªm vÒ luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt  :
2- KiÓm tra:
H«n nh©n ®óng ph¸p luËt lµ g×? ThÕ nµo lµ t×nh yªu ch©n chÝnh? Nªu nh÷ng sai tr¸i trong t×nh yªu
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
GV tãm t¾t tiÕt häc tr­íc råi vµo bµi míi
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
 
 
 
 
GV h­íng dÉn ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn c¸c c©u hái sau:
§Ó ®­îc kÕt h«n cÇn cã ®iÒu kiÖn g×?
CÊm kÕt h«n trong tr­êng hîp nµo?
Nh÷ng hµnh vi nh­ thÕ nµo lµ vi ph¹m vÒ h«n nh©n?
Mèi quan hÖ vî chång ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh ra sao?
V× sao ph¸p luËt cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ nh­ vËy?
Dùa vµo néi dung bµi häc vµ phÇn trÝch luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh Gv chèt l¹i cho HS c¸c ý ®óng.
Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c, nh÷ng ®iÒu ch­a râ cña häc sinh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong h«n nh©n.
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I §Æt vÊn ®Ò
II Bµi häc
1.H«n nh©n lµ g×?
2.Nh÷ng néi quy cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n.
a, Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong h«n nh©n.
b, QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n trong h«n nh©n.
3.Th¸i ®é cÇn cã cña mäi ng­êi ®èi víi h«n nh©n.
 
Ho¹t ®éng 3:  H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
Gv h­íng dÉn H suy nghÜ lµm viÖc ®éc lËp.
Lùa chän ®¸p ¸n ®óng cho bµi tËp 1 vµ gi¶i thÝch lÝ do
GV nhËn xÐt, chèt l¹i ý ®óng.
 
 
H­íng dÉn HS th¶o luËn; T«n träng ý kiÕn cña HS.
GV chèt l¹i c¸c ý theo h­íng ®óng
 
 
Bµi tËp 2: H­íng ®·n häc sinh t×m hiÓu vÒ hiÖn t­îng t¶o h«n vµ nguyªn nh©n cña viÖc t¶o h«n.
Bµi 3. T¶o h«n g©y ra hËu qu¶ g×?
Gv h­íng dÉn HS t×m hiÓu hËu qu¶ cña viÖc t¶o h«n.
Bµi tËp 4: HS ®äc bµi tËp 4
Theo em ý kiÕn cña gia ®×nh Lan vµ TuÊn ®óng hay sai.
Bµi 5:
HS ®äc bµi tËp 5:
Cuéc h«n nh©n cña anh §øc vµ chÞ Hoa cã hîp ph¸p hay kh«ng?
GV h­íng dÉn HS dùa vµo phÇn bµi häc vµ t­ liÖu tham kh¶o vÒ luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh ®Ò lµm c¸c bµi tËp
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
III luyÖn tËp.
 Bµi 1.
§¸p ¸n ®óng:
KÕt h«n do nam n÷ tù nguyÖn quyÕt ®Þnh, trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh
KÕt h«n khi nam ®ñ 20 tuæi, n÷ 18 tuæi trë lªn
Cha mÑ cã quyÒn vµ nghÜa vô h­íng dÉn cho con chän b¹n ®êi.
Kh«ng nªn yªu qu¸ sím v× cã thÓ dÉn ®Õn kÕt h«n sím
KÕt h«n sím vµ mang thai sím xÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con.
Gia ®×nh chØ cã h¹nh phóc khi ®­îc x©y dùng trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh
Bµi 2: T×m hiÓu vÒ nh÷ng tr­êng hîp t¶o h«n , lý do cña viÖc t¶o h«n
Do gia ®×nh Ðp buéc, do thiÕu hiÓu biÕt…..
Bµi 3: HËu qu¶ xÊu do t¶o h«n ng©y ra:
Gia ®×nh kh«ng h¹nh phóc, Sinh con sím h¹i cho søc khoÎ c¶ mÑ vµ con…..
Bµi 4:
ý kiÕn cña gia ®×nh Lan vµ TuÊn lµ ®óng, v× mÆc dï ®ñ tuæi, tù nguyÖn nh­ng hai Lan vµ TuÊn ch­a thÓ tù lËp nªn nÕu kÕt h«n hai ng­êi dÔ tan vì.
Bµi 5: Cuéc h«n nh©n cña hä lµ bÊt hîp ph¸p v× hä vi ph¹m luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh (vi ph¹m 3 ®êi, trùc hÖ)
4.Cñng cè:
GV chèt l¹i néi dung ®· häc trong tiÕt 23 H«n nh©n ®óng ph¸p luËt vµ t×nh yªu ch©n chÝnh, nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vµ th¸i ®é cÇn cã cña mäi ng­êi ®èi víi h«n nh©n
5.DÆn dß:
HS häc bµi, lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. ChuÈn bÞ bµi QuyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ.
So¹n ngµy: 15 th¸ng 01 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9A 17/01/2015; 9B 21/1/ 2015
TuÇn 21 - TiÕt 21:   
 
QuyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuuÕ
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ quyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ.
HiÓu râ h¬n kh¸i niÖm thuÕ  vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc gia.
QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong kinh doanh vµ thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ.
NhËn biÕt ®­îc mét sè hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tù do kinh daonh vµ thuÕ.
T«n träng, ñng hé chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc, ph¸p luËt vÒ tù do kinh doanh vµ thuÕ.
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, §äc thªm vÒ quÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt 9 :
2- KiÓm tra:
 H«n nh©n ®óng ph¸p luËt lµ g×? Nªu nh÷ng qui ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n.Lµm bµi tËp 3,4
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
GV KiÓm tra nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thuÕ ®· thùc hiÖn trong tiÕt ngo¹i kho¸ råi vµo bµi.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
 
GV h­íng dÉn ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸c t×nh huèng trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò
GV h­íng dÉn HS th¶o luËn vµ t×m hiÓu néi dung bµi häc
Kinh doanh bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng nµo?
Nªu nh÷ng vÝ dô vÒ ho¹t ®éng kinh doanh,
V× sao cÇn kinh doanh ®óng ph¸p luËt?
 Nh÷ng hµnh vi nh­ thÕ nµo lµ vi ph¹m quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ kinh doanh?
 
Em biÕt g× vÒ nh÷ng mÆt hµng nhµ n­íc cÊm? KÓ tªm vµi mÆt hµng?
Bu«n lËu, chèn thuÕ, lµm hµng gi¶ cã t¸c h¹i g×?
 
 
Em hiÓu thÕ nµo lµ tù do kinh doanh?
T¹i sao n­íc ta l¹i qui ®Þnh c¸c møc thuÕ kh¸c nhau trong s¶n xuÊt kinh doanh?
KÓ tªn mét sè mÆt hµng nhµ n­íc khuyÕn khÝch s¶n xuÊt
 
kÓ tªn c¸c mÆt hµng nhµ n­íc h¹n chÕ s¶n xuÊt.
 
 
Gv yªu cÇu HS nh¾c l¹i vai trß cña thuÕ vµ ý nghÜa cña thuÕ, V× sao l¹i nãi §ãng thuÕ võa lµ quyÒn, võa lµ ngh· vô cña mçi c«ng d©n?
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I §Æt vÊn ®Ò
 
II Bµi häc
                          Kinh doanh: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, bu«n b¸n, dÞch vô.
                          Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong kinh doanh;
kinh doanh kh«ng ®óng mÆt hµng trong giÊy phÐp
Kinh doanh nh÷ng mÆt hµng nhµ n­íc cÊm
Bu«n lËu, chèn thuÕ, bu«n b¸n hµng gi¶..
                          QuyÒn tù do kinh doanh.
                          Sù chªnh lÖch gi÷a c¸c møc thuÕ:
KhuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc, xuÊt khÈu, c¸c mÆt hµng nhu yÕu phÈm b»ng c¸ch  miÔn hoÆc ®¸nh thuÕ thÊp
H¹n chÕ nhËp khÈu, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kh«ng cÇn thiÕt (mÆt hµng sa sØ phÈm)
5.Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
( Häc trong phÇn ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ)
 
Ho¹t ®éng 3:  H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
 
Bµi tËp 2: GV h­íng dÉn H suy nghÜ lµm viÖc ®éc lËp.
Gv chèt l¹i ý ®óng
 
 
 
Bµi tËp 3: H­íng dÉn HS th¶o luËn; T«n träng ý kiÕn cña HS.
GV chèt l¹i c¸c ý theo h­íng ®óng
 
 
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
III luyÖn tËp.
Bµi 1 ( tiÕn hµnh lµm trong ho¹t ®éng t×m hiÓu bµi).
Bµi 2: T×m hiÓu vÒ tù do kinh doanh.
Bµ H ®· vi ph¹m vµo quy ®Þnh vÒ kinh doanh v× bµ ®· kª khai kh«ng ®Çy ®ñ c¸c mÆt hµng ( khai 8, kiÓm tra cã 12)
Bµi 3:
C¸c ý kiÕn ®óng;
Kinh doanh ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt
®ãng thuÕ lµ gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc
Bu«n b¸n ph¶i theo ®óng mÆt hµng, ®óng sè l­îng ®· kª khai.
 
4.Cñng cè: GV chèt l¹i néi dung ®· häc trong tiÕt 25  vÒ quyÒn tù do kinh daonh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ.
H­íng dÉn HS ®äc thªm vÒ t­ liÖu tham kh¶o vµ gi¶ quyÕt mét sè t×nh huèng trong bµi tËp t×nh huèng
5.DÆn dß: HS häc bµi, lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. ChuÈn bÞ bµi QuyÒn vµ nhÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 22 th¸ng 01 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9A 24/01/2015; 9B 28/1/ 2015
 
TuÇn 22 TiÕt 22: 
 
QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh hiÓu ®­îc ý nghÜa quan träng cua lao ®éng ®èi víi con ng­êi vµ x· héi. Néi dung, ý nghÜa, quyÒn, nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
B­íc ®Çu gióp HS biÕt ®­îc hai lo¹i hîp ®ång c¬ b¶n cña lao ®éng.
Gióp häc sinh cã lßng yªu lao ®éng, t«n träng lao ®éng tõ ®ã cã ý thøc tÝch cùc tham gia lao ®éng phï hîp trong gia ®×nh vµ trong tr­êng líp.
 TÝch hîp víi tiÓu ®Ò ¸n "V× sù ph¸t triÓn cña phô n÷"
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ, §äc thªm vÒ quÒn vµ nghÜa vô lao ®éng. ChuÈn bÞ bµi tËp t×nh huèng phï hîp
H chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt  :…………………….
2- KiÓm tra:
Em h·y gi¶i thÝch v× sao l¹i cã sù trªnh lÖch gi÷a c¸c lo¹i thuÕ?
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
GV giíi thiÖu cho häc sinh thÊy sù cµn thiÕt cña hiÓu biÕt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña mçi ng­êi råi vµo bµi
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
 
GV h­íng dÉn ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸c t×nh huèng trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò
GV h­íng dÉn HS th¶o luËn vµ t×m hiÓu néi dung bµi häc
Em h·y cho biÕt suy nghÜ cña m×nh vÒ viÖc lµm cña «ng An?
B¶n cam kÕt gi÷a chÞ Ba vµ c«ng ti Hoµng Long cã thÓ coi lµ hîp ®ång lao ®éng ®­îc kh«ng?
ChÞ ba tù ý th«i viÖc cã ph¶i lµ vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng kh«ng?
Gv chèt l¹i ý nghÜa cña lao ®éng vµ b¶n hîp ®ång lao ®éng th«ng qua phÇn ®Æt vÊn ®Ò råi chuyÓn sang phÇn bµi häc.
Lao ®éng lµ g×?
GV ph©n tÝch tõng ý nhá ®Ó häc sinh hiÓu ®óng, ®ñ vÒ ®Þnh nghÜa lao ®éng.
Vai trß cña lao ®éng ®èi víi mçi ng­êi?
Víi toµn x· héi?
GV ph©n tÝch ®Ó häc sinh thÊy râ ý nghÜa cña lao ®éng.
 
 
C«ng d©n cã quyÒn sö dông søc lao ®éng cña m×nh nh­ thÕ nµo?
Gv ®­a ra c¸c t×nh huèng ®Ó thÊy quyÒn sö dông søc lao ®éng cña mçi c¸ nh©n phØa phï hîp víi lîi Ých chung cña toµn x· héi.
 
V× sao méi ng­êi võa cã quyÒn v÷a cã nghÜa vô lao ®éng?
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I §Æt vÊn ®Ò
 
1. ViÖc lµm cña «ng An ®· t¹o viÖc lµm cho thanh niªn, t¹o thu nhËp chÝnh ®¸ng
 
 
2. b¶n cam kÕt gi÷a chÞ Loan vµ c«ng ti Hoµng Long ®­îc coi lµ hîp ®ång lao ®éng v× cã sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn
chÞ ba th«i viÖc lµ vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng
II Bµi häc
1.a,Lao ®éng lµ g×?
Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, gi¸ trÞ tinh thÇn cho x· héi
Lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ng­êi, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng­êi, ®Êt n­íc, nh©n lo¹i
1.b,QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
C«ng d©n cã quyÒn sö dông søc lao ®éng cña m×nh ®Ó häc hái, t×m kiÕm, lùa chän ngµnh nghÒ thÝch hîp cã Ých cho x· héi, ®em l¹i thu nhËp cho b¶n th©n,
Mäi ng­êi ®Òu cã nghÜa vô lao ®éng ®Ó nu«i sèng b¶n th©n, gia ®×nh vµ gãp phÇn lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi
 
4.Cñng cè:
GV chèt l¹i néi dung ®· häc trong tiÕt 25  vÒ khÝa niÖm lao ®éng vµ quyÒn, nghÜa vô lao ®éng cña mçi ng­êi
H­íng dÉn HS ®äc thªm vÒ t­ liÖu tham kh¶o vÒ luËt lao ®éng
5.DÆn dß: HS häc bµi, nguyªn cøu phÇn bµi tËp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 29 th¸ng 01 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9A 31/01/2015; 9B 04/2/ 2015
TuÇn 24 TiÕt 23: 
 
QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n (tiÕp)
 
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt  :…………………….
2- KiÓm tra:
Em h·y gi¶i thÝch lao ®éng lµ g×? Em hiÓu g× vÒ quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña mçi ng­êi?
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
GV giíi thiÖu cho häc sinh thÊy sù cÇn thiÕt cña hiÓu biÕt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña mçi ng­êi , tãm t¾t néi dung tiÕt häc tr­íc råi vµo bµi.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 
- GV: Tæ chøc cho Hs th¶o luËn
HS: Chia thµnh 3 nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
B¶n cam kÕt gi÷ chÞ Ba vµ Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Hoµng Long cã ph¶i lµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng?V× sao?
ChÞ Ba vµ Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH th¶o luËn vµ cam kÕt mét hîp ®ång lao ®éng.
V×:- ChÞ ba (ng­êi lao ®éng) + C«ng ty TNHH (ng­êi sö dông lao ®éng)
-Néi dung cam kÕt: ViÖc lµm, tiÒn c«ng, thêi gian lµm viÖc, c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c…
ChÞ Ba tù ý th«i viÖc lµ ®óng hay sai? Cã vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng kh«ng?
  ViÖc lµm cña chÞ Ba lµ sai v× ®· vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng.
Hîp ®ång lao ®éng lµ g×? Nguyªn t¾c, néi dung, h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng?
Quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng ®èi víi trÎ em ch­a thµnh niªn?
Nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i söa dông søc lao ®éng trÎ em mµ em ®­îc biÕt? Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n?
- HS: C¸c nhãm th¶o luËn.- HS: Cö ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
- HS: C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn.
- GV: NhËn xÐt, chèt l¹i néi dung bµi häc.
- HS: Ghi bµi vµo vë.
- GV: NhËn xÐt, chèt l¹i ý kiÕn néi dung.
- GV: Liªn hÖ thùc tÕ lao ®éng cña trÎ em ë ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc:
+ B¾t trÎ em bá häc ®Ó lao ®éng kiÕm tiÒn.
+ Cã em chØ 12, 13, 14 tuæi ph¶i lµm c«ng viÖc nÆng nhäc nh­: ®èt than, ®èn cñi…
+ TrÎ em tham gia, dÉn d¾t kh¸ch m¹i d©m, ma tuý
 §Æc biÖt ®èi víi trÎ em n÷ vÊn ®Ò nµy cµng cÇn ®­îc quan t©m h¬n
-         GV: §éng viªn HS cã nhiÒu ý kiÕn liªn hÖ b¶n th©n
 
 
 
 
Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp
- GV: Sö dông phiÕu häc tËp cã bµi tËp in s½n cho HS (BT1,3 SGK)
          - HS: Gi¶i bµi tËp vµo phiÕu
- GV: Cö 2 HS  tr¶ lêi - HS: C¶ líp nhËn xÐt.
- GV:  Bæ sung vµ ®­a ra ®¸p ¸n ®óng.
- HS: Ghi bµit Ëp ®· ch÷a vµo vë.
- GV: Gi¶i thÝch v× sao?
HoÆc GV tæ chøc trß ch¬i ®ãng vi xö lý t×nh huèng.
- GV cïng HS xö lý c¸c t×nh huèng ®Ó gióp c¸c em hiÓu ®­îc vai trß, ý nghÜa cña lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
II. Néi dung bµi häc.
1.a,Lao ®éng lµ g×?
1b. QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
2. Hîp ®ång lao ®ång
a. Kh¸i niÖm: Hîp ®ång lao ®éng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng vÒ viÖc lµm, ®iÒu kiÖn, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng.
b. Nguyªn t¾c:Tho¶ thuËn tù nguyÖn, b×nh ®¼ng.
c. Néi dung:
- C«ng viÖc ph¶i lµm, thêi gian, ®Þa ®iÓm.TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp. C¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm lao ®éng, b¶o hé lao ®éng.
3. Quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng ®èi víi trÎ em ch­a thµnh niªn.
- CÊm trÎ em ch­a ®ñ 15 tuæi vµo lµm viÖc.
- CÊm sö dông ng­êi d­íi 18 tuæi lµm viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm, tiÕp xóc víi chÊt ®éc h¹i.
- CÊm l¹m dông, c­ìng bøc ng­êi lao ®éng.
4. Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n
- Tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh, x· héi thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña  ng­êi c«ng d©n.
- Gãp phÇn ®Êu tranh nh÷ng hiÖn t­îng sai tr¸i, tr¸i ph¸p luËt trong viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña ng­êi c«ng d©n.
III. Bµi tËp.
Bµi tËp 1 (trang 50)
§¸p ¸n ®óng: (a), (b), (d), (e).
Bµi tËp 3 (trang 50)
§¸p ¸n ®óng: (c), (d), (e).
 
      4. Cñng cè vµ luyÖn tËp.
- GV: Tæ chøc cho HS s¾m vai c¸c t×nh huèng
T×nh huèng 1:
Hµ (16 tuæi) häc dë dang líp 10/12, v× gia ®×nh khã kh¨n nªn em xin ®i lµm ë mét xÝ nghiÖp nhµ n­íc.
Hái: Hµ cã ®­îc tuyÓn vµo biªn chÕ nhµ n­íc kh«ng?
T×nh huèng 2:
Nhµ tr­êng ph©n c«ng líp 9A lao ®éng vÖ sinh bµn ghÕ trong líp. Mét sè b¹n bÌ ®Ò nghÞ lÊy quü líp thuª ng­êi lµm.
Hái: Em cã ®ång t×nh víi ý kiÕn cña c¸c b¹n ®ã kh«ng?
Hái: Em cã thÓ ®ãng gãp nh÷ng gi¶i ph¸p nµo?
- GV: Cã thÓ chia líp theo nhãm th¶o luËn.
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nha:
ChuÈn bÞ tiÕt «n tËp
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 05 th¸ng 02 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9A 07/01/2015; 9B …./2/ 2015
TuÇn 24 TiÕt 24: 
 
h­­íng dÉn «n tËp vµ lµm bµi tËp t×nh huèng
 
I. Môc tiªu bµi häc:
gióp häc sinh cã h­­íng «n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ néi dung GDCD ®· häc phÇn liªn quan ®Õn ph¸p luËt.
BiÕt ®­îc nh÷ng quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh trong c¸c lÜnh vùc vÒ H«n nh©n, gia ®×nh, QuyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ, quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng.
RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö lý t×nh huèng, gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng cã liªn quan
Gi¸o dôc ý thøc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña mçi c«ng d©n, ®Êu tranh víi c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc trong cuéc sèng.
II. ChuÈn bÞ
G so¹n bµi ®Çy ®ñ. s­u trÇm thªm mét sè bµi tËp t×nh huèng.
Hs xem l¹i néi dung vµ c¸cc bµi tËp ®· häc
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc.
Häc sinh cã mÆt  :…………………….
2- KiÓm tra:
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
3- Néi dung c¸c ho¹t ®éng.
 
Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng.
GV giíi thiÖu cho häc sinh thÊy sù cµn thiÕt cña hiÓu biÕt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n trong c¸c bµi ®· häc råi vµo bµi
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
 
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
Bµi tËp t×nh huèng cã liªn quan tíi néi dung ®· häc
1. QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n trong h«n nh©n
Bµi 1.
§¸p ¸n ®óng:
KÕt h«n do nam n÷ tù nguyÖn quyÕt ®Þnh, trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh
KÕt h«n khi nam ®ñ 20 t, n÷ 18 tuæi trë lªn
Cha mÑ cã quyÒn vµ nghÜa vô h­íng dÉn cho con chän b¹n ®êi.Kh«ng nªn yªu qu¸ sím v× cã thÓ dÉn ®Õn kÕt h«n sím.KÕt h«n sím vµ mang thai sím xÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con. Gia ®×nh chØ cã h¹nh phóc khi ®­îc x©y dùng trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh
Bµi 2: T×m hiÓu vÒ nh÷ng tr­êng hîp t¶o h«n , lý do cña viÖc t¶o h«n
Do gia ®×nh Ðp buéc, do thiÕu hiÓu biÕt…..
Bµi 3: HËu qu¶ xÊu do t¶o h«n ng©y ra:
Gia ®×nh kh«ng h¹nh phóc, Sinh con sím h¹i cho søc khoÎ c¶ mÑ vµ con…..
Bµi 4:ý kiÕn cña gia ®×nh Lan vµ TuÊn lµ ®óng, v× mÆc dï ®ñ tuæi, tù nguyÖn nh­ng hai Lan vµ TuÊn ch­a thÓ tù lËp nªn nÕu kÕt h«n hai ng­êi dÔ tan vì.
Bµi 5: Cuéc h«n nh©n cña hä lµ bÊt hîp ph¸p v× hä vi ph¹m luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh (vi ph¹m 3 ®êi, trùc hÖ)
2. QuyÒn tù do kinh dianh vµ nhÜa vô ®ãng thuÕ.
Bµi 2: T×m hiÓu vÒ tù do kinh doanh.
Bµ H ®· vi ph¹m vµo quy ®Þnh vÒ kinh doanh v× bµ ®· kª khai kh«ng ®Çy ®ñ c¸c mÆt hµng ( khai 8, kiÓm tra cã 12)
Bµi 3:C¸c ý kiÕn ®óng;
Kinh doanh ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®ãng thuÕ lµ gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc; Bu«n b¸n ph¶i theo ®óng mÆt hµng, ®óng sè l­îng ®· kª khai.
3,QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
T×nh huèng 1:
Hµ (16 tuæi) häc dë dang líp 10/12, v× gia ®×nh khã kh¨n nªn em xin ®i lµm ë mét xÝ nghiÖp nhµ n­íc.
Hái: Hµ cã ®­îc tuyÓn vµo biªn chÕ nhµ n­íc kh«ng?
T×nh huèng 2:
Nhµ tr­êng ph©n c«ng líp 9A lao ®éng vÖ sinh bµn ghÕ trong líp. Mét sè b¹n bÌ ®Ò nghÞ lÊy quü líp thuª ng­êi lµm.
Hái: Em cã ®ång t×nh víi ý kiÕn cña c¸c b¹n ®ã kh«ng?
Hái: Em cã thÓ ®ãng gãp nh÷ng gi¶i ph¸p nµo?
 
 
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I lý thuyÕt
1. quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n trong h«n nh©n
1.1.H«n nh©n lµ g×?
1.2.Nh÷ng néi quy cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n.
a, Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong h«n nh©n.
b, QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n trong h«n nh©n.
                          3.Th¸i ®é cÇn cã cña mäi ng­êi ®èi víi h«n nh©n.
                           
                           
                           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. QuyÒn tù do kinh dianh vµ nhÜa vô ®ãng thuÕ.
2.1Kinh doanh lµ g×?: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, bu«n b¸n, dÞch vô.
2.2Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong kinh doanh;2.3 Sù chªnh lÖch gi÷a c¸c møc thuÕ:
2.4Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
 
3,QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
3.1,Lao ®éng lµ g×?
Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, gi¸ trÞ tinh thÇn cho x· héi
3.2,QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n
C«ng d©n cã quyÒn sö Mäi ng­êi ®Òu cã nghÜa vô lao ®éng ®Ó nu«i sèng b¶n th©n, gia ®×nh vµ gãp phÇn lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi
3.3 Quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng ®èi víi trÎ em ch­a thµnh niªn.
 
4.Cñng cè:
GV chèt l¹i néi dung ®· häc
5.DÆn dß: HS häc bµi, nguyªn cøu phÇn bµi tËp. chuÈn bÞ kiÓm tra 1tiÕt
 
 
 
So¹n ngµy: 24 th¸ng 02 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9A 26/02 /2015; 9B …   /…./ 2015
TuÇn 26- TiÕt 25 : 
 
kiÓm tra 1 tiÕt
 
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc
-Qua bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng lÜnh héi tri thøc GDCD cña häc sinh.
-Tõ ®ã thÊy®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm nh»m cã nh÷ng biÖn ph¸p d¹y vµ häc thÝch hîp.
2. KÜ n¨ng.
- Båi d­­ìng HS vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó hoµn thµnh bµi kiÓm tra.
3. Th¸i ®é.
-Gi¸o dôc HS tÝnh thËt thµ, nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra.
II.ChuÈn bÞ.
  1.Gi¸o viªn: §Ò kiÓm tra phï hîp víi ®èi t­­îng häc sinh.
  2.Häc sinh: Häc bµi, dông cô lµm bµi.
IV.TiÕn tr×nh:
1. æn ®Þnh.
2. TiÕn hµnh kiÓm tra.
§Ò bµi
C©u 1(2®):
: Em quan niÖm thÕ nµo vÒ t×nh yªu? VÒ tuæi kÕt h«n? VÒ tr¸ch nhiÖm cña cha mÑ, vî, chång trong ®êi sèng gia ®×nh?
C©u 2(3®):
- Hîp ®ång lao ®éng lµ g×? Nguyªn t¾c, néi dung, h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng?
3- Bµi tËp:
    Bµi 1(3®):
B×nh míi 16 tuæi nh­ng mÑ B×nh ®· Ðp g¶ B×nh cho mét ng­êi nhµ giµu ë x· bªn. B×nh kh«ng ®ång ý th× bÞ mÑ ®¸nh vµ cø tæ chøc c­­íi, b¾t B×nh vÒ nhµ chång.
       - ViÖc lµm cña mÑ B×nh lµ ®óng hay sai? V× sao? (1®)
       - Cuéc h«n nh©n nµy cã ®ù¬c ph¸p luËt c«ng nhËn kh«ng? V× sao? (1®)
       - B×nh cã thÓ lµm g× ®Ó tho¸t khái cuéc h«n nh©n ®ã? (1®)
Bµi tËp 2 ( 2®): Gi¶ sö b¹n lµ con mét gia ®×nh giÇu cã. Tµi s¶n cña cha mÑ b¹n ®Ó l¹i ®ñ ®Ó b¹n sèng sung tóc c¶ ®êi mµ kh«ng ph¶i lµm bÊt cø viÖc g×. Theo b¹n, b¹n cã cÇn kiÕm mét c«ng viÖc lao ®éng nh­­ mäi ng­­êi kh«ng. Gi¶i thÝch lý do.
 
 
§¸p ¸n - biÓu ®iÓm
C©u 1( 2®):
 KÕt h«n do nam n÷ tù nguyÖn quyÕt ®Þnh, trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh
KÕt h«n khi nam ®ñ 20 t, n÷ 18 tuæi trë lªn
Cha mÑ cã quyÒn vµ nghÜa vô h­­íng dÉn cho con chän b¹n ®êi.Kh«ng nªn yªu qu¸ sím v× cã thÓ dÉn ®Õn kÕt h«n sím.KÕt h«n sím vµ mang thai sím xÏ cã h¹i cho søc khoÎ cña c¶ mÑ vµ con. Gia ®×nh chØ cã h¹nh phóc khi ®­­îc x©y dùng trªn c¬ së t×nh yªu ch©n chÝnh. Vî chång ph¶i b×nh ®¼ng, cïng cã tr¸ch nhiÖm nu«i d¹y con c¸i vµ b¶o ®¶m kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
 
C©u 2 ( 3®iÓm):
*Kh¸i niÖm: Hîp ®ång lao ®éng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­­êi sö dông lao ®éng vÒ viÖc lµm, ®iÒu kiÖn, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng.
* Nguyªn t¾c:Tho¶ thuËn tù nguyÖn, b×nh ®¼ng.
* Néi dung: - C«ng viÖc ph¶i lµm, thêi gian, ®Þa ®iÓm.TiÒn l­­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp. C¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm lao ®éng, b¶o hé lao ®éng.
Bµi tËp:
Bµi 1( 3®):
-         ViÖc lµm cña mÑ B×nh lµ sai v× h«n nh©n ph¶i do tù nguyÖn kh«ng ®­­îc Ðp buéc.
-         Cuéc h«n nh©n nµy kh«ng ®­­îc ph¸p luËt c«ng nhËn v×: Do bÞ Ðp buéc, vµ b¶n th©n B×nh ch­­a ®ñ tuæi ®¨ng kÝ kÕt h«n.
-         B×nh cã thÓ lµm ®¬n lªn chÝnh quyÒn ®Ó d­­îc can thiÖp v× viÖc lµm cña mÑ B×nh lµ vi ph¹m ph¸p luËt.
Bµi tËp 2 ( 2®):
-         MÆc dï lµ con nhµ giÇu song vÉn cÇn ph¶i t×m mét c«ng viÖc phï hîp ®Ó lµm v× lao ®éng võa lµ quyÒn lîi, võa lµ nghÜa vô. TiÒn cña cña bè mÑ ®Ó l¹i kh«ng ph¶i do søc lao ®éng cña m×nh lµm ra lªn kh«ng bÒn v÷ng. cÇn ph¶i tù m×nh lµm ra cña c¶i do chÝnh søc lao ®éng cña m×nh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy: 02 th¸ng 03 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B:/…/;9B 07/3/ 2015
 
TuÇn 27 TiÕt 26: 
 
vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm
ph¸p lý cña c«ng d©n
 
 
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc.
ThÕ nµo lµ vi ph¹m ph¸p luËt, c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt.
Kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ ý nghÜa cña viÖc ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lý.                                                                                                                                           
2. KÜ n¨ng.
BiÕt xö sù phï hîp víi quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
Ph©n biÖt ®­îc hµnh vi t«n träng ph¸p luËt vµ vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó cã th¸i ®é vµ c¸ch c­ xö phï hîp.
3. Th¸i ®é.
H×nh thµnh ý thøc t«n träng ph¸p luËt, nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt.
TÝch cùc ng¨n ngõa vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt
Thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
II.ChuÈn bÞ.
1.Gi¸o viªn:
Tranh thÓ hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt, b¶ng phô ghi c©u hái th¶o luËn,
  2.Häc sinh:H
äc bµi; chuÈn bÞ t×nh huèng cã liªn quan
IV.TiÕn tr×nh:
1.æn ®Þnh tæ chøc:KiÓm diÖn HS.
Häc sinh cã mÆt  :……………………………………
   2.KiÓm tra bµi cò:   GV nhËn xÐt bµi kiÓm tra.
   3.Gi¶ng bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
GV ®­a ra c¸c th«ng tin:
-Ngµy 29/2/2004, c«ng an ph­êng H ®· xö ph¹t hµnh chÝnh bµ H©n vµ yªu cÇu bµ th¸o dì m¸i che lÊn chiÕm vØa hÌ.
-B¹n NguyÔn V¨n Nam, häc sinh líp 9 tr­êng Trung häc c¬ së H th­êng xuyªn ®i häc muén, gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ nhµ tr­êng ®· xö lý rÊt nghiÖm kh¾c hµnh vi vi ph¹m kû luËt cña Nam.
-GV: §Æt c©u hái:
C©u 1: Nªu c¸c hµnh vi vi ph¹m cña 2 tr­êng hîp trªn.
C©u 2: C¸c biÖn ph¸p xö lý (cßn gäi lµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý) cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trªn
-GV: Cã thÓ viÕt 2 vÝ dô lªn b¶ng cho HS g¹ch ch©n c¸c ý kiÕn cÇn tr¶ lêi.
GV: §Ó hiÓu râ vÒ vi ph¹m ph¸p luËt, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c«ng d©n víi viÖc thùc hiÖn HiÕn Ph¸p, ph¸p luËt. Chóng ta häc bµi h«m nay.
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn t×m hiÓu néi dung bµi häc
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.
Néi dung bµi häc
 
Gv giíi thiÖu phÇn ®Æt vÊn ®Ò.
HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò.
- GV: Tæ chøc cho Hs th¶o luËn.
N1,2: Em h·y nhËn xÐt c¸c hµnh vi trªn vµ cho biÕt ng­êi thùc hiÖn tõng hµnh vi m¾c lçi g×?
N3,4: Nh÷ng hµnh vi ®ã ®· g©y hËu qu¶ g×?
N5,6: Theo em, ng­êi thùc hiÖn hµnh vi trªn sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm g× ®èi víi hËu qu¶ g©y ra?
C¸c nhãm cïng nhau th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV nhËn xÐt, kÕt luËn, chuyÓn ý.
- GV: Tõ c¸c ho¹t ®éng trªn, HS tù rót ra kh¸i niÖm vÒ vi ph¹m ph¸p luËt.
- GV: Gîi ý HS tr¶ lêic¸c c©u hái sau:
- HS: Tr¶ lêi c¸ nh©n.
- HS: C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung, liªn hÖ thùc tÕ.
- GV: §­a ra ý kiÕn ®óng , gi¸o dôc ý thøc häc sinh.
- HS: Ghi vµo vë.
- HS: §äc l¹i néi dung SGK.
 
 
I. §Æt vÊn ®Ò.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Néi dung bµi häc.
1. Vi ph¹m ph¸p luËt:
Lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, cã lçi, do ng­êi cã n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý thùc hiÖn, x©m h¹i ®Õn c¸c quan hÖ x· héi ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ.
 
      4. Cñng cè vµ luyÖn tËp.
      HS cïng nhau th¶o luËn, s¾m vai t×nh huèng vÒ vi ph¹m ph¸p luËt.
     C¸c nhãm tù nghÜ ra tiÓu phÈm, lêi tho¹i vµ diÔn.
     Líp nhËn xÐt, bæ sung.
     GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ:
-Häc bµi kÕt hîp SGK trang 52,53 .
ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i:
-Xem phÇn 2: tr¸ch nhiÖm ph¸p lý, c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p lý.
-Xem bµi tËp cßn l¹i SGK trang 55,56.
  Chó ý bµi tËp 6: So s¸nh tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                So¹n ngµy: 09 th¸ng 03 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 11/03/;9A 14 /3/ 2015
 
TuÇn 28 TiÕt 27: 
vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm
ph¸p lý cña c«ng d©n( tiÕp)
iii.TiÕn tr×nh:
 1.æn ®Þnh tæ chøc:KiÓm diÖn HS.
2.KiÓm tra bµi cò:
- GV: Cho HS lµm bµi tËp ®Ó kiÓm tra bµi cò ®ång thêi dÉn d¾t néi dung phÇn sau.
- HS: §iÒn vµo b¶ng ý kiÕn c¸ nh©n.
Bµi tËp: Nªu hµnh vi vi ph¹m vµ biÖn ph¸p xö lý mµ em ®­­îc biÕt trong thùc tÕ cuéc sèng.
Hµnh vi
Lo¹i vi ph¹m
BiÖn ph¸p xö lý
-Vøt r¸c bõa b·i.C·i nhau, g©y mÊt trËt tù n¬i c«ng céng.
Vi ph¹m hµnh chÝnh
Xö ph¹t hµnh chÝnh
-Trém xe m¸y, C­­íp giËt tµi
Vi ph¹m h×nh sù
H×nh ph¹t cña LHS
-M­­în xe m¸y ®Ó ®Æt lÊy tiÒn
Vi ph¹m d©n sù
Båi th­­êng d©n sù
-ViÕt, vÏ bËy lªn t­êng cña líp häc.
Vi ph¹m kû luËt
Phª b×nh tr­­íc líp
 
  3.Gi¶ng bµi míi:
Hoat ®éng 1: Khëi ®éng
- GV: Tõ bµi tËp trªn gîi ý. HS tr¶ lêi c¸c c©u hái Gv dÉn vµo phÇn bµi häc:
Ho¹t ®éng 2: H­­íng dÉn phÇn néi dung bµi häc tiÕp
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.
Néi dung bµi häc
 
 
C©u 1: Vi ph¹m ph¸p luËt lµ g×?
C©u 2: Cã c¸c lo¹i vi ph¹m nµo?
GVchèt l¹i ý ®óng HS ghi GV chuyÓn môc
 
C©u 1: Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý lµ g×?
C©u 2: C¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lý lµ g×?
- GV: Tõ bµi tËp trªn gîi ý HS ®­a ra biÖn ph¸p xö lý chÝnh lµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c«ng d©n.
- GV: Cho HS nªu râ thÕ nµo lµ c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm?
 
 
 
-ý nghÜa cña c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lý?
- HS: §äc l¹i néi dung SGK 1 lÇn.
- HS: Ghi bµi vµo vë.
- GV: §Æt c©u hái cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, tõ ®ã gîi ý HS liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n.
* §èi víi HS:
- Tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ng­êi thùc hiÖn tèt HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.
- Cã lèi sèng lµnh m¹nh, häc tËp vµ lao ®éng tèt.
- §Êu tranh c¸c hiÖn t­îng xÊu, vi ph¹m ph¸p luËt.
- GV: NhËn xÐt.
- HS: Ghi bµo vµo vë.
- GV: §äc §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992.
- HS cho vÝ dô b¶n th©n, tr­­êng, ……
GV nhËn xÐt, gi¶i thÝch thªm.
Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp
- GV: Cho HS gi¶i bµi tËp trong SGK.
- Bµi 1: (SGK) Trang55
- Bµi 5: (SGK) Trang 56
- GV: ViÕt s½n bµi tËp lªn b¶ng phô hoÆc vµo giÊy khæ to ( ChÕu lªn m¸y nÕu cã).
 
II. Néi dung bµi häc.
2. C¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt:
- Vi ph¹m ph¸p luËt h×nh sù
- Vi ph¹m ph¸p luËt hµnh ch¸nh
- Vi ph¹m ph¸p luËt d©n sù.
- Vi ph¹m kû luËt.
3. Traùch nhieäm phaùp lyù:
Laø nghóa vuï phaùp lyù maø caù nhaân, toå chöùc cô quan vi phaïm phaùp luaät phaûi chaáp haønh nhöõng bieän phaùp baét buoäc do nhaø nöôùc quy ñònh.
4. Caùc loaïi traùch nhieäm phaùp lyù:
- Traùch nhieäm Hình söï.
- Traùch nhieäm Daân söï.
- Traùch nhieäm haønh chính.
- Traùch nhieäm Kyû luaät
5. ý nghÜa cña tr¸ch nhiÖm ph¸p lý:
- Trõng ph¹t, ng¨n ngõa, c¶i t¹o, gi¸o dôc ng­­êi vi ph¹m ph¸p luËt.
- Gi¸o dôc ý thøc t«n träng vµ chÊp hµng nghiªm chØnh ph¸p luËt.
- R¨n ®e mäi ng­­êi kh«ng ®­­îc vi ph¹m ph¸p luËt.
- H×nh thµnh, båi d­­ìng lßng tin vµo ph¸p luËt vµ c«ng lý trong nh©n d©n.
- Ng¨n chÆn, h¹n chÕ, xo¸ bá vi ph¹m ph¸p luËt trong mäi lÜnh vùc  cña ®êi sèng x· héi.
6. Tr¸ch nhiÖm:
* §èi víi c«ng d©n:
- ChÊp hµnh nghiªm chØnh hiÕn p¸hp, ph¸p luËt.
- §Êu tranh hµnh vi, viÖc lµm vi ph¹m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.
III. Bµi tËp.
 
§¸p ¸n bµi 5:
- ý kiÕn ®óng : (c), (e)
- ý kiÕn sai: (a), (b), (d), (®).
 
 
 
      4. Cñng cè vµ luyÖn tËp.
Bµi 6: So s¸nh tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý.
 
Tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc
Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý
 
gièng nhau
- Lµ nh÷ng quan hÖ x· héi vµ c¸c quan hÖ x· héi nµy ®­îc ph¸p luËt ®iÒu chØnh, nh»m lµm cho quan hÖ gi÷a ng­­êi víi ng­­êi ngµy cµng tèt ®Ñp, c«ng b»ng, trËt tù, kØ c­¬ng. Mäi ng­êi ®Òu ph¶i hiÓu biÕt vµ tu©n theo c¸c quy t¾c, quy ®Þnh mµ ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt ®­a ra.
 
Kh¸c nhau
- B»ng t¸c ®éng cña d©n sù x· héi
- L­­¬ng t©m c¾n røt.
- B¾t buéc thùc hiÖn.
- Ph­¬ng ph¸p c­­ìng chÕ cña nhµ n­íc.
 
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nha:
          Bµi cò:
  -Häc bµi kÕt hîp SGK trang 53. -Lµm bµi tËp cßn l¹i SGK trang 55,56.
          Bµi míi:
   ChuÈn bÞ bµi 16: QuyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n. §äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò vµ tr¶ lêi gîi ý SGK trang 57.
  - Xem néi dung bµi häc, t­ liÖu tham kh¶o SGK trang 58.
  - Xem tr­­íc bµi tËp SGK trang 59,60. Chó ý so s¸nh ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt.
 
 
 
                                                                                So¹n ngµy:16 th¸ng 03 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 18/03/;9A 21/3/ 2015
TuÇn 29TiÕt 28: 
 
QuyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc, qu¶n lý x· héi
cña c«ng d©n
 
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc:HiÓu ®­­îc néi dung quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc, qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n.
C¬ së cña quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc vµ qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n
QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n trong viÖc tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc vµ qu¶n lý x· héi.                                                                                                                                            
2. KÜ n¨ng.BiÕt c¸ch thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc vµ qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n.
Tù gi¸c, tÝch cùc tham gia c¸c c«ng viÖc chung cña tr­êng, líp vµ ®Þa ph­­¬ng.
Tr¸nh th¸i ®é thê ¬, trèn tr¸nh c«ng viÖc chung cña líp, tr­­êng vµ x· héi
3. Th¸i ®é.Cã lßng tin yªu vµ t×nh c¶m ®èi víi nhµ n­íc C«ng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.
Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng­­êi tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi.
II.ChuÈn bÞ.
1.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c©u hái th¶o luËn, phiÕu häc tËp.
     2.Häc sinh:Chñ©n bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
Iii.TiÕn tr×nhbµi häc:
   1.æn ®Þnh tæ chøc:KiÓm diÖn HS.
9A:…………/……………..;      9B:………………/………….
  2.KiÓm tra bµi cò:   
Bµi tËp: Hµnh vi nµo sau ®©y chÞu tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý.
 
Hµnh vi vi ph¹m
Tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc
Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý
- Kh«ng ch¨m sãc bè mÑ khi èm ®au
 
 
- §i xe m¸y ch­a ®ñ tuæi, kh«ng cã b»ng l¸i
 
 
- An c¾p tµi s¶n cña nhµ n­­íc
 
 
- LÊy cña b¹n c¸i bót
 
 
- Gióp ng­­êi lín vËn chuyÓn ma tuý
 
 
 
3.Gi¶ng bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng:
 
GV gîi ý HS tr¶ lêi c¸c c©u hái (néi dung nµy GV dÆn dß tõ tiÕt tr­­íc).
C©u 1: ë líp 6, 7, 8, c¸c em ®· häc ng­­êi c«ng d©n cã c¸c quyÒn c¬ b¶n nµo?
C©u 2: V× sao mçi ng­êi c«ng d©n cã ®­­îc c¸c quyÒn ®ã?
C©u 3: Ngoµi nh÷ng quyÒn ®· nªu, ng­­êi c«ng d©n cßn cã quyÒn nµo kh¸c?
- GV: §Ó t×m hiÓu thªm c¸c quyÒn kh¸c n÷a cña c«ng d©n, chóngta häc bµi h«m nay.
Ho¹t ®éng 2: H­­íng dÉn t×m hiÓu néi dung bµi häc:
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.
Néi dung bµi häc
-
GV giíi thiÖu phÇn ®Æt vÊn ®Ò.
- Gv: Cho HS tù ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò trong SGK vµ th¶o luËn: 
N1: Nh÷ng quy ®Þnh trªn thÓ hiÖn quyÒn g× cña ng­­êi d©n?
N2: Nhµ n­­íc quy ®Þnh nh÷ng quyÒn ®ã lµ g×?
N3: Nhµ n­­íc ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ®ã ®Ó lµm g×?
- HS: cïng nhau th¶o luËn, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- GV: NhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn cña HS vµ kÕt luËn.
ChuyÓn ý:
GV ®Æt c©u hái:
- Nªu néi dung quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­íc vµ x· héi- cho vÝ dô minh ho¹..
- C¸ch thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ x· héi nh­­ thÕ nµo?VÝ dô?
HS tr¶ lêi c¸ nh©n, líp nhËn xÐt, bæ sung thªm vÝ dô.
Gv nhËn xÐt, kÕt luËn.
 
 
 
I. §Æt vÊn ®Ò.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Néi dung bµi häc.
1.Néi dung quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­íc vµ x· héi:
- Tham gia x©y dùng bé m¸y Nhµ n­íc vµ tæ chøc x· héi.
- Tham gia bµn b¹c c«ng viÖc chung.
- Tham gia thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖnc¸c ho¹t ®éng, c¸c c«ng viÖc chung cña Nhµ n­­íc, x· héi.
2. Ph­­¬ng thøc thùc hiÖn.
- Trùc tiÕp: Tù m×nh tham gia c¸c c«ng viÖc vÒ qu¶n lÝ Nhµ n­íc, x· héi.
- Gi¸n tiÕp: Th«ng qua ®¹i biÓu nh©n d©n ®Ó hä kiÕn nghÞ lªn c¬ quan cã thÉm quyÒn gi¶i quyÕt.
      4. Cñng cè vµ luyÖn tËp.
     HS ®¹i diÖn lµm bµi tËp 1 SGK.
     Líp nhËn xÐt.   Gv nhËn xÐt, ®­a ra ®¸p ¸n ®óng.
     => TÊt c¶ c¸c quyÒn trong bµi tËp 1 ®Òu thÓ hiÖn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc, x· héi cña c«ng d©n.
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nha:
  -Häc bµi kÕt hîp SGK trang 58.ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i:
  - T×m hiÓu ý nghÜa vµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®Ó thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ x· héi cña c«ng d©n.Lµm bµi tËp cßn l¹i SGK trang 59,60
 
 
                                                                                So¹n ngµy:23 th¸ng 03 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 25/03/;9A 28/3/ 2015
 
 
TuÇn 29 - TiÕt 29: 
 
QuyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc, qu¶n lý x· héi
cña c«ng d©n ( TiÕp)
 
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc:HiÓu ®­­îc néi dung quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­íc, qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n.
C¬ së cña quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc vµ qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n
QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n trong viÖc tham gia qu¶n lý nhµ n­íc vµ qu¶n lý x· héi.                                                                                                                                            
2. KÜ n¨ng.BiÕt c¸ch thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ n­­íc vµ qu¶n lý x· héi cña c«ng d©n.
Tù gi¸c, tÝch cùc tham gia c¸c c«ng viÖc chung cña tr­­êng, líp vµ ®Þa ph­­¬ng.
Tr¸nh th¸i ®é thê ¬, trèn tr¸nh c«ng viÖc chung cña líp, tr­­êng vµ x· héi
3. Th¸i ®é.Cã lßng tin yªu vµ t×nh c¶m ®èi víi nhµ n­­íc C«ng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.
Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng­êi tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi.TÝch hîp víi tiÓu dù ¸n " V× sù tiÕn bé vµ ph¸t triÓn cña phô n÷" => thÊy ®­îc vai trß cña ng­êi phô n÷ trong vÊn ®Ò nµy
II.ChuÈn bÞ.
1.Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c©u hái th¶o luËn, phiÕu häc tËp.
     2.Häc sinh:Chñ©n bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o
Iii.TiÕn tr×nhbµi häc:
   1.æn ®Þnh tæ chøc:KiÓm diÖn HS.
9A:........................; 9B:……………………..
2.KiÓm tra bµi cò:
                      KÕt hîp vµo phÇn khëi ®éng
3.Gi¶ng bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng
  GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc.
GV nhËn xÐt, chuyÓn sang tiÕt 2.
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.
Néi dung bµi häc
Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm:
Nhãm 1,2: Cho biÕt ý nghÜa quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ x· héi? Chøng minh.
Nhãm 3,4: §iÒu kiÖn ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­íc vµ x· héi lµ g×?
HS cïng nhau th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ xung, chøng minh thªm, liªn hÖ thùc tÕ.
GV nhËn xÐt , chèt ý, chuyÓn sang phÇn ba .
Gv gîi ý cho HS ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n HS.
- Häc tËp, lao ®éng, rÌn luyÖn ý thøc kØ luËt.
- Tham gia gãp ý x©y dùng líp, chi ®oµn.
- Tham gia c¸c ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng( x©y nhµ t×nh nghÜa, tuyªn truyÒn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, bµi trõ tÖ n¹n x· héi).
HS lµm bµi tËp 2 SGK .
§¹i diÖn 2 em lµm bµi, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV nhËn xÐt, ®­a ra ®¸p ¸n ®óng
 
II. Néi dung bµi häc.
3.ý nghÜa quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ x· héi:
- §¶m b¶o cho c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp x©y dùng vµ qu¶n lÝ ®Êt n­íc.
- C«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm tham gia c¸c c«ng viÖc cña Nhµ n­­íc vµ x· héi ®em l¹i lîi Ých chung cho b¶n th©n, x· héi.
4. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ x· héi cña c«ng d©n.
a. Nhµ n­­íc:
- Quy ®Þnh b»ng ph¸p luËt.
- KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn.
b. C«ng d©n:
- HiÓu râ néi dung, ý nghÜa, c¸ch thùc hiÖn.
- N©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ tÝch cùc tham gia thùc hiÖn tèt. 
 
 
III. Bµi tËp.
§¸p ¸n: ý kiÕn ®óng (c)
      4. Cñng cè vµ luyÖn tËp.
      HS lµm bµi tËp 6 s¸ch t×nh huèng GDCD trang 54.
    Gv cö 2 HS lµm bµi, c¶ líp tham gia, trao ®æi.
    Gv nhËn xÐt, ®­a ra ®¸p ¸n ®óng vµ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm HS cã ý kiÕn ®óng.
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nha:
          Bµi cò:
  -Häc bµi kÕt hîp SGK trang 58.
  -Lµm bµi tËp cßn l¹i SGK trang 59,60.
          Bµi míi:
ChuÈn bÞ bµi 17: NghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc.
  - §äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò vµ tr¶ lêi gîi ý SGK trang 61,63.
  - Xem néi dung bµi häc, t­ liÖu tham kh¶o SGK trang 63.
  - Xem bµi tËp SGK trang 65.
Chó ý s¾m vai t×nh huèng: B¸c An cã con trai 18 tuæi cã giÊy gäi ®i bé ®éi. B¸c t×m c¸ch ch¹y cho con kh«ng ph¶i ®i bé ®éi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 01/04/; 9A 04/4 2015
TuÇn 31 TiÕt 30: 
nghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc.
- HiÓu ®­­îc thÕ nµo lµ b¶o vÖ Tæ quèc vµ néi dung nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc.
- Nªu ®­­îc mét sè quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p 1992 vµ luËt nghÜa vô qu©n sù.                                                                                                                                           
2. KÜ n¨ng.
Tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ trËt tù an ninh ë tr­­êng häc vµ n¬i c­ tró.
- Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng­­êi trong gia ®×nh thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc.
3. Th¸i ®é. §ång t×nh ñng hé nh÷ng hµnh ®éng, viÖc lµm thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc.
- Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi trèn tr¸nh nghÜa vô qu©n sù.
II.ChuÈn bÞ.
  1.Gi¸o viªn:Tranh thÓ hiÖn b¶o vÖ Tæ quèc, b¶ng phô ghi c©u hái th¶o luËn.
  2.Häc sinh:ChÈn bÞ theo sù h­­íng dÉn cña c« gi¸o
IV.TiÕn tr×nh:
   1.æn ®Þnh tæ chøc:KiÓm diÖn HS.
   2.KiÓm tra bµi cò:
- HS líp 9 cã quyÒn tham gia, gãp ý vÒ quyÒn trÎ em kh«ng?
a/ §­îc quyÒn tham gia.
b/ §©y lµ viÖc cña phô huynh vµ thÇy c« gi¸o.=> §¸p ¸n: a
- Nªu vÝ dô vÒ viÖc lµm trùc tiÕp, gi¸n tiÕp cña bè mÑ em thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc, x· héi. => HS tù ®­­a ra vÝ dô.
   3.Gi¶ng bµi míi:
Giíi thiÖu bµi:Gv giíi thiÖu “Bµi th¬ thÇn” cña LÝ Th­êng -KiÖt
“S«ng nói n­­íc Nam, vua Nam ë,
Rµnh rµnh ®Þnh phËn t¹i s¸ch trêi.
Cí sao lò giÆc sang x©m ph¹m,
Chóng b©y sÏ bÞ ®¸nh t¬i bêi.”
-B¸c Hå ®· kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ:  “ Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do”.
HS: Suy nghÜ g× vÒ bµi th¬ vµ c©u nãi trªn?
GV: §Ó hiÓu râ h¬n vÒ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ViÖt Nam trong viÖc b¶o vÖ Tæ quèc chóng ta häc bµi h«m nay.
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.
Néi dung bµi häc
 
HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò SGK.
Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm:
Nhãm  1,2:  Em cã suy nghÜ g× khi xem nh÷ng bøc ¶nh trªn ?
Nhãm 3,4: B¶o vÖ Tæ quèc lµ tr¸ch nhiÖm cña ai ?
Nhãm 5,6: Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc ?
GVchèt chuyÓn ho¹t ®éng 2
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
GV ®Æt c©u hái:
- ThÕ nµo lµ b¶o vÖ Tæ quèc?
 
- V× sao ph¶i b¶o vÖ Tæ quèc?
- B¶o vÖ Tæ quèc bao gåm nh÷ng néi dung g×?
HS chóng ta lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ Tæ quèc?
HS tr¶ lêi c©u hái, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV yªu cÇu HS liªn hÖ thùc tÕ ë líp, tr­êng.
GV nhËn xÐt, chèt ý.
GV gîi ý: Bé ®éi b¶o vÖ vïng biÓn, vïng trêi biªn giíi, gi÷ b×nh yªn cuéc sèng cho nh©n d©n…..
C¸c ho¹t ®éng:
- Ngµy héi quèc phßng toµn d©n.
- Tham gia nghÜa vô qu©n sù.
- Häc tËp vµ lao ®éng tèt.
- Häc tËp tèt tuÇn nghÜa vô qu©n sù cña nhµ tr­êng.
- ñng hé gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ.
- Tham gia ngµy 27/7.
 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
 HS lµm bµi tËp 1 SGK trang 65.
§¹i diÖn 2 em lµm bµi, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV nhËn xÐt, ®­a ra ®¸p ¸n ®óng
 
 
I. §Æt vÊn ®Ò.
 
 
II. Néi dung bµi häc.
1/ B¶o vÖ tæ quèc lµ:
B¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ, b¶o vÖ chÕ ®é XHCN vµ Nhµ n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam .
2/ V× sao ph¶i b¶o vÖ:
- Cã ®­îc Tæ quèc h«m nay lµ nhê c«ng søc, x­¬ng m¸u cña cha «ng ta.
-HiÖn nay vÉn cßn c¸c thÕ lùc thï ®Þch ©m m­u x©m chiÕm, ph¸ ho¹i tæ quèc ta.
3/ Néi dung:
-X©y dùng lùc l­îng quèc phßng toµn d©n.
-Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù.
-Thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi.
-B¶o vÖ trËt tù an ninh x· héi.
4/ Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh:
-Ra søc häc tËp, tu d­ìng ®¹o ®øc.
-RÌn luyÖn søc khoÎ, luyÖn tËp qu©n sù.
-TÝch cùc tham gia b¶o vÖ trËt tù an ninh tr­êng häc vµ n¬i ë.
-S½n sµng tham gia nghÜa vô qu©n sù. VËn ®éng mäi ng­êi cïng tham gia
III. Bµi tËp.
§¸p ¸n:
§¸p ¸n ®óng: a,c,d,®,e,h,i.
      4. Cñng cè vµ luyÖn tËp.
Gv tæ chøc cho HS s¾m vai t×nh huèng:
“B¸c An cã con trai 18 tuæi cã giÊy gäi ®i bé ®éi. B¸c t×m c¸ch ch¹y cho con kh«ng ph¶i ®i bé ®éi.”   C¸c nhãm cïng nhau th¶o luËn, ®¹i diÖn 2 nhãm tr×nh bµy, nhãm cßn l¹i nhËn xÐt.GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nha:
          Bµi cò:  Häc bµi kÕt hîp SGK trang 63.Lµm bµi tËp cßn l¹i SGK trang 65.
          Bµi míi:  ChuÈn bÞ bµi 18: Sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt. §äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò vµ tr¶ lêi gîi ý SGK trang 66,67. Xem néi dung bµi häc, t­ liÖu tham kh¶o SGK trang 68. Xem bµi tËp SGK trang 68,69.
 
 
 
 
 
So¹n ngµy 06 th¸ng 04n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 08/04/; 9A 11/4 2015
 
 
TuÇn 32 TiÕt 31: 
sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt
 
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc.
- Nªu ®­îc thÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc, thÕ nµo lµ tu©n theo ph¸p luËt.
- Nªu ®­îc mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt.
- HiÓu ®­îc ý nghÜa cña viÖc sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt.
- HiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh cÇn ph¶i rÌn luyÖn th­êng xuyªn ®Ó sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt.                                                                                                                                           
2. KÜ n¨ng. - BiÕt rÌn luyÖn b¶n th©n theo c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt.
3. Th¸i ®é. - Tù gi¸c thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®¹o ®øc vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong ®êi sèng h»ng ngµy.
II.ChuÈn bÞ.
  1.Gi¸o viªn: So¹n bµi phiÕu häc tËp.
  2.Häc sinh: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu
Iii tiÕn tr×nh giê häc
   1.æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm diÖn HS.
   2.KiÓm tra bµi cò:* B¶o vÖ tæ quèc lµ g×? VÝ dô.
   3.Gi¶ng bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng;
GV ®­a ra hµnh vi:
  - Chµo hái, lÔ phÐp víi thÇy c«.  - Ch¨m sãc bè mÑ khi èm ®au.
- §i ®óng luËt an toµn giao th«ng.  - Anh em tranh chÊp tµi s¶n thõa kÕ.
GV: Nh÷ng hµnh vi trªn nãi lªn ®iÒu g×?
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.
Néi dung bµi häc
HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò SGK.
Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm:
Nhãm 1,2: Nh÷ng chi tiÕt nµo thÓ hiÖn anh hïng lao ®éng NguyÔn H¶i Tho¹i lµ ng­êi sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt?
Nhãm 3,4: §éng c¬ nµo th«i thóc anh NguyÔn H¶i Tho¹i cã suy nghÜ vµ hµnh ®éng ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long? BiÓu hiÖn phÈm chÊt g× cña anh?
Nhãm5,6: Sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt nh­ anh hïng lao ®éng NguyÔn H¶i Tho¹i ®· ®em l¹i lîi Ých g× cho b¶n th©n, mäi ng­êi vµ x· héi.
HS cïng nhau th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ xung.
Ho¹t ®éng 2: Néi dung bµi häc
GV ®Æt c©u hái:
- ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt?
- Quan hÖ gi÷a sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt?
- ý nghÜa cña viÖc sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt?
- Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n. 
HS tr¶ lêi c©u hái, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV yªu cÇu HS liªn hÖ thùc tÕ ë líp, tr­êng. Gîi ý nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc: HiÕu- Trung- TÝn- LÔ- NghÜa.
GV nhÊn m¹nh: Ng­êi cã ®¹o ®øc lµ ng­êi thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc.
GV yªu cÇu HS liªn hÖ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc ®· häc.
GV Dïng b¶ng so s¸nh ®Ó h­íng dÉn häc sinh.
 
 
 
 
 
GV NhËn xÐt , bæ sung, ghi néi dung, lÊy thªm vÝ dô minh ho¹.
 
 
 
 
 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyÖn tËp
HS lµm bµi tËp 2 SGK trang 68,69.
§¹i diÖn 2 em lµm bµi, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV nhËn xÐt, ®­a ra ®¸p ¸n ®óng
 
 
I. §Æt vÊn ®Ò.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Néi dung bµi häc.
1. Sèng cã ®¹o ®øc:
- Suy nghÜ, hµnh ®éng theo chuÈn mùc ®¹o ®øc.
- Ch¨m lo viÖc chung, lo cho mäi ng­êi.
- Gi¶i quyÕt hîp lÝ gi÷a quyÒn vµ nghÜa vô.
- LÊy lîi Ých x· héi, d©n téc lµm môc tiªu sèng.
- Kiªn tr× ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých.
2. Tu©n theo ph¸p luËt:
Sèng vµ hµnh ®éng theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. Quan hÖ sèng cã ®¹o ®øc víi thùc hiÖn ph¸p luËt.
 
Sèng cã ®¹o ®øc
Thùc hiÖn ph¸p luËt
Tù gi¸c thùc hiÖn chuÈn mùc ®¹o ®øc do x· héi quy ®Þnh.
B¾t buéc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt do Nhµ n­íc ®Ò ra.
- Lµ phÈm chÊt bÒn v÷ng cña mçi c¸ nh©n, lµ ®éng lùc ®iÒu chØnh nhËn thøc
4. Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n:
- Häc tËp, lao ®éng tèt.
- RÌn luyªn ®¹o ®øc, t­ c¸ch.
- Quan hÖ tèt víi b¹n bÌ, gia ®×nh, x· héi.
- Nghiªm tóc thùc hiÖn ph¸p luËt.
III. Bµi tËp.
§¸p ¸n:
* Cã ®¹o ®øc: a,b,c,d, ®, e.
* Thùc hiÖn ph¸p luËt: g,h, i, k,l.
      4. Cñng cè   GV tæ chøc cho HS s¾m vai t×nh huèng: GÆp mét cô giµ qua ®­êng bÞ ng·.HS tù ph©n vai, nghÜ ra lêi tho¹i. §¹i diÖn 2 nhãm lªn diÔn t×nh huèng.
5. H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nha:
*Häc bµi tõ tiÕt 19 ®Õn tiÕt 32 chuÈn bÞ tiÕt 33 «n tËp HKII
 
 
 
So¹n ngµy 13 th¸ng 04 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 15/ 04/; 9A 18/4 / 2015
 
TuÇn 32 - TiÕt 32: 
 
 
¤N TËP HäC K× I
 
I. Môc tiªu bµi häc: 
- Gióp HS cã ®iÒu kiÖn «n tËp, hÖ thèng l¹i c¸c kÕn thøc ®· häc trong häc k× II, n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, träng t©m, lµm ®­îc c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.
- T¹o cho c¸c em cã ý thøc «n tËp, häc bµi vµ lµm bµi.
- HS cã ph­¬ng ph¸p lµ c¸c d¹ng bµi tËp, ®Æc biÖt lµ ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµo trong cuéc sèng.
II. ChuÈn bÞ
   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.
   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.
Iii. TiÕn tr×nh lªn líp:
1. æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè: 9B:…………….; 9B:………………….
2. KiÓm tra bµi cò:
  1. Sèng cã ®¹o ®øc lµ g×? ThÕ nµo lµ tu©n theo Ph¸p luËt? Nªu mèi quan hÖ ?
  2. HS cÇn ph¶i lµm g× ®Ó sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt?
 
3. Bµi míi.
Ho¹t ®éng 1
Giíi thiÖu bµi.
   Tõ ®Çu häc k× II ®Õn giê, thÇy trß ta ®· häc ®­îc 8 bµi víi nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p luËt cÇn thiÕt cÇn thiÕt trong cuéc sèng cña mèi con ng­êi vµ x· héi. VËy ®Ó hÖ thèng l¹i c¸c bµi häc ®ã, thÇy trß ta sÏ nghiªn cøu bµi häc h«m nay.
Ho¹t ®éng2: H­íng dÉn «n tËp
 
Ho¹t ®éng cña thÇy - Trß
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
 
GV: §Æt c¸c c©u hái th¶o luËn nhãm:
1. H«n nh©n lµ g×? nªu nh÷ng quy ®Þnh cña Ph¸pluËt n­íc ta vÒ h«n nh©n? Th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña chóng ta nh­ thÕ nµo
HS:……….
 
 
2 Kinh doanh lµ g×? ThÕ nµolµ quyÒn tù do kinh doanh? ThuÕ lµ g×? Nªu t¸c dông cña thuÕ?
HS:…………….
 
 
 
3. Lao ®éng lµ g×? ThÕ nµo lµquyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n?
Em h·y nªu nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc ta vÒ lao ®éng vµ sö dông lao ®éng?
HS:/………..
 
4. Vi ph¹m ph¸p luËt lµ g×? nªu c¸c laäi vi ph¹m ph¸p luËt?
ThÕ nµo lµ tr¸ch nhiÖn ph¸p lÝ? Nªu c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ?
Häc sinh cÇn ph¶i lµm g×…?
HS……………………
 
 
5. ThÕ nµo lµ quyÒn ta gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lý x· héi?
C«ng d©n cã thÓ tham gia b»ng nh÷ng c¸ch nµo? Nhµ n­íc ®· t¹o ®ieuï kiÖn cho mäi c«ng d©n thùc hiÖn tèt quyÒn nµy ra sao?
HS:…………….
 
 
6. B¶o vÖ tæ quèc lµ g×? V× sao ta l¹i ph¶ib¶o vÖ tæ quèc?
HS chóng ta cÇnph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ tæ quèc?
HS:………
 
 
 
7. ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt? Nªu mèi quan hÖ? ý nghÜa..?
HS:……..
 
1 H«n nh©n lµ sù liªn kÕt ®Æc biÖt gi÷a 1 nam vµ 1 n÷….
* Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt:
- H«n nh©n tù nguyÖn tiÕn bé…
- H«n nh©n ko ph©n biÖt t«n gi¸o..
- Vî chång cã nghÜa vô tùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa….
2 Kinh doanh lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt , dÞch vô vµ trao ®æi hµng ho¸….
* QuyÒn tù do kinh doanh lµ quyÒn c«ng d©n cã quyÒn lùa chän h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ…
* Thóe lµ 1 phÇn thu nhËp mµ c«ng d©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ…
3. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con g­êi nh»m t¹o ra cña c¶i…..
* Mäi ng­èic nghÜavô lao ®éng ®Ó tù nuoi sèng b¶n th©n…
* CÊm  nhËn trÎ em ch­a ®ñ 15 tuæi vµo lµm viÖc…
4. Vi Ph¹m ph¸p luËt  lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, cã lçi…
* Tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ lµ nghÜa vô ®Æc biÖt mµ c¸c c¸ nh©n tæ chøc c¬ quan vi ph¹m ph¸p luËt ph¶i chÊp hµnh…..
* Mo¹i c«ng d©n ph¶i thùc hiÖn tètHiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt, HS  cÇn ph¶i häc tËp vµ t×m hiÓu…
5. QuyÒn …. Lµ c«ng d©n cã quyÒn: tham gia bµn b¹c, tæ chøc thùc hiÖn, giam s¸t vµ ®¸nh gi¸…
* C«ng d©n cã thÓ tham gia b»ng  2 c¸ch: Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp.
* Nhµ n­íc t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn tèt quyÒnvµ nghÜa vô nµy……..
 
6. B¶o vÖ tæ quèc lµ b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña tæ quèc, b¶o vÖ chÕ ®é XHCN….
* Non s«ng ta cã ®­îc lµ do cha «ng ta ®· ®æ bao x­¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ…
* HS cÇn ph¶i häc tËp tu d­ìng ®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn søc khoÎ…
7. Sèng cã ®¹o ®øc lµ suy nghÜ vµ hµnh ®éng theo nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc x· héi….
* §©y lµ yÕu tè gióp mçi ng­êi tiÕn bé kh«ng ngõng….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2015
D¹y ngµy: 9B: 22/ 04/; 9A 25/4 / 2015
TuÇn 34 TiÕt 33:       
kiÓm tra häc kú ii
 
I. Môc tiªu bµi häc:
Qua viÖc kiÓm tra mh»m ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc sinh vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt
RÌn kü n¨ng tæng hîp nh©n biÕt, ph©n tÝch c¸c t×nh huèng ph¸p luËt
II ChuÈn bÞ:
GV chuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái phï hîp vãi tr×nh ®é häc sinh
HS chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña c« gi¸o.
III.TiÕn tr×nh giê häc
1- æn ®Þnh tæ chøc
Häc sinh cã mÆt 9A :………………………Häc sinh cã mÆt 9B :…………………
2- KiÓm tra:
II.§Ò BµI
C©u 1(2®):
ThÕ nµo lµ vi ph¹m ph¸p luËt ? Cho vÝ dô minh häa?
C©u 2(2® ):
a. Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña quyÒn tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ x· héi cña c«ng d©n?
b. Em h·y nªu 4 viÖc c«ng d©n cã thÓ lµm ®Ó tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­­íc vµ qu¶n lÝ x· héi?
C©u 3(2® ) Cho t×nh huèng:
Hµng c¬m gÇn nhµ Hµ cã mét c« bÐ lµm thuª míi 14 tuæi nh­­ng ngµy nµo còng ph¶i g¸nh nh÷ng thïng n­­íc to, nÆng qu¸ søc m×nh vµ cßn hay bÞ bµ chñ ®¸nh ®Ëp, chöi m¾ng.
a. Bµ chñ hµng c¬m ®· cã nh÷ng sai ph¹m g×?
b. NÕu lµ ng­­êi chøng kiÕn, em sÏ øng xö nh­­ thÕ nµo?
C©u 4(2®):
LÊy 3 vÝ dô vÒ biÓu hiÖn sèng thiÕu ®¹o ®øc vµ biÓu hiÖn sèng kh«ng tu©n theo ph¸p luËt.
C©u 5(2®): Em sÏ lµm g× nÕu:
a. NÕu ng­­êi th©n cña em trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm nghÜa vô qu©n sù.
b. Em nh×n thÊy nhµ bªn c¹nh ®ang ®¸nh b¹c vµ b¸n ma tóy.
 
H­¦íNG DÉN CHÊM Vµ BIÓU §IÓM
 
   C©u
Néi dung
§iÓm
1
   (2®)
 
 
 
2
(2®)
 
 
 
 
 
 
     3
(2,5®)
 
 
 
 
 
 
4
(1,5®)
 
 
 
5
(2®)
- VPPL lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, cã lçi do ng­­êi cã n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ thùc hiÖn, x©m h¹i ®Õn c¸c quan hÖ x· héi ®­­îc ph¸p luËt b¶o vÖ .
- Nªu 2 vÝ dô
 
a:- QuyÒn tham gia ý kiÕn vµo c«ng viÖc chung cña ®Êt n­­íc, cña ngµnh m×nh, ®Þa ph­­¬ng m×nh vµ c¬ quan ®¬n vÞ m×nh.
- QuyÒn tham gia x©y dùng bé m¸y nhµ n­­íc.
- QuyÒn gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ n­­íc.
b: VD (0,25 ®iÓm/ý)
+ BÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n
+ Tham gia vµo c¸c tæ chøc ®oµn thÓ (HS tham gia §oµn, §éi,...)
 
a. Bµ chñ hµng c¬m cã nh÷ng sai ph¹m sau:
+ Sö dông trÎ d­­íi 15 tuæi vµo lµm viÖc
+ B¾t trÎ lµm nh÷ng viÖc nÆng nhäc, qu¸ søc
+ Ng­îc ®·i ng­­êi lao ®éng
b. NÕu lµ ng­êi chøng kiÕn , em sÏ:
+Gãp ý ®Ó bµ chñ qu¸n biÕt nh÷ng vi ph¹m cña bµ
+ B¸o cho ng­­êi cã tr¸ch nhiÖm biÕt nÕu bµ ta kh«ng söa ch÷a nh÷ng viÖc lµm sai lÇm cña m×nh.
 
VD: (0,25 ®iÓm/ý ®óng)
- Anh em bÊt hoµ, häc sinh v« lÔ víi thÇy c« gi¸o, con bÊt hiÕu víi cha mÑ,v« lÔ víi ng­­êi lín tuæi.
- Trèn thuÕ, bu«n b¸n ma tuý, ®i xe ®¹p hµng 3 trªn ®­­êng, tr¶ thï ng­­êi khiÕu n¹i tè c¸o.
 
- Häc sinh gi¶i thÝch tèt mçi ý ®­­îc 1®
 
1
1
 
1,5
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
1
 
 
1,5
 
 
 
0,75
 
0,75
 
 
 
 
 
 
4. Cñng cè: Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc.
5. DÆn dß: ChuÈn bÞ tiÕt ngo¹i khãa vÒ thuÕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy 26  th¸ng 04 n¨m 2015
D¹y ngµy: …: 28/ 04/; 9A …/5 / 2015
TuÇn 35 TiÕt 34: 
thùc hµnh t×m hiÓu chÝnh s¸ch ph¸p luËt thuÕ
 
I.Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc.
HS hiÓu ®­îc mét sè chÝnh s¸ch ph¸p luËt thuÕ ®· ®­îc ban hµnh. ViÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®ãng thuÕ cña gia ®×nh vµ cña céng ®ång d©n c­ m×nh ®ang sinh sèng.                                                                                                                                      
2. KÜ n¨ng. - BiÕt ph©n tÝch vµ hiÓu râ vÒ vai trß vµ b¶n chÊt cña chÝnh s¸ch ph¸p luËt thuÕ
3. Th¸i ®é. - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ bµ con trong th«n xãm thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng thuÕ.
II.ChuÈn bÞ.
  1.Gi¸o viªn: So¹n bµi phiÕu häc tËp.
  2.Häc sinh: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu
Iii tiÕn tr×nh giê häc
   1.æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm diÖn HS.
   2.KiÓm tra bµi cò: Sèng cã ®¹o ®øc lµ g×? Mèi quan hÖ gi· sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt.
   3.Gi¶ng bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng;
 GV nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ph¸p luËt thuÕ mµ häc sinh ®· ®­îc häc trong tr­¬ng tr×nh THCS.
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn thùc hµnh.
Häc sinh ®äc phÇn ®äc thªm vµ hµon thµnh b¶n tãm t¾t vÒ c¸c laäi thuÕ vµ chÝnh s¸ch thu hiÖn hµnh theo b¶ng trong TL vÒ PLT Tr 30
 
(T­ liÖu tham kh¶o)
1. LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
a, Kh¸i niÖm: ThuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm  cña hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l­u th«ng ®Õn tiªu dïng.
b, §èi t­îng nép thuÕ; bao gåm tÊt c¶ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa dÞch vô trong n­íc vµ nhËp khÈu hµng hãa dÞch vô.
2. LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp:
a, Kh¸i niÖm: Lµ lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp chÞu thuÕ cña c¸c c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
b, §èi t­îng nép thuÕ:  Bao gåm tÊt c¶ c¸c c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã thu nhËp chÞu thuÕ
3. ChÝnh s¸ch thuÕ m«n bµi:
a, Kh¸i niÖm : Lµ kho¶n thu cã tÝnh chÊt lÖ phÝ thu h»ng n¨m vµo c¸c c¬ sëan xuÊt kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
b, §èi t­îng thu
TÊt c¶ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa dÞch vô
4. LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n
a, Kh¸i niÖm Lµ thuÕ trùc thu ®¸nh vµo  thu nhËp tõng c¸ nh©n cã thu nhËp cao
b, §èi t­îng.
C¸ nh©n c­ tró cã thu nhËp trong vµ ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam,, C¸ nh©n kh«ng cã c­ tró, cã thu nhËp trong l·nh thæ ViÖt
5. Ph¸p lÖnh thuÕ nhµ ®Êt
a, Kh¸i niÖm: Lµ thuÕ trùc thu, thu vµo ®Êt ë, ®Êt x©y dùng cc«ng tr×nh.
b, §èi t­îng thu; c¸ nh©n sö dông ®Êt ë, ®Êt c«ng tr×nh.
6. LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt:
a, kh¸i niÖm: Lµ thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo mét sè hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi t­îngchÞu thuÕ theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
b, §èi t­îng nép thuÕ: c¸c c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô.
7. Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn
a, Kh¸i niÖm Lµ thuÕ trùc thu thu vµo ho¹t ®éng khai th¸c, sö dông TN-TN
b, §èi t­îng nép thuÕ: TÊt c¶ c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã khai th¸c së dông tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ViÖt nam.
8. LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp:
a, Kh¸i niÖm: lµ lo¹i thuÕ trùc thu thu vµo ho¹t ®éng së dông ®Êt ®Ó s¶n xuÊt NN
b, §èi t­îng thu:C¸c ®èi t­îng cã sö dông ®Êt vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
9. LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt:
a, Kh¸i niÖm: ThuÕ ®¸nh vµo ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt khi ®­îc phÐp chuyÓn quyÒn.
b, §èi t­îng thu: C¸c ®èi t­îng cã quyÒn sö dông ®Êt khi ®­îc phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
10. LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu:
a, Kh¸i niÖm: Lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo hµng ho¸ ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi ViÖt Nam.
b, §èi t­îng: TÊt c¶ c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ.
Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ ®Þa ph­¬ng.
 
Trong c¸c lo¹i thuÕ trªn gia ®×nh em ®· tham gia ®ãng nh÷ng laäi thuÕ nµo? ViÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng thuÕ ë ®¹i ph­¬ng em ra sao?
 
 4. Cñng cè: Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc.
5. DÆn dß: ViÕt bµi thu ho¹ch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So¹n ngµy …  th¸ng 05 n¨m 2015
D¹y ngµy: …: 28/ 05/; 9A …/5 / 2015
 
TuÇn 36: TiÕt 35
                GI¸O DôC GI¸ TRÞ Vµ Kü N¡NG SèNG
 
I/MôC TI£U BµI HäC:
 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu râ h¬n mét sè vÊn ®Ò lý luËn liªn quan ®Õn gi¸ trÞ vµ kÜ n¨ng sèng, hiÓu râ h¬n vÒ mét sè gi¸ trÞ b¶n s¾c cña d©n téc ViÖt Nam.
 2. KÜ n¨ng: HS biÕt c¸ch t¹o ra c¸c trß ch¬i, lùa chän trß ch¬i phï hîp vµ hiÖu qu¶, kÝch thÝch tèi ®a sù c¶m nhËn gi¸ trÞ ë ng­êi häc.
3. Th¸i ®é: HS mong muèn mang nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Õn mäi ng­êi.
ii/chuÈn bÞ
- Tranh ¶nh, c©u chuyÖn vÒ mét sè kiÕn thøc ®· häc.
- Trß ch¬i
V/TIÕN TR×NH D¹Y HäC:
1/æn ®Þnh tæ chøc
2/KiÓm tra bµi cò
3/ Bµi míi :(
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung kiÕn thøc
* C¸ch tiÕn hµnh
GV: theo em hiÓu gi¸ trÞ lµ g×?
HS: Th¶o luËn nhãm
®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy
GV: chèt l¹i
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Gi¸ trÞ truyÒn thèng lµ g×?
 
HS: tr¶ lêi
GV: nhËn xÐt chèt l¹i
 
 
 
 
 
 
GV: Theo em cã  nh÷ng gi¸ trÞ nµo?
HS: tr¶ lêi
GV: nhËn xÐt chèt l¹i
 
I. KH¸I NIÖM GI¸ TRÞ. 
Gi¸ trÞ theo nghÜa chung nhÊt ®ã lµ c¸i lµm cho mét kh¸ch thÓ nµo ®ã cã Ých, cã nghÜa, ®¸ng quý ®èi víi chñ thÓ, ®­îc mäi ng­êi thõa nhËn.
 Theo tµi liÖu “Gi¸o dôc gi¸ trÞ” kh¸i niÖm gi¸ trÞ cã thÓ hiÓu: Mét vËt cã gi¸ trÞ khi nã ®­îc thõa nhËn lµ cã Ých vµ mong muèn cã ®­îc nh÷ng thø ®ã ®· ¶nh h­ëng ®Õn th¸i ®é vµ hµnh vi cña con ng­êi. Kh«ng chØ cã hµng ho¸ vËt chÊt mµ c¶ lý t­ëng vµ nh÷ng kh¸i niÖm ®Òu cã gi¸ trÞ nh­: sù thËt, c«ng lý, l­¬ng thiÖn.
a) Gi¸ trÞ truyÒn thèng: lµ nh÷ng chuÈn mùc, lµ th­íc ®o cho hµnh vi ®¹o ®øc, cho nh÷ng quan hÖ øng xö gi÷a ng­êi víi ng­êi trong mét céng ®ång, mét gia cÊp, mét quèc gia, mét d©n téc nhÊt ®Þnh.
 Nh÷ng gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn giao, tiÕp nèi qua nhiÒu thÕ hÖ vµ gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ®ã ®­îc gi÷ g×n, ph¸t huy lªn tÇm cao míi. Qua hµng ngh×n n¨m lÞch sö, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam nh­ chñ nghÜa yªu n­íc, chñ nghÜa nh©n v¨n, ý thøc céng ®ång ®­îc l­u truyÒn, ph¸t triÓn t¹o thµnh mét hÖ gi¸ trÞ míi cña ®an téc ViÖt Nam.
b) C¸c gi¸ trÞ phæ qu¸t: Cã 12 gi¸ trÞ sau:
Gi¸ trÞ Hoµ b×nh
Gi¸ trÞ T«n träng
Gi¸ trÞ Yªu th­¬ng
Gi¸ trÞ khoan dung
Gi¸ trÞ Trung thùc
Gi¸ trÞ Khiªm tèn
 
Gi¸ trÞ Hîp t¸c
Gi¸ trÞ h¹nh phóc
Gi¸ trÞ Tr¸ch nhiÖm
Gi¸ trÞ Gi¶n dÞ
Gi¸ trÞ tù do
Gi¸ trÞ ®oµn kÕt
 

 
GV: Gi¸o dôc kü n¨ng sèng lµ g×?
HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi
GV: chèt l¹i
Gv: Kü n¨ng sèng chia lµ 3 nhãm
- Kü n¨ng nhËn thøc
- Kü n¨ng ®­¬ng ®Çu víi c¶m xóc
- kü n¨ng x· héi hay kü n¨ng t­¬ng t¸c
T×m hiÓu mét sè kü n¨ng c¬ b¶n sau:
1. Kü n¨ng tù nhËn thøc:
Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt m×nh lµ ai?
C¸c em h·y suy t­ëng
-         Tronhg nh÷ng lóc vui b¹n th­êng nghÜ vÒ ai?
-         Khi buån b¹n muèn gÆp ai, nãi chuyÖn víi ai?
-         NÕu bÞ ®­a ra ®¶o hoang, em chØ ®­îc ®­a theo 2 (sau ®ã 3,4,5 ng­êi) ng­êi th©n,em muèn ®ã lµ ai? t¹i sao?
-         Nh÷ng ngµy vui nh­ sinh nhËt em, ®¸m c­íi... ai sÏ cã mÆt mµ kh«ng cÇn em mêi?
-         Khi bÞ èm, em muèn ng­êi ngåi bªn c¹nh lµ ai?
Tr¶ lêi xong c¸c c©u hái nµy, b¹n sÏ nhËn ra t×nh c¶m cña m×nh víi mäi ng­êi, còng nh­ cña mäi ng­ßi ®èi víi b¹n.
2. Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh
H·y suy nghÜ vµ c©n nh¾c: B¹n muèn thi vµo tr­êng §H Mü thuËt theo së thÝch cña m×nh. Bè mÑ b¹n muèn b¹n thi vµo tr­êng s­ ph¹m vÝ bè mÑ cã c¬ héi t×m chæ lµm tèt cho b¹n.VËy b¹n sÏ ra quyÕt ®Þnh thÕ nµo.
3. Kü n¨ng hîp t¸c
- Cïng vÏ mét bøc tranh
- Cïng nÊu ¨n
- Trß ch¬i: Bãng chuyÒn
II. Kü N¡NG SèNG
Gi¸o dôc kü n¨ng sèng lµ gi¸o dôc nh÷ng kü n¨ng mang tÝnh c¸ nh©n vÇ x· héi ®Ó chuyÓn t¶i nh÷ng g× m×nh biÕt, nh÷ng g× m×nh c¶m nhËn vµ nh÷ng g× m×nh quan t©m.Tõ ®ã biÕt m×nh ph¶i lµm g× trong nh÷ng t×nh huèng kh¸c nhau cña cuéc sèng.
 
1.Kü n¨ng tù nhËn thøc:
Kü n¨ng tù nhËn thøc lµ kh¶ n¨ng mét ng­êi tù nhËn biÕt: m×nh lµ ai, sèng trong hoµn c¶nh nµo, vÞ trÝ cña m×nh trong mèi quan hÖ víi ng­êi kh¸c nh­ thÕ nµo, m×nh cã thÓ thµnh c«ng trong lÜnh vùc nµo...
 
 
 
 
 
 
2. Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh
- §¹t ®­îc môc ®Ých ®· ®Ò ra trong häc tËp
- Tr¸nh ®­îc nh÷ng sai lÇm cã thÓ ®Ó l¹i hËu qu¶ kh«ng tèt.
3. Kü n¨ng hîp t¸c
Mäi ng­êi biÕt lµ viÖc chung víi nhau vµ cïng h­íng vÒ mét môc tiªu chung
4 . Cñng cè :Gv cho HS hÖ thèng kiÕn thøc cña  bµi.
5 ) DÆn dß:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
Tr­êng THCS T©n ThÞnh - GV: §Æng ThÞ Mai Ph­¬ng


Nguồn:Phương Đặng Thị Mai

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 1. Chí công vô tư
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGIAO_AN_GDCD_9.doc[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2s7b0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-09-01 10:40:00
Loại file
doc
Dung lượng
0.48 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử Bài 1. Chí công vô tư

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 25

 • bai 1: chi cong vo tu
  Cao Đẳng - Đại học
  bai 1: chi cong vo tu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cao Đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2008

  Xem: 58

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 28

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2008

  Xem: 31

 • bài 1: chí công vô tư
  GD công dân 9
  bài 1: chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2010

  Xem: 1

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bai 1 Chi cong vo tu
  GD công dân 9
  Bai 1 Chi cong vo tu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2011

  Xem: 6

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2015

  Xem: 5

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2015

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU