Bài 1. Chí công vô tư giáo án GD công dân 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ddym0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2016 10:40:23 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
16

Tuần 1: soạn:Thứ 2 ngày 15/8/2016 Tiết 1:Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ A. Mục tiêu bài học . 1. Kiến thức: HS hiểu được thế nào là CCVT, những biểu hiện của CCVT, vì sao cần phải rèn luyện phẩm chất CCVT. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành . vi của mình..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tuần 1:
soạn:Thứ 2 ngày 15/8/2016
Tiết 1:Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ
A. Mục tiêu bài học
. 1. Kiến thức: HS hiểu được thế nào là CCVT, những biểu hiện của CCVT, vì sao cần phải
rèn luyện phẩm chất CCVT.
2. Kĩ năng: HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành . vi của mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.
3. Thái độ: Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những hành vi
thiếu CCVT.
B.Chuẩn bị
1. Phương pháp - Kể chuyện.
- Phân tích, giảng giải.
- Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.
2. Tài liệu phương tiện:
- SGK, SGV GDCD 9.
- Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.
- Bài tập tình huống.
C. Các hoạt động dạy học
1. ổn định tổ chức: sĩ số

2.tra bài cũ
GV:Phổ biến nội dung chương trình một cách khái quát
Nhắc nhở việc chuẩn bị vở ghi, SGK.
3. Bài mới
*Gới thiệu bài: về "Một ông già lẩm cẩm."gánh trên vai 86 năm tuổi đời với khoản lương hưu hai người cả thảy 440.000đ/tháng .Nuôi thêm cô cháu ngoại 7 tuổi ,nhưng vẫn đèo bòng dạy học miễn phí cho trẻ nghèo ,ông giáo làng Bùi Văn Huyền (còn gọi là ông Tuấn Dũng)nhà ở thôn Thái Bình, xã Đông Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội đã ,đang và sẽ mãi mãi mải miết trả món nợ đời"Học được chữ của người và mang chữ cho người".
GV:Câu chuyện trên nói về đức tính gì của ông giáo làng Bùi Văn Huyền?
HS:Trả lời
GV:Để hiểu được ý nghĩa của đức tính trên chúng ta học bài hôm nay.
*Bài mới:
ạt động của GV và HS Hoạt động 1
Tìm hiểu nội dung mục đặt vấn đề
HS:2 HS đọc 2 câu chuyện trong SGK
GV:HS thành 3 nhóm thảo luận
Nhóm 1:
1.xét của em về việc làm của Vũ Tán Đường và Trần Trung Tá?
-Khi Tô Hiến Thành ốm, Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh rất chu đáo.
-Trần trung Tá mải việc chống giặc nơi biên cương
2.Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nước?
*Tô Hiến Thành dùng người hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là người có khả năng gánh vác công việc chung của đất nước.
3.Việc làm của Tô Hiến Thành biểu hiện những đức tính gì?
Nhóm 2:
1.Mong muốn của Bác Hồ là gì?
*Mong muốn của Bác Hồ là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc, ấm no.
2.Mục đích mà Bác theo đuổi là gì?
3.Tình cảm của nhân dân ta đối với Bác?
*Nhân dân ta vô cùng kính trọng , tin yêu và khâm phục Bác ,Bác luôn là sự gắn bó gần gũi thân thiết.
*Suy nghĩ của bản thân em?
-Bản thân em luôn tự hào là con, cháu của Bác Hồ. Sẽ không có ngôn từ nào để ca ngợi, để biết ơn, để kể hết được tình cảm của em và các bạn.
Nhóm 3:
1.Việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tich Hồ Chí Minh có chung một phẩm chất của đức tính gì?
2.2

Tuần 1:

Ngµy soạn:Thứ 2 ngày 15/8/2016

Tiết 1:Bài 1        CHÍ CÔNG VÔ TƯ

A. Mục tiêu bài học

.   1. Kiến thức HS hiểu được thế nào là CCVT, những biểu hiện của CCVT, vì sao cần phải

       rèn luyện phẩm chất CCVT.

    2. Kĩ năng:  HS phân biệt được hành vi có hoặc không CCVT. Biết kiểm tra, đánh giá hành            .      vi của mình để rèn luyện phẩm chất CCVT.                    

   3. Thái độ:  Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi CCVT, phê phán, phản đối những hành vi

       thiếu CCVT.

B.ChuÈn bÞ

1. Phương pháp                               - Kể chuyện.

                                                            - Phân tích, giảng giải.

                                                            - Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề.

2. Tài liệu phương tiện:

                                                            - SGK, SGV GDCD 9.

                                                            - Mẫu chuyện, ca dao, danh ngôn nói về CCVT.

                                                            - Bài tập tình huống.

C. Các hoạt động dạy học

    1. æn định tổ chức: sÜ sè

                                           

    2.KiÓm tra bµi cò

        GV:Phæ biÕn néi dung ch­¬ng tr×nh mét c¸ch kh¸i qu¸t

            Nh¾c nhë viÖc chuÈn bÞ vë ghi, SGK.

    3. Bài mới

            *Gíi thiệu bài: ChuyÖn vÒ "Mét «ng giµ lÈm cÈm."g¸nh trªn vai 86 n¨m tuæi ®êi víi kho¶n l­¬ng h­u hai ng­êi c¶ th¶y 440.000®/th¸ng .Nu«i thªm c« ch¸u ngo¹i 7 tuæi ,nh­ng vÉn ®Ìo bßng d¹y häc miÔn phÝ cho trÎ nghÌo ,«ng gi¸o lµng Bïi V¨n HuyÒn (cßn gäi lµ «ng TuÊn Dòng)nhµ ë th«n Th¸i B×nh, x· §«ng Th¸i, huyÖn Ba V×, Hµ Néi ®· ,®ang vµ sÏ m·i m·i m¶i miÕt tr¶ mãn nî ®êi"Häc ®­îc ch÷ cña ng­êi vµ mang ch÷ cho ng­êi".

GV:C©u chuyÖn trªn nãi vÒ ®øc tÝnh g× cña «ng gi¸o lµng Bïi V¨n HuyÒn?

HS:Tr¶ lêi

GV:§Ó hiÓu ®­îc ý nghÜa cña ®øc tÝnh trªn chóng ta häc bµi h«m nay.

            *Bài mới:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS                                                           Hoạt động 1

T×m hiÓu néi dung môc ®Æt vÊn ®Ò

HS:2 HS ®äc 2 c©u chuyÖn trong SGK

GV:Chia HS thµnh 3 nhãm th¶o luËn

Nhãm 1:

1.NhËn xÐt cña em vÒ viÖc lµm cña Vò T¸n §­êng vµ TrÇn Trung T¸?

-Khi T« HiÕn Thµnh èm, Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ bªn gi­êng bÖnh rÊt chu ®¸o.

-TrÇn trung T¸ m¶i viÖc chèng giÆc n¬i biªn c­¬ng

2.V× sao T« HiÕn Thµnh l¹i chän TrÇn Trung T¸ thay thÕ «ng lo viÖc n­íc?

*T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi hoµn toµn chØ c¨n cø vµo viÖc ai lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc.

3.ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh biÓu hiÖn nh÷ng ®øc tÝnh g×?

Nhãm 2:

1.Mong muèn cña B¸c Hå lµ g×?

*Mong muèn cña B¸c Hå lµ Tæ quèc ®­îc gi¶i phãng, nh©n d©n ®­îc h¹nh phóc, Êm no.

2.Môc ®Ých mµ B¸c theo ®uæi lµ g×?

 

3.T×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®èi víi B¸c?

*Nh©n d©n ta v« cïng kÝnh träng , tin yªu vµ kh©m phôc B¸c ,B¸c lu«n lµ sù g¾n bã gÇn gòi th©n thiÕt.

*Suy nghÜ cña b¶n th©n em?

-B¶n th©n em lu«n tù hµo lµ con, ch¸u cña B¸c Hå. SÏ kh«ng cã ng«n tõ nµo ®Ó ca ngîi, ®Ó biÕt ¬n, ®Ó kÓ hÕt ®­îc t×nh c¶m cña em vµ c¸c b¹n.

Nhãm 3:

1.ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ Chñ tich Hå ChÝ Minh cã chung mét phÈm chÊt cña ®øc tÝnh g×?

 

 

2.Qua 2 c©u chuyÖn vÒ T« HiÕn Thµnh vµ B¸c Hå ,em rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n vµ mäi ng­êi?

*B¶n th©n häc tËp ,tu d­ìng theo g­¬ng B¸c Hå, ®Ó gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc giµu ®Ñp h¬n nh­ mong ­íc cña B¸c Hå.

GV:NhËn xÐt, kÕt luËn, chuyÓn ý

Ho¹t ®éng 2

T×m hiểu nội dung bài học

1 Thế nào là CCVT?Cho VD?

-Lµm viÖc v× lîi Ých chung

-Gi¶i quyÕt c«ng viÖc c«ng b»ng

 

 

 

 

 

 

2. CCVT có ý nghĩa như thế nào?Cho VD vÒ nh÷ng hµnh vi tr¸i víi phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­?

-Gi¶i quyÕt c«ng viÖc thiªn vÞ

-Sèng Ých kØ, chØ lo lîi Ých c¸ nh©n.

 

 

3. HS phải rèn luyện CCVT như thế nào?Nªu VD vÒ lèi sèng chÝ c«ng v« t­ mµ em gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy?

-Lµm giµu b»ng søc lao ®éng chÝnh ®¸ng cña m×nh

-HiÕn ®Êt ®Ó x©y tr­êng häc

 

 

Hoạt động 4

Hướng dẫn giải bài tậpSGK

- GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2

- HS chuẩn bị bài và trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung

 

Néi dung ghi b¶ng

 

I. Đặt vấn đề

 

 

Nhãm 1:

 

 

 

 

 

ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung .¤ng lµ ng­êi thùc sù c«ng b»ng ,kh«ng thiªn vÞ ,gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i.                                                                 

 

 

Nhãm 2:                             

 

 

Môc ®Ých sèng cña B¸c Hå lµ "lµm cho Ých quèc ,lîi d©n"

 

 

 

 

 

 

Nhãm 3:

*Nh÷ng viÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ B¸c Hå lµ biÓu hiÖn tiªu biÓu cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.

 

 

 

 

 

                                                        II. Nội dung bài học

 

1. Kh¸i niÖm

- ChÝ c«ng v« t­ lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi, thÓ hiÖn ë sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i, xuÊt

ph¸t tõ lîi Ých chung vµ ®Æt lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n.

2. ý nghÜa:

§em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ vµ x· héi, gãp phÇn lµm cho ®Êt n­íc giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh

3. C¸ch rÌn luyÖn chÝ c«ng v« t­:

- Cã th¸i ®é ñng hé, gióp ®ì nh÷ng ng­êi chÝ c«ng v« t­.

- Phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng vô lîi thiÕu c«ng b»ng trong viÖc gi¶i quýet mäi c«ng viÖc.

III. Bài tập

  Bài 1:  những việc làm thể hiện p/c CCVT là: a, b, c, d .Bài 2:  Tán thành các quan niệm d, đ .

      4. Củng cố

           - HS nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về CCVT hoặc thiếu CCVT.

                Tôc ng÷: +NhÊt bªn träng, nhÊt bªn khinh.

                              +C«ng ai nÊy nhí, téi ai nÊy chÞu.

                              +LuËt ph¸p bÊt vÞ th©n.

               Ca dao:                        "Ai ¬i gi÷ chÝ cho bÒn

                                        Dï ai xoay h­íng ®æi nÒn mÆc ai"

     GV:Về CHÍ CÔNG VÔ TƯ, Bác nói: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc”, “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Người giải thích “...Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp là ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư” .

     Lời nói phải đi đôi với việc làm, nói được, làm được sẽ mang lại thành công, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Nếu chính mình tham ô mà bảo người khác liêm khiết thì không được. Nếu nói rắng phải cần kiệm liêm chính, mà bản thân mình lại lười lao động, lười học tập, không hoàn thành những công việc được giao, không tiết kiệm, sống hoang phí, xa hoa, luôn tìm cách tham ô, bòn rút tiền của Nhà nước và nhân dân, tâm không trong sáng... thì sẽ không hiệu quả và không có tính thuyết phục.

  5.H­íng dÉn HS vÒ nhµ   

HS lµm bµi tËp 3,4 vµ chuÈn bÞ bµi:Tù chñ

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-1.-Chi-cong-vo-tu.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)