Bài 1. Chí công vô tư giáo án GD công dân 9

Đăng ngày 9/10/2016 11:57:31 AM | Thể loại: GD công dân 9 | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Tuần 1- Tiết 1 Ngày soạn: 10/08/2016 Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc A. Mục tiêu chủ đề Học xong chủ đề học sinh cần nắm được 1.Kiến thức - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật. - Học sinh nêu được biểu hiện..

Bình luận

Nội dung

Tuần 1- Tiết 1
Ngày soạn: 10/08/2016
Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc
A. Mục tiêu chủ đề
Học xong chủ đề học sinh cần nắm được
1.Kiến thức
- Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật trong cuộc sống hàng ngày.
-Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
3.Thái độ
- Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luậttrong cuộc sống.
- Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
- Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
4. Năng lực phát triển:
- Năng lực quan sát, phát hiện.
- Năng lực tư duy.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực trình bày.
- Năng lực vấn đáp.
- Năng lực viết tích cực.
- Năng lực động não.
B.Chuẩn bị
Giáo viên:
- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
Học sinh :
- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.
Phương pháp:
- Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống
- Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,đàm thoại.
- Sắm vai.
C.Phân phối chương trình của chủ đề
Tiết
Bài
Tên bài
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

1
Bài 1
 Chí công vô tư .


2
Bài 2
Tự chủ.


3
Bài 3

Dân chủ và kỉ luật.

- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời
- Bài tập 3: Không yêu cầu HS làm

4,5
Bài 8
Năng động, sáng tạo.


6,7
Bài 9
Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

D.Tiến trình thực hiện chủ đề
BÀI 1 : Chí công vô tư

I. Mục tiêu bài học.
1.Kiến thức
- Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư
- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư
- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư .
2. Kỹ năng
- Học sinh biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
-Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.
3.Thái độ
- Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống. - Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
- Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên :
- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư.
2. Học sinh :
- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.
3. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống
- Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,

Sponsor Documents