Bài 1. Chí công vô tư

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-10-06 18:43:46 Tác giả phuong thanh loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

tuÇn 1- tiÕt 1 ngµy bµi 1: ChÝ c«ng v« t­ ( KNS) i. môc tiªu h®1 1. KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­. Nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­ . 2. KÜ n¨ng - Häc sinh biÕt ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ ,kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy . - HS biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ biÕt rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ 3. Th¸i ®é: ñng hé, b¶o vÖ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng . Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

tuÇn 1- tiÕt 1
ngµy
bµi 1:  ChÝ c«ng v« t­
( KNS)
i. môc tiªu
h®1
1. KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­. Nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­ .
2. KÜ n¨ng
- Häc sinh biÕt ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ ,kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy .
- HS biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ biÕt rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­
3. Th¸i ®é: ñng hé, b¶o vÖ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng .
Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù vô lîi, tham lam, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc
h®2
1. KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc  ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t­ . BiÕt tù rÌn luyÖn ®øc tÝnh nµy
2. KÜ n¨ng
- Häc sinh biÕt ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ ,kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy .
- HS biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ biÕt rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­
3. Th¸i ®é: ñng hé, b¶o vÖ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù vô lîi, tham lam, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc
ii. néi dung bµi häc
Kh¸i niÖm, biÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­.
iii. chuÈn bÞ.
- GV:Tranh ¶nh ,Ca dao, tôc ng÷, chuyÖn kÓ nãi vÒ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.
- HS: Xem tr­íc bµi ë nhµ
iv. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
1. æn ®Þnh: (1') Ktss HS
   91:                          92:                               93:                               94
2. KiÓm tra miÖng: ( 2')
-GV phæ biÕn néi dung ch­¬ng tr×nh mét c¸ch kh¸i qu¸t
Nh¾c nhë viªc chuÈn bÞ SGK, vë ghi cña HS .
3. TiÕn tr×nh (35')
Giíi thiÖu bµi míi
ChuyÖn vÒ ''mét «ng giµ lÈm cÈm ''g¸nh trªn vai 86 n¨m tuæi víi kho¶ng l­¬ng h­u hai ng­êi c¶ th¶y 1500.000®/th¸ng.Nu«i thªm c« ch¸u ngo¹i 7 tuæi ,nh­ng vÉn ®Ìo bßng d¹y häc miÔn phÝ cho trÎ em nghÌo ,«ng gi¸o lµng Bïi V¨n HuyÒn ( cßn gäi lµ «ng TiÕn Dòng ) nhµ ë th«n Th¸i B×nh , x· §«ng Th¸i, huyÖn Ba V× , Hµ T©y ®·, ®ang vµ sÏ m·i m·i m¶i miÕt tr¶ mãn nî ®êi ''Häc ®­îc ch÷ cña ng­êi vµ mang tr¶ cho ng­êi ''.
GV ®Æt c©u hái :C©u chuyÖn trªn nãi vÒ ®øc tÝnh g× cña «ng gi¸o lµng Bïi V¨n Huyªn ?
GV ®Ó hiÓu ®­îc ý nghÜa cña ®øc tÝnh  trªn chóng ta häc bµi h«m nay .
Ho¹t ®éng
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu néi dung môc ®Æt vÊn ®Ò .
-GV cho HS tù ®äc hai c©u chuyÖn trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò
GV chia HS thµnh ba nhãm Th¶o luËn nh÷ng néi dung sau
Nhãm 1:
C©u 1: NhËn xÐt cña em vÒ viÖc lµm cña Vò T¸n §­êng vµ TrÇn Trung T¸ ?
I. §Æt vÊn ®Ò
 
 
 
 

- Khi T« HiÕn Thµnh èm, Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ bªn gi­êng bÖnh rÊt chu ®¸o .
-TrÇn Trung T¸ m¶i viÖc chèng giÆc n¬i biªn c­¬ng.
C©u 2: V× sao T« HiÕn Thµnh l¹i chän TrÇn Trung T¸ thay thÕ «ng lo viÖc n­íc nhµ ?
-T« HiÕnThµnh dïng ng­êi lµ hoµn toµn chÜ c¨n cø vµo viÖc ai lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc.
C©u 3: ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh biÓu hiÖn nh÷ng ®øc tÝnh g×?
- ViÖc lµm cña T« HiÕnThµnh xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung. ¤ng lµ ng­êi thùc sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i .
Nhãm 2:
C©u 1: Mong muèn cña B¸c Hå lµ g×?( Mong muèn cña B¸c Hå lµ Tæ quèc ®­îc gi¶i phãng, nh©n d©n ®­îc h¹nh phóc Êm no).
C©u 2: Môc ®Ých mµ B¸c theo ®uæi lµ g×?( Môc ®Ých sèng cña B¸c Hå lµ'' lµm cho Ých quèc lîi d©n '')
C©u 3:T×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®èi víi B¸c ? Suy nghÜ cña b¶n th©n em ?
- Nh©n d©n ta v« cïng kÝnh träng, tin yªu vµ kh©m phôc B¸c. B¸c lu«n lµ sù g¾n bã gÇn gòi th©n thiÕt .
- B¶n th©n em lu«n tù hµo lµ con, ch¸u cña B¸c Hå ,sÏ kh«ng cã ng«n tõ nµo ®Ó ca ngîi ,®Ó biÕt ¬n, ®Ó kÓ hÕt ®­îc t×nh c¶m cña em vµ c¸c b¹n
Nhãm 3:
C©u 1: ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ chñ tÞch  Hå ChÝ Minh cã chung mét phÈm chÊt cña ®øc tÝnh g×?( Nh÷ng viÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ B¸c Hå, lµ biÓu hiÖn tiªu biÓu cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­) .
C©u 2: Qua hai c©u chuyÖn VÒ T« HiÕn Thµnh vµ B¸c Hå, em rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n vµ cho mäi ng­êi ?( B¶n th©n häc, tu d­ìng theo g­¬ng B¸c Hå, ®Ó gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc giµu ®Ñp h¬n nh­ mong ­íc cña B¸c Hå).
GV ph©n c«ng c¸c nhãm th¶o luËn .
HS cö mét em lµm nhãm tr­ëng ghi ý kiÕn cña nhãm
GV cho c¸c nhãm tr×nh bµy (ViÕt trªn giÊy khæ lín ).GV nhËn xÐt vµ kl
Ho¹t ®éng 2:
GV: Qua phÇn th¶o luËn cña HS chóng ta t×m hiÓu ®Ó rót ra kh¸i niÖm vÒ chÝ c«ng v« t­, ý nghÜa cña phÈm chÊt nµy trong cuéc sèng .
ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ ?
GV cho HS lµm bµi tËp nhanh
GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c· líp
C©u 1: Nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y thÓ hiÖn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­ ? V× sao nh÷ng viÖc lµm cßn l¹i kh«ng chi c«ng v« t­ ?
1. Lµm viÖc v× lîi Ých chung                2.Gi¶i quyÕt c«ng viÖc c«ng b»ng
3. ChØ ch¨m lo lîi Ých cña m×nh         4. Kh«ng thiªn vÞ
5.Dïng tiÒn b¹c, cña c¶i cña nhµ n­íc cho viÖc c¸ nh©n
GV : NhËn xÐt vµ nªu ®¸p ¸n ®óng .
§¸p ¸n ®óng:1,2,4.                  §¸p ¸n sai: 3,5
? ý nghÜa cña phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝ c«ng v« t­ ?
HS tù do bµy tá ý kiÕn
GV nhËn xÐt kÕt luËn
GV cho häc sinh liªn hÖ vµ tõ ®ã biÕt c¸ch rÌn luyÖn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­ nh­ thÕ nµo?
II. Néi dung bµi häc
1/ ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­
=>ChÝ c«ng v« t­ lµ phÈm chÊt tèt ®Ñp ,trong s¸ng vµ cÇn thiÕt cña tÊt c· mäi ng­êi . Nh÷ng phÈm chÊt ®ã kh«ng biÓu hiÖn b»ng lêi nãi mµ thÓ hiÖn b»ng viÖc lµm cô thÓ, lµ sù kÕt hîp gi÷a nhËn thøc vÒ kh¸i niÖm, ý nghÜa víi thùc tiÔm cuéc sèng.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ý nghÜa cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­
ChÝ c«ng v« t­ ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ vµ x· héi, gãp phÇn lµm cho ®Êt n­íc giµu m¹nh ,x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RÌn luyÖn chÝ c«ng v« t­ nh­ thÕ nµo?
- ñng hé, quý träng ng­êi cã ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­
-Phª ph¸n hµnh ®éng tr¸i chÝ c«ng v« t­

GV hái: Nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y tr¸i víi phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ :
1. Gi¶i quyÕt c«ng viÖc thiªn vÞ .  2. Sèng Ých kØ chØ lo lîi Ých c¸ nh©n
3. Tham lam vô lîi       4. Cè g¾ng v­¬n lªn thµnh ®¹t b»ng tµi n¨ng
 5.Che dÊu khuyÕt ®iÓm cho ng­êith©n .
GV nhËn xÐt ®¸p ¸n ®óng :1,2,3,5
-H·y nªu vÝ dô vÒ lèi sèng chÝ c«ng v« t­ mµ em gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy
GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm
Mét n÷a líp tr¶ lêi vÝ dô chÝ c«ng v« t­
N÷a cßn l¹i tr¶ lêi vÝ dô kh«ng chÝ c«ng v« t­
Ghi c©u tr¶ lêi cña HS lªn b¶ng theo hai cét
VËy, chóng ta cÇn rÌn luyÖn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­ nh­ thÕ nµo?
HS bµy tá ý kiÕn cña m×nh
GV nhËn xÐt bæ sung ý kiÕn
 
4. Tæng kÕt (5')
HD HS lµm bµi tËp sgk®Ó cñng cè kiÕn thøc
BT 1: Hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ lµ:d,e
V×: Nga vµ Lan ®Òu gi¶i quyÕt viÖc xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung.
BT 2: T¸n thµnh quan ®iÓm d vµ ®
BT 3: Kh«ng ®ång t×nh.
C©u ca dao sau nãi lªn ®iÒu g×? Em cã hµnh ®éng nh­ c©u ca dao kh«ng?
''Trèng chïa ai vç th× thïng
Cña chung ai khÐo vÉy vïng nªn riªng'' .
5 H­íng dÉn hs häc tËp (2')
- VÒ nhµ häc bµi, lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i sgk
- ChuÈn bÞ bµi sau: Tù chñ. §äc môc §V§, tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý. t×m hiÓu kh¸i niÖm tù chñ.
v. phô lôc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TuÇn 2- tiÕt 2
Ngµy
Bµi 2:   Tù chñ
         ( KNS)
i. môc tiªu
h®1
1. KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ tù chñ Nh÷ng biÓu hiÖn cña tù chñ.
2. KÜ n¨ng  - Häc sinh biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña tÝnh tù chñ
                    - BiÕt hµnh ®éng ®óng víi tÝnh tù chñ
3. Th¸i ®é :  - T«n träng, ñng hé nh÷ng ng­êi cã hµnh vi tù chñ
- Cã biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong häc tËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c
h®2
1. KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc  ý nghÜa cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. BiÕt tù rÌn luyÖn ®øc tÝnh nµy
2. KÜ n¨ng - Häc sinh biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña tÝnh tù chñ
                 - BiÕt hµnh ®éng ®óng víi tÝnh tù chñ
3. Th¸i ®é : - T«n träng, ñng hé nh÷ng ng­êi cã hµnh vi tù chñ
- Cã biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong häc tËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c
ii. néi dung bµi häc
Kh¸i niÖm, biÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña ®øc tÝnh tù chñ
iii. chuÈn bÞ.
- GV:Tranh ¶nh ,Ca dao, tôc ng÷, chuyÖn kÓ nãi vÒ tù chñ .
- HS: Xem tr­íc bµi ë nhµ
iv. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
1. æn ®Þnh: (1') Ktss HS
91:                          92:                               93:                               94
2. KiÓm tra miÖng: ( 5')
? ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ ? ý nghÜa cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­? ( 6 ®)
? Nªu mét vÝ dô vÒ viÖc lµm thÓ hiÖn tÝnh chÝ c«ng v« t­ cña mét b¹n häc sinh, cña thÇy gi¸o, c« gi¸o hoÆc nh÷ng ng­êi xung quanh mµ em biÕt ?( 3 ®)
? Theo em, thÕ nµo lµ tù chñ?( 1 ®)
        GV nhËn xÐt, cho ®iÓm
3. TiÕn tr×nh (35')
  Giíi thiÖu bµi Anh TrÇn Ngäc Tó, 25 tuæi, bÞ ®iÕc vµ chØ nãi ®­îc vµi tõ ®¬n gi¶n nh­ng rÊt khã kh¨n. Anh ®· biªn so¹n h¬n 1000 kÝ hiÖu chuyªn ngµnh víi ®Çy ®ñ h×nh ¶nh minh ho¹ gióp ng­êi khiÕm thÝnh dÔ dµng hiÓu ®­îc.Tõ n¨m 2001, anh lµ héi tr­ëng chi héi ng­êi ®iÕc Hµ Néi. Chñ nhËt nµo anh còng d¹y v¨n ho¸ miÔn phÝ cho nh÷ng häc viªn nghÌo. Anh ®­îc bÇu lµ ng­êi tµn tËt, trÎ må c«i, nhµ b¶o trî tiªu biÓu toµn quèc .
Ho¹t ®éng
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c©u chuyÖn cña phÇn ĐÆt vÊn ®Ò
I/ §Æt vÊn ®Ò

HS ®äc hai c©u chuyÖn ë SGK
GV chia HS thµnh nhãm - Th¶o luËn
Nhãm 1:
C©u 1:Nçi bÊt h¹nh ®Õn víi gia ®×nh bµ T©m nh­ thÕ nµo?(Con trai bµ T©m nghiÖn ma tuý, bÞ nhiÓm HIV/AIDS )
C©u 2: Bµ T©m ®· lµm g× tr­íc nçi bÊt h¹nh lín cña gia ®×nh ? ( Bµ nÐn chÆt nçi ®au ®Ó ch¨m sãc con. Bµ tÝch cùc gióp ®ì nh÷ng ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS kh¸c. Bµ vËn ®éng c¸c gia ®×nh quan t©m gióp ®ì, gÇn gñi ch¨m sãc hä .)
C©u 3: ViÖc lµm cña bµ T©m thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? ( Bµ T©m lµ ng­êi lµm chñ t×nh c¶m vµ hµnh vi cña m×nh)
Nhãm 2:
C©u 1:Tr­íc ®©y N lµ mét häc sinh cã nh÷ng ­u ®iÓm g×? ( N lµ mét häc sinh ngoan, häc kh¸ )
C©u 2: Nh÷ng hµnh vi sai tr¸i sau nµy cña N lµ  g×? ( N bÞ b¹n bÌ xÊu rñ rª tËp hót thuèc l¸, uèng r­îu bia, ®ua xe m¸y. N trèn häc, thi tr­ît tèt nghiÖp.N bÞ nghiÖn, trém c¾p)
C©u 3:V× sao N l¹i cã mét kÕ ho¹ch cùc xÊu nh­ vËy?( N kh«ng lµm chñ ®­îc t×nh c¶m vµ hµnh vi cña b¶n th©n , g©y hËu qu¶ cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi)
Nhãm 3:
C©u 1: Qua hai c©u chuyÖn vÒ bµ T©m vµ N, em ®· rót ra bµi häc g×?( Bµ T©m lµ ng­êi cã ®øc tÝnh tù chñ, v­ît khã kh¨n, kh«ng bi quan, ch¸n n¶n. Cßn N kh«ng cã ®øc tÝnh tù chñ, thiÕu tù tin vµ kh«ng cã b¶n lÜnh)
C©u 2: NÕu trong líp em cã b¹n nh­ N th× em vµ c¸c b¹n sÏ x÷ lÝ nh­ thÕ nµo? ( Tr¸ch nhiÖm cña chóng em lµ ®éng viªn, gÇn gòi, gióp ®ì c¸c b¹n hoµ hîp víi líp, víi céng ®ång ®Ó hä trë thµnh ng­êi tèt .
Ph¶i cã ®øc tÝnh tù chñ ®Ó kh«ng m¾c ph¶i sai lÇm nh­ N)
- GV kÕt luËn vµ chuyÓn ý: Nhµ tr­êng vµ x· héi chóng ta ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lín, ®ã lµ mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lèi sèng thùc dông, Ých kØ, sa ®o¹ cña mét sè thiÕu niªn ®Òu cã mét nguyªn nh©n s©u xa lµ sèng kh«ng biÕt lµm chñ b¶n th©n m×nh. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i hiÓu  râ h¬n vÒ néi dung cña ®øc tÝnh tù chñ
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc
- BiÕt lµm chñ b¶n th©n lµ ng­êi cã ®øc tÝnh g×?
-Lµm chñ b¶n th©n lµ lµm chñ nh÷ng ®øc tÝnh g×?
HS tr¶ lêi
GV nhËn xÐt tæng kÕt c¸c ý ®óng
- GV tæ chøc cho HS trß ch¬i xö lÝ t×nh huèng, gióp HS biÕt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ
- Em sÏ xö lÝ nh­ thÕ nµo khi gÆp c¸c t×nh huèng sau :
+ Cã b¹n tù nhiªn bÞ ngÊt trong giê häc .
+ GÆp bµi to¸n khã trong giê kiÓm tra
+ Ch¨m sãc ng­êi nhµ èm trong bÖnh viÖn  + BÞ b¹n bÌ nghi oan
HS c¶ líp gãp ý, trao ®æi
GV nhËn xÐt bæ sung
 
 
 
 
 
 
 
II. Néi dung bµi häc:
 1. ThÕ nµo lµ tù chñ ?
Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n . Ng­êi biÕt tù chñ lµ ng­êi lµm chñ ®­îc suy nghÜ, t×nh c¶m,hµnh vi cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh ,®iÒu kiÖn cña cuéc sèng.
 
2. BiÓu hiÖn cña ®øc tÝnh tù chñ
- Th¸i ®é b×nh tÜnh, tù tin
- BiÕt tù ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh, biÕt tù kiÓm tra, ®¸nh gi¸ b¶n th©n m×nh
   3. ý nghĩa cña tÝnh tù chñ
- Tù chñ lµ mét ®øc tÝnh quý gi¸
- Cã tÝnh tù chñ con ng­êi sèng ®óng ®¾n, c­ xö cã ®¹o ®øc cã v¨n ho¸

GV cho HS lµm bµi tËp ë phiÕu häc tËp.
? T×m nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y tr¸i ng­îc víi tÝnh tù chñ
+ TÝnh bét ph¸t trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc + ThiÕu c©n nh¾c, chÝn ch¾n
+ Nçi nãng, g©y gç, c·i v· khi gÆp nh÷ng viÖc kh«ng võa ý.
+ Hoang mang, sî h·i, ch¸n n·n tr­íc khã kh¨n.
+ Sa ng·, bÞ c¸m dç, bÞ lîi dông
+ Nãi tôc,chöi bËy, xö sù thiÕu v¨n hãa
GV cho HS nhËn xÐt vµ ®i ®Õn kÕt luËn
Tõ ý kiÕn trªn qua hai c©u hái rót ra biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ?
? §øc tÝnh tù chñ sÏ cã t¸c dông g×?
Ngµy nay trong thêi k× c¬ chÕ thÞ tr­êng, tÝnh tù chñ cã quan träng kh«ng ?
V× sao? VÝ dô minh ho¹ .
Em h·y nªu biÖn ph¸p rÌn luyÖn tÝnh tù chñ?
- TÝnh tù chñ gióp con ng­êi v­ît qua khã kh¨n, thö th¸ch vµ c¸m dç
4. RÌn luyÖn tÝnh tù chñ nh­ thÕ nµo
HS tù tr¶ lêi
 
4. Tæng kÕt (5')
HD HS lµm bµi tËp sgk ®Ó cñng cè kiÕn thøc
BT 1: §¸p ¸n: a,b,d,e
BT 2: HS tù kÓ l¹i c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn
Bµi tËp t×nh huèng: H·y nªu c¸ch øng xö phï hîp trong c¸c t×nh huèng sau:
a. Cã b¹n rñ ch¬i bµi ¨n tiÒn
b. Giê kiÓm tra kh«ng lµm ®­îc bµi, b¹n ngåi bªn c¹nh cho chÐp bµi.
c. Trªn ®­êng ®i häc, xe ®¹p bÞ háng; nÕu ®i häc th× sÏ bÞ muén häc
HS tr¶ lêi c¸ nh©n, c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt
GV bæ sung chèt ý.
→ GV kÕt luËn toµn bµi: Tù chñ lµ ®øc tÝnh quý gi¸. NÕu mçi chóng ta ai còng cã tÝnh tù chñ th× cuéc sèng sÏ t­¬i ®Ñp, v¨n minh, h¹nh phóc. Mçi con ng­êi biÕt tù chñ sÏ trë thµnh nh÷ng ng­êi c«ng d©n tèt sÏ gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc, x· héi v¨n minh tiÕn bé
5 .HD hs häc tËp :(2')
- VÒ nhµ häc bµi, lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i sgk
- ChuÈn bÞ bµi sau:“D©n chñ vµ kØ luËt”. §äc môc §V§, tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý. t×m hiÓu kh¸i niÖm D©n chñ .
- S­u tÇm c¸c sù kiÖn, t×nh huèng thÓ hiÖn d©n chñ vµ kh«ng d©n chñ, kØ luËt vµ kh«ng kØ luËt. 
v. phô lôc
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:phuong thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 1. Chí công vô tư
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGDCD_9_T122015.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vzwv0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-06 18:43:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử Bài 1. Chí công vô tư

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2014

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2015

  Xem: 0

 • bai 1 chi cong vo tu
  GDCD - GDNGLL 9
  bai 1 chi cong vo tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2012

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2015

  Xem: 6

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 6

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2016

  Xem: 3