Bài 1. Chí công vô tư giáo án GD công dân 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 138       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xbzm0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/15/2016 8:55:12 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
138

Tiết 1 Ngày soạn: 14/8/2015 Chí công vô tư A. Mục tiêu : Học xong bài này, HS cần đạt được 1. Kiến thức - Hiểu được thế nào là chí công vô tư . - Những biểu hiện của chí công vô tư . - ý nghĩa của chí công vô tư . 2. Kĩ năng Học sinh biết phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư ,không..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tiết 1 Ngày soạn: 14/8/2015
Chí công vô tư
A. Mục tiêu : Học xong bài này, HS cần đạt được
1. Kiến thức
- Hiểu được thế nào là chí công vô tư .
- Những biểu hiện của chí công vô tư .
- ý nghĩa của chí công vô tư .
2. Kĩ năng
Học sinh biết phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư ,không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày .
HS biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư .
3. Thái độ
ủng hộ, bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống .
Phê phán những hành vi thể hiện sự vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việc
B. Tài liệu và phương tiện :
- SGK, SGV GDCD lớp 9
- Tranh ảnh , Ca dao, tục ngữ, chuyện kể nói về phẩm chất chí công vô tư .
C. Hoạt động dạy- học
1. định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- GV phổ biến nội dung chương trình một cách khái quát
- Nhắc nhở viêc chuẩn bị SGK, vở ghi của HS .
3. Bài mới
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới
Chuyện về ông già lẩm cẩm ``gánh trên vai 86 năm tuổi với khoảng lương hưu hai người cả thảy 1.500.000đ/tháng. Nuôi thêm cô cháu ngoại 7 tuổi, nhưng vẫn đèo bòng dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, ông giáo làng Bùi Văn Huyền ( còn gọi là ông Tiến Dũng ) nhà ở thôn Thái Bình, xã Đông Thái, huyện Ba Vì , Hà Tây đã, đang và sẽ mãi mãi mải miết trả món nợ đời ``Học được chữ của người và mang trả cho người ``.
? Câu chuyện trên nói về đức tính gì của ông giáo làng Bùi Văn Huyên ?
hiểu được ý nghĩa của đức tính trên chúng ta học bài hôm nay .
Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung mục đặt vấn đề .
* GV cho HS tự đọc hai câu chuyện trong phần đặt vấn đề (3 phút)
* GV chia HS thành ba nhóm thảo luận những nội dung sau
Nhóm 1:
Câu 1: Nhận xét của em về việc làm của Vũ Tán Đường và Trần Trung Tá ?
Câu 2: Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nước nhà ?
Câu 3: Việc làm của Tô Hiến Thành biểu hiện những đức tính gì?
Nhóm 2:
Câu 1: Mong muốn của Bác Hồ là gì?
Câu 2: Mục đích mà Bác theo đuổi là gì?
Câu3: Tình cảm của nhân dân ta đối với Bác
? Suy nghĩ của bản thân em ? HS tự bộc lộ
- Bản thân luôn tự hào là con, cháu của Bác Hồ, sẽ không có ngôn từ nào để ca ngợi, để biết ơn, để kể hết được tình cảm của em và các bạn
Nhóm 3: GV cho câu hỏi
Câu 1: Việc làm của Tô Hiến Thành và chủ tịch Hồ Chí Minh có chung một phẩm chất của đức tính gì?
Câu 2: Qua hai câu chuyện Về Tô Hiến Thành và Bác Hồ, em rút ra bài học gì cho bản thân và cho

 

Giáo án: Giáo dục công dân 9                                                                     Năm học: 2015-2016                                                                                                    

TiÕt 1                                                        Ngµy so¹n: 14/8/2015

ChÝ c«ng v« t­

A. Môc tiªu :  Häc xong bµi nµy, HS cÇn ®¹t ®­îc

  1. KiÕn thøc

        - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ .

        - Nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­ .

        - ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t­ .

  2. KÜ n¨ng

    Häc sinh biÕt ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ ,kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy .

    HS biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ biÕt rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ .

   3. Th¸i ®é

ñng hé, b¶o vÖ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng .

Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù vô lîi, tham lam, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc

B. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn :

  - SGK, SGV GDCD líp 9

  - Tranh ¶nh , Ca dao, tôc ng÷, chuyÖn kÓ nãi vÒ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ .

C. Ho¹t ®éng d¹y- häc 

1. æn ®Þnh tæ chøc

 2. KiÓm tra bµi cò

  -  GV phæ biÕn néi dung ch­¬ng tr×nh mét c¸ch kh¸i qu¸t

  - Nh¾c nhë viªc chuÈn bÞ SGK, vë ghi cña HS .

3. Bµi míi

Ho¹t ®éng 1 :    Giíi thiÖu bµi míi

    ChuyÖn vÒ ''mt «ng giµ lÈm cÈm ''g¸nh trªn vai 86 n¨m tuæi víi kho¶ng l­¬ng h­u hai ng­êi c¶ th¶y 1.500.000®/th¸ng. Nu«i thªm c« ch¸u ngo¹i 7 tuæi, nh­ng vÉn ®Ìo bßng d¹y häc miÔn phÝ cho trÎ em nghÌo, «ng gi¸o lµng Bïi V¨n HuyÒn ( cßn gäi lµ «ng TiÕn Dòng ) nhµ ë th«n Th¸i B×nh, x· §«ng Th¸i, huyÖn Ba V× , Hµ T©y ®·, ®ang vµ sÏ m·i m·i m¶i miÕt tr¶ mãn nî ®êi ''Häc ®­îc ch÷ cña ng­êi vµ mang tr¶ cho ng­êi ''.

  ? C©u chuyÖn trªn nãi vÒ ®øc tÝnh g× cña «ng gi¸o lµng Bïi V¨n Huyªn ?

 ĐÓ hiÓu ®­îc ý nghÜa cña ®øc tÝnh trªn chóng ta häc bµi h«m nay .

Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu néi dung môc ®Æt vÊn ®Ò .

* GV cho HS tù ®äc hai c©u chuyÖn trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò (3 phót)

* GV chia HS thµnh ba nhãm th¶o luËn nh÷ng néi dung sau

Nhãm 1:

C©u 1: NhËn xÐt cña em vÒ viÖc lµm cña Vò T¸n §­êng vµ TrÇn Trung T¸ ?

 

C©u 2: V× sao T« HiÕn Thµnh l¹i chän TrÇn Trung T¸ thay thÕ «ng lo viÖc n­íc nhµ ?

C©u 3: ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh biÓu hiÖn nh÷ng ®øc tÝnh g×?

 

 

 

 

 

 

Nhãm 2:

 

 

C©u 1: Mong muèn cña B¸c Hå lµ g×?

 

 

C©u 2: Môc ®Ých mµ B¸c theo ®uæi lµ g×?

 

C©u3: T×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®èi víi B¸c

? Suy nghÜ cña b¶n th©n em ? HS  tự bộc lộ

- B¶n th©n lu«n tù hµo lµ con, ch¸u cña B¸c Hå, kh«ng cã ng«n tõ nµo ®Ó ca ngîi, ®Ó biÕt ¬n, ®Ó kÓ hÕt ®­îc t×nh c¶m cña em vµ c¸c b¹n

Nhãm 3: GV cho c©u hái

C©u 1: ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ chñ tÞch  Hå ChÝ Minh cã chung mét phÈm chÊt cña ®øc tÝnh g×?

 

C©u 2: Qua hai c©u chuyÖn VÒ T« HiÕn Thµnh vµ B¸c Hå, em rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n vµ cho mäi ng­êi ?

* GV ph©n c«ng c¸c nhãm th¶o luËn .

* §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy vµ nhËn xÐt

* GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn

- Nh÷ng viÖc lµm trªn lµ biÓu hiÖn cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­. Nã ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ vµ céng ®ång x· héi, gãp phÇn lµm ®Êt n­íc giµu m¹nh, nh©n d©n Êm no h¹nh phóc.

? Thùc tÕ hiÖn nay cã ph¶i ai còng ®Òu chÝ c«ng v« t­? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh t­ lîi, Ých kØ trong cuéc sèng hµng ngµy?

Ho¹t ®éng 3. H×nh thµnh kh¸i niÖm vµ ý nghÜa. GV chuyÓn ý =>

? ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ ?

* GV cho HS lµm bµi tËp nhanh; ph¸t phiÕu häc tËp cho c¶ líp

C©u 1: Nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y thÓ hiÖn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­ ? V× sao nh÷ng viÖc lµm cßn l¹i kh«ng ph¶i lµ chÝ c«ng v« t­

1. Lµm viÖc v× lîi Ých chung ( x)

2. Gi¶i quyÕt c«ng viÖc c«ng b»ng(x)

3. ChØ ch¨m lo lîi Ých cña m×nh

4. Kh«ng thiªn vÞ(x)

5. Dïng tiÒn b¹c, cña c¶i cña nhµ n­íc cho viÖc c¸ nh©n

* GV: NhËn xÐt vµ nªu ®¸p ¸n ®óng(x).

- ChÝ c«ng v« t­ lµ phÈm chÊt tèt ®Ñp, trong s¸ng vµ cÇn thiÕt cña tÊt c¶ mäi ng­êi. Nh÷ng phÈm chÊt ®ã kh«ng biÓu hiÖn b»ng lêi nãi mµ thÓ hiÖn b»ng viÖc lµm cô thÓ, lµ sù kÕt hîp gi÷a nhËn thøc vÒ kh¸i niÖm, ý nghÜa víi thùc tiÔn cuéc sèng.

? ý nghÜa cña phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝ c«ng v« t­ ?

- HS tù do bµy tá ý kiÕn

- GV nhËn xÐt kÕt luËn

? GV cho häc sinh liªn hÖ vµ tõ ®ã biÕt c¸ch rÌn luyÖn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­ nh­ thÕ nµo?

? Nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y tr¸i víi phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ :

1. Gi¶i quyÕt c«ng viÖc thiªn vÞ.(x)

2. Sèng Ých kØ chØ lo lùi Ých c¸(x)

nh©n

3. Tham lam vô lîi(x)

4. Cè g¾ng v­¬n lªn thµnh ®¹t b»ng tµi n¨ng

5. Che dÊu khuyÕt ®iÓm cho ng­êi th©n .(x)

? Em h·y nªu vÝ dô vÒ lèi sèng chÝ c«ng v« t­ mµ em gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy .

* GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm

- Mét nöa líp tr¶ lêi vÝ dô chÝ c«ng v« t­

- Nöa cßn l¹i tr¶ lêi vÝ dô kh«ng chÝ c«ng v« t­

* Ghi c©u tr¶ lêi cña HS lªn b¶ng theo hai cét

? Tõ vÝ dô trªn chóng ta cÇn rÌn luyÒn ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­ nh­ thÕ nµo?

* HS bµy tá ý kiÕn cña m×nh

* GV nhËn xÐt bæ sung ý kiÕn

 

 

 

Ho¹t ®éng 4:

* GV chia nhãm hs lµm bµi tËp1,2,3.

* §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, nhËn xÐt.

* GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iÓm.

I. §Æt vÊn ®Ò

  1. TruyÖn

Nhãm 1:

- Khi T« HiÕnThµnh èm, Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ bªn d­êng bÖnh rÊt chu ®¸o .

- TrÇn Trung T¸ m¶i viÖc chèng giÆc n¬i biªn c­¬ng.

- T« HiÕnThµnh dïng ng­êi lµ hoµn toµn ch c¨n cø vµo viÖc ai lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc.

- ViÖc lµm cña T« HiÕnThµnh xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung. ¤ng lµ ng­êi thùc sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i .

  2. TruyÖn: §iÒu mong muèn cña B¸c

Nhãm 2:

- Mong muèn cña B¸c Hå lµ Tæ quèc ®­îc gi¶i phãng, nh©n d©n ®­îc h¹nh phóc Êm no.

- Môc ®Ých sèng cña B¸c Hå lµ'' lµm cho Ých quèc lîi d©n ''

- Nh©n d©n ta v« cïng kÝnh träng, tin yªu vµ kh©m phôc B¸c. B¸c lu«n lµ sù g¾n bã gÇn gòi th©n thiÕt .

 

 

Nhãm 3

- Nh÷ng viÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ B¸c Hå, lµ biÓu hiÖn tiªu biÓu cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ .

  - B¶n th©n häc, tu d­ìng theo g­¬ng B¸c Hå, ®Ó gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc giµu ®Ñp h¬n nh­ mong ­íc cña B¸c Hå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc

   1. ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­

     Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi, thÓ hiÖn ë sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i, xuÊt ph¸t tõ li Ých chung vµ ®Æt lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ý nghÜa cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ .

ChÝ c«ng v« t­ ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ vµ x· héi, gãp phÇn lµm cho ®Êt n­íc giµu m¹nh ,x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RÌn luyÖn chÝ c«ng v« t­ nh­ thÕ nµo?

- ñng hé, quý träng ng­êi cã ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t­

- Phª ph¸n hµnh ®éng tr¸i chÝ c«ng v« t­

HS tr¶ lêi .

III. Bµi tËp

1. Hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ lµ: d,e

V×: Nga vµ Lan ®Òu gi¶i quyÕt viÖc xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung.

2. T¸n thµnh quan ®iÓm d vµ ®

3. Kh«ng ®ång t×nh.

    4. Cñng cè :           

       - Kh¸i niÖm chÝ c«ng v« t­ vµ ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t­, c¸ch rÌn luyÖn    

   5.  H­íng dÉn häc ë nhµ

      - VÒ nhµ häc bµi cò lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ häc bµi

      - GV giao bµi tËp vÒ nhµ cho HS

      1. C©u ca dao sau nãi lªn ®iÒu g×? Em cã hµnh ®éng nh­ c©u ca dao kh«ng?

''Trèng chïa ai vç th× thïng

Cña chung ai khÐo vÉy vïng nªn riªng'' .

       - Xem vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi Tù chñ.

         + Kh¸i niÖm, biÓu hiÖn, ý nghÜa vµ c¸ch rÌn luyÖn

-----------------------------------------------------------------

TiÕt 2                                                    Ngµy so¹n: 18/8/2015

Tù chñ

A. Môc tiªu

  1. KiÕn thøc

    - HS hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh tù chñ

    - BiÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ

    - ý nghÜa cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi .

  2. KÜ n¨ng

    - Häc sinh biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña tÝnh tù chñ

   - BiÕt hµnh ®éng ®óng víi tÝnh tù chñ

  3. Th¸i ®é

    - T«n träng, ñng hé nh÷ng ng­êi cã hµnh vi tù chñ

    - Cã biÖn ph¸p, kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong häc tËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c

B. C¸c tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

   - SGK,SGV GDCD líp 9

   - C¸c c©u chuyÖn, g­¬ng vÒ ®øc tÝnh tù chñ

C. Ho¹t ®éng d¹y häc

  1. æn ®Þnh tæ chøc

  2. KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­?

   Nªu mét vÝ dô vÒ viÖc lµm thÓ hiÖn tÝnh chÝ c«ng v« t­ cña mét b¹n häc sinh, cña thÇy gi¸o, c« gi¸o hoÆc nh÷ng ng­êi xung quanh mµ em biÕt ?

 3. Bµi míi.

Ho¹t ®éng 1:  Giíi thiÖu bµi

   Anh TrÇn Ngäc Tó, 25 tuæi,®iÕc vµ chØ nãi ®­îc vµi tõ ®¬n gi¶n nh­ng rÊt khã kh¨n. Anh ®· biªn so¹n h¬n 1000 kÝ hiÖu chuyªn ngµnh víi ®Çy ®ñ h×nh ¶nh minh ho¹ gióp ng­êi khiÕm thÝnh dÔ dµng hiÓu ®­îc.Tõ n¨m 2001, anh lµ héi tr­ëng chi héi ng­êi ®iÕc Hµ Néi. Chñ nhËt nµo anh còng d¹y v¨n ho¸ miÔn phÝ cho nh÷ng häc viªn nghÌo. Anh ®­îc bÇu lµ ng­êi tµn tËt, trÎ må c«i, nhµ b¶o trî tiªu biÓu toµn quèc .

                                                            ( B¸o Hµ Néi míi 29/4)

Ho¹t ®éng 2           T×m hiÓu c©u chuyÖn cña phÇn dÆt vÊn ®Ò

* HS ®äc hai c©u chuÖn ë SGK

* GV chia HS thµnh nhãm - Th¶o luËn

Nhãm 1:

C©u 1:Nçi bÊt h¹nh ®Õn víi gia ®×nh bµ T©m nh­ thÕ nµo?

C©u 2: Bµ T©m ®· lµm g× tr­íc nçi bÊt h¹nh lín cña gia ®×nh ?

 

 

 

C©u 3: ViÖc lµm cña bµ T©m thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×?

Nhãm 2:

C©u 1:Tr­íc ®©y N lµ mét häc sinh cã nh÷ng ­u ®iÓm g×?

C©u 2: Nh÷ng hµnh vi sai tr¸i sau nµy cña N lµ  g×?

 

C©u 3:

V× sao N l¹i cã mét kÕ ho¹ch cùc xÊu nh­ vËy?

 

Nhãm 3:

C©u 1: Qua hai c©u chuyÖn vÒ bµ T©m vµ N, em ®· rót ra bµi häc g×?

 

 

C©u 2: NÕu trong líp em cã b¹n nh­ N th× em vµ c¸c b¹n sÏ xö lÝ nh­ thÕ nµo?

* GV kÕt luËn vµ chuyÓn ý

Nhµ tr­êng vµ x· héi chóng ta ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lín, ®ã lµ mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lèi sèng thùc dông, Ých kØ, sa ®o¹ cña mét sè thiÕu niªn ®Òu cã mét nguyªn nh©n s©u xa lµ sèng kh«ng biÕt lµm chñ b¶n th©n m×nh. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i hiÓu  râ h¬n vÒ néi dung cña ®øc tÝnh tù chñ

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc

? BiÕt lµm chñ b¶n th©n lµ ng­êi cã ®øc tÝnh g×?

? Lµm chñ b¶n th©n lµ lµm chñ nh÷ng ®øc tÝnh g×?

* HS tr¶ lêi

* GV nhËn xÐt tæng kÕt c¸c ý ®óng vµ cho HS ghi vµo vë

* HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm

* GV tæ chøc cho HS trß ch¬i xö lÝ t×nh huèng, gióp HS biÕt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ

? Em sÏ xö lÝ nh­ thÕ nµo khi gÆp c¸c t×nh huèng sau :

+ Cã b¹n tù nhiªn bÞ ngÊt trong giê häc .

+ GÆp bµi to¸n khã trong giê kiÓm tra

+ Ch¨m sãc ng­êi nhµ èm trong bÖnh viÖn

+ BÞ b¹n bÌ nghi oan

* HS c¶ líp gãp ý, trao ®æi

* GV nhËn xÐt bæ sung

* GV cho HS lµm bµi tËp ë phiÕu häc tËp.

? T×m nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y tr¸i ng­îc víi tÝnh tù chñ

+ TÝnh bét ph¸t trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc

+ ThiÕu c©n nh¾c, chÝn ch¾n

+ Nçi nãng, g©y gæ, c·i v· khi gÆp nh÷ng viÖc kh«ng võa ý.

+ Hoang mang, sî h·i, ch¸n nn tr­íc khã kh¨n.

+ Sa ng·, bÞ c¸m dç, bÞ lîi dông

+ Nãi tôc, chöi bËy, xö sù thiÕu v¨n minh.

* GV cho HS nhËn xÐt vµ ®i ®Õn kÕt luËn

? Tõ ý kiÕn trªn qua hai c©u hái rót ra biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ?

 ? §øc tÝnh tù chñ sÏ cã t¸c dông g×?

? Ngµy nay trong thêi k× c¬ chÕ thÞ tr­êng, tÝnh tù chñ cã quan träng kh«ng ?

? V× sao? VÝ dô minh ho¹ .

* HS tr×nh bµy vµ ghi vµo vë

 

 

 

 

? Em h·y nªu biÖn ph¸p rÌn luyÖn tÝnh tù chñ?

I/ §Æt vÊn ®Ò

 

Nhãm 1:

C©u 1: Con trai bµ T©m nghiÖn ma tuý, bÞ nhiÔm HIV/AIDS

C©u2: - Bµ nÐn chÆt nçi ®au ®Ó ch¨m sãc con

- Bµ tÝch cùc gióp ®ì nh÷ng ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS kh¸c

- Bµ vËn ®éng c¸c gia ®×nh quan t©m gióp ®ì, gÇn gñi ch¨m sãc hä .

C©u 3: Bµ T©m lµ ng­êi lµm chñ t×nh c¶m vµ hµnh vi cña m×nh

Nhãm 2:

C©u 1: N lµ mét häc sinh ngoan, häc kh¸

C©u 2:- N bÞ b¹n bÌ xÊu rñ rª tËp hót thuèc l¸, uèng r­îu bia, ®ua xe m¸y

- N trèn häc, thi tr­ît tèt nghiÖp

- N bÞ nghiÖn, trém c¾p…

C©u 3: N kh«ng lµm chñ ®­îc t×nh c¶m vµ hµnh vi cña b¶n th©n , g©y hËu qu¶ cho b¶n th©n , gia ®×nh vµ x· héi .

Nhãm 3:

C©u 1: Bµ T©m lµ ng­êi cã ®øc tÝnh tù chñ, v­ît khã kh¨n, kh«ng bi quan, ch¸n n¶n. Cßn N kh«ng cã ®øc tÝnh tù chñ, thiÕu tù tin vµ kh«ng cã b¶n lÜnh.

C©u 2: Tr¸ch nhiÖm lµ ®éng viªn, gÇn gòi, gióp ®ì c¸c b¹n hoµ hîp víi líp, víi céng ®ång ®Ó hä trë thµnh ng­êi tèt .

=> Ph¶i cã ®øc tÝnh tù chñ ®Ó kh«ng m¾c ph¶i sai lÇm nh­ N.

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc:

 1. ThÕ nµo lµ tù chñ ?

Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n . Ng­êi biÕt tù chñ lµ ng­êi lµm chñ ®­îc suy nghÜ, t×nh c¶m,hµnh vi cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh , ®iÒu kiÖn cña cuéc sèng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. BiÓu hiÖn cña ®øc tÝnh tù chñ

    - Th¸i ®é b×nh tÜnh, tù tin

    - BiÕt tù ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh, biÕt tù kiÓm tra, ®¸nh gi¸ b¶n th©n m×nh

  3. ý nghi· cña tÝnh tù chñ

    - Tù chñ lµ mét ®øc tÝnh quý gi¸

    - Cã tÝnh tù chñ con ng­êi sèng ®óng ®¾n, c­ xö cã ®¹o ®øc cã v¨n ho¸

    - TÝnh tù chñ gióp con ng­êi v­ît qua khã kh¨n, thö th¸ch vµ c¸m dç

4. RÌn luyÖn tÝnh tù chñ nh­ thÕ nµo

  - TËp suy nghÜ tr­íc khi hµnh ®éng

  - Xem xÐt th¸i ®é mçi khi hµnh ®éng…

 

Hoaït ñoäng 3 H­íng dÉn hs lµm bµi tËp trong SGK:                               III. Luyeän taäp

Baøi taäp 1: YÙ ñuùng: a, b, d, e.

Baøi taäp 2 : HS trìng baøy taám göông, chuyeän ngöôøi coù tính töï chuû.

Baøi taäp: Tình huoáng gaëp ôû tröôøng . Neâu caùch xöû söï phuø hôïp.

a. Coù baïn ruû chôi baøi aên tieàn.

b. Giôø kieåm tra khoâng laøm ñöôïc baøi,baïn beân caïnh cho cheùp baøi.

c. Xe bò hoûng neân em ñeán tröôùng muoän.

- Traû lôøi caù nhaân. caû lôùp boå sung, nhaän xeùt

- Gv boå sung nhaän xeùt

-> Töï chuû laø ñöùc tính quùi giaù. Neáu nhö moãi chuùng ta ai cuõng coù ñöùc tính töï chuû thì moïi coâng vieäc ñöôïc giao ñeàu hoaøn thaønh toát ñeïp, moãi caù nhaân seõ goùp phaàn xaây döïng gia ñình, xaõ hoäi vaên minh, haïnh phuùc. Moãi HS chuùng ta bieát töï chuû seõ trôû thaønh nhöõng con ngoan, troø gioûi, truôøng lôùp chuùng ta seõ luoân laø moâi tröôøng trong saïch, vaên minh, lòch söï.

  4. Cñng cè

     - GV cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi.

? Em sÏ lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tiÝnh tù chñ cho b¶n th©n?

 5. H­íng dÉn häc bµi

     - HS vÒ nhµ lµm nh÷ng bµi tËp cßn l¹i.

      - X©y dùng cho m×nh kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trªn c¬ së nh÷ng ®iÓm m¹nh - ®iÓm yÕu cña m×nh.                                           

     - Xem tröôùc baøi “Daân chuû vaø kæ luaät”

     - Söu taàm caùc söï kieän, tình huoáng theå hieän daân chuû vaø khoâng daân chuû , kæ luaät vaø khoâng toân troïng kæ luaät...

------------------------------------------------------------------

Tieát 3                                                            Ngµy so¹n : 20/8/2015

DAÂN  CHUÛ VAØ KÆ LUAÄT

I. Muïc tieâu baøi hoïc

   1. Kieán thöùc:

     - Hieåu ñöôïc theá naøo laø daân chuû, kæ luaät; nhöõng bieåu hieän cuûa daân chuû, kæ luaät trong nhaø tröôøng vaø trong ñôøi soáng xaõ hoäi.

     - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc töï giaùc thöïc hieän nhöõng yeâu caàu, phaùt huy daân chuû vaø kæ luaät laø cô hoäi, ñieàu kieän ñeå moãi ngöôøi phaùt trieån nhaân caùch vaø goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh.

   2. Kó naêng:    - Bieát giao tieáp, öùng xöû vaø phaùt huy ñöôïc vai troø cuûa coâng daân, thöïc hieän toát daân chuû, kæ luaät nhö bieát bieåu ñaït quyeàn vaø nghóa vuï ñuùng luùc, ñuùng choã, bieát goùp yù voùi baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh.

   - Bieát phaân tích, ñaùnh giaù caùc tình huoáng tong cuoäc soáng xaõ hoäi theå hieän toát tính daân chuû vaø kæ luaät.

   - Bieát töï ñaùnh giaù baûn thaân, xaây döïng keá hoaïch reøn luyeän tính kæ luaät.

 3. Thaùi ñoä:

   - Coù yù thöùc töï giaùc reøn luyeän tính kæ luaät, phaùt huy daân chuû trong hoïc taäp, trong hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø khi lao ñoäng ôû nhaø, ôû tröôøng cuõng nhö trong taäp theå vaø coäng ñoàng xaõ hoäi.

   - Uûng hoä nhöõng vieäc toát, nhöõng ngöôøi thöïc hieän toát daân chuû vaø kæ luaät.; bieát goùp yù, bieát pheâ phaùn ñuùng möùc nhöõng haønh vi vi phaïm daân chuû, kæ luaät nhö: gia tröôûng, quaân phieät, töï do voâ kæ luaät.

II. Caùc thieát bò daïy hoïc:

  - SGK, saùch GV GDCD 9

  - Caùc söï kieän, tình huoáng theå hieän daân chuû vaø khoâng daân chuû; kyû luaät vaø khoâng toân troïng kyû luaät

  - Tranh aûnh, taøi lieäu lieân quan.

III. Noäi dung phöông phaùp

1. OÅn ñònh lôùp:

 2 .Baøi cuõ: Neâu bieåu hieän cuûa ñöùc tính töï chuû? laáy ví duï minh hoaï?

Ñoïc moät soá caâu ca dao tuïc ngöõ noùi veà tính töï chuû?

3.Baøi môùi: H§ 1. Giôùi thieäu baøi:

   §Ó hiÓu h¬n vÒ tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt, chung ta t×m hiÓu bµi häc h«m nay

 

Ho¹t ®éng II: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò

* HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò

* HS tr¶ lêi c¸c c©u hái

? H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn viÖc lµm ph¸t huy d©n chñ vµ thiÕu d©n chñ trong hai t×nh huèng trªn ?

? HS lµm vµo phiÕu sau ®ã lªn b¶ng gi nhanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Sù kÕt hîp biÖn ph¸p d©n chñ vµ kØ luËt cña líp 9A

* HS tr¶ lêi

* GV nhËn xÐt bæ sung ý kiÕn

 

 

 

 

? ViÖc lµm cña «ng gi¸m ®èc cho thÊy «ng lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng II: T×m hiÓu néi dung bµi häc 

? Em hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ?

 

 

 

 

? ThÕ nµo lµ kØ luËt?

 

? T¸c dông cña d©n chñ vµ kØ luËt?

? V× sao trong cuéc sèng chóng ta cÇn ph¶i cã d©n chñ, kØ luËt?

? Chóng ta cÇn rÌn luyÖn d©n chñ kØ luËt nh­ thÕ nµo?

* GV cho HS tr¶ lêi tù do

* GV nhËn xÐt chiÕu néi dung lªn b¶ng cho HS ghi vµo vë.

* Bµi tËp nhanh:

Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y:

a) Häc sinh cßn nhá tuæi ch­a cÇn ®Õn d©n chñ.

b)ChØ cã trong nhµ tr­êng míi cÇn ®Õn d©n chñ

c) Mäi ng­êi cÇn ph¶i cã kØ

luËt

d) Cã kØ luËt th× x· héi míi æn

®Þnh

 Ho¹t ®éng III: Gv h­íng dÉn hs lµm

 

I. §Æt vÊn ®Ò

 

1. TruyÖn : ChuyÖn cña líp 9 A

2. TruyÖn : ChuyÖn  ë mét c«ng ti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiÖn ph¸p d©n chñ

BiÖn ph¸p kØ luËt

- Mäi ng­êi cïng ®­îc tham gia bµn b¹c

- ý thøc tù gi¸c

- BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn

- C¸c b¹n tu©n thñ quy ®Þnh cña tËp thÓ

- Cïng thèng nhÊt ho¹t ®éng

- Nh¾c nhë nhau cïng thùc hiÖn kØ luËt

- ¤ng gi¸m ®éc lµ ng­êi ®éc ®o¸n , chuyªn quyÒn, gia tr­ëng.

II. Néi dung bµi häc

  1. D©n chñ vµ kØ luËt

    * D©n chñ lµ

     - Mäi ng­êi lµm chñ c«ng viÖc

     - Mäi ng­êi ®­îc biÕt ®­îc cïng tham gia.

     - Mäi ng­êi gãp phÇn kiÓm tra gi¸m s¸t

   *KØ luËt lµ: Tu©n theo quy ®Þnh cña céng ®ång

     - Hµnh ®éng thèng nhÊt ®Ó ®¹t chÊt l­îng cao.

   2. T¸c dông.

     - T¹o ra sù thèng nhÊt cao vÒ nhËn th­c, ý chÝ vµ hµnh ®éng

    3. RÌn luyÖn.

HS nªu

 

HS ®äc toµn bé néi dung bµi häc

 

 

 

HS lµm

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp

HS lµm bµi tËp sè 1vµ 2

BT1 : ý ®óng a, c, d.

 

4. Cuûng coá

- Phaân bieät daân chuû vôùi kyû luaät?

- Toå chöùc troø chôi: Haùi hoa daân chuû ( phieáu hoïc taäp)

- Em ñoàng yù vôùi nhöõng yù kieán naøo sau ñaây:

a. HS coøn nhoû tuoiå chöa caán ñeán daân chuû.

b. Chæ trong nhaø tröôøng môùi caàn ñeán daân chuû.

c. Moïi ngöôøi caàn phaûi coù kæ luaät.

d. Coù kæ luaät thì xaõ hoäi môùi oån ñònh, thoáng nhaát caùc hoaït ñoäng.

 ? Em hiÓu g× vÒ chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc : " D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra"

? Em ®· thùc hiÖn d©n chñ vµ kØ luËt ë líp m×nh ntn ?

 5. H­íng dÉn häc bµi

    - Häc thuéc néi dung bµi häc, lµm BT.

    - ChuÈn bÞ : B¶o vÖ hoµ b×nh .

    - Söu taàm caùc tranh aûnh, baøi thô, baøi haùt, tö lieäu lieân quan ñeán chieán tranh vaø hoaø bình.

-------------------------------------------------------------------------

TiÕt 4.                                                        Ngµy so¹n: 23/8/2015

 

B¶o vÖ hoµ b×nh

 

I. Môc tiªu :

  - HS hiÓu ®­îc hoµ b×nh lµ kh¸t väng cña nh©n lo¹i.

  - Hoµ b×nh mang l¹i h¹nh phóc cho con ng­êi.

  - HËu qu¶, t¸c h¹i cña chiÕn tranh.

  - Tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh cña toµn nh©n lo¹i

2. KÜ n¨ng

  - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh ,chèng chiÕn tranh do líp, tr­êng, ®Þa ph­¬ng tæ chøc .

  - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng­êi tham gia c¸c ho¹t ®éng chèng chiÕn tranh, b¶o vÖ hoµ b×nh.

3. Th¸i ®é

  - Quan hÖ tèt víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh m×nh

  - BiÕt yªu hoµ b×nh, ghÐt chiÕn tranh

  - Gãp phÇn nhá tuú theo søc cña m×nh ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh chiÕn tranh

II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

  - SGK, SGV GDCD líp 9

  - Tranh ¶nh, c¸c bµi b¸o, bµi th¬, bµi h¸t vÒ hiÕn tranh, hoµ b×nh

  - VÝ dô  vÒ c¸c ho¹t ®éng chèng chiÕn tranh, b¶o vÖ hoµ b×nh

III. Ho¹t ®éng d¹y häc

  1. æn ®Þnh tæ chøc

  2. Bµi cò

       GV treo b¶ng phô phÇn bµi tËp yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm

    C©u 1: Em cho biÕt ý kiÕn ®óng vÒ c¸c hµnh vi sau ®©y :

+ §i häc ®óng giê, nghØ häc xin phÐp 

+ §i häc vÒ biÕt chµo bè mÑ

+ Gãp ý kiÕn ®Ó x©y dùng tËp thÓ líp .

+ Cã ý kiÕn b¶o vÖ m«i tr­êng .

+ Nghiªm chØnh chÊp hµnh an toµn giao th«ng .

C©u 2: Nh÷ng c©u tôc ng÷ sau c©u nµo sau ®©y nãi vÒ tÝnh kØ luËt :

+ Ao cã bê, s«ng cã bÕn

+ ¡n cã chõng, ch¬i cã ®é

+ N­íc cã vua, chïa cã bôt

+ §Êt cã lÒ, quª cã thãi

+ Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n

Hai HS lªn b¶ng lµm bµi tËp; GV nhËn xÐt cho ®iÓm

3. Bµi míi :

Ho¹t ®éng I: Giíi thiÖu bµi

Ho¹t ®éng II: Ph©n tÝch th«ng tin cña phÇn ®Æt vÊn ®Ò

 

* GV : Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm

* HS th¶o luËn theo ba nhãm

* GV cö 1 HS ®äc ba th«ng tin trong phÇn §V§

* GV cho hs quan s¸t hai bøc ¶nh trong SGK ®Ó th¶o luËn

* HS: C¸c nhãm ®äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái

? Em cã suy nghÜ g× khi ®äc c¸c th«ng tin vµ xem ¶nh?

 

 

? ChiÕn tranh ®· g©y nªn hËu qu¶ g× cho con ng­êi ?

 

 

 

? ChiÕn tranh ®· g©y nªn hËu qu¶ g× cho trÎ em

 

 

 

 

? V× sao chóng ta ph¶i ng¨n ngõa chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ b×nh ?

? CÇn ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n chÆn chiÕn tranh vµ b¶o vÖ hoµ b×nh ?

? Em cã suy nghÜ g× khi ®Õ quèc MÜ g©y chiÕn tranh ë ViÖt Nam ?

? Em rót ra ®­îc bµi häc g× sau khi th¶o luËn vÒ c¸c th«ng tin vµ ¶nh ?

* HS c¸c nhãm th¶o luËn

* GV h­íng dÉn c¸c nhãm tr×nh bµy

* §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.

* HS nhËn xÐt.

GV: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn chuyÓn ý.

Nh©n lo¹i ngµy nay ®ang ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng cã liªn quan ®Õn cuéc sèng cña mçi d©n téc còng nh­ toµn nh©n lo¹i. §ã lµ b¶o vÖ hoµ b×nh vµ chèng chiÕn tranh. HS chóng ta cÇn hiÓu râ hoµ b×nh ®èi lËp víi chiÕn tranh nh­ thÕ nµo, thÕ nµo lµ chiÕn tranh chÝnh nghÜa, chiÕn tranh phi nghÜa.

? Nªu sù ®èi lËp gi÷a hoµ b×nh víi chiÕn tranh?

? Em h·y ph©n tÝch chiÕn tranh chÝnh nghÜa vµ chiÕn tranh phi nghÜa?

Ho¹t ®éng III: T×m hiÓu néi dung bµi häc 

? ThÕ nµo lµ hoµ b×nh?

 

 

 

 

 

* GV yªu cÇu HS lµm BT 1- sgkT16 .

- ý ®óng : a, b,d, e, h, i

? Em cã  nh÷ng biÓu hiÖn ®ã kh«ng ?

- Tuú theo c©u tr¶ lêi, GV nh¾c nhë c¸c em c¸ch c­ xö th©n thiÖn ngay trong c/s hµng ngµy.

? Cã ý kiÕn cho r»ng: b¶o vÖ hoµ b×nh lµ tr¸ch nhiÖm cña mét tæ chøc nµo ®ã mµ th«i. §iÒu nµy §-S ?

? Nh©n lo¹i nãi chung vµ  d©n téc ta nãi riªng ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh?

- Toµn nh©n lo¹i cÇn ng¨n chÆn chiÕn, b¶o vÖ hoµ b×nh. Lßng yªu hoµ b×nh thÓ hiÖn mäi n¬i, mäi lóc gi÷a con ng­êi víi con ng­êi.

- D©n téc ta ®· vµ ®ang tham gia tÝch cùc v× sù nghiÖp b¶o vÖ hoµ b×nh vµ c«ng lÝ trªn thÕ giíi.

 

I . §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

 

 

 

C©u 1:- Sù tµn khèc cña chiÕn tranh

  - Gi¸ trÞ cña hoµ b×nh

  - Sù cÇn thiÕt ng¨n chÆn chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ binh

C©u 2: HËu qu¶

  - Cuéc chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ®· lµm 10 triÖu ng­êi chÕt

  - ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai lµm 60 triÖu ng­êi chÕt 

C©u 3: Tõ n¨m 1900-2000, chiÕn tranh ®· lµm 2 triÖu trÎ em bÞ chÕt

        - 6 triÖu trÎ em th­¬ng tÝch tµn phÕ

        - 20 triÖu trÎ em sèng b¬ v¬

        - 30.000 trÎ em tuæi thiÕu niªn buéc ph¶i ®i lÝnh, cÇm sóng giÕt ng­êi.

 

HS lµm bµi

 

 

 

 

 

HS l¾ng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

HS lµm viÖc c¸ nh©n råi tr¶ lêi tr­íc líp

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc

  1. Kh¸i niÖm hßa b×nh

    - Kh«ng cã chiÕn tranh hay xung ®ét vò trang.

    - Lµ mèi quan hÖ hiÓu biÕt, t«n träng, b×nh ®¼ng vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, d©n téc, gi÷a con ng­êi víi con ng­êi.

    - Hoµ b×nh lµ kh¸t väng cña toµn nh©n lo¹i.

2. BiÓu hiÖn cô thÓ cña lßng yªu hoµ b×nh 

    - Gi÷ g×n cuéc sèng b×nh yªn

    - Dïng th­¬ng l­îng ®µm ph¸n ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn.

    - Kh«ng ®Ó x¶y ra chiÕn tranh, xung ®ét

 

  1. Lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh ?

  - X©y dùng mèi quan hÖ t«n träng, b×nh ®¼ng, th©n thiÖn gi÷a ng­êi víi ng­êi.

  - ThiÕt lËp quan hÖ hiÓu biÕt h÷u nghÞ, hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi.

 

4. Cñng cè:

           - ë ®Þa ph­¬ng em ®· cã ho¹t ®éng nµo ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh.

     5. H­íng dÉn häc bµi.

 - S­u tÇm c©u chuyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt gi÷a thiÕu nhi c¸c n­íc trªn thÕ giíi.

           -VÒ nhµ c¸c em häc bµi cò, lµm c¸c bµi tËp trong SGK

           - S­u tÇm tranh, mÉu chuyÖn vÒ hoµ b×nh, vÏ tranh vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh

           - ChuÈn bÞ tr­íc bµi ''T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi’’

---------------------------------------------------------------

TiÕt 5                                                  Ngµy so¹n 30/8 /2015

T×nh h÷u nghÞ

gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi

A. Môc tiªu:

   1. KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc

      - ý nghÜa g÷a t×nh h÷u nghÞ gi÷a  c¸c d©n téc

      - Nh÷ng biÓu hiÖn ,viÖc lµm cô thÓ cña t×nh h÷u nghÞ cña c¸c d©n téc

   2. n¨ng:

     - Tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng v× t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc

    - ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt,h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c n­íc kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy

   3. Th¸i ®é:

       - Hµnh vi xö sù cã v¨n ho¸ víi b¹n bÌ, kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam

       - Tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch hoµ b×nh h÷u nghÞ cña  §¶ng vµ nhµ n­íc ta

      - Gãp phÇn gi÷ g×n b¶o vÖ t×nh h÷u nghÞ víi c¸c n­íc

B.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn :

       - SGK,SGV GDCD 9

      - Tranh ¶nh, bµi b¸o, c©u chuyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ gi÷a thiÕu nhi vµ nh©n d©n ta víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n thÕ giíi

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.

    1. æn ®Þnh tæ chøc

    2. KiÓm tra bµi cò

      ? Em h·y nªu c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh ë tr­êng, líp vµ ®Þa ph­¬ng em. C¸c h×nh thøc cña ho¹t ®éng ®ã lµ g× ?

   3. Bµi míi:

     *  Gi¸o viªn cho HS c¶ lípt bµi "Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh''  Lêi: §inh H¶i

                  Nh¹c: Tr­¬ng Quang Lôc                                 

    * GV ®Æt c©u hái:

       + Néi dung vµ ý nghÜa cña bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×?

       + Bµi h¸t cã liªn quan g× ®Õn hoµ b×nh? ThÓ hiÖn ë c©u h¸t, h×nh ¶nh nµo?

GV : BiÓu hiÖn cña hoµ b×nh lµ sù h÷u nghÞ hîp t¸c cña c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. §Ó hiÓu thªm vÒ néi dung nµy, chóng ta t×m hiÓu bµi häc h«m nay.

 

Ho¹t ®éng I: Ph©n tÝch th«ng tin trong phÇn §

* GV (ChuÈn bÞ tr­íc sè liÖu, ¶nh ®­îc phãng to)

* GV ghi sè liÖu lªn b¶ng phô

* Treo ¶nh lªn gãc b¶ng

* Tæ chøc cho HS th¶o luËn c¶ líp theo dâi b¶ng sè liÖu vµ ¶nh

* GV ®­a ra c¸c c©u hái vµ ¶nh

? Quan s¸t c¸c sè liÖu vµ ¶nh trªn ,em thÊy viÖt Nam ®· thÓ hiÖn mèi quan hÖ  h÷u nghÞ hîp t¸c nh­ thÕ nµo ?

 

? Nªu vÝ dô vÒ mèi quan hÖ cña n­íc ta víi c¸c n­íc mµ em ®­îc biÕt ?

* GV gîi ý cho HS trao ®æi. 

* HS tù do ph¸t biÓu ý kiÕn c¸ nh©n

* GV nhËn xÐt kÕt luËn

Ho¹t ®éng II: Liªn hÖ thùc tÕ vÒ t×nh h×nh h÷u nghÞ

* GV cho HS giíi thiÖu c¸c t­ liÖu s­u tÇm ®­îc (theo sù ph©n c«ng tõ tr­íc ) vÒ c¸c ho¹t ®éng hu nghÞ

+ Cña n­íc ta

+ Cña thiÕu nhi

Tõng nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶ s­u tÇm ®­îc

HS c· líp trao ®æi nhËn xÐt.

Ho¹t ®éng III: T×m hiÓu néi dung bµi häc

? ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ?VÝ dô?

- VN- Lµo- Campuchia...Nga...

? ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ hîp t¸c ? VÝ dô minh ho¹ ?

 

 

 

 

 

 

? ChÝnh s¸ch cña §¶ng ta ®èi víi hoµ b×nh h÷u nghÞ?

 

 

 

 

 

 

 

 

? HS chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng t×nh h÷u nghÞ?

* HS tr¶ lêi

* GV gäi mét HS ®äc toµn bé néi dung bµi häc

- HS tù ghi vÝ dô

I. §Æt vÊn ®Ò:

 

 

 

 

 

 

 

=>TÝnh ®Õn th¸ng 10 n¨m 2002 ViÖt Nam cã 47 tæ chøc h÷u nghÞ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng

§Õn th¸ng ba n¨m 2003 ViÖt nam cã quan hÖ ngo¹i giao víi 167 quèc gia, trao ®æi ®¹i diÖn ngo¹i giao víi 61 quèc gia trªn thÕ  giíi

=>Héi nghÞ cÊp cao ¸ ©u lÇn thø 5 tæ chøc t¹i ViÖt Nam lµ dÞp ®Ó ViÖt Nam më réng ngo¹i giao víi c¸c n­íc vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ,v¨n ho¸….vµ lµ dÞp giíi thiÖu cho b¹n bÌ thÕ giíi vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi ViÖt nam

 

HS tù giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc

1. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ

   T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c

2. ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ:

   -T¹o c¬ héi, ®iªu kiÖn ®Ó c¸c n­íc, c¸c d©n téc cïng hîp t¸c, ph¸t triÓn

   - u nghÞ, hîp t¸c gióp nhau cïng ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ , khoa häc, kÜ thuËt.

   - T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau, tr¸nh g©y m©u thuÈn, c¨ng th¨ng dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tran.

3. ChÝnh s¸ch cña §¶ng ta vÒ hoµ b×nh, h÷u nghÞ.

   - ChÝnh s¸ch cu¶ §¶ng ta lµ ®óng ®¾n cã hiÖu qu¶

   - Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi.

- §¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc

- Hoµ nhËp víi c¸c n­íc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i

4. HS chóng ta ph¶i lµm g×?

- ThÓ hiÖn tÝnh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi b¹n bÌ vµ ng­êi n­íc ngoµi.

-Th¸i ®é, cö chØ, viÖc lµm vµ sù t«n träng, th©n thuéc trong cuéc sèng hµng ngµy.

Ho¹t ®éng IV: Bµi tËp

  C©u 1: Nªu c¸c ho¹t ®éng vÒ t×nh h÷u nghÞ cña n­íc ta mµ em biÕt? C«ng viÖc cô thÓ cña c¸c ho¹t ®éng ®ã ?

  C©u 2:Nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña häc sinh gãp phÇn ph¸t triÓn h÷u nghÞ (KÓ c¶ viÖc lµm ch­a tèt)

  * VÝ dô c¸c ho¹t ®éng:

    - Quan hÖ tèt ®Ñp, bÒn v÷ng l©u dµi víi Lµo, Campuchia.

    - Thµnh viªn hiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸(ASAN)

  * ViÖc lµm cô thÓ :

    - Quan hÖ ®èi t¸c kinh tÕ khoa häc kÜ thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin.

    - Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo

    - M«i tr­êng ..

Theo 2 c¸ch: +Th¸i ®é lÞch sù v¨n ho¸ cña b¹n

                      +Th¸i ®é th« lç, thiÕu lÞch sù

HS chän mét trong hai c¸ch .

  4. Cñng cè : GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc.

  5. H­íng dÉn häc bµi

      - TÝch cùc tham gia h® bµy tá t×nh h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c n­íc kh¸c.

      - Häc thuéc néi dung bµi häc.

     - ChuÈn bÞ tiÕt 6  bµi: Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn.

-------------------------------------------------------------------

TiÕt 6                                                    Ngµy so¹n: 5/9/2015

Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn

 

A. Môc tiªu:  Häc xong bµi nµy, HS cÇn ®¹t ®­îc

   1. KiÕn thøc

      - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ hîp t¸c, c¸c nguyªn t¾c hîp t¸c, sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c .

      - §­êng lèi cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong vÊn ®Ò hîp t¸c víi c¸c n­íc kh¸c .

Tr¸ch nhiÖm cña HS chóng ta trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c cïng ph¸t triÓn.

  2. KÜ n¨ng

      - Cã nhiÒu viÖc lµm cô thÓ vÒ sù hîp t¸c trong häc tËp, lao ®éng vµ ho¹t ®éng x· héi.

    - BiÕt hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi trong c¸c ho¹t ®éng chung.

3. Th¸i ®é

   - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng­êi ñng hé chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ sù hîp t¸c cïng ph¸t triÓn.

   - B¶n th©n ph¶i thùc hiÖn tèt yªu cÇu cña sù hîp t¸c cïng ph¸t triÓn.

B.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

SGK, SGV GDCD Líp 9

Tranh ¶nh, bµi b¸o, c©u chuyÖn...vÒ sù hîp t¸c gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc kh¸c.

C.Ho¹t ®éng d¹y häc

  1. æn ®Þnh tæ chøc

  2. Bµi cò:

   Em ®ång ý víi hµnh vi nµo sau ®©y. (§¸nh dÊu x vµo hµnh vi ®ã )

    - Ch¨m chØ häc tèt m«n ngo¹i ng÷                         

    - Gióp ®ì kh¸ch n­íc ngoµi du lÞch sang ViÖt Nam.

    - TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng giao l­u víi c¸c b¹n HS n­íc ngoµi.

    - Tham gia thi vÏ tranh v× hoµ b×nh,

    - Chia sÏ víi n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam.

    - ThiÕu lÞch sù, kh«ng khiªm tèn víi kh¸ch n­íc ngoµi.

    - NÐm ®¸ trªu chäc trÎ em n­íc ngoµi.

         * GV treo b¶ng phô yªu cÇu HS lªn b¶ng tr¶ lêi.

         * GV nhËn xÐt cho ®iÓm 

   3. Bµi míi. H§. Giíi thiÖu bµi

H§ 2 * GV cho HS theo dâi c¸c th«ng tin trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò: Ph©n tÝch th«ng tin

 * HS tho luËn c¸c c©u hái :

C©u 1: Qua th«ng tin vÒ ViÖt Nam tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ, em cã suy nghÜ g×?

 

 

 

C©u 2: Bøc ¶nh vÒ trung t­íng phi c«ng Ph¹m Tu©n nãi lªn ý nghÜa g×?

 

C©u 3: Bøc ¶nh cÇu Mü ThuËn lµ biÓu t­îng nãi lªn ®iÒu g×?

 

 

C©u 4: Bøc ¶nh c¸c b¸c sÜ ViÖt Nam vµ Mü ®ang lµm g× vµ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

* GV: Gäi HS lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái.

* GV nhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn chung hÖ thèng c¸c c©u hái.

 

H§2. T×m hiÓu néi dung bµi häc

? Em hiÓu thÕ nµo lµ hîp t¸c?

 

 

 

 

? Theo em, ®Ó hîp t¸c cã hiÖu qu¶ cÇn dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo ?

? Nªu mét sè thµnh qu¶ cña sù hîp t¸c gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc kh¸c.

* HS tr¶ lêi c¸ nh©n:

+ CÇu MÜ ThuËn

+ Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh- với Liên xô() .

+ CÇu Th¨ng Long

+ Khai th¸c dÇu Vòng Tµu.

+ Gần đây nhất là với Nhật Bản

? Quan hÖ hîp t¸c víi c¸c n­íc sÏ gióp chóng ta c¸c ®iÒu kiÖn sau :

a) Vèn

b)Tr×nh ®é qu¶n lÝ

c) khoa häc- c«ng nghÖ

Em cho biÕt ý kiÕn ®óng ?

* GV: §Êt n­íc ta ®i lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi tõ mét n­íc nghÌo, l¹c hËu nªn rÊt cÇn c¶ ba ®iÒu kiÖn trªn

* GV kÕt luËn vÒ hîp t¸c vµ lîi Ých cña hîp t¸c, ®Æc biÖt lµ trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò toµn cÇu.                                  

? Nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt trong hîp t¸c cña VN víi c¸c n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ?

? H·y lÊy VD vÒ sù hîp t¸c trong gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khu vùc ë mét sè khu vùc trªn thÕ giíi hiÖn nay ?

- VÊn ®Ò TriÒu Tiªn, chèng khñng bè, biÓn ®«ng...

( n­íc ta ®­îc sù ñng hé cña quèc tÕ vµ c¸c n­íc trong khu vùc ®· gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò biÓn ®«ng)

? §¶ng vµ Nhµ n­íc ta hîp t¸c trªn nguyªn t¾c nµo ?

 

 

 

? Em sÏ rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c ntn ?

-HS tr¶ lêi, Gv liÖt kª trªn b¶ng.

* GV kÕt luËn .

      H§ 4

HS ®äc yªu cÇu cña BT.

HS suy nghÜ vµ tù liªn hÖ , tr¶ lêi

GV tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã tinh thÇn hîp t¸c tèt vµ nh¾c nhë c¸c em kh¸c cïng häc tËp b¹n.

 

I. §Æt vÊn ®Ò :

 

  C©u 1: ViÖt Nam tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ trªn c¸c lÜnh vùc: th­¬ng m¹i, y tÕ, l­¬ng thùcvµ n«ng nghiÖp, gi¸o dôc ,khoa häc quü nhi ®ång. §ã lµ sù hîp t¸c toµn diÖnthóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.

  C©u 2:Trung t­íng Ph¹m Tu©n lµ ng­êi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô víi sù gióp ®ì cña Liªn X« cò.

  C©u 3: Bøc ¶nh cÇu Mü ThuËn lµ  biÓu t­îng sù hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam víi ¤xtr©ylia vÒ lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i.

  C©u 4: C¸c b¸c sÜ ViÖt Nam vµ Mü phÉu thuËt nô c­êi’’cho trÎ em ViÖt Nam , thÓ hiÖn sù hîp t¸c vÒ y tÕ vµ nh©n ®¹o .

HS tù béc lé

 

II. Néi dung bµi häc

  1. ThÕ nµo lµ hîp t¸c ?

    - Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, giup ®ì, hæ trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, lÜnh vùc nµo ®ã v× lîi Ých chung.

   - Nguyªn t¾c hîp t¸c:

    + Dùa trªn c¬ së b×nh ®¼ng.

    + Hai bªn cïng cã lîi.

    + Kh«ng h¹i ®Õn lîi Ých ng­êi kh¸c.

 

 

 

 

 

2. Lîi Ých ý nghÜa cña hîp t¸c.

  - Hîp t¸c quèc tÕ ®Ó cïng nhau gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cã tÝnh toµn cÇu.

  - Gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n­íc nghÌo ph¸t triÓn.

  - §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu hoµ b×nh cho toµn nh©n lo¹i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hîp t¸c quèc tÕ lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ tÊt yÕu.

 

 

3. Nguyªn t¾c hîp t¸c cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta.

  Lu«n coi träng t¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi theo nguyªn t¾c ®éc lËp chñ quyÒn kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau,,,

4 . HS rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c ntn ?

 

III. Bµi tËp

BT2,3

 

              4. Cuûng coá:

                     - Hôïp taùc, yù nghóa cuûa hôïp taùc?

              5. H­íng dÉn häc bµi.

                     - X©y dùng kÕ ho¹ch hîp t¸c vµ thùc hiÖn.

                    - ChuÈn bÞ bµi : KÕ thõa vµ ph¸t  huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

                                                 ------------------------------------------------------------

TiÕt 7                                                       Ngµy so¹n : 15/9/2015

KÕ thõa vµ ph¸t huy

truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc

A. Môc tiªu cÇn ®¹t 

   1. VÒ kiÕn thøc :

     -  HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ mét sè truyÒn thèngtiªu biÓu tèt ®Ñp cña DT ViÖt Nam

     - ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa, ph¸t huy truÒn thèng d©n téc.

     - Bæn phËn cña c«ng d©n – HS ®èi víi viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

   2. VÒ kÜ n¨ng 

    - BiÕt ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp víi phong tôc tËp qu¸n , thãi quen l¹c hËu cÇn xo¸ bá.

     - Cã kÜ n¨ng p. tÝch , ®gi¸ nh÷ng quan niÖm, th¸i ®é, c¸ch øng xö kh¸c nhau liªn quan ®Õn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng.

     - TÝch cùc häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn , b¶o vÖ truyÒn thèng DT.
  3. VÒ th¸i ®é :

    - Cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ, gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

     - BiÕt phª ph¸n nh÷ng th¸i ®é vµ viÖc lµm thiÕu t«n träng , phñ ®Þnh hoÆc xa rêi truyÒn thèng DT.

     - Cã viÖc lµm cô thÓ ®Ó gi÷ g×n vµ p.  huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc

B. ChuÈn bÞ

   1. Gi¸o viªn : -So¹n bµi ; c¸c h×nh ¶nh minh ho¹  vµ c©u chuyÖn, c©u ca dao phï hîp ND bµi häc.

   2. Häc sinh : C.bÞ bµi ; s­u tÇm mét sè bµi viÕt, tranh ¶nh phï hîp ND bµi häc.

C. Ph­¬ng ph¸p :

   TL nhãm, ®iÒu tra thùc tiÔn,sö dông phèi hîp c¸c h×nh thøc lµm viÖc c¸ nh©n , nhãm.

D. TiÕn tr×nh lªn líp.

1. æn ®Þnh líp

2. KiÓm tra bµi cò

                  ? Nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y thÓ hiÖn tinh thÇn hîp t¸c cïng ph¸t triÓn ?

                          C¸c ho¹t ®éng h­ëng øng ngµy m«i tr­êng thÕ giíi.

                          Tham gia vÏ tranh b¶o vÖ m«i tr­êng.

                          §Çu t­ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn cho viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng.

                          §Çu t­ cña c¸c tæ chøc nc ngoµi cho v.®Ò n­íc s¹ch vµ m. tr­êng.

                          Giao l­u b¹n bÌ quèc tÕ, tham gia tr¹i hÌ.

                          Thi hïng biÖn vÒ c¸c vÊn ®Ò t­¬ng lai.

3. Bµi míi

H§ 1 : Giíi thiÖu bµi.

     §ªm ®· khuya, giê nµy ch¾c kh«ng cßn ai ®Õn chóc mõng c« gi¸o nh©n ngµy 20- 11. Nh­ng bçng cã tiÕng gâ cöa rôt rÌ. C« gi¸o Mai ra më cöa. Tr­íc m¾t c« lµ  ng­êi lÝnh r¾n rái, ®Çy nghÞ lùc, tay cÇm mét bã hoa. Sau khi ®· b×nh t©m trë l¹i, c« gi¸o nhËn ra em häc trß nghÞch ngîm ngµy x­a mµ ®· cã lÇn v« lÔ víi c«. Ng­êi lÝnh n¾m bµn tay c« gi¸o, n­íc m¾t r­ng r­ng víi mét nçi ©n hËn v× ch­a cã dÞp xin c« tha thø…

? C©u chuyÖn trªn nãi vÌ ®øc tÝnh g× cña mg­êi lÝnh ?

? §øc tÝnh ®ã bhiÖn truyÒn thèng ®¹o ®øc g× cña DT ?

GV : TruyÒn thèng nãi chung vµ truyÒn thèng ®¹o ®øc nãi riªng lµ gi¸ trÞ tinh thÇn v« gi¸ cña DT ta. §ã lµ néi dung bµi häc h«m nay.

H§ 2

* GV chia HS TL theo 3 nhãm vÒ hai c©u chuþªn ë I .

Nhãm 1 :

? Lßng yªu n­íc cña d©n téc ta thÓ hiÖn ntn qua lêi B¸c Hå?

? T×nh c¶m vµ viÖc lµm trªn lµ bhiÖn cña truyÒn thèng g× ?

 Nhãm 2 :

? Cô Chu V¨n An lµ ng­êi ntn ?

 

 

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c­  xö cña häc trß cò víi thÇy gi¸o CVA ? C¸ch c­ xö ®ã biÓu hiÖn truyÒn thèng g× ?

Nhãm 3 :

? Qua hai c©u chuyÖn trªn , em cã suy nghÜ g× ? §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi

              C¶ líp trao ®æi, bæ sung.

             GV nhËn xÐt, kÕt luËn.

DT VN cã truyÒn thèng  l©u ®êi víi mÊy ngh×n n¨m v¨n hiÕn. Chóng ta cã quyÒn tù hµo vÒ bÒ dµy ls cña truyÒn thèng DT.

3. T×m hiÓu néi dung bµi häc

? TruyÒn thèng lµ g× ?

 

 

 

? Em h·y kÓ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp  cña DT VN mµ em biÕt vµ nªu mét sè bhiÖn cña truyÒn thèng  ®ã ?

HS tr×nh bµy kq th¶o luËn cña nhãm m×nh.

                 H§ 3 : ThÕ nµo lµ kÕ thõa vµ p. huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña DT.

GV chia HS thµnh nhiÒu nhãm nhá, TL BT 1/ SGK.

C¸c nhãm tr×nh bµy kq TL, c¶ líp bæ sung, trao ®æi.

                H§ 4 : HS tr×nh bµy nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca cña qh m×nh vµ cña mäi miÒn ®Êt n­íc.

- HS tr×nh bµy tr­íc líp

- C¶ líp trao ®æi vÒ suy nghÜ vµ c¶m nhËn cña m×nh qua nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca ®ã.

(VÎ ®Ñp qh, TY ®Êt n­íc, lßng tù hµo…)

I. §Æt vÊn ®Ò

 1. B¸c Hå nãi vÒ lßng yªu n­íc cña d©n téc ta.

 

 

 

  - TruyÒn thèng yªu n­íc .

 

 

 

2. ChuyÖn vÒ mét ng­êi thÇy.

  - Cô Chu V¨n An lµ nhµ gi¸o næi tiÕng ®êi TrÇn, ®µo t¹o nhiÒu nh©n tµi cho ®Êt n­íc.

  - Häc trß cò cña cô tuy lµm quan to kÝnh cÈn, lÔ phÐp , khiªm tèn , kÝnh träng thÇy gi¸o cò cña m×nh  T«n s­ träng ®¹o.

 

* Lßng yªu n­íc lµ truyÒn thèng quý b¸u cßn gi÷ m·i ®Õn ngµy nay.

* BiÕt ¬n, kÝnh träng thÇy c« dï m×nh lµ ai, ®ã lµ truyÒn thèng T«n s­ träng ®¹o cña DT ta. §ång thêi ph¶i tù thÊy m×nh cÇn ph¶i rÌn luyÖn nh÷ng ®øc tÝnh nh­ häc trß cña cô CVA.

 

II. Néi dung bµi häc

  1.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc : lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn h×nh thµnh trong qtr×nh ls l©u dµi cña d©n téc, ®­îc truyÒn tõ thÖ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c.

   2. D©n téc VN cã nhiÒu truyÒn thèng tèt ®Ñp / SGK- 25

 

 

III. LuyÖn tËp

BT 1

 

- ý ®óng : a, c, e, h, i, l.

§ã lµ nh÷ng th¸i ®é vµ viÖc lµm thÓ hiÖn sù tÝch cùc t×m hiÓu, tuyªn truyÒn vµ thùc hiÖn theo c¸c chuÈn mùc gi¸ trÞ truyÒn thèng.

                                       

            4. Cñng cè :

                                     ? TruyÒn thèng lµ g× ? thÕ nµo lµ kÕ thõa truyÒn thèng DT ?

           5. H­íng dÉn häc

                     - Häc thuéc nd bµi häc

                   - T×m hiÓu nguån gèc vµ ý nghÜa mét sè truyÒn thèng tèt ®Ñp ë quª em: nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi truyÒn thèng .

                     - ¤n l¹i c¸c bµi häc giêi sau kiÓm tra 1 tiÕt

                                        ----------------------------------------------------------------

TiÕt 8                                                             Ngµy so¹n: 15/ 9/2015

KÕ thõa vµ ph¸t huy

truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc

A. Môc tiªu cÇn ®¹t:    Häc xong bµi nµy HS cÇn ®¹t ®­îc:

    1. KiÕn thøc

      - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ mét sè truyÒn thèng tèt tiªu biÓu cña d©n téc ViÖt Nam .

      - ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc.

      - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, HS ®èi víi sù kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

2. KÜ n¨ng

     BiÕt ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc víi phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen l¹c hËu cÇn xo¸ bá.

    Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng quan niÖm, th¸i ®é, c¸ch øng xö kh¸c nhau liªn quan ®Õn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng.

     TÝch cùc häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng truyÒn thèng, b¶o vÖ truyÒn thèng cña d©n téc .

3. Th¸i ®é 

    Cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ, gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc .

    BiÕt phª ph¸n ®èi víi nh÷ng th¸i ®é vµ viÖc lµm thiÕu t«n träng hoÆc xa rêi truyÒn thèng d©n téc.

    Cã nh÷ng viÖc lµm cô thÓ ®Ó gi÷ g×n, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc .

B. ChuÈn bÞ

    1. Gi¸o viªn : -So¹n bµi ; c¸c h×nh ¶nh minh ho¹  vµ c©u chuyÖn, c©u ca dao phï hîp ND bµi häc.

    2. Häc sinh : Chuẩn bÞ bµi ; s­u tÇm mét sè bµi viÕt, tranh ¶nh phï hîp ND bµi häc.

C. Ph­¬ng ph¸p :

TL nhãm, ®iÒu tra thùc tiÔn,sö dông phèi hîp c¸c h×nh thøc lµm viÖc c¸ nh©n , nhãm.

D. TiÕn tr×nh lªn líp.

    1. æn ®Þnh líp

    2. KiÓm tra bµi cò

Bµi 1 : Nh÷ng th¸i ®é vµ hµnh vi  nµo sau ®©y thÓ hiÖn sù kÕ thõa vµ p. huy truyÒn thèng DT ?

1. ThÝch trang phôc truyÒn thèng VN.

2. Yªu thÝch NT truyÒn thèng DT.

3. T×m hiÓu VH d©n gian.

4. Tham gia h® ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.

5. Theo mÑ ®i xem bãi.

6.ThÝch nghe nh¹c cæ ®iÓn.

7. QuÇn bã, ¸o chÏn, tãc nhuém vµng

Bµi 2 : Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ truyÒn thèng dân tộc ?

1. Uèng n­íc nhí nguån.

2. T«n s­ träng ®¹o.

3.C¶ bÌ h¬n c©y nøa.

4. Nu«i lîn ¨n c¬m n»m, nu«i t»m ¨n c¬m ®øng.

5. Lêi chµo cao h¬n m©m cç.

6. Con chim cã tæ, con ng­êi cã t«ng.

7. B¾t giÆc ph¶i cã gan, chèng thuyÒn ph¶i cã søc.

 

 3. Bµi míi                               H§ 1 : Giíi thiÖu bµi

DT ta cã biÕt bao truyÒn thèng tèt ®Ñp. VÇy mçi chóng ta cÇn lµm g× víi nh÷ng truyÒn thèng Êy ? C¸c em sÏ t×m hiÓu tiÕp trong bµi häc nµy.

 

H§2 : T×m hiÓu ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc

* HS chia thµnh tõng nhãm TL bµi tËp 3 trong SGK

* C¸c nhãm tr×nh bµy kq TL. C¶ líp trao ®æi bæ sung.

§¸p ¸n ®óng : a, b, c, e

- Tuy nhiªn , chóng ta cÇn hiÓu râ truyÒn thèng tèt ®Ñp vÉn cã  nh÷ng yÕu tè tiªu cùc, nh­ h¹t s¹n trong ®ã.

? H·y nªu mét vµi truyÒn thèng, thãi quen, lèi sèng tiªu cùc mµ em biÕt ?

- TËp qu¸n l¹c hËu

- NÕp nghÜ, lèi sèng tuú tiÖn, coi th­êng ph¸p luËt.

- T­ t­ëng ®Þa ph­¬ng hÑp hßi.

- Tôc lÖ ma chay, c­íi xin, mª tÝn…l·ng phÝ .

? Em hiÓu thÕ nµo lµ phong tôc, hñ tôc ?

- Phong tôc : Nh÷ng ytè truyÒn thèng thÓ hiÖn sù lµnh m¹nh vµ lµ phÇn chñ yÕu.

- Hñ tôc : truyÒn thèng kh«ng tèt, kh«ng ph¶i lµ chñ yÕu: ¨n c­íi nhiÒu ngµy

* C¶ líp trao ®æi vµ nªu t¸c h¹i cña hñ tôc vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p nh»m b¶o vÒ , gi÷ g×n truyÒn thèng phong tôc tèt ®Ñp vµ xo¸ bá  tËp tôc l¹c hËu.

3 : HS t×m hiÓu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn .

? Chóng ta cÇn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng DT ?

* HS tù do tr¶ lêi, Gv liÖt kª ý kiÕn lªn b¶ng.

* Gv h­íng dÉn HS lùa chän ý ®óng vµ liªn hÖ thùc tÕ c¸ nh©n vµ tËp thÓ.

H§ 4 : LuyÖn tËp 

? TruyÒn thèng Uèng n­íc nhí nguån ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ ntn trong gia ®×nh , lµng x·, ®Þa ph­¬ng em ?

- Trong nhµ ai cóng cã b¸t h­¬ng thê cóng tæ tiªn, mçi lµng ®Òu cã ®×nh thê  Thµnh hoµng lËp ra lµng x· ; c¸c nhµ thê hä ; ®Òn miÕu- thê ng­êi cã c«ng víi n­íc, ng­êi lËp nªn nghÒ truyÒn thèng …

3. ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc.

- TruyÒn thèng DT lµ v« cïng q gi¸, gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña DT vµ mçi c¸ nh©n .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta.

- B¶o vÒ, kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp  cña DT  ®Ó gãp phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c DT VN.

- Tù hµo truyÒn thèng DT, lªn ¸n vµ ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi lµm tæn h¹i ®Õn truyÒn thèng DT.

 

 

 

 

                  4. Cñng cè :

- Lêi nãi ®Çu cña HiÕn ph¸p n­íc ta (1992) cã ghi : Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m ls, ND VN lao ®éng cÇn cï, s¸ng t¹o, c/® anh dòng ®Ó dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, ®· hun ®óc nªn truyÒn thèng ®oµn kÕt, nh©n nghÜa, kiªn c­êng, bÊt khuÊt cña DT vµ x©y dùng nªn nÒn v¨n hiÕn VN .  

? Em cã biÕt c©u chuyÖn dg : Bã ®òa ? H·y kÓ l¹i vµ pt ý nghÜa cña c©u chuyÖn ®ã ?

                  5. H­íng dÉn H§ nèi tiÕp           

                                - Lµm bµi tËp 5.

                                - S­u tÇm nh÷ng t¸c phÈm hay viÕt vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc.

                               - ChuÈn bÞ bµi : N¨ng ®éng s¸ng t¹o.

 

 

 

 

TiÕt 9                                                         Ngµy so¹n: 29/10/2015

 

KIÓM TRA VIÕT

I. Môc tiªu kiểm tra

  1.KiÕn thøc:

   - HÖ thèng, kh¾c s©u c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc c¬ b¶n ë c¸c néi dung ®· häc

   - VËn dông, liªn hÖ vµo cuéc sèng thùc tiÔn hµng ngµy

   - Ph¸t hiÖn nh÷ng phÇn HS ch­a n¾m v÷ng ®Ó cã h­íng bæ sung, ñieàu chænh phöông phaùp giaûng daïy cho phuø hôïp

2. KÜ n¨ng:

   - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi tr¾c nghiÖm, tù luËn, liªn hÖ thùc tÕ

3. Th¸i ®é:

   - Nghiªm tóc, kh¸ch quan

II/ Hình thức kiểm tra

  - Kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ 3/7

II. §Ò bµi

   I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3 ®iÓm)

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®Çu ý tr¶ lêi  mµ em cho lµ ®óng.

C©u 1: (0,25 ®iÓm).  Em t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo d­íi ®©y nãi vÒ chÝ c«ng v« t­:

  A. ChØ cã nh÷ng ng­êi cã chøc, cã quyÒn míi cÇn ph¶i chÝ c«ng v«  t­.

  B. Ng­êi sèng chÝ c«ng v« t­ chØ thiÖt cho m×nh.

  C. Häc sinh cßn nhá kh«ng cÇn ph¶i rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.

  D. ChÝ c«ng v« t­  thÓ hiÖn ë c¶ lêi nãi vµ viÖc lµm...

C©u 2: (0,25 ®iÓm). Nh÷ng viÖc lµm nµo d­íi ®©y thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ:

  A. Líp 9A bÇu líp tr­ëng nh­ng c¸c b¹n kh«ng ®­îc tham gia mµ d­íi sù chØ ®¹o cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm.

  B. Trong mét trËn ®Êu bãng, c¸c cÇu thñ x« x¸t víi nhau trªn s©n cá, kh«ng tu©n theo quyÕt ®Þnh cña träng tµi.

  C. Nhµ tr­êng tæ chøc cho häc sinh häc tËp néi quy cña tr­êng, häc sinh ®­îc th¶o luËn vµ thèng nhÊt thùc hiÖn néi quy.

  D. Trong gia ®×nh tÊt c¶ ph¶i tu©n theo sù chØ ®¹o cña bè, kh«ng ai ®­îc cã ý kiÕn riªng bao giê.

C©u 3: (0,25 ®iÓm).  Hµnh vi nµo sau ®©y thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

  A. Là lớp trưởng, An thường bỏ qua những khuyết điểm cho nghững bạn chơi thân với mình.

  B. Là cán bộ, ông B cho rằng chỉ đề bạt những người luôn ủng hộ và bảo vệ ông trong mọi việc.

  C. Bạn H không muốn tham gia các hoạt động của trường, lớp vì sợ mất thời gian.

  D. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, bạn M cho rằng chỉ nên bình xét những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.

C©u 4: (0,25 ®iÓm). ViÖc lµm nµo d­íi ®©y thể hiện tình hữu nghị giữu các dân tộc trên thế giới

  A. Thiếu lịch sự với người nước ngoài             B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.

  C. Giao lưu với thanh thiếu niên quốc tế          D. Lu«n b¾t mäi ng­êi lµm theo ý cña m×nh.

C©u 5: (1 ®iÓm). H·y ®iÒn nh÷ng côm tõ cho sẵn vµo chç (….) sao cho thÝch hîp: ( 1. Bạo lực, 2. Xung đột, 3. chiến tranh, 4. tôn trọng – bình đẳng, 5. Tôn trọng – thân thiện, 6. giữa con người với con người, 7. thế giới, 8. toàn nhân loại)

   Hoµ b×nh lµ t×nh tr¹ng kh«ng cã (1)…………………………………. hay xung ®ét vò trang; lµ mèi quan hÖ hiÓu biÕt (2)………………………………….. vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, d©n téc, gi÷a (3)…………………………………… lµ kh¸t väng cña(4)…………………………….

C©u 6: (1 ®iÓm). H·y nèi c¸c hµnh vi ë cét A víi c¸c chñ ®Ò ë cét B sao cho phï hîp.

A. C¸c hµnh vi

B. Chñ ®Ò

Nèi

A. Lµ líp tr­ëng Qu©n kh«ng bá qua khuyÕt ®iÓm b¹n m×nh.

B. Anh T©n lu«n biÕt tù lµm chñ mäi hµnh ®éng vµ suy nghÜ cña m×nh.

C. H»ng lu«n t«n träng b¹n bÌ, l¾ng nghe vµ ®èi xö th©n thiÖn víi mäi ng­êi.

D. ThÇy chñ nhiÖm giao cho Hïng ®iÒu khiÓn buæi sinh ho¹t cuèi tuÇn mäi ng­êi ®· tÝch cùc ph¸t biÓu.

§. B¹n Lan cã th¸i ®é thiÕu lÞch sù víi ng­êi n­íc ngoµi.

1. Tù chñ

2 Yªu hoµ b×nh

3. ChÝ c«ng v« t­

 

4. D©n chñ vµ kØ luËt

.….+…..

.….+…..

.….+…..

.….+…..

.….+…..

II. PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm).

C©u 1: (2 ®iÓm). Vì sao cần phải rèn luyện đức tính tự chủ? Cho ví dụ?

C©u 2: (2.5 ®iÓm). §Ó thÓ hiÖn lßng yªu hoµ b×nh häc sinh cÇn ph¶i lµm g× ? LÊy vÝ dô cô thÓ?

C©u 3: ( 2,5 đ)Thế nào là chí công vô tư? Vì sao phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?

V/ §¸p ¸n - BiÓu ®iÓm

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 3đ

Tõ c©u 1 ®Õn c©u 4: (Mỗi câu trả lời đúng được o,25đ).

C©u

1

2

3

4

§¸p ¸n

D

C

D

C

C©u 5: (1 ®iÓm). §iÒn vµo chç trèng ( Điền mỗi ý đúng được 0,25đ)

(1)  chiÕn tranh; (2) t«n träng b×nh ®¼ng;  (3) con ng­êi víi con ng­êi;  4) nh©n lo¹i.

C©u 6: Nối mỗi ý đúng được 0,25đ

     Nèi  A + 3   B + 1  C + 2  D + 4

Phaàn II/ Töï luaän 7đ

Caâu 1/ 2ñ

a/ Cần rèn luyện tính tự chủ vì: (1ñ)

  - Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hóa ( 0,7)

  - Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và thử thách, cám dỗ trong cuộc sống (0,75đ)

b/ Ví dụ: (0,25đ)

Ca dao có câu: “ Dù ai nói ngả….kiềng ba chân”

Câu 2. (2,5 ®iÓm) Để thể hiện lòng yêu hòa bình học sinh cần phải:

  - Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người (0,5đ)

  - Thiết lập mới quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới. (0.5®)

  - Tham gia các hoạt động vẽ tranh, đi bộ…bảo vệ hòa bình ( 0,5đ)

  - Tuyên truyền để mọi người cùng hiểu về tác hại của chiến tranh…(0,5đ).

  - HS lÊy vi dô cô thÓ (0.5®)

C©u 3: (2,5 ®iÓm)

  a. Chí công vô tư là: Phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân (1,5đ)

  b. Phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư vì:

   - Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng và xã hội (0,5đ)

   - Góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh(0,5)

            4. GV coi , thu vµ chÊm bµi.

                    NhËn xÐt vÒ giê KT.

            5. H­íng dÉn häc tËp :

                - Ghi nhí nh÷ng néi dung ®· häc.

                - ChuÈn bÞ chñ ®Ò Lao ®éng; bµi : N¨ng ®éng, s¸ng t¹o.

-----------------------------------------------------------------------------

TiÕt 10                                                            Ngµy so¹n : 1/ 10/2015

N¨ng ®éng , s¸ng t¹o

A. Môc tiªu cÇn ®¹t 

   1. VÒ kiÕn thøc 

     -  HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ v× sao cÇn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o

   2. VÒ kÜ n¨ng 

     - BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c vÒ nh÷ng bhiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng , s¸ng t¹o.

     - Cã ý thøc häc tËp nh÷ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi sèng xung quanh.
   3. VÒ th¸i ®é 

H×nh thµnh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ë bÊt k× ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng.

B. ChuÈn bÞ

   1. Gi¸o viªn : -So¹n bµi ; c¸c h×nh ¶nh minh ho¹  vµ c©u chuyÖn, c©u ca dao phï hîp ND bµi häc.

    2. Häc sinh : C.bÞ bµi ; s­u tÇm mét sè bµi viÕt, tranh ¶nh phï hîp ND bµi häc.

C. Ph­¬ng ph¸p :

   Gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i vµ nªu g­¬ng , TL nhãm

D. TiÕn tr×nh lªn líp.

      1. æn ®Þnh líp

      2. KiÓm tra bµi cò

? Nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷, danh ng«n sau nãi vÒ truyÒn thèng g× ?

 

Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n

Yªu n­íc

§¹o ®øc

Lao ®éng

§oµn kÕt

Lµm cho tá mÆt anh hïng

Giang s¬n ®Ó mÊt trong lßng sao ngu«i

 

   

 

 

 

V× n­íc quªn th©n v× d©n phôc vô

   

 

 

 

§Òu tay xoay viÖc

 

 

   

 

§oµn kÕt ,®oµn kÕt , ®¹i ®oµn kÕt

Thµnh c«ng, thµnh c«ng®¹i thµnh c«ng.

 

 

 

   

L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch

 

 

 

   

§ång cam céng khæ

 

 

 

   

Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n

 

   

 

 

T«n s­ träng ®¹o

 

   

 

 

     3. Bµi míi

                    H§ 1 : Giíi thiÖu bµi Anh n«ng d©n N.§. T©m ®· chÕ t¹o m¸y gÆt lóa cÇm tay mµ kh«ng hÒ häc qua mét tr­êng kÜ thuËt nµo. B¸c N. C. Lò kh«ng qua líp ®µo t¹o nµo mµ cã thÓ chuyÓn  c¶ mét c©y ®a, mét ng«i nhµ. B¸c ®c mÖnh danh lµ ThÇn ®Ìn. Nh÷ng viÖc lµm trªn thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? §Ó hiÓu râ vÒ ®øc tÝnh nµy, c¸c em t×m hiÓu bµi häc h«m nay                                          

H§ 2

* V gäi 2 hs ®äc 2 c©u chuyÖn trong sgk.

* Chia nhãm vµ Hs th¶o luËn, tr×nh bµy kq.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña £- ®i- x¬n vµ Lª Th¸i Hoµng ?

- viÖc lµm mang tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o.

? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn thÓ hiÖn tÝnh

n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña hä ?

? Theo em , nh÷ng viÖc lµm ®ã ®· ®em l¹i thµnh qu¶ g× cho £- ®i – x¬n vµ Lª Th¸i Hoµng ?

? Em häc tËp ®­îc g× qua viÖc lµm n¨ng ®éng s¸ng t¹o  cña hä ?

- Suy nghÜ t×m ra gi¶i ph¸p tèt .

- Kiªn tr× , chÞu khã, quyÕt t©m v­ît qua khã kh¨n.

* GV kÕt luËn, chuyÓn ý :

Sù thµnh c«ng cña mçi ng­êi lµ kq cña ®øc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. §øc tÝnh Êy thÓ hiÖn trong mäi lÜnh vùc cña ®/s. Chóng ta cÇn xÐt ®Õn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ hµnh vi thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong thùc tÕ.

3 : Liªn hÖ thùc tÕ ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng  biÓu hiÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o hoÆc thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o

* Ví: Trong häc tËp thÓ hiÖn ë ph­¬ng ph¸p häc tËp, say mª t×m tßi ®Ó ph¸t hiÖn c¸i míi kh«ng thỏa m·n víi nh÷ng ®iÒu ®· biÕt

* HS ly nh÷ng vÝ dô cô thÓ trong sinh ho¹t hµng ngµy.

* HS ph¸t biÓu vµ nªu lªn nhËn xÐt cña c¸c em

* GV kÓ mét mÈu chuyÖn ®Ó häc sinh thÊy ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o hoÆc thiÕu  n¨ng ®éng s¸ng t¶o trong tõng tr­êng hîp cô thÓ

? T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng  vµ thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña ®/s ?

* HS tr¶ lêi, GV liÖt kª lªn b¶ng theo mÉu sau :

                    N§ST                       Kh«ng N§ST

- Trong L§ : Chñ ®éng, gi¸m nghÜ gi¸m lµm ®Ó t×m ra c¸i míi, c¸i hay, c¸ch lµm míi…

- HT :

- Cuộc sèng :

* HS lµm Bt 1/sgk:- T¸n thµnh ý : b, ®, e, h.

? H·y giíi thiÖu mét g­¬ng tiªu biÓu vÒ s n¨ng ®éng s¸ng t¹o mµ em biÕt ?

? NhËn xÐt v ý nghÜa c¸c c©u chuyÖn võa ®­îc kÓ 

? Đức tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o b¾t nguån tõ ®©u ?

* Chiếc máy cắt sắn tự chế của anh Nghiêm Đức Thái, ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) mới đây làm xôn xao những người nông dân trong vùng. Chiếc máy giúp họ rút ngắn được 48 lần về thời gian và tiết kiệm 5 lần tiền công so với cắt thủ công.

* Lọt vào chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp”, cô nữ sinh Huế vừa bước qua tuổi 17 - Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã chiến thắng đối thủ lớn hơn mình 11 tuổi và được cấp vốn đầu tư 200 triệu đồng, trở thành người trẻ tuổi nhất dành được số vốn đầu tư cao nhất của chương trình.

* Võ Ngọc Phú với sản phẩm “Bẫy chuột thông minh”

 

Từng đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi cấp tỉnh lần thứ V (năm 2012) với sản phẩm “Bình xịt thuốc bằng lực ly tâm” được ứng dụng hiệu quả và tiết kiệm trong việc phun trừ sâu bệnh cho một số cây trồng chủ lực của tỉnh như tiêu, cà phê và các cây rau màu khác, năm nay Võ Ngọc Phú (học sinh Trường THCS Phước Bình, thị xã Phước Long) tiếp tục tham gia Cuộc thi và đoạt giải Nhì với chiếc “Bẫy chuột thông minh” do chính em sáng chế ra.

 

I. §Æt vÊn ®Ò

1. Nhµ b¸c häc £- ®i- x¬n.

  - NghÜ ra c¸ch ®Ó cøu sèng mÑ.

  - Trë thµnh nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i trªn thÕ giíi.

( ¤ng lµm viÖc 20g/ngµy; ®äc h¬n 10.000 cuèn s¸ch; suèt ®êi thùc hiÖn trªn 10.000 thÝ nghiÖm; Cèng hiÕn 1093 ph¸t minh cho nh©n lo¹i)

2. Lª Th¸i Hoµng mét hs n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.

  - Say mª häc tËp, nghiªn cøu t×m ra pp häc tèt h¬n.

  - §¹t huy ch­¬ng ®ång, vµng k× thi to¸n quèc tÕ lÇn thø 39- 40.

 

 

 

 

 

Mặc dù không nằm trên địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề từ những đợt lũ hàng năm nhưng ở Thái Bình, mỗi khi mùa mưa đến, lũ ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Lý luôn ở mức báo động. Xuất phát từ tình hình đó cùng với niềm đam mê khoa học kỹ thuật, em Nguyễn Ngọc Ðông, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Bắc Kiến Xương đã sáng tạo ra hệ thống báo lũ tự động. Sản phẩm của em vinh dự đạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ II năm 2014 - 2015, giải ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2014.

* Tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2014-2015 do Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức, cô giáo Khuất Thị Mai, Giáo viên dạy môn Địa Lý trường Trung học cơ sở Ba Trại (Ba Vì) đã chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm qua, cô chính là điểm sáng của giáo viên khu vực 7 xã miền núi và huyện Ba Vì trong công tác này nhiều năm học vừa qua. 

* ChuyÖn vÒ nhµ thiªn v¨n häc Galilª (1563- 1633)- ng­êi ý.

* Tr¹ng nguyªn L­¬ng ThÕ Vinh ®êi Lª Th¸nh T«ng.

* ChuyÖn vÒ §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p say mª t×m hiÓu kiÕn thøc CM, qu©n sù.

             4. Cñng cè 

                                   H·y kÓ vÒ tÊm g­¬ng v­ît khã trong tr­êng mµ em biÕt ?

             5. H­íng dÉn häc bµi 

                                            - T×m hiÓu nd phÇn bµi cßn l¹i.                                               

----------------------------------------------------------------------------

TiÕt 11                                         Ngày soạn: 1/ 10/2015

                N¨ng ®éng , s¸ng t¹o

A. Môc tiªu cÇn ®¹t 

   1. VÒ kiÕn thøc :

     -  HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ v× sao cÇn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o

   2. VÒ kÜ n¨ng 

   - BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c vÒ nh÷ng bhiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng , s¸ng t¹o.

   - Cã ý thøc häc tËp nh÷ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi sèng xung quanh.
3. VÒ th¸i ®é 

  H×nh thµnh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ë bÊt k× ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng.

B. ChuÈn bÞ

   1. Gi¸o viªn

     - So¹n bµi ; c¸c h×nh ¶nh minh ho¹  vµ c©u chuyÖn, c©u ca dao phï hîp ND bµi häc.

   2. Häc sinh

     C.bÞ bµi ; s­u tÇm mét sè bµi viÕt, tranh ¶nh phï hîp ND bµi häc.

C. Ph­¬ng ph¸p :

   Gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i vµ nªu g­¬ng , TL nhãm

D. TiÕn tr×nh lªn líp.

   1. æn ®Þnh líp

   2. KiÓm tra bµi cò :       HS lªn b¶ng lµm bt 2.

                     HS kh¸c nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸ vµ chuyÓn ý vµo bµi míi.

  3. Bµi míi

* GV tæ chøc HS th¶o luËn nhãm.

* Yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi c©u hái vµ tr¶ lêi.

 

? ThÕ nµo lµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ?

 

? BiÓu hiÖn cña n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ?

 

? N¨ng ®éng s¸ng t¹o cã ý nghÜa ntn trong thêi ®¹i ngµy nay ?

 

 * HS lµm BT 3.

T¸n thµnh ý : b, c.

* HS chuÈn bÞ ra giÊy, lªn b¶ng tr×nh bµy

* GV ph¸t lÖnh bµi tËp nhanh :

? C©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o?

- C¸i khã lã c¸i kh«n.

- Häc mét biÕt m­êi

- MiÖng nãi tay lµm

- H¸ miÖng chê sung

- Siªng lµm th× cã

- Siªng häc th× hay

 

II. Néi dung bµi häc

  1. §Þnh nghÜa

    - N¨ng ®éng lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm.

    - S¸ng t¹o lµ say mª n/c, t×m tßi ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ míi vÒ vËt chÊt, tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi, c¸ch gq míi.

  2. BiÓu hiÖn .

Say mª t×m tßi, ph¸t hiÖn vµ linh ho¹t xö lÝ c¸c t×nh huèng trong HT, L§ , cuéc sèng…

  3. ý nghÜa cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o.

   - Lµ p.chÊt cÇn thiÕt cña con ng­êi lao ®éng.

   - Gióp con ng­êi v­ît qua hoµn c¶nh, rót ng¾n thêi gian ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých mét c¸ch nhanh chãng vµ tèt ®Ñp.

   - ®Ó con ng­êi lµm nªn nh÷ng k× tÝch  vÎ vang, mang l¹i vinh dù cho b¶n th©n , gia ®×nh vµ x· héi.

  4. N¨ng ®éng s¸ng t¹o kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh rÌn luyÖn siªng n¨ng. tÝch cùc cña mçi ng­êi trong häc tËp , lao ®éng vµ cuéc sèng.

   - BiÕt v­ît qua khã kh¨n, thö th¸ch.

   - T×m ra c¸ch häc tèt nhÊt vµ tÝch cùc vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· biÕt vµo c/s.

III. LuyÖn tËp

BT 5, 6.

 4. Cñng cè 

   ? Trong häc tËp, c/s th­êng cã nh÷ng thãi quen xÊu nµo lµ biÓu hiÖn cña thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o ?

     - Thô ®éng nghe, l­êi suy nghÜ, nãi theo ng­êi kh¸c, häc vÑt,

     - ThiÕu bÒn bØ, dÔ lµm khã bá, b¾t ch­íc…

? S­u tÇm nh÷ng c©u tôc ng÷, danh ng«n vÒ ®øc tÝnh nµy ?

-         C¸i khã lã c¸i kh«n.

-         S¸ng t¹o lµ chøng chØ duy nhÊt cña thiªn tµi.(Ng¹n ng÷ Ph¸p)

-         Non cao còng cã ®g trÌo

                                  §­êng dÉu hiÓm nghÌo còng cã lèi ®i

  5. H­íng dÉn häc bµi:     - Häc thuéc nd bµi

                                             - ChuÈn bÞ bµi : Lµm viÖc cã chÊt l­îng…                           

TiÕt 12                                                    Ngµy so¹n: 5/ 10/2015

Lµm viÖc cã n¨ng suÊt,

chÊt l­îng, hiÖu qu¶

A. Môc tiªu cÇn ®¹t

  1. VÒ kiÕn thøc

    -  HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ v× sao cÇn ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o

  2. VÒ kÜ n¨ng

    - BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c vÒ nh÷ng bhiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.

    - Cã ý thøc häc tËp nh÷ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi sèng xung quanh.
   3. VÒ th¸i ®é

  H×nh thµnh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ë bÊt k× ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng.

B. ChuÈn bÞ

   1. Gi¸o viªn 

      -So¹n bµi ; c¸c h×nh ¶nh minh ho¹  vµ c©u chuyÖn, c©u ca dao phï hîp ND bµi häc.

   2. Häc sinh :

    C. bÞ bµi ; s­u tÇm mét sè bµi viÕt, tranh ¶nh phï hîp ND bµi häc.

C. Ph­¬ng ph¸p :

   Gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i vµ nªu g­¬ng , TL nhãm

D. TiÕn tr×nh lªn líp.

   1. æn ®Þnh líp

   2. KiÓm tra bµi cò 

      - Em hiÓu thÕ nµo lµ n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o ? Nªu VD:

      - Nã cã ý nghÜa ntn ®èi víi cuéc sèng chóng ta

        HS tr¶ lêi  GV nhËn xÐt cho ®iÓm :

         HS quan s¸t tõ ®ã GV vµo bµi míi :

   3. Bµi míi

Ho¹t ®éng 1. * HS ®äc phÇn §V§.

* Chia HS thµnh nhãm th¶o luËn vµ ph©n tÝch truyÖn ®äc-®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh

* C¶ líp nhËn xÐt bæ sung

1.Qua c©u truþªn trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng viÖc lµm cña gi¸o s­ Lª ThÕ Trung?

 

 

 

2. H·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá GS Lª ThÕ Trung lµ ng­êi lµm viÖc cã n¨ng  suÊt, chÊt l­îng,  hiÖu qu¶ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Theo em, thÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ ?

 

 

? §iÒu ®ã cã ý nghÜa g× trong cuéc sèng?

* GV tãm t¾t nh÷ng ý chÝnh ChiÕu lªn  b¶ng ®Ó

* GV cho HS xem phãng sù vÒ c¸ch lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ tõ ®ã t­¬ng tù HS lÊy VD

(Trong häc tËp hoÆc trong lao ®éng s¶n xuÊt ………:)

Ho¹t ®éng 3: Häc sinh ®äc néi dung bµi häc qua SGK

? ThÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng hiÖu qu¶?

 

? ý nghÜa cña viÖc lµm cã NS- CL- HQ?

- Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng c¸ nh©n, gia ®×nh vµ xÊ héi.

 

 

 

? Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n HS nãi riªng vµ cña mäi ng­êi nãi chung ®Ó lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng, hiÖu qu¶?

? Trong thùc tÕ cã nhiÒu biÓu hiÖn cña lµm viÖc cã NS- CL- HQ nh­ng còng kh«ng Ýt viÖc tr¸i ng­îc, h·y t×m VD cô thÓ trong mét sè lÜnh vùc cña ®/s?

- L§: Lµm bõa lµm Èu; ch¹y theo n¨ng só©t; lam hµng gi¶; sö dông thuèc trõ s©u ®éc h¹i…

- Häc tËp: ch¹y theo thµnh tÝch, häc vÑt…

- Gia ®×nh: û l¹i, b»ng lßng víi thùc t¹i; ®ua ®ßi, thÝch h­ëng thô; lµm giµu b»ng con ®­êng bÊt chÝnh…

* GV: MÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ ch¹y theo ®ång tiÒn, kh«ng quan t©m ®Õn quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng vµ nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc.

? T×m nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu vÒ L§ cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶?

Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn lµm bµi tËp SGK

 

* GV cho hs lµm bµi tËp theo nhãm

* C¸c nhãm nhËn xÐt-bæ sung

I/ §Æt vÊn ® Ò.

   1. Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung

 

 

 

  - ViÖc lµm cña GS Lª ThÕ Trung chøng tá «ng lµ mét nh­êi cã ý chÝ quyÕt t©m cao, søc lµm viÖc phi th­¬ng. ¤ng lu«n lu«n say mª t×m tßi, s¸ng t¹o vµ cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc

  - Tèt nghiÖp líp y t¸ «ng tù häc thªm ®Ó trë thµnh ng­êi ch÷a bÖnh b»ng thuèc nam giái.

 Say mª ngiªn cøu t×m tßi ®Ó trë thµnh mét phÉu thuËt viªn mæ b­íu cæ vµ Ba z¬ ®« giái

  Nghiªn cøu thµnh c«ng viÖc t×m da Õch thay thÕ da ng­êi trong ®iÒu trÞ báng vµ ®· hoµn thµnh  2 cuèn s¸ch vÒ báng ®Ó kÞp thêi ph¸t ®Õn c¸c ®¬n vÞ trong toµn quèc vµ cßn chÕ ra loµi thuèc trÞ báng mang tÓn B76 vµ h¬n 50 loµi thuèc kh¸c còng cã gi¸ trÞ ch÷a báng  ®¹t hiÖu qu¶ cao.

 2. NhËn xÐt

- Lµm viÖc cã  n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng trong thêi ®¹i ngÇy nay nã gãp phÇn n©ng cao cuéc s«ng mçi c¸c nh©n, mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi

- §iÒu ®ã ®ßi hái mçi ng­êi lao ®éng ph¶i tÝch cùc n©ng cao tay nghÒ  rÌn luyÖn søc khoÎ lao ®éng mét c¸ch tù gi¸c, cã kØ luËt vµ lu«n lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.

 

 

 

II. Néi dung bµi häc.

  1. Kh¸i niÖm

Lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng, hiÖu qu¶ lµ t¹o ra ®­îc nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ néi dung vµ h×nh thøc trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh.

  2. ý nghÜa:

   - Lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.

   - Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng c¸ nh©n, gia ®×nh vµ xÊ héi.

3. §Ó lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng, hiÖu qu¶

  - Mçi ng­êi lao ®éng ph¶i tÝch cùc n©ng cao tay nghÒ, rÌn luyÖn søc kháe.

  - Lao ®éng 1 c¸ch tù gi¸c, cã kØ luËt vµ lu«n n¨ng ®éng , s¸ng t¹o.

  - HS: t×m tßi s¸ng t¹o trong häc tËp, cã ý thøc tæ chøc kØ luËt tèt.

  - Cã lèi sèng lµnh m¹nh, v­ît qua mäi khã kh¨n, tr¸nh xa tÖ n¹n XH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LuyÖn tËp

BT1:

- Hµnh vi: c,®,e thÓ hiÖn lµm viÑc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶

- Hµnh vi:a, b, d kh«ng thÓ hiÖn viÖc lµm ®ã

Þ t©p 2:

- Lµm viÖc g× còng cÇn ph¶i cã ng suÊt chÊt l­îng v× ngµy nay x· héi chóng ta kh«ng chØ cÇn cã nhu cÇu vÒ sè l­îng, s¶n phÈm mµ cßn ®ßi hái ch©t l­îng cña nã nªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao ®ã chÝnh lµ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc

- NÕu lµm vÖc chØ cã n¨ng suÊt mµ kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l­îng, hiÖu qu¶ th× chóng ta cã thÓ g©y nh÷ng t¸c h¹i xÊu cho con ng­¬i, m«i tr­êng vµ x· héi.

  4. Cñng cè:

        GV: §­a ra bµi tËp t×nh huèng vÒ vÊn ®Ò: “nhanh, nhiÒu, tèt, rΔ

? 4 yÕu tè nµy thèng nhÊt hay m©u thuÉn víi nhau? Cã cÇn c¸c §K kh¸c ®Ó ®¹t yªu cÇu nh­: kÜ thuËt, c«ng nghÖ, m¸y mãc, ng.liÖu vµ tinh thÇn L§?

  GV kÕt luËn bµi: §Êt n­íc ta ®ang trong thêi k× ®æi míi, kiªn tr× theo con ®­êng CNXH. Lµm viÖc cã NS… lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn qträng ®Ó chóng ta thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®Ò ra. B¶n th©n mçi  HS cÇn cã th¸i ®é nghiªm tóc rÌn luyÖn tõ b©y giê, cô thÓ lµ trong häc tËp vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c cña ®/s.

   5. H­íng dÉn häc bµi.

      - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

      - §äc tr­íc néi dung bµi 10 bµi " LÝ t­ëng sèng cña thanh niªn '' HS t×m nh÷ng tÊm g­¬ng thanh niªn sèng cã lÝ t­ëng.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

TiÕt 13                                               Ngµy 8 / 11/ 2015

                                        Ngo¹i khãa

Lý t­ëng sèng cña thanh niªn

I. Môc tiªu bµi häc

  1. KiÕn thøc:  HS cÇn n¾m v÷ng

    - Lý t­ëng lµ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp cña mçi ng­êi vµ b¶n th©n.

    - Môc ®Ých sèng cñamçi ng­êi lµ nh­ thÕ nµo.

    - lÏ sèng cña hanh niªn hiÖn nay nãi chung …

    - ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn tèt lý t­ëng sèng..

  2. KÜ n¨ng:  

    - Cã kª ho¹ch thùc hiÖn lý t­ëng cho b¶n th©n.

    - BiÕt ®¸nh gi¸  hµnh vi, lèi sèng lµnh m¹nh hay ko.

    - PhÊn ®Êu häc tËp rÌn luyÖn, ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬, dù ®Þnh, kÕ ho¹ch c¸ nh©n

 3. Th¸i ®é: 

    - Cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­íc nh÷ng biÓu hÖn sèng cã lý t­ëng, biÕt phª ph¸n nh÷ng hiÖn t­îng sinh ho¹t thiÕu lµnh m¹nh..

    - BiÕt t«n träng, häc hái nh÷ng ng­êi sèng cã lý t­ëng

II. ChuÈn bÞ :

   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

   - Nh÷ng tÊm g­¬ng lao ®éng häc tËp thùc hiÖn lý t­ëng .

   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

   - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III.Ph­¬ng ph¸p:

               Trao ®æi, TL, diÔn ®µn

IV. TiÕn tr×nh lªn líp:

   1. æn ®Þnh líp

   2. KiÓm tra bµi cò 

   3. Bµi míi

    Ho¹t ®éng 1Giíi thiÖu bµi.

  Ta ®· qua tuæi th¬ b­íc vµo tuæi thanh niªn tõ 15 ®Õn 30. ®ã lµ tuæi kh¼ng ®Þnh tÝnh s¸ng t¹o, nu«i d­ìng nh÷ng ­íc m¬, hoµi b·o, kh¸t väng lµm viÖc lín, sèng s«i næi c¶ trong t×nh b¹n vµ t×nh yªu.

   §Ó hiÓu h¬n vÒ lý t­ëng sèng cña thanh niªn vµ HS , chóng ta nghiªn cøu bµi häc h«m nay..

Ho¹t ®éng cña thÇy - T

Néi dung

Ho¹t ®éng2. T×m hiÓu th«ng tin cña phÇn ®Æt vÊn ®Ò.

* GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm

  Gîi ý cho HS trao ®æi c¸c néi dung sau:

                        * Nhãm 1:

? Trong cuécc¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, thÕ hÖ trÎ cña chóng ta ®· lµm g× ®Ó , lý t­ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n ®ã lµ g×?

                        * Nhãm 2:

? H·y nªu mét vµi tÊm g­¬ng thanh niªn ViÖt Nam sèng cã Lý xt­ëng trong cuäc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc vµ trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa…

                          * Nhãm 3

? Trong thêi k× ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay, thanh niªn chóng ta ®· cã ®ãng gãp g×? Lý t­ëng sèng cña thanh niªn thêi ®¹i ngµy nay lµ g×?

     VD: NguyÔn ViÖt Hïng – häc tËp

  L©m Xu©n NhËt – c«ng nghÖ th«ng tin

  Bïi Quang Trung – Khoa häc kÜ thuËt

  NguyÔn V¨n DÇn – hi sinh ë biªn giíi.

                         * Nhãm 4:

? Suy nghÜ cña b¶n th©n em vÒ lý t­ëng sèng cña thanh niªn qua hai giai ®o¹n trªn.

? Em häc tËp ®­îc g×?

HS: ThÊy ®­îc tinh thÇn yªu n­íc, x¶ th©n v× ®éc lËp d©n téc.

Em thÊy r»ng viÖc lµm cã ý nghÜa ®ã lµ nhê thanh niªn thÕ hÖ tr­íc ®· x¸c ®Þnh ®óng lý t­ëng sèng cña m×nh

          Ho¹t ®éng 3

* GV cïng HS c¶ líp th¶o luËn.

? Nªu nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong lÞch sö vÒ lý t­ëng sèng mµ thanh niªn ®· chän vµ phÊn ®Êu.

* GV: Bæ sung : LiÖt sÜ c«ng an nh©n d©n NguyÔn V¨n Thinh ( Qu¶ng Ninh) ; LiÖt sÜ Lª Thanh ¸ (H¶i Phßng) ®· hi sinh v× sù b×nh yªn cña nh©n d©n.

B¸c Hå nãi: “C¶ cuéc ®êi t«i chØ cã 1 ham muèn, ham muèn tét bËc ….”

? S­u tÇm nh÷ng c©u nãi, lêi d¹y cña B¸c Hå víi thanh niªn ViÖt Nam.

- 6/1925 BHå lËp ra tæ chøc : Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn. – Trong th­ göi thanh niªn vµ nhi ®ång n¨m 1946 BHå viÕt: Mét n¨m b¾t ®Çu b»ng mïa xu©n….tuæi trÎ lµ mïa xu©n cña x· héi.

- LÔ kØ niÖm 35 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn “ §oµn thanh niªn lµ c¸nh tay ph¶i cña §¶ng..”

- B¸c khuyªn “ ko cãviÖc g× khã….QuyÕt chÝ còng lµm nªn”

? Lý t­ëng sèng cña thanh niªn lµ g×? T¹i sao em x¸c ®Þnh lý t­ëng nh­ vËy?

I. §Æt vÊn ®Ò.

 

- Trong cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc hÇu hÕt ë løa tuæi thanh niªn s½n sµng hi sinh v× ®Êt n­íc .

Lý t­ëng sèng cña hä lµ gi¶i phãng d©n téc.

- Trong thêi ®¹i ngµy nay, thanh niªn tÝch cùc tham gia, n¨ng ®éng s¸ng t¹o trªn c¸c lÜnh vùc x©y dung vµ b¶o vÖ tæ quèc.

 

 

Lý t­ëng cña hä lµ: d©n giµu n­íc m¹nh tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi.

 

Lý Tù Träng hy sinh khi 18 tuæi: “Con ®­êng cña thanh niªn chØ  cã thÓ lµ con ®­êng CM”

NguyÔn V¨n Trçi tr­íc khi bÞ giÆc xö b¾n cßn h« “ B¸c Hå mu«n n¨m”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liªn hÖ thùc tÕ vÒ lý t­ëng cña thanh niªn qua mçi thêi k× lÞch sö

 

     4. Cñng cè:

        GV: cho HS lµm 1 sè bµi tËp tr¾c nghiÖm trong s¸ch bµi tËp

        HS: Lµm bµi ®éc lËp vµ ph¸t biÓu.

       ? VËy theo em Lý t­ëng sèng cña thanh niªn ngµy nay lµ g×?

     5. DÆn dß:

         - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

        - §äc tr­íc néi dung bµi míi

---------------------------------------------------------------

TiÕt 14                                                      Ngµy 8/ 11/ 2015

Ngo¹i khãa

Lý t­ëng sèng cña thanh niªn

(TiÕp)

I. Môc tiªu bµi häc: 

    1. KiÕn thøc:  HS cÇn n¾m v÷ng

       - Lý t­ëng lµ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp cña mçi ng­êi vµ b¶n th©n.

       - Môc ®Ých sèng cñamçi ng­êi lµ nh­ thÕ nµo.

       - lÏ sèng cña hanh niªn hiÖn nay nãi chung …

       - ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn tèt lý t­ëng sèng..

    2. KÜ n¨ng:  

       - Cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn lý t­ëng cho b¶n th©n.

       - BiÕt ®¸nh gi¸  hµnh vi, lèi sèng lµnh m¹nh hay kh«ng.

       - PhÊn ®Êu häc tËp rÌn luyÖn, ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬, dù ®Þnh, kÕ ho¹ch c¸ nh©n

    3. Th¸i ®é: 

       - Cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­íc nh÷ng biÓu hÖn sèng cã lý t­ëng, biÕt phª ph¸n nh÷ng hiÖn t­îng sinh ho¹t thiÕu lµnh m¹nh..

      - BiÕt t«n träng, häc hái nh÷ng ng­êi sèng cã lý t­ëng

II. ChuÈn bÞ cña thÇy:

   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

   - Nh÷ng tÊm g­¬ng lao ®éng häc tËp thùc hiÖn lý t­ëng .

   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

   - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III.Ph­¬ng ph¸p:

               Trao ®æi, TL, diÔn ®µn

IV. TiÕn tr×nh lªn líp:

         1. æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè

         2. KiÓm tra bµi cò:

? H·y nªu nh÷ng tÊm g­¬ng thanh niªn VN sèng cã lý t­ëng vµ ®· phÊn ®Êu cho lÝ t­ëng ®ã.

Em häc ®­îc ®øc tÝnh g×?

                 HS: tr¶ lêi theo néi dung bµi häc.

                 GV: NhËn xÐt, cho ®iÓm.

         3. Bµi míi. Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi.

  Trong bøc th­ göi HS nh©n ngµy khai tr­êng (5/9/1945) Hå Chñ TÞch viÕt :   Non s«ng VN cã ®­îc vÎ vang hay kh«ng, d©n téc VN ……c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u 

? Häc tËp cã lµ 1 néi dung cña LÝ t­ëng hay kh«ng ?

 

Ho¹t ®éng cña thÇy - T

Néi dung

GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm.

HS: Th¶o luËn.

? Lý t­ëng sèng lµ g×?

 

 

? BiÓu hiÖn cña LÝ t­ëng sèng

HS: Th¶o luËn

 

 

 

 

? ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh LÝ t­ëng sèng?

HS: Th¶o luËn tr¶ lêi

? Lý t­ëng sèng cña thanh niªn ngµy nay?

?  HS ph¶i rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo?

 HS: c¸c nhãm th¶o luËn

        cö ®¹i biÓu ®¹i diÖn tr×nh bµy.

        c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.

GV:Bæ sung vµ kÕt luËn néi dung chÝnh cña bµi.

  Trung thµnh víi lÝ t­ëng XHCN lµ ®ßi hái ®Æt ra nghiªm tóc ®èi víi thanh niªn, kÝnh träng, biÕt ¬n, häc tËp thÕ hÖ cha anh, chñ ®éng x©y dùng cho m×nh lÝ t­ëng sèng, cèng hiÕn cao nhÊt cho sù ph¸t triÓn cña XH.

Ho¹t ®éng 3

1. Nªu nh÷ng biÓu hiÖn sèng cã lÝ t­ëng vµ thiÕu lÝ t­ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.

HS: Tr¶ lêi

Sèng cã lý t­ëng:

+ V­ît khã trong häc tËp.

+ VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.

+ N¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng vÖc

+ PhÊn ®Êu lµm giµu ch©n chÝnh

+ §Êu tranh chèngc¸c hiÖn t­îng tiªu cùc.

………

Sèng thiÕu lÝ t­ëng.

+ Sèng û l¹i, thùc dông

+ Kh«ng cã hoµi b·o, ­íc m¬

+ Sèng v× tiÒn tµi, danh väng.

+ ¨n ch¬i cê b¹c.

+ Sèng thê ¬ víi mäi ng­êi.

2. ý kiÕn  cña em vÒ c¸c t×nh huèng:

- B¹n Nam tÝch cùc tham gia diÔn ®µn chñ ®Ò: “ LÝ t­ëng cña thanh niªn HS ngµy nay”

- B¹n Th¾ng cho r»ng HS líp 9 qu¸ nhá ®Ó bµn vÒ lÝ t­ëng

Ho¹t ®éng 4

? ¦íc m¬ cña em lµ g×?

Em sÏ lµm g× ®Ó ®¹t ­îc ­íc m¬ ®ã?

HS: tr¶ lêi trªn phiÕu,lªn b¶ng

GV: ®­a ®¸p ¸n ®óng…

II. Bµi häc

 1. Kh¸i niÖm:

   LÝ t­ëng sèng (lÏ sèng) lµ c¸i ®Ých cña cuéc sèng mµ mçi ng­êi kh¸t khao muèn ®¹t ®­îc.

  2. BiÓu hiÖn.

   Ng­êi cã lÝ t­ëng sèng lµ lu«n suy nghÜ hµnh ®éng kh«ng mÖt mái ®Ó thùc hiÖn lÝ t­ëng cña d©n téc, nh©n lo¹i, v× sù tiÕn bé cña b¶n th©n, XH; lu«n v­¬n tíi sù hoµn thiÖn b¶n th©n vÒ mäi mÆt, mong muèn cèng hiÕn trÝ tuÖ vµ søc lùc cho sù nghiÖp chung.

   3. ý nghÜa:

    - Ng­êi sèng cã lÝ t­ëng lu«n ®­îc mäi ng­êi t«n träng.

   4. LÝ t­ëng sèng cña thanh niªn ngµy nay.

    - X©y dùng n­íc VNd©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh.

- Thanh niªn HS ph¶i ra søc häc tËp rÌn luyÖn ®Ó cã ®ñ tri thøc, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn LÝ t­ëng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liªn hÖ thùc tÕ lÝ t­ëng sèng cña thanh niªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp

- ViÖc lµm ®óng: a,c,®,e,i,k

                  4. Cñng cè:

1. X¸c ®Þnh dóng vµ phÊn ®Êu cho lÝ t­ëng sÏ cã lîi g×?

2. ThiÕu lÝ t­ëng sèng hoÆc x¸c ®Þnh môc ®Ých kh«ng ®óng sÏ cã h¹i g×? (cho vÝ dô)

                  Hs suy nghÜ tr¶ lêi.  GV: NhËn xÐt cho ®iÓm

                  5. DÆn dß:

   - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

   - ChuÈn bÞ ND vÒ tÊm g­¬ng ®¹p ®øc Hå ChÝ Minh cho bµi ngo¹i khãa tiÕt sau.                                   

--------------------------------------------------------------------------

                      Tieát 15                                                Ngaøy so¹n: 10/11 / 2015

Thöïc haønh, ngoaïi khoaù veà kyõ naêng soáng

hoaëc löïa choïn nhöõng noäi dung lieân quan caùc baøi: 3,4,5,6

 

A. Muïc tieâu caàn ñaït

  - Qua giôø thöïc haønh, ngoaïi khoaù ñeå oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc

  - HS naém vöõng kieán thöùc vaø bieát vaän duïng noù vaøo thöïc tieãn cuoäc soáng ñaëc bieät laø aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy ôû gia ñình, nhaø tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäi

  - HS thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa moân hoïc vaø coù yù thöùc khi hoïc taäp

B. Chuaån bò.

  - Baøi taäp traéc nghieäm

  - Tö lieäu tham khaûo

C. Noäi dung phöông phaùp

  1. oån ñònh lôùp

  2. Baøi môùi

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi:

Cho hoïc sinh nhaéc laïi  teân nhöõng baøi hoïc. Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu moät trong caùc noäi dung ñoù ôû ñòa phöông

Hoaït ñoäng 2:

  - Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm caùc noäi dung, cöû ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhaän xeùt

   + Noäi dung 1: Daân chuû laø gì? Vaán ñeà daân chuû ôû ñòa phöông em ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? Cho ví duï baèng moät caâu chuyeän?

   + Noäi dung 2: Theá naøo laø keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc? Ñòa phöông em coù nhöõng truyeàn thoáng gì? Moïi ngöôøi vaø baûn thaân em coù thaùi ñoä nhö theá naoø tröôùc caùc truyeàn thoáng ñoù?

  - Yeâu caàu traû lôøi caùc noäi dung treân:

* Noäi dung 1:

 + Daân chuû laø moïi ngöôøi laøm chuû coâng vieäc, moïi ngöôøi ñöôïc bieát, ñöôïc cuøng tham gia, kieåm tra vaø giaùm saùt.

 + Hoïc sinh lieân heä ôû ñòa phöông nhö baàu cöû, tuyeån quaân söï...

* Noäi dung 2:

 + Baûo veä, keá thöøa, phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc ñeå goùp phaàn giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù Vieät Nam

 + Truyeàn thoáng ôû ñòa phöông nhö hieáu hoïc, uoáng nöôùc nhôù nguoàn...

Hoaït ñoäng 3: Hs giaûi quyeát tình huoáng:

Ñi baàu cöû ñaïi bieåu cuûa xaõ nhöng Lan laïi nhôø ngöôøi khaùc laøm thay mình

Vieát moät ñoaïn vaên ngaén neâu tình caûm cuûa mình vôùi queâ höông

Thi haùt daân ca ñòa phöông theo nhoùm

Hoaït ñoäng 4:  Luyeän taäp, cuûng coá

  - HS ñoïc truyeän , taøi lieäu lieân quan ñaõ söu taàm

  - Laøm baøi taäp traéc nghieäm:

Haønh vi naøo sau ñaây coù daân chuû:

  1.                          Baøn baïc goùp yù kieán xaây döïng taäp theå ñi leân
  2.                          Cöû tri ñoùng goùp yù kieán vôùi ñaïi bieåu Quoác hoäi
  3.                         Caùc hoä gia ñình tronh xoùm thoáng nhaát xaây döïng laøng vaên hoaù
  4.                         Taát caû caùc yù kieán treân

Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø

-                     Xem laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc vaø ñaõ ngoaïi khoaù

-                     Söu taàm caùc taøi lieäu lieân quan

--------------------------------------------------------------------

                                             

 

 

 

TiÕt 16                                         So¹n ngµy: 25 /11/2015

 

¤n tËp häc k× I

 

A. Môc tiªu:   Gióp HS

      - HiÓu thªm vÒ c¸c kh¸i niÖm vµ t¹i sao l¹i ph¶i cã nh÷ng ®øc tÝnh nh­ vËy

      - N¾m v÷ng ý nghÜa cña nã ®èi víi con ng­êi, x· héi

      - Bæn phËn cña c«ng d©n -HS ®èi víi mçi bµi häc

      - Cã ý thøc rÌn luyÖn b¶n th©n -b¶o vÖ d©n téc 

      - Lßng tù hµo vÒ d©n téc - vÒ c¸c truyÒn thèng quý gi¸ ®ã

B. ChuÈn bÞ :

      - SGK, SGV G§C líp 9

      - GiÊy khæ lín, bót d¹

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1:

Bµi cò : PhÇn nµy GV lång bµi míi

Bµi míi :GV ph¸t giÊy cho HS Yªu cÇu HS lµm theo c¸c c©u hái sau:

(Mçi nhãm lµm 4 c©u)

1. Em ®· ®­îc häc nh÷ng vÊn ®Ò nµo vÒ ®¹o ®øc trong ch­¬ng tr×nh kú 1 líp 9?

* GV cho HS thèng kª c¸c vÊn ®Ò ®· häc

2. Nh­ thÕ nµo lµ ng­êi cã chÝ c«ng v« t­ ?

3. §Ó cã ®­îc chÝ c«ng v« t­ chóng ta cÇn lµm g× ?

4. Theo em tÝnh tù chñ ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ?

5. V× sao con ng­êi cÇn ph¶i biÕt tù chñ?

6. Theo em t¹i sao d©n chñ l¹i ®i ®«i víi kØ luËt ? Nªu mét viÖc lµm thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt?

7. ThÕ nµo lµ hoµ b×nh ? B¶n th©n em cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh ? Nªu mét vµi biÓu hiÖn ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh chèng chiÕn tranh ë ®Þa ph­¬ng em.

8. Em hãy nªu mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn t×nh hu nghÞ víi b¹n bÌ vµ ng­êi n­íc ngoµi trong cuéc sèng hµng ngµy

9. Em ®· lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cö d©n téc ta ?

10. N¨ng ®éng ,s¸ng t¹o lµ g× ? Nªu ý nghÜa cña tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.

11. Ng­êi cã lÝ t­ëng sèng cao ®Ñp sÏ lµ ng­êi ntn? Cho vÝ dô.

12. Em ®· rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc nµo vÒ c¸c vÊn ®Ò ®ã

* LÇn l­ît GV cho hS tr¶ lêi - C¶ líp nhËn xÐt -GV bæ sung

* HS vÒ nhµ lµm tiÕp c¸c bµi cßn l¹i

C. H­íng dÈn häc ë nhµ :

-VÒ nhµ «n tËp tiÕp c¸c néi dung ®· häc ®Ó tiÕt sau lµm bµi kiÓm tra hÕt häc k× I

 

 

 

 

 

TiÕt 17                                                    So¹n ngµy: 30/11/2015

KiÓm tra häc k× I

A. Môc tiªu

  - Cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë häc k× I

  - RÌn luyÖn tÝnh tù gi¸c, trung thùc khi lµm bµi

  - Qua bµi kiÓm tra ®Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña HS mét c¸ch chÝnh x¸c .

B. ChuÈn bÞ :

Bµi kiÓm tra ,®¸nh m¸y

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc  

Ho¹t ®éng 1: GV nªu yªu cÇu cña tiÕt kiÓm tra cho HS hiÓu

Ho¹t ®éng 2: GV ph¸t ®Ò kiÓm tra cho HS vµ nh¾c nhë c¸c em chó ý tù gi¸c lµm bµi.

* §Ò.

I .Tr¾c nghiÖm: (2®) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng ®Çu tr­íc ®¸p ¸n ®óng.

  1. Nguyªn t¾c hîp t¸c cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta lµ:

     A. Dùa trªn c¬ së b×nh ®¼ng .

     B. Hai bªn cïng cã lîi.

     C. Kh«ng ph­¬ng h¹i ®Õn lîi Ých cña ng­êi kh¸c.

     D. C¶ 3 ý trªn ®Òu ®óng.

2. Hµnh vi nµo sau ®©y lµ biÓu hiÖn cña viÖc lµm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.

     A.ChØ nhÊt nhÊt lµm theo nh÷ng ®iÒu ng­êi kh¸c lµm.

     B. Lµm viÖc theo kiÓu giê nµy, viÖc kia.

     C. M¹nh d¹n d¸m nghÜ, d¸m lµm.

     D. Lu«n suy nghÜ, t×m tßi nh÷ng ®iÒu ch­a biÕt trong sèng.

     E. C¶ C,D ®óng.

 3. Ý nµo nãi ®óng nhÊt kh¸i niÖm lµm viÖc n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶.

    A. Lµ t¹o ra ®­îc nhiÒu s¶n phÈm cã gÝa trÞ cao vÒ c¶ néi dung vµ h×nh thøc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.

    B. Lµ tÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn søc khoÎ.

    C. Lµ gãp phÇn n©ng cao chÊt cuéc sèng.

    D. Lµ gãp phÇn x©y dùng x· héi tèt ®Ñp.

  4. C©u nµo sau ®©y cã nghÜa lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶.

     A. Ngµy lµm th¸ng ¨n, th¸ng lµm n¨m ¨n.

     B. ¡n thËt, lµm gi¶.

     C. ¡n kü, lµm dèi.

     D. ¡n nh­ thuyÒn trë m·, lµm nh­ ¶ ch¬i tr¨ng.

  5. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển?

    A. Trong giờ kiểm tra, Mai và Tuấn hợp tác cùng làm bài.

    B. Các bác sĩ Nga và Việt Nam phối hợp làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

    C. Một nhóm người liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại cán bộ kiểm lâm.

   D. Nhóm của Bình hợp tác với nhau để tẩy chay các bạn khác trong lớp.

6. Theo em,biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tình yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày ?

  A. Tôn trọng và lắng nghe người khác.

  B. Có thái độ thân thiện, vui vẻ với mọi người.

  C. Hay gây gổ, cãi vã với mọi người xung quanh. Có thái độ kì thị, phân biệt đối xử với người khác.

  D.  Thừa nhận và học hỏi những ưu điểm của người khác.

7. Hành vi nào dưới đây là thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật ?

  A. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biếu ý kiến xây dựng bài.

  B. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.

  C. Lớp trưởng tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

  D. Tranh nhau phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp/sinh hoạt Đội.  

8. Những câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự chủ ?

  A. Ăn có nhai, nói có nghĩ.

  B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

  C. Đừng ăn thoả đói, đừng nói thoả giận.

  D. Ăn chắc mặc bền.

II.Tù luËn(8®)

  C©u 1(3®) ThÕ nµo lµ truyÒn thèng d©n téc? KÓ tªn 4 truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc .

Em dù ®Þnh sÏ lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta?

 C©u 2(3®) Lý t­ëng sèng lµ g×? Ng­êi cã lý t­ëng sèng lµ ng­êi nh­ thÕ nµo? Lý t­ëng cña thanh niªn hiÖn nay lµ gi? H·y nªu Ýt nhÊt 3 biÓu hiÖn cña sèng cã lý t­ëng vµ sèng thiÕu lý t­ëng.

  C©u 3. (2 điểm) Tình huống

Tan học về, các bạn rủ Tiến vào quán chơi điện tử ăn tiền. Tiến không muốn nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai tiến là “quê” không biết ăn chơi sành điệu và “ki bo” khiến bạn ấy lúng túng...

a)     Tiến cần làm gì để thể hiện tính tự chủ?

b)    Cách ứng xử nào là phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này?

* §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm.

I.Tr¾c nghÞªm.(2®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,25 ®.

C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

§¸p ¸n

D

E

A

A

B

C

A

C

II.Tù luËn (8®).

 C©u 1(3®) HS tr¶ lêi ®­îc (nh­ trong sgk). Nãi ®­îc nh÷ng dù ®Þnh cña m×nh ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc.VÝ dô :

                    -   Häc tËp tèt, lao ®éng tèt; BiÕt nghe lêi «ng, bµ, cha, mÑ.

                    - V©ng lêi thÇy c«; Gióp ®ì ng­êi kh¸c...

 C©u 2(3®) Lý t­ëng vµ lý t­ëng sèng( nh­ trong sgk). Lý t­ëng cña thanh niªn hiÖn nay lµ häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi sèng cã Ých...Häc tËp theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh...

       BiÓu hiÖn sèng cã lý t­ëng:   + Sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch.

                                                      + TÝch cùc häc tËp, lao ®éng.

                                                      + Cã ý chÝ nghÞ lùc v­ît lªn hoµn c¶nh...

 

       Sèng kh«ng cã lý t­ëng:        +Sèng Ých kû.

                                                      +Sèng tù ti, û l¹i vµo ng­êi kh¸c.

                                                      + Sèng bu«ng th¶...

     Câu 3: (2 điểm)

*HS có thể có cách diễn đạt khác nhau nhưng cần nêu được các ý cơ bản sau:

a) Tiến phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sự tự tin(0,25 điểm)

b) Cách ứng xử phù hợp nhất dối với Tiến trong tình huống này là:

- Khéo léo nhưng kiên quyết từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền. (0,25 điểm)

- Giải thích cho các bạn hiểu

+ Chơi điện tử ăn tiền không phải là biểu hiện của sống sành điệu mà là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức vì đây chính là biểu hiện của tệ nạn đánh bạc. Do dó không chơi điện tử ăn tiền không phải là “quê” (0,5 điểm)

+ Tiến không chơi điện tử ăn tiền không phải là “ki bo” mà là không muốn lãng phí tiền của bố, mẹ vào trò chơi độc hại. (0,5 điểm)

+ Tiến nên chủ động rủ các bạn chơi một trò chơi lành mạnh khác. (0,5 điểm)

* Gi¸o viªn cho häc sinh lµm bµi          

   4- Cñng cè:

      - GV nh¾c nhë HS viÕt tªn líp.

      - §äc so¸t l¹i bµi.

      - Thu bµi ®óng giê.

   5- DÆn dß:

      - Xem l¹i bµi kiÓm tra trªn líp.

      - VÒ nhµ ®äc tr­­íc bµi míi: Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn...

                               --------------------------------------------------------------------                                                  

TiÕt 18                                       So¹n ngµy : 6 /12/2015

                    Thùc hµnh ngo¹i kho¸

vÒ lý t­ëng sèng cña thanh niªn,

vÒ truyÒn thèng cña d©n téc,

gia ®×nh dßng hä...

A . Môc tiªu

  - Th«ng qua tiÕt thùc hµnh nµy gióp HS n¾m ®­îc néi dung c¸c bµi ®· häc mét c¸ch s©u s¾c h¬n vµ còng tõ tiÕt häc nµy c¸c em vËn dung vµo thùc tÕ cña b¶n th©n

  - Cã ý thøc vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc

  - RÌn luyÖn ë c¸c em  nh÷ng ®øc tÝnh ®¸ng quý vÒ ®¹o ®øc ®Ó dÇn hoµn thiÖn b¶n th©n --ThÊy ®­îc nh÷ng tån tµi vµ nh÷ng ®iÒu ®¸ng tù hµo ë ®Þa ph­¬ng em

B . ChuÈn bÞ

  - Mét sè t­ liÖu vÒ g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt, vÒ nh÷ng tån t¹i ë ®Þa ph­¬ng

  - MÈu chuyÖn

  - GiÊy khæ lín, bót d¹

C . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

    1. æn ®Þnh tæ chøc

  2. Bµi cò (GV lång vµo bµi míi )

Nh­ vËy chóng ta ®· kÕt thóc phÇn ®¹o ®øc trong 13 tiÕt hoc song còng tõ ®©y gióp cho chóng ta cã thªm  vèn hiÓu biÕt vÒ x· héi vµ tù hµo vÒ nh÷ng g× mµ ®Þa ph­¬ng m×nh cã . PhÇn nµy bao gåm hai tiÕt cho nªn ë tiÕt nµy chóng ta sÏ t×m hiÓu c¸c truyÒn thèng ë ®Þa ph­¬ng em vµ tiÕt sau chóng ta sÏ ®i tham quan ë ®Òn

 3. Bµi míi

  * GV cho HS nh¾c l¹i xem  trong ch­¬ng tr×nh G-D-C-D líp 9 ë häc k× 1 c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng vÊn ®Ò nµo ?

Tõ ®ã em rót ra ®­îc ®iÒu g× cho b¶n th©n?

  * GV cho HS tr¶ lêi víi tinh thÇn cëi më ®Ó c¸c em tr¶ lêi mét c¸ch thËt nhÊt

  * GV ph¸t giÊy bót ®Ó c¸c nhãm ghi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh ®Ó d¸n lªn b¶ng.

? Em h·y cho biÕt ë ®Þa ph­¬ng em cã nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp nµo? Em sÏ lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã?

? VÊn ®Ò m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em cã g× ®¸ng quan t©m? Em sÏ lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em?

  * GV cho t×nh huèng yªu cÇu häc sinh gi¶i quyÕt.

   Trong líp em cã mét b¹n lõ¬i häc, hay nãi chuyÖn riªng trong giê häc. Cã mét lÇn bÞ thÇy gi¸o ph¹t em v× téi ®èt ph¸o, em xÊu hæ vµ bá häc. Em sÏ lµm g× ®Ó b¹n hiÓu ra lçi lÇm cña m×nh mµ trë l¹i líp häc.

Yªu cÇu:

-  C¸c em gi¶i quyÕt t×nh huèng trªn b»ng c¸ch ®ãng vai lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt phôc b¹n biÕt nhËn ra lçi cña m×nh vµ kh«ng bao giê t¸i ph¹m n÷a

- Vai diÔn ph¶i cã tÝnh thuyÕt phôc cao.

- Kh«ng cøng nh¾c, kh«ng lé liÔu, mµ ph¶i thùc.

* GV nhËn xÐt cho ®iÓm c¸c nhãm

Häc xong bµi nµy em rót ra ®iÒu g× bæ Ých cho b¶n th©n.

4. H­íng dÉn häc ë nhµ

  - VÒ nhµ viÕt b¶n thu ho¹ch h«m sau nép

  - ¤n l¹i bµi häc ®Ó tiÕt sau chóng ta «n tËp

  - ChuÈn bÞ Chñ ®Ò QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n häc k× II

  - Xem tr­íc bµi QuyÒn vµ nghÜa vô  cña c«ng d©n trong h«n nh©n

-----------------------------------------------------------------------

 

Häc k× II                                       So¹n ngµy: 28/12/2015

                               Chñ ®Ò              

QuyÒn vµ nghÜa vô

                                TiÕt 19      

QuyÒn vµ nghÜa vô

cña c«ng d©n trong h«n nh©n

I. Môc tiªu baøi hoïc

 1. KiÕn thøc:

   - HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm h«n nh©n vµ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é h«n nh©n ë ViÖt Nam.

   - C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc kÕt h«n, c¸c tr­êng hîp cÊm kÕt h«n

QuyÒn vµ nghÜa vô cña vî vµ chång

   - ý nghÜa cña viÖc cÇn n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng quyÒn nghÜa vô trong h«n nh©n cña c«ng d©n vµ t¸c h¹i cña viÖc kÕt h«n sím.

 2. KÜ n¨ng:

  - Ph©n biÖt ®­îc h«n nh©n hîp ph¸p vµ h«n nh©n bÊt hîp ph¸p. BiÕt c¸ch øng xö trong nh÷ng tr­êng hîp liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô vÒ h«n nh©n cña b¶n th©n.

  - Kh«ng vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ tuyªn truyÒn trong gia ®×nh, céng ®ång ®Ó mäi ng­êi cïng thùc hiÖn.

 3. Th¸i ®é:

  T«n träng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n, ñng hé nh÷ng viÖc lµm ®óng vµ ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong  h«n nh©n.

II. Kó naêng caàn ñaït

  - Kó naêng tö duy pheâ phaùn

  - Kó naêng trình baøy suy nghó

  - Kó naêng thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin

III. TiÕn tr×nh d¹y- häc

 1. æn ®Þnh líp

 2. KiÓm tra bµi cò

  - Thanh niªn gi÷ vai trß, vÞ trÝ nh­ thÕ nµo trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸?

 3. Bµi míi:      GV ®Æt vÊn ®Ò Ho¹t ®éng 1

Giíi thiÖu bµi.

   Ngµy 1/10 ë S¬n La ®· x¶y ra 1 vô tö vong, nguyªn nh©n lµ do cha mÑ cña c« g¸i ®· Ðp c« t¶o h«n víi mét ng­êi con trai ë b¶n kh¸c. Do m©u thuÉn víi cha mÑ, c« ®· tù s¸t v× ko muèn lËp gia ®×nh sím, ®ång thêi c« ®· viÕt th­ ®Ó l¹i cho gia ®×nh tr­íc khi tù vÉn, c« ®· nãi lªn ­íc m¬ cña thêi con g¸i vµ nh÷ng dù ®Þnh t­¬ng lai cña c«.

? Suy nghÜ cña c¸c em vÒ c¸i chÕt th­¬ng t©m cña c« ?

? Theo c¸c em c¸i chÕt ®ã tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ai ?

H§2.  H­íng dÉn hs t×m hiÓu phÇn §V§

* GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn.

* HS: chia líp thµnh 3 nhãm hoÆc th¶o luËn theo tæ.

* GV: cho HS ®äc c¸c th«ng tin trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò.

1. Nh÷ng sai lÇm cña T, M vµ H trong hai c©u truyÖn trªn?

* HS: th¶o luËn…….

? HËu qu¶ cña viÖc lµ sai lÇm cña M- T?

HËu  qu¶: T lµm viÖc vÊt v¶, buån phiÒn v× chång nªn gÇy yÕu.

- K bá nhµ ®i ch¬i ko quan t©m ®Õn vî con.

-  M sinh con ngoµi gi¸ thó vµ  vÊt v¶ ®Õn kiÖt søc ®Ó nu«i con.

- Cha mÑ M h¾t hñi, hµng xãm, b¹n bÌ chª c­êi

2. Em suy nghÜ g× vÒ t×nh yªu vµ h«n nh©n trong c¸c tr­êng hîp trªn?

3. Em thÊy cÇn rót ra bµi häc g×?

 

* HS: th¶o luËn tr¶ lêi…

GV: kÕt luËn phÇn th¶o luËn.

- ë líp 8 c¸c em ®· häc bµi “quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong gia ®×nh”

- Líp 9 ®· trang bÞ cho c¸c em nh÷ng quan niÖm, c¸ch øng xö ®óng ®¾n tr­íc vÊn ®Ò t×nh yªu vµ h«n nh©n ®ang ®Æt ra tr­íc c¸c em.

- Th¶o luËn quan niÖm ®óng ®¾n vÒ t×nh yªu vµ h«n nh©n.

* GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn c¶ líp.

* HS: c¶ líp trao ®æi.

?  Em hiÓu thÕ nµo lµ t×nh yªu ch©n chÝnh? Nã dùa trªn c¬ së g×?

? Nh÷ng sai tr¸i th­êng gÆp trong t×nh yªu?

- Th« lç, cÈu th¶ trong t×nh yªu.

- Vô lîi, Ých kØ.

- Yªu qu¸ sím.

- NhÇm t×nh b¹n víi t×nh yªu.

? H«n nh©n ®óng ph¸p luËt lµ nh­ thÕ nµo?

HS:…………

? ThÕ nµo lµ h«n nh©n tr¸i ph¸p luËt?

- V× tiÒn, dôc väng, bÞ Ðp buéc….

* GV: KÕt luËn: ®Þnh h­íng cho HS ë tuæi THCS vÒ t×nh yªu vµ h«n nh©n.

Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu néi dung bµi häc

* GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn.

* HS: th¶o luËn c¸c c©u hái sau:

? H«n nh©n lµ g×?

* GV: gi¶i thÝch tõ liªn kÕt ®Æc biÖt

 

I. §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

- T häc hÕt líp 10 ®· kÕt h«n.

- Bè mÑ T ham giÇu Ðp T lÊy chång mµ kh«ng  cã t×nh yªu.

- Chång T lµ 1 thanh niªn l­êi biÕng, ham ch¬i, r­îu chÌ.

- M lµ c« g¸i ®¶m ®ang hay lµm

- H lµ chµng trai thî méc yªu M.

- V× nÓ sî ng­êi yªu giËn, M quan hÖ vµ cã thai.

- H dao ®éng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm.

- Gia ®×nh H ph¶n ®èi kh«ng chÊp nhËn M

 

 

 

 

* Bµi häc cho b¶n th©n:

- X¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ cña m×nh hiÖn nay lµ HS THCS.

- Kh«ng yªu, lÊy chång qu¸ sím.

 

- Ph¶i cã t×nh yªu ch©n chÝnh vµ h«n nh©n ®óng ph¸p luËt quy ®Þnh.

 

 

 

 

*  C¬ së cña t×nh yªu ch©n chÝnh:

- Lµ sù quyÕn luyÕn cña hai ng­êi kh¸c giíi.

- Sù ®ång c¶m gi÷a hai ng­êi.

- Quan t©m s©u s¾c, ch©n thµnh tin cËy, t«n träng lÉn nhau.

- VÞ tha , nh©n ¸i, thñy chung.

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc.

 1. H«n nh©n lµ sù liªn kÕt ®Æc biÖt gi÷a 1 nam vµ 1 n÷ trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, tù nguyÖn ®­îc ph¸p luËt thõa nhËn nh»m chung sèng l©u dµi vµ x©y dùng 1 gia ®×nh hßa thuËn h¹nh phóc. T×nh yªu ch©n chÝnh lµ c¬ së quan träng cña h«n nh©n.

   4.Cñng cè:

     - Yªu cÇu 1 HS nh¾c l¹i c¸c ®iÒu liÖn ®Ó ®­îc kÕt h«n.

     - Em coù nhaän xeùt gì veà haäu quaû cuûa vieäc keát hoân sôùm?

   5. Hoaït ñoäng noái tieáp

    - T×m hiÓu ë ®Þa bµn em c­ tró cã nh÷ng tr­êng hîp nµo vi ph¹m luËt h«n nh©n? Hëu qu¶ nh­ thÕ nµo?

------------------------------------------------------------------------------

TiÕt 20                                               Ngµy so¹n: 28/12/2015

QuyÒn vµ nghÜa vô

cña c«ng d©n trong h«n nh©n.

I. Môc tiªu bµi häc 

  1. KiÕn thøc:

   - HS cÇn hiÓu h«n nh©n lµ g×? C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é h«n nh©n 1 vî, 1 chång. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc kÕt h«n, quyÒn vµ nghÜa vô cña vî vµ chång, ý nghÜa cña h«n nh©n ®óng ph¸p luËt.

  2. KÜ n¨ng:

   - Ph©n biÖt h«n nh©n ®óng ph¸p luËt vµ h«n nh©n tr¸i ph¸p luËt.

   - BiÕt c¸ch øng xö trong nh÷ng tr­êng hîp liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô vÒ h«n nh©n cña b¶n th©n.

   - Tuyªn truyÒn mäi ng­êi thùc hiÖn luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh.

 3. Th¸i ®é:

   - T«n träng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n.

   - ñng hé viÖc lµm ®óng vµ ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong h«n nh©n,

II. ChuÈn bÞ cña thÇy:

   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

   - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III. ChuÈn bÞ cña trß:

- Häc thuéc bµi cò.

- Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp:

 1. æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè

 2. KiÓm tra bµi cò:

  ? Em cã quan niÖm nh­ thÕ nµo vÒ t×nh yªu? tuæi kÕt h«n, vÒ tr¸ch nhiÖm cña vî chång trong ®êi sèng gia ®×nh?

                 HS: tr¶ lêi theo néi dung bµi häc.

                 GV: NhËn xÐt, cho ®iÓm.

  3. Bµi míi.

      Ho¹t ®éng 1.   Giíi thiÖu bµi.

GV : nh¾c l¹i kiÕn thøc tiÕt 1.

Giíi thiÖu s¬ qua vÒ luËt h«n nh©n gia ®×nh víi nh÷ng nÐt chÝnh vÒ tuæi kÕt h«n, chÕ ®é 1 vî 1 chång, ko h«n nh©n trùc hÖ.

 

Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu néi dung bµi häc(tiÕp))

* GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn.

* HS: th¶o luËn c¸c c©u hái sau:

? H«n nh©n lµ g×?

* GV: gi¶i thÝch tõ liªn kÕt ®Æc biÖt

 

 

* GV: nh¾c l¹i thÕ nµo lµ t×nh yªu ch©n chÝnh.

* HS: ph¸t biÓu theo néi dung bµi häc:

- Lµ sù quyÕnmluyÕn cña hai ng­êi kh¸c giíi

- Sù ®ång c¶m gi÷a hai ng­êi.

- Quan t©m s©u s¾c ch©n thµnh.

- VÞ tha nh©n ¸i, chung thñy….

* GV: yªu cÇu HS ®äc néi dung phÇn 2.

? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h«n nh©n n­íc ta?

* GV: §äc mét sè ®iÒu kho¶n trong sæ tay hiÕn ph¸p 1992.

 

* GV: ®­a ra t×nh huèng gia ®×nh Ðp g¶ h«n nh©n khi con c¸i kh«ng ®ång ý.

* HS: th¶o luËn.

? VËy  quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong h«n nh©n nh­ thÕ nµo?

* GV: Quy ®Þnh nµy lµ tèi thiÓu. Do yªu cÇu cña kÕ họach hãa gia ®×nh, nhµ n­íc ta khuyÕn khÝch nam 26, n÷ 24 míi kÕt h«n

? Nhµ n­íc cÊm kÕt h«n trong c¸c tr­êng hîp nµo?

* GV: KÕt hîp gi¶i thÝch: cïng dßng m¸u, trùc hÖ, quan hÖ 3 ®êi…

* GV: Yªu cÇu HS ®äc kho¶n 12,13 ®iÒu 8 trong SGK.

? VËy tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn HS chóng ta trong h«n nh©n nh­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng 3:  H­íng dÉn HS lµm bµi tËp

* GV: Yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp 1 SGK

* HS: lµm viÖc c¸ nh©n.

   C¶ líp trao ®æi, bæ sung ý kiÕn,

* GV: Thèng nhÊt ý kiÕn ®óng, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm

* HS: trao ®æi th¶o luËn

II. Bµi häc

1. H«n nh©n...

2. Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt n­íc ta.

  a. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h«n nh©n.

   - H«n nh©n tù nguyÖn, tiÕn bé, 1 vî, 1 chång, vî chång b×nh ®¼ng.

   - H«n nh©n ko ph©n biÖt d©n téc t«n gi¸o, biªn giíi vµ ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ.

   - Vî chång cã nghÜa vô thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ KHHG§.

b. QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n trong h«n nh©n.

  - Nam tõ 20 tuæi, n÷ tõ 18 tuæi trë lªn

  - KÕt h«n tù nguyÖn vµ ph¶i ®¨ng kÝ t¹i c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn.

  - CÊm kÕt h«n trong c¸c tr­êng hîp: ng­êi ®ang cã vî hoÆc chång; mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; cïng dßng m¸u vÒ trùc hÖ; cã hä trong ph¹m vi 3 ®êi; gi÷a cha mÑ nu«i víi con nu«i; bè chång víi con d©u; mÑ vî víi con rÓ; bè mÑ kÕ víi con riªng; gi÷a nh÷ng ng­êi cïng giíi tÝnh…

  - Vî chång ph¶i b×nh ®¼ng, t«n träng danh dù, nh©n phÈm vµ nghÒ nghiÖp cña nhau.

 

3. Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn HS:

   Cã th¸i ®é thËn träng, nghiªm tóc trong t×nh yªu vµ h«n nh©n, ko vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n

BiÕt ®¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n, hiÓu ®­îc néi dung c¬ b¶n, ý nghÜa cña luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp

 

Bµi 1:

§¸p ¸n ®óng: D,§, G, H, I, K

 

Bµi 6,7

 

 

4. Cñng cè:

  GV: ®­a ra c¸c t×nh huèng:

    - T×nh huèng 1: Hßa bÞ gia ®×nh Ðp g¶ chång khi míi 16 tuæi.

    - TH2: Lan vµ TuÊn yªu nhau, kÕt h«n khi c¶ hai võa tèt nghiÖp THPT, ko ®ç ®¹i häc vµ ko cã viÖc lµm

HS: nhËn xÐt bæ sung.

GV: §¸nh gi¸ kÕt luËn ®éng viªn HS…

5. DÆn dß:

   - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

   - §äc vµ tr¶ lêi tr­íc néi dunng c©u hái: QuyÒn tù do kinh doanh…

-----------------------------------------------------------------------------

Tiết 21                                                Ngµy so¹n: 30/12/2015

QuyÒn tù do kinh doanh

vµ nghÜavô ®ãng thuÕ

 I. Môc tiªu baøi hoïc:

   1. KiÕn thøc: HS hiÓu ®­îc:

    - ThÕ nµo lµ quyÒn tù do kinh doanh

    - ThuÕ vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ cña c«ng d©n

    - ý nghÜa, vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n

   2. KÜ n¨ng:

    - NhËn biÕt ®­îc mét sè hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tù do kinh doanh vµ thuÕ. BiÕt vËn ®éng gia ®×nh thùc hiÖn tèt quyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ

   3. Th¸i ®é:

    - BiÕt t«n träng, ñng hé chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc vµ qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong lÜnh vùc kinh doanh vµ thuÕ.

II. Kó naêng caàn ñaït

    - Kó naêng tö duy pheâ phaùn

    - Kó naêng tìm kieám vaø xöû lyù thoâng tin

III. TiÕn tr×nh daïy vaø hoïc

  1. æn ®Þnh tæ chøc

  2. KiÓm tra bµi cò:

    -Yªu cÇu 1 HS lµm bµi tËp 6- SGK trang 44

  3. Bµi míi:

    Ho¹t ®éng 1

Giíi thiÖu bµi.

GV : ®äc ®iÒu 57 ( hiÕn Ph¸p n¨m 1992)

C«ng d©n cã quyÒn tù do kinh doanh theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

§iÒu 80: C«ng d©n cã nghÜa vô ®ãng thuÕ vµ lao ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, PL…

Ho¹t ®éng  2: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò:

* GV cho HS th¶o luËn nhãm phÇn ®Æt vÊn ®Ò:

? Hµnh vi vi ph¹m cña X thuéc lÜnh vùc g×?

* Nhãm 1: tr¶ lêi…

? VËy hµnh vi vi ph¹m ®ã lµ g×?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ møc thuÕ cña c¸c mÆt hµng trªn? Nhãm 2

? Møc thuÕ chªnh lÖch ®ã cã liªn quan g× ®Õn sù cÇn thiÕt cña c¸c mÆt hµng ®èi víi ®êi sèng cña nh©n d©n?

3. Nh÷ng th«ng tin trªn gióp em hiÓu ®­îc vÊn ®Ò g×? bµi häc g×?

* GV: chØ ra c¸c mÆt hµng rëm, c¸c mÆt hµng cã h¹i cho søc kháe, mª tÝn dÞ ®oan…

   - S¶n xuÊt muèi, n­íc, trång trät, ch¨n nu«i, ®å dïng häc tËp lµ cÇn thiÕt cho con ng­êi…                              

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc

* GV cho HS th¶o luËn c¶ líp - ®¹i diÖn tr¶ lêi - bæ sung - c¸ nh©n tr¶ lêi

* Gîi ý cho HS trao ®æi vai trß cña thuÕ.

? Kinh doanh lµ g×?

? ThÕ nµo lµ quyÒn tù do kinh doanh?

 

 

 

?  ThuÕ lµ g×?

- Nh÷ng c«ng viÖc chung ®ã lµ: an ninh quèc phßng, chi tr¶ l­¬ng cho c«ng chøc, x©y dùng tr­êng häc, bÖnh viÖn, ®­êng x¸, cÇu cèng…

? ý nghÜa t¸c dông cña thuÕ?

- Nép thuÕ lµ tÝnh b¾t buéc. Ng©n s¸ch nhµ n­íc chi tr¶ c¸c mÆt ®êi sèng x· héi

- §Çu t­ ph¸p triÓn kinh tÕ c«ng, n«ng nghiÖp, x©y dùng giao th«ng vËn t¶i(®­êng s¸ ,cÇu cèng ...)

- Ph¸t triÓn y tÕ ,gi¸o dôc, v¨n ho¸ ,x· héi(bÖnh viÖn ,tr­êng häc...)

- §¶m b¶o c¸c kho·n chi cÇn thiÕt cho tæ chøc, bé m¸y nhµ n­íc cho quèc phßng, an ninh.

? Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi quyÒn tù do kinh doanh vµ thuÕ?

? Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi quyÒn tù do kinh doanh:

- Kª khai ®óng sè vèn.

- Kinh doanh ®óng mÆt hµng, nghµnh nghÒ ghi trong giÊy phÐp.

- Kh«ng kinh doanh nh÷ng lÜnh vùc mµ nhµ n­íc cÊm: thuèc næ, ma tóy, m¹i d©m…

GV: gîi ý bæ sung

GV: chèt l¹i vµ ghi lªn b¶ng…

Ho¹t ®éng 4.

H­íng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK

* GV: Yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp 1 SGK

* HS: lµm viÖc c¸ nh©n.

* C¶ líp trao ®æi, bæ sung ý kiÕn,

* GV: Thèng nhÊt ý kiÕn ®óng , ®¸nh gi¸ cho ®iÓm

* GV: yªu cÇu HS lµm bµi tËp 9 s¸ch bµi tËp t×nh huèng trang 45

* GV: Ph¸t phiÕu häc tËp.

* HS: trao ®æi th¶o luËn

 I. §Æt vÊn ®Ò

  - Vi ph¹m thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n.

   - Vi ph¹m vÒ bu«n b¸n hµng gi¶.

 

   - C¸c møc thuÕ cña c¸c mÆt hµng chªnh lÖch nhau.

   - Møc thuÕ cao ®Ó h¹n chÕ mÆt hµng xa xØ, ko cÇn thiÕt…ng­îc l¹i…..

 

   - HiÓu ®­îc quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ kinh doanh thuÕ.

   - Kinh doanh vµ thuÕ cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm c¶u c«ng d©n ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh.

 

II. Néi dung bµi häc

 

  1. Kinh doanh lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô vµ trao ®æi hµng hãa nh»m thu lîi nhuËn.

  2. QuyÒn tù do kinh doanh: lµ quyÒn cña c«ng d©n lùa chän h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, nghµnh nghÒ vµ quy m« kinh doanh.

  3. ThuÕ lµ mét phÇn thu nhËp mµ c«ng d©n vµ tæ chøc kinh tÕ cã nghÜa vô nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc nh»m chi cho nh÷ng c«ng viÖc chung.

   - ThuÕ cã t¸c dông æn ®Þnh thÞ tr­êng, ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ, gãp phÇn ®¶m b¶o kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng cña nhµ n­íc.

 

 

 

 

 

4. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n.

- Sö dông ®óng quyÒn tù do kinh doanh.

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®ãng thuÕ

 

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp

Bµi 1 SGK

§¸p ¸n ®óng: D, C, E

 

 

 

§¸p ¸n: quyÒn: 1,2.

             nghÜa vô: 3,4

 

      4. Cñng cè:

         - GV: ®­a ra t×nh huèng : Ngµy 20/11 mét sè HS b¸n thiÖp chóc mõng vµ hoa tr­íc cæng      tr­êng b¹i c¸n bé thuÕ ph­êng yªu cÇu nép thuÕ

         - HS: nhËn xÐt bæ sung.

         - GV: §¸nh gi¸ kÕt luËn

        * GV: KÕt luËn toµn bµi

    Kinh doanh vµ thuÕ lµ hai lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. Con ng­êi vµ x· héi tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ho¹t ®éng cña hai lÜnh vùc nµy. Tuy nhiªn mäi c«ng d©n, mäi tæ chøc tham gia ph¶i cã quyÒn vµ  nghi· vô ®èi víi kinh doanh vµ thuÕ, ®Ó gãp phÇn x©y dùng nÒn kinh tÕ, tµi chÝnh quèc gia æn ®Þnh, v÷ng m¹nh.

 5. DÆn dß:

     - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

    - §äc vµ tr¶ lêi tr­íc néi dung c©u hái bµi: QuyÒn vµ nghÜa vô L§…

-----------------------------------------------------------------

TiÕt 22                                              So¹n ngµy : 2/1/2016

QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng

cña c«ng d©n

I. Môc tiªu bµi häc 

  1. KiÕn thøc:

    - HS cÇn hiÓu lao ®éng lµ g×.

    - ý nghÜa quan träng cña lao ®éng ®èi víi con ng­êi vµ x· héi.

    - Néi dung quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n.

  2. KÜ n¨ng:

    - BÕt ®­îc c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng.

    - Mét sè quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång lao ®éng.

    - §iÒu kiÖn tham gia hîp ®ång lao ®éng.

  3. Th¸i ®é:

    - Cã lßng yªu lao ®éng, t«n träng ng­êi lao ®äng.

    - TÝch cù chñ ®éng tham gia c¸c c«n viÖc chung cña tr­êng líp.

    - BiÕt lao ®éng ®Ó cã thu nhËp chÝnh ®¸ng.

II. ChuÈn bÞ cña thÇy

   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

   - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III. ChuÈn bÞ cña trß

- Häc thuéc bµi cò.

- Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp

  1. æn ®Þnh líp

  2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra 15 phót

    §Ò: 

     C©u 1. Kinh doanh lµ g×? ThÕ nµo lµ quyÒn tù do kinh doanh?

    C©u 2. ThuÕ lµ g×? Nªu t¸c dông cña thuÕ? Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc sö dông quyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ?

  3. Bµi míi.

     Ho¹t ®éng 1.   Giíi thiÖu bµi.

    Tõ xa x­a, con ng­êi ®· biÕt lµm ra c«ng cô b»ng ®¸ t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra cña c¶i vËt chÊt phôc vô cuéc sèng. DÇn dÇn khoa häc vµ kÜ thuËt ®­îc ph¸t minh vµ ph¸t triÓn, c«ng cô lao ®éng ®­îc c¶i tiÕn vµ hiÖu qua ngµy cµng cao. Cã ®­îc thµnh qua ®ã chÝnh lµ nhê con ng­êi biÕt sö dông c«ng cô, vµ biÕt lao ®éng.

 

Ho¹t ®éng 2 : Ph©n tÝch t×nh huèng trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò

GV: yªu cÇu HS ®äc môc ®Æt vÊn dÒ.

? ¤ng An ®· lµm viÖc g×?

 

? ViÖc «ng An më líp d¹y nghÒ cho trÎ em trong lµng cã Ých lîi g×?

HS: - ViÖc lµm cña «ng gióp c¸c em cã tiÒn ®¶m b¶o cuéc sèng hµng ngµy vµ gi¶i quyÕt khã kh¨n cho x· héi.

? Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc lµm cña ¤ng An?

GV: Gi¶i thÝch: ViÖc lµm cña «ng An sÏ cã ng­êi cho lµ bãc lét søc lao ®éng cña trÎ em ®Ó trôc lîi v× trªn thùc tÕ ®· cã hµnh vi nh­ vËy.

GV: §äc cho HS nghe kho¶n 3 ®iÒu 5 cña Bé luËt lao ®éng…

- HS ®äc

? B¶n cam kÕt gi÷a chÞ Ba vµ gi¸m ®èc c«ng ty tr¸ch nhiÖm Hoµng Long cã ph¶i lµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng?

? ChÞ Ba cã thÓ tù ý th«i viÖc ®­îc kh«ng?

HS: ChÞ kh«ng thÓ tù ý th«i vÖc bëi ®· kÝ cam kÕt vµ hîp ®ång lao ®éng.

? Nh­ vËy cã ph¶i lµ chÞ ®· vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng?

GV: ®äc cho HS nghe 1 sè ®iÒu kho¶n trong hiÕn ph¸p 1992 vµ bé luËt lao ®éng quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n ..

Ho¹t ®éng 3

T×m hiÓu vÒ luËt lao ®éng vµ ý nghÜa cña bé luËt lao ®éng

GV: Ngµy 23/6/1994 Qu«c héi khãa IX cña n­íc CHXHCN ViÖt Nam th«ng qua bé luËt lao ®éng vµ 2/4/2002 t¹i k× häp thø XI quãc héi khâa th«ng qua luËt söa ®æi bæ sung 1 sè ®iÒu luËt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc trong giai ®o¹n míi. Bé luËt lao ®éng lµ v¨n b¼n ph¸p lÝ quan träng thÓ chÕ hãa quan ®iÓm cña §¶ng vÒ lao ®éng.

GV: Chèt l¹i ý chÝnh

GV: §äc ®iÒu 6 Bé luËt lao ®éng

- Ng­êi lao ®éng lµ ng­êi Ýt nhÊt ®ñ 15 tuæi cã kh¶ n¨ng lao ®éng vµ cã giao kÕt hîp ®ång lao ®éng.

- Nh÷ng quy ®Þnh cña ng­êi lao ®éng ch­a thµnh niªn.

GV: S¬ kÕt tiÕt 1

I. §Æt vÊn ®Ò.

  1. C©u chuyÖn 1

 

¤ng An tËp trung thanh niªn trong lµng, më líp d¹y nghÒ, h­íng dÉn hä s¶n xuÊt, lµm ra s¶n phÈm l­u niÖm b»ng gç ®Ó b¸n.

 

 

 

 

- ¤ng An ®· lµm 1 viÖc rÊt cã ý nghÜa, t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho m×nh, ng­êi kh¸c vµ cho x· héi.

 

 

 

2. C©u chuyÖn 2.

 

- B¶n cam kÕt ®­îc kÝ gi÷a chÞ Ba vµ gi¸m ®èc c«ng ty Hoµng Long lµ b¶n hîp ®ång lao ®éng.

- ChÞ Ba tù ý th«i viÖc mµ kh«ng b¸o tr­íc víi gi¸m ®èc c«ng ty lµ vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng.

 

 

 

 

 

 

Bé luËt lao ®éng quy ®Þnh:

- QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng.

- Hîp ®ång lao ®éng.

- C¸c ®iÒu kiÖn liªn quan nh­: b¶o hiÓm, b¶o hé lao ®éng, båi th­êng thiÖt h¹i…

 

 

 

4. Cñng cè:

GV: ®äc 1 sè c©u ca dao vÒ lao ®éng.

Cã khã míi cã miÕng ¨n.

Kh«ng d­ng ai dÔ mang phÇn ®Õn cho

……….

Nhê trêi m­a thuËn giã hßa

Nµo cµy, nµo cÊy trÎ giµ ®ua nhau

Chim, gµ,c¸, lîn, chuèi, cau.

Mïa nµo thøc nÊy gi÷ mµu nhµ quª

5. DÆn dß:

   - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

   - §äc vµ tr¶ lêi tr­íc néi dunng c©u hái.

-------------------------------------------------------

tiÕt 23                                         Ngµy so¹n: 2/1/2016

QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n

( tiÕp)

Môc tiªu bµi häc

       1. KiÕn thøc:

        - HS cÇn hiÓu lao ®éng lµ g×.

        - ý nghÜa quan träng cña lao ®éng ®èi víi con ng­êi vµ x· héi.

        - Néi dung quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n.

       2. KÜ n¨ng:

         - BÕt ®­îc c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng.

         - Mét sè quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång lao ®éng.

        - §iÒu kiÖn tham gia hîp ®ång lao ®éng.

       3. Th¸i ®é:

         - Cã lßng yªu lao ®éng, t«n träng ng­êi lao ®äng.

        - TÝch cù chñ ®éng tham gia c¸c c«n viÖc chung cña tr­êng líp.

        - BiÕt lao ®éng ®Ó cã thu nhËp chÝnh ®¸ng.

II. ChuÈn bÞ cña thÇy:

         - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

         - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

         - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.

III. ChuÈn bÞ cña trß:

      - Häc thuéc bµi cò.

      - Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp

  1. æn ®Þnh líp

  2. KiÓm tra bµi cò

    ? Theo em nhµ n­íc lÊy tõ nguån kinh pÝ nµo ®Ó tr¶ l­¬ng cho b¸c sÜ, gi¸o viªn, c«ng chøc nhµ n­íc…?

   ? V× sao c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi tham gia kinh doanh ph¶i ®ãng thÕ?

                 HS: tr¶ lêi theo néi dung bµi häc.

                 GV: NhËn xÐt, cho ®iÓm.

3. Bµi míi. Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi.

     Sau nhiÒu th¸ng, c«ng ty TNHH 100% vèn n­íc ngoµi Ðp t¨ng ca, chiÒu 30/7 kho¶ng 10 c«ng n©n do qu¸ mÖt mái ®· tù ý nghØ viÖc gi÷a chõng ®Ó ph¶n ®èi, s¸ng h«m sau hä ®i lµm th× ®­îc tuyªn bè nghØ viÖc vµ kh«ng cã lÝ do nµo gi¶i thÝch tõ phÝa c«ng ty.

Em h·y chØ ra nh÷ng viÖc lµm vi ph¹m ph¸p luËt cña c«ng ty ®èi víi ng­êi lao ®éng.

 

Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn t×m hiÓu néi dung bµi häc

GV: tõ c¸c néi dung ®· häc em h·y rót ra ý nghÜa cña lao ®éng lµ g×?

 

 

 

 

GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm:

HS: Chia thµnh 3 nhãm.

*N1: ? QuyÒn lao ®éng cña c«ng d©n lµ g×?

HS c¶ líp cïng trao ®æi.

GV: h­íngdÉn c¸c nhãm tr¶ lêi bæ sung.

 

? NghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n lµ g×?

 

GV: NhÊn m¹nh: Lao ®éng lµ nghÜa vô ®èi víi b¶n th©n, víi gia ®×nh , ®ång thêi còng lµ nghÜa vô ®èi víi x· héi…

* Nhãm 2: Th¶o luËn t×nh huèng 2:

1 B¶n cam kÕt gi÷ chÞ Ba vµ gi¸m ®èc c«ng ty TNHH Hoµng Long cã ph¶i lµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng? V× sao?

2. ChÞ Ba tù ý th«i viÖc lµ ®óng hay sai? Cã vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng kh«ng? V× sao?

3. Hîp ®ång lao ®éng lµ g×? Nguyªn t¾c, néi dung, h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng?

- B¶n cam kÕt ®ã lµ 1 hîp ®ång lao ®éng mµ chÞ Ba ®· kÝ víi c«ng ty . Nh­ vËy lµ chÞ ®· vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng.

* Nhãm 3: Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch g× ®Ó khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc c¸ nh©n sö dông thu hót lao ®éng , t¹o c«ng ¨n viÖc lµm?

HS: th¶o luËn tr¶ lêi,  bæ sung

 

GV: c¸c ho¹t ®éng tù t¹o viÖc lµm, d¹y nghÒ, häc nghÒ ®Ó cã viÖc lµm, s¶n xuÊt kinh doanh thu hót lao ®éng.

* Nhãm 4:

1. Quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng ®èi víi trÎ em ch­a thµnh niªn?

2. Nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong sö dông søc lao ®äng cña trÎ em ?

HS: th¶o luËn.

HS: nhËn xÐt bæ sung.

GV: nhËn xÐt chèt l¹i néi dung bµi häc.

Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉ häc sinh lµm bµi tËp.

GV: sö dông phiÕu häc tËp.

GV: Phts phiÕu häc tËp in s¨n cho HS

HS: lµm bµi tËp 1, 3 SGK

HS: gi¶i bµi tËp vµo phiÕu.

GV: cö 2 HS tr¶ lêi

HS: c¶ líp nhËn xÐt.

GV: bæ sung vµ ®­a ra ®¸p ¸n.

II. Néi dung bµi häc.

 

1. Lao ®éng: Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng­êi nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn cho x· héi. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng chñ yÕu, quan träng nhÊt cña con ng­êi, lµ n©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ nh©n lo¹i.

2. QuyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n.

- QuyÒn lao ®éng: Mäi c«ng d©n cã quyÒn sö dông søc lao ®éng cña m×nh ®Ó häc nghÒ, t×m kiÕm viÖc lµm, lùa chän nghÒ nghiÖp, ®em l¹i thu nhËp cho b¶n th©n gia ®×nh.

- NghÜa vô lao ®éng: Mäi ng­êi cã nghÜa vô lao ®éng ®Ó tù nuoi sèng b¶n th©n, n«i sèng gia ®×nh, gãp phÇn s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi, duy tr× vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vai trß cña nhµ n­íc:

  - KhuyÕn khÝch, täa ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn x¶n xuÊt kinh doanh gi¶ quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lo ®éng.

  - KhuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng t¹o ra viÖc lµm thu hót lao ®éng.

 

4. Quy ®Þnh cña ph¸p luËt .

  - CÊm trÎ em ch­a ®ñ 15 tuæi vµo lµm viÖc

  - CÊm sö  dông ng­êi d­êi 18 tuæi lµm viÑc nÆng nhäc, nguy hiÓm, tiiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc h¹i.

  - CÊm l¹m dông c­ìng bøc, ng­îc ®·i ng­êi lao ®éng.

 

III. Bµi tËp:

Bµi tËp 1

§¸p ¸n: ®óng: a,b,d,e

Bµi tËp 3

§¸p ¸n ®óng: c,d,e.

 Bµi 6. Hµnh vi vi ph¹m

Ng­êi lao ®éng

Ng­êi sö dông lao ®éng

Thuª trÎ em 14 tuæi lµm thî may c«ng nghiÖp

 

x

§i xuÊt khÈu lao ®éng ch­a hÕt thêi h¹n ®· bá viÖc , trèn ë l¹i n­íc ngoµi .

x

 

Kh«ng tr¶ c«ng cho ng­êi thö viÖc

 

x

KÐo dµi thêi gian thö viÖc

 

x

Kh«ng sö dông trang bÞ b¶o hé khi lµm viÖc

x

 

Tù ý bá viÖc kh«ng b¸o tr­íc

x

 

NghØ viÖc kÐo dµi ngµy kh«ng  lÝ do

x

 

Kh«ng tr¶ ®ñ tiÒn c«ng theo tho¶ thuËn

 

x

Kh«ng cung cÊp trang, thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cho ng­êi lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i nh­ ®· cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng

 

x

Tù ý ®uæi viÖc ng­êi lao ®éng khi ch­a hÕt h¹n hîp ®ång

 

x

  4. Cñng cè:

   GV: tæ chøc cho HS xö lý c¸c t×nh huèng:

1. Hµ 16 tuæi ®ang häc dë líp 10, v× gia ®×nh khã kh¨n nªn em xin ®i lµm ë 1 xÝ nghiÖp nhµ n­íc.

? Hµ cã ®­îc tuyÓn vµo biªn chÕ nhµ n­íc kh«ng?

2. Nhµ tr­êng ph©n c«ng lao ®éng vÖ sinh bµn ghÕ trong líp, 1 sã b¹n ®Ò nghÞ thuª ng­êi. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn cña c¸c b¹n kh«ng?

HS: øng xö c¸c t×nh huèng

GV: nhËn xÐt.

5. DÆn dß:

   - VÒ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp.

--------------------------------------------------------------

TiÕt 24                                              Ngµy so¹n: 6/1/2016

QuyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc,

qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n

I. Môc tiªu bµi häc: 

  1. KiÕn thøc:

   - HiÓu ®­îc néi dung quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n.

   - C¬ së cña quyÒn , quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong viÖc tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ qu¶n lÝ x· héi.

  2. KÜ n¨ng:

   - BiÕt c¸ch thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ nøoc vµ qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n.

   - Tù gi¸c tÝch cù tham gi c¸c c«ng viÖc chung cña tr­êng líp vµ ®Þa ph­¬ng

   - Tr¸nh th¸i ®é thê ¬, trèn tr¸nh c«ng viÖc chung cña líp, tr­êng vµ x· héi.

  3. Th¸i ®é:

   - Cã lßng tin yªu vµ t×nh c¶m ®èi víi nhµ n­íc CHXHCNVN. – Tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ng­êi tam gia c¸c ho¹t ®éng x· héi.

II. ChuÈn bÞ cña thÇy

   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

   - HiÕn ph¸p n¨m 1992. LuËt khiÕu n¹i tè c¸o, luËt bÇu cö ®¹i biÓu Q.H, H§ND.

III. ChuÈn bÞ cña trß

- Häc thuéc bµi cò.

- Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp

  1. æn ®Þnh líp

  2. KiÓm tra bµi cò

     ?   Hµnh vi nµo  sau ®©y chÞu tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ.?

       - Kh«ng ch¨m sãc bè mÑ lóc èm ®au.

       - §i xe m¸y kh«ng ®ñ tuæi, ko cã b»ng l¸i.

       - ¨n c¾p tµi s¶n cña nhµ n­íc.

       - LÊy bót cña b¹n.

       - Gióp ng­êi lín vËn chuyÓn ma tóy.

 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi.

   ? ë líp 6,7,8 c¸c em ®· häc ng­êi c«ng d©n cã quyÒn c¬ b¶n nµo ?

   ? V× sao mçi ng­êi c«ng d©n cã ®­îc c¸c quyÒn ®ã ?

   ? Ngoµi nh÷ng quyÒn ®· nªu, ng­êi c«ng d©n cßn cã quyÒn nµo kh¸c ?

 

                          Ho¹t ®éng 2 

* GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò.

* HS thảo luận

? Nh÷ng quy ®Þnh trªn thÓ hiÖn quyÒn g× cña ng­êi d©n?

 

? Nhµ n­íc quy ®Þnh nh÷ng quyÒn ®ã lµ g×?

 

? Nhµ n­íc ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ®ã ®Ó lµm g×?

 

*GV:  KÕt luËn:

- C«ng d©n cã quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ x· héi v× nhµ n­íc ta lµ nhµ n­íc cña d©n do d©n, v× d©n. Nh©n d©n cã quyÒn, cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc nhµ n­íc thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c c¸n bé nhµ n­íc thùc hiÖn tèt c«ng vô.

*GV: Gîi ý cho HS lÊy 1 sè vÝ dô.

            §èi víi c«ng d©n:

- Tham gia, gãp ý kiÕn x©y dùng hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.

- ChÊt vÊn c¸c ®¹i biÓu quèc héi…

- Tè c¸o khiÕu n¹i nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc.

- Bµn b¹c quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng.

- X©y dùng c¸c quy ­íc cña x· th«n vÒ nÕp sèng v¨n minh vµ chèng c¸c tÖ n¹n x· héi.

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc

* GV: Treo b¶ng phô c©u hái.

Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm, tæ, ph¸t phiÕu häc tËp.

? Nªu néi dung cña quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ x· héi? Nªu 1 vÝ dô minh häa?

 

* HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi

* GV: Cho HS lµm bµi tËp 1 SGK

? Trong c¸c quyÒn cña c«ng d©n d­íi ®©y, quyÒn nµo thÓ hiÖn quyÒn tham gia cña c«ng d©n vµo qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi?

*HS tr¶ lêi trªn c¬ së ®äc t­ liÖu tham kh¶o.

GV: Th«ng qua bµi tËp nµy cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ chøng minh cho néi dung quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi mµ nhãm 1 võa thùc hiÖn.

KÕt luËn tiÕt 1.

I . §Æt vÊn ®Ò

  1. ThÓ hiÖn quyÒn

   - Tham gia ®ãng gãp ý kiÕn söa ®æi bæ sung dù th¶o HiÕn Ph¸p

   - Tham gia bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc cña x· héi.

   - Nh÷ng quy ®Þnh ®ã lµ quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n.

   - Nh÷ng quy ®Þnh ®ã lµ ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n ®èi víi ®Êt n­íc trªn mäi lÜnh vùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               §èi víi HS:

- Gãp ý kiÕn vÒ x©y dùng nhµ tr­êng ko cã ma tóy.

- Bµn b¹c quyÕt ®Þnh viÖc quan t©m ®Õn HS nghÌo v­ît khã.

- ý kiÕn víi nhµ tr­êng vµ t×nh tr¹ng häc ca 3, bµn ghÕ cña HS, vÖ sinh m«i tr­êng.

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc.

 

 

 

1. QuyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi lµ quyÒn: Tham gia x©y dùng bé m¸y nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc x· héi; Tham gia bµn b¹c, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng c¸c c«ng viÖc chung cña nhµ n­íc vµ x· héi.

Bµi tËp 1

§¸p ¸n:

C¸c quyÒn thÓ hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi cña c«ng d©n:

- QuyÒn bÇu cö ®¹i biÓu quèc héi, ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n.

- QuyÒn øng cö vµ QH, HDND.

- QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o.

- QuyÒn gi¸m s¸t, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ n­íc.

 

--------------------------------------------------------------------

TiÕt 25                                           Ngµy so¹n: 6/1/2016

quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc,

                   qu¶n lÝ x· héi cña c«ng d©n

(tiÕp)

I. Môc tiªu bµi häc:tiÕt 24 

II. ChuÈn bÞ cña GV:

   - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n.

   - B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

   - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm.

   - HiÕn ph¸p n¨m 1992. LuËt khiÕu n¹i tè c¸o, luËt bÇu cö ®¹i biÓu QH, H§ND.

III. ChuÈn bÞ cña trß:

- Häc thuéc bµi cò.

- Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.

IV. TiÕn tr×nh lªn líp:

    1. æn ®Þnh líp

    2. KiÓm tra bµi cò:

     ? Trong c¸c quyÒn sau ®©y, quyÒn nµo thÓ hiÖn sù tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi cña c«ng d©n?

     a. QuyÒn bÇu cö.

     b. QuyÒn ®­îc h­ëng chÕ ®é b¶o vÖ søc kháe?

      c. QuyÒn øng cö.

     d. QuyÒn khiÕu n¹i tè c¸o.

     ®. QuyÒn tù do kinh doanh

           3. Bµi míi.

 Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi.

    Trong tiÕt 1 c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu mét phÇn néi dung bµi häc. Vµ h«m nay c¸c em sÏ tiÕp tôc t×m hiÓu cô thÓ vÒ quyÒntham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc cña c«ng d©n.

 

 Ho¹t ®éng 2 

* GV: cho c¸c nhãm tr×nh bµy

? Em h·y nªu nh÷ng ph­¬ng thøc thùc hiÖn tham gia quyÒn qu¶n lÝ nhµ n­íc cña c«ng d©n.

* HS: th¶o luËn tr¶ lêi.

* GV:Gîi ý HS lÊyvÝ dô.

* VÝ dô: - Tham gia quyÒn bÇu cö quèc héi

              - Tham gia quyÒn øng cö vµo HDN D

- Gãp ý x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng.

- Gãp ý viÖc lµm cña c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc trªn b¸o.

? Em ®· tham gia gãp ý kiÕn ®Ó qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi nh­ thÕ nµo?

? Nªu ý nghÜa cña quyÒn tha gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi cña c«ng d©n.

* GV: Gîi ý thªm quyÒn …

+ Lµm chñ tù nhiªn.

+ Lµm chñ x· héi

+ Lµm chñ b¶n th©n.

* GV: Gîi ý: Thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng ®Êt n­íc: “ d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh”

? Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi cña c«ng d©n.?

? VËy ®èi víi c«ng d©n th× cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn tèt quyÒn trªn?

? Em ®· tham gia gãp ý kiÕn ®Ó qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi nh­ thÕ nµo?

- Häc tËp tèt, lao ®éng tèt.

- Tham gia x©y dùng líp, chi ®oµn.

  Ho¹t ®éng3:

* GV: Tæ chøc cho HS gi¶i bµi tËp.

Hs nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm bµi kh¸.

2. Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn

* Trùc tiÕp: tù m×nh tham gia c¸c c«ng viÖc thuéc vÒ qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi.

 

 

 

 

* Gi¸n tiÕp: Th«ng qua ®¹i biÓu cña nh©n d©n ®Ó hä kiÕn nghÞ lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt.

 

 

 

3. ý nghÜa:

  - §¶m b¶o cho c«ng d©n cã quyÒn lµm chñ, t¹o  søc m¹nh tæng hîp trong x©y dùng vµ qu¶n lÝ ®Êt n­íc.

  - C«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm tham gia c¸c c«ng viÖc cña nhµ n­íc, x· héi ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho b¶n th©n, x· héi.

4. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o thùc hiÖn.

* Nhµ n­íc:

- Quy ®Þnh b»ng ph¸p luËt.

- KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn.

 

 

* C«ng d©n

- HiÓu râ néi dung, ý nghÜa vµ c¸ch thùc hiÖn.

- N©ng cao n¨ng lùc vµ tÝch cùc tham gia thùc hiÖn tèt.

III. Bµi tËp

BT 2

BT3

4. Cñng cè:

   GV tæng kÕt bµi häc: QuyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, vµ XH cña c«ng d©n lÇ quyÒn chÝnh trÞ quan träng nhÊt ®¶m b¶o cho c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ, tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n. C«ng d©n ph¶i hiÓu râ näi dug cña quyÒn ®ã vµ kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao nhËn thøc vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ quyÒn vµ nghÜa vô ®· ®­îc nhµ nø¬c qui ®Þnh.

- GV nªu s¬ ®å néi dung bµi häc: SGV/95.

5. DÆn dß:   - VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp.

  - ¤n tËp l¹i c¸c bµi ®· häc giê sau kiÓm tra 1 tiÕt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So¹n ngµy : 3/3 /2014

 

Tiết 25:                            

KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

1. Về kiến thức: Kiểm tra lại quá trình lĩnh hội kiến thức của HS trong học tập

2. Về kỹ năng:  Đánh giá đúng năng lực của HS, khả năng học tập của HS để từ đó có phương pháp giáo dục cho phù hợp.

3. Về thái độ:  Tạo cho các em có ý thức thường xuyên học tập, biết khái quát tổng hợp các  kiến thức đã học

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

1. Tự luận

2. Trắc nghiệm

C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng điểm

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Trách nhiệm của thanh niên

- SL: 1

- SĐ: 0.5

 

 

 

 

 

0.5

Quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân

- SL: 1

- SĐ: 0.5

- SL: 1/2

- SĐ: 3.0

 

- SL: 1/2

- SĐ: 1.0

 

- SL: 1/2

- SĐ: 1.0

5.5

Quyền và nghĩa vụ lao động

- SL: 1

- SĐ: 0.5

 

- SL: 1

- SĐ: 0.5

 

 

 

1.0

Quyền tự do kinh doanh

 

- SL: 1/3

- SĐ: 1.0

 

- SL: 1/3

- SĐ: 1.0

 

- SL: 1/3

- SĐ: 1.0

3.0

Tổng điểm

1.5

4.0

0.5

2.0

 

2.0

10

 

D. ĐỀ KIỂM TRA

-TRẮC NGHIỆM  (2.0đ)    Chọn ý trả lời đúng nhất ghi vào bài làm

    Câu 1: Những việc làm nào thể hiện sự có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội của thanh niên?

     a. Ra sức học tập nâng cao trình độ văn hóa.

     b. Rèn luyện kĩ năng lao động.

     c. Tu dưỡng đạo đức, lối sống.

     d. Cả 3 ý trên.

     Câu 2:  Những ý kiến nào sau đây về hôn nhân mà em cho là đúng pháp luật?

     a. Kết hôn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi.

     b.Yêu nhau tự nguyện thì chỉ cần làm đám cưới không cân đăng kí kết hôn.

     c. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.

     d. Cha mẹ quyết định hôn nhân cho con.

    Câu 3: Người lao động là người có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động và phải ít nhất là bao nhiêu tuổi?

     a. 15 tuổi.              c. 17 tuổi.

     b. 16 tuổi.              d. 18 tuổi

     Câu 4:  Hà 17 tuổi, muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Hà có thể làm cách nào sau đây?

    a. Xin vào biên chế trong cơ quan nhà nước.

    b. Xin làm hợp đồng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.

    c. Xin đi lao động xuất khẩu nước ngoài.

    d. Xin vay vốn ngân hàng để mở cơ sở sản xuất kinh doanh.

          PHẦN TỰ LUẬN (8.0đ)

     Câu 1:  Hôn nhân là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân? (3.0đ)

     Câu 2: Kinh doanh là gì? Cho các ví dụ? Kể một số hành vi công dân kinh doanh đúng và sai pháp luật? (3.0đ)

     Câu 3: Bạn Nam 17 tuổi, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Nam xin vào làm việc tại công ti khai thác than. Được ông A - giám đốc công ti thông cảm nhận vào làm việc và đã bố trí cho em xuống hầm lò khai thác than. Việc làm của ông giám đốc A có đúng hay sai? Vì sao? (2.0đ)

E/ Đáp án

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1: d   Câu 2: c   Câu 3: a  Câu 4: b

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Học sinh nêu được:

-         Khái niệm: 1 điểm

-         Nêu được quyền và nghĩa vụ của công dân: 2 điểm

Câu 2: Học sinh nêu được:

-         Khái niệm: 1 điểm

-         Cho các ví dụ: 1 điểm

-         Kể các hành vi kinh doanh đúng và sai pl: 1 điểm

Câu 3: HS:

-         Khảng định bạn Nam chưa đủ tuổi làm việc nặng nhọc: 1 điểm

Lý giải được vì sao và tác hại của nó: 1 điểm

 

 Ngµy 10/03/2014

Tiết 26

 

THỰC HÀNH, NGOẠI KHOÁ

CÁC VẤN ĐỀ H¤N NH¢N, GIA §×NH, VIÖC LµM

 

A/ Mục tiêu cần đạt :

    Giúp Học sinh đạt :

1/ Kiến thức :

- Nắm được những kiến thức cơ bản trong 3 bài đã học, nhất là phần khái niệm. Từ đó, hiểu được những biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân.

2/ Kĩ năng :

- Có  kĩ năng phân tích, đánh giá, những quan niệm, thái độ các nội dung đã học.

- Biết phân biệt đâu là những điều tốt, đâu là những điều xấu...

3/ Thái độ :

- Ủng hộ, tôn trọng những người, việc làm... tốt. Có ý thức học tập, rèn luyện noi theo những gương tốt. Phê phán thái độ, hành vi đi ngược với những giá trị chân chính.

- Có những việc làm cụ thể để rèn luyện, học tập, tu dưỡng bản thân.

B/ Chuẩn bị :

- GV  xem kĩ lại các bài 12,13,14.

- Nắm cơ bản các mục khái niệm (II bài học). Xác định đúng những nội dung mà Học sinh trả lời trong giờ thực hành bằng tri thức tổng hợp của giáo viên.

C/ Lên lớp :

I/ Ổn định :

II/ Kiểm tra : + Thực hành ngoại khoá

* Hoạt động 1 : Ngoại khoá các vấn đề vÒ h«n nh©n, gia ®×nh…..

C©u 1.

a. H·y tr×nh bµy nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é h«n nh©n ViÖt Nam hiÖn nay.

b. ThÕ nµo lµ t¶o h«n, nh÷ng ng­êi cïng dßng m¸u trùc hÖ, nh÷ng ng­êi cã hä trong ph¹m vi  ba ®êi?

C©u 2.    ChÞ Lan (20 tuæi) lµ con nu«i gia ®×nh b¸c Ba. ChÞ vµ anh B×nh (24 tuæi) con trai b¸c Ba yªu nhau s©u s¾c, hai ng­êi ®· quyÕt ®Þnh ®i tíi ®¨ng kÝ kÕt h«n.

 Cuéc h«n nh©n cña hä cã ®­îc ph¸p luËt thõa nhËn kh«ng? V× sao?

Câu 3:   A mới 16 tuổi nhưng mẹ A đã ép gả A cho một người nhà giàu ở xã bên. A không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới, bắt A về nhà chồng.

- Việc làm của mẹ A là đúng hay sai ? Vì sao ?

- Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không ? Vì sao ?

- A có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó ?

 

 

* Hoạt động 2 : Thực hành + củng cố :

   1/ Trình bày bài hát, câu  hò hoặc chuyện kể liên quan đến nội dung thực hành.

   2/ Tóm lược 2 cuốn “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” và “Mãi mãi tuổi 20”

   3/ Các gương mặt đạt từ 2HCV trở lên trong Seagam 23.

* Dặn dò :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So¹n ngµy: 16/03/2014

 

TiÕt 27:

Vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ cña c«ng d©n

 

A. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc

HS hiÓu thÕ nµo lµ vi ph¹m ph¸p luËt ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt.

HiÓu kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vµ ý nghÜa cña viÖc ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ

2 VÒ kÜ n¨ng

BiÕt sö dông phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt

BiÕt ph©n biÖt hµnh vi t«n träng ph¸p luËt vµ vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó cã th¸i ®é vµ c¸ch xö sù phï hîp .

3.VÒ th¸i ®é

H×nh thµnh trong HS ý thøc t«n träng ph¸p luËt ,nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt .

TÝch cùc ng¨n ngõa vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p ph¸p luËt.

B. ChuÈn bÞ

SGK,SGV GDCD líp 9

HiÕn ph¸p 1992,Bé luËt h×nh sù 1999..Tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

I. Ba× cò:

§¸nh dÊu (x) vµo nh÷ng viÖc em ®· lµm ®­îc trong c¸c viÖc sau:

-Lao ®éng gióp ®ì gia ®×nh lµm nghÒ truyÒn thèng.

-Ngoµi giê häc gióp ®ì bè mÑ c«ng viÖc nhµ.

-T«n träng søc lao ®éng cña ng­êi kh¸c.

-Mua t¨m ñng hé ng­êi mï.

-Th¹m gia l¹o ®éng vÖ sinh ®­êng phè.

-VÖ sinh líp häc

-Cßn nhá, chØ ®i häc chø kh«ng ph¶i lµm g×.

HS: c¶ líp nhËn xÐt

GV: NhËn xÐt,®¸nh gi¸ cho ®iÓm.

II. Giíi thiÖu bµi míi

GV ®­a ra c¸c th«ng tin:

-Ngµy 29/02/2004, c«ng an ph­êng H ®· xö ph¹t hµnh chÝnh bµ H©n vµ yªu cÇu bµ th¸o ®ì m¸i che lÊn chiÕm vÜa hÌ.

-Th¸ng 2 n¨m 2004, Lª ThÞ Th¬m, sinh n¨m 1983 ë TÜnh Gia - Thanh Ho¸ ®· bÞ b¾t v× téi lõa ®¶o ¨n c¾p xe m¸y cã hÖ thèng. Th¬m ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hµnh vi cña m×nh g©y nªn.

-B¹n NguyÔn V¨n Nam häc sinh líp 9 H th­êng xuyªn ®i häc muén, GVCN vµ nhµ tr­êng ®· xö lÝ rÊt nghiªm kh¾c hµnh vi vi ph¹m kØ luËt cña Nam.

GV: §Æt c©u hái:

? Nªu c¸c hµnh vi vi ph¹m cña c¸c hµnh vi vi ph¹m trªn?

C¸c biÖn ph¸p xö lÝ cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trªn?

GV: §Ó hiÓu râ vÒ vi ph¹m ph¸p luËt, tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ cña c«ng d©n víi viÖc thùc hiÖn hiÕn ph¸p, ph¸p luËt. Chóng ta häc bµi h«m nay.

Bµi míi

 

GV: Tæ chøc cho HS  cïng trao ®æi.

GV: LËp b¶ng

Theo em trong c¸c hµnh vi trªn cã vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng v× sao ?

Gi¶ng: Mçi hµnh vi ph¹m ph¸p luËt ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vµ tr¸ch nhiÖm ®ã do ng­êi vi ph¹m chÞu tr¸ch nhiÖm ( tuú thuéc vµo møc ®é vi ph¹m ) VËy thÕ nµo lµ vi ph¹m ph¸p luËt ?

HS lÊy vÝ dô

HS t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK (gîi ý )

 

Mçi HS nhËn xÐt mét hµnh vi

GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1trong SGK

VËy dùa vµo néi dung bµi häc cã mÊy lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ ?

Theo em nhµ n­íc ta cã quy ®Þnh nh­ vËy nh»m môc ®Ých g×?

Ng­êi vi ph¹m quy ®Þnh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ §Æt vÊn ®Ò

HS tr¶ lêi

HS nªu vÝ dô

VÝ dô Bu«n b¸n hµng gi¶ ,kÐm chÊt l­îng ...

HS ®äc

HS tr¶ lêi c©u hái

 

1

2

3

4

5

 

Hµnh vi

Chñ ýthùc hiÖn

 

C   K

HËu qu¶

Tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ

P.C K

Ph©n lo¹i vi ph¹m

1

-X©y nhµ tr¸i phÐp.

 

x

 

 

x

 

Vi ph¹m luËt hµnh chÝnh

2

-§ua xe m¸y v­ît ®Ìn ®á g©y tai n¹n ...

 

 

x

 

 

 

x

 

Vi ph¹m ph¸p luËt d©n sù

3

-T©m thÇn ®Ëp ph¸...

    x

 

       x

Kh«ng

 

HS tr¶ lêi

§äc néi dung bµi häc

II/ Néi dung bµi häc

1. Vi ph¹m ph¸p luËt

2. C¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt

HS ®äc

Hµnh vi

Lo¹i vi ph¹m

BiÖn ph¸p xö lÝ

-Vøt r¸c bõa b·i

-C¶i nhau g©y mÊt trËt tù n¬i c«ng céng

 Vi ph¹m hµnh chÝnh

Xö ph¹t hµnh chÝnh

-Trém xe m¸y

-C­íp giËt tµi s¶n

Vi ph¹m h×nh sù

H×nh ph¹t cña bé luËt h×nh sù

M­în xe m¸y ®Ó ®Æt lÊy tiÒn

Vi ph¹m d©n sù

Båi th­êng d©n sù

ViÕt vÏ bËy lªn t­êng cña líp häc

Vi ph¹m kØ luËt

Phª b×nh tr­íc líp

 

 

 

 

D. H­íng dÈn häc ë nhµ

Xem tr­íc bµi míi.

 

So¹n ngµy 24/03/2014

 

TiÕt  28:

Vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ cña c«ng d©n

 

 

A. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc

HS hiÓu thÕ nµo lµ vi ph¹m ph¸p luËt ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt.

HiÓu kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vµ ý nghÜa cña viÖc ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ

2 VÒ kÜ n¨ng

BiÕt sö dông phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt

BiÕt ph©n biÖt hµnh vi t«n träng ph¸p luËt vµ vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó cã th¸i ®é vµ c¸ch xö sù phï hîp .

3.VÒ th¸i ®é

H×nh thµnh trong HS ý thøc t«n träng ph¸p luËt ,nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt .

TÝch cùc ng¨n ngõa vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p ph¸p luËt.

B. ChuÈn bÞ

SGK,SGV GDCD líp 9

HiÕn ph¸p 1992,Bé luËt h×nh sù 1999…..Tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

1. Ba× cò:

ThÕ nµo lµ vi ph¹m ph¸p luËt?

 2 Bµi míi

Cho HS lµm bµi tËp ®Ó kiÓm tra bµi cò ®ång thêi dÉn gi¾t néi dung phÇn sau.

Bµi tËp : Nªu hµnh vi vi ph¹m vµ biÖn ph¸p xö lÝ mµ em ®­îc biÕt trong thùc tÕ cuéc sèng.

Tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ lµ g×?

C¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ

GV yªu cÇu häc sinh nªu

3. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ:

4. C¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ:

-Tr¸ch nhiÖm h×nh sù

-Tr¸ch nhiÖm d©n sù

- Tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh

-Tr¸ch nhiÖm kØ luËt.

5. ý nghÜa ña tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ

6. Tr¸ch nhiÖm

GV cho HS ®äc ®iÒu 12 hiÕn ph¸p 1992

Bµi tËp 1:

Em h·y x¸c ®Þnh c¸c hµnh vi sau ®©y lµ vi ph¹m ph¸p luËt g×? §¸nh dÊu x vµo cét t­¬ng øng

 

Hµnh vi

Vi ph¹m ph¸p luËt hµnh chÝnh

Vi ph¹m ph¸p luËt h×nh sù

Vi ph¹m ph¸p luËt d©n sù

Vi ph¹m kØ luËt

Thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c hîp ®ång thuª nhµ;

 

 

 

x

 

Giao hµng kh«ng ®óng chñng lo¹i ,mÉu m· trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸;

 

 

 

x

 

Trém c¾p tµi s¶n cña c«ng d©n;

 

 

x

 

 

 

LÊn chiÕm vÜa hÌ lßng ®­êng

 

x

 

 

 

 

Gië tµi liÖu xem trong giê kiÓm tra;

 

 

 

 

x

Vi ph¹m néi quy an toµn cña xÝ nghiÖp ;

 

 

 

 

§i xe m¸y 70 ph©n khèi kh«ng cã giÊy phÐp l¸i xe.

x

 

 

 

HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

D. H­íng dÈn häc ë nhµ

VÒ nhµ häc bµi cò -T×m ®äc luËt giao th«ng ®­êng bé, ph¸p lÖnh xö ph¹t hµnh chÝnh n¨m 2002

Xem vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi ''QuyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, ....''

 

 

So¹n ngµy 7/04/2014

 

Bµi 16

 

III/ Bµi tËp

Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

D. H­íng dÈn häc ë nhµ

VÒ nhµ häc bµi cñ -lµm bµi tËp tËp lÊy vÝ dô

T×m ®äc hiÕn ph¸p 1992

GV yªu cÇu HS vÒ nhµ vÏ s¬ ®å néi dung bµi häc

Xem vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi ''NghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc ''

 

So¹n ngµy :21/4/2014

 

 

Bµi 17

TiÕt 31:                                 NghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc

 

 

 

A. Môc tiªu

Häc xong bµi nµy, HS cÇn ®¹t ®­îc:

1. VÒ kiÕn thøc

HiÓu ®­îc

-V× sao c©n ph¶i b¶o vÖ Tæ quèc.

-NghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña c«ng d©n.

2. VÒ kÜ n¨ng

-Th­êng xuyªn rÌn luyÖn søc khoÎ ,luyÖn tËp qu©n sù; tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ trËt tù an ninh n¬i c­ tró vµ trong tr­êng häc.

-Tuyªn truyÒn, vËn ®éng b¹n bÌ vµ ng­êi th©n thùc hiÖn tèt nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc.

3. VÒ th¸i ®é

-TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc

-S¼n sµng lµm nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc khi ®Õn ®é tuæi quy ®Þnh

B. ChuÈn bÞ

-HiÕn ph¸p 1992 ;LuËt nghÜa vô qu©n sù ;Bé luËt h×nh sù 1999

-Tranh ¶nh b¨ng h×nh t­ liÖu vÒ c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù …

-§å dïng ®¬n gi¶n ®Ó ch¬i ®ãng vai

C C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh

Ho¹t ®éng 2: Bµi míi

HS quan s¸t ¶nh vµ th¶o luËn theo c¸c c©u hái:

+Néi dung c¸c bøc ¶nh ?

+ V× sao ph¶i b¶o vÖ Tæ quèc ?

B¶o vÖ Tæ quèc bao gåm nh÷ng néi dung g×?

+ B¶o vÖ Tæ quèc lµ tr¸ch nhiÖm cña ai ?

+ HS chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc ?

C¸c nhãm th¶o luËn ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

I/ §Æt vÊn ®Ò

HS quan s¸t

HS tr¶ lêi

GV kÕt luËn :

+Non s«ng ®Êt n­íc ViÖt Nam lµ do cha «ng chóng ta ®· hµng ngh×n n¨m x©y ®¾p, g×n gi÷ .Ngµy nay Tæ quèc chóng ta vÉn lu«n lu«n bÞ c¸c thÕ lùc thï ®Þch ©m m­u x©m chiÕm ,ph¸ h¹i . V× vËy chóng ta cÇn ph¶i b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chò nghÜa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Nhãm 1: Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong hiÕn ph¸p 1992 cã liªn quan ®Õn ®Õn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña c«ng d©n.

+ Nhãm 2: Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong luËt nghÜa vô qu©n sù cã liªn quan ®Õn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quéc cña c«ng d©n.

+ Nhãm 3: Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong bé luËt h×nh sù cã liªn quan ®Õn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña c«ng d©n .

Em h·y giíi tiÖu c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc ?(Sö dông tranh ¶nh, b¨ng h×nh ®Ó minh ho¹ )

GV nhËn xÐt chung

GV yªu cÇu rót ra néi dung bµi häc

 

+ B¶o vÖ Tæ quèc lµ sù nghiÖp cña toµn d©n ;lµ nghÜa vô thiªng liªng vµ quyÒn cao quý cña c«ng d©n .

+ B¶o vÖ Tæ quèc gåm viÖc tham gia x©y dùng lùc l­îng quèc phßng toµn d©n, thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù,thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi, b¶o vÖ trËt tù  an ninh x· héi …

+ Ngay tõ khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng HS chóng ta cÇn ra søc häc tËp, tu d­ìng ®¹o ®øc, rÌn luyÖn søc khoÎ, luyÖn tËp qu©n sù ….

II/ T×m hiÓu ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan ®Õn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña c«ng d©n

C¸c nhãm ®ãng vai luËt s­ tr¶ lêi c©u hái cña c«ng d©n

 

 

Líp theo giái

 

 

 

 

 

 

 

HS tr×nh bµy

C¶ líp nhËn xÐt

 

III/ Néi dung bµi häc

HS ®äc to ë SGK

 

* Bµi tËp :

HS lµm bµi tËp 1,2 trong SGK t¹i líp

C¸c bµi cßn l¹i häc sinh vÒ nhµ lµm

D. H­íng dÈn häc ë nhµ  

VÒ nhµ häc bµi cñ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

Xem vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi ''Sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt ''

 

 

         Ngµy so¹n :  28/4/2014

 

TiÕt 32; bµi 18       

sèng cã ®¹o ®øc

vµ tu©n theo ph¸p luËt

A.Môc tiªu:

1.KiÕn thøc

HS cÇn hiÓu ®­îc:

- ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt.

- Mèi quan hÖ gi÷a sèng cã ®¹o ®øc víi hµnh vi tu©n theo ph¸p luËt.

- §Ó sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt, cÇn ph¶i rÌn luyÖn, häc tËp nhiÒu mÆt.

2.KÜ n¨ng

- BiÕt giao tiÕp, øng xö cã v¨n ho¸, cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt.

- BiÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng hµnh vi ®óng, sai vÒ ®¹o ®øc, vÒ ph¸p luËt cña b¶n th©n vµ cña mäi ng­êi xung quanh.

- BiÕt tuyªn truyÒn gióp ®ì mäi ng­êi xung quanh sèng cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸ vµ thùc hiÖn tèt ph¸p luËt.

3.Th¸i ®é

- Ph¸t triÓn nh÷ng t×nh c¶m lµnh m¹nh ®èi víi nh÷ng ng­êi xung quanh, tr­íc hÕt víi nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh, thÇy c« vµ b¹n bÌ.

- Cã ý chÝ, nghÞ lùc vµ hoµi b·o tu d­ìng ®Ó trë thµnh c«ng d©n tèt, cã Ých cho x· héi.

B.ChuÈn bÞ :

- SGK, s¸ch GV GDCD líp 9.

- TÊm g­¬ng vÒ danh nh©n cña ®Êt n­íc, cña ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng tÊm g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt cña tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu ®· giíi thiÖu trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh cña ch­¬ng tr×nh “Ng­êi ®­¬ng thêi”.

- B¨ng h×nh (nÕu cã).

- M¸y chiÕu, ®Çu video (nÕu cã).

C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

1.Bµi cò :

Bµi tËp: Nh÷ng viÖc nµo lµm sau ®©y tham gia b¶o vÖ tæ quèc:

- X©y dùng lùc l­îng quèc phßng.

- X©y dùng lùc l­îng quèc phßng toµn d©n.

- X©y dùng lùc l­îng d©n qu©n tù vÖ.

- C«ng d©n thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù

- Tham gia b¶o vÖ trËt tù, an toµn x· héi.

2.Bµi míi :

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1

Giíi thiÖu bµi

Gv ®­a ra c¸c hµnh vi sau:

  - Chµo hái, lÔ phÐp víi thÇy c«.

  - §ì mét em bÐ bÞ ng· ®øng ®Ëy.

  - Ch¨m sãc bè mÑ khi ®au èm.

  - §i bªn ph¶i ®­êng.

  - Anh em tranh chÊp tµi s¶n thõa kÕ.

  - Bè mÑ kinh doanh trèn thuÕ.

C©u hái: Nh÷ng hµnh vi trªn ®· thùc hiÖn tèt, ch­a tèt vÒ chuÈn mùc g×?

- HS tr¶ lêi.

- GV: Thanh niªn sèng ph¶i cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt. §Ó hiÓu h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, chóng ta häc bµi h«m nay.

Ho¹t ®éng 2

T×m hiÓu vÒ chuyÖn kÓ

phÇn ®Æt vÊn ®Ò

- GV: Cïng HS trao ®æi, khai th¸c chuyÖn kÓ trong SGK.

“NguyÓn H¶i Tho¹i - mét tÊm g­¬ng vÒ sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt”. Nh»m t×m hiÓu thÕ nµo lµ ng­êi sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt.

- GV: Cö hai HS cã giäng ®äc tèt (1nam - 1 n÷) ®äc l¹i chuyÖn kÓ vÒ: “NguyÔn H¶i Tho¹i…”

- HS: Tù ®äc l¹i mét lÇn SGK.

- GV: Gîi ý HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.

C©u 1: Nh÷ng chi tiÕt nµo thÓ hiÖn NguyÔn H¶i Tho¹i lµ ng­êi sèng cã ®¹o ®øc?

C©u 2: Nh÷ng biÓu hiÖn nµo chøng tá NguyÔn H¶i Tho¹i lµ ng­êi sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt?

C©u 3: §éng c¬ nµo th«i thóc anh lµm ®­îc viÖc ®ã ? §éng c¬ ®ã thÓ hiÖn phÈm chÊt g× cña anh?

C©u 4: ViÖc lµm cña anh ®É dem l¹i lîi Ých g× cho b¶n th©n, mäi ng­êi vµ x· héi?

- HS Dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c chi tiÕt biÓu hiÖn anh NguyÔn H¶i Tho¹i… (Cã thÓ ghi ra giÊy nh¸p c¸c ý chÝnh cña c©u hái).

- GV: Cö tõng HS tr¶ lêi tõng c©u hái.

- HS: C¶ líp tham gia gãp ý kiÕn.

- GV: NhËn xÐt, bæ sung, liÖt kª ý kiÕn ®óng cña HS lªn b¶ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: KÕt luËn, rót ra bµi häc sèng vµ lµm viÖc nh­ anh NguyÔn H¶i Tho¹i lµ cèng hiÕn cho mäi ng­êi lµ trung nt©m ®oµn kÕt, ph¸t huy søc m¹nh trÝ tuÖ cña quÇn chóng, cèng hiÕn cho x· héi, cho c«ng viÖc, ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ trong ®ã cã lîi Ých c¸ nh©n gia ®×nh vµ x· héi.

GV cho HS liªn hÖ thùc tÕ hµnh vi sèng vµ lµm viÖc theo ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt

- LÊy vÝ dô minh ho¹ nh÷ng ng­êi cã hµnh vi tr¸i ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt? So s¸nh:

Ho¹t ®éng 3

Néi dung bµi häc

 

1. ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt?

 

 

 

 

 

 

 

2. Quan hÖ gi÷a sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm theo ph¸p luËt.

 

3. ý nghÜa cña viÖc sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm theo ph¸p luËt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi tËp s­u tËp:

S¸ch t×nh huèng GDCD: Nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y kh«ng cã ®¹o ®øc vµ kh«ng tu©n theo ph¸p luËt?

a. §i xe ®¹p hµng 3, hµng 4.

b. V­ît ®Ìn ®á , g©y tai n¹n.

c. V« lÔ víi thÇy c« gi¸o.

d. Lµm hµng gi¶.

®. Quay cãp bµi.

e. Bu«n b¸n ma tuý.

 

HS chó ý l¾ng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

 

 

 

 

HS ®äc phÇn §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

C¸c nhãm th¶o luËn c©u hái chuÈn bÞ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 1: Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sèng cã ®¹o ®øc:

- BiÕt tù träng, tù tin, tù lËp, cã t©m, trung thùc.

- Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho mäi ng­êi (¨n, ë, häc hµnh, vui ch¬i, thÓ thao, v¨n ho¸, v¨n nghÖ).

- Tr¸ch nhiÖm, n¨ng ®éng , s¸ng t¹o.

- N¨ng cao uy tÝn cña ®¬n vÞ, c«ng ty.

C©u 2: Nh÷ng biÓu hiÖn sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt:

- Lµm theo ph¸p luËt.

- Gi¸o dôc cho mäi ng­êi ý thøc kØ luËt vµ ph¸o luËt.

- Më réng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ph¸p luËt.

- Thùc hiÖn quy ®Þnh nép thuÕ, ®ãng b¶o hiÓm x· héi…

- HS tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

Häc sinh liªn hÖ b¸c sÜ Lª ThÕ Trung, Lª Th¸i Hoµng

 

 

 

 

 

 

 

HS lÊy vÝ dô

 

 

II. Néi dung bµi häc

GV chiÕu néi dung bµi häc lªn b¶ng

1. Sèng cã ®¹o ®øc lµ:

Suy nghÜ, hµnh ®éng theo chuÈn mùc ®¹o ®øc.

Ch¨m lo viÖc chung lo cho mäi ng­êi

Gi¶i quyÕt hîp lÝ gi÷a quyÒn vµ nghÜa vô.

LÊy lîi Ých x· héi lµ môc tiªu sèng.

Kiªn tr× ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých.

2. Tu©n theo ph¸p luËt lµ:

Sèng vµ hµnh ®éng theo nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc cña ph¸p luËt.

3. Quan hÖ sèng cã ®¹o ®øc víi thùc hiÖn cã ph¸p luËt.

Sèng cã ®¹o ®øc

Thùc hiÖn ph¸p luËt

- Tù gi¸c thùc hiÖnchuÈn mùc ®¹o ®øc do x· héi quy ®Þnh.

- B¾t buéc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt do nhµ n­íc ®Ò ra.

- Lµ phÈm chÊt bÒn v÷ng cña mçi c¸ nh©n, lµ ®éng lùc ®iÒu chØnh nhËn thøc, th¸i ®é, hµnh vi tù nguyÖn thùc hiÖn ph¸p luËt.

4. Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n:

- Häc tËp, lao ®éng tèt.

- RÌn luyÖn ®¹o ®øc, t­ c¸ch.

- Quan hÖ tèt víi b¹n bÌ, gia ®×nh x· héi.

- Nghiªm tóc thùc hiÖn ph¸p luËt, trong ®ã ®Æc biÖt LuËt Giao Th«ng ®­êng bé.

III. Bµi tËp

§¸p ¸n:

- Kh«ng cã ®¹o ®øc: c, ®.

- Vi ph¹m ph¸p luËt: a, b, d, e.

 

 

 

 

 

 

 

HS lµm c¸c bµi tËp trong SGK.

IV. H­íng dÈn häc ë nhµ:

Häc theo néi dung bµi häc :

Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ xem l¹i néi dung c¸c bµi ®· häc ®Ó tiÕt sau “¤n tËp”®Ó chuÈn bÞ cho kiÓm tra hÕt häc k× ®­îc tèt h¬n

 

 

 So¹n ngµy: 5/5/2014

                  TiÕt 33:                              ¤n tËp häc kú II

A. Môc tiªu:

-Gióp HS:

- HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong häc k× hai vÒ phÇn ph¸p luËt cña ViÖt Nam.

- HiÓu thªm mét sè quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n mµ ë c¸c líp d­íi ch­a ®­îc häc

- ThÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm,nghÜa vô cña c«ng d©n  trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em trong viÖc thùc hiÖn quyÒn ®ã.

- BiÕt vËn dông nh÷ng néi dung ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng, tr¸nh m¾c ph¶i nh÷ng lçi lÇm vÒ ph¸p luËt,vµ kh«ng lµm tr¸i ph¸p luËt

B. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

- B¶ng phô, mét sè tranh ¶nh s­u tÇm liªn quan tí néi dung bµi häc

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

I. Bµi cò:  KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS

II: Bµi míi:GV nªu c©u hái häc sing tr¶ lêi

1. LÝ thuyÕt:

Thanh niªn cã tr¸ch nhiÖm nh­ thÕ nµo trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc?

V× sao l¹i lµ thanh niªn chø kh«ng ph¶i lµ  ai kh¸c ?

C«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô nh­ thÕ nµo trong h«n nh©n?

Ph¸p luËt cã quy ®Þnh nh­ thÕ nµo vÒ chÕ ®é h«n nh©n ë ViÖt Nam?

ThÕ nµo lµ kinh doanh?

ThuÕ lµ g×? Cho vÝ dô

T¸c dung cña kinh doanh vµ thuÕ.

Ph¸p luËt quy ®Þnh nh­ thÕ nµo vÒ quyÒn thù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®èng thuÕ?

Nhµ n­íc ta cã quy ®Þnh nh­ thÕ nµo vÒ quyÒn vµ nghÜa vô lao ®éng cña c«ng d©n?

Tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ lµ g×? Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vÒ hµnh vi cña m×nh?

B¶n th©n em ®· lµm g× ®Ó thùc hiÖn tèt quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi?

B¶o vÖ Tæ quèc lµ tr¸ch nhiÖm cña ai? V× sao l¹i ph¶i b¶o vÖ Tæ quèc?

GV lÇn l­ît gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi

GV chiÕu toµn bé néi dung bµi häc lªn b¶ng

Yªu cÇu mét häc sinh ®äc to râ rµng

2: LuyÖn tËp.

HS lµm mét sè bµi tËp cã trong SGK

-Bµi tËp t×nh huèng:

Mét nhãm nªu c©u hái vµ c¸c nhãm kh¸c tr¶ lêi

 Ch¬i trß ch¬i s¾m vai c¸c néi dung c¸c em ®· chuÈn bÞ s½n ë nhµ

GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ dÆn dß HS vÒ nhµ «n tËp tèt ®Ó tiÕt sau lµm bµi kiÓm tra häc k×

 

Ngµy  12/5/2014

TiÕt 34

KiÓm tra häc k× II

Thêi gian: 45 phót

 

 

A.Môc tiªu:

-Cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë häc k× II

-RÌn luyÖn tÝnh tù gi¸c, trung thùc khi lµm bµi

-Qua bµi kiÓm tra ®Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña HS mét c¸ch chÝnh x¸c .

B. ChuÈn bÞ :

Bµi kiÓm tra ,®¸nh m¸y

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1:GV nªu yªu cÇu cña tiÕt kiÓm tra cho HS hiÓu

Ho¹t ®éng 2: GV ph¸t ®Ò kiÓm tra cho HS vµ nh¾c nhë c¸c em chó ý tù gi¸c lµm bµi, kh«ng dë tµi liÖu

 

§Ò ra:

C©u 1: Em h·y x¸c ®Þnh c¸c hµnh vi sau ®©y lµ vi ph¹m ph¸p luËt g×? §¸nh dÊu x vµo cét t­¬ng øng

 

Hµnh vi

Vi ph¹m ph¸p luËt hµnh chÝnh

Vi ph¹m ph¸p luËt h×nh sù

Vi ph¹m ph¸p luËt d©n sù

Vi ph¹m kØ luËt

Thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c hîp ®ång thuª nhµ;

 

 

 

 

 

Giao hµng kh«ng ®óng chñng lo¹i ,mÉu m· trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸;

 

 

 

 

 

Trém c¾p tµi s¶n cña c«ng d©n;

 

 

 

 

 

 

LÊn chiÕm vÜa hÌ lßng ®­êng

 

 

 

 

 

 

Gië tµi liÖu xem trong giê kiÓm tra;

 

 

 

 

 

Vi ph¹m néi quy an toµn cña xÝ nghiÖp ;

 

 

 

 

§i xe m¸y 70 ph©n khèi kh«ng cã giÊy phÐp l¸i xe.

 

 

 

 

C©u 2:ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo luËt? LÊy vÝ dô minh ho¹ hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc vµ vi ph¹m ph¸p luËt.

C©u 3:

 

 

 

 

 

Nguyễn Lan Hương                                    1                                    Trường THCS Cao Viên                                                                                 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-1.-Chi-cong-vo-tu.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)