Bài 1. Em là học sinh lớp 1

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 1 Đạo đức 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2015-01-01 19:13:33 Tác giả Tâm Thái Thanh loại .doc kích thước 0.27 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ñaïo ñöùc Em laø hoïc sinh lôùp 1 I. MUÏC TIEÂU : - Böôùc ñaàu bieát treû em 6 tuoåi ñöôïc ñi hoïc - Bieát teân tröôøng, teân lôùp, teân thaày coâ giaùo vaø baïn beø trong lôùp. - Böôùc ñaàu bieát g/t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
                Ñaïo ñöùc    
Em laø hoïc sinh lôùp 1
I. MUÏC TIEÂU :  
-         Böôùc ñaàu bieát treû em 6 tuoåi ñöôïc ñi hoïc
-         Bieát teân tröôøng, teân lôùp, teân thaày coâ giaùo vaø baïn beø trong lôùp.
-         Böôùc ñaàu bieát g/thieäu teân mình, nhöõng ñieàu mình thích tröôùc lôùp.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục  trong bài:
- Kn töï giôùi thieäu veà baûn thaân.
-KN theå hieän söï töï tin tröôùc ñoâng ngöôøi,.
- KN laéng nghe tích cöïc.
-KN trình baøy suy nghó vaø yù töôûng ngaøy ñaàu ñi hoïc, veà tröôøng, lôùp,thaày, coâ giaùo, baïn beø.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
     -     Toå chöùc troø chôi.
-         Thảo luận nhóm.
-         Ñoäng naõo.
-         Trình baøy 1 phuùt.
IV. Taøi lieäu vaø phöông tieän
-         GV : Tranh veõ, SGK.
-         HS : VBT, SGK.
V.tiến trình dạy hoïc:
Khôûi ñoäng : Haùt
Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra Vôû BT ñaïo ñöùc 1.
Baøi môùi :
      a. Giôùi thieäu baøi :
       b. Caùc hoaït ñoäng :                    
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
7/
 
 
 
 
 
 
 
 
9/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/
A. KHAÙM PHAÙ: Tranh veõ, SGK.
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Voøng troøn giôùi thieäu .
- Muïc tieâu : HS böôùc ñaàu bieát treû 6 tuoåi ñöôïc ñi hoïc vaø bieát boån phaän hoïc taäp cuûa mình.
- Caùch tieán haønh:
+ Hd HS ñöùng voøng troøn, g/thieäu tuoåi, caáp lôùp hoïc vaø neâu boån phaän.
- KL : Ñöôïc ñi hoïc laø nieàm vui vaø quyeàn lôïi cuûa treû em. Khi 6 tuoåi laø treû ñeàu ñöôïc ñi hoïc vaø phaûi hoïc taäp toát.
C.THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu tröôøng, lôùp, teân thaày coâ vaø baïn beø .
- Muïc tieâu : Bieát teân tröôøng, teân lôùp, teân thaày coâ giaùo vaø baïn beø trong lôùp.
- Caùch tieán haønh:
- Hd HS g/thieäu teân tröôøng, teân thaày coâ.
- KL : Vaøo lôùp Moät, caùc em bieát ñöôïc teân tröôøng, teân lôùp, caùc em coù theâm nhieàu baïn beø, thaày coâ môùi, hoïc nhieàu ñieàu môùi laï.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3 : Giôùi thieäu teân, sôû thích. - Muïc tieâu : Böôùc ñaàu bieát g/thieäu teân mình, nhöõng ñieàu mình thích tröôùc lôùp.
- Caùch tieán haønh:
 
+ HS trong toå töï giôùi thieäu teân vaø sôû thích cuûa mình.
+ KL : Treû em coù quyeàn coù hoï, teân. Ai cuõng coù sôû thích rieâng, caàn toân troïng sôû thích cuûa ngöôøi khaùc
D. VAÄN DUÏNG:
-         Treû em ñeán maáy tuoåi ñöôïc vaøo lôùp 1 ?
-         Vaøo lôùp 1 em coù theâm nhöõng gì ?
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Veà nhaø taäp nhôù laïi teân caùc baïn.
-         Chuaån bò : Em laø hoïc sinh lôùp 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thöïc hieän troø chôi (toå)
 
- Nhaéc laïi KL.
 
 
 
 
 
 
 
- HS traû lôøi.
- HS nhaéc laïi.
 
 
- Haùt.
 
 
 
 
 
- Ñoâi baïn hoûi ñaùp.
 
 
Ruùt kinh nghieäm :
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Em laø hoïc sinh lôùp 1
I. MUÏC TIEÂU :
-         Treû coù quyeàn coù hoï teân, coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc. Vaøo lôùp 1, caùc em seõ coù nhieàu baïn môùi, coù thaày coâ giaùo. Em seõ hoïc theâm nhieàu ñieàu môùi laï.
-         Bieát theå hieän ñöôïc baûn thaân laø HS lôùp 1.
-         Vui veû, phaán khôûi ñi hoïc : töï haøo trôû thaønh HS lôùp 1. Bieát quyù baïn beø, thaày giaùo, tröôøng lôùp.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục  trong bài:
- Kn töï giôùi thieäu veà baûn thaân.
-KN theå hieän söï töï tin tröôùc ñoâng ngöôøi,.
- KN laéng nghe tích cöïc.
-KN trình baøy suy nghó vaø yù töôûng ngaøy ñaàu ñi hoïc, veà tröôøng, lôùp,thaày, coâ giaùo, baïn beø.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
     -     Toå chöùc troø chôi.
-         Thảo luận nhóm.
-         Ñoäng naõo.
-         Trình baøy 1 phuùt.
IV. Taøi lieäu vaø phöông tieän
-         GV : Caùc baøi haùt : Ñi ñeán tröôøng, Ñi hoïc, Em yeâu tröôøng em..
-         HS : VBT ñaïo ñöùc.
V.tiến trình dạy hoïc:
Khôûi ñoäng : Haùt
Kieåm tra baøi cuõ : HS töï giôùi thieäu teân vaø sôû thích cuûa baûn thaân.
Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
7/
 
 
 
 
 
9/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 /
 
A. KHAÙM PHAÙ: Tranh veõ, SGK.
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Keå chuyeän theo tranh.
- Muïc tieâu : HS bieát keå chuyeän theo tranh.
- Caùch tieán haønh:
+ GV keå chuyeän theo noäi dung töøng tranh.
+ Yeâu caàu HS keå tröôùc lôùp.
* Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc thô, muùa, haùt veà “Tröôøng em”
- Muïc tieâu : HS bieát ñoïc thô, muùa, haùt veà “Tröôøng em”.
- Caùch tieán haønh:
+ Goïi HS trình baøy, GV nhaän xeùt.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 3 : Veõ tranh
- Muïc tieâu : HS bieát veõ veà “Ngoâi tröôøng cuûa em”.
- Caùch tieán haønh:
+ Cho HS veõ. Nhaän xeùt
+ KL : Treû em coù quyeàn coù hoï teân, quyeàn ñöôïc ñi hoïc. Thaät töï haøo ñaõ trôû thaønh HS lôùp 1. Chuùng ta phaûi coá gaéng hoïc gioûi, ngoan, phaûi xöùng ñaùng laø HS lôùp 1.
D. VAÄN DUÏNG Treû em coù quyeàn gì ?
-         Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp 1 ?
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Veà nhaø hoïc chaêm chæ. Thöïc hieän ñuùng noäi dung baøi hoïc.
-         Trình baøy saûn phaåm .
-         Chuaån bò : Goïn gaøng, saïch seõ
 
 
 
 
 
 
 
- Q/saùt tranh, keå tröôùc lôùp.
 
 
 
 
 
- Trình baøy tröôùc lôùp.
- Haùt
 
 
 
- Veõ, trình baøy saûn phaåm.
 
 
 
 
-         Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Goïn gaøng, saïch seõ
 
 
I. MUÏC TIEÂU :
-         Giuùp HS neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuï theå veà aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
-         Bieát ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
-         Bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân : ñaàu, toùc, quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ.
II. CHUAÅN BÒ :
-         GV : Baøi haùt “Röûa maët nhö meøo”
-         HS : VBT Ñaïo ñöùc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
Khôûi ñoäng : Haùt
Kieåm tra baøi cuõ :
-         Em seõ laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp 1 ?
Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
9/
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
6/
 
 
 
* Hoaït ñoäng 1 : Phaân bieät caùch aên maëc
- Muïc tieâu : HS neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuï theå veà aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
- Caùch tieán haønh :
+ H/daãn HS q/saùt tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhaän bieát caùch aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
+ Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng 2 : Nhaän bieát caùch aên maëc goïn gaøng, saïch seõ
- Muïc tieâu : Bieát ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS thöïc haønh VBT Ñaïo ñöùc Baøi 1.
+ Nhaän xeùt
 
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3: Choïn quaàn aùo ñi hoïc
- Muïc tieâu : HS bieát choïn quaàn aùo ñi hoïc thích hôïp.
-GDLGBVMT: nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
-LGGD tấm gương đạo đức HCM: ăn mặc sạch sẽ, gọn gang, thực hiện nếp sống giản dị
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS laøm vôû BT Ñaïo ñöùc baøi 2.
+ Nhaän xeùt.
+ Keát luaän :
- Quaàn aùo ñi hoïc phaûi phaúng phiu, saïch seõ, goïn gaøng.
- Khoâng maëc quaàn aùo dô baån, raùch, xoäc xeäch ñeán lôùp.
- LG Taám göông ÑÑ HMC: Giöõ veä sinh thaät toát theo 5 ñieàu Baùc Hoà daïy.
 
 
 
 
 
- HS q/saùt tranh, th/luaän, nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
- Laøm VBT Ñaïo ñöùc.
Giuùp HSY laøm
- Haùt.
 
 
 
 
 
- Laøm VBT Ñaïo ñöùc.
Giuùp HSY laøm
 
 
Cuûng coá :
-         Khi ñeán lôùp em phaûi maëc quaàn aùo theá naøo ?
-         Vì sao khoâng maëc quaàn aùo dô baån, raùch, xoäc xeäch ñeán lôùp ?
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Veà nhaø thöïc hieän aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
-         Chuaån bò : Goïn gaøng, saïch seõ  
Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
 
 
 
 
Ñaïo ñöùc
 
Goïn gaøng, saïch seõ
I. MUÏC TIEÂU :
-         Cuûng coá laïi kòeán thöùc veà aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
-         HS bieát ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goïn gaøng, saïch seõ.
-         Bieát giöõ gìn veä sinh caù nhaân : ñaàu, toùc, quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ.
II. CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh phoùng to.
-         HS : Buùt chì vaø saùp maøu.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
Khôûi ñoäng : Haùt 
Kieåm tra baøi cuõ : Cho töøng toå choïn ra nhöõng HS coù quaàn aùo, ñaàu toùc goïn gaøng, saïch seõ.
    -  Toå coù nhieàu baïn goïn gaøng, saïch seõ ñöôïc khen thöôûng.
Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi : Goïn gaøng, saïch seõ
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
5/
 
 
 
 
 
 
5/
 
 
 
 
 
 
4/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
* Hoaït ñoäng 1 : Ai goïn gaøng , saïch seõ ?
- Muïc tieâu : HS phaân bieät ñöôïc theá naøo laø goïn gaøng, saõch seõ, töø ñoù bieát löïa choïn haønh vi ñeå thöïc hieän.
- Caùch tieán haønh :
+ Höôùng daãn HS quan saùt tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù
+ Keát luaän : Chuùng ta neân laøm nhö caùc baïn nhoû trong tranh 1, 3, 4, 5, 7, 8.
* Hoaït ñoäng 2 : Giuùp nhau söûa laïi ñaàu toùc, quaàn aùo.
- Muïc tieâu : HS bieát caùch chænh söûa quaàn aùo, ñaàu toùc cho goïn gaøng, saïch seõ.
- Caùch tieán haønh :
+ Goïi vaøi ñoâi baïn giuùp nhau söûa laïi quaàn aùo, ñaàu toùc goïn gaøng, saïch seõ.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3: GDHS yù thöùc giöõ gìn veä sinh caù nhaân
- Muïc tieâu : GDHS yù thöùc giöõ gìn veä sinh caù nhaân qua baøi haùt “Röûa maët nhö meøo”
- Caùch tieán haønh :
+ Lôùp mình coù ai gioáng meøo khoâng ?
+ Keát luaän : Caùc em phaûi giöõ cho quaàn aùo, ñaàu toùc luoân goïn gaøng, saïch seõ, laøm nhö vaäy seõ ñöôïc moïi ngöôøi yeâu
 
meán. Caùc em phaûi giöõ veä sinh caù nhaân saïch seõ: nhaát laø phaûi röûa saïch tay tröôùc khi aên.
* Hoaït ñoäng 4 : GV höôùng daãn HS ñoïc thô.
- Muïc tieâu : HS thöïchieän theo noäi dung 2 caâu thô.
- Caùch tieán haønh :
+ H/d HS ñoïc  
        “ Ñaàu toùc em chaûi goïn gaøng
AÙo quaàn saïch seõ troâng caøng theâm yeâu”
+ Keát luaän : Moãi HS chuùng ta caàn giöõ veä sinh thaân theå, quaàn aùo saïch seõ.
 
 
 
 
 
- HS q/saùt, th/luaän, nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
- HS th/hieän
 
- Haùt.
 
 
 
 
- Khoâng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ñoïc lôùp, nhoùm, caù nhaân.
 
Cuûng coá :
- Maëc quaàn aùo, ñaàu toùc goïn gaøng saïch seõ coù lôïi gì ?
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Veà nhaø thöïc hieän aên maëc goïn gaøng, saïch seõ. Löu yù giöõ veä sinh caù nhaân.
-         Chuaån bò : Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp
 
 
I. MUÏC TIEÂU :  
-         Bieát ñöôïc taùc duïng cuûa saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
-         Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
-         Thöïc hieän giöõ gìn saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa baûn thaân.
II . CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh minh hoaï. Ñieàu 28 Coâng öôùc Quyeàn treû em
-         HS : VBT ÑÑ, ÑDHT
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Khôûi ñoäng :  Haùt.
Kieåm tra baøi cuõ : 
-         Ñi hoïc caàn phaûi aên maëc nhö theá naøo ?
-         Neâu ích lôïi cuûa vieäc aên maëc goïn gaøng saïch seõ ?
Baøi môùi :
Giôùi thieäu : 
Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
7/
 
 
 
 
 
 
 
10/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/
 
* Hoaït ñoäng 1: Cho HS laøm BT1
- MT: Bieát ñöôïc taùc duïng cuûa saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
- CTH:
+ Cho HS q/saùt tranh, keå teân moät soá ñoà duøng hoïc taäp trong tranh.
+ Y/caàu HS toâ maøu caùc ÑDHT trong tranh.
+Nhaän xeùt
* Hoaït ñoäng 2: Cho HS laøm BT2
- MT: Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
- CTH:+ Goïi HS gi/ thieäu ÑDHT cuûa mình.
+ Y/c HS neâu ích lôïi cuûa vieäc giöõ gìn saùch vôû, ÑDHT. Nhaän xeùt.
+ KL : Ñi hoïc laø moät quyeàn lôïi cuûa treû em. Giöõ gìn ÑDHT chính laø giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình.
Nghæ giöõa tieát
 * Hoaït ñoäng 3: Cho HS laøm BT3
- MT: Nhaän ñònh ñuùng, sai. Thöïc hieän giöõ gìn saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa baûn thaân.
- CTH:
+ Cho HS q/saùt tranh, ñaùnh daáu + vaøo oâ nhöõng tranh veõ haønh ñoäng ñuùng.
+ KL  : Caàn giöõ gìn ÑDHT. Khoâng laøm daây baån, khoâng vieát baäy ra saùch vôû. Khoâng gaäp gaùy vôû. Khoâng xeù saùch, vôû. Hoïc xong phaûi caát goïn ÑDHT.
 
 
 
 
 
- Q/saùt tranh, keå.
 
- Toâ maøu.
 
 
 
 
- Töøng ñoâi baïn g/thieäu .
- HS neâu
 
 
 
 
- Haùt.
 
 
 
 
- Q/saùt tranh, ñaùnh daáu +
 
 
Cuûng coá :
-         Caàn laøm gì ñeå  ÑDHT ñöôïc beàn laâu ? 
IV. HOAÏT ÑOÄNG TIEÁP NOÁI:
- Xem, chuaån bò baøi tieáp theo
- Ruùt kinh nghieäm :
 
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
 
I. MUÏC TIEÂU :   
-         Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc haønh. Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa mình.
-         HS bieát caùch giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp, phaân bieät ñöôïc haønh ñoäng ñuùng, sai trong vieäc giöõ gìn ñoà duøng hoïc taäp.
-         HS bieát yeâu quyù vaø giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp.
II . CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh BT 1, 3. Ñieàu 28 trong Coâng öôùc Quoác teá veà quyeàn cuûa treû em.
-         HS : VBT ÑÑ
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Khôûi ñoäng : Haùt.
Kieåm tra : Goïi vaøi HS giôùi thieäu ñoà duøng hoïc taäp cuûa mình.
Baøi môùi :
Giôùi thieäu : 
Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
14/
 
 
 
 
 
 
 
 
* Hoaït ñoäng 1: Quan saùt nhaän xeùt
- Muïc tieâu : HS bieát caùch giöõ gìn saùch vôû.
- Caùch tieán haønh :
+ Thi “Saùch vôû ai ñeïp nhaát”
+ GV neâu y/caàu cuûa cuoäc thi vaø thaønh phaàn BGK
+ Ban giaùm khaûo nhaän xeùt, neâu caùc HS giöõ gìn saùch vôû, ÑDHT ñeïp. Tuyeân döông.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Haùt hoaëc laøm thô
- Muïc tieâu : HS haùt ít nhaát ñöôïc 1 baøi haùt veà ñoà duøng.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho lôùp haùt baøi “Saùch buùt thaân yeâu ôi!”
+ GV h/daãn ñoïc caâu thô cuoái baøi.
+ KL : Caàn phaûi giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp. Saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa chính mình. Giöõ gìn saùch vôû, ÑDHT beàn, ñeïp laø tieát kieäm taøi nguyeân thieân nhieân, BVMT, laøm cho moâi tröôøng thieân nhieân saïch, ñeïp. LGTGÑÑHCM veà söï caàn kieäm, lieâm chính, thöïc hieän tieát kieäm theo göông Baùc Hoà.
 
 
 
 
 
- HS caû lôùp cuøng xeáp saùch vôû, ÑDHT cuûa mình leân treân baøn.
- Haùt
 
 
 
- Haùt taäp theå.
- Ñoïc caû lôùp.
 
 
 
 
Cuûng coá : 4/
-         Vì sao phaûi giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp ?
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP : 1/
-         Chuaån bò : Gia ñình em
Ruùt kinh nghieäm
 
 
Ñaïo ñöùc
       Gia ñình em
I. MUÏC TIEÂU : -         Böôùc ñaàu bieát ñöôïc treû em coù quyeàn ñöôïc cha meï yeâu thöông chaêm soùc
-         Neâu ñöôïc nhöõng vieäc treû em caàn laøm ñeå theå hieän söï kính troïng, leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
-         Leã pheùp vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục  trong bài:
- Kn töï giôùi thieäu veà nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình mình.
-KN giao tieáp öùng xöû vôùi nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình.
- KN ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà theå hieän loøng kính yeâu ñoái vôùi oâng baø cha meï.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
     -     Ñoùng vai.
-         Thảo luận nhóm.
-     Xöû lyù tình huoáng.
IV. Taøi lieäu vaø phöông tieän
- GV: Baøi haùt : Caû nhaø thöông nhau. Meï yeâu khoâng naøo.
- HS: Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
V.tiến trình dạy hoïc:
1. Khôûi ñoäng :
2. Baøi cuõ :
- Vì sao caàn phaûi giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp duøng ?
3. Baøi môùi :    a. Giôùi thieäu baøi :  
   b. Caùc hoaït ñoäng:                                                    
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
7/
A. KHAÙM PHAÙ: Tranh veõ, SGK.
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1: Keå chuyện
- Muïc tieâu : Keå veà gia ñình mình.
- Caùch tieán haønh :
+ GV chia HS thaønh töøng nhoùm vaø yeâu caàu HS keå veà gia ñình mình theo caùc gôïi yù sau :
* Gia ñình em maáy ngöôøi? Boá meï laøm ngheà gì? Anh, chò em bao nhieâu tuoåi, hoïc lôùp maáy ?
+ Keát luaän : Chuùng ta ai cuõng coù moät gia ñình.
 
 
 
- HS töï keå veà gia ñình mình trong nhoùm, moät vaøi HS keå tröôùc lôùp.
 
 
- HS laéng nghe
7/
* Hoaït ñoäng 2: Quan saùt
- Muïc tieâu : HS keå ñöôïc noäi dung töøng tranh.
- Caùch tieán haønh :
+ Moãi nhoùm quan saùt, keå laïi noäi dung tranh.
+ GV choát laïi noäi dung töøng tranh.
+ Keát luaän : Caùc em thaät haïnh phuùc, sung söôùng khi ñöôïc soáng cuøng vôùi gia ñình. Chuùng ta caàn caûm thoâng, chia seû vôùi caùc baïn thieät thoøi, khoâng ñöôïc soáng cuøng gia ñình.
 
 
 
- Quan saùt, ñaïi dieän nhoùm keå.
- HS laéng nghe.
 
10/
Nghæ giöõa tieát
C.THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 3 : Ñoùng vai
- Muïc tieâu : HS biết ñoùng vai caùc nhaân vật
- Caùch tieán haønh :
+ GV chia nhoùm, giao nhieäm vuï:
. Nhoùm 1 : nhoùm “Vaâng aï!” vaø thöïc hieän ñuùng lôøi meï daën.
. Nhoùm 2 : Chaøo baø, cha meï khi ñi hoïc veà.
. Nhoùm 3 : Xin pheùp baø ñi chôi.
. Nhoùm 4 : Nhaän quaø baèng 2 tay vaø noùi lôøi caûm ôn.
+ Keát luaän : Caùc em coù boån phaän kính troïng, leã pheùp vaâng lôøi oâng baø, cha meï. LG BVMT: Gia ñình chæ coù 2 con, goùp phaàn giaûm daân soá, cuøng coäng ño4.
D. VAÄN DUÏNG:
- Caùc em veà nhaø phaûi bieát kính troïng, leã pheùp vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP : - Chuaån bò : Gia ñình em  
- Haùt.
 
 
 
- Caùc nhoùm chuaån bò saém vai.
 
 
 
 
- Ruùt kinh nghieäm :
 
 
Ñaïo ñöùc
Gia ñình em
        
 
I. MUÏC TIEÂU :
-         Bieát treû em coù quyeàn coù gia ñình, coù cha meï.
-         Phaân bieät ñöôïc caùc haønh vi, vieäc laøm phuø hôïp vaø chöa phuø hôïp veà kính troïng, leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
-         Bieát leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục  trong bài:
  -Kn töï giôùi thieäu veà nhöõng nhöôøi thaân trong gia ñình.
-KN giao tieáp, öùng xöû vôùi ngöôøi thaân trong gia ñình.
- KN ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà thöùc hieän loøng kính yeâu ñoái vôùi oâng baø, cha meï.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
-         Thảo luận nhóm.
-         Ñoááng vai.
-         Xöû lí tình huoáng.
IV. Taøi lieäu vaø phöông tieän
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT.
1. Khôûi ñoäng : Haùt 
Kieåm tra baøi cuõ : Goïi HS keå veà gia ñình mình. Nhaän xeùt
Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
15/
 
A. KHAÙM PHAÙ: Tranh veõ, SGK.
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Keå chuyeän theo tranh
- Muïc tieâu : HS hieåu noäi dung caâu chuyeän
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu tình huoáng :
. Baïn Long coù nghe lôøi meï khoâng ? Vì sao ?
. Ñieàu gì xaûy ra khi baïn Long khoâng nghe lôøi meï ?
+ Keát luaän : Caàn vaâng lôøi cha meï ñeå cha meï vui loøng.
Nghæ giöõa tieát
C.THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Lieân heä thöïc teá
- Muïc tieâu : HS keå laïi moät soá vieäc ñaõ laøm vaø ñöôïc gia ñình khen.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi gôïi yù :
. Trong gia ñình, em ñöôïc cha meï quan taâm nhö theá naøo ?
. Em ñaõ laøm nhöõng vieäc gì ñeå cha me vui loøng ?
+ GV  khen nhöõng HS bieát vaâng lôøi oâng baø, cha meï. D. VAÄN DUÏNG:
-         Cho HS saém vai theo tranh.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
 
 
 
 
 
 
- HS thaûo luaän, traû lôøi.
 
 
- Haùt
 
 
 
 
 
- HS t/luaän nhoùm , trình baøy
 
 
 
 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
 
 
                             Ñaïo ñöùc
Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
 
I . MUÏC TIEÂU
-         Bieát : Ñoái vôùi anh chò caàn leã pheùp, ñoái vôùi em nhoû caàn nhöôøng nhòn.
-         Yeâu quyù anh chò em trong gia ñình.
-         Bieát cö xöû leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : Giao tieáp, öùng xöû leã pheùp vôùi  anh chò em trong nhaø.
-         Kĩ năng: Ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà ñeå leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 Tranh luận nhoùm.
Ñoùng vai.
 Xöû lí tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï, moät soá thöïc phaåm töôi soáng.
-         HS : VBT TNXH.
V/ Tiến trình dạy học:
Khôûi ñoäng : Haùt 
Kieåm tra baøi cuõ:
-         Neâu nhöõng vieäc caàn laøm theå hieän söï leã pheùp, kính troïng, vaâng lôøi oâng baø, cha meï ?
Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: 
          b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
7/
 
 
 
 
 
9/
 
 
 
 
 
8/
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1: Xem tranh baøi taäp 1
- Muïc tieâu : Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû.
- Caùch tieán haønh :
+ GV giôùi thieäu tranh 1, 2 baøi taäp 1; neâu keát luaän theo noäi dung töøng tranh.
* Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän baøi taäp 2
- Muïc tieâu : Bieát nhöôøng nhòn em nhoû.
- Caùch tieán haønh :
+ GV gi/ thieäu tranh 1, 2 baøi taäp 2, nhaän xeùt vieäc laøm baïn nhoû trong tranh.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá
- Muïc tieâu : HS töï lieân heä baûn thaân.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi gôïi yù cho HS traû lôøi, keå veà anh, chò em cuûa mình.
D. VAÄN DUÏNG::
- Bieát cö xöû leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
- Chuaån bò : Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû     
 
 
 
 
 
- Thaûo luaän nhoùm, keå chuyeän theo noäi dung tranh .
 
 
 
- HS t/luaän, saém vai theo tình huoáng.
 
- Haùt
 
 
 
- HS traû lôøi.
 
- Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
 
I . MUÏC TIEÂU
-         Bieát : Vì sao caàn leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû ?
-         Bieát phaân bieät haønh vi, vieäc laøm phuø hôïp vaø chöa phuø hôïp veà leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû.
-         Coù thaùi ñoä leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû nhö baøi ñaõ hoïc.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : Giao tieáp, öùng xöû leã pheùp vôùi  anh chò em trong nhaø.
-         Kĩ năng: Ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà ñeå leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
Tranh luận nhoùm.
Ñoùng vai.
Xöû lí tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         Giaùo vieân: Neâu tình huoáng, tranh minh hoaï.
-         Hoïc sinh : Saém vai, VBT ÑÑ.
V/ Tiến trình dạy học:
Khôûi ñoäng : - Haùt 
Kieåm tra baøi cuõ:
-         Ñoái vôùi anh chò, em nhoû caàn coù thaùi ñoä nhö theá naøo ?
Baøi môùi :
        a) Giôùi thieäu baøi: 
        b) Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
 
 
 
7/
 
 
 
 
 
9/
 
 
 
 
 
 
 
8/
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp 3
- Muïc tieâu : Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû, coù nhö vaäy cha meï môùi  vui loøng.
- Caùch tieán haønh :
+ GV gi/ thieäu tranh baøi taäp 3, keát luaän theo töøng tranh.
* Hoaït ñoäng 2 : Saém vai
- Muïc tieâu : Theå hieän haønh vi ñeïp, nhöôøng nhòn em nhoû.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS saém vai theo tình huoáng : theå hieän caùch cö xöû cuûa anh chò ñoái vôùi em nhoû, cuûa em nhoû ñoái vôùi anh chò.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá.
- Muïc tieâu : HS töï lieân heä baûn thaân.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi gôïi yù cho HS traû lôøi, keå veà anh, chò em cuûa mình.
 
+ GV khen 1 soá em coù bieåu hieän toát.
+ KL : Anh em trong moät nhaø luoân bieát ñoaøn keát, thöông yeâu, giuùp ñôõ laãn nhau.
D. VAÄN DUÏNG:
- GV toång keát, tuyeân döông.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
- Chuaån bò : Nghieâm trang khi chaøo côø
 
 
 
 
 
- Th/ luaän nhoùm ñoâi, trình baøy.
 
 
 
 
 
- HS t/luaän, saém vai theo tình huoáng.
 
 
- Haùt
 
 
 
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi, traû lôøi.
 
- Ruùt kinh nghieäm
 
Ñaïo ñöùc
 
Thöïc haønh kyõ naêng giöõa kyø I
 
              Ñaïo ñöùc
 
Nghieâm trang khi chaøo côø    
I. MUÏC TIEÂU:
-         Bieát ñöôïc teân nöôùc, nhaän bieát ñöôïc Quoác kyø, Quoác ca cuûa Toå quoác Vieät Nam.
-         Neâu ñöôïc: Khi chaøo côø caàn phaûi boû muõ, noùn, ñöùng nghieâm, maét nhìn Quoác kyø.
-         Thöïc hieän nghieâm trang khi chaøo côø ñaàu tuaàn.
-         Toân kính Quoác kyø vaø yeâu quyù Toå quoác Vieät Nam.
-         LGGDTGÑÑHCM veà loøng yeâu Toå quoác.
II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-         GV : Tranh, aûnh minh hoïa, vaät thaät.
-         HS : VBT ÑÑ.
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Thöïc haønh kyõ naêng Giöõa kyø 1
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng : 
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/
 
 
 
* Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh, ñaøm thoaïi.
- Muïc tieâu: HS hieåu treû em coù quyeàn coù quoác tòch. Bieát ñöôïc teân nöôùc cuûa nöôùc ta laø Vieät Nam.
- Caùch tieán haønh :
+ GV treo tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù:
. Caùc baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì ?
. Caùc baïn ñoù laø ngöôøi nöôùc naøo ? Vì sao em bieát ?
+ Keát luaän : Caùc baïn ñang giôùi thieäu laøm quen vôùi nhau: moãi baïn moät quoác tòch rieâng : Vieät Nam, Laøo, Trung Quoác, Nhaät Baûn, …Treû em coù quyeàn coù quoác tòch. Quoác tòch cuûa chuùng ta laø Vieät Nam.
* Hoaït ñoäng 2 : Hoaït ñoäng nhoùm
- Muïc tieâu : HS hieåu Quoác kyø töôïng tröng cho moät nöôùc vaø phaûi bieát nghieâm trang khi chaøo côø. LGGDTGÑÑHCM veà loøng yeâu Toå quoác.
- Caùch tieán haønh :
+ GV treo tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù:
. Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ?
. Tö theá hoï ñöùng chaøo côø nhö theá naøo ?
+ Keát luaän : Quoác kì : töôïng tröng cho moät nöôùc. Quoác kì Vieät Nam neàn maøu ñoû, ngoâi sao vaøng 5 caùnh.
Quoác ca : laø baøi haùt chính thöùc cuûa moät nöôùc duøng khi chaøo côø. Khi chaøo côø phaûi boû muõ noùn, söûa laïi quaøn aùo, ñaàu toùc chænh teà. Ñöùng nghieâm, hai tay aùp saùt vaøo ñuøi, maét nhìn leân quoác kì theå hieän tình yeâu Toå quoác Vieät Nam.
* Hoaït ñoäng 3 : Laøm baøi taäp 3 SGK
- Muïc tieâu : HS bieát tö theá ñöùng chaøo côø ñuùng, sai.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS laøm baøi taäp, neâu yù kieán cuûa mình .
+ Keát luaän: Khi chaøo côø phaûi ñöùng nghieâm, hai tay aùp saùt vaøo ñuøi, maét nhìn leân quoác kì. Khoâng ñöôïc quay ngang, khoâng ñöôïc noùi chuyeän rieâng.
 
 
 
 
 
 
- HS q/saùt, t/luaän nhoùm, traû lôøi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS q/saùt, t/luaän nhoùm, ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS thöïc haønh theo nhoùm.
 
4. Cuûng coá :
- Treû em coù quyeàn gì ?
- Moâ taû laù côø Vieät Nam ?
- Khi ñöùng chaøo côø em phaûi laøm gì ?
IV.HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Nghieâm trang khi chaøo côø (tieát 2)
Ruùt kinh nghieäm :
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Nghieâm trang khi chaøo cờ   (tiết 2)
 
I . MUÏC TIEÂU :
-         Bieát ñöôïc teân nöôùc, nhaän bieát ñöôïc Quoác kyø, Quoác ca cuûa Toå quoác Vieät Nam.
-         Bieát nghieâm trang khi chaøo côø laø theå hieän loøng toân kính Quoác kyø vaø yeâu quyù Toå quoác Vieät Nam.
-         Bieát töï haøo mình laø ngöôøi Vieät Nam, toân kính Quoác kyø, yeâu Toå quoâác Vieät Nam ( tieáp tuïc GDTGÑÑHCM
II . CHUAÅN BÒ :
-         GV : 1 laù côø Vieät Nam.
-         HS : Vôû baøi taäp.
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
* Hoaït ñoäng 1 : HS taäp chaøo côø
- Muïc tieâu : Bieát nghieâm trang khi chaøo côø
- Caùch tieán haønh :
+ GV laøm maãu
+ Goïi HS taäp chaøo côø theo hieäu leänh cuûa GV
* Hoaït ñoäng 2 : Thi Chaøo côø
- Muïc tieâu : Nhaän bieát tö theá chaøo côø ñuùng, sai.
- Caùch tieán haønh :
+ Phoå bieán theå leä cuoäc thi.
+ Cho töøng toå thöïc hieän theo hieäu leänh cuûa toå tröôûng. Nhaän xeùt.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3 : Veõ vaø toâ maøu laù côø
- Muïc tieâu : Nhaän bieát côø Vieät Nam  (nhaéc laïi GDTGÑÑHCM veà loøng yeâu Toå quoác)
- Caùch tieán haønh :
+ Neâu yeâu caàu: veõ vaø toâ maøu laù côø ñuùng, ñeïp.
+ H/daãn HS ñoïc caâu thô
+ Keát luaän : Phaûi nghieâm trang khi chaøo côø ñeå baøy toû loøng toân kính quoác kyø theå hieän tình yeâu ñoái vôùi Toå quoác Vieät Nam.
 
 
 
- HS quan saùt
- HS thöïc hieän.
 
 
 
 
- Töøng toå thöïc hieän.
 
- Haùt
 
 
 
 
- HS veõ vaø toâ maøu, giuùp HSY veõ
- HS ñoïc.
- HS laéng nghe
 
 
4. Cuûng coá :
- Vì sao phaûi nghieâm trang khi chaøo côø ?
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò: Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø  
Ruùt kinh nghieäm
 
Ñaïo ñöùc
           
 Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø   
 
I . MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc theá naøo laø ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø .
-         Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø. Bieát ñöôïc nhieäm vuï cuûa HS laø phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
-         Thöïc hieän haøng ngaøy ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục  trong bài:
- KN giaûi quyeát vaán ñề
-KN quaûn lyù thôøi gian.
- KN nhaän xeùt ñeå ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
-         Thảo luận nhóm.
-         Đóng vai.
-         Thảo luận nhóm .
IV. Taøi lieäu vaø phöông tieän
-         GV : Tranh minh hoaï, moät soá ñoà vaät saém vai.
-         HS : Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc.
 
V.tiến trình dạy hoïc:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- HS leân baûng thöïc hieän chaøo côø.
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
A. Khaùm phaù: Tranh SGK
B. Kết nối:
* Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän baøi taäp 1
- Muïc tieâu : HS hieåu ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp caùc em tieáp thu baøi toát.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS quan saùt tranh baøi taäp 1, neâu caâu hoûi gôïi yù.
+ Keát luaän : Phaûi ñi hoïc ñuùng giôø, caàn nghieâm chænh thöïc hieän ñuùng noäi quy tröôøng hoïc.
C. THỰC HÀNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp 2
- Muïc tieâu : HS coù thaùi ñoä töï giaùc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caùch saém vai: 2 em saém vai: 1 em ñoùng vai meï, 1 em vai ñoùng con.
+ Cho HS saém vai theo tình huoáng.
+ Nhaän xeùt, tuyeân döông.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá
- Muïc tieâu : HS thöïc hieän vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
- Caùch tieán haønh :
+ Neâu caâu hoûi gôïi yù:
* Baïn naøo lôùp mình luoân ñi hoïc ñuùng giôø ?
* Neâu nhöõng vieäc caàn laøm ñeå ñi hoïc ñuùng giôø ?
+ Keát luaän : Ñöôïc ñi hoïc laø quyeàn lôïi cuûa treû em. Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñi hoïc cuûa mình.
D:VÂN DỤNG
- Taïi sao phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø ?
- Laøm theá naøo ñeå ñi hoïc ñuùng giôø ?
-         Chuaån bò : Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø
 
 
 
 
 
- Q/saùt tranh, th/luaän nhoùm .
 
- HS laéng nghe
 
 
 
 
 
- HS laéng nghe, saém vai theo tình huoáng.
 
 
- Haùt
 
 
 
 
- HS traû lôøi.
 
 
- HS laéng nghe.
 
Ruùt kinh nghieäm
    Ñaïo ñöùc
Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø
 
I . MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc theá naøo laø ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø .
-         Bieát ñöôïc ích lôïi cuûa ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø. Bieát ñöôïc nhieäm vuï cuûa HS laø phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
-         Bieát nhaéc nhôû baïn beø ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục  trong bài:
KN quaûn lyù thôøi gian ñeå ñi hoïc ñuùng giôø.
KN nhaän thöùc.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
-         Thảo luận nhóm.
-         Đóng vai..
-         Thảoluận nhóm.
IV. Taøi lieäu vaø phöông tieän
-         GV : Tranh minh hoaï, moät soá ñoà vaät saém vai.
-         HS : Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc.
 
V.tiến trình dạy hoïc:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
-         Vì sao caàn phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø ?
-         Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp em ñieàu gì ?
3. Baøi môùi :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
A. Khaùm phaù: tranh SGK.
B. Kết nối:
* Hoaït ñoäng 1 : Saém vai
- Muïc tieâu : HS hieåu ích lôïi cuûa vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS quan saùt tranh vaø saém vai tình huoáng theo baøi taäp 4 SGK.
+ Keát luaän : Phaûi ñi hoïc ñuùng giôø, caàn nghieâm chænh thöïc hieän ñuùng noäi quy tröôøng hoïc.
C. THỰC HÀNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm
- Muïc tieâu : HS bieát theå hieän vieäc ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi gôïi yù ôû baøi taäp 5:
. Caùc baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì ?
. Caùc baïn gaëp khoù khaên gì ?
. Caùc em hoïc ñieàu gì ôû baïn ?
+ Keát luaän : Duø trôøi möa nhöng caùc baïn vaãn ñi hoïc bình thöôøng, khoâng quaûn ngaïi khoù khaên.
Nghæ giöõa tieát
 
* Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá
- Muïc tieâu : HS töï lieân heä baûn thaân.
- Caùch tieán haønh :
+ Neâu caâu hoûi gôïi yù:
. Ñi hoïc ñeàu coù lôïi gì ?
. Caàn phaûi laøm gì ñeå ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø ?
+ Höôùng daãn HS ñoïc caâu thô cuoái baøi.
+ Keát luaän : Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp caùc em hoïc taäp toát, thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình.
D:VÂN DỤNG
-         Haøng ngaøy thöïc hieän ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
-         Chuaån bò : Traät töï trong giôø hoïc
 
 
 
 
 
- HS quan saùt tranh, thaûo luaän nhoùm ñoâi, saùm vai.
 
 
 
 
 
 
 
- HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, trình baøy keát quaû.
 
 
 
- Haùt
 
 
 
 
 
- HS traû lôøi, keå nhöõng vieäc caàn laøm ñeå ñi hoïc ñuùng giôø.
 
 
- HS ñoïc
- HS laéng nghe
 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
 
           Ñaïo ñöùc
                              Traät töï trong tröôøng hoïc
I . MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuûa giöõ traät töï khi nghe giaûng, khi vaøo lôùp.
-         Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ traät töï khi nghe giaûng, khi ra vaøo lôùp hoïc.
-         Thöïc hieän giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp, khi nghe giaûng.
II . CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh, Coâng öôùc Quoác teá treû em ñieàu 28.
-         HS : VBT
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1 . Khôûi ñoäng : Haùt
2 . Kieåm tra baøi cuõ :
-         Vì sao caàn phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø ?
3 . Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/
* Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän nhoùm
- Muïc tieâu : Chen laán, xoâ ñaåy nhau khi ra vaøo lôùp seõ laøm oàn aøo, gaây maát traät töï.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS quan saùt tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù:
. Tranh 1: Caùc em vaøo lôùp nhö theá naøo?
. Tranh 2: Caùc em ra khoûi lôùp nhö theá naøo?
. Vieäc ra khoûi lôùp coù taùc haïi nhö theá naøo?
. Caàn thöïc hieän ra, vaøo lôùp theo baïn ôû tranh naøo ?
+ Keát luaän: Xeáp haøng ra, vaøo lôùp ngay ngaén vaø bieát giöõ traät töï. Chen laán, xoâ ñaåy laø gaây maát traät töï, coù theå teù ngaû nguy hieåm. Trong tröôøng hoïc caùc em caàn phaûi giöõ traät töï.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2 : Thi xeáp haøng
- Muïc tieâu : HS coù yù thöùc giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS thi xeáp haøng vaøo lôùp.
+ Nhaän xeùt khen nhoùm thöïc hieän nghieâm tuùc.
 
 
 
 
 
- HS q/saùt tranh, traû lôøi.
 
 
 
 
- HS laéng nghe
 
 
 
- Haùt
 
 
 
- HS xeáp 2 haøng.
 
4. Cuûng coá :
- Khi xeáp haøng ra vaøo lôùp em phaûi laøm gì ?
- Vì sao phaûi traät töï khi ra vaøo lôùp ?
IV . HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Traät töï trong tröôøng hoïc
Ruùt kinh nghieäm
 
 
Ñaïo ñöùc
     Traät töï trong tröôøng hoïc
                
I . MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuûa giöõ traät töï khi nghe giaûng, khi ra vaøo lôùp.
-         Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ traät töï khi nghe giaûng, khi ra vaøo lôùp. Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän.
-         HS coù yù thöùc giöõ traät töï trong giôø hoïc.
II . CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh, Coâng öôùc Quoác teá treû em ñieàu 28.
-         HS : VBT
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1 . Khôûi ñoäng : Haùt
2 . Kieåm tra baøi cuõ : Ñeå giöõ traät töï trong tröôøng hoïc, em caàn thöïc hieän nhöõng ñieàu gì ?
3 . Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
* Hoaït ñoäng 1 : Thoâng baùo keát quaû thi ñua
- Muïc tieâu : HS bieát nhaän xeùt vieäc thöïc hieän giöõ traät töï ôû toå mình.
- Caùch tieán haønh :
+ Goïi HS neâu nhaän xeùt vieäc thöïc hieän giöõ traät töï cuûa toå mình.
* Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp 3
- Muïc tieâu : HS nhaän bieát theá naøo laø traät töï vaø theá naøo laø chöa traät töï ?
- Caùch tieán haønh :
+ Neâu caâu hoûi : Caùc baïn ñang laøm gì trong lôùp ?
Caùc baïn coù traät töï khoâng ? Traät töï nhö theá naøo ? Chuùng ta coù neân hoïc taäp caùc baïn ñoù khoâng ? Vì sao ?
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3 : Laøm baøi taäp 5
- Muïc tieâu : HS nhaän bieát haønh vi ñuùng , sai
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi gôïi yù :
- Vieäc laøm cuûa hai baïn ñoù ñuùng hay sai ? Vì sao ?
- Maát traät töï trong lôùp coù haïi gì ?
+ Keát luaän : Traät töï trong lôùp hoïc ñeå nghe coâ giaûng baøi,
 
neáu maát traät töï seõ khoâng nghe coâ giaûng baøi, khoâng hieåu baøi vaø laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn xung quanh. Maát traät töï trong tröôøng, lôùp hoïc laø vi phaïm noäi quy cuûa tröôøng cuûa lôùp.
+ H/daãn HS ñoïc 2 caâu thô cuoái baøi.
 
 
 
 
 
- Thaûo luaän, saém vai.
 
 
 
 
 
- Thaûo luaän nhoùm, ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 
- Haùt
 
 
 
 
- HS neâu yù kieán, lôùp nhaän xeùt boå sung.
 
 
 
 
 
 
- Caù nhaân, lôùp
 
4. Cuûng coá :
- Cho HS haùt baøi “ Tôùi tröôøng, tôùi lôùp ”
IV . HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Thöïc haønh kyõ naêng Cuoái kyø I
 
Ñaïo ñöùc
 
Thöïc haønh kyõ naêng Cuoái kyø I
 
         Ñaïo ñöùc
Leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâ giaùo
 
I. MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
-         Bieát vì sao phaûi leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
-         Thöïc hieän leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
-         GV : Tranh, Ñieàu 12 Coâng öôùc Quoác teá quyeàn treû em.
-         HS : VBT.
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : 
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu : 
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
20/
 
 
 
 
 
 
 
15/
* Hoaït ñoäng 1 : Saém vai
- Muïc tieâu : HS theå hieän ñöôïc vai dieãn, bieát leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâ giaùo.
- Caùch tieán haønh :
+ GV chia nhoùm.
+ Caùc nhoùm leân saém vai tröôùc lôùp.
+ Keát luaän : Ñeå toû loøng bieát ôn thaày coâ, laø HS caàn phaûi leã pheùp vaâng lôøi thaày coâ giaùo.
* Hoaït ñoäng 2 : Toâ maøu vaøo tranh
- Muïc tieâu : HS bieát toâ maøu vaøo ñuùng hình theo yeâu caàu baøi taäp 2.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS laøm baøi taäp.
+ Chaám 1 soá vôû, nhaän xeùt.
+ Keát luaän : laø HS caàn phaûi leã pheùp, vaâng lôøi, laéng nghe vaø laøm theo lôøi thaày coâ .
 
 
 
 
 
- Chia 4 nhoùm.
- Saém vai thaày coâ vaø HS.
 
 
 
 
 
 
- Toâ maøu vaøo quaàn, aùo baïn laøm ñuùng Giuùp HSY toâ maøu
 
 
4. Cuûng coá :
-         Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø thaày, coâ giaùo, em nhaän nhö theá naøo ?
-         Em caàn laøm gì ñeå toû loøng bieát ôn thaày, coâ giaùo ?
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâ giaùo 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
              Ñaïo ñöùc
Leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâ giaùo
I. MUÏC TIEÂU :
-         Hieåu ñöôïc theá naøo laø leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
-         Bieát nhaéc nhôû caùc baïn phaûi leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
-         Coù tình caûm yeâu quyù, kính troïng thaày giaùo, coâ giaùo.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
- Kĩ năng : Giao tieáp, öùng xöû leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 Tranh luận nhoùm.
Ñoùng vai.
Ñoäng naõo.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh, Ñieàu 12 Coâng öôùc Quoác teá quyeàn treû em.
-         HS : VBT.
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi gaëp thaày, coâ giaùo em chaøo nhö theá naøo ?
-         Taïi sao phaûi chaøo nhö vaäy ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Phaân tích tieåu phaåm
- Muïc tieâu : HS nhaän bieát haønh vi ñuùng, sai khi cö xöû vôùi thaày coâ giaùo.
- Caùch tieán haønh :
+ GV choïn tieåu phaåm : “ Coâ giaùo ñeán thaêm moät gia ñình HS. Khi ñoù coâ giaùo gaëp em HS ñang ôû nhaø, em chaïy ra ñoùn coâ ”.
+ Höôùng daãn HS phaân tích tieåu phaåm.
+ Keát luaän : Caùc em caàn phaûi leã pheùp, theå hieän söï lòch söï khi coù thaày, coâ giaùo hoaëc ngöôøi lôùn ñeán nhaø.
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi saém vai
- Muïc tieâu: HS bieát theå hieän ñöôïc caùch öùng xöû qua troø chôi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn töøng caëp HS tìm hieåu caùc tình
huoáng. Neâu caùch öùng xöû vaø phaân tích cho nhau.
+ Keát luaän : GV nhaän xeùt caùch xöû lyù tình huoáng cuûa töøng caëp.
D. VAÄN DUÏNG:
-         Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø thaày, coâ giaùo, em caàn laøm gì ?
-         Em caàn laøm gì ñeå toû loøng bieát ôn thaày, coâ giaùo ?
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Em vaø caùc baïn
 
 
 
 
 
- HS q/saùt, thöïc hieän.
 
 
- HS phaân tích
- HS laéng nghe
 
 
 
 
 
- HS th/hieän nhoùm ñoâi.
 
 
 
 
 
 
Ruùt kinh nghieäm
               Ñaïo ñöùc
Leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâ giaùo
I. MUÏC TIEÂU :
-         Hieåu ñöôïc theá naøo laø leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
-         Bieát nhaéc nhôû caùc baïn phaûi leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo.
-         Coù tình caûm yeâu quyù, kính troïng thaày giaùo, coâ giaùo.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
- Kĩ năng : Giao tieáp, öùng xöû leã pheùp vôùi thaày giaùo, coâ giaùo
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 Tranh luận nhoùm.
Ñoùng vai.
Ñoäng naõo.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh, Ñieàu 12 Coâng öôùc Quoác teá quyeàn treû em.
-         HS : VBT.
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
-         Khi gaëp thaày, coâ giaùo em chaøo nhö theá naøo ?
-         Taïi sao phaûi chaøo nhö vaäy ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Phaân tích tieåu phaåm
- Muïc tieâu : HS nhaän bieát haønh vi ñuùng, sai khi cö xöû vôùi thaày coâ giaùo.
- Caùch tieán haønh :
+ GV choïn tieåu phaåm : “ Coâ giaùo ñeán thaêm moät gia ñình HS. Khi ñoù coâ giaùo gaëp em HS ñang ôû nhaø, em chaïy ra ñoùn coâ ”.
+ Höôùng daãn HS phaân tích tieåu phaåm.
+ Keát luaän : Caùc em caàn phaûi leã pheùp, theå hieän söï lòch söï khi coù thaày, coâ giaùo hoaëc ngöôøi lôùn ñeán nhaø.
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi saém vai
- Muïc tieâu: HS bieát theå hieän ñöôïc caùch öùng xöû qua troø chôi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn töøng caëp HS tìm hieåu caùc tình
huoáng. Neâu caùch öùng xöû vaø phaân tích cho nhau.
+ Keát luaän : GV nhaän xeùt caùch xöû lyù tình huoáng cuûa töøng caëp.
D. VAÄN DUÏNG:
-         Khi ñöa hay nhaän vaät gì töø thaày, coâ giaùo, em caàn laøm gì ?
-         Em caàn laøm gì ñeå toû loøng bieát ôn thaày, coâ giaùo ?
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Em vaø caùc baïn
 
 
 
 
 
- HS q/saùt, thöïc hieän.
 
 
- HS phaân tích
- HS laéng nghe
 
 
 
 
 
- HS th/hieän nhoùm ñoâi.
 
 
 
 
 
 
Ruùt  kinh nghieäm
            
 
                Ñaïo ñöùc
            Em vaø caùc baïn 
 
I. MUÏC TIEÂU :
-         Böôùc ñaàu bieát ñöôïc: Treû em caàn ñöôïc hoïc taäp, ñöôïc vui chôi, vaø ñöôïc keát giao baïn beø
-         Bieát caàn phaûi ñoaøn keát thaân aùi, giuùp ñôõ baïn beø trong hoïc taäp vaø trong vui chôi. 
-         Böôùc ñaàu bieát vì sao caàn phaûi cö xöû toát vôùi baïn beø trong hoïc taäp vaø trong vui chôi.
-         Ñoaøn keát, thaân aùi vôùi baïn beø xung quanh.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : Theå hieän söï töï tin, töï troïng trong quan heä vôùi baïn beø.
-         Kĩ năng: giao tieáp, öùng xöû  vôùi baïn beø.
-         Kĩ năng:theå hieän söï caûm thoâng vôùi baïn beø.
-         Kĩ năng: pheâ phaùn, ñaùnh giaù nhöõng haønh vi cö xöû chua toát vôùi baïn beø
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 Tranh luận nhoùm.
Ñoùng vai.
Toå chöùc troø chôi.
  Trình baøy 1 huùt.
IV/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc.
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Khi gaëp thaày, coâ giaùo em caàn phaûi laøm gì ?
- Caàn laøm gì khi ñöa hoaëc nhaän saùch vôû töø tay thaày, coâ giaùo ?
3. Baøi môùi :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
6/
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/
 
 
 
 
 
5/
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Troø chôi : Taëng hoa
- Muïc tieâu : HS bieát cö xöû ñuùng vôùi baïn khi hoïc, khi chôi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV phoå bieán troø chôi, luaät chôi.
+ Choïn 3 em ñöôïc taëng hoa nhieàu nhaát. Khen vaø taëng quaø cho caùc em.
* Hoaït ñoäng 2 : Ñaøm thoaïi
- Muïc tieâu : HS nhaän bieát baïn naøo bieát cö xöû vôùi baïn toát khi cuøng hoïc, cuøng chôi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi gôïi yù :
* Em coù muoán ñöôïc caùc baïn taëng nhieàu hoa nhö 3 baïn ñoù khoâng ?
+ Cho HS tìm hieåu xem : vì sao 3 baïn ñoù ñöôïc taëng nhieàu hoa ? Nhöõng ai ñaõ taëng hoa cho baïn ? Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 3 : Quan saùt tranh baøi taäp 3
- Muïc tieâu : HS bieát ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc. Hieåu treû em coù quyeàn hoïc taäp, vui chôi, keát baïn.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS quan saùt tranh, traû lôøi caâu hoûi.
* Hoaït ñoäng 4 : Th/luaän nhoùm BT 3
- Muïc tieâu : HS nhaän bieát haønh vi ñuùng, sai, vieäc neân laøm hay khoâng neân laøm.
- Caùch tieán haønh :
+ GV chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
D. VAÄN DUÏNG:
- Troø chôi : Cuøng baïn vui chôi.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Em vaø caùc baïn 
 
 
 
 
 
- HS tieán haønh chôi : moãi em choïn 3 baïn trong lôùp maø mình ñöôïc cuøng hoïc, cuøng chôi nhaát. Vieát teân baïn vaøo boâng hoa ñeå taëng cho baïn boâng hoa ñoù.
 
 
 
 
 
 
- HS thaûo luaän nhoùm, ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 
 
- Haùt
 
 
 
 
 
- Traû lôøi caù nhaân.
 
 
 
 
- Ñoâi baïn hoûi ñaùp.
 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
   Ñaïo ñöùc
Em vaø caùc baïn  
 
 
 
 
I. MUÏC TIEÂU:
-         Böôùc ñaàu bieát ñöôïc : Treû em caàn ñöôïc hoïc taäp, ñöôïc vui chôi, vaø ñöôïc keát giao baïn beø.
-         Bieát caàn phaûi ñoaøn keát thaân aùi, giuùp ñôõ baïn beø trong hoïc taäp vaø trong vui chôi. Bieát vì sao caàn phaûi cö xöû toát vôùi baïn beø trong hoïc taäp vaø trong vui chôi.
-         Nhaéc nhôû caùc baïn phaûi bieát ñoaøn keát thaân aùi, giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp vaø trong vui chôi.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : Theå hieän söï töï tin, töï troïng trong quan heä vôùi baïn beø.
-         Kĩ năng: giao tieáp, öùng xöû  vôùi baïn beø.
-         Kĩ năng:theå hieän söï caûm thoâng vôùi baïn beø.
-         Kĩ năng: pheâ phaùn, ñaùnh giaù nhöõng haønh vi cö xöû chua toát vôùi baïn beø
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 Tranh luận nhoùm.
Ñoùng vai.
Toå chöùc troø chôi.
  Trình baøy 1 huùt.
IV/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
15/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Saém vai
- Muïc tieâu : HS hình thaønh kyõ naêng öùng xöû, nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà haønh vi vôùi nhau.
- Caùch tieán haønh :
+ GV cho HS saém vai theo tình huoáng tranh 1, 2, 3, 5, 6 cuûa baøi taäp 3 .
+ Keát luaän : Cö xöû toát vôùi baïn laø ñem laïi nieàm vui cho baïn vaø cho chính mình. Em seõ ñöôïc caùc baïn yeâu quyù vaø coù theâm nhieàu baïn.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Veõ tranh :Chuû ñeà “Baïn em”
- Muïc tieâu : HS veõ ñöôïc tranh noùi veà ngöôøi baïn cuûa mình thích.
- Caùch tieán haønh :
 
+ Gv neâu y/caàu veõ tranh.
+ H/daãn veõ theo nhoùm hoaëc caù nhaân.
+ Choïn saûn phaåm cho HS tröng baøy vaø giôùi thieäu.
D. VAÄN DUÏNG:
- Lieân heä thöïc teá nhöõng HS naøo ñaõ cö xöû toát vôùi baïn khi hoïc, khi chôi, tuyeân döông.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Ñi boä ñuùng quy ñònh 
 
 
 
 
 
- Caùc nhoùm saém vai . Baïn nhaän xeùt.
 
 
 
 
- Haùt
 
 
 
 
 
- HS veõ theo nhoùm 4 em.
 
 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
Ñaïo ñöùc
                                           Ñi boä ñuùng quy ñònh
I. MUÏC TIEÂU:
- Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh ñoái vôùi ngöôøi ñi boä phuø hôïp vôùi ñieàu kieän giao thoâng ñòa phöông.
- Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ñi boä ñuùng quy ñònh .
- Thöïc hieän ñi boä ñuùng quy ñònh vaø nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : an toaøn ñi boä.
      -     Kĩ năng: pheâ phaùn, ñaùnh giaù nhöõng haønh vi ñi boä khoâng ñuùng quy ñònh.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
Troø chôi.
Thaûo luaän nhoùm.
Ñoïng naõo.
V/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : Vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc.
V/ Tiến trình dạy học:
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. Khôûi ñoäng: Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Ñeå cö xöû toát vôùi baïn em caàn laøm gì ?
- Cö xöû toát vôùi baïn coù lôïi gì?
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
b. Caùc hoaït ñoäng:
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
8/
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1: Phaân tích tranh baøi taäp 1
 
 
- Muïc tieâu: HS bieát ñöôïc ñi boä treân væa heø, ñi ñuùng quy ñònh laø ñi theá naøo ?
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
10/
- Caùch tieán haønh :
- H/ daãn phaân tích töøng tranh ôû baøi taäp 1.
- Gôïi yù caâu hoûi cho HS traû lôøi
- Keát luaän theo töøng tranh.
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 2  
- Muïc tieâu: Nhaän bieát ñi boä ñuùng, sai? Vì sao ?
- Caùch tieán haønh :
+ H/daãn HS quan saùt töøng tranh vaø neâu caâu hoûi :
. Nhöõng ai ñi boä ñuùng quy ñònh, baïn naøo sai ? Vì sao ? Nhö theá coù an toaøn khoâng ?
+ Keát luaän töøng tranh.
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt ñộng 3 : Lieân heä thöïc teá
 
- Muïc tieâu : HS coù thaùi ñoä toân troïng ñi boä ñuùng qui ñònh.
- Caùch tieán haønh :
- Gôïi yù cho HS töï lieân heä:
+ Haèng ngaøy, caùc em thöôøng ñi boä theo ñöôøng naøo ? Ñi ñaâu ?
+ Ñöôøng giao thoâng ñoù coù ñeøn tín hieäu khoâng ?
+ Em ñaõ thöïc hieän ra sao ?
- Keát luaän: Caàn nghieâm chænh chaáp haønh luaät giao thoâng ñeå baûo veä tính maïng cuûa baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc. Khi ñi ñöôøng nhôù phaûi ñoäi muõ baûo hieåm.
D. VAÄN DUÏNG:
- Neâu nhöõng quy ñònh veà ñi boä ñuùng quy ñònh.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP:
- Chuaån bò : Ñi boä ñuùng quy ñònh 
 
 
- HS traû lôøi theo töøng tranh
 
 
 
 
 
- Quan saùt theo caëp.
- Th/luaän, trình baøy keát quaû
 
 
- Haùt
 
 
 
 
 
- HS traû lôøi
 
 
 
 
- Laéng nghe.
 
- Ruùt kinh nghiệm
 
                      Ñaïo ñöùc
              Ñi boä ñuùng quy ñònh
 
I . MUÏC TIEÂU
-         Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh ñoái vôùi ngöôøi ñi boä phuø hôïp vôùi ñieàu kieän giao thoâng ñòa phöông.
-         Phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi ñi boä ñuùng quy ñònh vaø sai quy ñònh .
-         HS thöïc hieän ñi boä ñuùng quy ñònh.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : an toaøn ñi boä.
      -     Kĩ năng: pheâ phaùn, ñaùnh giaù nhöõng haønh vi ñi boä khoâng ñuùng quy ñònh.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
Troø chôi.
Thaûo luaän nhoùm.
Ñoïng naõo.
IV/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Bìa cöùng xanh, ñoû, vaøng laøm ñeøn hieäu.
-         HS : VBT ñaïo ñöùc
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Khi ñi boä em phaûi ñi nhö theá naøo môùi ñuùng quy ñònh ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp 3 SGK
- Muïc tieâu: HS hieåu ñi döôùi loøng ñöôøng laø sai quy ñònh, gaây nguy hieåm cho baûn thaân vaø ngöôøi khaùc.
- Caùch tieán haønh :
+ GV treo tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp 4 SGK
- Muïc tieâu : HS hieåu ñi boä ñuùng quy ñònh laø baûo veä mình vaø ngöôøi khaùc.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS xem tranh, toâ maøu vaøo tranh ñaûm baûo ñi boä an toaøn .
+ Keát luaän :
. Tranh 1, 2, 3, 4, 6 ñuùng quy ñònh.
. Tranh 5, 7, 8ø sai quy ñònh.
* Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi “Ñeøn xanh, ñeøn ñoû”
- Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc tín hieäu cuûa ñeøn xanh, ñoû, vaøng.
- Caùch tieán haønh :
+ GV phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi
+ Nhaän xeùt
D. VAÄN DUÏNG
-         GV cho HS ñoïc caùc caâu thô cuoái baøi.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
 
 
 
 
 
- HS q/saùt, traû lôøi.
- Haùt
 
 
 
 
- HS quan saùt, toâ maøu vaø noái tranh.
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan saùt, tieán haønh chôi.
 
 
-         Chuaån bò : Caûm ôn vaø xin loãi  
Ruùt kinh nghieäm
 
 
Ñaïo ñöùc
 
Thöïc haønh kyõ naêng giöõa kyø II
 
 
Moân hoïc : Ñaïo ñöùc
Teân baøi hoïc : Caûm ôn vaø xin loãi  
I. MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc khi naøo caàn noùi caûm ôn, xin loãi.
-         Bieát caûm ôn, xin loãi trong caùc tình huoáng phoå bieán khi giao tieáp.
-         HS yeâu thích hoïc moân Ñaïo ñöùc.
 II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : giao tieáp; öùng xöû vôùi moïi ngöôøi, bieát caûm ôn vaø xin loãi phuø hôïp trong tình huoáng cuï theå.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 -Troø chôi.
 -Ñoäng naõo.
-Thaûo luận nhoùm.
   - Ñoùng vai, xöû lyù tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
3. Baøi môùi :
Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
7/
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh
- Muïc tieâu : HS hieåu khi naøo caàn noùi lôøi caûm ôn, xin loãi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS q/saùt tranh, traû lôøi caùc caâu hoûi baøi taäp 1.
+ Keát luaän : Noùi lôøi caûm ôn khi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm, giuùp ñôõ. Noùi lôøi xin loãi khi laøm phieàn ngöôøi khaùc.
* Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp 2
- Muïc tieâu : HS coù thaùi ñoä toân troïng nhöõng ngöôøi xung quanh.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS laøm baøi taäp 2 SGK.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
 
* Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá
- Muïc tieâu : HS töï lieân heä baûn thaân
- Caùch tieán haønh :
+ GV yeâu caàu HS lieân heä baûn thaân mình ñaõ bieát noùi lôøi caûm ôn, xin loãi.
D. VAÄN DUÏNG:
-         GV toång keát, khen ngôïi, tuyeân döông.
 HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Caûm ôn, xin loãi 
 
 
 
 
 
- HS thaûo luaän nhoùm , quan saùt tranh, traû lôøi caâu hoûi.
- HS laëp laïi.
 
 
 
 
 
 
- HS quan saùt tranh, traû lôøi caâu hoûi.
- Haùt
 
 
 
- HS thöïc hieän.
Ruùt kinh nghieäm :
 
 
Moân hoïc : Ñaïo ñöùc
Teân baøi hoïc : Caûm ôn vaø xin loãi  
I. MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc khi naøo caàn noùi caûm ôn, xin loãi.
-         Bieát caûm ôn, xin loãi trong caùc tình huoáng phoå bieán khi giao tieáp.
-         HS yeâu thích hoïc moân Ñaïo ñöùc.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng : giao tieáp; öùng xöû vôùi moïi ngöôøi, bieát caûm ôn vaø xin loãi phuø hôïp trong tình huoáng cuï theå.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 -Troø chôi.
 -Ñoäng naõo.
-Thaûo luận nhoùm.
   - Ñoùng vai, xöû lyù tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : HS neâu khi naøo caàn noùi lôøi caûm ôn, khi naøo caàn noùi lôøi xin loãi.
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :  
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
 
 
 
10/
 
 
 
 
 
 
 
8/
 
 
 
 
 
7/
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Giaûi quyeát tình huoáng
- Muïc tieâu : HS bieát öùng xöû trong caùc tình huoáng  caûm ôn vaø  xin loãi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS q/saùt tranh, traû lôøi caùc caâu hoûi baøi taäp 3.
+ Keát luaän :
Tình huoáng 1: caùch öùng xöû C laø phuø hôïp
Tình huoáng 2: caùch öùng xöû B  laø phuø hôïp
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp 5: Chôi gheùp hoa
- Muïc tieâu : HS reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS laøm baøi taäp 5 SGK: chôi troø chôi “ Gheùp hoa ”
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3 : Laøm baøi taäp 6
- Muïc tieâu : HS laøm ñuùng, nhanh baøi taäp 6.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS laøm baøi taäp 6.
D. VAÄN DUÏNG:
-         GV toång keát, khen ngôïi, tuyeân döông.
 HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Chaøo hoûi vaø taïm bieät 
 
 
 
 
 
- T/luaän , traû lôøi caâu hoûi.
- HS laëp laïi.
 
 
 
 
 
- HS q/saùt tranh, traû lôøi caâu hoûi.
- Haùt
 
 
 
- HS thöïc hieän.
 
 
Ruùt kinh nghieäm :
 
 
                        Moân hoïc      : Ñaïo ñöùc
                        Teân baøi hoïc  : Chaøo hoûi vaø taïm bieät   
 
I. MUÏC TIEÂU :
- Neâu ñöôïc yÙ nghóa cuûa vieäc chaøo hoûi, taïm bieät.
- Bieát chaøo hoûi,  taïm bieät trong caùc tình huoáng cuï theå, quen thuoäc haøng ngaøy.
- Coù thaùi ñoä toân troïng, leã ñoä vôùi ngöôøi lôùn tuoåi; thaân aùi vôùi baïn beø vaø em beù.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
- Kĩ năng : giao tieáp; öùng xöû vôùi moïi ngöôøi, bieát chaøo hoûi khi gaëp gôõ vaø taïm bieät khi chia tay.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 -Troø chôi.
 -Ñoäng naõo.
-Thaûo luận nhoùm.
   - Ñoùng vai, xöû lyù tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï, neâu caâu hoûi tình huoáng
-         HS : Saém vai
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Khi naøo caàn noùi lôøi caûm ôn vaø xin loãi khi naøo ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
 
 
15/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Chôi troø chôi
- Muïc tieâu : HS bieát caùch chaøo hoûi
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS chôi troø chôi “ Voøng troøn chaøo hoûi ”
+ GV ñöa ra caùc tình huoáng chaøo hoûi :
Hai ngöôøi baïn gaëp nhau.
HS gaëp thaày , coâ giaùo ngoaøi ñöôøng
Em gaëp boá, meï baïn.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän
- Muïc tieâu : HS hieåu yù nghóa lôøi chaøo hoûi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS th/luaän theo caâu hoûi gôïi yù
* Caùc tình huoáng treân gioáng nhau vaø  khaùc nhau ?
* Chaøo hoûi vaø taïm bieät khi naøo ?
+ Keát luaän : Caàn chaøo hoûi khi gaëp gôõ vaø taïm
bieät khi chia tay. Chaøo hoûi vaø taïm bieät theå hieän söï toân troïng laãn nhau.
D. VAÄN DUÏNG:
- GV toång keát , khen ngôïi tuyeân döông.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Chaøo hoûi vaø taïm bieät  
-         GV toång keát , khen ngôïi tuyeân döông.
 
 
 
- HS chôi troø chôi
 
- HS ñoùng vai chaøo hoûi
 
 
- Haùt
 
Ruùt kinh nghieäm
Ñaïo ñöùc
Chaøo hoûi vaø taïm bieät
 
 
I. MUÏC TIEÂU :
- Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc chaøo hoûi, taïm bieät.
- Bieát chaøo hoûi,  taïm bieät trong caùc tình huoáng cuï theå, quen thuoäc haøng ngaøy.
- Coù thaùi ñoä toân troïng, leã ñoä vôùi ngöôøi lôùn tuoåi; thaân aùi vôùi baïn beø vaø em beù.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
- Kĩ năng : giao tieáp; öùng xöû vôùi moïi ngöôøi, bieát chaøo hoûi khi gaëp gôõ vaø taïm bieät khi chia tay.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 -Troø chôi.
 -Ñoäng naõo.
-Thaûo luận nhoùm.
   - Ñoùng vai, xöû lyù tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï, neâu caâu hoûi tình huoáng
-         HS : Saém vai
V/ Tiến trình dạy học:
-         hoaï, neâu caâu hoûi tình huoáng
-         HS : Saém vai
 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOÏC
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Khi naøo caàn chaøo hoûi vaø taïm bieät ?
- Chaøo hoûi , taïm bieät theå hieän ñieàu gì ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
 
 
8/
 
 
 
 
10/
 
 
 
 
 
7/
 
 
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Baøi taäp 2
- Muïc tieâu : HS bieát caàn phaûi chaøo hoûi khi gaëp gôõ vaø taïm bieät khi chia tay.
- Caùch tieán haønh :
+ GV treo tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù.
* Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp 3
- Muïc tieâu : HS bieát ph/bieät haønh vi chaøo hoûi vaø taïm bieät trong caùc tình huoáng giao tieáp.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS th/luaän theo caâu hoûi gôïi yù
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 3 : Baøi taäp 4
- Muïc tieâu : HS bieát chaøo hoûi vaø taïm bieät trong caùc tình huoáng giao tieáp.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho HS saém vai theo caùc tình huoáng trong baøi taäp
D. VAÄN DUÏNG:
-         GV toång keát , khen ngôïi tuyeân döông.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng  
 
 
 
 
 
- HS q/saùt tranh, traû lôøi.
 
 
 
 
- Ñoâi baïn hoûi ñaùp
- Haùt
 
 
 
 
- Phaân vai dieãn theo caùc tình huoáng.
 
 
 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
                                      Teân baøi hoïc  : Baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng   
                                      Moân hoïc       : Ñaïo ñöùc
                                    
 
I. MUÏC TIEÂU :
-         Keå ñöôïc moät vaøi lôïi ích cuûa caây vaø hoa nôi coâng coäng ñoái vôùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi.
-         Neâu ñöôïc moät vaøi vieäc caàn laøm ñeå baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng.
-         Yeâu thieân nhieân, thích gaàn guõi vôùi thieân nhieân.
-         Bieát baûo veä caây vaø hoa ôû tröôøng, ôû ñöôøng laøng, ngoõ xoùm vaø nhöõng nôi coâng coäng khaùc. Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng: ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong tình huoáng ñeå baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng .
-         Kĩ năng:  tö duy pheâ phaùn nhöõng haønh vi phaù hoaïi caây vaø hoa nôi coâng coäng.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 -Ñoäng naõo.
-Thaûo luận nhoùm.
   Xöû lyù tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT _ Ñ Ñ
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Khi naøo caàn chaøo hoûi vaø taïm bieät ?
 3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
 
 
8/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/
 
 
 
 
 
10/
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt caây hoa ôû saân tröôøng
- Muïc tieâu: HS hieåu caây hoa coù ích: laøm ñeïp, laøm cho khoâng khí trong laønh
- Caùch tieán haønh :
+ H/daãn HS quan saùt, ñaøm thoaïi theo caùc caâu hoûi:
. Nhôø ñaâu saân tröôøng, vöôøn tröôøng luoân ñeïp, luoân maùt ?
+ Keát luaän: Caây vaø hoa laøm cho cuoäc soáng theâm ñeïp, khoâng khí trong laønh, maùt meû.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Lieân heä thöïc teá
- Muïc tieâu: HS yù thöùc ñöôïc phaûi baûo veä caây baèng caùch chaêm soùc, töôùi nöôùc, khoâng laøm hö haïi caây.
- Caùch tieán haønh :
+ GV neâu caâu hoûi sau khi cho HS quan saùt caùc caây hoa ôû saân tröôøng.
* Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän
 
- Muïc tieâu : HS bieát thöïc hieän chaêm soùc caây hoa.
- Caùch tieán haønh :
+ Cho  HS quan saùt tranh ôû baøi taäp 1, neâu caâu hoûi gôïi yù.
D. VAÄN DUÏNG:
-         ÔÛ tröôøng coù troàng nhieàu loaïi hoa vaø caây xanh, em phaûi chaêm soùc vaø baûo veä caây nhö theá naøo ?
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng   
 
 
 
 
 
- HS traû lôøi.
 
- HS laéng nghe
 
- Haùt
 
 
 
 
- HS traû lôøi.
 
 
 
 
 
- HS thaûo luaän, traû lôøi.
 
Ruùt kinh nghieäm
 
 
Keá hoaïch baøi hoïc
                        Teân baøi hoïc  : Baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng   
                        Moân hoïc       : Ñaïo ñöùc
I. MUÏC TIEÂU :
-         Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa caây vaø hoa nôi coâng coäng ñoái vôùi moâi tröôøng soáng.
-         Neâu ñöôïc moät vaøi vieäc caàn laøm ñeå baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng.
-         Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän.
II/ Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
-         Kĩ năng: ra quyeát ñònh vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong tình huoáng ñeå baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng .
-         Kĩ năng:  tö duy pheâ phaùn nhöõng haønh vi phaù hoaïi caây vaø hoa nôi coâng coäng.
III/ các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
 -Ñoäng naõo.
-Thaûo luận nhoùm.
   Xöû lyù tình huoáng.
VI/Các phương tiện dạy và học:
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT _ Ñ Ñ
V/ Tiến trình dạy học:
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Vì sao em caàn phaûi baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/
 
 
 
A. KHAÙM PHAÙ:
B. KEÁT NOÁI:
* Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän nhoùm ñoâi
- Muïc tieâu: HS coù thaùi ñoä toân troïng, yeâu quyù hoa vaø caây nôi coâng coäng.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS q/saùt tranh, ñaøm thoaïi theo caùc caâu hoûi
. Nhöõng baïn trong tranh ñang laøm gì ?
. Baïn naøo coù haønh ñoäng ñuùng, baïn naøo coù haønh ñoäng sai ?
+ Keát luaän: Phaûi bieát yeâu quyù, baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng.
Nghæ giöõa tieát
C. THÖÏC HAØNH:
* Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp 3 VBT
- Muïc tieâu : HS laøm ñöôïc baøi taäp 3 VBT.
- Caùch tieán haønh :
+ GV h/daãn HS traû lôøi caâu hoûi :
. Khuoân maët töôi cöôøi noái vôùi tranh 1, 2, 3, 4.
. Khuoân maët nhaên nhoù noái vôùi tranh 5, 6
+ Keát luaän : Chaêm soùc , baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng laøm cho nôi em soáng vaø hoïc theâm trong laønh.
+ Cho HS ñoïc 4 caâu thô cuoái baøi.
IV. VẬN DỤNG:
-         Vì sao caàn phaûi baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng.
HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : OÂn taäp : Daønh cho ñòa phöông
 
 
 
 
 
- HS traû lôøi.
 
 
- HS laéng nghe
 
- Haùt
 
 
 
 
 
 
- HS laøm baûng lôùp.
 
 
 
 
 
 
 
- HS ñoïc .
 
 
 
Ruùt kinh nghieäm                  
 
 
 
Ñaïo ñöùc
OÂn luyeän : Nghieâm trang khi chaøo côø
 
 
I. MUÏC TIEÂU :
-         Nghieâm trang khi chaøo côø laø ñöùng thaúng, tay boû thaúng, maét höôùng veà laù côø Toå quoác vaø khoâng ñöôïc ñuøa nghòch, khoâng noùi chuyeän rieâng.
-         HS coù thaùi ñoä toân kính laù côø Toå quoác, töï giaùc chaøo côø.
-         HS coù haønh vi chaøo côø moät caùch nghieâm trang.
II. CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT _ Ñ Ñ
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOÏC
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Vì sao em caàn phaûi baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng ?
- Caàn phaûi laøm gì ñeå baûo veä hoa vaø caây nôi coâng coäng?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
 
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
15/
 
 
 
* Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu Quoác kyø, Quoác ca
- MT: HS bieát chaøo côø laø theå hieän loøng yeâu nöôùc cuûa mình.
- CTH:
+ H/daãn HS tìm hieåu veà laù côø Vieät Nam vaø baøi Quoác ca.
+ KL : Moïi ngöôøi Vieät Nam phaûi toân kính Quoác kyø, Quoác ca, phaûi chaøo côø vaø haùt Quoác ca ñeå baøy toû tình yeâu ñaát nöôùc.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2 : Tö theá chaøo côø
- MT: OÂn laïi tö theá chaøo côø.
- CTH:
+ H/daãn HS laøm maãu tö theá ñöùng chaøo côø thoâng qua tranh veõ moät HS coù tö theá nghieâm trang khi chaøo côø.
+ KL : Khi chaøo côø caùc em phaûi ñöùng nghieâm trang, khoâng noùi chuyeän hay ñuøa nghòch.
 
 
 
 
 
 
- HS q/saùt laù côø vaø traû lôøi caâu hoûi – Haùt laïi baøi Quoác ca ( neáu thuoäc )
- Haùt
 
 
 
 
- HS thöïc haønh maãu tö theá ñöùng chaøo côø.
 
 
 
 
4. Cuûng coá :
-         Thi ñua veõ laù côø Toå quoác.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : OÂn taäp : Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø
Ruùt kinh nghieäm
 
 
 
 
                        Teân baøi hoïc   : OÂn luyeän : Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø  
                        Moân hoïc       : Ñaïo ñöùc
I. MUÏC TIEÂU :
 Giuùp HS hieåu :
-         Ích lôïi cuûa vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp cho caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình.
-         HS thöïc hieän vieäc ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
-         Coù thoùi quen toát ñi hoïc ñuùng giôø khoâng la caø doïc ñöôøng.
II. CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT _ Ñ Ñ
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOÏC
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Taïi sao phaûi nghieâm trang khi chaøo côø ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/
 
 
 
* Hoaït ñoäng 1 : Tuyeân döông nhöõng HS ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø.
- Muïc tieâu: HS hieåu ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc ñi hoïc cuûa mình.
- Caùch tieán haønh:
+ Tuyeân döông nhöõng HS ôû lôùp khoâng nghæ hoïc ngaøy naøo vaø ñi hoïc ñuùng giôø.
+ Keát luaän : Ñöôïc ñi hoïc laø quyeàn lôïi cuûa treû em. Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa mình.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2 : HS thöïc hieän ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
- Muïc tieâu: HS bieát caùch thöïc hieän ñeå ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
- Caùch tieán haønh:
+ H/daãn HS ñeå ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø caàn phaûi :
* Chuaån bò ñaày ñuû töø toái hoâm tröôùc.
* Khoâng thöùc khuya, coù ñoàng hoà baùo thöùc.
+ Keát luaän : Ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø giuùp caùc em hoïc taäp ñöôïc toát hôn vaø thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình.
 
 
 
 
 
- HS giôùi thieäu caùc baïn toå mình ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø.
- HS laéng nghe .
 
 
- Haùt
 
 
 
 
- HS laéng nghe.
 
 
- HS laéng nghe
 
4. Cuûng coá :
-         Caû lôùp cuøng haùt baøi “Ñi hoïc”
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : OÂn taäp : Leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâ giaùo
Ruùt kinh nghieäm 
 
 
 
                        Teân baøi hoïc   : OÂn luyeän : Ñi boä ñuùng quy ñònhø  
                        Moân hoïc       : Ñaïo ñöùc
 
I. MUÏC TIEÂU :
- Phaûi ñi boä treân væa heø, neáu ñöôøng khoâng coù væa heø phaûi ñi saùt leà ñöôøng.
- Qua ñöôøng ôû ngaõ ba, ngaõ tö phaûi theo ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh.
- Ñi boä ñuùng quy ñònh laø ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân vaø moïi ngöôøi.
- HS coù thaùi ñoä ñi boä ñuùng quy ñònh.
II. CHUAÅN BÒ :
-         GV : Tranh minh hoaï.
-         HS : VBT - Ñ Ñ
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  HOÏC
1. Khôûi ñoäng : Haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ : Taïi sao caàn phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø ?
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu :   
b. Caùc hoaït ñoäng :
 
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
10/
 
 
 
 
 
 
 
10/
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
* Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp 1, 2 SGK
- Muïc tieâu: HS hieåu phaûi ñi boä treân væa heø, neáu ñöôøng khoâng coù væa heø phaûi ñi saùt leà ñöôøng
- Caùch tieán haønh :
+ GV cho HS quan saùt tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù:
. Vì sao phaûi ñi boä treân væa heø ?
+ Keát luaän: Phaûi ñi boä treân væa heø, neáu ñöôøng khoâng coù væa heø phaûi ñi saùt leà ñöôøng.
* Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp 3 SGK
- Muïc tieâu: HS hieåu ñi boä ñuùng quy ñònh laø ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi.
- Caùch tieán haønh :
+ GV cho HS quan saùt tranh, neâu caâu hoûi gôïi yù:
. Taïi sao khoâng ñöôïc ñi döôùi loøng ñöôøng ?
+ Keát luaän: Ñi boä ñuùng quy ñònh laø ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 3 : Baøi taäp 4 SGK
- Muïc tieâu: HS bieát qua ñöôøng ôû ngaõ ba, ngaõ tö phaûi ñi theo ñeøn hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh.
- Caùch tieán haønh :
 
+ GV h/daãn HS neâu caùch chôi, luaät chôi
+ Nhaän xeùt, tuyeân döông
 
 
 
 
 
- HS quan saùt , traû lôøi.
 
- HS laéng nghe .
 
 
 
 
 
- HS quan saùt, traû lôøi.
 
- HS laéng nghe .
 
- Haùt
 
 
 
 
 
- HS chia nhoùm chôi.
 
4. Cuûng coá :
-         Cho HS ñoàng thanh caùc caâu thô cuoái baøi.
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
-         Chuaån bò : Thöïc haønh kyõ naêng cuoái kyø II
Ruùt kinh nghieäm
                                Thöïc haønh kyõ naêng cuoái kyø II vaø caû naêm  
1
 


Nguồn:Tâm Thái Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 1. Em là học sinh lớp 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_dao_duc1.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
9ge4zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-01 19:13:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử Bài 1. Em là học sinh lớp 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2015

  Xem: 11

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2016

  Xem: 13

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2019

  Xem: 0

 • Bai 1: Em là học sinh lop 1
  Vật lý 12
  Bai 1: Em là học sinh lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2009

  Xem: 50

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
  Đạo đức 1
  Bài 1. Em là học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2016

  Xem: 7

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU