Bài 1. Este

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 12 nâng cao
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       10      0
Ngày đăng 2016-08-28 12:53:00 Tác giả Cường Trần loại .docx kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

/ GIÁO ÁN Tổ bộ môn: Hóa Sinh GV: Trần Mạnh Cường CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT Bài 1: ESTE Tiết 2, 3 Lớp: 12A2.   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết được : - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este. - Tính chất hoá học: Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) và phản..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


GIÁO ÁN
Tổ bộ môn: Hóa Sinh
GV: Trần Mạnh Cường
cHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
Bài 1: ESTE
Tiết 2, 3
Lớp: 12A2.
 
 
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Biết được :
- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este.
- Tính chất hoá học: Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hoá).
- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hoá.
- Ứng dụng của một số este tiêu biểu.
Hiểu được : Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.
2. Kỹ năng:
- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.
- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của este no, đơn chức.
- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hoá học.
         - Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hoá.
Trọng tâm:
- Phản ứng ở nhóm chức este.
 
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Chuẩn bị một số mẫu este làm thí nghiệm este nhẹ hơn nước và có mùi thơm trái cây.
2. HS: Ôn tập về phản ứng este hóa trong bài axit cacboxylic, phản ứng cộng và trùng hợp như anken.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kết quả cần đạt
1. Ôn bài cũ
Hoàn thành các p.trình phản ứng sau:
1. CH3COOH +   C2H5OH
2. CH3COOH + NaOH 
3. C2H5OH  +  CH3OH
 
 
2. Định hướng bài mới
 - Hãy cho biết este là sản phẩm của phản ứng nào giữa các chất đã học?
 - Trả lời.
- Phản ứng este hóa giữa axit và ancol. 
3. Triển khai dạy học 
Hoạt động 1
Khái niệm este và các dẫn xuất của axit cacboxylic
- GV viết công thức cấu tạo của axit cacboxylic.
- GV làm mẫu: dùng phấn màu khoanh nhóm -OH và viết bên cạnh nhóm –OR’ → Este
- HS đọc sách và dùng phấn khác màu làm tương tự để tạo thành các dẫn xuất của axit cacboxylic còn lại.
- HS rút ra kết luận về este
I. KHÁI NIỆM – DANH PHÁP
1. Khái niệm.
- Khi thay thế nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm -OR’ thì được este.
 
Hoạt động 2
Phân loại este
- GV hỏi cơ sở để phân loại este là gì?
- Công thức chung của este no đơn chức
HS dựa vào SGK trả lời.
2. Phân loại.
- Dựa theo đặc điểm gốc hiđrocacbon và số lượng nhóm  - COO- .
- Este no, đơn chức:
CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)
hay CxH2xO2 (x ≥ 2)
Hoạt động 3
Gọi tên este
- GV hướng dẫn gọi tên este “kiểu muối”
 
 
 
 
- GV gọi tên để HS viết công thức este.
 
 
 
 
 
 
 
- HS lên bảng viết
 
 
 
 
- Cách gọi tên este?
3. Tên gọi
Axit                             Muối
HNO3: nitric                NaNO3: natri nitrat
CH3COOH: axetic      CH3COONa: natri axetat
                                    CH3COOC2H5: etyl axetat
Bài tập 1: Viết công thức cấu tạo các este sau:
   + Etyl fomat
   + Vinyl axetat
   + Metyl benzoat
   + Phenyl axetat
- Cách gọi tên este:
Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit.
(Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic → at).
Hoạt động 4
Tính chất vật lý
- Tìm số liệu về nhiệt độ sôi của ancol, axit và este có cùng số nguyên tử C.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vì sao este lại có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng số nguyên tử cacbon ?
- Tìm và nhận xét.
 
 
 
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
CH3CH2CH2COOH
(M = 88) =163,50C
Tan nhiều trong nước
CH3[CH2]3CH2OH
(M = 88)
= 1320C
Tan ít trong nước
CH3COOC2H5
(M = 88)
= 770C
Không tan trong nước

- Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường, hầu như không tan trong nước.
- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon.
Nguyên nhân: - Phân tử este phân cực kém.
                        - Este không có liên kết hiđro.
- Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng…
Hoạt động 5
Phản ứng ở nhóm chức
- Viết phương trình phản ứng giữa CH3COOH và C2H5OH? Nêu đặc điểm phản ứng este hóa đã học?
 
 
- Làm thế nào để cân bằng dịch chuyển theo chiều thủy phân este?
 
 
 
- Trình bày thêm với lớp khá.
- Phản ứng thuận nghịch, môi trường axit.
→ Este có thể bị thủy phân trong môi trường axit.
 
- Thực hiện phản ứng trong môi trường kiềm.
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
   1. Phản ứng thủy phân
a. Thuỷ phân trong môi trường axit

* Đặc điểm: Thuận nghịch và xảy ra chậm.
b. Thuỷ phân trong môi trường bazơ
(Phản ứng xà phòng hoá)

* Đặc điểm: Phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều.
Bài tập 2: Viết phương trình phản ứng thủy phân các este sau (trong 2 loại môi trường) và gọi tên sản phẩm thu được:
HCOOCH2CH2CH3, CH3COOC2H5,  HCOOCH(CH3)2,
   2. Phản ứng khử
- Este bị khử bởi LiAlH4 tạo ancol bậc 1.
RCOOR’ → R-CH2-OH  + R’-OH
Hoạt động 6
Phản ứng ở gốc hidrocacbon
- Phân tử este được tạo nên từ gốc hidrocacbon không no thì có thể tham gia phản ứng cộng và trùng hợp như RH không no.
- Viết phương trình phản ứng minh họa.
   3. Phản ứng ở gốc hidrocacbon
a. Phản ứng cộng vào gốc không no
 
b. Phản ứng trùng hợp
Hoạt động 7
Điều chế
- Phương pháp chung để điều chế este?
 
 
 
 
- Với phản ứng điều chế CH3COOCH=CH2, GV bổ sung: phương pháp riêng để điều chế este của các ancol không bền:

- Điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic mà phải dùng anhidrit axit hoặc clorua axit tác dụng với phenol.
- GV giới thiệu qua về anhdrit axit.
 
 
- Học sinh tự nêu ví dụ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Học sinh nghiên cứu sgk và viết phương trình.
IV. ĐIỀU CHẾ
   1. Este của ancol
Bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic và ancol:

Bài tập 3: Viết phương trình phản ứng điều chế các este sau: HCOOCH3, CH3COOCH=CH2, C2H5COOC2H5, CH2=CH-COOCH3
 
 
   2. Este của phenol
Bài tập 4: Viết phương trình phản ứng tạo thành phenyl axetat?
Hoạt động 8
Ứng dụng
 
- HS nghiên cứu sgk và nêu ứng dụng của este.
   V. ỨNG DỤNG
- Dung môi để tách, chiết chất hữu cơ  (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),...
- Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat),.. hoặc dùng làm keo dán.
- Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,..), mĩ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),…
4. Củng cố
- Đốt cháy hoàn toàn 4,4g 1 este đơn chức X thu được 4,48l CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Xác định CTPT và CTCT có thể có của X
 
 
5. Nhiệm vụ về nhà
- Đọc trước bài lipit.
- Tìm và quan sát một số loại lipit trong thực tế đời sống.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, GÓP Ý VÀ ĐÁNH GIÁ
Tự đánh giá - rút kinh nghiệm
Nhận xét - góp ý của người dự giờ
 
 

 
 
- 1 -
 


Nguồn:Cường Trần

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 1. Este
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBai_1___Tiet_23___Este.docx[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vs6m0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-08-28 12:53:00
Loại file
docx
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
10
giáo án điện tử Bài 1. Este

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2016

  Xem: 1

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2015

  Xem: 14

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 1; Este
  Hóa học 12
  Bài 1; Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

  Xem: 0

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2017

  Xem: 0

 • Bài 1.ESTE
  Ngữ văn
  Bài 1.ESTE

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2009

  Xem: 27