Keá hoaïch daïy hoïc moân Theå duïc Lớp 4 năm học 2012 – 2013

 

 

 

BAØI 1

GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH, TOÅ CHÖÙC LÔÙP

TROØ CHÔI “CHUYEÅN BOÙNG TIEÁP SÖÙC”

 

I- MỤC TIEÂU:

-Giôùi thieäu chöông trình Theå duïc lôùp 4. Yeâu caàu hoïc sinh naém ñöôïc moät soá noäi dung cô baûn cuûa chöông trình vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng.

-Moät soá quy ñònh veà noäi quy, yeâu caàu taäp luyeän. Yeâu caàu hoïc sinh bieát ñöôïc nhöõng ñieåm cô baûn ñeå thöïc hieän trong giôø hoïc theå duïc.

-Bieân cheá toå choïn caùn söï boä moân.

-Troø choâi “chuyeàn boùng tieáp söùc”. Yueâ caàu hoïc sinh naém ñöôïc caùch chôi, reøn luyeän söï kheùo leùo, nhanh nheïn.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm : saân tröôøng hoaëc trong lôùp hoïc. Veä sinh nôi taäp ñaûm baûo an toaøn luyeän taäp.

-Phöông tieän: coøi, 4 quaû boùng.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA H. SINH

6-8

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Taäp hôïp phoå bieán noäi dung.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay

Troø chôi : Tìm ngöôøi chæ huy

2. Phaàn cô baûn:

a. Giôùi thieäu chöông trình Theå duïc lôùp 4

Thôøi löôïng 2 tieát / tuaàn, hoïc trong 35 tuaàn, caû naêm hoïc 70 tieát.

Noäi dung goàm: ÑHÑN, baøi theå duïc phaùt trieån chung, baøi taäp reøn luyeän kó naêng vaän ñoäng vaø caùc moân hoïc töï choïn nhö: Ñaù caàu, Neùm boùng,…

b. Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu taäp luyeän: quaàn aùo goïn gaøng, maëc ñoà theå duïc.

c. Bieân cheá toå taäp luyeän:

GV chia lôùp laøm 4 toå, toå tröôûng theo bieân cheá lôùp ñaõ phaân coâng.

d. Troø chôi  “Chuyeàn boùng tieáp söùc ”

Caùch 1: Xoay ngöôøi qua traùi hoaëc qua phaûi ra sau, roài chuyeàn boùng cho nhau.

Caùch 2: chuyeàn boùng qua ñaàu cho nhau.

3. Phaàn keát thuùc:

Ñöùng taïi choã voã tay haùt.

Giaùo vieân cuûng coá heä thoáng baøi.

Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS xeáp thaønh 4 haøng.

HS haùt.

 

 

HS ngoài vaø laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS chôi

 

 

BAØI  2

TAÄP HÔÏP HAØNG DOÏC, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ, ÑÖÙNG NGHIEÂM, ÑÖÙNG NGHÆ  TROØ CHÔI “CHAÏY TIEÁP SÖÙC”

I-MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Yeâu caàu taäp hôïp nhanh, traät töï, ñoäng taùc ñieåm soá, ñöùng nghieâm ñöùng nghæ phaûi ñeàu vaø döùt khoaùt, ñuùng theo khaåu leänh cuûa giaùo vieân.

-Troø chôi “ Chaïy tieáp söùc”, yeâu caàu hoïc sinh bieát chôi ñuùng luaät, haùo höùng khi chôi.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi, 2-4 côø nheo, oâ troø chôi keû saün.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Taäp hôïp phoå bieán noäi dung.

Troø chôi Tìm ngöôøi chæ huy.

Ñöùng voã tay vaø haùt.

2. Phaàn cô baûn:

a. OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ.

Laàn 1, 2 – GV ñieàu khieån, nhaän xeùt söûa chöõa cho HS .

GV theo doõi HS thöïc hieän trong caùc laàn sau.

b. Troø chôi Chaïy tieáp söùc

Cho HS taäp hôïp theo hình thoi, giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi.

Cho HS laøm maãu, sau ñoù cho HS caû lôùp thi ñua chôi 3 laàn.

Giaùo vieân quan saùt nhaän xeùt nhoùm thaéng cuoäc.

3. Phaàn keát thuùc:

HS taäp hôïp thaønh moät voøng troøn lôùn, vöøa ñi vöøa thaû loûng.

Giaùo vieân heä thoáng baøi

Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng

 

 

 

 

HS chia toå thöïc hieän

HS thöïc hieän 3 – 4 laàn.

 

 

 

HS caùc nhoùm chôi.

 

 

 

BAØI 3

QUAY PHAÛI, QUAY TRAÙI, DAØN HAØNG, DOÀN HAØNG

TROØ CHÔI “THI XEÁP HAØNG NHANH”

 

I-MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: quay phaûi, quay traùi, daøn haøng, doàn haøng.Yeâu caàu daøn haøng, doàn haøng nhanh, traät töï, ñoäng taùc quay phaûi quay traùi ñuùng kó thuaät, ñeàu, ñeïp, ñuùng khaåu leänh.

-Troø chôi “Thi xeáp haøng nhanh”. Yeâu caàu hoïc sinh bieát chôi ñuùng luaät, nhanh nheïn, haøo höùng trong khi chôi.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

GV taäp hôïp phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay.

Chôi troø chôi Tìm ngöôøi chæ huy.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ

OÂn quay phaûi, quay traùi, doàn haøng

Laàn 1, 2 GV ñieàu khieån vaø söûa chöõa.

HS chia nhoùm vaø taäp luyeän

GV quan saùt, ñaùnh giaù bieåu döông.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi thi ñua xeáp haøng nhanh.

Giaùo vieân neâu teân troø chôi vaø giaûi thích caùch chôi.

Laàn 1,2 HS chôi thöû.

Caùc laàn sau chôi chính thöùc.

Giaùo vieân quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông ñoäi thaéng cuoäc.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho HS thaû loûng

GV heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

HS chôi troø chôi: Xeáp haøng nhanh.

 

 

 

 

BÀI 4: ÑOÄNG TAÙC QUAY SAU

TROØ CHÔI “NHAÛY ÑUÙNG, NHAÛY NHANH”

I-MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: Quay phaûi quay traùi,ñi ñeàu. Yeâu caàu ñoäng taùc ñuùng, ñeàu, ñuùng khaåu keänh.

-Hoïc kó thuaät ñoäng taùc quay sau. Yeâu caàu nhaän bieát ñuùng höôùng xoay ngöôøi, laøm quen vôùi ñoäng taùc quay sau.

-Troø chôi “ Nhaûy ñuùng, nhaûy nhanh”. Yeâu caàu hoïc sinh chôi ñuùng luaät, nhanh nheïn haøo höùng vaø traä töï khi chôi.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

GV phoå bieán noäi dung hoïc taäp.

Chôi troø troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ

OÂn quay phaûi, quay traùi, ñi ñeàu.

GV ñieàu khieån laàn 1, 2. Sau ñoù chia toå taäp luyeän.

GV quan saùt, chöõa sai cho caùc toå.

Hoïc kó thuaät ñoäng taùc quay ñaèng sau: 7-8 phuùt

GV laøm maãu ñoäng taùc 2 laàn

Chia toå taäp luyeän, GV quan saùt nhaän xeùt.

b. Troø chôi vaän ñoâng.

Troø chôi: Nhaûy ñuùng, nhaûy nhanh.

Cho moät soá HS laøm maãu, sau ñoù HS chôi.

GV quan saùt, nhaän xeùt ñoäi thaéng cuoäc.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho HS haùt moät baøi haùt vaø voã tay theo nhòp.

GV heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.

 

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh laøm theo maãu.

 

 

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

HS chôi.

 

 

 

HS haùt vaø voã tay.

 

 

BÀI 5: ÑI DEÀU, ÑÖÙNG LAÏI, QUAY SAU

TROØ CHÔI “KEÙO CÖA LÖØA XEÛ”

I- MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: Ñi ñeàu, ñöùng laïi, quay sau. Yeâu caàu nhaän bieát ñuùng höôùng quay, cô baûn ñuùng ñoäng taùc, ñuùng khaåu leänh.

-Troø chôi “Keùo cöa löøa xeû”. Yeâu caàu chôi ñuùng luaät, haùo höùng traät töï khi chôi.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

GV phoå bieán noäi dung hoïc taäp.

Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh.

Ñöùng taïi choã vaø haùt voã tay moät baøi.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ

OÂn ñi ñeàu, ñöùng laïi, quay sau.

Laàn 1 vaø 2: GV höôùng daãn HS thöïc hieän.

Nhöõng laàn sau cho HS ñieàu khieån.

GV nhaän xeùt, bieåu döông caùc toå thi ñua toát.

GV cho HS taäp 2 laàn ñeå cuûng coá laïi.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Keùo cöa löøa xeû. GV taäp hôïp theo ñoäi hình chôi, giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi.

GV cho HS oân laïi vaàn ñieäu tröôùc 1 – 2 laàn, roài cho 2 HS laøm maãu.

Caû lôùp thi ñua chôi 2-3 laàn.

GV quan saùt nhaän xeùt, bieåu döông caùc caëp HS chôi ñuùng luaät, nhieät tình.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho HS chaïy ñeàu noái tieáp nhau thaønh moät voøng troøn lôùn, sau ñoù kheùp laïi thaønh moät voøng troøn nhoû.

Laøm ñoäng taùc thaû loûng.

GV heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

HS chôi.

 

 

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

HS thöïc hieän

 

 

 

HS chôi theo höôùng daãn cuûa GV.

 

 

 

 

 

HS taïo thaønh moät voøng troøn.

 

Laøm ñoäng taùc thaû loûng.

 

 

 

 

 

BAØI 6: ÑI ÑEÀU, VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI, ÑÖÙNG LAÏI

TROØ CHÔI “BÒT MAÉT BAÉT DE”

I-MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá naâng cao kó thuaät ñoäng taùc quay sau. Yeâu caàu cô baûn ñuùng ñoäng taùc, ñuùng khaåu leänh.

-Hoïc ñoäng taùc môùi: Ñi ñeàu voøng phaûi, coøng traùi, ñöùng laïi. Yeâu caàu hoïc sinh nhaän bieát ñuùng höôùng voøng, laøm quen vôùi kó thuaät ñoäng taùc.

-Troø chôi “Bòt maét baét deâ”. Yeâu caàu : reøn luyeän vaø naâng cao taäp trung chuù yù vaø khaû naêng ñònh höôùng cho hoïc sinh, chôi ñuùng luaät, haøo höùng, traät töï khi chôi.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Laøm theo khaåu leänh

Giaäm chaân taïi choã, ñeám theo nhòp.

2. Phaàn cô baûn:

a. OÂn quay ñaèng sau :

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Taäp trung lôùp, cuûng coá. GV ñieàu khieån .

Hoïc ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi. GV laøm maãu ñoäng taùc chaäm, vöøa laøm vöøa giaûng giaûi kó thuaät ñoäng taùc.

Chia toå taäp luyeän theo ñoäi hình 1 haøng doïc. GV quan saùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Bòt maét baét deâ. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS thöïc haønh laøm theo maãu.

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

HS chôi.

 

 

 

HS haùt vaø voã tay

 

 

 

 

BAØI 7: NHAÛY DAÂY- TROØ CHÔI “LAÊN BOÙNG BAÈNG TAY

I-MỤC TIEÂU:

-OÂn nhaûy daây theo kieåu chaân tröôùc chaân sau. Yeâu caàu thöïc hieän cô aûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích.

-Troø chôi “Laên boùng baèng tay”. Yeâu caàu tham gia troø chôi töông ñoái chuû ñoäng ñeå reøn luyeän söï kheùo leùo, nhanh nheïn.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi, duïng cuï moân töï choïn vaø chuaån bò tröôùc saân cho troø chôi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi:Moät vaøi troø chôi ñôn giaûn ñeå HS chuù yù

Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay.

2. Phaàn cô baûn:

a. OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ

OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi.

OÂn ñi ñeàu voøng phaûi, ñöùng laïi.

OÂn ñi ñeàu voøng traùi, ñöùng laïi.

OÂn taát caû noäi dung ÑHÑN neâu treân.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Chaïy ñoåi choã, voã tay nhau. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Taäp hôïp thaønh 4 haøng doïc, quay thaønh haøng ngang laøm ñoäng taùc thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

 

HS thöïc haønh

 

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc laøm thaû loûng.

 

 

 

 

BAØI 8: TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ,QUAY SAU

ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,VOØNG TRAÙI, ÑÖÙNG LAÏI

TROØ CHÔI “BOÛ KHAÊN”

I-MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät ñoäng taùc: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi. Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, töông ñoái ñeàu, ñuùng khaåu leänh.

-Troø chôi “Boû khaên “. Yeâu caàu taäp trung chuù yù, nhanh nheïn kheùo leùo, chôi ñuùng luaät, haøo höùng vaø traät töï khi chôi.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay.

2. Phaàn cô baûn:

a. OÂn ÑHÑN

Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi.

Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån.

GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc nhoùm thi ñua hoïc toát.

Taäp hôïp caû lôùp ñeå giaùo vieân ñieàu khieån cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Boû khaên. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh, khoâng phaïm luaät.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho HS chaïy thöôøng quanh saân taäp. Sau ñoù taäp hôïp 4 haøng doïc ñeå thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng.

 

BGH kyù duyeät Người soạn và dạy   

 

 

 

    Trịnh Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAØI 9: ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

TROØ CHÔI “BÒT MAÉT BAÉT DE”

I- MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá naâng cao kó thuaät: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc, töông ñoái ñeàu, ñeïp vaø ñuùng khaåu leänh.

-Hoïc ñoäng taùc ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch böôùc ñeäm khi ñoåi chaân.

-Troø chôi “ Bòt maét baét deâ” nhö tieát 8.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA H.SINH

6-8

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Tìm ngöôøi chæ huy.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ:

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Taäp hôïp ñeå GV cuûng coá .

Hoïc ñoäng taùc ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

GV laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch laøm.

Daïy HS böôùc ñeäm taïi choã, böôùc ñeäm trong böôùc ñi.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Bòt maét baét deâ. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho HS chaïy voøng quanh saân tröôøng, sau ñoù kheùp daàn laïi thaønh voøng troøn nhoû, chuyeån thaønh ñi chaäm, vöøa ñi vöøa laøm ñoäng taùc thaû loûng roài döøng laïi quay maët vaøo trong.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. 

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng.

 

 

BAØI 10: QUAY SAU, ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,

VOØNG TRAÙI, ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

TROØ CHÔI “BÒT MAÉT BAÉT DE”

I- MỤC TIEÂU:

-Cuûng coá naâng cao kó thuaät :Quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, ñeàu, ñuùng khaåu leänh.

-Troø chôi “Boû khaên “ nhö tieát tröôùc.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Chaïy theo moät haøng doïc quanh saân.

Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh.

2. Phaàn cô baûn:

a. OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ:

OÂn quay ñaèng sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Taäp hôïp caû lôùp, cho töøng toå thi ñua trình dieãn.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Boû khaên. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn tích cöïc trong khi chôi.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho HS caû lôùp vöøa ñi vöøa voã tay theo nhòp.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

 

 

BAØI 11: TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ

ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI, ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

TROØ CHÔI “KEÁT BAÏN”

I-MUÏC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: Taäp hôïp haøng ngang, daøn haøng, ñieåm soá, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu taäp hôïp vaø daøn haøng nhanh, khoâng xoâ ñaåy, chen laán nhau. Ñi ñeàu khoâng sai nhòp, ñeán choã voøng töông ñoái ñeàu vaø ñeïp. Bieát caùch ñoåi chaân khi sai nhòp.

-Troø chôi “Keát baïn”. Yeâu caàu taäp trung chuù yù, phaûn xaï nhanh, chôi ñuùng luaät, haøo höùng, traät töï khi chôi.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay moät phuùt.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Caû lôùp taäp lôùp do GV ñieàu khieån ñeå cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Keát baïn . GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Cho caûlôùp vöøa haùt vöøa voã tay theo nhòp.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

 

 

BAØI 12: ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI, ÑOÅI CHAÂNKHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

TROØ CHÔI “NEÙM TRUÙNG ÑÍCH”

I-MUÏC TIEÂU:

-Cuûng coá naâng cao kó thuaät: Ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu ñi ñeàu ñeán choã voøng khoâng xoâ leäch haøng, bieát caùch ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

-Troø chôi “Neùm truùng ñích”. Yeâu caàu taäp trung chuù yù, bình tónh, kheùo leùo, neùm chính xaùc vaøo ñích.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Thi ñua xeáp haøng.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ:

OÂn ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Taäp hôïp lôùp do GV ñieàu khieån ñeå cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng:

Troø chôi: Neùm boùng truùng ñích. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

HS taäp moät soá ñoäng taùc thaû loûng

Ñöùng taïi choã vaø haùt voã tay theo nhòp.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

 

BAØI 13:

TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, GIOÁNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ, QUAY SAU,

ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI, ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

TROØ CHÔI “KEÁT BAÏN”

I-MUÏC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu taäp hôïp haøng vaø daøn haøng nhanh, ñoäng taùc quay sau ñuùng höôùng, ñuùng kó thuaät, ñi ñeàu voøng beân phaûi,beân traùi ñeàu, ñeïp, bieát caùch ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

-Troø chôi “Keát baïn”. Yeâu caàu taäp trung chuù yù, phaûn xaï nhanh, quan saùt nhanh, chôi ñuùng luaät, thaønh thaïo, haøo höùng vaø traät töï  khi chôi.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ

OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Keát baïn. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Caû lôùp vöøa haùt vöøa voã tay theo nhòp.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAØI 14:

QUAY SAU, ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI,

ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

TROØ CHÔI “NEÙM TRUÙNG ÑÍCH”

I-MUÏC TIEÂU:

-Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: Quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu quay sau ñuùng höôùng, khoâng leäch haøng, ñi ñeàu ñeán choã voøng khoâng xoâ leäch haøng, bieát caùch ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

-Troø chôi “Neùm truùng ñích”. Yeâu caàu taäp trung chuù yù, bình tónh kheùo leùo, neùm chính xaùc vaøo ñích.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Tìm ngöôøi chæ huy.

2. Phaàn cô baûn:

a. Ñoäi hình ñoäi nguõ:

OÂn quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Caû lôùp taäp trung do GV ñieàu khieån ñeå cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Neùm boùng truùng ñích.

GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Taäp moät soá ñoäng taùc thaû loûng

Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay theo nhòp.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

HS chôi troø chôi.

 

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

 

 

BAØI 15:

KIEÅM TRA: QUAY SAU, ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI

ÑOÅI CHAÂN KHI ÑI ÑEÀU SAI NHÒP

I-MUÏC TIEÂU:

-Kieåm tra ñoäng taùc: Quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc theo khaåu leänh.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Troø chôi töï choïn.

OÂn ñoäng taùc quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

GV ñieàu khieån lôùp taäp 1-2 phuùt.

2. Phaàn cô baûn:

a. Kieåm tra ñoäi hình ñoäi nguõ:

Noäi dung kieåm tra: Kieåm tra ñoäng taùc quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.

Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra: Taäp hôïp haøng ngang. Kieåm tra theo töøng toå.

Caùch ñaùnh giaù: Ñaùnh giaù theo möùc ñoä thöïc hieän ñoäng taùc cuûa töøng HS. (Hoaøn thaønh, Hoaøn thaønh toát vaø chöa hoaøn thaønh)

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Neùm boùng truùng ñích. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Ñöùng vaø haùt voã tay theo nhòp.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû kieåm tra, coâng boá keát quaû kieåm tra.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

 

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

BAØI 16:

ÑOÄNG TAÙC VÖÔN THÔÛ VAØ TAY

TROØ CHÔI “ NHANH LEÂN BAÏN ÔI”

I-MUÏC TIEÂU:

-Hoïc 2 ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän cô baøn ñuùng ñoäng taùc.

-Troø chôi “Nhanh leân baïn ôi”. Yeâu caàu tham gia troø chôi töông ñoái chuû ñoäng, nhieät tình.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

T.GIAN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

6-8

 

 

 

 

18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

1. Phaàn môû ñaàu:

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Troø chôi maø HS thích.

2. Phaàn cô baûn:

a. Baøi theå duïc phaùt trieån chung:

Laàn 1: GV neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu vaø phaân tích giaûng giaûi töøng nhòp ñeå HS baét chöôùc. Tieáp theo, GV höôùng daãn cho HS caùch hít vaøo vaø thôû ra.

Laàn 2: GV vöøa hoâ nhòp vöøa quan saùt HS taäp .

Laàn 3: GV hoâ cho HS taäp toaøn boä ñoäng taùc.

Laàn 4: GV coù theå môøi lôùp tröôûng leân hoâ nhòp cho caû lôùp taäp. GV daønh thôøi gian ñeå söûa sai cho caùc em.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Nhan leân baïn ôi. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình.

3. Phaàn keát thuùc:

Taäp moät soá ñoäng taùc thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

HS chôi troø chôi.

 

 

 

 

HS thöïc haønh

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

HS chôi.

 

 

 

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

 

BGH kyù duyeät Người soạn và dạy   

 

 

 

   Trịnh Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường TH Vĩnh Hòa B           Giáo viên:Trịnh Minh Tuấn

1