Bài 1. Thông tin và tin học

Đăng ngày 11/22/2017 4:54:24 PM | Thể loại: Tin học 6 | Chia sẽ bởi: Thu Dương Mộng | Lần tải: 3 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


 

Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung

 

Tuaàn

Tieát PPCT

Ngaøy daïy

Lôùp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teân baøi hoïc

 

Chöông I:

 

 

 

A. MUÏC TIEÂU

  1. Kieán thöùc

Giuùp caùc em hieåu khaùi nieäm thoâng tin vaø hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.

 Coù ñöôïc khaùi nieäm ban ñaàu veà tin hoïc vaø maùy tính ñieän töû.

  1.     Kyõ naêng

Nhaän bieát ñöôïc lôïi ích cuûa maùy tính ñieän töû trong hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi vaø nhaän bieát ñöôïc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc.

  1. Thaùi ñoä

Hoïc sinh caàn nhaän bieát ñöôïc taàm quan troïng cuûa tin hoïc.

Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän tinh thaàn caàn cuø, ham thích tìm hieåu vaø tö duy khoa hoïc.

B. CHUAÅN BÒ

  1. Giaùo vieân

Giaùo aùn ñieän töû, saùch giaùo khoa

Maùy chieáu, maùy tính

  1. Hoïc sinh:

Saùch giaùo khoa, vieát, vôû, thöôùc keû.

Xem tröôùc noäi dung baøi môùi tröôùc khi ñeán lôùp.

C. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HỌC TẬP

  1. Kieåm tra kieán thöùc cuõ 
  2. Giaûng kieán thöùc môùi

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu khaùi nieäm thoâng tin

1. Thoâng tin laø gì?

- Thoâng tin laø taát caû nhöõng gì ñem laïi söï hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh (söï vaät, söï kieän...) vaø veà chính con ngöôøi.

 

Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân

 


 

Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung

 

 

VD: Ñeøn giao thoâng.

- Gv ñöa ra moät soá vaán ñeà thöôøng gaëp trong cuoäc soáng haèng ngaøy (chuû ñeà veà thoâng tin).

+ Caùc baøi baùo, baûn tin treân truyeàn hình hoaëc ñaøi phaùt thanh.

+ Ñeøn tín hieäu giao thoâng ôû caùc ngaõ tö ñöôøng phoá.

- Chuù yù leân maøn chieáu vaø suy nghó ñeåø traû lôøi caâu hoûi

 

 

 

+ Tieáng chuoâng ñieän thoaïi reo.

+Caùc böùc aûnh veà danh lam thaéng caûnh ôû Vieät Nam.

+ Taám baûn ñoà cuûa Vieät Nam……

- Yeâu caàu HS giô tay phaùt bieåu baèng ngoân nguõ töï nhieân veà chuû ñeà maø caùc em tieáp xuùc haèng ngaøy.

? Khi em quan saùt böùc tranh veà phong caûnh ñoàng queâ thì em coù theå bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin gì?

? Quan saùt moät aûnh chaân dung cuûa moät ngöôøi baïn thì em phaùt hieän nhöõng thoâng tin gì veà ngöôøi baïn ñoù?

- Yeâu caàu hs phaùt bieåu khaùi nieäm thoâng tin.

 

 

 

 

 

 

-Suy nghó, Lieân heä thöïc teá cuoäc soáng ñeå ñöa ra ví duï cuï theå

 

- Traû lôøi

Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi

2. Hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi

- Hoaït ñoäng thoâng tin laø vieäc tieáp nhaän, xöû lyùù, löu tröõ vaø truyeàn thoâng tin.

   - Moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin:

 

 

(Moâ hình quaù trình xöû lí thoâng tin)

 

- Yeâu caàu HS cho ví duï minh hoïa veà thoâng tin vaø em tieáp nhaän ñöôïc thoâng tin ñoù nhôø vaøo ñaâu?

? Moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin cuûa con ngöôøi ñöôïc thöïc hieän qua maáy giai ñoaïn?

- Giải thích từng giai đoạn của mô hình quá trình xử lý thông tin?

- Liên hệ thực tế hãy cho ví dụ minh họa về quá trình xử lý thông tin theo mô hình mà chúng ta vừa mới học.

 

Suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi

- Moâ hình xöû lí thoâng tin goàm 3 giai ñoaïn: thoâng tin vaøo, xöû lí, thoâng tin ra.

 

 

- Chuù yù, lieân heä thöïc teá.

 

Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu veà hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc

3. Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc:

Moät trong nhöõng nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng tin moät caùch töï ñoäng nhôø söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñieän töû.

? Nhờ vào đâu mà ngành tin học phát triển mạnh mẽ trong quá trình hoạt động thông tin của con người?

? Theo em, thì công cụ thiết bị nào có thể minh họa được quá trình hoạt động thông tin và tin học?

? Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.

Nhận xét câu trả lời của HS

Suy nghĩ và trả lời những câu hỏi của GV

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân

 


 

Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung

 

  1. Cuûng coá baøi giaøngø 

- Laøm moät soá baøi taäp trong SGK để củng cố.

  1. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø

Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp trang 5/SGK.

Ñoïc baøi ñoïc theâm soá 1 vaø xem baøi môùi

D. RUÙT KINH NGHIEÄM

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

———»«———

 

Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc