Bài 1. Thông tin và tin học

giáo án Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0o7w0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/22/2017 4:54:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần Tiết PPCT Ngày dạy Lớp              Tên bài học Chương I: A. MỤC TIÊU Kiến thức Giúp các em hiểu khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con ngườ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 1. Thông tin và tin học, Giáo Án Tin Học 6 , Giáo án điện tử Bài 1. Thông tin và tin học, doc, 1 trang, 0.10 M, Tin học 6 chia sẽ bởi Thu Dương Mộng đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-1.-Thong-tin-va-tin-hoc.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần
Tiết PPCT
Ngày dạy
Lớp


Tên bài học
Chương I:
A. MỤC TIÊU
Kiến thức
Giúp các em hiểu khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.
Có được khái niệm ban đầu về tin học và máy tính điện tử.
Kỹ năng
Nhận biết được lợi ích của máy tính điện tử trong hoạt động thông tin của con người và nhận biết được nhiệm vụ chính của tin học.
Thái độ
Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.
Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.
B. CHUẨN BỊ
Giáo viên
Giáo án điện tử, sách giáo khoa
Máy chiếu, máy tính
Học sinh:
Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ.
Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Kiểm tra kiến thức cũ
Giảng kiến thức mới
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm thông tin
1. Thông tin là gì?
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người.
VD: Đèn giao thông.

- Gv đưa ra một số vấn đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày (chủ đề về thông tin).
+ Các bài báo, bản tin trên truyền hình hoặc đài phát thanh.
+ Đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư đường phố.
+ Tiếng chuông điện thoại reo.
+Các bức ảnh về danh lam thắng cảnh ở Việt Nam.
+ Tấm bản đồ của Việt Nam……
- Yêu cầu HS giơ tay phát biểu bằng ngôn ngũ tự nhiên về chủ đề mà các em tiếp xúc hằng ngày.
? Khi em quan sát bức tranh về phong cảnh đồng quê thì em có thể biết được những thông tin gì?
? Quan sát một ảnh chân dung của một người bạn thì em phát hiện những thông tin gì về người bạn đó?
- Yêu cầu hs phát biểu khái niệm thông tin.
- Chú ý lên màn chiếu và suy nghĩ đểø trả lời câu hỏi
-Suy nghĩ, Liên hệ thực tế cuộc sống để đưa ra ví dụ cụ thể
- Trả lời


Hoạt động 2: Giới thiệu hoạt động thông tin của con người
2. Hoạt động thông tin của con người
- Hoạt động thông tin là việc tiếp nhận, xử lýù, lưu trữ và truyền thông tin.
- Mô hình quá trình xử lý thông tin:

(Mô hình quá trình xử lí thông tin)

- Yêu cầu HS cho ví dụ minh họa về thông tin và em tiếp nhận được thông tin đó nhờ vào đâu?
? Mô hình quá trình xử lý thông tin của con người được thực hiện qua mấy giai đoạn?
- thích từng giai đoạn của mô hình quá trình xử lý thông tin?
- Liên hệ thực tế hãy cho ví dụ minh họa về quá trình xử lý thông tin theo mô hình mà chúng ta vừa mới học.

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Mô hình xử lí thông tin gồm 3 giai đoạn: thông tin vào, xử lí, thông tin ra.
- Chú ý, liên hệ thực tế.


Hoạt động 3: Giới thiệu về hoạt động thông tin và tin học
3. Hoạt động thông tin và tin học:
Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.

? vào đâu mà ngành tin học phát triển mạnh mẽ trong quá trình hoạt động thông tin của con người?
? Theo em, thì công cụ thiết bị nào có thể minh họa được quá trình hoạt động thông tin và tin học?
? Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.
Nhận xét câu trả lời của HS
Suy và trả lời những câu hỏi của GV


Củng cố bài giàngø
- Làm một số bài tập trong SGK để củng cố.
Hướng dẫn học tập ở nhà
Về nhà học bài cũ, làm bài tập trang 5/SGK.
Đọc bài đọc thêm số 1 và xem bài mới
D. RÚT KINH NGHIỆM———»(((((«———

 


 

Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung

 

Tuaàn

Tieát PPCT

Ngaøy daïy

Lôùp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teân baøi hoïc

 

Chöông I:

 

 

 

A. MUÏC TIEÂU

 1. Kieán thöùc

Giuùp caùc em hieåu khaùi nieäm thoâng tin vaø hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.

 Coù ñöôïc khaùi nieäm ban ñaàu veà tin hoïc vaø maùy tính ñieän töû.

 1.     Kyõ naêng

Nhaän bieát ñöôïc lôïi ích cuûa maùy tính ñieän töû trong hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi vaø nhaän bieát ñöôïc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc.

 1. Thaùi ñoä

Hoïc sinh caàn nhaän bieát ñöôïc taàm quan troïng cuûa tin hoïc.

Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän tinh thaàn caàn cuø, ham thích tìm hieåu vaø tö duy khoa hoïc.

B. CHUAÅN BÒ

 1. Giaùo vieân

Giaùo aùn ñieän töû, saùch giaùo khoa

Maùy chieáu, maùy tính

 1. Hoïc sinh:

Saùch giaùo khoa, vieát, vôû, thöôùc keû.

Xem tröôùc noäi dung baøi môùi tröôùc khi ñeán lôùp.

C. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HỌC TẬP

 1. Kieåm tra kieán thöùc cuõ 
 2. Giaûng kieán thöùc môùi

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu khaùi nieäm thoâng tin

1. Thoâng tin laø gì?

- Thoâng tin laø taát caû nhöõng gì ñem laïi söï hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh (söï vaät, söï kieän...) vaø veà chính con ngöôøi.

 

Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân

 


 

Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung

 

 

VD: Ñeøn giao thoâng.

- Gv ñöa ra moät soá vaán ñeà thöôøng gaëp trong cuoäc soáng haèng ngaøy (chuû ñeà veà thoâng tin).

+ Caùc baøi baùo, baûn tin treân truyeàn hình hoaëc ñaøi phaùt thanh.

+ Ñeøn tín hieäu giao thoâng ôû caùc ngaõ tö ñöôøng phoá.

- Chuù yù leân maøn chieáu vaø suy nghó ñeåø traû lôøi caâu hoûi

 

 

 

+ Tieáng chuoâng ñieän thoaïi reo.

+Caùc böùc aûnh veà danh lam thaéng caûnh ôû Vieät Nam.

+ Taám baûn ñoà cuûa Vieät Nam……

- Yeâu caàu HS giô tay phaùt bieåu baèng ngoân nguõ töï nhieân veà chuû ñeà maø caùc em tieáp xuùc haèng ngaøy.

? Khi em quan saùt böùc tranh veà phong caûnh ñoàng queâ thì em coù theå bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin gì?

? Quan saùt moät aûnh chaân dung cuûa moät ngöôøi baïn thì em phaùt hieän nhöõng thoâng tin gì veà ngöôøi baïn ñoù?

- Yeâu caàu hs phaùt bieåu khaùi nieäm thoâng tin.

 

 

 

 

 

 

-Suy nghó, Lieân heä thöïc teá cuoäc soáng ñeå ñöa ra ví duï cuï theå

 

- Traû lôøi

Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi

2. Hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi

- Hoaït ñoäng thoâng tin laø vieäc tieáp nhaän, xöû lyùù, löu tröõ vaø truyeàn thoâng tin.

   - Moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin:

 

 

(Moâ hình quaù trình xöû lí thoâng tin)

 

- Yeâu caàu HS cho ví duï minh hoïa veà thoâng tin vaø em tieáp nhaän ñöôïc thoâng tin ñoù nhôø vaøo ñaâu?

? Moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin cuûa con ngöôøi ñöôïc thöïc hieän qua maáy giai ñoaïn?

- Giải thích từng giai đoạn của mô hình quá trình xử lý thông tin?

- Liên hệ thực tế hãy cho ví dụ minh họa về quá trình xử lý thông tin theo mô hình mà chúng ta vừa mới học.

 

Suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi

- Moâ hình xöû lí thoâng tin goàm 3 giai ñoaïn: thoâng tin vaøo, xöû lí, thoâng tin ra.

 

 

- Chuù yù, lieân heä thöïc teá.

 

Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu veà hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc

3. Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc:

Moät trong nhöõng nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng tin moät caùch töï ñoäng nhôø söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñieän töû.

? Nhờ vào đâu mà ngành tin học phát triển mạnh mẽ trong quá trình hoạt động thông tin của con người?

? Theo em, thì công cụ thiết bị nào có thể minh họa được quá trình hoạt động thông tin và tin học?

? Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.

Nhận xét câu trả lời của HS

Suy nghĩ và trả lời những câu hỏi của GV

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân

 


 

Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung

 

 1. Cuûng coá baøi giaøngø 

- Laøm moät soá baøi taäp trong SGK để củng cố.

 1. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø

Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp trang 5/SGK.

Ñoïc baøi ñoïc theâm soá 1 vaø xem baøi môùi

D. RUÙT KINH NGHIEÄM

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

———»«———

 

Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 1. Thông tin và tin học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU