Bài 1. Thông tin và tin học

giáo án Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0o7w0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/22/2017 4:54:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần Tiết PPCT Ngày dạy Lớp              Tên bài học Chương I: A. MỤC TIÊU Kiến thức Giúp các em hiểu khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con ngườ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 1. Thông tin và tin học, Giáo Án Tin Học 6 , Giáo án điện tử Bài 1. Thông tin và tin học, doc, 1 trang, 0.10 M, Tin học 6 chia sẽ bởi Thu Dương Mộng đã có 3 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung
 

Tuaàn
Tieát PPCT
Ngaøy daïy
Lôùp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teân baøi hoïc
 
Chöông I:
 
 
 
A. MUÏC TIEÂU
Kieán thöùc
Giuùp caùc em hieåu khaùi nieäm thoâng tin vaø hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.
 Coù ñöôïc khaùi nieäm ban ñaàu veà tin hoïc vaø maùy tính ñieän töû.
    Kyõ naêng
Nhaän bieát ñöôïc lôïi ích cuûa maùy tính ñieän töû trong hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi vaø nhaän bieát ñöôïc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc.
Thaùi ñoä
Hoïc sinh caàn nhaän bieát ñöôïc taàm quan troïng cuûa tin hoïc.
Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän tinh thaàn caàn cuø, ham thích tìm hieåu vaø tö duy khoa hoïc.
B. CHUAÅN BÒ
Giaùo vieân
Giaùo aùn ñieän töû, saùch giaùo khoa
Maùy chieáu, maùy tính
Hoïc sinh:
Saùch giaùo khoa, vieát, vôû, thöôùc keû.
Xem tröôùc noäi dung baøi môùi tröôùc khi ñeán lôùp.
C. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HỌC TẬP
Kieåm tra kieán thöùc cuõ 
Giaûng kieán thöùc môùi
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu khaùi nieäm thoâng tin
1. Thoâng tin laø gì?
- Thoâng tin laø taát caû nhöõng gì ñem laïi söï hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh (söï vaät, söï kieän...) vaø veà chính con ngöôøi.
 
Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân
 


 
Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung
 

 
VD: Ñeøn giao thoâng.
- Gv ñöa ra moät soá vaán ñeà thöôøng gaëp trong cuoäc soáng haèng ngaøy (chuû ñeà veà thoâng tin).
+ Caùc baøi baùo, baûn tin treân truyeàn hình hoaëc ñaøi phaùt thanh.
+ Ñeøn tín hieäu giao thoâng ôû caùc ngaõ tö ñöôøng phoá.
- Chuù yù leân maøn chieáu vaø suy nghó ñeåø traû lôøi caâu hoûi
 
 
 
+ Tieáng chuoâng ñieän thoaïi reo.
+Caùc böùc aûnh veà danh lam thaéng caûnh ôû Vieät Nam.
+ Taám baûn ñoà cuûa Vieät Nam……
- Yeâu caàu HS giô tay phaùt bieåu baèng ngoân nguõ töï nhieân veà chuû ñeà maø caùc em tieáp xuùc haèng ngaøy.
? Khi em quan saùt böùc tranh veà phong caûnh ñoàng queâ thì em coù theå bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin gì?
? Quan saùt moät aûnh chaân dung cuûa moät ngöôøi baïn thì em phaùt hieän nhöõng thoâng tin gì veà ngöôøi baïn ñoù?
- Yeâu caàu hs phaùt bieåu khaùi nieäm thoâng tin.
 
 
 
 
 
 
-Suy nghó, Lieân heä thöïc teá cuoäc soáng ñeå ñöa ra ví duï cuï theå
 
- Traû lôøi
Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi
2. Hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi
- Hoaït ñoäng thoâng tin laø vieäc tieáp nhaän, xöû lyùù, löu tröõ vaø truyeàn thoâng tin.
   - Moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin:
 
 
(Moâ hình quaù trình xöû lí thoâng tin)
 
- Yeâu caàu HS cho ví duï minh hoïa veà thoâng tin vaø em tieáp nhaän ñöôïc thoâng tin ñoù nhôø vaøo ñaâu?
? Moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin cuûa con ngöôøi ñöôïc thöïc hieän qua maáy giai ñoaïn?
- Giải thích từng giai đoạn của mô hình quá trình xử lý thông tin?
- Liên hệ thực tế hãy cho ví dụ minh họa về quá trình xử lý thông tin theo mô hình mà chúng ta vừa mới học.
 
Suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi
- Moâ hình xöû lí thoâng tin goàm 3 giai ñoaïn: thoâng tin vaøo, xöû lí, thoâng tin ra.
 
 
- Chuù yù, lieân heä thöïc teá.
 
Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu veà hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc
3. Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc:
Moät trong nhöõng nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng tin moät caùch töï ñoäng nhôø söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñieän töû.
? Nhờ vào đâu mà ngành tin học phát triển mạnh mẽ trong quá trình hoạt động thông tin của con người?
? Theo em, thì công cụ thiết bị nào có thể minh họa được quá trình hoạt động thông tin và tin học?
? Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.
Nhận xét câu trả lời của HS
Suy nghĩ và trả lời những câu hỏi của GV
 
 
 
 
 
 
 
Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân
 


 
Giaùo Aùn Tin Hoïc 6             Tröôøng THCS Leâ Thò Trung
 

Cuûng coá baøi giaøngø 
- Laøm moät soá baøi taäp trong SGK để củng cố.
Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø
Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp trang 5/SGK.
Ñoïc baøi ñoïc theâm soá 1 vaø xem baøi môùi
D. RUÙT KINH NGHIEÄM
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
 
———»«———
 
Trang 1

Giaùo vieân : Nguyeãn Vuõ Bích Vaân
 


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Bài 1. Thông tin và tin học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBai-1.-Thong-tin-va-tin-hoc.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU