Bai 1

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 35       4      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
r4zfyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
9/7/2012 4:08:19 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
4
Lần tải
35
File đã kiểm duyệt an toàn

tuần 27 thứ hai ngày 5 tháng 03 năm 2012 Tđ 1 Tiết 1: Tập đọc: Hoa ngọc lan. I/ MĐ - YC: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ: Hoa ngọc lan, dày, lấp ló, ngan ngát, khắp vườn... Bước đầu biết nghỉ hơi ở,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bai 1, Giáo Án , Giáo án điện tử Bai 1, doc, 1 trang, 0.05 M, chia sẽ bởi Phương Bùi Bích đã có 35 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-1.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

tuần 27
thứ hai ngày 5 tháng 03 năm 2012
Tđ 1
Tiết 1: Tập đọc: Hoa ngọc lan.
I/ MĐ - YC:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ:
Hoa ngọc lan, dày, lấp ló, ngan ngát, khắp vườn... Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu ND bài: tình cảm yêu mến cây hoa ngọc lan của bạn nhỏ.
Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK).
II/ Các HĐ dạy - học chủ yếu.
A. KTBC: 2 hs Đọc bài Vẽ ngựa và trả lời câu hỏi.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài.
* HS quan sát & nêu ND tranh vẽ. GV giới thiệu bài.
2. GV đọc bài mẫu & 1 HS khá đọc bài: Giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.
* Luyện đọc tiếng, từ ngữ.
- HS luyện đọc các từ sau kí hiệu T.
- HS phân tích tiếng in đậm trong từ. GV kết hợp gạch chân fấn màu âm đầu & vần.
- HS luyện đọc fân biệt: hoa ngọc lan - khoai lang; vỏ - giỏ; lấp ló - ẩn nấp.
- GV giải nghĩa:
+ Lấp ló: ló ra rồi khuất đi, khi ẩn khi hiện.
+ ngan ngát: mùi thơm dễ chịu, lan toả ra xa.
* Luyện đọc câu.
- GV hoặc HS chia câu.
- GV chỉ từng câu, 3 - 4 HS đọc trơn từng câu GV chỉ.
- HS đọc nối tiếp câu.
* Luyện đọc đoạn bài.
- HS đọc nối tiếp đoạn.
- 1 HS đọc cả bài.
- Nhóm bàn đọc bài đồng thanh.
3. Ôn vần.
* HS nêu y/c 1, GV HD, HS tìm & nêu.
- HS khác & GV NX câu trả lời của HS.
- HS fân tích tiếng chứa vần mới tìm được.
* HS đọc y/c 2 & đọc mẫu, GVHD, HS thảo luận nhóm bàn & trình bày.
- HS khác & GV NX fần trình bày của bạn.
* 2 HS đọc lại cả bài.

5
28
5
 Tđ2
Tập đọc: Ôn giữa kì II ( Tiết 1).
I/ MĐ - YC:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến 26 ( fát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / fút); Hiểu ND của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về ND đoạn đọc).
- Biết đặt & trả lời câu hỏi với khi nào? ( BT2,3).; biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4 ).
II/ Các HĐ dạy - học chủ yếu.
1. KT tập đọc & học thuộc lòng.
* CN từng HS đọc bài & trả lời câu hỏi về ND đoạn vừa đọc.
2. HS đọc y/c BT2.
? Câu hỏi " khi nào?" dùng để hỏi về HD gì? ( Về thời gian).
- HS đọc câu văn fần a.
? Khi nào hoa fượng vĩ nở đỏ rực?
? Bộ fận

tuÇn 27

thø hai ngµy 5 th¸ng 03 n¨m 2012

                        T® 1

TiÕt 1: TËp ®äc: Hoa ngäc lan.

I/ M§ - YC:

- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ:

Hoa ngäc lan, dµy, lÊp lã, ngan ng¸t, kh¾p v­ên... B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.

 

- HiÓu ND bµi: t×nh c¶m yªu mÕn c©y hoa ngäc lan cña b¹n nhá.

Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2 ( SGK).

 

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

A. KTBC: 2 hs §äc bµi VÏ ngùa vµ tr¶ lêi c©u hái.

B. Bµi míi:

1. Giíi thiÖu bµi.

* HS quan s¸t & nªu ND tranh vÏ. GV giíi thiÖu bµi.

 

 

 

2. GV ®äc bµi mÉu & 1 HS kh¸ ®äc bµi: Giäng chËm r·i, nhÑ nhµng, t×nh c¶m.

* LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷.

- HS luyÖn ®äc c¸c tõ sau kÝ hiÖu T.

- HS ph©n tÝch tiÕng in ®Ëm trong tõ. GV kÕt hîp g¹ch ch©n fÊn mµu ©m ®Çu & vÇn.

- HS luyÖn ®äc f©n biÖt: hoa ngäc lan - khoai lang; vá - giá; lÊp lã - Èn nÊp.

- GV gi¶i nghÜa:

+ LÊp lã:  lã ra råi khuÊt ®i, khi Èn khi hiÖn.

+ ngan ng¸t: mïi th¬m dÔ chÞu, lan to¶ ra xa.

* LuyÖn ®äc c©u.

- GV hoÆc HS chia c©u.

- GV chØ tõng c©u, 3 - 4 HS ®äc tr¬n tõng c©u GV chØ.

- HS ®äc nèi tiÕp c©u.

 

 

 

 

 

 

 

 

* LuyÖn ®äc ®o¹n bµi.

- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.

- 1 HS ®äc c¶ bµi.

- Nhãm bµn ®äc bµi ®ång thanh.

3. ¤n vÇn.

* HS nªu y/c 1, GV HD, HS t×m & nªu.

- HS kh¸c & GV NX c©u tr¶ lêi cña HS.

- HS f©n tÝch tiÕng chøa vÇn míi t×m ®­îc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS ®äc y/c 2 & ®äc mÉu, GVHD, HS th¶o luËn nhãm bµn & tr×nh bµy.

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

 

 

 

 

* 2 HS ®äc l¹i c¶ bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                   T®2

TËp ®äc: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 1).

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- BiÕt ®Æt & tr¶ lêi c©u hái víi khi nµo? ( BT2,3).; biÕt ®¸p lêi c¶m ¬n trong t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ ( 1 trong 3 t×nh huèng ë BT4 ).

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

 

 

 

 

 

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

? C©u hái " khi  nµo?" dïng ®Ó hái vÒ HD g×? ( VÒ thêi gian).

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Khi nµo hoa f­îng vÜ në ®á rùc?

? Bé fËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái " khi nµo?".

- HS lµm ý b & ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. HS ®äc y/c BT3.

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Bé fËn nµo trong c©u trªn ®­îc in ®Ëm?

? Bé fËn nµy dïng ®Ó chØ ®iÒu g×? Thêi gian hay ®Þa ®iÓm? ( Thêi gian).

? Ta f¶i ®Æt c©u hái cho bé fËn nµy ntn? ( Khi nµo dßng s«ng trë thµnh mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng?).

- HS th¶o luËn nhãm ®«i ý b & tr×nh bµy.

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

4. HS ®äc y/c BT4.

- GV HD, HS th¶o luËn nhãm ®«i & tr×nh bµy.

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

 

5. Cñng cè - dÆn dß.

? C©u hái khi nµo dïng ®Ó­ hái vÒ ND g×? ( VÒ thêi gian).

? Khi ®¸p l¹i lêi c¶m ¬n cña ng­êi kh¸c, ta f¶i cã th¸i ®é ntn? ( ThÓ hiÖn sù lÞch sù, ®óng mùc).

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 2: TËp ®äc:

            Hoa ngäc lan.( TiÕp)

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ C¸c H§ d¹y -  häc chñ yÕu.

 

 

 

1. T×m hiÓu bµi.

* HS ®äc tõng c©u hái, ®äc thÇm tõng ®o¹n trong bµi & tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX vÒ c©u tr¶ lêi cña b¹n.

* HS tr¶ lêi ND bµi. GV NX.

=> GV nh¾c l¹i c¸ch ®äc bµi: Giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m, ng¾t nghØ h¬i ë dÊu c©u.

* GV ®äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n.

- 3 HS thi ®äc l¹i diÔn c¶m l¹i bµi v¨n.

 

 

2. LuyÖn nãi.

- HS ®äc chñ ®Ò.

- HS th¶o luËn cÆp ®«i theo chñ ®Ò, dïng thªm c©u hái ngoµi SGK  & tr×nh bµy.

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

3. Cñng cè - dÆn dß.

- HS nh¾c l¹i ND bµi häc.

- GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

TËp ®äc: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 2).

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- Më réng vèn tõ vÒ bèn mïa qua trß ch¬i. ¤n luyÖn c¸ch dïng dÊu chÊm.                                 

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

- GV HD chia 4 nhãm lªn thi t×m & ®iÒn vµo b¶ng.

- C¸c ®éi ch¬i sau 10 fót tæng kÕt tuyªn d­¬ng.

 

Mïa xu©n

Mïa

Mïa

thu

Mïa

®«ng

Thêi gian

Tõ th¸ng 1 -3.

Tõ th¸ng 4 - 6

Tõ th¸ng 7 - 9

Tõ th¸ng 10-12

C¸c loµi hoa

Hoa ®µo, mai, th­îc d­îc...

Hoa f­îng, b»ng l¨ng, loa kÌn...

Hoa cóc...

Hoa mËn, g¹o, s÷a...

C¸c lo¹i qu¶

Quýt, vó s÷a, t¸o...

Nh·n, sÊu, v¶i, xoµi...

B­ëi, na, hång, cam...

Me, d­a hÊu, lª...

Thêi tiÕt

Êm ¸p, m­a fïn,...

Oi nång, nãng bøc, m­a to, m­a nhiÒu, lò lôt,...

M¸t mÎ, n¾ng nhÑ,...

RÐt m­ít, giã mïa ®«ng b¾c, gi¸ l¹nh,...

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HS ®äc y/c BT3.

- GV HD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

5. Cñng cè - dÆn dß.

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 3: To¸n: LuyÖn tËp.

 

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

-  BiÕt ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã hai ch÷ sè; biÕt t×m sè liÒn sau cña mét sè.

- BiÕt f©n tÝch sè cã hai ch÷ sè thµnh tæng cña sè chôc vµ sè ®¬n vÞ.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

* GVHD lµm b¶ng con.              

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2:

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

* GVHD lµm vµ ch÷a bµi miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 3:

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.

* GVHD lµm vµ lªn  b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 4:

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 4.

* GVHD lµm vë vµ lªn  b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GV NX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

§¹o ®øc: LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c ( tiÕt 2).

I/ Môc tiªu: - BiÕt ®­îc c¸ch giao tiÕp ®¬n gi¶n khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c.

- BiÕt c­ xö fï hîp khi ®Õn ch« nhµ b¹n bÌ, ng­êi quen.   

 

III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

1.H§1:  §ãng vai.                  

* Môc tiªu: HS tËp c¸ch c­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c.

- HS ®äc y/c BT4 & ®äc c¸c t×nh huèng trong bµi.

- GV HD, HS ®ãng vai trong nhãm & tr­íc líp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

=> KL:

- TH1: En cÇn hái m­în, nÕu ®­îc chñ nhµ cho fÐp míi lÊy ra ch¬i & gi÷ g×n cÈn thËn.

- TH2: Em cã thÓ ®Ò nghÞ chñ nhµ, kh«ng nªn tù tiÖn bËt ti vi khi ch­a ®­îc fÐp.

- TH3: Em cÇn ®i nhÑ, nãi khÏ & ra vÒ chê lóc kh¸c sang ch¬i.

2. H§2: Trß ch¬i : §è vui.

* Môc tiªu: Gióp HS cñng cè l¹i c¸ch c­ xö khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c.

* GV fæ biÕn luËt ch¬i.

- HS chuÈn bÞ: TrÎ em cã cÇn lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c kh«ng?

? V× sao cÇn lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c?

? B¹n cÇn lµm g× khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c?

* Nhãm nµy ®­a ra c©u hái, nhãm kia ®­a ra c¸ch øng xö fï hîp & ng­îc l¹i. Mçi c©u trt¶ lêi ®óng ®­îc 1 b«ng hoa.

- HS ch¬i.

 

 

 

 

- Tæng kÕt trß ch¬i.

=> GV KL:

C­ xö lÞh sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c

Lµ thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n minh. TrÎ em biÕt c­ sö lÞch sù sÏ ®­îc mäi ng­êi yªu quý. 

 

 

 

 

4.Cñng cè dÆn dß.

*GV nhËn xÐt giê häc. DÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.

 

tiÕt 4: §¹o ®øc: C¶m ¬n & xin lçi ( tiÕt 2).

I/Môc tiªu:

- Nªu ®­îc khi nµo cÇn nãi c¶m ¬n, xin lçi.

- BiÕt c¶m ¬n, xin lçi trong c¸c t×nh huèng fæ biÕn khi giao tiÕp.

 

 

 

III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

1.H§ 1: Lµm BT 3.

* HS ®äc y/c bµi 3 th¶o luËn theo nhãm ®«i.

* §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV & HS nhãm kh¸c NX nhãm b¹n tr×nh bµy & bæ sung.

=> GVKL:

  TH1: C¸ch øng xö c lµ fï hîp.

  TH2: C¸ch øng xö b lµ fï hîp.

2.H§ 2: Th¶o luËn nhãm BT5.

* HS ®äc y/c bµi 5, quan s¸t tranh.

- GV HD HS th¶o luËn theo nhãm bµn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.

* GV & HS nhãm kh¸c NX nhãm b¹n tr×nh bµy & bæ sung.

3. H§ 3: Th¶o luËn nhãm BT6.

* HS ®äc y/c bµi 6, quan s¸t tranh.

- GV HD HS th¶o luËn theo nhãm bµn.

* §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.

 

 

 

 

* GV & HS nhãm kh¸c NX nhãm

=> KL: CÇn nãi c¶m ¬n khi ®­îc ng­êi kh¸c quan t©m, gióp ®ì viÖc g× dï nhá.

            CÇn nãi xin lçi khi lµm fiÒn ng­êi kh¸c.

- BiÕt nãi c¶m ¬n xin lçi lµ thÓ hiÖn tù träng m×nh & t«n träng ng­êi kh¸c.

 4.Cñng cè dÆn dß.

* HS ®äc phÇn ®ãng khung cuèi bµi.

*GV nhËn xÐt giê häc. DÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To¸n: Sè 1 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

- BiÕt ®­îc sè 1 nh©n víi sè nµo còng b»ng chÝnh sè ®ã.              

 

- BiÕt sè nµo nh©n víi 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã.          

-  BiÕt sè nµo chia cho 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

A. KTBC : 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi 2

 

 

 

 

B. Bµi míi :

1. GVGT  phÐp nh©n cã thõa sè 1.   

* GV HD viÕt fÐp nh©n thµnh tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau.

1 x 2 = 1 +1 =2  =>1 x 2 = 2     HS

                                2 x 1 = 2     nh¾c l¹i

 

1 x 3 = 1 +1 + 1= 3 =>1 x 3 = 3   HS

                                     3 x 1 = 3   nh¾c l¹i

-  HSKL, GV nhËn xÐt.

* HS ®äc l¹i nhËn xÐt.

2. Giíi thiÖu fÐp chia cã sè  chia lµ 1.

* GV HD HS thùc hiÖn.

2 : 1 = 2 v×  2 x 1 = 2

3 : 1 = 3 v×  3 x 1 = 3

5 :1 = 5 v× 5 x 1 = 5

( Th­¬ng x SC = SBC ).

=> Sè nµo chia cho sè 1 còng b»ng chÝnh sè ®ã.

 

 

 

 

 

 

 

3.Thùc hµnh

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, GV HD, HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

* GV nhËn xÐt.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 GV HD, HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

* GV nhËn xÐt.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3GV HD, - HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

-  GV nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

3. Cñng cè dÆn dß.

* HS nªu l¹i ND bµi häc.

- GV NX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

tiÕt 5: LuyÖn  to¸n:

                         LuyÖn tËp                                                        

 

I- Môc tiªu:

+ Cñng cè cho hs vÒ ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã hai ch÷ sè, t×m sè liÒn sau cña sè cã hai ch÷ sè.

+ B­íc ®Çu biÕt ph©n tÝch sè cã hai ch÷ sè thµnh tæng cña sè chôc vµ sè ®¬n vÞ.

+ Hs cã ý thøc häc tèt m«n häc.

II- §å dïng d¹y häc:

- Vë bµi tËp to¸n.

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

 

 

- HD LuyÖn tËp

Bµi 1: Lµm theo mÉu

- Cho hs nªu y/c.

- HS thùc hiÖn

       - Lµm bµi, ch÷a bµi.

 .

Bµi 2:

 

- Cho hs nªu y/c.

- H­­íng dÉn lµm bµi.

- HS lµm bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV Ch÷a bµi, nhËn xÐt.

Bµi 3: §óng ghi §, sai ghi S

- Cho hs nªu y/c.

- Hs lµm bµi.

 

 

 

 

 

 

3- Cñng cè - DÆn dß:

- HS nh¾c l¹i bµi võa «n.

- NhËn xÐt giê häc.

- ChuÈn bÞ bµi giê sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ThÓ dôc: ¤n 1 sè bµi tËp RLTTCB  - Trß ch¬i " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh".

I/ Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n 1 sè BTËp  RLTTCB. Y/c thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- ¤n trß ch¬i " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh". Y/c  biÕt c¸ch ch¬i tham gia ®­îc vµo trß ch¬i t­­¬ng ®èi chñ ®éng.

 

 

II / §Þa ®iÓm : S©n tr­êng

 

III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.

1.PhÇn më ®Çu.( Như lớp 1)

- C¸n sù líp ®iÒu khiÓn

+TËp hîp líp,

+ Khëi ®éng.

 

 

 

 

 

 

 

2. PhÇn c¬ b¶n.

* Ôn bài thể dục.

* §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng 1-2 lÇn  10m.

-  §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang 1-2 lÇn 10m.

-  §i nhanh chuyÓn sang ch¹y 2 - 3 mçi lÇn 15 - 20m.

- Thi ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y 2 - 3 mçi lÇn 15 - 20m.

- GV nhËn xÐt.

* Trß ch¬i: Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh" 8 - 10 phót.

- GV nªu tªn trß ch¬i & nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.

- HS ch¬i.

* Chia tæ tËp luyÖn do tæ tr­­ëng ®iÒu khiÓn.

 

 

 

- GV kiÓm tra, nh¾c kû luËt tËp luyÖn,  uèn n¾n c¸ch ch¬i cho ®óng.

3. PhÇn kÕt thóc.

- HS cói l¾c ng­êi th¶ láng.

- GV hÖ thèng bµi häc. DÆn HS vÒ tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc.

 

 

 

 

 

Tiết 6: ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT

TËp ®äc: Hoa ngäc lan.

I/ M§ - YC:

- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ:

Hoa ngäc lan, dµy, lÊp lã, ngan ng¸t, kh¾p v­ên... B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.

- HiÓu ND bµi: t×nh c¶m yªu mÕn c©y hoa ngäc lan cña b¹n nhá.

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. Giíi thiÖu bµi.

* HS quan s¸t & nªu ND tranh vÏ. GV giíi thiÖu bµi.

 

 

2. GV ®äc bµi mÉu & 1 HS kh¸ ®äc bµi: Giäng chËm r·i, nhÑ nhµng, t×nh c¶m.

* LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷.

- HS luyÖn ®äc c¸c tõ sau kÝ hiÖu T.

- HS ph©n tÝch tiÕng in ®Ëm trong tõ. GV kÕt hîp g¹ch ch©n fÊn mµu ©m ®Çu & vÇn.

- HS luyÖn ®äc f©n biÖt: hoa ngäc lan - khoai lang; vá - giá; lÊp lã - Èn nÊp.

- GV gi¶i nghÜa:

+ LÊp lã:  lã ra råi khuÊt ®i, khi Èn khi hiÖn.

+ ngan ng¸t: mïi th¬m dÔ chÞu, lan to¶ ra xa.

* LuyÖn ®äc c©u.

- GV hoÆc HS chia c©u.

- GV chØ tõng c©u, 3 - 4 HS ®äc tr¬n tõng c©u GV chØ.

- HS ®äc nèi tiÕp c©u.

 

 

 

* LuyÖn ®äc ®o¹n bµi.

- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.

- 1 HS ®äc c¶ bµi.

- Nhãm bµn ®äc bµi ®ång thanh.

3. ¤n vÇn.

* HS nªu y/c 1, GV HD, HS t×m & nªu.

- HS kh¸c & GV NX c©u tr¶ lêi cña HS.

- HS f©n tÝch tiÕng chøa vÇn míi t×m ®­îc.

 

 

 

 

* HS ®äc y/c 2 & ®äc mÉu, GVHD, HS th¶o luËn nhãm bµn & tr×nh bµy.

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GV NX gi hc. Dn HS chun b bài sau.

 

ÔN LUYỆN TOÁN.

Toán: Luyện tập.

I/ Mục tiêu:

* Củng cố kiến thức bảng chia 5. Thực hiện fép chia có kèm đơn vị đo. Giải bài toán có 1 fép tính.

 

 

II/ Đồ dùng:

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

 

* HS đọc Y/C bài 1.

- GV HD HS làm.

- HS làm bảng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS khác & GV NX bài HS làm.

* HS đọc Y/C bài 2.

- GV HD HS làm.

- HS làm & chữa bài miệng .

 

 

 

 

 

 

 

- HS khác & GV NX bài HS làm.

* HS đọc Y/C bài 3.

- GV HD HS làm.

- HS làm bảng con.

 

 

 

- HS khác & GV NX bài HS làm.

* HS đọc Y/C bài 4.

- GV HD HS làm.

? Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- HS làm & lên bảng chữa bài .

- HS khác & GV NX bài HS làm.

*.Củng cố- dặn dò.

- HS nhắc lại ND bài học.

- GVNX giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau & làm những bài ở lớp chưa làm.

 

Tiết 7: ÔN LUYỆN TOÁN

Toán: Luyện tập.

I/ Mục tiêu: Giúp HS.

 

-  ViÕt ®­îc sè cã hai ch÷ sè, viÕt ®­îc sè liÒn tr­íc, liÒn sau cña mét sè; so s¸nh c¸c sè, thø tù sè.

 

II/ Đồ dùng: Bộ đồ dùng.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

1. KTBC:

- HS làm bài 2 giờ trước.

 

 

 

 

 

 

- HS khác & GVNX.

2. Dạy bài mới.

* HS đọc y/c bài 1.

- GVHD HS làm & chữa bài

- GV &HS khác NX.

=> GV củng cố bài.

* HS đọc y/c bài 2.

- GVHD HS làm  .

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV &HS khác NX.

=> GV củng cố bài.

* HS đọc y/c bài 3.

- GVHD HS làm & lên bảng chữa bài.

 

 

 

 

 

 

- GV &HS khác NX.

=> GV củng cố bài.

3. Củng cố, dặn dò.

* GVNX giờ học- dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau.

ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT.

Tập viết: Chữ hoa X.

I/ MĐ-YC: Rèn kỹ năng viết chữ.

- Viết đúng 2 chữ hoa X (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ & câu ƯD: Xuôi (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Xuôi chèo mát mái ( 3 lần).

II-Đồ dùng : Chữ mẫu X

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.

1. KTBC:

*KTĐDHT của HS.

 

- GV NX .

2.Quan sát và NX chữ X hoa.

*HS quan sát chữ  X hoa và nêu độ cao số nét của chữ X hoa .

*GV viết mẫu và HD lại quy trình viết X hoa ( 2 lần).

 * HS viết bảng con X hoa. 3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HD viết câu ƯD.

*HS đọc dòng câu ƯD:

- GV giải nghĩa lại câu ƯD

*HS nêu cấu tạo các con chữ trong câu ƯD:

*GV viết mẫu và HD quy trình viết Sáo cỡ nhỡ.

* HS viết bảng con Xuôi cỡ nhỡ. 2 lượt

 

 

 

 

*HS nêu cấu tạo các con chữ trong dòng ƯD cỡ nhỏ. GVHD cách viết dòng ƯD cỡ nhỏ.

4. GVHD cách viết bài và cách ngồi viết bài.

* HS viết vở tập viết theo y/c của GV.

 

 

 

 

* GV chấm bài và NX bài HS viết

5. Củng cố dặn dò.

*GVNX giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau, về viết phần bài ở nhà.

 

                               thø ba ngµy 6 th¸ng 3  n¨m 2012.

                         T®1

TiÕt 1: ChÝnh t¶: Nhµ bµ ngo¹i.

 

I/ M§ - YC.

- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i ®óng bµi " Nhµ bµ ngo¹i" 27 ch÷ trong kho¶ng 10 - 15 fót.

- §iÒn ®óng vÇn ¨m - ¨p ch÷  c, k vµo chç trèng BT 2,3 ( SGK).

 

 

II/ C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

 

1.HD viÕt.

* GV&HS ®äc bµi viÕt.

? Nªu ND bµi viÕt?

? Bµi cã mÊy dÊu chÊm?

=> DÊu chÊm ®Æt cuèi c©u ®Ó kÕt thóc c©u. Ch÷ ®øng sau dÊu chÊm f¶i viÕt hoa.

*HS viÕt b¶ng con ch÷ khã: ngo¹i, réng r·i, loµ xoµ, hiªn, kh¾p v­ên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV HD HS c¸ch viÕt bµi.

* HS chÐp bµi vµo vë.  

- GV chØ tõng ch÷ cho häc sinh  ®æi chÐo vë so¸t lçi chÝnh t¶.

- GV chÊm 1 sè bµi & NX bµi HS viÕt.

 

 

 

 

 

3. Bµi tËp thùc hµnh.

* Bµi tËp 2

-Y/c HS ®äc yªu cÇu BT2 GVHD häc sinh lµm & ch÷a bµi.

=> Mçi tõ cã 1 chç trèng f¶i ®iÒn vÇn an hoÆc at vµo th× tõ míi hoµn chØnh...

 

 

-GV &HS kh¸c NX bµi HS ch÷a.

*Bµi tËp 3.

-HS®äc y/c bµi tËp 3 GV HD lµm vµ ch÷a bµi

-GV &HS  NX bµi HS ch÷a.

=> k + i,e,ª.

      c + a,o,«...

 

 

 

 

3.Cñng cè- dÆn dß.

- GVNX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       T®2

To¸n: Sè 0 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

- BiÕt ®­îc sè 0 nh©n víi sè nµo còng b»ng 0.              

 

- BiÕt sè nµo nh©n víi 0 còng b»ng 0.          

-  BiÕt sè 0 chia cho sè nµo kh¸c 0 còng b»ng 0.

- BiÕt kh«ng cã phÐp chia cho 0.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

A. KTBC : 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµt tËp 2

- HS kh¸c theo dâi, nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

B. Bµi míi :

1. GVGT  phÐp nh©n &hia cã thõa sè 0.   

* GV HD viÕt fÐp nh©n thµnh tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau.

0 x 2 = 0 +0 =0 =>0 x 2 = 0 HS

                              2 x 0 = 0 nh¾c l¹i

 

0 x 3 = 0 +0= 0 =>0 x 3 = 0   HS

                              3 x 0 = 0 nh¾c l¹i

-  HSKL, GV nhËn xÐt.

* HS ®äc l¹i nhËn xÐt.

2. Giíi thiÖu fÐp chia cã sè bÞ chia lµ 0.

* GV HD HS thùc hiÖn.

0 : 2 = 0 v× 0 x 2 = 0

0 : 3 = 0 v× 0 x 3 = 0

0 : 5 = 0 v× 0 x 5 = 0 ( Th­¬ng x SC = SBC ).

=> Sè 0 chia cho sè nµo kh¸c 0 còng b»ng 0.

( Trong c¸c VD trªn SC f¶i kh¸c 0; kh«ng cã fÐp chia cho 0).

5 : 0 ( kh«ng thÓ t×m ®­îc sè nµo nh©n víi 0 ®Ó ®­îc 5).

3.Thùc hµnh

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, GV HD, HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

* GV nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 GV HD, HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

* GV nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3GV HD, - HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

-  GV nhËn xÐt.

3. Cñng cè dÆn dß.

* HS nªu l¹i ND bµi häc.

- GV NX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

TiÕt 2: TËp viÕt:

              T« ch÷ hoa E, £, G.

I/ M§ - YC.

- T« ®­îc c¸c ch÷ hoa: E, £, G.

- ViÕt ®óng c¸c vÇn: ¨m, ¨p, ­¬n, ­¬ng .C¸c t÷ ng÷: ch¨m häc, kh¾p v­ên, v­ên hoa, ng¸t h­¬ng kiÓu ch÷ viÕt th­êng, cì ch÷ theo vë tËp viÕt 1 tËp 2. ( Mçi tõ ng÷ viÕt ®­îc Ýt nhÊt 1 lÇn).

 

 

 

II/ §å dïng: Ch÷ mÉu.

III/ C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

 

 

1. HS quan s¸t ch÷ mÉu & nªu NX vÒ sè l­îng nÐt & kiÓu nÐt.

- GV nªu quy tr×nh viÕt, võa HD võa t« theo ch÷ mÉu.

* HS viÕt b¶ng con c¸c ch÷ hoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS viÕt.

* HS ®äc c¸c vÇn & tõ ¦D.

- GV HD HS viÕt vÇn & tõ ¦D trªn b¶ng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS viÕt.

2. GV HD HS viÕt vë, GV chÊm 1 sè bµi & NX bµi chÊm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cñng cè - dÆn dß.

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ChÝnh t¶: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 3).

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- BiÕt c¸ch ®Æt & tr¶ lêi c©u hái víi ë ®©u? ( BT 2,3); biÕt ®¸p lêi xin lçi trong t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ ( 1 trong 3 t×nh huèng ë BT 4).

 

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

? C©u hái ë ®©u dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

( §Þa ®iÓm, n¬i chèn).

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Hoa f­îng vÜ në ®á rùc ë ®©u?

( Hai bªn bê s«ng).

? Bé fËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái ë ®©u? ( Hai bªn bê s«ng).

* HS lµm ý b & lªn ch÷a bµi.

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

3. HS ®äc y/c BT3

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Bé fËn nµo trong c©u ®­îc in ®Ëm? ( Hai bªn bê s«ng).

? Bé fËn nµy dïng ®Ó chØ ®iÒu g×? Thêi gian hay ®Þa ®iÓm?

(§Þa ®iÓm).).

? Ta f¶i ®Æt c©u hái cho bé fËn nµy ntn?  

* HS th¶o luËn  nhãm ®«i & tr×nh bµy.

 

 

 

GV & HS kh¸c NX.

4. HS ®äc y/c BT4.

- GV HD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

5. Cñng cè - dÆn dß.

? C©u hái ë ®©u dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

? Khi ®¸p l¹i lêi c¶m ¬n cña ng­êi kh¸c ta cÇn cã th¸i ®é ntn?

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 3: MÜ thuËt: GV bé m«n.

 

TiÕt 4: To¸n: B¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.     

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

- NhËn biÕt ®­îc 100 lµ sè liÒn sau cña 99; ®äc, viÕt, lËp ®­îc b¶ng c¸c sè tõ 0 ®Õn 100; biÕt 1 sè ®Æc ®iÓm c¸c sè trong b¶ng.

 

 

 

 

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

 

1. GVGT  b­íc ®Çu vÒ sè 100.      

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, GV HD, HS lµm &  lªn b¶ng ch÷a bµi.

* GV nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  HD HS nhËn biÕt 100 lµ sè liÒn sau cña 99.

- HD HS ®äc, viÕt sè 99; sè 100 cã 3 ch÷ sè & lµ sè liÒn sau cña 99 nªn 100 = 99 thªm 1.

2.Giíi thiÖu b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2, GV HD, HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc l¹i bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HD HS t×m sè liÒn sau & liÒn tr­íc cña 1 sè trong b¶ng.

3.Giíi thiÖu 1 vµi ®Æc ®iÓm cña b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3 GV HD, - HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi miÖng.

 

 

 

 

 

 

-  GV nhËn xÐt.

3. Cñng cè dÆn dß.

* HS nªu l¹i ND bµi häc.

- GV NX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

KÓ chuyÖn: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 4).

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- N¾m ®­îc 1 sè tõ ng÷ vÒ chim chãc ( BT 2); viÕt ®­îc 1 ®o¹n v¨n ng¾n vÒ 1 loµi chim hoÆc gia cÇm( BT 3).

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

*Chia líp thµnh 2 ®éi.       

- Phæ biÕn luËt ch¬i: Trß ch¬i diÔn ra qua 2 vßng.

+ Vßng 1: GV ®äc tõng c©u ®ã vÒ c¸c koµi chim. §¹i diÖn c¸c ®éi gi¬ tay ®Ó dµnh quyÒn tr¶ lêi, ®óng ®­îc 1 ®iÓm, sai kh«ng ®­îc ®iÓm.

+ Vßng 2: C¸c ®éi lÇn l­ît ra c©u ®è cho nhau. NÕu ®éi b¹n tr¶ lêi ®­îc th× ®éi ra c©u ®è bÞ trõ 2 ®iÓm, ®éi gi¶i ®è ®­îc céng 3 ®iÓm, nÕu ®éi b¹n kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× ®éi ra c©u ®è ®­îc céng 2 ®iÓm, ®éi b¹n bÞ trõ 1 ®iÓm.

* Tæng kÕt: §éi nµo dµnh ®­îc nhiÒu ®iÓm th× th¾ng cuéc.

a. Con g× ®¸nh thøc mäi ng­êi vµo mçi s¸ng? ( Gµ trèng)

b.Con g× cã má vµng, biÕt nãi tiÕng ng­êi? ( VÑt)

c.Con chim nµy cßn gäi lµ chim chiÒn chiÖn? ( S¬n ca)

d. Con chim ®­îc nh¾c ®Õn trong bµi " Luèng rau xanh s©u ®ang f¸..." ( chÝch B«ng).

e. Chim g× b¬i rÊt giái sèng ë b¾c cùc? ( c¸nh côt).

g.Chim g× cã khu«n mÆt gièng víi con mÌo? ( có mÌo).

h.Chim g× cã bé l«ng ®u«i ®Ñp nhÊt? ( C«ng).

? Chim g× bay l¶, bay la? ( cß).

3. HS ®äc y/c BT3

* GV HD:   Em ®Þnh viÕt vÒ con chim g×?

- H×nh d¸ng cña con chim ®ã ntn? ( L«ng nã mµu g×? Nã to hay nhá? C¸nh cña nã thÕ nµo?...).

- Em biÕt nh÷ng H§ nµo cña con chim ®ã? ( Nã bay ntn? Nã cã gióp Ých g× cho con ng­êi kh«ng?...)

* HS lµm bµi vµo vë.

- HS ®äc bµi m×nh viÕt. ntn?  

 

 

 

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

4. Cñng cè - dÆn dß.

? C©u hái ë ®©u dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

? Khi ®¸p l¹i lêi c¶m ¬n cña ng­êi kh¸c ta cÇn cã th¸i ®é ntn?

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

Tiết 5: ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT.

TËp ®äc: Ai dËy sím.

I/ M§ - YC:

- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ:

DËy sím, ra v­ên, lªn ®åi, ®Êt trêi, chê ®ãn. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬.

- HiÓu ND bµi:  Ai dËy sím míi thÊy hÕt ®­îc c¶nh ®Ñp cña ®Êt trêi.

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. Giíi thiÖu bµi.

* HS quan s¸t & nªu ND tranh vÏ. GV giíi thiÖu bµi.

2. GV ®äc bµi mÉu: Giäng chËm r·i, nhÑ nhµng, vui t­¬i.

* LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷.

- HS luyÖn ®äc c¸c tõ sau kÝ hiÖu T.

- HS ph©n tÝch tiÕng. GV kÕt hîp g¹ch ch©n fÊn mµu ©m ®Çu & vÇn.

 

 

+ Võng ®«ng: MÆt trêi míi mäc.

+ ®Êt trêi: mÆt ®Êt & bÇu trêi.

* LuyÖn ®äc c©u.

- GV chØ tõng dßng th¬ 3 - 4 HS ®äc tr¬n tõng dßng th¬ GV chØ.

- HS ®äc nèi tiÕp dßng th¬.

 

 

 

* GV chia khæ th¬. HS ®äc nèi tiÕp khæ th¬.

* LuyÖn ®äc bµi.

- HS ®äc nèi tiÕp bµi.

- 1 HS ®äc c¶ bµi.

- Nhãm bµn ®äc bµi ®ång thanh.

3. ¤n vÇn.

* HS nªu y/c 1, GV HD, HS t×m & nªu.

=> VÇn cÇn «n lµ vÇn ­¬n, ­¬ng.

- HS kh¸c & GV NX c©u tr¶ lêi cña HS.

 

 

 

- HS f©n tÝch tiÕng chøa vÇn míi t×m ®­îc.

* HS ®äc y/c 2 & ®äc mÉu, GVHD, HS th¶o luËn nhãm bµn & tr×nh bµy.

=> Nãi c©u lµ nãi trän ý cho ng­êi nghe hiÓu ®­îc ý muèn nãi.

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

* 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi.

ÔN LUYỆN TOÁN

TO¸N: LuyÖn tËp.

I/ Môc tiªu:

-  BiÕt tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc; TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, tø gi¸c.

 

 

 

 

II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

 

 

 

 

 

*HS ®äc y/c bµi 1.

? TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn?

- GVHD HS lµm  & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

 

- HS kh¸c & GVNX bµi HS ch÷a.

*HS ®äc y/c bµi 2.

? TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn?

- GVHD HS lµm  & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GVNX bµi HS ch÷a.

*HS ®äc y/c bµi 3.

?Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×?

-HS ®äc tãm t¾t.

- GVHD HS lµm vë & ch÷a bµi.

 

 

 

 

- HS kh¸c & GVNX bµi HS ch÷a.

* HS ®äc y/c bµi 5.

- GV HD HS .

- HS th¶o luËn nhãm bµn vµ tr×nh bµy.

 

- HS kh¸c & GVNX bµi HS ch÷a.

*GVNX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau, vÒ häc l¹i bµi.

 

Tiết 6: ÔN LUYỆN TOÁN

Toán : Luyện tập.

 

I/ Mục tiêu:

- Củng cố cách giải baì toán & trình bày bài giải. Cộng trừ các số đo độ dài.

 

II/ Đồ dùng:

III/ Các HĐ dạy - học chủ yếu.

1. KTBC:

- HS lên bảng làm bài 2 giờ trước.

 

 

 

 

 

- HS khác & GVNX đánh giá.

2. Dạy bài mới.

* HS đọc y/c bài 1.

- GVHD:

- HS làm bài & chữa miệng nối tiếp.

 

 

 

 

 

=> GV củng cố bài.

- HS khác & GVNX.

* HS đọc y/c bài 2.

- GVHD.

- HS làm bảng con.

 

 

 

 

 

 

- HS khác & GVNX.

=> GV củng cố bài.

* HS đọc y/c bài 3.

- GVHD:

- HS làm bài & lên bảng chữa bài.

- HS khác & GVNX.

=> GV củng cố bài.

* HS đọc y/c bài 4.

- GVHD:

- HS làm bài & lên bảng chữa bài.

- HS khác & GVNX.

=> GV củng cố bài.

* HS đọc y/c bài 5.

- GVHD: HS quan sát tranh nêu bài toán, nêu câu trả lời & viết fép tính thích hợp.

- HS làm bài & lên bảng chữa bài.

 

 

 

 

 

- HS khác & GVNX.

3. Củng cố - dặn dò.

- GVNX giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau.

ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT

TËp lµm v¨n: §¸p lêi  ®ång ý. T¶ ng¾n vÒ biÓn.

I/ M§-YC:

1. BiÕt ®¸p lêi ®ång ý trong 1 sè t×nh huèng giao tiÕp ®¬n gi¶n cho tr­íc ( BT 1).

2. ViÕt ®­îc nh÷ng c©u tr¶ lêi vÒ c¶nh biÓn ( ®· nãi ë bµi tr­íc).

II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

1. KTBC :

* HS lµm bµi 2 giê tr­íc.

- HS kh¸c NX bµi HS ch÷a.

2. D¹y bµi míi.

* HS ®äc y/c BT1, GVHD.

- HS th¶o luËn nhãm ®«i  & tr×nh bµy.

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS tr×nh bµy.

* HS ®äc y/c bµi 2.

? Tranh vÏ c¶nh g×?

? Sãng biÓn ntn?

? Trªn mÆt biÓn cã nh÷ng g×?

? Trªn bÇu trêi cã nh÷ng g×?

-  GVHD, HS lµm vë & lªn b¶ng tr×nh bµy.            

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS lµm.

VD: C¶nh biÓn lóc b×nh minh thËt ®Ñp. Sãng biÓn nhÊp nh« trªn mÆt biÓn xanh. Nh÷ng c¸nh buåm ®á th¾m ®ang l­ít sãng. §µn h¶i ©u chao l­­în. MÆt trêi lªn, nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng bång bÒnh tr«i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cñng cè- dÆn dß:

* GVNX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

- DÆn HS thùc hµnh ®¸p l¹i lêi ®ång ý cña ng­êi kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy.

 

 

tiÕt 7: LuyÖn viÕt: M­u chó sÎ.

I/Mục tiêu:

* HS viết đúng cỡ chữ & quy trình viết các chữ tập viết.

II/Các hoạt động dạy học chủ yếu.

* GVHDHS viết.

- GV & HS ®äc bµi viÕt.

- HS viết bảng con chữ khó& vở.

 

* HS khác và GV NX.

*GVNX giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau và về ôn lại bài.

LuyÖn viÕt: S«ng H­¬ng.

I/Mục tiêu:

* HS viết đúng cỡ chữ & quy trình viết các chữ tập viết.

II/Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

 

* GVHDHS viết.

- GV & HS ®äc bµi viÕt.

- HS viết bảng con chữ khó& vở.

 

* HS khác và GV NX.

*GVNX giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài sau và về ôn lại bài.

 

                                     thø t­  ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2012

                  T®1

TiÕt 1: TËp ®äc: Ai dËy sím.

I/ M§ - YC:

- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ:

DËy sím, ra v­ên, lªn ®åi, ®Êt trêi, chê ®ãn. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬.

- HiÓu ND bµi:  Ai dËy sím míi thÊy hÕt ®­îc c¶nh ®Ñp cña ®Êt trêi.

Tr¶ lêi ®­îc c©u hái  t×m hiÓu bµi (SGK).

- Häc thuéc lßng Ýt nhÊt 1 khæ th¬.

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

A. KTBC:

2 hs ®äc bµi Hoa ngäc lan

B.Bµi míi:

1. Giíi thiÖu bµi.

* HS quan s¸t & nªu ND tranh vÏ. GV giíi thiÖu bµi.

2. GV ®äc bµi mÉu: Giäng chËm r·i, nhÑ nhµng, vui t­¬i.

* LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷.

- HS luyÖn ®äc c¸c tõ sau kÝ hiÖu T.

- HS ph©n tÝch tiÕng. GV kÕt hîp g¹ch ch©n fÊn mµu ©m ®Çu & vÇn.

 

 

 

+ Võng ®«ng: MÆt trêi míi mäc.

+ ®Êt trêi: mÆt ®Êt & bÇu trêi.

* LuyÖn ®äc c©u.

- GV chØ tõng dßng th¬ 3 - 4 HS ®äc tr¬n tõng dßng th¬ GV chØ.

- HS ®äc nèi tiÕp dßng th¬.

 

 

 

 

* GV chia khæ th¬. HS ®äc nèi tiÕp khæ th¬.

* LuyÖn ®äc bµi.

- HS ®äc nèi tiÕp bµi.

- 1 HS ®äc c¶ bµi.

- Nhãm bµn ®äc bµi ®ång thanh.

3. ¤n vÇn.

* HS nªu y/c 1, GV HD, HS t×m & nªu.

=> VÇn cÇn «n lµ vÇn ­¬n, ­¬ng.

- HS kh¸c & GV NX c©u tr¶ lêi cña HS.

- HS f©n tÝch tiÕng chøa vÇn míi t×m ®­îc.

* HS ®äc y/c 2 & ®äc mÉu, GVHD, HS th¶o luËn nhãm bµn & tr×nh bµy.

=> Nãi c©u lµ nãi trän ý cho ng­êi nghe hiÓu ®­îc ý muèn nãi.

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

* 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

                    T®2

to¸n:  LuyÖn tËp.

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

- LËp ®­îc b¶ng nh©n 1, b¶ng chia 1.

 

 

 

- BiÕt thùc hiÖn fÐp tÝnh cã sè 1, sè 0.

 

 

 

 

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

A.KTBC : 1 hs lªn b¶ng ch÷a bµi 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Bµi míi :

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

* GVHD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

* GVHD lµm vµ ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GVHD HS vÒ nhµ lµm bµi 4.                          

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 2: TËp ®äc: Ai dËy sím.

                    ( TiÕp).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ C¸c H§ d¹y -  häc chñ yÕu.

 

 

 

1. T×m hiÓu bµi.

* HS ®äc tõng c©u hái, ®äc thÇm tõng khæ th¬ trong bµi & tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX vÒ c©u tr¶ lêi cña b¹n.

* HS tr¶ lêi ND bµi. GV NX.

* GV ®äc diÔn c¶m l¹i bµi th¬.

- 3 HS thi ®äc l¹i diÔn c¶m l¹i bµi th¬. ( Ng¾t nghØ ®óng).

* HS häc thuéc lßng khæ th¬ m×nh thÝch, GV xo¸ dÇn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc thuéc lßng khæ th¬ m×nh thÝch,  GV NX ®¸nh gi¸.

 

 

 

 

 

 

 

2. LuyÖn nãi.

- HS ®äc chñ ®Ò.

- HS th¶o luËn cÆp ®«i theo chñ ®Ò & tr×nh bµy.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

3. Cñng cè - dÆn dß.

- HS nh¾c l¹i ND bµi häc.

- GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TËp ®äc: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 5).

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- BiÕt c¸ch ®Æt & tr¶ lêi c©u hái víi nh­ thÕ nµo? ( BT 2, 3); biÕt ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh, fñ ®Þnh trong t×nh huèng cô thÓ ( 1 trong 3 t×nh huèng ë BT4).

 II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

? C©u hái " nh­ thÕ nµo" dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

( §Æc ®iÓm).

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Mïa hÌ, hai bªn bê s«ng hoa f­îng vÜ në nh­ thÕ nµo?

(Mïa hÌ, hoa f­îng vÜ në ®á rùc hai bªn bê s«ng).

? Bé fËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái " Nh­ thÕ nµo"? ( ®á rùc).

* HS lµm ý b & lªn ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

3. HS ®äc y/c BT3

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Bé fËn nµo trong c©u ®­îc in ®Ëm? ( Tr¾ng xo¸).

? Ta f¶i ®Æt c©u hái cho bé fËn nµy ntn?  ( Trªn nh÷ng cµnh c©y, chim ®Ëu nh­ thÕ nµo? Chi ®Ëu nh­ thÕ nµo trªn nh÷ng cµnh c©y.)

* HS th¶o luËn  nhãm ®«i & tr×nh bµy.

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

4. HS ®äc y/c BT4.

- GV HD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

(¤i thÝch qu¸! C¶m ¬n bè ®· b¸o cho con biÕt...)

(ThËt µ?  C¶m ¬n cËu ®· b¸o cho tí tin vui nµy.)

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

5. Cñng cè - dÆn dß.

? C©u hái nh­ thÕ nµo dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

? Khi ®¸p l¹i lêi kh¼ng ®Þnh hay fñ ®Þnh  cña ng­êi kh¸c ta cÇn cã th¸i ®é ntn? ( ThÓ hiÖn sù lÞch sù, ®óng mùc).

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

TiÕt 3: to¸n:  LuyÖn tËp.

 

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

-  ViÕt ®­îc sè cã hai ch÷ sè, viÕt ®­îc sè liÒn tr­íc, liÒn sau cña mét sè; so s

 

 

 

 

 

 

 

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

 

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

* GVHD HS lµm b¶ng con.              

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

* GVHD lµm vµ lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 3.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.

* GVHD lµm vµ lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GVHD HS vÒ nhµ lµm bµi 4.                          

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

5

LT & C: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 6).

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- N¾m ®­îc 1 sè tõ ng÷ vÒ mu«ng thó ( BT 2); kÓ ng¾n ®­îc vÒ con vËt mµ m×nh biÕt ( BT3).

( BT 3).

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

*Chia líp thµnh 2 ®éi.       

- Phæ biÕn luËt ch¬i: Trß ch¬i diÔn ra qua 2 vßng.

+ Vßng 1: GV ®äc tõng c©u ®ã vÒ c¸c koµi chim. §¹i diÖn c¸c ®éi gi¬ tay ®Ó dµnh quyÒn tr¶ lêi, ®óng ®­îc 1 ®iÓm, sai kh«ng ®­îc ®iÓm.

+ Vßng 2: C¸c ®éi lÇn l­ît ra c©u ®è cho nhau. NÕu ®éi b¹n tr¶ lêi ®­îc th× ®éi ra c©u ®è bÞ trõ 2 ®iÓm, ®éi gi¶i ®è ®­îc céng 3 ®iÓm, nÕu ®éi b¹n kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× ®éi ra c©u ®è ®­îc céng 2 ®iÓm, ®éi b¹n bÞ trõ 1 ®iÓm.

 

 

 

* Tæng kÕt: §éi nµo dµnh ®­îc nhiÒu ®iÓm th× th¾ng cuéc.

a. Con vËt nµy cã bêm & ®­îc mÖnh danh lµ vua cña rõng xanh?

( s­ tö)

b.Con nµy thÝch ¨n hoa qu¶? ( khØ).     

c.Con g× cã cæ rÊt dµi? ( h­¬u cao cæ).

d. Con g× rÊt trung thµnh víi chñ?

( chã).                                 

e. Nh¸t nh­ ... ?  ( thá)                       

g.Con g× ®­îc nu«i trong nhµ ®Ó b¾t chuét ( mÌo).

- Vßng 2:

h.C¸o ®­îc mÖnh danh lµ con vËt ntn? ( Tinh ranh).

? Nu«i chã ®Ó lµm g×? ( tr«ng nhµ).

i. Sãc chuyÒn cµnh ntn? ( khÐo lÐo, nhanh nhÑn).

k. GÊu tr¾ng cã tÝnh g×? ( tß mß).

l. Voi kÐo gç ntn? ( RÊt khoÎ, nhanh...).

3. HS ®äc y/c BT3

* GV HD:   Em ®Þnh kÓ vÒ con vËt g×, ®· ®­îc nghe hoÆc ®äc.

- H×nh dung kÓ vÒ H§, h×nh d¸ng cña 1 con vËt mµ em biÕt.              

* HS  kÓ trong  nhãm & tr­íc líp.

 

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

4. Cñng cè - dÆn dß.

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

tiÕt 4: thñ c«ng: C¾t d¸n h×nh vu«ng ( TiÕt 2).

I/Môc tiªu:

- HS  biÕt c¸ch kÎ & c¾t d¸n HV.

- KÎ c¾t d¸n ®­îc HV. Cã thÓ kÎ c¾t d¸n ®­îc HV theo c¸ch ®¬n gi¶n. §­êng c¾t t­¬ng ®èi th¼ng. H×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng.

 

II/ §å dïng: H×nh mÉu.  

 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

A. KT§D : C¸n sù líp kiÓm tra, b¸o c¸o.

 

 

 

 

 

 

B. Thùc hµnh:

1. GV y/c HS nh¾c l¹i 2 c¸ch c¾t h×nh vu«ng.

* KÎ HV.

- LÊy 1 ®iÓm trªn giÕy ®Õm xuèng 7 « & sang 7 «, ®¸nh dÊu & nèi 4 ®iÓm.

- C¾t HV theo c¸c c¹nh, b«i hå & d¸n.

=> TËn dông 2 c¹nh giÊy kÎ & c¾t HV. 

2. HS thùc hµnh trªn nh¸p.   

- GV nh¾c HS lËt mÆt tr¸i giÊy ®Ó thùc hµnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV quan s¸t gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tón

 

 

 

 

 

 

 

 

HS Tr×nh bµy s¶n phÈm

GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

4. Cñng cè - DÆn dß.

- GV nhËn xÐt giê häc.                                          

- GV dÆn dß HS chuÈn bÞ bót ch×, th­íc kÎ, giÊy mµu ®Ó häc bµi “C¾t, d¸n H×nh tam gi¸c".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TN-XH : Loµi vËt sèng ë ®©u?

I/Môc tiªu:

* Sau bµi häc HS biÕt:

- Loµi vËt cã thÓ sèng ®­îc ë kh¾p n¬i: Trªn c¹n, d­íi n­íc & trªn kh«ng.

- H×nh thµnh kÜ n¨ng quan s¸t, NX, m« t¶.

- ThÝch s­u tÇm & b¶o vÖ c¸c loµi vËt.

II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

1. Giíi thiÖu.

* Trß ch¬i: Chim bay, cß bay.

* GV giíi thiÖu bµi.

2. H§1. Lµm viÖc víi SGK.

* Môc tiªu: HS nhËn ra loµi vËt cã thÓ sèng ®­îc ë kh¾p n¬i: Trªn c¹n, d­íi n­íc, trªn kh«ng.

* HS quan s¸t c¸c h×nh trong SGK & tr¶ lêi c¸c c©u hái trong bµi.

( Th¶o luËn theo nhãm bµn).

? H×nh nµo cho biÕt loµi vËt sèng trªn mÆt ®Êt (d­íi n­íc, trªn kh«ng)?

 

 

 

 

 

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.

* HS kh¸c vµ GV NX vµ bæ sung phÇn tr×nh bµy cña b¹n.

? H·y kÓ tªn con vËt cã trong c¸c h×nh?

? C¸c con vËt ®ã sèng ë ®©u?

? B¹n nh×n thÊy g× trong h×nh 1: Cã rÊt nhiÒu chim bay trong h×nh, 1 sè con ®Ëu d­íi b·i cá.

- H×nh 2: §µn voi ®ang ®i trªn ®ång cá.

=> Loµi vËt cã thÓ sèng ë ®©u?

 

=> KL:

Loµi vËt cã thÓ sèng ®­îc ë kh¾p n¬i: Trªn c¹n, d­íi n­íc, trªn kh«ng.

2. H§2:

* Môc tiªu: HS cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ n¬i sèng cña loµi vËt. ThÝch s­u tÇm & b¶o vÖ c¸c loµi vËt.

-HS t×m & nãi tªn c¸c con vËt & n¬i sèng cña chóng trong nhãm bµn.

 

 

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.

- GV & HS kh¸c NX fÇn tr×nh bµy cña HS.

=> KL: Trong tù nhiªn cã rÊt nhiÒu loµi vËt. Chóng cã thÓ sèng ®­îc ë kh¾p mäi n¬i: Trªn c¹n, d­íi n­íc, trªn kh«ng. Chóng ta cÇn yªu quý, b¶o vÖ chóng.

 

 

 

 

 

 

3.Cñng cè dÆn dß:

GVNX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 5: LuyÖn viÕt

             Bµi: Ai dËy sím

 I- Môc tiªu:

- LuyÖn viÕt bµi:  Ai dËy sím

- Gi¸o dôc hs ý thøc cÈn thËn khi viÕt.

II- §å dïng d¹y häc:

- Vë « li.

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1- æn ®Þnh:

2- Bµi «n:

a- Giíi thiÖu bµi:

b- H­íng dÉn  luyÖn  viÕt.

  + §äc mÉu.

  + §äc tõ ng÷ khã, hs viÕt b¶ng con: ra v­ên, ng¸t h­­¬ng,

 

 

- GV chØnh söa

c- LuyÖn viÕt:

  - HS nh×n b¶ng viÕt l¹i bµi. :  Ai dËy sím

 

 

 

- So¸t bµi, tù ch÷a lçi ra lÒ vë.

* ChÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt.

3- Cñng cè -  DÆn dß:

     - HS nh¾c l¹i bµi võa «n.

     - NhËn xÐt giê häc.

     - ChuÈn bÞ bµi giê sau.

 

 

  ¤N to¸n:  LuyÖn tËp.

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

- Häc thuéc b¶ng nh©n 1, b¶ng chia 1.

- Thùc hiÖn ®­îc c¸c fÐp tÝnh nh©n, chia cã sè 1, sè 0.

II- §å dïng d¹y häc:

- Vë bµi tËp.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

 

 

 

 

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

* GVHD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

* GVHD lµm vµ ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GVHD HS vÒ nhµ lµm bµi 4.                          

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 6: LuyÖn to¸n

      B¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100

I- Môc tiªu:

- Gióp hs nhËn xÐt sè 100 lµ sè liÒn sau cña 99

- Tù x¸c lËp ®­îc b¶ng sè tõ 1 ®Õn 100. NhËn biÕt 1 sè ®Æc ®iÓm cña c¸c sè trong b¶ng c¸c sè ®Õn 100.

- Hs cã ý thøc häc tèt m«n häc.

 

II- §å dïng d¹y häc:

- Vë « li, vë bµi tËp to¸n.

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1- æn ®Þnh:

2- Bµi «n:

* H­­íng dÉn hs lµm bµi tËp 1: ®iÒn sè

- HS nªu y/c.

- Lµm bµi,

 

 

- GV ch÷a bµi.

* H­íng dÉn hs lµm bµi tËp 2.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç trèng

- Lµm bµi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV vµ hs ch÷a bµi

* H­íng dÉn hs lµm bµi tËp 3.

- HS nªu y/c.

- Lµm bµi, ch÷a bµi

a- C¸c sè cã 1 ch÷ sè:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b- C¸c sè trßn chôc: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

c- Sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ 10.

d- Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ 99

 

 

 

 

 

 

 

3- Cñng cè dÆn dß:

- HS nh¾c l¹i bµi võa «n.

- NhËn xÐt giê häc.

- ChuÈn bÞ bµi giê sau.

 

 

¤n TV: ¤n gi÷a k× II .

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- BiÕt c¸ch ®Æt & tr¶ lêi c©u hái víi nh­ thÕ nµo? ( BT 2, 3); biÕt ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh, fñ ®Þnh trong t×nh huèng cô thÓ ( 1 trong 3 t×nh huèng ë BT4).

 II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

 

 

 

 

 

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

? C©u hái " nh­ thÕ nµo" dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

( §Æc ®iÓm).

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Mïa hÌ, hai bªn bê s«ng hoa f­îng vÜ në nh­ thÕ nµo?

(Mïa hÌ, hoa f­îng vÜ në ®á rùc hai bªn bê s«ng).

? Bé fËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái " Nh­ thÕ nµo"? ( ®á rùc).

* HS lµm ý b & lªn ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

4. HS ®äc y/c BT4.

- GV HD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

(¤i thÝch qu¸! C¶m ¬n bè ®· b¸o cho con biÕt...)

(ThËt µ?  C¶m ¬n cËu ®· b¸o cho tí tin vui nµy.)

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

5. Cñng cè - dÆn dß.

? C©u hái nh­ thÕ nµo dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

? Khi ®¸p l¹i lêi kh¼ng ®Þnh hay fñ ®Þnh  cña ng­êi kh¸c ta cÇn cã th¸i ®é ntn? ( ThÓ hiÖn sù lÞch sù, ®óng mùc).

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

TIEÁT 7 :  H§TT

                                                CHÔI TROØ CHÔI

 

I/ Muïc tieâu:

Taïo khoâng khí soâi noåi, maïnh daïn, ñoaøn keát giöõa hoïc sinh.

II/ Caùch tieán haønh:

Giaùo vieân neâu teân troø chôi " Goïi thuyeàn", " Bòt maét baét deâ", "Taäp laøm toaùn nhanh"

Hoïc sinh chôi troø chôi

III/ Nhaän xeùt daën doø.

Giaùo vieân nhaän xeùt veà tinh thaàn, yù thöùc tham gia cuûa hoïc sinh

Daën hoïc sinh veà höôõng daãn caùc em nhoû cuøng chôi

 

                               thø n¨m ngµy 7  th¸ng 3 n¨m 2012.      

                  T®1

TiÕt 1: to¸n: 

              LuyÖn tËp chung.

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

 - BiÕt ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã hai ch÷ sè. BiÕt gi¶i to¸n cã mét fÐp céng.

 

 

 

 

 

 

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

* GVHD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

* GVHD HS lµm miÖng.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 3.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3 ý b, c.

* GVHDHS lµm vµ lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 4.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 4.

? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?

* GVHD HS lµm vë vµ lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 5.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp5.

* GVHDHS lµm vµ lªn b¶ng ch÷a bµi.

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GVHD HS vÒ nhµ lµm bµi 3 ý a.                          

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

                   T®2

TËp viÕt: ¤n gi÷a k× II ( TiÕt 7).

 

I/ M§ - YC:

- §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 ®Õn 26 ( f¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 45 tiÕng / fót); HiÓu ND cña ®o¹n, bµi ( tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ ND ®o¹n ®äc).

- BiÕt c¸ch ®Æt & tr¶ lêi c©u hái víi v× sao? ( BT 2, 3); biÕt ®¸p lêi ®ång ý ng­êi kh¸c trong t×nh huèng cô thÓ ( 1 trong 3 t×nh huèng ë BT4).

 II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

1. KT tËp ®äc & häc thuéc lßng.

* CN tõng HS ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái vÒ ND ®o¹n võa ®äc.

 

 

2. HS ®äc y/c BT2.

? C©u hái " v× sao" dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

( Nguyªn nh©n lÝ do cña sù viÑc nµo ®ã)

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? V× sao s¬n ca kh« kh¸t häng? ( V× kh¸t).  

? Bé fËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái

" V× sao"? ( V× kh¸t).

* HS lµm ý b & lªn ch÷a bµi.

( v× m­a to).

 

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

3. HS ®äc y/c BT3

- HS ®äc c©u v¨n fÇn a.

? Bé fËn nµo trong c©u ®­îc in ®Ëm? ( V× th­¬ng xãt s¬n ca).

? Ta f¶i ®Æt c©u hái cho bé fËn nµy ntn? 

( V× sao b«ng cóc hÐo l¶ ®i? )

* HS th¶o luËn  nhãm ®«i & tr×nh bµy.

 

 

 

- GV & HS kh¸c NX.

4. HS ®äc y/c BT4.

- GV HD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

(Thay mÆt líp, em xin c¶m ¬n thÇy c« ®· ®Õn dù liªn hoan v¨n nghÖ líp víi chóng em)

(ThÝch qu¸! Chóng em c¶m ¬n thÇy c«)

( D¹! con c¶m ¬n mÑ).

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

5. Cñng cè - dÆn dß.

? C©u hái v× sao dïng ®Ó hái vÒ ND g×?

? Khi ®¸p l¹i lêi ®ång ý cña ng­êi kh¸c ta cÇn cã th¸i ®é ntn? ( ThÓ hiÖn sù lÞch sù, ®óng mùc).

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

TiÕt 2: ChÝnh t¶: C©u ®è.

I/ M§ - YC.

- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i ®óng bµi  C©u ®è vÒ con ong: 16 ch÷ trong khho¶ng  8 -10 phót.

- §iÒn ®óng ch÷  ch, tr,v,d,gi vµo chç trèng. ( BT 2, ý a hoÆc b SGK).

 

II/ C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

 

 

 

A. KTBC: §äc 1 sè tõ ng÷- hs viÕt b¶ng con, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸

B. Bµi míi:

1.HD viÕt.

* GV&HS ®äc bµi viÕt.

 

 

 

 

 

? ND bµi nãi g×?

*HS viÕt b¶ng con ch÷ khã: ch¨m chØ, suèt ngµy, kh¾p, v­ên c©y.

* GV HD HS c¸ch viÕt bµi.

* HS chÐp bµi vµo vë.  

 

 

 

 

 

- GV chØ tõng ch÷ cho häc sinh  ®æi chÐo vë so¸t lçi chÝnh t¶.

- GV chÊm 1 sè bµi & NX bµi HS viÕt.

 

 

 

 

3. Bµi tËp thùc hµnh.

* Bµi tËp 2

-Y/c HS ®äc yªu cÇu BT2 GVHD häc sinh lµm & ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

-GV &HS kh¸c NX bµi HS ch÷a.

3.Cñng cè- dÆn dß.

- GVNX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

to¸n:  LuyÖn tËp chung.

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

-  Thuéc b¶ng nh©n, chia ®· häc.

- BiÕt t×m thõa sè, sè bÞ chia.

- BiÕt nh©n, chia sè trßn chôc víi cho sè cã mét ch÷ sè.

- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét fÐp chia     

( trong b¶ng chia 4).

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

A.KTBC: 1 hs lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 2, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.

 

 

 

 

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

B. Bµi míi:

- GV HD hs lµm bµi

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

? TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn?

* GVHD HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

? TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn?

* GVHD HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 3.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.

* GVHDHS lµm  b¶ng con.       

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GVHD HS vÒ nhµ lµm bµi 2 cét 1 & bµi 4,5.         

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 3: KÓ chuyÖn: Rïa & Thá.

 

I/ M§ - YC.

- KÓ l¹i ®­îc 1 ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh & gîi ý d­íi tranh.

- HiÓu ND c©u chuyÖn: TrÝ kh«n cña con ng­êi gióp con ng­êi lµm chñ ®­îc mu«n loµi.

 

II/ C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

A.KTBC:

- 1 hs kÓ toµn bé c©u chuyÖn: Rïa vµ Thá.

- GV vµ c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt.

B. Bµi míi.

- HS q/s c¸c bøc tranh trong sgk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV kÓ chuyÖn lÇn 1 toµn chuyÖn.

* GV kÓ chuyÖn lÇn 2+3 kÕt hîp chØ tranh.

2. HD HS kÓ tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn theo tranh.

* HS quan s¸t nªu ND, ®äc & tr¶ lêi c©u hái d­íi  tõng tranh.

- 1 HS kÓ toµn tranh 1.

* HD HS kÓ tranh 2,3,4 t­¬ng tù nh­ tranh 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HS f©n vai kÓ toµn chuyÖn.

- HS kÓ chuyÖn theo vai trong nhãm & tr­íc líp.

? C©u chuyÖn cho em biÕt ®iÒu g×? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. cñng cè - dÆn dß.

? Em thÝch nh©n vËt nµo trong chuyÖn? V× sao?

* GV NX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

thñ c«ng: Lµm  ®ång hå ®eo tay ( tiÕt 1).

I/Môc tiªu:

- HS  biÕt c¸ch lµm ®ång hå ®eo tay.

- Lµm ®­îc ®ång hå ®eo tay.

 

 

 

II/ §å dïng: S¶n fÈm mÉu.

III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu

 

A. KT§D : C¸n sù líp kiÓm tra, b¸o c¸o.

 

 

 

B. Bµi míi :

1. GV HD HS quan s¸t & NX.

* HS quan s¸t mÉu & NX vÒ vËt liÖu kµm ®ång hå.

C¸c bé fËn lµm ®ång hå: MÆt ®ång hå, d©y ®eo, ®ai cµi d©y ®ång hå...

* GV nªu: Ngoµi giÊy thñ c«ng ta cã thÓ sö dông c¸c vËt liÖu kh¸c nh­ l¸ chuèi, l¸ dõa ®Ó lµm ®ång hå ®eo tay.

- HS liªn hÖ thùc tÕ vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c, vËt liÖu lµm mÆt & d©y ®ång hå ®eo tay thËt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GV HD mÉu quy tr×nh lµm ®ång hå ®eo tay.       

* B­íc 1: C¾t thµnh c¸c nan giÊy.

- C¾t  1 nan giÊy mµu nh¹t (24 x 3 «) ®Ó lµm mÆt ®ång hå.

- C¾t & d¸n nèi thµnh 1 nan giÊy kh¸c mµu nhau dµi 30 - 35 «, réng gÇn 3 «, c¾t v¸t 2 bªn cña 2 ®Çu nan lµm d©y ®ång hå.

- C¾t 1 nan ( 8 x 1 «) lµm ®ai cµi d©y ®ång hå.

* B­íc 2: Lµm mÆt ®ång hå.

- GÊp 1 ®Çu nan giÊy lµm mÆt ®ång hå vµo 3 «.

- GÊp cuèn tiÕp cho ®Õn hÕt nan giÊy.

* B­íc 3: Gµi d©y ®eo ®ång hå.

- Gµi 1 ®Çu nan giÊy lµm d©y ®eo vµo khe gi÷a cña c¸c nÕp gÊp mÆt ®ång hå.

- GÊp nan nµy ®Ì lªn nÕp gÊp cuèi cña mÆt ®ång hå råi luån ®Çu nan qua 1 khe kh¸c ë fÝa trªn khe võa gµi. KÐo ®Çu nan cho nÕp gÊp khÝt chÆt ®Ó gi÷ mÆt ®ång hå & d©y ®eo.

- D¸n nèi 2 ®Çu cña nan giÊy ( 8 x 1 «) lµm ®ai ®Ó gi÷ d©y ®ång hå ( mÐp d¸n chång lªn nhau 1,5 «.

* B­íc 4: VÏ sè & kim lªn mÆt ®ång hå.

- LÊy 4 ®iÓm chÝnh ghi sè 12,3,6,9 & chÊm c¸c ®iÓm giê kh¸c.

- VÏ kim ng¾n chØ giê, kim dµi chØ fót.

- Gµi d©y ®eo vµo mÆt ®ång hå, gµi ®Çu d©y thõa qua ®ai, ta ®­îc chiÕc ®ång hå ®eo tay hoµn chØnh.

 

 

 

 

2. HS thùc hµnh trªn nh¸p.       

- GV quan s¸t gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng.

- HS kh¸c & GV ®¸nh gi¸ s¶n fÈm cña b¹n.

4. Cñng cè - DÆn dß.

- GV nhËn xÐt giê häc.                                          

- GV dÆn dß HS chuÈn bÞ bót ch×, th­íc kÎ, giÊy mµu ®Ó häc bµi “Lµm ®ång hå ®eo tay".

 

 

 

 

 

tiÕt 4: ThÓ dôc: Bµi thÓ dôc - Trß ch¬i.

 

I/ Môc tiªu:

- ¤n bµi thÓ dôc. Y/c thuéc thø tù c¸c ®éng t¸c trong bµi & thùc hiÖn ®­îc ë møc ®é t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- Lµm quen víi trß ch¬i " T©ng cÇu". Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n ®óng.

 

II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

1. PhÇn më ®Çu :

*HS khëi ®éng.

* Ch¹y nhÑ nhµng theo hµng däc vµ trßn.

* Trß ch¬i " DiÖt c¸c con vËt cã h¹i".

2. PhÇn c¬ b¶n:

*¤n tËp bµi TDôc ®· häc.

*  TËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè theo T§ m×nh, quay f¶i, quay tr¸i, dµn & dån hµng.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* T¨ng cÇu.

 

 

 

 

 

 

 

 

. PhÇn kÕt thóc.

- HS cói l¾c ng­êi th¶ láng.

- Trß ch¬i : DiÖt c¸c con vËt cã h¹i.

- GV hÖ thèng bµi häc. DÆn HS vÒ tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ThÓ dôc: ¤n 1 sè bµi tËp RLTTCB  - Trß ch¬i " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh".

I/ Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n 1 sè BTËp  RLTTCB. Y/c thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- ¤n trß ch¬i " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh". Y/c  biÕt c¸ch ch¬i tham gia ®­îc vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

II / C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

 

 

 

1.PhÇn më ®Çu.( Như lớp 1)

 

 

 

 

2. PhÇn c¬ b¶n.

* Ôn bài thể dục.

 

 

 

* §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng 1-2 lÇn  10m.

-  §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang 1-2 lÇn 10m.

-  §i nhanh chuyÓn sang ch¹y 2 - 3 mçi lÇn 15 - 20m.

- Thi ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y 2 - 3 mçi lÇn 15 - 20m.

- GV nhËn xÐt.

* Trß ch¬i: Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh" 8 - 10 phót.

- GV nªu tªn trß ch¬i & nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.

- HS ch¬i.

* Chia tæ tËp luyÖn do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn.

- GV kiÓm tra, nh¾c kû luËt tËp luyÖn,  uèn n¾n c¸ch ch¬i cho ®óng.

3. PhÇn kÕt thóc.

- HS cói l¾c ng­êi th¶ láng.

- GV hÖ thèng bµi häc. DÆn HS vÒ tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc.

 

 

 

 

                                Thø s¸u ngµy 9 Th¸ng 3 n¨m 2012

                           T®1

TiÕt 1: TËp ®äc: M­u chó sÎ.

I/ M§ - YC:

- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ:

Chép ®­îc, ho¶ng l¾m, nÐn sî, lÔ fÐp. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.

- HiÓu ND bµi: Sù th«ng minh, nhanh trÝ cña SÎ ®· khiÕn chó cã thÓ tù cøu m×nh tho¸t n¹n.

Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2 ( SGK).

II/  C¸c H§ d¹y - häc chñ yÕu.

A. KTBC: 2 hs ®äc bµi Ai dËy sím

- GV vµ hs kh¸c theo dâi, nhËn xÐt.

B. Bµi míi:

1. Giíi thiÖu bµi.

* HS quan s¸t & nªu ND tranh vÏ. GV giíi thiÖu bµi.

2. GV ®äc bµi mÉu & 1 HS kh¸ ®äc bµi: Giäng håi hép c¨ng th¼ng, nhÑ nhµng, lÔ ®é, tho¶i m¸i.

* LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷.

- HS luyÖn ®äc c¸c tõ sau kÝ hiÖu T.

- HS ph©n tÝch tiÕng in ®Ëm trong tõ luyÖn ®äc. GV kÕt hîp g¹ch ch©n fÊn mµu ©m ®Çu & vÇn.

- GV gi¶i nghÜa: Chép, lÔ fÐp.

* LuyÖn ®äc c©u.

- GV chØ tõng c©u, 3 - 4 HS ®äc tr¬n tõng c©u GV chØ.

- HS ®äc nèi tiÕp c©u.

* LuyÖn ®äc ®o¹n bµi.

- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.

- 1 HS ®äc c¶ bµi.

- Nhãm bµn ®äc bµi ®ång thanh.

3. ¤n vÇn.

* HS nªu y/c 1, GV HD, HS t×m & nªu.

- HS kh¸c & GV NX c©u tr¶ lêi cña HS.

- HS f©n tÝch tiÕng chøa vÇn míi t×m ®­îc.

* HS ®äc y/c 2 & ®äc mÉu, GVHD, HS th¶o luËn nhãm bµn & tr×nh bµy.

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

* 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

                        T®2

TiÕt 1: TËp lµm v¨n.

            KTGKII ( bµi viÕt).

 

TiÕt 2: TËp ®äc:

            M­u chó SÎ. (TiÕp).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ C¸c H§ d¹y -  häc chñ yÕu.

1. Hs ®äc thÇm l¹i bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

1. T×m hiÓu bµi.

* HS ®äc tõng c©u hái, ®äc thÇm tõng ®o¹n trong bµi & tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX vÒ c©u tr¶ lêi cña b¹n.

* HS tr¶ lêi ND bµi. GV NX.

=> GV nh¾c l¹i c¸ch ®äc bµi: Giäng nhÑ nhµng, lÔ ®é, tho¶i m¸i, håi hép, c¨ng th¼ng.                                                                                 

* GV ®äc diÔn c¶m l¹i bµi v¨n.

- 3 HS thi ®äc l¹i diÔn c¶m l¹i bµi v¨n.

 

 

 

 

 

2. LuyÖn nãi.

- HS ®äc chñ ®Ò, 2 HS ®äc mÉu.

- HS th¶o luËn cÆp ®«i theo chñ ®Ò, dïng thªm c©u hái ngoµi SGK  & tr×nh bµy.

 

 

 

 

 

 

- HS kh¸c & GV NX fÇn tr×nh bµy cña b¹n.

3. Cñng cè - dÆn dß.

- HS nh¾c l¹i ND bµi häc.

=> Nhê th«ng minh, nhanh trÝ mµ SÎ ®· tù cøu ®­îc m×nh tho¸t khái  nguy hiÓm.

- GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

to¸n:  LuyÖn tËp chung.

 

I/ Môc tiªu: Gióp HS:

-  Thuéc b¶ng nh©n, chia ®· häc.

- BiÕt thùc hiÖn fÐp nh©n, chia cã kÌm ®¬n vÞ ®o.

- BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè cã hai dÊu fÐp tÝnh ( trong ®ã cã 1 dÊu nh©n hoÆc chia; nh©n chia trong b¶ng tÝnh ®· häc).

- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét fÐp chia.    

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

A.KTBC: 2 hs lªn b¶ng ch÷a BT2

- HS kh¸c theo dâi, nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt.

B.Thùc hµnh:

Bµi tËp 1:

*HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.

? TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn?

* GVHD HS lµm & ch÷a miÖng nèi tiÕp.

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 2

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2.

* GVHD HS lµm & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

Bµi tËp 3.

* HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.

? Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×?

* GVHDHS lµm  & lªn b¶ng ch÷a bµi.

 

 

 

 

* HS kh¸c & GV NX bµi HS ch÷a.

3. Cñng cè dÆn dß.

- GVHD HS vÒ nhµ lµm bµi 1 cét 4 ý a, cét 3 ý b.

* GV NX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

 

TiÕt 3:  ¢m nh¹c: GV bé m«n.

¢m nh¹c: GV bé m«n.

 

TiÕt 4: TN-XH: Con mÌo.

I/Môc tiªu:

- Nªu Ých lîi cña viÖc nu«i mÌo.

- ChØ ®­îc c¸c bé fËn bªn ngoµi cña con mÌo trªn h×nh vÏ hay vËt thËt.

II/ §å dïng: Con mÌo.

IIIC¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

A. KTBC : Hs tr¶ lêi c¸c c©u hái sau :

- H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña con gµ.

- Nªu lîi Ých cña viÖc nu«i gµ.

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

B. Bµi míi :

1. Giíi thiÖu.

? Nhµ em cã nu«i mÌo kh«ng?

? Nãi vÒ con mÌo nhµ em nu«i?

( l«ng nã mµu g×, em cã hay ch¬i víi nã kh«ng?...).

* GV giíi thiÖu bµi häc.

2. H§ 1: Quan s¸t con mÌo.     

Môc tiªu: Gióp HS biÕt.

§Æt & tr¶ lêi c©u hái dùa trªn viÖc quan s¸t con mÌo thËt hoÆc c¸c h×nh ¶nh con mÌo trong SGK.

C¸c bé fËn bªn ngoµi cña con  mÌo.

* HS quan s¸t tranh trong SGK th¶o luËn nhãm ®«i theo c©u hái trong SGK vµ tr×nh bµy.

? M« t¶ mµu l«ng cña con mÌo. Khi vuèt ve bé l«ng mÌo, em c¶m thÊy ntn?

? ChØ & nãi tªn c¸c bé fËn bªn ngoµi cña con mÌo?

? Con mÌo di chuyÓn ntn?

* HS kh¸c vµ GV NX vµ bæ sung phÇn tr×nh bµy cña c¸c nhãm.

=> KL:

- Toµn th©n mÌo ®­îc fñ b»ng 1 líp l«ng mÒm m­ît.

- MÌo cã ®Çu, m×nh, ®u«i & bèn ch©n. M¾t mÌo to, trßn, s¸ng. con ng­¬i d·n në to trong bãng tèi gióp mÌo nh×n râ con måi & thu nhá l¹i vµo ban ngµy khi cã n¾ng. MÌo cã mòi & tai thÝnh gióp mÌo ®¸nh h¬i & nghe ®­îc trong kho¶ng c¸ch xa. R¨ng mÌo s¾c ®Ó xÐ T¡.

- MÌo ®i b»ng 4 ch©n, b­íc ®i nhÑ nhµng, leo trÌo giái. Ch©n mÌo cã mãng vuèt s¾c ®Ó b¾t måi.

3. H§2: Th¶o luËn c¶ líp.

* Môc tiªu:

- HS biÕt Ých lîi cña viÖc nu«i mÌo. BiÕt m« t¶ H§ b¾t måi cña con mÌo.

* HS tr¶ lêi c¸ nh©n.

?  Ng­êi ta nu«i mÌo ®Ó lµm g×?

? Nh¾c l¹i 1 sè ®Æc ®iÓm gióp mÌo s¨n måi?

? Nh÷ng tranh trong SGK, tranh nµo vÏ mÌo ®ang trong t­ thÕ s¨n måi?

? H×nh nµo cho thÊy kÕt qu¶ s¨n måi cña mÌo?

? T¹i sao em kh«ng nªn trªu träc & lµm cho mÌo tøc giËn?

? Em cho mÌo ¨n g× & ch¨m sãc nã ntn?

* HS kh¸c vµ GV NX vµ bæ sung.

=> KL:

- Ng­êi ta nu«i mÌo ®Ó b¾t chuét & lµm c¶nh.

- Mãng ch©n mÌo cã vuèt s¾c, b×nh th­êng nã thu vuèt l¹i, khi vå måi nã sÏ gi­¬ng vuèt ra.

- Em kh«ng nªn trªu träc lµm cho mÌo tøc giËn. V× khi ®ã nã sÏ cµo & c¾n, g©y ch¶y m¸u rÊt nguy hiÓm. MÌo còng cã thÓ bÞ bÖnh d¹i gièng chã, khi mÌo cã biÓu hiÖn kh«ng b×nh th­êng f¶i nhèt l¹i & nhê ng­êi cã chuyªn m«n theo dâi. Ng­êi bÞ mÌo c¾n nÕu cÇn f¶i ®i tiªm fßng d¹i.

4.Cñng cè dÆn dß:

* HS ch¬i  b¾t tr­íc tiÕng kªu & 1 sè H§ cña con mÌo.

- 2 tæ thi, tæ nµo b¾t ch­íc gièng lµ th¾ng cuéc.

* GVNX giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

*GVNX giê häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau vµ vÒ «n l¹i bµi.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ChÝnh t¶: KTGKII (Bµi ®äc)

 

 

TiÕt 5: Sinh Ho¹t Líp.

I/ Môc Tiªu :

-HS n¾m ®­îc ­u khuyÕt ®iÓm trong häc tËp & rÌn luyÖn ë tuÇn häc thø 27.

II/ Néi dung :

- §¹i diÖn tõng nhãm T§ NX vÒ ­u khuyÕt ®iÓm trong häc tËp & rÌn luyÖn cña NT§ m×nh trong tuÇn häc võa qua.

-GVNX chèt l¹i : Nh×n chung c¸c em ®· cã nhiÒu tiÕn bé trong häc tËp. Tuy nhiªn vÉ cßn mét sè em chuÈn bÞ s¸ch vë ch­a ®Çy ®ñ.

       Khen : Ch¨m häc : NguyÖt, Liªn

       Chª : H¹nh ch­a cã ý thøc tù häc ë nhµ. ViÕt bµi cßn chËm vµ ch­a biÕt c¸ch gi÷ g×n s¸ch vë. Lan ®äc bµi cßn chËm.

        - TuyÕt ch­a chuÈn bÞ ®å dïng ®Çy ®ñ.

C¸c nhãm kh¸c häc ë nhµ ch­a cã hiÖu qu¶ nh­ nhãm §¹t, H¹nh.

- GV nh¾c HS cã ý thøc häc tèt h¬n trong tuÇn tíi.

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bai 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN