Bài 10. Đề tài Lễ hội

giáo án Mỹ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9k9v0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/20/2017 2:45:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
1
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN (1082 – 1945) I. Mục Tiêu: - KT: HS biết một số kiến thức sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn. - KN: Phát triển k,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 10. Đề tài Lễ hội, Giáo Án Mỹ Thuật 9 , Giáo án điện tử Bài 10. Đề tài Lễ hội, doc, 1 trang, 0.38 M, Mỹ thuật 9 chia sẽ bởi Thạnh THCS Tân đã có 7 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-10.-De-tai-Le-hoi.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN
(1082 – 1945)
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết một số kiến thức sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn.
- KN: Phát triển khả năng phân tích, suy luận, tích hợp kiến thức của HS.
- TĐ: HS nhận thức đúng đắn về truyền thống mĩ thuật dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Sưu tập tranh ảnh các công trình kiến trúc thời Nguyễn
+ Bộ tranh kiến trúc Nguyễn.
- HS: Xem trước nội dung bài.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thảo luận.
Hoạt động GV – HS
Nội dung

GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
* Hoạt động 1: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử.
?Nhà Nguyễn chọn nơi nào làm kinh đô?
? Vì sao nhà Nguyễn rơi vào tay Thực dân Pháp?
- HS: Thảo luận và trình bày.
- GV: Kết luận.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật Nguyễn:
? Giới thiệu một vài công trình kiến trúc tiêu biểu?
? Nét độc đáo của kiến trúc Nguyễn?
- HS: Thảo luận và trình bày.
- GV: Nhận xét.
? Cho biết một vài tacù phẩm điêu khác?
? Chất liệu gì?
- GV: Giới thiệu tượng con nghê.
- GV: Kết luận, chốt ý.
- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK
? Kể tên một số dòng tranh dân gian ở giai đoạn này.
- GV: Thuyết trình:
+ Giá trị nghệ thuật.
+ Đánh giá sự phát triển mĩ thuật.
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN (1082 – 1945)
I. Bối cảnh lịch sử:
- Nhà Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến, mĩ thuật phát triển đa dạng và phong phú.
- Do chính sách bế quan tỏ cảng làm cho nước chậm phát triển dẫn đến rơi vào tay thực dân Pháp.
II. Một số thành tựu:
1/ Kiến trúc kinh đô dân tộc:
- Quần thể kiến trúc gồm có:Hoàng Thành, Cung điện, lăng tẩm. Các cơng trình kiến trúc gắn liền với T2 Nho giáo.
- Lăng tẩm: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức.
2/ Điêu khắc hội hoạ:
a. Điêu khắc:
- Trong cung đình, lăng tẩm thường có tượng con nghê, voi ngựa bằng đá.
- Một số tượng còn đến ngày nay: Tượng Hộ pháp, kim cương, La Hán, Thánh mẫu.
. Đồ hoạ, hội hoạ:
- Bộ tranh khắc gỗ ra đời mang tên bách khoa toàn thư.
- Thành lập trường mĩ thuật Đông Dương năm (1925) ở Hà Nội.
3/ Đặc điểm:
- Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên.
- Điêu khắc, hội hoạ, đồ hoạ phát triển đa dạng kế thừa truyền thống dân tộc.


4. Củng cố:
- GV : ? Nêu một số kiến trúc kinh đô Huế?
?Nêu đặc điểm mĩ thuật Nguyễn?.
- HS: Trả lời.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau.
IV. Rút Kinh nghiệm:
Kí duyệt
Ngày:
Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 2: VẼ THEO MẪU
TĨNH VẬT
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết cách vẽ tĩnh vật.
- KN: HS vẽ được bài vẽ tĩnh vật.
- TĐ: HS thấy được vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Mẫu vẽ, tranh tĩnh vật.
+ Bài vẽ HS cũ.
- HS: Dụng cụ học tập.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra bài cũ.
Kiểm tra dụng cụ học tập.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thực hành
Hoạt động GV – HS
Nội dung

GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
* Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- GV: Cho HS quan sát một số tranh tĩnh vật.
? Thế nào l�

 


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tun

Tiết

Ngày son:

Ngày dy:

BÀI 1: THƯỜNG THC MĨ THUT

SƠ LƯỢC V MĨ THUT THI NGUYN

(1082 – 1945)

I. Mc Tiêu:

- KT: HS biết mt s kiến thc sơ lược v mĩ thut thi Nguyn.

- KN: Phát trin kh năng phân tích, suy lun, tích hp kiến thc ca HS.

- TĐ: HS nhn thc đúng đắn v truyn thng mĩ thut dân tc.

II. Chun b:

- GV: + Sưu tp tranh nh các công trình kiến trúc thi Nguyn

  + B tranh kiến trúc Nguyn.

- HS:  Xem trước ni dung bài.

III. Các bước lên lp:

1. n định t chc lp.

Kim tra sĩ s – v sinh – n nếp.

2. Kim tra s chun b bài ca HS.

3. Dy bài mi.

* Phương pháp: Trc quan – vn đáp – tho lun.

Hot động GV – HS

Ni dung

GV: Gii thiu bà mi và ghi tên bài.

 

* Hot động 1: Tìm hiu bi cnh lch s.

?Nhà Nguyn chn nơi nào làm kinh đô?

 

? Vì sao nhà Nguyn rơi vào tay Thc dân Pháp?

- HS: Tho lun và trình bày.

- GV: Kết lun.

* Hot động 2: Tìm hiu sơ lược mĩ thut Nguyn:

? Gii thiu mt vài công trình kiến trúc tiêu biu?

? Nét độc đáo ca kiến trúc Nguyn?

- HS: Tho lun và trình bày.

- GV: Nhn xét.

? Cho biết mt vài tacù phm điêu khác?

? Cht liu gì?

- GV: Gii thiu tượng con nghê.

- GV: Kết lun, cht ý.

SƠ LƯỢC V MĨ THUT THI NGUYN (1082 – 1945)

I. Bi cnh lch s:

- Nhà Nguyn là triu đại cui cùng ca chế độ phong kiến, mĩ thut phát trin đa dng và phong phú.

- Do chính sách bế quan t cng làm cho nước chm phát trin dn đến rơi vào tay thc dân Pháp.

 

II. Mt s thành tu:

1/ Kiến trúc kinh đô dân tc:

- Qun th kiến trúc gm có:Hoàng Thành, Cung đin, lăng tm. Các cơng trình kiến trúc gn lin vi T2 Nho giáo.

- Lăng tm: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mng, Lăng T Đức.

2/ Điêu khc hi ho:

a. Điêu khc:

- Trong cung đình, lăng tm thường có t

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tun

Tiết

Ngày son:

Ngày dy:

BÀI 1: THƯỜNG THC MĨ THUT

SƠ LƯỢC V MĨ THUT THI NGUYN

(1082 – 1945)

I. Mc Tiêu:

- KT: HS biết mt s kiến thc sơ lược v mĩ thut thi Nguyn.

- KN: Phát trin kh năng phân tích, suy lun, tích hp kiến thc ca HS.

- TĐ: HS nhn thc đúng đắn v truyn thng mĩ thut dân tc.

II. Chun b:

- GV: + Sưu tp tranh nh các công trình kiến trúc thi Nguyn

  + B tranh kiến trúc Nguyn.

- HS:  Xem trước ni dung bài.

III. Các bước lên lp:

1. n định t chc lp.

Kim tra sĩ s – v sinh – n nếp.

2. Kim tra s chun b bài ca HS.

3. Dy bài mi.

* Phương pháp: Trc quan – vn đáp – tho lun.

Hot động GV – HS

Ni dung

GV: Gii thiu bà mi và ghi tên bài.

 

* Hot động 1: Tìm hiu bi cnh lch s.

?Nhà Nguyn chn nơi nào làm kinh đô?

 

? Vì sao nhà Nguyn rơi vào tay Thc dân Pháp?

- HS: Tho lun và trình bày.

- GV: Kết lun.

* Hot động 2: Tìm hiu sơ lược mĩ thut Nguyn:

? Gii thiu mt vài công trình kiến trúc tiêu biu?

? Nét độc đáo ca kiến trúc Nguyn?

- HS: Tho lun và trình bày.

- GV: Nhn xét.

? Cho biết mt vài tacù phm điêu khác?

? Cht liu gì?

- GV: Gii thiu tượng con nghê.

- GV: Kết lun, cht ý.

SƠ LƯỢC V MĨ THUT THI NGUYN (1082 – 1945)

I. Bi cnh lch s:

- Nhà Nguyn là triu đại cui cùng ca chế độ phong kiến, mĩ thut phát trin đa dng và phong phú.

- Do chính sách bế quan t cng làm cho nước chm phát trin dn đến rơi vào tay thc dân Pháp.

 

II. Mt s thành tu:

1/ Kiến trúc kinh đô dân tc:

- Qun th kiến trúc gm có:Hoàng Thành, Cung đin, lăng tm. Các cơng trình kiến trúc gn lin vi T2 Nho giáo.

- Lăng tm: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mng, Lăng T Đức.

2/ Điêu khc hi ho:

a. Điêu khc:

- Trong cung đình, lăng tm thường có t

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

 

 

 

- GV: Yêu cu HS đọc thông tin SGK

? K tên mt s dòng tranh dân gian giai đon này.

 

 

- GV: Thuyết trình:

+ Giá tr ngh thut.

+ Đánh giá s phát trin mĩ thut.

 

ượng con nghê, voi nga bng đá.

- Mt s tượng còn đến ngày nay: Tượng H pháp, kim cương, La Hán, Thánh mu.

b. Đồ ho, hi ho:

- B tranh khc g ra đời mang tên bách khoa toàn thư.

- Thành lp trường mĩ thut Đông Dương năm (1925) Hà Ni.

3/ Đặc đim:

- Kiến trúc hài hoà vi thiên nhiên.

- Điêu khc, hi ho, đồ ho phát trin đa dng kế tha truyn thng dân tc.

 

 

    4. Cng c:

- GV : ? Nêu mt s kiến trúc kinh đô Huế?

?Nêu đặc đim mĩ thut Nguyn?.

- HS: Tr li.                                                                

5. Dn dò:                                                                            

- V nhà xem li bài.

- Chun b bài sau.

IV. Rút Kinh nghim:

Kí duyt

         Ngày:

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tun

Tiết

Ngày son:

Ngày dy:

BÀI 2: V THEO MU

TĨNH VT

 

I. Mc Tiêu:

- KT: HS biết cách v tĩnh vt.

- KN: HS v được bài v tĩnh vt.

- TĐ: HS thy được v đẹp ca tranh tĩnh vt.

II. Chun b:

- GV: + Mu v, tranh tĩnh vt.

           + Bài v HS cũ.

- HS: Dng c hc tp.

III. Các bước lên lp:

1. n định t chc lp.

Kim tra sĩ s – v sinh – n nếp.

2. Kim tra bài cũ.

    Kim tra dng c hc tp.

3. Dy bài mi.

* Phương pháp: Trc quan – vn đáp – thc hành

 

Hot động GV – HS

Ni dung

GV: Gii thiu bà mi và ghi tên bài.

* Hot động 1: Quan sát nhn xét.

- GV: Cho HS quan sát mt s tranh tĩnh vt.

? Thế nào là tranh tĩnh vt?

 

 

 

? Có th v cht liu gì?

? Aûnh chp khác tranh v ch nào?

- GV: Bày mu.

- HS: Quan sát.

+ Khung hình chung.

+ T l tng vt mu.

- HS: Tr li

- GV: Kết lun.

* Hot động 2: Cách v.

TĨNH VT

I. Quan sát nhn xét:

 

 

- Tranh tĩnh vt là tranh v các vt trng thái tĩnh được ngưòi v chn lc, sp xếp để to nên v đẹp theo cm nhn riêng.

- Cht liu: Than, chì, màu nước, sơn du...

 

 

 

 

 

 

 

II. Cách v:

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

- GV: Minh ho các bước

 

 

- HS: Quan sát.

* Hot động 3: Làm bài.

- HS: Làm bài

- GV : Gi ý, nhn xét

- Quan sát ước lượng t l tng vt mu, v khung hình chung và khung hình riêng.

-  V phác nét thng da trên tng đặc đim ca vt mu..

- V chi tiết.

- V đậm nht

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bài tp: Hãy v l hoa và qu.

 

    4. Cng c:

?Cách v tĩnh vt tiến hành như thế nào?

? Thế nào là tranh tĩnh vt?

5. Dn dò:

- V hoàn thành bài.

- Chun b bài sau  Ký duyt:

IV. Rút Kinh nghim:    Ngày:

 

                   

 

 

 

Tun

Tiết

Ngày son:

Ngày dy:

BÀI 3: V THEO MU

TĨNH VT

 

I. Mc Tiêu:

- KT: HS biết cách v tĩnh vt.

- KN: HS v được bài l hoa và qu.

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

- TĐ: HS cm nhn được bài v tĩnh vt đẹp.

II. Chun b:

- GV: + Mu v.

           + Bài v HS cũ.

- HS: Dng c hc tp.

III. Các bước lên lp:

1. n định t chc lp.

Kim tra sĩ s – v sinh – n nếp.

2. Kim tra dng c hc tp.

3. Dy bài mi.

* Phương pháp: Trc quan – vn đáp – thc hành

 

Hot động GV – HS

Ni dung

GV: Gii thiu bà mi và ghi tên bài.

* Hot động 1: Quan sát.

- GV: Trình bày mu và cho HS quan sát.

? Xác định hướng ánh sáng?

? Màu ch đạo?

? Xác định độ đậm nht trên tng vt mu?

* Hot động 2: Cách v.

? Nhc li cách v đậm nht?

- GV: Minh ho tng bước.

 

 

 

- HS: Quan sát.

* Hot động 3: Làm bài.

- HS: Làm bài

- GV : Gi ý, điu chnh

* Hot động 4: Đánh giá kết qu hc tp:

- GV: Chn bài HS nhn xét: B cc, đường nét, độ đậm nht.

 

TĨNH VT

I. Quan sát nhn xét:

- Khi v cn quan sát kĩ mu để thy độ đậm nht.

- Có th v theo cm xúc ca mình trên cơ s màu ca mu tht.

 

 

II. Cách v:

- Quan sát mu để thy mng màu chính.

- Phác mng màu đậm nht vt mu.

- Chn và tô màu theo mng đã xác định.

* Chú ý: Màu sc có s tương quan qua li gia các vt mu.

 

 

 

 

 

III. Bài tp:

 V đậm nht l và qu.

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

 

    4. Cng c:

?Nhc li cách v đậm nht?

?Khi v đậm nht cn chú ý điu gì?

5. Dn dò:

- V hoàn thành bài.

- Chun b bài sau

(Sưu tp kiu dáng túi xách) 

IV. Rút Kinh nghim: 

 Ký duyt:

      Ngày:

 

                   

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tun

Tiết

Ngày son:

Ngày dy:

BÀI 4: V TRANG TRÍ

TRANG TRÍ TÚI XÁCH

I. Mc Tiêu:

- KT: HS biết cách trang trí, ng dng trang trí cho đồ vt.

- KN:HS to dáng và trang trí được túi xách.

- TĐ: HS ý thc làm đẹp cho cuc sng hàng ngày.

II. Chun b:

- GV: + Hình nh các túi xách có kiu dáng khác nhau.

           + Sưu tp bài v HS cũ.

- HS: Dng c hc tp + tranh nh v túi xách.

III. Các bước lên lp:

1. n định t chc lp.

Kim tra sĩ s – v sinh – n nếp.

2. Kim tra dng c hc tp.

3. Dy bài mi.

* Phương pháp: Trc quan – vn đáp – thc hành

 

Hot động GV – HS

Ni dung

GV: Gii thiu bà mi và ghi tên bài.

* Hot động 1: Quan sát nhn xét.

- GV: Cho HS quan sát mt s tranh hoc bài v HS để HS thy được s phong phú v kiu dáng và cách thc trang trí.

?Cho biết mt s cht liu to túi xách?

? Vai trò tác dng ca túi xách đối vi đời sng?

- HS: Tr li và nhn xét

- GV: Đánh giá - kết lun.

* Hot động 2: Cách to dáng và trang trí.

- GV: Yêu cu HS tìm hiu hướng dn SGK.

- GV: Minh ho.

TRANG TRÍ TÚI XÁCH

I. Quan sát nhn xét:

- Túi xách có rt nhiu kiu dáng khác nhau.

 

 

- Cht liu: Vi, da, nha, tre...

 

- Túi sách không nhng là vt dng cn thiết mà còn làm cho cuc sng con người đẹp hơn.

 

 

II. Cách to dáng và trang trí:

1/ To dáng:

- Tìm dáng chung và k trc.

- Xác định v trí các b phn (quai, np, túi...).

- Hoàn thành hình dáng.

2/ Trang trí:

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

- HS: Quan sát.

 

 

* Hot động 3: Làm bài.

- HS: Làm bài

- GV : Gi ý, điu chnh.

* Hot động 4: Đánh giá:

- GV: Chn bài HS nhn xét: Kiu dáng và cách thc trang trí.

- HS: Đánh giá nhn xét theo hướng dn ca GV.

- GV: Kết lun.

 

- Tìm mng trang trí.

- v phác ho tiết.

- V chi tiết ho tiết.

- Tô màu.

 

III. Bài tp: Hãy v trang trí mt túi xách.

 

    4. Cng c:

 ? Cho biết vai trò ca túi xách vi đời sng như thế nào?

 ? Cht liu?

 ? Cách to dáng và trang trí túi xách tiến hành như thế nào?

5. Dn dò:

- V hoàn thành bài.

- Chun b bài sau: Sưu tp tranh phong cnh quê hương, tp v, màu, chì, ty.

IV. Rút Kinh nghim:

 

 

 Ký duyt:

 Ngày:

 

 

 

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

 

Tun

Tiết

Ngày son:

Ngày dy:

 

Bài 5: V TRANH

ĐỀ TÀI PHONG CNH QUÊ HƯƠNG

 

I. Mc tiêu:

- KT: HS biết cách v phong cnh quê hương

- KN: HS v được tranh.

- TĐ: HS yêu mến cnh vt quê hương.

II. Chun b:

- GV: + Tranh phong cnh quê hương

          + Tranh  v HS cũ.

          - HS: + Dng c hc tp.

III. Các bước lên lp:

  1. n định t chc lp

Kim tra sĩ s – v sinh lp – n nếp.

  1.   Kim tra kiến thc cũ

Kim tra dng c hc tp.

  1.   Dy bài mi
  • Phương pháp: Trc quan – vn đáp – thưc hành.

 

Hot động GV & HS

Ni dung

- GV: Gii thiu bài mi và ghi tên bài.

* Hot động 1: Quan sát, nhn xét:

- GV: Treo tranh cho HS quan sát.

? Tranh v đề tài gì?

? B cc, màu sc, hình tượng như thế nào?

-Hs: nhn xét

- GV: Nhn xét và kết lun.

-Gv: Hướng dn mt s đề tài c th để hs thy được mi vùng min có đặc đim khác nhau

 

* Hot động 2: Cách v:

? Nhc li các bước ca cách v tranh đề tài?-Hs nhc li cách v

- GV: Nhn xét và minh ha

ĐỀ TÀI PHONG CNH QUÊ HƯƠNG.

 

 

I. Quan sát, nhn xét:

- Phong cnh: Thành ph, thôn quê, rng núi, min bin…

-Chú ý:Mi vùng min đều có đặc đim khác.(hình tượng đặc trưng tưng vùng)

 

 

 

 

II. Cách v:

- Tìm và chn ni dung đề bài.(chn cnh)

- Tìm b cc (có mng chính, mng ph).

- V hình.

Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

- HS: Quan sát.

* Hot động 3: Làm bài.

- HS: Làm bài.

- GV: Góp ý, chnh sa:

+ Ni dung.

+ B cc, hình tượng.

* Hot động 4: Đánh giá kết qu hot động hc tp

   Chn bài HS nhn xét (GV cùng HS nhn xét).

- v màu.

 

 

 

 

III. Bài tp:

 Em hãy v mt tranh phong cnh quê hương.

 

  1. Cng c:

? Nhc li cách v, ni dung đề tài?

    5.  Dặn dò:

-         V nhà hoàn thành bài.

-         Chun b bài sau (đọc trước ni dung bài)

IV. Rút kinh nghim

 

 

 

 

 

Kí duyt

       Ngày:

Tuần

Tiết

Ngày soạn:

Ngày dạy:

 

i 6: VẼ TRANH

ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG

 

I. Mục tiêu:

- KT: HS biết cách vẽ phong cảnh quê hương

- KN: HS vẽ được tranh.

- TĐ: HS yêu mến cảnh vật quê hương.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Mai Hải Khương

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 10. Đề tài Lễ hội
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU