Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài

giáo án Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wqou0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/24/2017 7:50:57 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Kế hoạch dạy học môn đạo đức Tuần ôn trọng khách nớc ngoài (tiết 1) I. Mục tiêu: - Nêu đợc một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nớc ngoài phù hợp với lứa tuổi. - Có thái độ, hành vi phù hợp khi,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài, Giáo Án Đạo Đức 3 , Giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài, docx, 1 trang, 0.02 M, Đạo đức 3 chia sẽ bởi Mai Nguyễn Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-10.-Ton-trong-khach-nuoc-ngoai.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Kế hoạch dạy học môn đạo đức
Tuần ôn trọng khách nớc ngoài (tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Nêu đợc một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nớc ngoài phù hợp với lứa tuổi.
- Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nớc ngoài trong các trờng hợp đơn giản.
* Biết vì sao cần phải tôn trọng khách nớc ngoài.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Tranh ảnh
HS : Vở bài tập Đạo đức 3; tranh ảnh, truyện su tầm đợc.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

4’
A. Kiểm tra bài cũ
+ Kể những việc em làm đợc thể hiện sự đoàn kết với thiếu nhi quốc tế

- HS trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung.


2’
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài :
- Hát bài “ Tiếng chuông và ngọn cờ”
Ngày càng có nhiều khách nớc ngoài đến du lịch Việt Nam, các chuyên gia dạy ngoại ngữ, ... chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trong đối với khách nớc ngoài.
Hôm nay chúng ta sẽ học bài : Tôn trọng khách nớc ngoài (tiết 1)

- HS hát tập thể

14’
2. Hoạt động 1:Thảo luận nhóm.
- Mục tiêu: HS biết đợc một số biểu hiện tôn trọng khách nớc ngoài
( Bài tập 1 : Hãy tìm hiểu nội dung và đặt tên cho mỗi tranh ảnh sau :
( Quan sát, nhận xét
– GV quan sát, giúp đỡ
- GV nhận xét, kết luận:
( Kết luận : Các bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang gặp gỡ, trò chuyện với khách nớc ngoài. Thái độ, cử chỉ của các bạn rất tự nhiên, tự tin. Điều đó biểu lộ lòng tự trọng, mến khách của ngời Việt Nam. Chúng ta cần tôn trọng khách nớc ngoài.

- HS đọc yêu cầu
- HS quan sát, nhận xét theo nhóm, mỗi nhóm 1 tranh
- HS trình bày kết quả thảo luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

15 ’
3. Hoạt động 2:Phân tích truyện.
* Mục tiêu:
- HS biết các hành vi thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của thiếu nhi Việt Nam với khách nớc ngoài.
- HS biết thêm một số biểu hiện của lòng tôn trọng, mến khách và ý nghĩa của việc làm đó
* Cách tiến hành
- GV giới thiệu, kể chuyện
( Đọc truyện
- Câu chuyện : Cậu bé tốt bụng
( Thảo luận trả lời câu hỏi:
- Khi thấy ông khách nớc ngoài lo lắng, bạn nhỏ đã làm gì ?
- Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì với ngời nớc ngoài ?
- Em nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong truyện ?Theo em, ngời khách nớc ngoài sẽ nghĩ nh thế nào về bạn nhỏ đó?
- GV nhận xét, kết luận:
( Kết luận
- Khi gặp khách nớc ngời, các em có thể chào, cời thân thiện hoặc chỉ đờng nếu họ nhờ giúp đỡ.
- Các em nên giúp đỡ khách nớc ngoài những việc phù hợp khi cần thiết.
- Việc đó thể hiện sự tôn trọng, lòng mến khách của các em, giúp khách nớc ngoài có thêm hiểu biết và có cảm tình với đất nớc Việt Nam.

- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu

 


KÕ ho¹ch d¹y häc m«n ®¹o ®øc

 

TuÇn 21       T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 1)

 

 

I. Môc tiªu:

- Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña viÖc t«n träng kh¸ch níc ngoµi phï hîp víi løa tuæi.

- Cã th¸i ®é, hµnh vi phï hîp khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi trong c¸c tr­êng hîp ®¬n gi¶n.

* BiÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.

II. §å dïng d¹y häc:

-         GV: Tranh ¶nh

-         HS : Vë bµi tËp §¹o ®øc 3; tranh ¶nh,  truyÖn s­u tÇm ®­îc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

4’

A. KiÓm tra bµi cò

+ KÓ nh÷ng viÖc em lµm ®­îc thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ

 

- HS tr¶ lêi c©u hái


TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

 

- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung.

 

2’

B. Bµi míi

1. Giíi thiÖu bµi :

- H¸t bµi “ TiÕng chu«ng vµ ngän cê”

       Ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn du lÞch ViÖt Nam,  c¸c chuyªn gia d¹y ngo¹i ng÷, ... chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù t«n trong ®èi víi kh¸ch n­íc ngoµi.

H«m nay chóng ta sÏ häc bµi : T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 1)

 

 

- HS h¸t tËp thÓ

 

14’

2. Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm.

- Môc tiªu: HS biÕt ®­îc mét sè biÓu hiÖn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi

Bµi tËp 1 : H·y t×m hiÓu néi dung vµ ®Æt tªn cho mçi tranh ¶nh sau :

Quan s¸t,  nhËn xÐt

– GV quan s¸t,  gióp ®ì

 

 

 

 

 

- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn:

KÕt luËn : C¸c bøc tranh vÏ c¸c b¹n nhá

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu

 

- HS quan s¸t,  nhËn xÐt theo nhãm,  mçi nhãm 1 tranh

- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn

- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung


TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

®ang gÆp gì,  trß chuyÖn víi kh¸ch n­íc ngoµi. Th¸i ®é,  cö chØ cña c¸c b¹n rÊt tù nhiªn,  tù tin. §iÒu ®ã biÓu lé lßng tù träng,  mÕn kh¸ch cña ng­êi ViÖt Nam. Chóng ta cÇn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.

 

15 ’

3. Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch truyÖn.

* Môc tiªu:

- HS biÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n thiÖn,  mÕn kh¸ch cña thiÕu nhi ViÖt Nam víi kh¸ch n­íc ngoµi.

- HS biÕt thªm mét sè biÓu hiÖn cña lßng t«n träng,  mÕn kh¸ch vµ ý nghÜa cña viÖc lµm ®ã

* C¸ch tiÕn hµnh

- GV giíi thiÖu,  kÓ chuyÖn

  §äc truyÖn

- C©u chuyÖn : CËu bÐ tèt bông

  Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái:

 

 

 

- Khi thÊy «ng kh¸ch n­íc ngoµi lo l¾ng,  b¹n nhá ®· lµm g× ?

- ViÖc lµm cña b¹n nhá thÓ hiÖn t×nh c¶m g× víi ng­êi n­íc ngoµi ?

- Em nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña b¹n nhá trong truyÖn ?Theo em,  ng­êi kh¸ch n­íc ngoµi sÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS th¶o luËn nhãm ®«i,  tr¶ lêi c¸c c©u hái:

- ... b¹n ®· ra hái xem «ng cÇn gióp g×, ...

- ... thÓ hiÖn sù quan t©m,  th©n


TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ b¹n nhá ®ã?

 

 

- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn:

  KÕt luËn

- Khi gÆp kh¸ch n­íc ng­êi,  c¸c em cã thÓ chµo,  c­êi th©n thiÖn hoÆc chØ ®­êng nÕu hä nhê gióp ®ì.

- C¸c em nªn gióp ®ì kh¸ch n­íc ngoµi nh÷ng viÖc phï hîp khi cÇn thiÕt.

- ViÖc ®ã thÓ hiÖn sù t«n träng,  lßng mÕn kh¸ch cña c¸c em,  gióp kh¸ch n­íc ngoµi cã thªm hiÓu biÕt vµ cã c¶m t×nh víi ®Êt n­íc ViÖt Nam.

thiÖn,  ...

- ... kh©m phôc vµ sÏ häc tËp b¹n; «ng kh¸ch sÏ nghÜ r»ng ng­êi ViÖt Nam rÊt tèt bông vµ mÕn kh¸ch, ...

 

 

3’

C. Cñng cè - dÆn dß

+ ThÓ hiÖn ®iÒu ®­îc häc trong cuéc sèng h»ng ngµy.

 


 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN