Giáo Án Đạo Đức 3:Bài 10. Tôn Trọng Khách Nước Ngoài

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
wqou0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-06-24 07:50:57
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

KÕ ho¹ch d¹y häc m«n ®¹o ®øc TuÇn 21 T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 1) I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña viÖc t«n träng kh¸ch níc ngoµi phï hîp víi løa tuæi. - Cã th¸i ®é, hµnh vi phï hîp

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KÕ ho¹ch d¹y häc m«n ®¹o ®øc
 
TuÇn 21       T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 1)
 
 
I. Môc tiªu:
- Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña viÖc t«n träng kh¸ch níc ngoµi phï hîp víi løa tuæi.
- Cã th¸i ®é, hµnh vi phï hîp khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi trong c¸c tr­êng hîp ®¬n gi¶n.
* BiÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.
II. §å dïng d¹y häc:
-         GV: Tranh ¶nh
-         HS : Vë bµi tËp §¹o ®øc 3; tranh ¶nh,  truyÖn s­u tÇm ®­îc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
4’
A. KiÓm tra bµi cò + KÓ nh÷ng viÖc em lµm ®­îc thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ
 
- HS tr¶ lêi c©u hái

TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 
 
- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung.
 
2’
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi :
- H¸t bµi “ TiÕng chu«ng vµ ngän cê”
       Ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn du lÞch ViÖt Nam,  c¸c chuyªn gia d¹y ngo¹i ng÷, ... chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù t«n trong ®èi víi kh¸ch n­íc ngoµi.
H«m nay chóng ta sÏ häc bµi : T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 1)
 
 
- HS h¸t tËp thÓ
 
14’
2. Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm.
- Môc tiªu: HS biÕt ®­îc mét sè biÓu hiÖn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi
 Bµi tËp 1 : H·y t×m hiÓu néi dung vµ ®Æt tªn cho mçi tranh ¶nh sau :
 Quan s¸t,  nhËn xÐt
– GV quan s¸t,  gióp ®ì
 
 
 
 
 
- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn:
 KÕt luËn : C¸c bøc tranh vÏ c¸c b¹n nhá
 
 
 
- HS ®äc yªu cÇu
 
- HS quan s¸t,  nhËn xÐt theo nhãm,  mçi nhãm 1 tranh
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn
- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung

TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 
®ang gÆp gì,  trß chuyÖn víi kh¸ch n­íc ngoµi. Th¸i ®é,  cö chØ cña c¸c b¹n rÊt tù nhiªn,  tù tin. §iÒu ®ã biÓu lé lßng tù träng,  mÕn kh¸ch cña ng­êi ViÖt Nam. Chóng ta cÇn t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.
 
15 ’
3. Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch truyÖn.
* Môc tiªu:
- HS biÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n thiÖn,  mÕn kh¸ch cña thiÕu nhi ViÖt Nam víi kh¸ch n­íc ngoµi.
- HS biÕt thªm mét sè biÓu hiÖn cña lßng t«n träng,  mÕn kh¸ch vµ ý nghÜa cña viÖc lµm ®ã
* C¸ch tiÕn hµnh
- GV giíi thiÖu,  kÓ chuyÖn
  §äc truyÖn
- C©u chuyÖn : CËu bÐ tèt bông
  Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái:
 
 
 
- Khi thÊy «ng kh¸ch n­íc ngoµi lo l¾ng,  b¹n nhá ®· lµm g× ?
- ViÖc lµm cña b¹n nhá thÓ hiÖn t×nh c¶m g× víi ng­êi n­íc ngoµi ?
- Em nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña b¹n nhá trong truyÖn ?Theo em,  ng­êi kh¸ch n­íc ngoµi sÏ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS th¶o luËn nhãm ®«i,  tr¶ lêi c¸c c©u hái:
- ... b¹n ®· ra hái xem «ng cÇn gióp g×, ...
- ... thÓ hiÖn sù quan t©m,  th©n

TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 
nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ b¹n nhá ®ã?
 
 
- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn:
  KÕt luËn
- Khi gÆp kh¸ch n­íc ng­êi,  c¸c em cã thÓ chµo,  c­êi th©n thiÖn hoÆc chØ ®­êng nÕu hä nhê gióp ®ì.
- C¸c em nªn gióp ®ì kh¸ch n­íc ngoµi nh÷ng viÖc phï hîp khi cÇn thiÕt.
- ViÖc ®ã thÓ hiÖn sù t«n träng,  lßng mÕn kh¸ch cña c¸c em,  gióp kh¸ch n­íc ngoµi cã thªm hiÓu biÕt vµ cã c¶m t×nh víi ®Êt n­íc ViÖt Nam.
thiÖn,  ...
- ... kh©m phôc vµ sÏ häc tËp b¹n; «ng kh¸ch sÏ nghÜ r»ng ng­êi ViÖt Nam rÊt tèt bông vµ mÕn kh¸ch, ...
 
 
3’
C. Cñng cè - dÆn dß + ThÓ hiÖn ®iÒu ®­îc häc trong cuéc sèng h»ng ngµy.
 

 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.png3.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự