Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       7      0
Ngày đăng 2017-06-24 07:52:51 Tác giả Mai Nguyễn Thị loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KÕ ho¹ch d¹y häc m«n ®¹o ®øc TuÇn 22 T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 2) I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña viÖc t«n träng kh¸ch níc ngoµi phï hîp víi løa tuæi. - Cã th¸i ®é, hµnh vi phï hîp khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi trong c¸c tr­êng hîp ®¬n gi¶n. * BiÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi. II. §å dïng d¹y häc: - GV: Tranh ¶nh - HS : Vë bµi tËp §¹o ®øc 3; tranh ¶nh, truyÖn s­u tÇm ®­îc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 4

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KÕ ho¹ch d¹y häc m«n ®¹o ®øc
 
TuÇn 22       T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 2)
 
 
I. Môc tiªu:
- Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña viÖc t«n träng kh¸ch níc ngoµi phï hîp víi løa tuæi.
- Cã th¸i ®é, hµnh vi phï hîp khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi trong c¸c tr­êng hîp ®¬n gi¶n.
* BiÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.
II. §å dïng d¹y häc:
-         GV: Tranh ¶nh
-         HS : Vë bµi tËp §¹o ®øc 3; tranh ¶nh,  truyÖn s­u tÇm ®­îc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
4’
A. KiÓm tra bµi cò + Nªu nh÷ng viÖc chóng ta cÇn lµm thÓ hiÖn sù t«n träng ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi.
- chµo,  c­êi th©n thiÖn,  gióp ®ì nÕu cã
 
 
- HS tr¶ lêi c©u hái
- HS kh¸c nhËn

TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 
thÓ, ...
xÐt,  bæ sung
 
2’
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi :
TiÕp tôc th¶o luËn vÒ chuÈn mùc hµnh vi :
T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 2)
 
* Trùc tiÕp
- GV giíi thiÖu,  ghi tªn bµi
15’
2. Ho¹t ®éng 1: Liªn hÖ thùc tÕ.
- Môc tiªu: HS t×m hiÓu c¸c hµnh vi lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi.
 C©u hái :
- Em h·y kÓ vÒ mét hµnh vi lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi mµ em biÕt ( qua ch÷ng kiÕn,  qua ti vi,  b¸o,  ®µi)
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng hµnh vi ®ã?
 
 
- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn:
 KÕt luËn : C­ xö lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi lµ mét viÖc lµm tèt,  chóng ta nªn häc tËp.
 
 
 
- HS th¶o luËn theo cÆp,  tr¶ lêi c©u hái
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn
- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung
 
14’
3. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ hµnh vi.
* Môc tiªu: HS biÕt nhËn xÐt c¸c hµnh vi øng xö víi kh¸ch n­íc ngoµi.
* C¸ch tiÕn hµnh
  Bµi tËp 3: Em h·y nhËn xÐt viÖc lµm
 
 
 
 

TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 
cña c¸c b¹n trong tranh sau vµ gi¶i thÝch lÝ do.
- Tranh 1 : C¸c b¹n chØ trá,  b×nh luËn vÒ trang phôc cña kh¸ch n­íc ngoµi = > kh«ng nªn,  ...
- Tranh 2 : B¹n nhá nãi chuyÖn th©n thiÖn víi kh¸ch n­íc ngoµi => nªn , ...
- Tranh 3 : C¸c b¹n nhá gÆp gì ng­êi n­íc ngoµi,  mét b¹n nh¸t,  kh«ng d¸m b¾t tay, ... => b¹n kh«ng nªn ng­îng,  chóng ta cÇn tù tin khi nãi chuyÖn víi ng­êi n­íc ngoµi, ...
- Tranh 4 : C¸c b¹n nhá b¸m theo kh¸ch n­íc ngoµi mêi mua b¸o, ... => C¸c b¹n kh«ng nªn lµm nh­ vËy.
- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn.
- HS ®äc yªu cÇu
- HS th¶o luËn nhãm ®«i,  tr¶ lêi c¸c c©u hái
- HS tr×nh bµy
- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung
 
 
4. Ho¹t ®éng 3: Xö lÝ t×nh huèng vµ ®ãng vai.
* Môc tiªu : HS biÕt c¸ch øng xö trong c¸c t×nh huèng cô thÓ * C¸ch tiÕn hµnh :
  Bµi tËp 5: Em sÏ øng xö thÕ nµo trong c¸c t×nh huèng sau ?
a) VÞ kh¸ch n­íc ngoµi mêi em vµ c¸c b¹n chôp ¶nh khi ®Õn th¨m tr­êng. => ... vui vÎ chôp ¶nh víi kh¸ch nªu kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn giê häc, ...
b) Em nh×n thÊy mét sè b¹n tß mß v©y quanh « t« cña kh¸ch n­íc ngoµi,  võa xem võa chØ trá. => Nh¾c nhë c¸c b¹n kh«ng nªn lµm nh­ vËy.
- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn chung:
KÕt luËn chung :
T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi,  s½n sµng gióp ®ì
 
 
 
 
- HS ®äc yªu cÇu
- HS th¶o luËn nhãm ®«i,  tr¶ lêi c¸c c©u hái
- HS s¾m vai tr×nh bµy t×nh huèng
- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung
 

TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 
hä khi cÇn thiÕt lµ thÓ hiÖn lßng tù träng vµ tù t«n d©n téc,  gióp kh¸ch n­íc ngoµi thªm hiÓu vµ quý träng ®Êt n­íc,  con ng­êi ViÖt Nam.
 
3’
C. Cñng cè - dÆn dß
+ ThÓ hiÖn ®iÒu ®­îc häc trong cuéc sèng h»ng ngµy.
 

 

Nguồn:Mai Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.png4.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yqou0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-06-24 07:52:51
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
9
Lần xem
7
giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan