Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài

giáo án Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
yqou0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/24/2017 7:52:51 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Kế hoạch dạy học môn đạo đức Tuần ôn trọng khách nớc ngoài (tiết 2) I. Mục tiêu: - Nêu đợc một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nớc ngoài phù hợp với lứa tuổi. - Có thái độ, hành vi phù hợp khi,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài, Giáo Án Đạo Đức 3 , Giáo án điện tử Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài, docx, 1 trang, 0.02 M, Đạo đức 3 chia sẽ bởi Mai Nguyễn Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-10.-Ton-trong-khach-nuoc-ngoai.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Kế hoạch dạy học môn đạo đức
Tuần ôn trọng khách nớc ngoài (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Nêu đợc một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nớc ngoài phù hợp với lứa tuổi.
- Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nớc ngoài trong các trờng hợp đơn giản.
* Biết vì sao cần phải tôn trọng khách nớc ngoài.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Tranh ảnh
HS : Vở bài tập Đạo đức 3; tranh ảnh, truyện su tầm đợc.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

4’
A. Kiểm tra bài cũ
+ Nêu những việc chúng ta cần làm thể hiện sự tôn trọng đối với ngời nớc ngoài.
- chào, cời thân thiện, giúp đỡ nếu có thể, ...

- HS trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung


2’
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài :
Tiếp tục thảo luận về chuẩn mực hành vi :
Tôn trọng khách nớc ngoài (tiết 2)

* Trực tiếp
- GV giới thiệu, ghi tên bài

15’
2. Hoạt động 1:Liên hệ thực tế.
- Mục tiêu: HS tìm hiểu các hành vi lịch sự với khách nớc ngoài.
( Câu hỏi :
- Em hãy kể về một hành vi lịch sự với khách nớc ngoài mà em biết ( qua chững kiến, qua ti vi, báo, đài)
- Em có nhận xét gì về những hành vi đó?
- GV nhận xét, kết luận:
( Kết luận : C xử lịch sự với khách nớc ngoài là một việc làm tốt, chúng ta nên học tập.

- HS thảo luận theo cặp, trả lời câu hỏi
- HS trình bày kết quả thảo luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

14’
3. Hoạt động 2:Đánh giá hành vi.
* Mục tiêu: HS biết nhận xét các hành vi ứng xử với khách nớc ngoài.
* Cách tiến hành
( Bài tập 3: Em hãy nhận xét việc làm của các bạn trong tranh sau và giải thích lí do.
- Tranh 1 : Các bạn chỉ trỏ, bình luận về trang phục của khách nớc ngoài = > không nên, ...
- Tranh 2 : Bạn nhỏ nói chuyện thân thiện với khách nớc ngoài => nên , ...
- Tranh 3 : Các bạn nhỏ gặp gỡ ngời nớc ngoài, một bạn nhát, không dám bắt tay, ... => bạn không nên ngợng, chúng ta cần tự tin khi nói chuyện với ngời nớc ngoài, ...
- Tranh 4 : Các bạn nhỏ bám theo khách nớc ngoài mời mua báo, ... => Các bạn không nên làm nh vậy.
- GV nhận xét, kết luận.

- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi
- HS trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung


4. Hoạt động 3: Xử lí tình huống và đóng vai.
* Mục tiêu : HS biết cách ứng xử trong các tình huống cụ thể
* Cách tiến hành :
( Bài tập 5: Em sẽ ứng xử thế nào trong các tình huống sau ?
a) Vị khách nớc ngoài mời em và các bạn chụp ảnh khi đến thăm trờng. => ... vui vẻ chụp ảnh với khách nêu không ảnh hởng đến giờ học, ...
) Em nhìn thấy một số bạn tò mò vây quanh ô tô của khách nớc ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ. => Nhắc nhở các bạ

 


KÕ ho¹ch d¹y häc m«n ®¹o ®øc

 

TuÇn 22       T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 2)

 

 

I. Môc tiªu:

- Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña viÖc t«n träng kh¸ch níc ngoµi phï hîp víi løa tuæi.

- Cã th¸i ®é, hµnh vi phï hîp khi gÆp gì, tiÕp xóc víi kh¸ch n­íc ngoµi trong c¸c tr­êng hîp ®¬n gi¶n.

* BiÕt v× sao cÇn ph¶i t«n träng kh¸ch n­íc ngoµi.

II. §å dïng d¹y häc:

-         GV: Tranh ¶nh

-         HS : Vë bµi tËp §¹o ®øc 3; tranh ¶nh,  truyÖn s­u tÇm ®­îc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

 

TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

4’

A. KiÓm tra bµi cò

+ Nªu nh÷ng viÖc chóng ta cÇn lµm thÓ hiÖn sù t«n träng ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi.

- chµo,  c­êi th©n thiÖn,  gióp ®ì nÕu cã

 

 

- HS tr¶ lêi c©u hái

- HS kh¸c nhËn


TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

thÓ, ...

xÐt,  bæ sung

 

2’

B. Bµi míi

1. Giíi thiÖu bµi :

TiÕp tôc th¶o luËn vÒ chuÈn mùc hµnh vi :

T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi (tiÕt 2)

 

* Trùc tiÕp

- GV giíi thiÖu,  ghi tªn bµi

15’

2. Ho¹t ®éng 1: Liªn hÖ thùc tÕ.

- Môc tiªu: HS t×m hiÓu c¸c hµnh vi lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi.

C©u hái :

- Em h·y kÓ vÒ mét hµnh vi lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi mµ em biÕt ( qua ch÷ng kiÕn,  qua ti vi,  b¸o,  ®µi)

- Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng hµnh vi ®ã?

 

 

- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn:

KÕt luËn : C­ xö lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi lµ mét viÖc lµm tèt,  chóng ta nªn häc tËp.

 

 

 

- HS th¶o luËn theo cÆp,  tr¶ lêi c©u hái

- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn

- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung

 

14’

3. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ hµnh vi.

* Môc tiªu: HS biÕt nhËn xÐt c¸c hµnh vi øng xö víi kh¸ch n­íc ngoµi.

* C¸ch tiÕn hµnh

  Bµi tËp 3: Em h·y nhËn xÐt viÖc lµm

 

 

 

 


TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

cña c¸c b¹n trong tranh sau vµ gi¶i thÝch lÝ do.

- Tranh 1 : C¸c b¹n chØ trá,  b×nh luËn vÒ trang phôc cña kh¸ch n­íc ngoµi = > kh«ng nªn,  ...

- Tranh 2 : B¹n nhá nãi chuyÖn th©n thiÖn víi kh¸ch n­íc ngoµi => nªn , ...

- Tranh 3 : C¸c b¹n nhá gÆp gì ng­êi n­íc ngoµi,  mét b¹n nh¸t,  kh«ng d¸m b¾t tay, ... => b¹n kh«ng nªn ng­îng,  chóng ta cÇn tù tin khi nãi chuyÖn víi ng­êi n­íc ngoµi, ...

- Tranh 4 : C¸c b¹n nhá b¸m theo kh¸ch n­íc ngoµi mêi mua b¸o, ... => C¸c b¹n kh«ng nªn lµm nh­ vËy.

- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn.

- HS ®äc yªu cÇu

- HS th¶o luËn nhãm ®«i,  tr¶ lêi c¸c c©u hái

- HS tr×nh bµy

- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung

 

 

4. Ho¹t ®éng 3: Xö lÝ t×nh huèng vµ ®ãng vai.

* Môc tiªu : HS biÕt c¸ch øng xö trong c¸c t×nh huèng cô thÓ

* C¸ch tiÕn hµnh :

  Bµi tËp 5: Em sÏ øng xö thÕ nµo trong c¸c t×nh huèng sau ?

a) VÞ kh¸ch n­íc ngoµi mêi em vµ c¸c b¹n chôp ¶nh khi ®Õn th¨m tr­êng. => ... vui vÎ chôp ¶nh víi kh¸ch nªu kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn giê häc, ...

b) Em nh×n thÊy mét sè b¹n tß mß v©y quanh « t« cña kh¸ch n­íc ngoµi,  võa xem võa chØ trá. => Nh¾c nhë c¸c b¹n kh«ng nªn lµm nh­ vËy.

- GV nhËn xÐt,  kÕt luËn chung:

  • KÕt luËn chung :

T«n träng kh¸ch n­íc ngoµi,  s½n sµng gióp ®ì

 

 

 

 

- HS ®äc yªu cÇu

- HS th¶o luËn nhãm ®«i,  tr¶ lêi c¸c c©u hái

- HS s¾m vai tr×nh bµy t×nh huèng

- HS kh¸c nhËn xÐt,  bæ sung

 


TG

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

 

hä khi cÇn thiÕt lµ thÓ hiÖn lßng tù träng vµ tù t«n d©n téc,  gióp kh¸ch n­íc ngoµi thªm hiÓu vµ quý träng ®Êt n­íc,  con ng­êi ViÖt Nam.

 

3’

C. Cñng cè - dÆn dß

+ ThÓ hiÖn ®iÒu ®­îc häc trong cuéc sèng h»ng ngµy.

 


 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 10. Tôn trọng khách nước ngoài
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN