Bài 13. Tôn trọng luật giao thông

giáo án Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9ow7zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/28/2015 10:50:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
23
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 5: Đạo đức Tôn trọng luật lệ giao thông ( tiết 2 ) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông (những quy định có liên quan tới học sinh). 2. Kĩ năng: - Phân biệt,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 13. Tôn trọng luật giao thông, Giáo Án Đạo Đức 4 , Giáo án điện tử Bài 13. Tôn trọng luật giao thông, doc, 1 trang, 0.04 M, Đạo đức 4 chia sẽ bởi vân phạm thị thanh đã có 23 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-13.-Ton-trong-luat-giao-thong.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 5: Đạo đức
Tôn trọng luật lệ giao thông ( tiết 2 )
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông (những quy định có liên quan tới học sinh).
2. Kĩ năng: - Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.
3. Thái độ:
- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hàng ngày.
- Biết nhắc nhở bạn bè cùng trọng luật giao thông.
II. Đồ dùng dạy học:
-Một số biển báo giao thông.
-Thẻ hoa xanh, đỏ.
III. Các hoạt động dạy học:
Tg
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trß

3’
32’
5’
A.Kiểm tra bài cũ:
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:
2, Các hoạt động:
*Hoạtđộng1: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông
*Hoạtđộng 2: Thảoluận nhóm (Bài tập 3- SGK/42)
*Hoạt động3: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn (Bài tập4- SGK/42)
C.Củngcố- Dặn dò:
-Trên đường đi học về em đã đi đúng lề đường bên phải chưa?
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV giới thiệu bài.
- GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông (khi GV giơ lên) và nói ý nghĩa của biển báo. Mỗi nhận xét đúng sẽ được 1 điểm. Nếu 3 nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy. Nhóm nào nhiều điểm nhất là nhóm đó thắng.
- GV điều khiển cuộc chơi.
- GV đánh giá kết quả.
- GV chia HS làm 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nhận một tình huống
- Em sẽ làm gì khi:
a/ Bạn em nói: “Luật giao thông chỉ cần ở thành phố, thị xã”.
/. Bạn ngồi cạnh em trong ôtô thò đầu ra ngoài xe.
c/. Bạn rủ em ném đất đá lên tàu hỏa.
d/. Bạn em đi xe đạp va vào một người đi đường.
đ/. Các bạn em xúm lại xem một vụ tai nạn giao thông.
- GV đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm và kết luận:
a/. Không tán thành ý kiến của bạn và giải thích cho bạn hiểu: Luật giao thông cần được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc.
/. Khuyên bạn không nên thò đầu ra ngoài, nguy hiểm.
c/. Can ngăn bạn không ném đá lên tàu, gây nguy hiểm cho hành khách và làm hư hỏng tài sản công cộng.
d/. Đề nghị bạn dừng lại để nhận lỗi và giúp người bị nạn.
đ/. Khuyên các bạn nên ra về, không nên làm cản trở giao thông.
- GV kết luận:
- GV mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.
- GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS.
+ Kết luận chung :
Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông.
- Liên hệ thực tế.
Chấp hành tốt Luật giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
-HS trả lời.
- HS nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS thảo luận, tìm cách giải quyết.
- Từng nhóm báo cáo kết quả (có thể bằng cách đóng vai)
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Đại diện từng nhóm trình bày.
- Các nhóm khác bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.- HS nghe. 


TiÕt 5:                                            §¹o ®øc

          T«n träng luËt lÖ giao th«ng  ( tiÕt 2 )

I.Môc tiªu:

1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh khi tham gia giao thoâng (nhöõng quy ñònh coù lieân quan tôùi hoïc sinh).

2. Kó naêng: - Phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng Luaät Giao thoâng vaø vi phaïm Luaät Giao thoâng.

3. Thaùi ñoä:

- Nghieâm chænh chaáp haønh Luaät Giao thoâng trong cuoäc soáng haøng ngaøy.

- Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng troïng luaät giao thoâng.

II. §å dïng d¹y häc:

  -Moät soá bieån baùo giao thoâng.

              -ThÎ hoa xanh, ®á.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:      

Tg

Noäi dung

Hoaït ñoäng cuûa thÇy

Hoaït ñoäng cuûa trß

3

 

 

32’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Kieåm tra baøi cuõ:

 

B.Baøi môùi:

1,Giôùi thieäu baøi:

2, C¸c ho¹t ®éng:

*Hoaïtñoäng1: Troø chôi tìm hieåu veà bieån baùo giao thoâng

 

 

 

 

 

*Hoaïtñoäng 2: Thaûoluaän nhoùm (Baøi taäp 3-

-Treân ñöôøng ñi hoïc veà em ñaõ ñi ñuùng leà ñöôøng beân phaûi chöa?

- GV nhaän xeùt tuyeân döông.

 

- GV giíi thiÖu bµi.

 

- GV chia HS laøm 3 nhoùm vaø phoå bieán caùch chôi. HS coù nhieäm vuï quan saùt bieån baùo giao thoâng (khi GV giô leân) vaø noùi yù nghóa cuûa bieån baùo. Moãi nhaän xeùt ñuùng seõ ñöôïc 1 ñieåm. Neáu 3 nhoùm cuøng giô tay thì vieát vaøo giaáy. Nhoùm naøo nhieàu ñieåm nhaát laø nhoùm ñoù thaéng.

  - GV   ñieàu khieån cuoäc chôi.

  - GV ñaùnh giaù keát quaû.

  - GV chia HS laøm 6 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm nhaän moät tình huoáng

-HS traû lôøi.

 

 

 

- HS nghe.

 

- HS tham gia troø chôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thaûo luaän, tìm caùch giaûi quyeát.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK/42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hoaït ñoäng3: Trình baøy keát quaû ñieàu tra thöïc tieãn (Baøi taäp4-

- Em seõ laøm gì  khi:

a/ Baïn em noùi: “Luaät giao thoâng chæ caàn ôû thaønh phoá, thò xaõ”.

b/. Baïn ngoài caïnh em trong oâtoâ thoø ñaàu ra ngoaøi xe.

c/. Baïn ruû em neùm ñaát ñaù leân taøu hoûa.

d/. Baïn em ñi xe ñaïp va vaøo moät ngöôøi ñi ñöôøng.

ñ/. Caùc baïn em xuùm laïi xem moät vuï tai naïn giao thoâng.

- GV ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc cuûa töøng nhoùm vaø keát luaän:

a/. Khoâng taùn thaønh yù kieán cuûa baïn vaø giaûi thích cho baïn hieåu: Luaät giao thoâng caàn ñöôïc thöïc hieän ôû moïi nôi, moïi luùc.

b/. Khuyeân baïn khoâng neân thoø ñaàu ra ngoaøi, nguy hieåm.

c/. Can ngaên baïn khoâng neùm ñaù leân taøu, gaây nguy hieåm cho haønh khaùch vaø laøm hö hoûng taøi saûn coâng coäng.

d/. Ñeà nghò baïn döøng laïi ñeå nhaän loãi vaø giuùp ngöôøi bò naïn.

ñ/. Khuyeân caùc baïn neân ra veà, khoâng neân laøm caûn trôû giao thoâng.

  - GV keát luaän:

  - GV môøi ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû ñieàu tra.

  - GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc nhoùm cuûa HS.

+ Keát luaän chung :

- Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû (coù theå baèng caùch  ñoùng vai)

- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung yù kieán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy.

- Caùc nhoùm khaùc boå sung.


 

 

 

 

5

SGK/42)

 

 

 

 

C.Cuûngcoá- Daën doø:

 

  Ñeå ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân mình vaø cho moïi ngöôøi caàn chaáp haønh nghieâm chænh Luaät Giao thoâng.

-  Lieân heä thöïc teá.

Chaáp haønh toát Luaät giao thoâng vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän.

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

- HS traû lôøi.- HS nghe.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 13. Tôn trọng luật giao thông
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN