Giáo Án Đạo Đức 4:Bài 13. Tôn Trọng Luật Giao Thông

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Đạo đức 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9ow7zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-28 22:50:56
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TiÕt 5: §¹o ®øc T«n träng luËt lÖ giao th«ng ( tiÕt 2 ) I.Môc tiªu: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh khi tham gia giao thoâng (nhöõng quy ñònh coù lieân quan tôùi hoïc sinh). 2. Kó naêng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TiÕt 5:                                            §¹o ®øc
          T«n träng luËt lÖ giao th«ng  ( tiÕt 2 )
I.Môc tiªu:
1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh khi tham gia giao thoâng (nhöõng quy ñònh coù lieân quan tôùi hoïc sinh).
2. Kó naêng: - Phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng Luaät Giao thoâng vaø vi phaïm Luaät Giao thoâng.
3. Thaùi ñoä:
- Nghieâm chænh chaáp haønh Luaät Giao thoâng trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
- Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng troïng luaät giao thoâng.
II. §å dïng d¹y häc:
  -Moät soá bieån baùo giao thoâng.
              -ThÎ hoa xanh, ®á.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:      
Tg
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa thÇy
Hoaït ñoäng cuûa trß
3’
 
 
32’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Kieåm tra baøi cuõ:
 
B.Baøi môùi:
1,Giôùi thieäu baøi:
2, C¸c ho¹t ®éng:
*Hoaïtñoäng1: Troø chôi tìm hieåu veà bieån baùo giao thoâng
 
 
 
 
 
*Hoaïtñoäng 2: Thaûoluaän nhoùm (Baøi taäp 3-
-Treân ñöôøng ñi hoïc veà em ñaõ ñi ñuùng leà ñöôøng beân phaûi chöa?
- GV nhaän xeùt tuyeân döông.
 
- GV giíi thiÖu bµi.
 
- GV chia HS laøm 3 nhoùm vaø phoå bieán caùch chôi. HS coù nhieäm vuï quan saùt bieån baùo giao thoâng (khi GV giô leân) vaø noùi yù nghóa cuûa bieån baùo. Moãi nhaän xeùt ñuùng seõ ñöôïc 1 ñieåm. Neáu 3 nhoùm cuøng giô tay thì vieát vaøo giaáy. Nhoùm naøo nhieàu ñieåm nhaát laø nhoùm ñoù thaéng.
  - GV   ñieàu khieån cuoäc chôi.
  - GV ñaùnh giaù keát quaû.
  - GV chia HS laøm 6 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm nhaän moät tình huoáng
-HS traû lôøi.
 
 
 
- HS nghe.
 
- HS tham gia troø chôi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS thaûo luaän, tìm caùch giaûi quyeát.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGK/42)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hoaït ñoäng3: Trình baøy keát quaû ñieàu tra thöïc tieãn (Baøi taäp4-
- Em seõ laøm gì  khi:
a/ Baïn em noùi: “Luaät giao thoâng chæ caàn ôû thaønh phoá, thò xaõ”.
b/. Baïn ngoài caïnh em trong oâtoâ thoø ñaàu ra ngoaøi xe.
c/. Baïn ruû em neùm ñaát ñaù leân taøu hoûa.
d/. Baïn em ñi xe ñaïp va vaøo moät ngöôøi ñi ñöôøng.
ñ/. Caùc baïn em xuùm laïi xem moät vuï tai naïn giao thoâng.
- GV ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc cuûa töøng nhoùm vaø keát luaän:
a/. Khoâng taùn thaønh yù kieán cuûa baïn vaø giaûi thích cho baïn hieåu: Luaät giao thoâng caàn ñöôïc thöïc hieän ôû moïi nôi, moïi luùc.
b/. Khuyeân baïn khoâng neân thoø ñaàu ra ngoaøi, nguy hieåm.
c/. Can ngaên baïn khoâng neùm ñaù leân taøu, gaây nguy hieåm cho haønh khaùch vaø laøm hö hoûng taøi saûn coâng coäng.
d/. Ñeà nghò baïn döøng laïi ñeå nhaän loãi vaø giuùp ngöôøi bò naïn.
ñ/. Khuyeân caùc baïn neân ra veà, khoâng neân laøm caûn trôû giao thoâng.
  - GV keát luaän:
  - GV môøi ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû ñieàu tra.
  - GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc nhoùm cuûa HS.
+ Keát luaän chung :
- Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû (coù theå baèng caùch  ñoùng vai)
- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung yù kieán.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy.
- Caùc nhoùm khaùc boå sung.


 
 
 
 
5’
SGK/42)
 
 
 
 
C.Cuûngcoá- Daën doø:
 
  Ñeå ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân mình vaø cho moïi ngöôøi caàn chaáp haønh nghieâm chænh Luaät Giao thoâng.
-  Lieân heä thöïc teá.
Chaáp haønh toát Luaät giao thoâng vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän.
 
 
- HS laéng nghe.
 
 
- HS traû lôøi.- HS nghe.

 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 13. Tôn trọng luật giao thông
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.png1.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự