Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2015-03-25 21:40:33 Tác giả Thực Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn 2 Tieát PPCT: 2 Ngaøy daïy: ……/……/…… Baøi 2:Veõ theo maãu 1 MUÏC TIEÂU: 1.1/ Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát quan saùt, nhaän xeùt töông quan ôû maãu veõ, bieát caùch boá cuïc vaø döïng hình hôïp

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuaàn 2   Tieát PPCT: 2
Ngaøy daïy: ……/……/……
Baøi 2:Veõ theo maãu
 
 
 
 
 
1 MUÏC TIEÂU:
  1.1/ Kieán thöùc:
   - Hoïc sinh bieát quan saùt, nhaän xeùt töông quan ôû maãu veõ, bieát caùch boá cuïc vaø döïng hình hôïp lí.
  -Hoïc sinh hieåu töông quan  tæ leä giöõ caùc vaät maãu.
  1.2/ Kyõ naêng:
    -Hoïc sinh thöïc hieänõ ñöôïc veõ hình coù tæ leä caân ñoái vaø gioáng maãu.
     -Hoïc sinh thöïc hieän thaønh thaïo veõ hình gaàn gioáng vaät maãu.
 1.3/ Thaùi ñoä:
     -Hoïc sinh coù thoùi quen quan saùt ñoà vaät trong cuoäc soáng
    -Hoïc sinh coù tính caùch yeâu thích veû ñeïp cuûa tranh tónh vaät.
2 NOÄI DUNG HOÏC TAÄP   
       Hs döng ñöôïc hình gaàn gioáng maãu, theå hieän ñöôïc ñaäm nhaït cuûa maãu.
3 CHUAÅN BÒ:
3.1 Giaùo vieân:
-    Maãu veõ: loï, hoa vaø quaû
-    Caùc böôùc höôùng daãn caùch veõ.
  3.2 Hoïc sinh:
-    Chuaån bò maãu veõ.
-    Giaáy, buùt chì, taåy.
4 TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP
4.1 OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:
     9A1:...............                   9A2:..................             9A3:.................                  
4.2 Kieåm tra mieäng:
- Caâu 1: Noäi dung baøi cuõ
? Em haõy cho bieát moät vaøi ñaëc ñieåm cuûa mó thuaät thôøi Nguyeãn?
Traû lôøi:
- Kieán truùc haøi hoøa vôùi thieân nhieân, luoân keát hôïp vôùi ngheä thuaät trang trí vaø coù keát caáu toång theå chaët cheõ
- Ñieâu khaéc vaø ñoà hoïa, hoäi hoïa ñaõ phaùt trieån ña daïng, keá thöøa truyeàn thoáng daân toäc vaø böôùc ñaàu tieáp thu ngheä thuaät chaâu AÂu.   (Ñ)
- Caâu 2: Noäi dung lieân quan ñeán baøi hoïc môùi:
? Em haõy cho bieát noäi dung baøi hoïc ngaøy hoâm nay?
Traû lôøi:
Veõ tónh vaät loï hoa vaø quaû – Veõ hình   ( Ñ )
4.3 Tieán trình baøi hoïc
-    Giôùi thieäu baøi môùi
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
Hoaït ñoäng 1: ( 5p ) Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt
Muïc tieâu:
- Kieán thöùc: HS bieát quan saùt nhaän xeùt maãu vaät.
-Kó naêng:  HS  naém ñöôïc caáu truùc vaät maãu.
GV cho hoïc sinh quan saùt moät soá tranh tónh vaät (cuûa hoïa só )
HS quan saùt vaø phaân tích ñeå naém ñöôïc:
-    Tranh tónh vaät laø tranh veõ caùc vaät ôû caùc traïng thaùi tónh
-    Tranh tónh vaät thöôøng veõ hoa, quaû vaø caùc ñoà vaät trong gia ñình,...
-    Tranh tónh vaät ñöôïc veõ baèng caùc chaát lieäu khaùc nhau.
GV giôùi thieäu tranh vaø aûnh tónh vaät.
HS so saùnh söï khaùc  nhau giöõa tranh tónh vaät vaø aûnh tónh vaät
GV yeâu caàu hoïc sinh baøy maãu
HS ñaët maãu vaø thoáng nhaát caùch ñaët maãu chung cho nhoùm.
GV yeâu caàu hoïc sinh quan saùt kó maãu töø toång theå ñeán chi tieát.
HS quan saùt maãu vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
?   Caùc vaät maãu ñöôïc saép xeáp nhö theá naøo (maãu coù tröôùc coù sau).
?   Khung hình chung, vaø khung hình cuï theå cuûa maãu laø hình gì (hình chöõ nhaät ñöùng, chöõ nhaät naèm ngang...). 
?   Tæ leä cuûa loï, hoa vaø quaû so vôùi nhau nhö theá naøo (cao, thaáp...).
?   Tæ leä chieàu cao, chieàu ngang cuûa töøng vaät maãu nhö theá naøo (cao gaáp maáy laàn so vôùi chieàu ngang...).
* Hoaït ñoäng 2:(7p) Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ hình
Muïc tieâu:
- Kieán thöùc: HS bieát caùch veõ baøi theo maãu vaät.
-Kó naêng: HS naém ñöôïc yeâu caàu ñaït cuûa baøi.
GV yeâu caàu hoïc sinh quan saùt maãu vaø nhaéc laïi caùc böôùc veõ hình ñaõ hoïc.
HS nhaéc laïi caùc böôùc veõ hình:
 
-    Phaùc khung hình
(khung hình chung vaø khung hình rieâng).
 
  -  Phaùc neùt chính.
( phaùc caùc neùt thaúng nheï tay)
- Veõ hình chi tieát.
-    Söûa vaø hoaøn chænh hình.
Caàn laøm cho baøi coù troïng taâm, ñôn giaûn vaø ñeïp.
* Hoaït ñoäng 3:(29p) Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi
Muïc tieâu:
-Kieán thöùc: HS bieát thöïc hieän baøi theo maãu.
-Kó naêng: HS coù kó thuaät döïng hình.
GV neâu yeâu caàu cuûa baøi veõ                                    
 
HS laøm baøi
GV quan saùt vaø höôùng daãn boå sung cuï theå töøng hoïc sinh neáu caàn thieát:
Boá cuïc.
Veõ hình...
GV nhaéc hoïc sinh veõ phaùc nheï tay vöøa phaûi khoâng quaù ñaäm ñeå thuaän lôïi cho vieäc veõ maøu ôû tieát sau.
I Quan saùt, nhaän xeùt:
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
II Caùch veõ hình:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Phaùc khung hình chung cho ñuùng tæ leä vaø caân ñoái vôùi khoå giaáy.
-Phaùc neùt chính cuûa loï, khoùm hoa, vò trí cuûa quaû.
-Veõ hình chi tieát thaân, mieäng loï hoa, töøng boâng hoa, quaû baèng caùc neùt thaúng
- Quan saùt , so saùnh, ñieàu chænh tæ leä cuûa toaøn boä vaät maãu.
 
 
III Thöïc haønh:
 
Veõ loï, hoa vaø quaû(veõ hình) treân giaáy khoå A4.
 
 
 
 
 
 
4.4 Toång keát
-    GV treo 3 -4 baøi veõ cuûa hoïc sinh leân baûng.
-    HS quan saùt vaø nhaän xeùt veà:
+       Boá cuïc.
+       Hình veõ.
  - GV nhaän xeùt bieåu döông moät soá baøi ñaït vaø boå sung nhöõng baøi coøn thieáu soùt. 
4.5 Höôùng daãn hoïc taäp
-    Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy: Söu taàm moät soá tranh tónh vaät maøu cuûa caùc hoïa só.
-    Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát sau: Chuaån bò maøu cho baøi veõ tieáp theo: “ TÓNH VAÄT (Loï, hoa vaø quaû – Veõ maøu)”
5. PHUÏ LUÏC
SGK Mó thuaät lôùp 9
SGV Mó thuaät lôùp 9

Nguồn:Thực Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMT_9_TIET_2tinh_vat__vhinh.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
e1r7zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-25 21:40:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU