Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)

giáo án Mỹ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       18      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
e1r7zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/25/2015 9:40:33 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
18
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 2 Tiết PPCT: 2 Ngày dạy: ……/……/…… Bài 2:Vẽ theo mẫu 1 MỤC TIÊU: 1.1/ Kiến thức: - Học sinh biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ, biết cách bố cục và dựng hình hợp lí. -Học sinh hiểu tương ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình), Giáo Án Mỹ Thuật 9 , Giáo án điện tử Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình), doc, 1 trang, 0.07 M, Mỹ thuật 9 chia sẽ bởi Thực Nguyễn Thị đã có 6 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-2.-Tinh-vat-LoA-hoa-va-qua-Ve-hinh.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 2 Tiết PPCT: 2
Ngày dạy: ……/……/……
Bài 2:Vẽ theo mẫu
1 MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
- Học sinh biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ, biết cách bố cục và dựng hình hợp lí.
-Học sinh hiểu tương quan tỉ lệ giữ các vật mẫu.
1.2/ Kỹ năng:
-Học sinh thực hiệnõ được vẽ hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫu.
-Học sinh thực hiện thành thạo vẽ hình gần giống vật mẫu.
1.3/ Thái độ:
-Học sinh có thói quen quan sát đồ vật trong cuộc sống
-Học sinh có tính cách yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.
2 NỘI DUNG HỌC TẬP
Hs dưng được hình gần giống mẫu, thể hiện được đậm nhạt của mẫu.
3 CHUẨN BỊ:
3.1 Giáo viên:
Mẫu vẽ: lọ, hoa và quả
Các bước hướng dẫn cách vẽ.
3.2 Học sinh:
Chuẩn bị mẫu vẽ.
Giấy, bút chì, tẩy.
4 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
9A1:............... 9A2:.................. 9A3:.................
4.2 Kiểm tra miệng:
- Câu 1: Nội dung bài cũ
? Em hãy cho biết một vài đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn?
Trả lời:
- Kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, luôn kết hợp với nghệ thuật trang trí và có kết cấu tổng thể chặt chẽ
- Điêu khắc và đồ họa, hội họa đã phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật châu Âu. (Đ)
- Câu 2: Nội dung liên quan đến bài học mới:
? Em hãy cho biết nội dung bài học ngày hôm nay?
Trả lời:
Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả – Vẽ hình ( Đ )
4.3 Tiến trình bài học
Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động 1: ( 5p ) Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết quan sát nhận xét mẫu vật.
-Kĩ năng: HS nắm được cấu trúc vật mẫu.
GV cho học sinh quan sát một số tranh tĩnh vật (của họa sĩ )
HS quan sát và phân tích để nắm được:
Tranh tĩnh vật là tranh vẽ các vật ở các trạng thái tĩnh
Tranh tĩnh vật thường vẽ hoa, quả và các đồ vật trong gia đình,...
Tranh tĩnh vật được vẽ bằng các chất liệu khác nhau.
GV giới thiệu tranh và ảnh tĩnh vật.
HS so sánh sự khác nhau giữa tranh tĩnh vật và ảnh tĩnh vật
GV yêu cầu học sinh bày mẫu
HS đặt mẫu và thống nhất cách đặt mẫu chung cho nhóm.
GV yêu cầu học sinh quan sát kĩ mẫu từ tổng thể đến chi tiết.
HS quan sát mẫu và trả lời các câu hỏi:
Các vật mẫu được sắp xếp như thế nào (mẫu có trước có sau).
Khung hình chung, và khung hình cụ thể của mẫu là hình gì (hình chữ nhật đứng, chữ nhật nằm ngang...).
Tỉ lệ của lọ, hoa và quả so với nhau như thế nào (cao, thấp...).
Tỉ lệ chiều cao, chiều ngang của từng vật mẫu như thế nào (cao gấp mấy lần so với chiều ngang...).
* Hoạt động 2:(7p) Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình
Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết cách vẽ bài theo mẫu vật.
-Kĩ năng: HS nắm được yêu cầu đạt của bài.
GV yêu cầu học sinh quan sát mẫu và nhắc lại các bước vẽ hình đã học.
HS nhắc lại các bước vẽ hình:
Phác khung hình
(khung hình chung và khung hình riêng).
- Phác nét chính.
( phác các nét thẳng nhẹ tay)
- Vẽ hình chi tiết.
Sửa và hoàn chỉnh hình.
Cần làm cho bài có trọng tâm, đơn giản và đẹp.
* Hoạt động 3:(29p) Hướng dẫn học sinh làm bài
Mục tiêu:
-Kiến thức: HS biết thực hiện bài theo mẫu.
-Kĩ năng: HS có kĩ thuật dựng hình.
GV nêu yêu cầu của bài vẽ
HS làm bài
GV quan sát và hướng dẫn bổ sung cụ thể từng học sinh nếu cần thiết:
Bố cục.
Vẽ hình...
GV nhắc học sinh vẽ phác nhẹ tay vừa phải không quá đậm để thuận lợi cho việc vẽ màu ở tiết sau.
I Quan sát, nhận xét:


II Cách vẽ hình:

Tuaàn 2   Tieát PPCT: 2

Ngaøy daïy: ……/……/……

Baøi 2:Veõ theo maãu

 

 

 

 

 

1 MUÏC TIEÂU:

  1.1/ Kieán thöùc:

   - Hoïc sinh bieát quan saùt, nhaän xeùt töông quan ôû maãu veõ, bieát caùch boá cuïc vaø döïng hình hôïp lí.

  -Hoïc sinh hieåu töông quan  tæ leä giöõ caùc vaät maãu.

  1.2/ Kyõ naêng:

    -Hoïc sinh thöïc hieänõ ñöôïc veõ hình coù tæ leä caân ñoái vaø gioáng maãu.

     -Hoïc sinh thöïc hieän thaønh thaïo veõ hình gaàn gioáng vaät maãu.

 1.3/ Thaùi ñoä:

     -Hoïc sinh coù thoùi quen quan saùt ñoà vaät trong cuoäc soáng

    -Hoïc sinh coù tính caùch yeâu thích veû ñeïp cuûa tranh tónh vaät.

2 NOÄI DUNG HOÏC TAÄP   

       Hs döng ñöôïc hình gaàn gioáng maãu, theå hieän ñöôïc ñaäm nhaït cuûa maãu.

3 CHUAÅN BÒ:

3.1 Giaùo vieân:

-    Maãu veõ: loï, hoa vaø quaû

-    Caùc böôùc höôùng daãn caùch veõ.

  3.2 Hoïc sinh:

-    Chuaån bò maãu veõ.

-    Giaáy, buùt chì, taåy.

4 TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP

4.1 OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän:

     9A1:...............                   9A2:..................             9A3:.................                  

4.2 Kieåm tra mieäng:

- Caâu 1: Noäi dung baøi cuõ

? Em haõy cho bieát moät vaøi ñaëc ñieåm cuûa mó thuaät thôøi Nguyeãn?

Traû lôøi:

- Kieán truùc haøi hoøa vôùi thieân nhieân, luoân keát hôïp vôùi ngheä thuaät trang trí vaø coù keát caáu toång theå chaët cheõ

- Ñieâu khaéc vaø ñoà hoïa, hoäi hoïa ñaõ phaùt trieån ña daïng, keá thöøa truyeàn thoáng daân toäc vaø böôùc ñaàu tieáp thu ngheä thuaät chaâu AÂu.   (Ñ)

- Caâu 2: Noäi dung lieân quan ñeán baøi hoïc môùi:

? Em haõy cho bieát noäi dung baøi hoïc ngaøy hoâm nay?

Traû lôøi:

Veõ tónh vaät loï hoa vaø quaû – Veõ hình   ( Ñ )

4.3 Tieán trình baøi hoïc

-    Giôùi thieäu baøi môùi

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

  • Hoaït ñoäng 1: ( 5p ) Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt

Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS bieát quan saùt nhaän xeùt maãu vaät.

-Kó naêng:  HS  naém ñöôïc caáu truùc vaät maãu.

GV cho hoïc sinh quan saùt moät soá tranh tónh vaät (cuûa hoïa só )

HS quan saùt vaø phaân tích ñeå naém ñöôïc:

-    Tranh tónh vaät laø tranh veõ caùc vaät ôû caùc traïng thaùi tónh

-    Tranh tónh vaät thöôøng veõ hoa, quaû vaø caùc ñoà vaät trong gia ñình,...

-    Tranh tónh vaät ñöôïc veõ baèng caùc chaát lieäu khaùc nhau.

GV giôùi thieäu tranh vaø aûnh tónh vaät.

HS so saùnh söï khaùc  nhau giöõa tranh tónh vaät vaø aûnh tónh vaät

GV yeâu caàu hoïc sinh baøy maãu

HS ñaët maãu vaø thoáng nhaát caùch ñaët maãu chung cho nhoùm.

GV yeâu caàu hoïc sinh quan saùt kó maãu töø toång theå ñeán chi tieát.

HS quan saùt maãu vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:

?   Caùc vaät maãu ñöôïc saép xeáp nhö theá naøo (maãu coù tröôùc coù sau).

?   Khung hình chung, vaø khung hình cuï theå cuûa maãu laø hình gì (hình chöõ nhaät ñöùng, chöõ nhaät naèm ngang...). 

?   Tæ leä cuûa loï, hoa vaø quaû so vôùi nhau nhö theá naøo (cao, thaáp...).

?   Tæ leä chieàu cao, chieàu ngang cuûa töøng vaät maãu nhö theá naøo (cao gaáp maáy laàn so vôùi chieàu ngang...).

* Hoaït ñoäng 2:(7p) Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ hình

Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS bieát caùch veõ baøi theo maãu vaät.

-Kó naêng: HS naém ñöôïc yeâu caàu ñaït cuûa baøi.

GV yeâu caàu hoïc sinh quan saùt maãu vaø nhaéc laïi caùc böôùc veõ hình ñaõ hoïc.

HS nhaéc laïi caùc böôùc veõ hình:

 

-    Phaùc khung hình

(khung hình chung vaø khung hình rieâng).

 

  -  Phaùc neùt chính.

( phaùc caùc neùt thaúng nheï tay)

- Veõ hình chi tieát.

-    Söûa vaø hoaøn chænh hình.

Caàn laøm cho baøi coù troïng taâm, ñôn giaûn vaø ñeïp.

* Hoaït ñoäng 3:(29p) Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi

Muïc tieâu:

-Kieán thöùc: HS bieát thöïc hieän baøi theo maãu.

-Kó naêng: HS coù kó thuaät döïng hình.

GV neâu yeâu caàu cuûa baøi veõ                                    

 

HS laøm baøi

GV quan saùt vaø höôùng daãn boå sung cuï theå töøng hoïc sinh neáu caàn thieát:

Boá cuïc.

Veõ hình...

GV nhaéc hoïc sinh veõ phaùc nheï tay vöøa phaûi khoâng quaù ñaäm ñeå thuaän lôïi cho vieäc veõ maøu ôû tieát sau.

I Quan saùt, nhaän xeùt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Caùch veõ hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phaùc khung hình chung cho ñuùng tæ leä vaø caân ñoái vôùi khoå giaáy.

-Phaùc neùt chính cuûa loï, khoùm hoa, vò trí cuûa quaû.

-Veõ hình chi tieát thaân, mieäng loï hoa, töøng boâng hoa, quaû baèng caùc neùt thaúng

- Quan saùt , so saùnh, ñieàu chænh tæ leä cuûa toaøn boä vaät maãu.

 

 

III Thöïc haønh:

 

Veõ loï, hoa vaø quaû(veõ hình) treân giaáy khoå A4.

 

 

 

 

 

 

4.4 Toång keát

-    GV treo 3 -4 baøi veõ cuûa hoïc sinh leân baûng.

-    HS quan saùt vaø nhaän xeùt veà:

+       Boá cuïc.

+       Hình veõ.

  - GV nhaän xeùt bieåu döông moät soá baøi ñaït vaø boå sung nhöõng baøi coøn thieáu soùt. 

4.5 Höôùng daãn hoïc taäp

-    Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy: Söu taàm moät soá tranh tónh vaät maøu cuûa caùc hoïa só.

-    Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát sau: Chuaån bò maøu cho baøi veõ tieáp theo: “ TÓNH VAÄT (Loï, hoa vaø quaû – Veõ maøu)”

5. PHUÏ LUÏC

SGK Mó thuaät lôùp 9

SGV Mó thuaät lôùp 9

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự