bài 2

Đăng ngày 8/13/2017 8:21:55 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 10 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.21 M | Loại file: doc

 


Tuần 2

Ngµy so¹n :....../....../........                                                                                                  

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                       TiÕt 3 §3.  Nh©n, chia sè h÷u tØ

   I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc : - Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c nh©n, chia sè h÷u tØ

+Kü n¨ng :   - Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vËn dông quy t¾c c¸c phÐp tÝnh trong Q

+Th¸i ®é:      - RÌn luyÖn ý thøc lµm bµi vµ tÝnh cÈn thËn trong tÝnh to¸n.

   II.ChuÈn bÞ :

HS: SGK-«n quy t¾c nh©n, chia ph©n sè, tÝnh chÊt cña phÐp nh©n ph©n s«.

   III.TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1. Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra bµi cñ

HS1:   Ch÷a BT 8d, (SGK)   TÝnh:

                                                      

H: Muèn céng, trõ hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo

HS2:   Ch÷a BT 9d, (SGK)  T×m x biÕt:

                                                      

2.H§ 2: Bµi míi

GV nªu vÝ dô: TÝnh:

Nªu c¸ch lµm ?

T­¬ng tù:

 

VËy muèn nh©n hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

-PhÐp nh©n ph©n sè cã nh÷ng tÝnh chÊt g× ?

GV dïng b¶ng phô giíi

 

 

thiÖu t/c cña phÐp nh©n sè h÷u tØ

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 11 (SGK-12)

-Gäi 3 häc sinh lÇn l­ît lªn b¶ng tr×nh bµy

 

-         Häc sinh nªu c¸ch lµm råi thùc hiÖn phÐp tÝnh.

 

 

 

(KÕt qu¶: )

 

 

 

(§¸p sè:   H: Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ. ViÕt c«ng thøc

 

Häc sinh nªu c¸ch lµm, råi thùc hiÖn phÐp tÝnh

HS: ViÕt c¸c sè h÷u tØ d­íi d¹ng ph©n sè råi ¸p dông quy t¾c nh©n ph©n sè

 

Häc sinh ®äc c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n sè h÷u tØ

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm BT 11a, b, c vµo vë

Ba häc sinh lªn b¶ng lµm

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nh©n hai sè h÷u tØ

VÝ dô: TÝnh

TQ: Víi

         

Bµi 11 (SGK) TÝnh:

a)

b)

c)

1

 


            GV kÕt luËn.

 

 

3. Ho¹t ®éng 3:       Chia hai sè h÷u tØ  

GV: Víi

AD quy t¾c chia ph©n sè, h·y viÕt c«ng thøc chia x cho y

 

AD h·y tÝnh

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?1 (SGK)

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT 12 (SGK) H·y viÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng tÝch, th­¬ng cña hai sè h÷u tØ

 

 

Mét häc sinh lªn b¶ng viÕt

Häc sinh cßn l¹i viÕt vµo vë

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç thùc hiÖn phÐp tÝnh

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 vµo vë

Mét häc sinh lªn b¶ng lµm

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh suy nghÜ, th¶o luËn nhãm t×m ra c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c nhau

2. Chia hai sè h÷u tØ

TQ: Víi

   

VÝ dô:

?1: TÝnh:

a)

b)

Bµi 12 (SGK)

a)

b)

4. Ho¹t ®éng 4:       Chó ý  

GV giíi thiÖu vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ

 

H·y lÊy vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ

            GV kÕt luËn.

 

Häc sinh ®äc SGK

 

Häc sinh lÊy vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ

*Chó ý: SGK

Víi . TØ sè cña x vµ y lµ   hay

VÝ dô:

5. Ho¹t ®éng 5:       LuyÖn tËp-cñng cè  

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT13 (SGK)

GV gäi mét HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng phÇn a, råi gäi ba HS lªn b¶ng lµm c¸c phÇn cßn l¹i

 

 

GV cho häc sinh nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn phÐp to¸n

 

 

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn

 

GV tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng trªn 2 b¶ng phô

GV nhËn xÐt, cho ®iÓm khuyÕn khÝch ®éi th¾ng cuéc

 

Häc sinh lµm BT 13 (SGK)

 

 

Ba häc sinh lªn b¶ng (mçi häc sinh lµm mét phÇn)

 

 

Häc sinh nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn phÐp to¸n

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

HS ch¬i trß ch¬i: mçi ®éi 5 HS, chuyÒn tay nhau 1 bót (mçi ng­êi lµm 1 phÐp tÝnh)

®éi nµo lµm ®óng vµ nhanh nhÊt lµ th¾ng cuéc

Bµi 13 (SGK) TÝnh:

a)

b)

c)

d)

Bµi 14 (SGK)

               (B¶ng phô)

5. H­íng dÉn vÒ nhµ  

1

 


-         §äc hiªu quy t¾c chia hai sè h­ux tØ

-         ¤n tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn

-         BTVN:  15, 16 (SGK)   vµ  10, 11, 14, 15 (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy so¹n :....../....../........                                                                                                  

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                 TiÕt 4 §4.    Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

                   Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

   I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc : - Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

+Kü n¨ng :X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. Cã kü n¨ng céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

+Th¸i ®é :- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n hîp lý.

    II. ChuÈn bÞ:

GV: SGK-th­íc th¼ng-b¶ng phô

HS: SGK + ¤n: GTT§ cña sè nguyªn. Quy t¾c céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

    III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

H§ cña gi¸o viªn

H§ cña häc sinh

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra  

HS1:TÝnh: , ,

     T×m x biÕt:  

GV hái: GTT§ cña sè nguyªn a lµ g× ?

HS2:   VÏ trªn trôc sè. BiÓu diÔn trªn trôc sè c¸c sè h÷u tØ

                                  , ;

2. H§ 2: Bµi  míi

GV giíi thiÖu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x vµ ký hiÖu

 

 

GV cho häc sinh lµm ?1 SGK

§iÒn vµo chç trèng:

Cho häc sinh lµm tiÕp ?2 SGK

 

-         Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái cña c« gi¸o

     = 15:  = 3 : = 0

 

 

 

 

 

 

Häc sinh ®äc SGK vµ nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa GTT§ cña sè h÷u tØ x

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 (SGK)

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm (mçi häc sinh lµm mét phÇn)

 

 

Häc sinh lµm tiÕp ?2 (SGK)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GTT§ cña 1 sè h÷u tØ

*§Þnh nghÜa:   SGK

VÝ dô:

   Víi 

KL: NÕu  th× 

       NÕu  th× 

       NÕu  th×      

?2: T×m biÕt

1

 


-Cho häc sinh nhËn xÐt, ®¸nh gi¸

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT 17 (SGK-15)

-GV dïng b¶ng phô nªu BT

BT: §óng hay sai ?

a) víi

b) víi

c)

d)

e) víi

GV nhÊn m¹nh né dung nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

Häc sinh lµm BT 17 (SGK)

 

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, suy nghÜ th¶o luËn chän ph­¬ng ¸n ®óng

(tr­êng hîp sai häc sinh cÇn gi¶i thÝch vµ lÊy vÝ dô minh ho¹)

a)

b)

c)

d)

Bµi 17 (SGK)

1) C©u a, c ®óng, c©u b sai

2)

NhËn xÐt: Víi ta cã:

                    

 

GV: TÝnh: ?

Nªu c¸ch lµm ?

Ngoµi ra cßn c¸ch lµm nµo kh¸c kh«ng ?

 

GV nªu tiÕp c¸c vÝ dô yªu cÇu häc sinh lµm vµ ®äc kÕt qu¶

 

H: Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch x¸c ®Þnh dÊu cña c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n ?

GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm ?3 vµ BT 18 (SGK)

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn.

 

Häc sinh nªu c¸ch lµm vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh, ®äc kÕt qu¶

HS nªu c¸ch lµm kh¸c

 

Häc sinh thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh, ®äc kÕt qu¶

 

HS: C¸ch x® dÊu cña c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia STP t­¬ng tù c¸ch x® dÊu cña c¸c phÐp to¸n thùc hiÖn trªn c¸c sè nguyªn

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm ?3 vµ BT 18 (SGK)

2. Céng, trõ, nh©n, chia STP

VÝ dô:

b)

c)

d)

?3: TÝnh:

a)

b)

Bµi 18 (SGK) TÝnh:

a)

b)

c)

d)

3.  Ho¹t ®éng 3:  LuyÖn tËp-cñng cè  

 

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 19 (SGK-15)

H: Trong 2 c¸ch, ta nªn lµm theo c¸ch nµo ?

C¶ 2 c¸ch ®· AD nh÷ng tÝnh chÊt nµo cña phÐp céng ?

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, t×m hiÓu c¸ch lµm cña BT 19

 

Häc sinh tr¶ lêi c©u hái

 

HS: TÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp céng

 

Häc sinh lµm BT 20 (SGK)

Bµi 19 (SGK)

            (B¶ng phô)

 

Bµi 20 TÝnh nhanh:

a)

b)

1

 


 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 20 (SGK) TÝnh nhanh

 

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

   GV kiÓm tra vµ kÕt luËn

4.H§ 4:H­íng dÉn vÒ nhµ  

¤n: So s¸nh hai sè h÷u tØ   +  chuÈn bÞ mÊy tÝnh bá tói cho tiÕt sau

-         BTVN: 21, 22, 24 (SGK)   vµ   24, 25, 27 (SBT)

 

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

Häc sinh líp nhËn xÐt vµ gãp ý.

 

 

 

 

 

 

 

-         Häc sinh chó ý ghi chÐp bµi tËp vÒ nhµ.

-         ChuÈn bÞ cho giê häc sau.

c)

d)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án bài 2, Đại số 7. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện bài 2 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , giáo án bài 2 thuộc chủ đề Đại số 7 được giới thiệu bởi bạn TRẠCH TRẦN TÔNG tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Đại số 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán học 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập 2 Ngày biên soạn :, tiếp theo là /, cho biết thêm /, bên cạnh đó Ngày dạy :, ngoài ra /, kế tiếp là /, kế tiếp là Tiết 3 §3, nói thêm Nhân, chia số hữu tỉ I, ngoài ra Mục tiêu: +Kiến thức : - Học sinh nắm vững những lệ luật nhân, chia số hữu tỉ +Kỹ năng : - Giải được những bài tập áp dụng lệ luật những phép tính trong Q +Thái độ: - Rèn luyện tinh thần làm bài và tính chu đáo trong tính toán, kế tiếp là II, cho biết thêm Chuẩn bị : HS: SGK-ôn lệ luật nhân, chia phân số, thuộc tính của https://nslide.com/giao-an/bai-2.4q3u0q.html