Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tuần 2

Ngµy so¹n :....../....../........                                                                                                  

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                       TiÕt 3 §3.  Nh©n, chia sè h÷u tØ

   I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc : - Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c nh©n, chia sè h÷u tØ

+Kü n¨ng :   - Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vËn dông quy t¾c c¸c phÐp tÝnh trong Q

+Th¸i ®é:      - RÌn luyÖn ý thøc lµm bµi vµ tÝnh cÈn thËn trong tÝnh to¸n.

   II.ChuÈn bÞ :

HS: SGK-«n quy t¾c nh©n, chia ph©n sè, tÝnh chÊt cña phÐp nh©n ph©n s«.

   III.TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1. Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra bµi cñ

HS1:   Ch÷a BT 8d, (SGK)   TÝnh:

                                                      

H: Muèn céng, trõ hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo

HS2:   Ch÷a BT 9d, (SGK)  T×m x biÕt:

                                                      

2.H§ 2: Bµi míi

GV nªu vÝ dô: TÝnh:

Nªu c¸ch lµm ?

T­¬ng tù:

 

VËy muèn nh©n hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

-PhÐp nh©n ph©n sè cã nh÷ng tÝnh chÊt g× ?

GV dïng b¶ng phô giíi

 

 

thiÖu t/c cña phÐp nh©n sè h÷u tØ

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 11 (SGK-12)

-Gäi 3 häc sinh lÇn l­ît lªn b¶ng tr×nh bµy

 

-         Häc sinh nªu c¸ch lµm råi thùc hiÖn phÐp tÝnh.

 

 

 

(KÕt qu¶: )

 

 

 

(§¸p sè:   H: Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ. ViÕt c«ng thøc

 

Häc sinh nªu c¸ch lµm, råi thùc hiÖn phÐp tÝnh

HS: ViÕt c¸c sè h÷u tØ d­íi d¹ng ph©n sè råi ¸p dông quy t¾c nh©n ph©n sè

 

Häc sinh ®äc c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n sè h÷u tØ

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm BT 11a, b, c vµo vë

Ba häc sinh lªn b¶ng lµm

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nh©n hai sè h÷u tØ

VÝ dô: TÝnh

TQ: Víi

         

Bµi 11 (SGK) TÝnh:

a)

b)

c)

1

 


            GV kÕt luËn.

 

 

3. Ho¹t ®éng 3:       Chia hai sè h÷u tØ  

GV: Víi

AD quy t¾c chia ph©n sè, h·y viÕt c«ng thøc chia x cho y

 

AD h·y tÝnh

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?1 (SGK)

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT 12 (SGK) H·y viÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng tÝch, th­¬ng cña hai sè h÷u tØ

 

 

Mét häc sinh lªn b¶ng viÕt

Häc sinh cßn l¹i viÕt vµo vë

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç thùc hiÖn phÐp tÝnh

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 vµo vë

Mét häc sinh lªn b¶ng lµm

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh suy nghÜ, th¶o luËn nhãm t×m ra c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c nhau

2. Chia hai sè h÷u tØ

TQ: Víi

   

VÝ dô:

?1: TÝnh:

a)

b)

Bµi 12 (SGK)

a)

b)

4. Ho¹t ®éng 4:       Chó ý  

GV giíi thiÖu vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ

 

H·y lÊy vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ

            GV kÕt luËn.

 

Häc sinh ®äc SGK

 

Häc sinh lÊy vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè h÷u tØ

*Chó ý: SGK

Víi . TØ sè cña x vµ y lµ   hay

VÝ dô:

5. Ho¹t ®éng 5:       LuyÖn tËp-cñng cè  

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT13 (SGK)

GV gäi mét HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng phÇn a, råi gäi ba HS lªn b¶ng lµm c¸c phÇn cßn l¹i

 

 

GV cho häc sinh nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn phÐp to¸n

 

 

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn

 

GV tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng trªn 2 b¶ng phô

GV nhËn xÐt, cho ®iÓm khuyÕn khÝch ®éi th¾ng cuéc

 

Häc sinh lµm BT 13 (SGK)

 

 

Ba häc sinh lªn b¶ng (mçi häc sinh lµm mét phÇn)

 

 

Häc sinh nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn phÐp to¸n

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

HS ch¬i trß ch¬i: mçi ®éi 5 HS, chuyÒn tay nhau 1 bót (mçi ng­êi lµm 1 phÐp tÝnh)

®éi nµo lµm ®óng vµ nhanh nhÊt lµ th¾ng cuéc

Bµi 13 (SGK) TÝnh:

a)

b)

c)

d)

Bµi 14 (SGK)

               (B¶ng phô)

5. H­íng dÉn vÒ nhµ  

1

 


-         §äc hiªu quy t¾c chia hai sè h­ux tØ

-         ¤n tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn

-         BTVN:  15, 16 (SGK)   vµ  10, 11, 14, 15 (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy so¹n :....../....../........                                                                                                  

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                 TiÕt 4 §4.    Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

                   Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

   I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc : - Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

+Kü n¨ng :X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. Cã kü n¨ng céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

+Th¸i ®é :- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n hîp lý.

    II. ChuÈn bÞ:

GV: SGK-th­íc th¼ng-b¶ng phô

HS: SGK + ¤n: GTT§ cña sè nguyªn. Quy t¾c céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

    III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

H§ cña gi¸o viªn

H§ cña häc sinh

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra  

HS1:TÝnh: , ,

     T×m x biÕt:  

GV hái: GTT§ cña sè nguyªn a lµ g× ?

HS2:   VÏ trªn trôc sè. BiÓu diÔn trªn trôc sè c¸c sè h÷u tØ

                                  , ;

2. H§ 2: Bµi  míi

GV giíi thiÖu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x vµ ký hiÖu

 

 

GV cho häc sinh lµm ?1 SGK

§iÒn vµo chç trèng:

Cho häc sinh lµm tiÕp ?2 SGK

 

-         Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái cña c« gi¸o

     = 15:  = 3 : = 0

 

 

 

 

 

 

Häc sinh ®äc SGK vµ nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa GTT§ cña sè h÷u tØ x

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 (SGK)

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm (mçi häc sinh lµm mét phÇn)

 

 

Häc sinh lµm tiÕp ?2 (SGK)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GTT§ cña 1 sè h÷u tØ

*§Þnh nghÜa:   SGK

VÝ dô:

   Víi 

KL: NÕu  th× 

       NÕu  th× 

       NÕu  th×      

?2: T×m biÕt

1

 


-Cho häc sinh nhËn xÐt, ®¸nh gi¸

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT 17 (SGK-15)

-GV dïng b¶ng phô nªu BT

BT: §óng hay sai ?

a) víi

b) víi

c)

d)

e) víi

GV nhÊn m¹nh né dung nhËn xÐt vµ kÕt luËn.

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

Häc sinh lµm BT 17 (SGK)

 

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, suy nghÜ th¶o luËn chän ph­¬ng ¸n ®óng

(tr­êng hîp sai häc sinh cÇn gi¶i thÝch vµ lÊy vÝ dô minh ho¹)

a)

b)

c)

d)

Bµi 17 (SGK)

1) C©u a, c ®óng, c©u b sai

2)

NhËn xÐt: Víi ta cã:

                    

 

GV: TÝnh: ?

Nªu c¸ch lµm ?

Ngoµi ra cßn c¸ch lµm nµo kh¸c kh«ng ?

 

GV nªu tiÕp c¸c vÝ dô yªu cÇu häc sinh lµm vµ ®äc kÕt qu¶

 

H: Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch x¸c ®Þnh dÊu cña c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n ?

GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm ?3 vµ BT 18 (SGK)

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn.

 

Häc sinh nªu c¸ch lµm vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh, ®äc kÕt qu¶

HS nªu c¸ch lµm kh¸c

 

Häc sinh thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh, ®äc kÕt qu¶

 

HS: C¸ch x® dÊu cña c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia STP t­¬ng tù c¸ch x® dÊu cña c¸c phÐp to¸n thùc hiÖn trªn c¸c sè nguyªn

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm ?3 vµ BT 18 (SGK)

2. Céng, trõ, nh©n, chia STP

VÝ dô:

b)

c)

d)

?3: TÝnh:

a)

b)

Bµi 18 (SGK) TÝnh:

a)

b)

c)

d)

3.  Ho¹t ®éng 3:  LuyÖn tËp-cñng cè  

 

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 19 (SGK-15)

H: Trong 2 c¸ch, ta nªn lµm theo c¸ch nµo ?

C¶ 2 c¸ch ®· AD nh÷ng tÝnh chÊt nµo cña phÐp céng ?

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, t×m hiÓu c¸ch lµm cña BT 19

 

Häc sinh tr¶ lêi c©u hái

 

HS: TÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp céng

 

Häc sinh lµm BT 20 (SGK)

Bµi 19 (SGK)

            (B¶ng phô)

 

Bµi 20 TÝnh nhanh:

a)

b)

1

 


 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 20 (SGK) TÝnh nhanh

 

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

   GV kiÓm tra vµ kÕt luËn

4.H§ 4:H­íng dÉn vÒ nhµ  

¤n: So s¸nh hai sè h÷u tØ   +  chuÈn bÞ mÊy tÝnh bá tói cho tiÕt sau

-         BTVN: 21, 22, 24 (SGK)   vµ   24, 25, 27 (SBT)

 

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

Häc sinh líp nhËn xÐt vµ gãp ý.

 

 

 

 

 

 

 

-         Häc sinh chó ý ghi chÐp bµi tËp vÒ nhµ.

-         ChuÈn bÞ cho giê häc sau.

c)

d)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

bài 2

Đăng ngày 8/13/2017 8:21:55 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.21 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án bài 2, Đại số 7. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn thư viện bài 2 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án bài 2 trong chuyên mục Đại số 7 được chia sẽ bởi bạn TRẠCH TRẦN TÔNG tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào mục Đại số 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu 2 Ngày biên soạn :, ngoài ra /, bên cạnh đó /,còn cho biết thêm Ngày dạy :, tiếp theo là /, thêm nữa /, bên cạnh đó Tiết 3 §3, bên cạnh đó Nhân, chia số hữu tỉ I, tiếp theo là Mục tiêu: +Kiến thức : - Học sinh nắm vững những lệ luật nhân, chia số hữu tỉ +Kỹ năng : - Giải được những bài tập áp dụng lệ luật những phép tính trong Q +Thái độ: - Rèn luyện tinh thần làm bài và tính chu đáo trong tính toán, cho biết thêm II, ngoài ra Chuẩn bị : HS: SGK-ôn lệ luật nhân, chia phân số, thuộc tính của

https://nslide.com/giao-an/bai-2.4q3u0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Đại số 7


2
Ngày soạn :....../....../........
Ngày dạy :..../..../......

Tiết 3 §3. Nhân, chia số hữu tỉ
I.Mục tiêu:
+Kiến thức : - Học sinh nắm vững các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ
+Kỹ năng : - Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q
+Thái độ: - Rèn luyện ý thức làm bài và tính cẩn thận trong tính toán.
II.Chuẩn bị :
HS: SGK-ôn quy tắc nhân, chia phân số, tính chất của phép nhân phân sô.
III.Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài củ
HS1: Chữa BT 8d, (SGK) Tính:

H: Muốn cộng, trừ hai số hữu tỉ ta làm như thế nào
HS2: Chữa BT 9d, (SGK) Tìm x biết:

2.HĐ 2: Bài mới
GV nêu ví dụ: Tính: 
Nêu cách làm ?
Tương tự: 

Vậy muốn nhân hai số hữu tỉ ta làm như thế nào ?
-Phép nhân phân số có những tính chất gì ?
GV dùng bảng phụ giới


thiệu t/c của phép nhân số hữu tỉ

GV yêu cầu học sinh làm BT 11 (SGK-12)
-Gọi 3 học sinh lần lượt lên bảng trình bày
GV kết luận.

Học sinh nêu cách làm rồi thực hiện phép tính.(Kết quả: )(Đáp số:  H: Phát biểu quy tắc chuyển vế. Viết công thức

Học sinh nêu cách làm, rồi thực hiện phép tính
HS: Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân phân số

Học sinh đọc các tính chất của phép nhân số hữu tỉ

Học sinh làm BT 11a, b, c vào vở
Ba học sinh lên bảng làm
Học sinh lớp nhận xét, góp ý

I. Nhân hai số hữu tỉ
Ví dụ: Tính

TQ: Với 

Bài 11 (SGK) Tính:
a) 
b) 
c) 

3. Hoạt động 3: Chia hai số hữu tỉ
GV: Với 
AD quy tắc chia phân số, hãy viết công thức chia x cho y

AD hãy tính 
GV yêu cầu học sinh làm tiếp ?1 (SGK)
Gọi một học sinh lên bảng trình bày bài

GV yêu cầu học sinh làm tiếp BT 12 (SGK) Hãy viết số hữu tỉ  dưới dạng tích, thương của hai số hữu tỉ


Một học sinh lên bảng viết
Học sinh còn lại viết vào vở

Một học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép tính

Học sinh thực hiện ?1 vào vở
Một học sinh lên bảng làm

Học sinh lớp nhận xét, góp ý

Học sinh suy nghĩ, thảo luận nhóm tìm ra các phương án khác nhau
2. Chia hai số hữu tỉ
TQ: Với 

Ví dụ: 
?1: Tính:
a) 
b) 
Bài 12 (SGK)
a) 
b) 

4. Hoạt động 4: Chú ý
GV giới thiệu về tỉ số của hai số hữu tỉ

Hãy lấy ví dụ về tỉ số của hai số hữu tỉ
GV kết luận.

Học sinh đọc SGK

Học sinh lấy ví dụ về tỉ số của hai số hữu tỉ
*Chú ý: SGK
Với . Tỉ số của x và y là  hay 
Ví dụ:  ; 

5. Ho

Sponsor Documents