bai 2

Đăng ngày 8/24/2009 3:55:43 PM | Thể loại: Tin học 6 | Chia sẽ bởi: Bảy Võ Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 9 | Page: 8 | Kích thước: 0.71 M | Loại file: ppt

  • bai 2 - 1
  • bai 2 - 2
  • bai 2 - 3
  • bai 2 - 4
  • bai 2 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Bài 2
THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
1. Các dạng thông tin cơ bản
- Hình ảnh
- Âm thanh
Ba dạng thông tin mà hiện nay các máy tính có thể tiếp nhận và xử lí.
Biểu diễn thông tin có quan trọng không? Vì sao?
Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền, tiếp nhận và
quan trọng nhất là xử lí thông tin được dễ dàng, chính xác.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Thông tin lưu trữ trong máy tính ( dữ liệu) phải được biểu diễn dưới dạng phù hợp.
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Ví dụ:
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Đèn A
Đèn B
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Ví dụ:
Quy ước:
- Bật là 1
- Tắt là 0
1
1
0
0
1
0
1
0
Quy ước cách biểu diễn thông tin trong máy tính
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy số 0 và 1, gọi là dãy bit.
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
0101011011001
011101011010
010101011000
010101001001
110101011011
BỘ
PHẬN
BIẾN
ĐỔI
GIAO TIẾP
Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Kết thúc!