Bài 23. Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

Đăng ngày 11/7/2017 7:35:44 PM | Thể loại: Thể dục 3 | Chia sẽ bởi: Đắc Nguyễn Văn | Lần tải: 8 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: doc

 


Lôùp 3                                 

Thöù ba : 15/11/2016                  Baøi 23 :

OÂN CAÙC ÑOÄNG TAÙC ÑAÕ HOÏC CUÛA

BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG

 

I- Mục tiêu – yêu cầu:

      - Ôn 6 ĐT vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân.Y/c Biết cách thực hiện các động tác vươn thở,  tay,  chân, lườn, bụng và toàn thân.

       - Chơi trò chơi “ Kết bạn”. Y/c Biết cách chơi và tham gia chơi được.

II./ Địa điểm phương tiện :

    Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .

    Phương tiện : Chuẩn bị còi.  Kẻ sân chơi, tranh bài TDPTC .

III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :

 

NI DUNG

ĐL

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1) Phần mở đầu

-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

- Khởi động các khớp.Giậm chân theo nhịp .

*Chơi trò chơi “ Chẵn, le

2)  Phần cơ bản :

a.Ôn 6 động tác thể dục đã học  :

-Giáo viên đếm nhịp và làm mẫu cho lớp tập.

-Cho lớp trưởng điều khiển giáo viên theo dõi.

-Nhận xét sửa động tác sai cho học sinh  

-Chia nhóm cho HS luyện tập. GV quan sát chung, sửa sai cho HSCHT (các em HSCHT thì GV hướng dẫn lại tập đúng động tác rồi mới cho các em tập theo nhóm của mình)

-Sau đó các tổ thi đua trình diễn.

*GV yêu cầu HSHT thì phải thuộc các động tác có thứ tự, còn các HSCHT thuộc động tác nào thì tập động tác đó.

- Nhận xét tuyên dương.

 

-Giáo viên điều khiển cho lớp tập lại 6 động tác.

 

b.Trò chơi : Kết bạn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử . Hs chơi thật

-Nhận xét tuyên dương.

3) Phần kết thúc:

-Cho học sinh thả lỏng .

7 -10’

 

 

 

18-22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 6’

 

  

     

   

 

               

Caùc toå taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng.

Thi ñua trình dieãn


-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .

-Về nhà :Ôn lại 6 động tác đã học. 

 - Chuẩn bị bài sau Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung                                                   

 

     

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc