Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha giáo án Công nghệ 12

Đăng ngày 6/3/2016 11:05:33 AM | Thể loại: Công nghệ 12 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.30 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bồi dưỡng giáo viên
( Công nghệ 12)
Chương 2.
Máy điện 3 pha

Chương này cho biết thế nào là máy điện, cách phân loại các máy điện và khảo sát hai loại máy điện phổ biến trong sản xuất và đời sống: máy biến áp và động cơ không đồng bộ ba pha.
I. Định nghĩa và phân loại
1. Định nghĩa
Máy điện là thiết bị điện, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi các dạng năng lượng khác như cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc ngược lại, biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện) hoặc dùng để biến đổi thông số điện năng như biến đổi điện áp, dòng điện, số pha v.v..
Hiện nay, máy điện có rất nhiều loại khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong đời sống cũng như trong kỹ thuật.
2. Phân loại
Máy điện có nhiều loại và có nhiều cách để phân loại chúng. Có thể dựa vào cấu tạo, chức năng, loại dòng điện, nguyên lý hoạt động v.v.. để phân loại máy điện. ở đây, ta phân loại dựa vào nguyên lý hoạt động của máy điện:
2.1. Máy điện tĩnh: ví dụ như máy biến áp. Sự làm việc của máy dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông giữa các cuộn dây không có sự chuyển động tương đối với nhau.
Máy điện tĩnh thường dùng để biến đổi thông số điện năng. Do tính chất thuận nghịch của các quy luật cảm ứng điện từ, quá trình biến đổi của máy cũng có tính chất thuận nghịch. Ví dụ, máy biến áp biến đổi điện áp của hệ thống điện có thông số U1, f thành hệ thống điện có thông số U2, f hoặc ngược lại.
Hình 2.1 biểu diễn tính thuận nghịch của máy biến áp và ký hiệu của nó trên các sơ đồ điện.


2.2. Máy điện có phần động:
Gồm máy điện quay hoặc chuyển động thẳng. Nguyên lý làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, lực điện từ do từ trường và dòng điện của các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau gây ra. Loại máy điện này thường dùng để biến đổi dạng năng lượng, ví dụ biến đổi cơ năng thành điện năng (máy phát điện) hoặc biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện). Quá trình biến đổi có tính chất thuận nghịch.
Hình 2.2 là sơ đồ phân loại các máy điện thường gặp.


II. Máy biến áp ba pha
Để biến đổi điện áp của dòng xoay chiều (tăng hoặc giảm) người ta dùng máy biến áp. Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ dùng biến đổi điện áp của dòng xoay chiều (tăng hoặc giảm) nhưng không làm thay đổi tần số của nó.
Hiện nay, máy biến áp đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện, dùng để truyền tải, phân phối điện nă

Sponsor Documents