Giáo Án Địa Lý 6:Bài 3. Ti Lệ Bản Đồ

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
day00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-11-06 19:13:40
Loại file
docx
Dung lượng
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuaàn 4 Tieát 4 Baøi 3 TÆ LEÄ BAÛN ÑOÀ 1. Muïc tieâu 1.1.Kieán thöùc: Cho hs hieåu tæleä baûn ñoà laø gì vaø naém ñöôïc yù nghóa hai loaïi :soá tæ leä vaø thöôùc tæ leä 1.2.Kó naêng: Bieát caùch tính

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuaàn 4
Tieát 4
Baøi  3  TÆ LEÄ BAÛN ÑOÀ
 
1. Muïc tieâu
1.1.Kieán thöùc:
Cho hs hieåu tæleä baûn ñoà laø gì vaø naém ñöôïc yù nghóa hai loaïi :soá tæ leä vaø thöôùc tæ leä
1.2.Kó naêng:
Bieát caùch tính caùc khoaûng caùch thöïc teá döïa vaøo soá tæ leä vaø thöôùc tæ leä  (KNS)
1.3.Thaùi ñoä:
Reøn caùch tính tæ leä baûn ñoà
 2.Nội dung bài học:
Dựa vào tỉ lệ bản đố tính được khoảng cách trên thực tế và ngược lại
3Chuaån bò:
    3.1 GV: Sgk, Moät soá baûn ñoà coù tæ leä khaùc nhau
    3.2 HS: Sgk,thöôùc tæ leä 
4 Tổ chức các hoạt động học tập
4.1 OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: (1p)
      6A1:  6A2:  6A3:  6A4:  6A5:  6A6:                                              
4.2 Kiểm tra miệng (5p)
Kiểm tra vở bài tập bản đồ
4.3 Tiến trình bài học
 
Hoaït ñoäng  cuaû  Thaày vaø troø
Noäi dung baøi hoïc
Các vùng đất trên bản đồ đều nhỏ hơn kích thước thực của chúng, để làm được đều này người ta phải làm gì?
HÑ 1: Cá nhân (20p)
Gv- Ghi tæ leä leân baûng 1/20;1/50;1/1000 vaø goïi hs ñoïc
Gv- Treo hai baûn ñoà coù tæ leä khaùc nhau leân baûng cho hs quan saùt vaø giôùi thieäu nôi ghi tæ leä baûn ñoà
? Bản đồ là gì?
Gv  ? Em haõy ñoïc tæ leä baûn ñoà ?
Hs   -Tæ leä laø 1/1000000 ,1/250000
Gv  Tæ leä baûn ñoà ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng phaân soá coù töû soá laø 1.
Gv  ? Tæ leä baûn ñoà laø gì ?
Hs : Laø tæ soá giöõa khoaûng caùch treân baûn ñoà so vôùi khoaûng caùch töông öùng treân thöïc ñòa
Gv Cho hs xem h 8 vaø h 9 sgk trang 13
Gv  ? Cho bieát ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa hai baûn ñoà ?
Hs  -Gioáng :Cuøng theå hieän moät laõnh thoå
      -Khaùc : Coù tæ leä khaùc nhau 
GV ?  Coù maáy daïng bieåu hieän tæ leä baûn ñoà ?
Hs - Coù hai daïng bieåu hieän tæ leä baûn ñoà laø tæ leä soá vaø tæ leä thöôùc
  Vd:      1/ 100000 Coù yù nghóa gì?
  Hs  -1cm treân baûn ñoà baèng 1 km ôû thöïc teá    
  Hs   Xem hình 8 va øhình 9 sgk trang 13 
Gv ? Moãi cm treân baûn ñoà öùng vôùi khoaûng caùch bao nhieâu treân thöïc ñòa ?
Hs + Hình 8: 1cm treân baûn ñoà öùng vôùi 7.500cm ngoaøi thöïc ñòa
     +Hình 9: 1cm treân baûn ñoà öùng vôùi 15.000cm ngoaøi thöïc ñòa
Gv  Vaäy bieát ñöôïc tæ leä baûn ñoà ta coù theå tính ñöôïc khoaûng caùch treân thöïc ñòa theo coâng thöùc sau:
  KCTÑ= KCBÑ/TLBÑ
Gv ? Baûn ñoà hình 8 vaø hình 9 baûn ñoà naøo coù tæ leä lôùn hôn ? Taïi sao ?
Hs - Baûn ñoà hình 8 coù tæ leä lôùn hôn vaø theå hieän caùc ñoái töôïng ñòa lí chi tieát hôn
Gv ? Möùc ñoä noäi dung cuûa baûn ñoà phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ?
Hs - Tæ leä baûn ñoà
Gv  ? Em haõy neâu 3 tieâu chuaån ñeå phaân loaïi baûn ñoà ?
Hs  -Nhöõng baûn ñoà coù tæ leä treân 1:200.000 laø baûn ñoà coù tæ leä lôùn 
  - Nhöõng baûn ñoà coù tæ leä töø 1:200.000 ñeán 1:1.000.000 laø baûn ñoà coù tæ leä trung bình 
- Nhöõng baûn ñoà coù tæ leä nhoû hôn 1:1.000.000 laø nhöõng baûn ñoà tæ leä nhoû
HĐ 2: Nhóm(KNS) (15p)
Gv  Goïi hs ñoïc muïc 2a
Gv ? Em haõy neâu trình töï caùch ño tính khoaûng caùch döïa vaøo tæ leä thöôùc ?
Hs  Ñoïc sgk trang 14 .
Gv :  Chia lôùp ra thaønh 4 nhoùm cho hs thaûo luaän vaø trình baøy (5p)
N1:  Ño vaø tính khoaûng caùch thöïc ñòa theo ñöôøng chim bay töø khaùch saïn Haûi Vaân ñeán khaùch saïn Thu Boàn ?
Hs:  KCTT= 5.5 /1:7.500 =  41.250 cm
N2:  Ño vaø tính khoaûng caùch thöïc ñòa theo ñöôøng chim bay töø khaùch saïn Hoaø Bình ñeán khaùch saïn Soâng Haøn ?
Hs  KCTT= 4/ 1:7.500 =  30.000 cm.
N3:  Ño vaø tính chieàu daøi cuûa ñöôøng Phan Boäi Chaâu töø ñöôøng Traàn Quyù Caùp ñeán ñöôøng Lyù Töï Troïng?
Hs: KCTT = 3.5/1:7.500= 26250 cm
N4:  Ño vaø tính chieàu daøi ñöôøng Leâ Lôïi ñoaïn töø ø ñöôøng Traàn Quí Caùp ñeán ñöôøng Quang Trung?
Hs : KCTT= 6.5/1:7.500= 48750 cm
 
 
I YÙ nghóa cuûa tæ leä baûn ñoà
 
 
 
 
- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt đất.
 
   -Tæ leä baûn ñoà laø tæ soá giöõa khoaûng caùch treân baûn ñoà so vôùi khoaûng caùch töông öùng treân thöïc ñòa
 
 
 
    -Coù hai daïng bieåu hieän tæ leä baûn ñoà :
   + Tæ leä soá 
   + Tæ leä thöôùc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -Tæ leä baûn ñoà caøng lôùn thì möùc ñoä chi tieát cuûa noäi dung baûn ñoà caøng cao
 
 
 
 
 
 
 
II  Ño tính caùc khoaûng caùch thöïc ñòa döïa vaøo tæ leä thöôùc hoaëc tæ leä soá treân baûn ñoà
A/ Muoán tính khoaûng caùch treân baûn ñoà ta phaûi: sgk trang 14.
 
B/ Tính khoaûng caùch thöïc teá :
 
- Laø 41.250 cm
 
- Laø 30.000 cm
 
 
  -  Laø 26.250 cm
 
  - Laø 48750 cm
 
4 4.Tổng kết (2p)
  -Döïa vaøo soá ghi tæ leä caùc baûn ñoà :1:200.000 vaø 1:6.000.000 cho bieát 5cm treân baûn ñoà öùng vôùi bao nhieâu km treân thöïc ñòa ?
  Hs  -Baûn ñoà 1:200.000 laø 10km
- Baûn ñoà 1: 6.000.000 laø 300 km
  -Tính tæ leä baûn ñoà: Khi bieát khoaûng caùch thöïc teá laø 105 km, khoaûng caùch baûn ñoà laø 15 cm  ?
   TLBÑ = KCBÑ/KCTT= 15/105= 1/700.000
4.5 Höôùng dẫnï hoïc tập: (2p)
* Đối với bài học ở tiết này:
  Veà hoïc baøi, laøm taäp baûn ñoà
  Trả lời câu 1,2,3 SGK
* Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
  Chuaån bò baøi 4: Phöông höôùng treân baûn ñoà ,kinh ñoä ,vó ñoä vaø toaï ñoä ñòa lí
  Xem hình 10 Xaùc ñònh caùc höôùng chính treân baûn ñoà ?
  Xem hình 11,12,13Xaùc ñònh phöông höôùng vaø taïo ñoä ñòa lí caûu caùc ñieåm.
5 Phụ lục:
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 3. Ti lệ bản đồ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngTuaan_4.docx[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • bài 3 tỉ lệ bản đồ
  Địa lý 6
  bài 3 tỉ lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 11

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 3.Tỉ lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3.Tỉ lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2014

  Xem: 0

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 32

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2016

  Xem: 11

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2014

  Xem: 8

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2015

  Xem: 23

 • bai 3 ti le ban do
  Ngữ văn
  bai 3 ti le ban do

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2010

  Xem: 94

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6
  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 9