Bài 3. Ti lệ bản đồ

giáo án Địa lý 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
uy6o0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/6/2016 7:13:40 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 4 Tiết 4 Bài 3 TỈ LỆ BẢN ĐỒ 1. Mục tiêu 1.1.Kiến thức: Cho hs hiểu tỉlệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại :số tỉ lệ và thước tỉ lệ 1.2.Kĩ năng: Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ (KNS) 1.3.Thái độ: Rèn cách tính tỉ lệ bản đồ 2.Nội dung bài học: Dựa..,xem chi tiết và tải về giáo án Bài 3. Ti lệ bản đồ, Giáo Án Địa Lý 6 , Giáo án điện tử Bài 3. Ti lệ bản đồ, docx, 1 trang, 0.00 M, Địa lý 6 chia sẽ bởi Hiền Nguyễn Thị Thu đã có 7 download

LINK DOWNLOAD

Bai-3.-Ti-le-ban-do.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 4
Tiết 4
Bài 3 TỈ LỆ BẢN ĐỒ
1. Mục tiêu
1.1.Kiến thức:
Cho hs hiểu tỉlệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại :số tỉ lệ và thước tỉ lệ
1.2.Kĩ năng:
Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ (KNS)
1.3.Thái độ:
Rèn cách tính tỉ lệ bản đồ
2.Nội dung bài học:
Dựa vào tỉ lệ bản đố tính được khoảng cách trên thực tế và ngược lại
3Chuẩn bị:
3.1 GV: Sgk, Một số bản đồ có tỉ lệ khác nhau
3.2 HS: Sgk,thước tỉ lệ
4 chức các hoạt động học tập
4.1 Ổn định chức và kiểm diện: (1p)
6A1: 6A2: 6A3: 6A4: 6A5: 6A6:
4.2 tra miệng (5p)
tra vở bài tập bản đồ
4.3 trình bài học

Hoạt động cuả Thầy và trò
Nội dung bài học

vùng đất trên bản đồ đều nhỏ hơn kích thước thực của chúng, để làm được đều này người ta phải làm gì?
HĐ 1: Cá nhân (20p)
Gv- Ghi tỉ lệ lên bảng 1/20;1/50;1/1000 và gọi hs đọc
Gv- Treo hai bản đồ có tỉ lệ khác nhau lên bảng cho hs quan sát và giới thiệu nơi ghi tỉ lệ bản đồ
? Bản đồ là gì?
Gv ? Em hãy đọc tỉ lệ bản đồ ?
Hs -Tỉ lệ là 1/1000000 ,1/250000
Gv Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện dưới dạng phân số có tử số là 1.
Gv ? Tỉ lệ bản đồ là gì ?
Hs : Là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa
Gv Cho hs xem h 8 và h 9 sgk trang 13
Gv ? Cho biết điểm giống và khác nhau của hai bản đồ ?
Hs -Giống :Cùng thể hiện một lãnh thổ
-Khác : Có tỉ lệ khác nhau
GV ? Có mấy dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ ?
Hs - Có hai dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ là tỉ lệ số và tỉ lệ thước
Vd: 1/ 100000 Có ý nghĩa gì?
Hs -1cm trên bản đồ bằng 1 km ở thực tế
Hs Xem hình 8 va øhình 9 sgk trang 13
Gv ? Mỗi cm trên bản đồ ứng với khoảng cách bao nhiêu trên thực địa ?
Hs + Hình 8: 1cm trên bản đồ ứng với 7.500cm ngoài thực địa
+Hình 9: 1cm trên bản đồ ứng với 15.000cm ngoài thực địa
Gv Vậy biết được tỉ lệ bản đồ ta có thể tính được khoảng cách trên thực địa theo công thức sau:
KCTĐ= KCBĐ/TLBĐ
Gv ? Bản đồ hình 8 và hình 9 bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn ? Tại sao ?
Hs - Bản đồ hình 8 có tỉ lệ lớn hơn và thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn
Gv ? Mức độ nội dung của bản đồ phụ thuộc vào yếu tố nào ?
Hs - Tỉ lệ bản đồ
Gv ? Em hãy nêu 3 tiêu chuẩn để phân loại bản đồ ?
Hs -Những bản đồ có tỉ lệ trên 1:200.000 là bản đồ có tỉ lệ lớn
- Những bản đồ có tỉ lệ từ 1:200.000 đến 1:1.000.000 là bản đồ có tỉ lệ trung bình
- Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1:1.000.000 là những bản đồ tỉ lệ nhỏ
2: Nhóm(KNS) (15p)
Gv Gọi hs đọc mục 2a
Gv ? Em hãy nêu trình tự cách đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ thước ?
Hs Đọc sgk trang 14 .
Gv : Chia lớp ra thành 4 nhóm cho hs thảo luận và trình bày (5p)
N1: Đo và tính khoảng cách thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn ?
Hs: KCTT= 5.5 /1:7.500 = 41.250 cm
N2: Đo và tính khoảng cách thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn ?
Hs KCTT= 4/ 1:7.500 = 30.000 cm.
N3: Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu từ đường Trần Quý Cáp đến đường Lý Tự Trọng?
Hs: KCTT = 3.5/1:7.500= 26250 cm
N4: Đo và tính chiều dài đường Lê Lợi đoạn từ ø đường Trần Quí Cáp đến đường Quang Trung?
Hs : KCTT=

Tuaàn 4

Tieát 4

Baøi  3  TÆ LEÄ BAÛN ÑOÀ

 

1. Muïc tieâu

1.1.Kieán thöùc:

Cho hs hieåu tæleä baûn ñoà laø gì vaø naém ñöôïc yù nghóa hai loaïi :soá tæ leä vaø thöôùc tæ leä

1.2.Kó naêng:

Bieát caùch tính caùc khoaûng caùch thöïc teá döïa vaøo soá tæ leä vaø thöôùc tæ leä  (KNS)

1.3.Thaùi ñoä:

Reøn caùch tính tæ leä baûn ñoà

 2.Nội dung bài học:

Dựa vào tỉ lệ bản đố tính được khoảng cách trên thực tế và ngược lại

3Chuaån bò:

    3.1 GV: Sgk, Moät soá baûn ñoà coù tæ leä khaùc nhau

    3.2 HS: Sgk,thöôùc tæ leä 

4 Tổ chức các hoạt động học tập

4.1 OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: (1p)

      6A1:  6A2:  6A3:  6A4:  6A5:  6A6:                                              

4.2 Kiểm tra miệng (5p)

Kiểm tra vở bài tập bản đồ

4.3 Tiến trình bài học

 

Hoaït ñoäng  cuaû  Thaày vaø troø

Noäi dung baøi hoïc

Các vùng đất trên bản đồ đều nhỏ hơn kích thước thực của chúng, để làm được đều này người ta phải làm gì?

1: Cá nhân (20p)

Gv- Ghi tæ leä leân baûng 1/20;1/50;1/1000 vaø goïi hs ñoïc

Gv- Treo hai baûn ñoà coù tæ leä khaùc nhau leân baûng cho hs quan saùt vaø giôùi thieäu nôi ghi tæ leä baûn ñoà

? Bản đồ là gì?

Gv  ? Em haõy ñoïc tæ leä baûn ñoà ?

Hs   -Tæ leä laø 1/1000000 ,1/250000

Gv  Tæ leä baûn ñoà ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng phaân soá coù töû soá laø 1.

Gv  ? Tæ leä baûn ñoà laø gì ?

Hs : Laø tæ soá giöõa khoaûng caùch treân baûn ñoà so vôùi khoaûng caùch töông öùng treân thöïc ñòa

Gv Cho hs xem h 8 vaø h 9 sgk trang 13

Gv  ? Cho bieát ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa hai baûn ñoà ?

Hs  -Gioáng :Cuøng theå hieän moät laõnh thoå

      -Khaùc : Coù tæ leä khaùc nhau 

GV ?  Coù maáy daïng bieåu hieän tæ leä baûn ñoà ?

Hs - Coù hai daïng bieåu hieän tæ leä baûn ñoà laø tæ leä soá vaø tæ leä thöôùc

  Vd:      1/ 100000 Coù yù nghóa gì?

  Hs  -1cm treân baûn ñoà baèng 1 km ôû thöïc teá    

  Hs   Xem hình 8 va øhình 9 sgk trang 13 

Gv ? Moãi cm treân baûn ñoà öùng vôùi khoaûng caùch bao nhieâu treân thöïc ñòa ?

Hs + Hình 8: 1cm treân baûn ñoà öùng vôùi 7.500cm ngoaøi thöïc ñòa

     +Hình 9: 1cm treân baûn ñoà öùng vôùi 15.000cm ngoaøi thöïc ñòa

Gv  Vaäy bieát ñöôïc tæ leä baûn ñoà ta coù theå tính ñöôïc khoaûng caùch treân thöïc ñòa theo coâng thöùc sau:

  KCTÑ= KCBÑ/TLBÑ

Gv ? Baûn ñoà hình 8 vaø hình 9 baûn ñoà naøo coù tæ leä lôùn hôn ? Taïi sao ?

Hs - Baûn ñoà hình 8 coù tæ leä lôùn hôn vaø theå hieän caùc ñoái töôïng ñòa lí chi tieát hôn

Gv ? Möùc ñoä noäi dung cuûa baûn ñoà phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ?

Hs - Tæ leä baûn ñoà

Gv  ? Em haõy neâu 3 tieâu chuaån ñeå phaân loaïi baûn ñoà ?

Hs  -Nhöõng baûn ñoà coù tæ leä treân 1:200.000 laø baûn ñoà coù tæ leä lôùn 

  - Nhöõng baûn ñoà coù tæ leä töø 1:200.000 ñeán 1:1.000.000 laø baûn ñoà coù tæ leä trung bình 

- Nhöõng baûn ñoà coù tæ leä nhoû hôn 1:1.000.000 laø nhöõng baûn ñoà tæ leä nhoû

HĐ 2: Nhóm(KNS) (15p)

Gv  Goïi hs ñoïc muïc 2a

Gv ? Em haõy neâu trình töï caùch ño tính khoaûng caùch döïa vaøo tæ leä thöôùc ?

Hs  Ñoïc sgk trang 14 .

Gv :  Chia lôùp ra thaønh 4 nhoùm cho hs thaûo luaän vaø trình baøy (5p)

N1:  Ño vaø tính khoaûng caùch thöïc ñòa theo ñöôøng chim bay töø khaùch saïn Haûi Vaân ñeán khaùch saïn Thu Boàn ?

Hs:  KCTT= 5.5 /1:7.500 =  41.250 cm

N2:  Ño vaø tính khoaûng caùch thöïc ñòa theo ñöôøng chim bay töø khaùch saïn Hoaø Bình ñeán khaùch saïn Soâng Haøn ?

Hs  KCTT= 4/ 1:7.500 =  30.000 cm.

N3:  Ño vaø tính chieàu daøi cuûa ñöôøng Phan Boäi Chaâu töø ñöôøng Traàn Quyù Caùp ñeán ñöôøng Lyù Töï Troïng?

Hs: KCTT = 3.5/1:7.500= 26250 cm

N4:  Ño vaø tính chieàu daøi ñöôøng Leâ Lôïi ñoaïn töø ø ñöôøng Traàn Quí Caùp ñeán ñöôøng Quang Trung?

Hs : KCTT= 6.5/1:7.500= 48750 cm

 

 

I YÙ nghóa cuûa tæ leä baûn ñoà

 

 

 

 

- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt đất.

 

   -Tæ leä baûn ñoà laø tæ soá giöõa khoaûng caùch treân baûn ñoà so vôùi khoaûng caùch töông öùng treân thöïc ñòa

 

 

 

    -Coù hai daïng bieåu hieän tæ leä baûn ñoà :

   + Tæ leä soá 

   + Tæ leä thöôùc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -Tæ leä baûn ñoà caøng lôùn thì möùc ñoä chi tieát cuûa noäi dung baûn ñoà caøng cao

 

 

 

 

 

 

 

II  Ño tính caùc khoaûng caùch thöïc ñòa döïa vaøo tæ leä thöôùc hoaëc tæ leä soá treân baûn ñoà

A/ Muoán tính khoaûng caùch treân baûn ñoà ta phaûi: sgk trang 14.

 

B/ Tính khoaûng caùch thöïc teá :

 

- Laø 41.250 cm

 

- Laø 30.000 cm

 

 

  -  Laø 26.250 cm

 

  - Laø 48750 cm

 

4 4.Tổng kết (2p)

  -Döïa vaøo soá ghi tæ leä caùc baûn ñoà :1:200.000 vaø 1:6.000.000 cho bieát 5cm treân baûn ñoà öùng vôùi bao nhieâu km treân thöïc ñòa ?

  Hs  -Baûn ñoà 1:200.000 laø 10km

- Baûn ñoà 1: 6.000.000 laø 300 km

  -Tính tæ leä baûn ñoà: Khi bieát khoaûng caùch thöïc teá laø 105 km, khoaûng caùch baûn ñoà laø 15 cm  ?

   TLBÑ = KCBÑ/KCTT= 15/105= 1/700.000

4.5 Höôùng dẫnï hoïc tập: (2p)

* Đối với bài học ở tiết này:

  Veà hoïc baøi, laøm taäp baûn ñoà

  Trả lời câu 1,2,3 SGK

* Đối với bài học ở tiết tiếp theo:

  Chuaån bò baøi 4: Phöông höôùng treân baûn ñoà ,kinh ñoä ,vó ñoä vaø toaï ñoä ñòa lí

  Xem hình 10 Xaùc ñònh caùc höôùng chính treân baûn ñoà ?

  Xem hình 11,12,13Xaùc ñònh phöông höôùng vaø taïo ñoä ñòa lí caûu caùc ñieåm.

5 Phụ lục:

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 3. Ti lệ bản đồ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

  Bài 3 Tiết 3 Tuần: 3 I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: HS nắm - Tỉ lệ bản đồ là gì? Và nắm đựơc ý nghĩa 2 loại số tỉ lệ và thước tỉ lệ - Cách tính khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ , thước tỉ lệ 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS nhận xét, so sánh trong khi tính tỉ lệ 3/ Thái độ - Nhận thức đúng đắn trong..

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

  Tuần 4 Tiết 4 Bài 3 TỈ LỆ BẢN ĐỒ 1. Mục tiêu 1.1.Kiến thức: Cho hs hiểu tỉlệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại :số tỉ lệ và thước tỉ lệ 1.2.Kĩ năng: Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ (KNS) 1.3.Thái độ: Rèn cách tính tỉ lệ bản đồ 2.Nội dung bài học: Dựa..

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

  TUẦN 3 Ngày soạn: 03/09/2016 Ngày dạy: 05/09/2016 – Lớp 6 TIẾT 3: TỈ LỆ BẢN ĐỒ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Trình bày được khái niệm về bản đồ và một vài đặc điểm của bản đồ được vẽ theo các phép chiếu đồ khác nhau. Biết tỉ lệ bản đồ là gì và phân biệt được tỉ lệ số và tỉ lệ thước trên bản đồ. 2. Kĩ..

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

 • Bài 3.Tỉ lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3.Tỉ lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

 • bài 3 tỉ lệ bản đồ
  Địa lý 6

  bài 3 tỉ lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

 • bài 3 tỉ lệ bản đồ
  Địa lý 6

  bài 3 tỉ lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

 • Bài 3. Ti lệ bản đồ
  Địa lý 6

  Bài 3. Ti lệ bản đồ

  Giáo án điện tử Địa lý 6

  Tuần 4 Tiết 4 Bài 3 TỈ LỆ BẢN ĐỒ 1. Mục tiêu 1.1.Kiến thức: Cho hs hiểu tỉlệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại :số tỉ lệ và thước tỉ lệ 1.2.Kĩ năng: Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ (KNS) 1.3.Thái độ: Rèn cách tính tỉ lệ bản đồ 2.Nội dung bài học: Dựa..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU