Tiết 31 – 32: Chủ đề: Kinh tế châu Phi

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm, sự phân bố ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi.

- Giải thích được sự phân bố, tình hình phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi.

- Đề xuất giải pháp để phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ở Châu Phi

2. Kĩ năng

- Sử dụng bản đồ để xác định được sự phân bố các ngành kinh tế của Châu Phi.

- Quan sát video, hình ảnh để rút ra nhận xét, trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi.

3. Thái độ

- Thông cảm sâu sắc với những khó khăn của nhân dân châu Phi

- Đánh giá cao một số thành tựu của kinh tế châu lục

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng bản đồ

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê

+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý, video clip.

II. CHUN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

- Lược đồ nông nghiệp châu Phi.

- Lược đồ công nghiệp châu Phi.

- Clip, tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp, công nghiệp của Châu Phi

- Giáo án, phiếu học tập

2. Chuẩn bị của HS

- Đồ dùng của HS

- Tìm hiểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ở châu Phi.


III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Nội Dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Ngành nông nghiệp

Trình bày đặc điểm nông nghiệp

Giải thích được sự phân bố nông nghiệp

Sử dụng bản đồ, tranh ảnh để xác định được sự phân bố và tình hình phát triển nông nghiệp

Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông , công nghiệp

 

Ngành công nghiệp

Trình bày đặc điểm công nghiệp

Giải thích  công nghiệp bị kìm hãm phát triển

 Sử dụng

bản đồ, tranh ảnh để xác định được sự phân bố và tình hình phát triển công nghiệp

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được đặc điểm phát triển một số hoạt động dịch vụ chủ yếu ở Châu Phi.

- Phân tích được quá trình đô thị hóa hiện nay ở Châu Phi.

- Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế châu Phi

2. Kĩ năng

- Sử dụng bản đồ để tái hiện lại kiến thức đã học về phân bố hoạt động sản xuất nông, công nghiệp của châu Phi

- Sử dụng bản đồ để rút ra nhận xét về cấu trúc nền kinh tế của Châu Phi hướng ra xuất khẩu.

- Quan sát hình ảnh, nhận xét BSL, biểu đồ để rút ra đặc điểm quá trình đô thị hóa  của châu Phi.Từ đó đưa ra nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Có quan điểm nhìn nhận khách quan về kinh tế châu Phi.

- Đồng cảm với những khó khăn của các quốc gia hiện tại

4.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ


- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng bản đồ

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê

+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý

+ Năng lực tư duy theo lãnh thổ

II. CHUN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV

- Lược đồ khu vực châu Phi.

- Lược đồ kinh tế châu Phi.

- Tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi

- Giáo án, phiếu học tập

2. Chuẩn bị của HS

- Đồ dùng của HS

- Tìm hiểu về hoạt động dịch vụ và quá trình đô thị hóa ở châu Phi.

III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Nội Dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Ngành dịch vụ

Trình bày tình hình phát triển ngành giao thong vân tải, thương mại và du lịch ở châu Phi

Giải thích về hoạt động xuất- nhập khẩu của châu Phi

Sử dụng

bản đồ, tranh ảnh để trình bày và hiểu được hoạt động dịch vụ chính ở châu Phi

Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế

Đô thị hóa

Trình bày đặc điểm đô thị hóa

Giải thích  về quá trình đô thị hóa tụ phát

Sử dụng bản đồ, tranh ảnh xác định các đô thị, hậu quả của đô thị hóa tự phát

Đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng đô thị hóa tự phát