Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

giáo án Vật lý 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
psh7zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/19/2015 8:18:59 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
1
Lần tải
8
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 58 Ngày soạn: 03/09/2007 Ngày : 0 /09/2007 BÀI TẬP I- Mục tiêu 1. Kiến thức - Oân lại định nghĩa nội năng, các cách làm biến đổi nội năng - Oân lại nguyên lý nhiệt động lực học. 2. Kĩ năng - Tính,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng, Giáo Án Vật Lý 10 , Giáo án điện tử Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng, doc, 1 trang, 0.26 M, Vật lý 10 chia sẽ bởi thắng nguyễn đình đã có 8 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-32.-Noi-nang-va-su-bien-thien-noi-nang.doc[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 58
Ngày soạn: 03/09/2007
Ngày : 0 /09/2007
BÀI TẬP
I- Mục tiêu
1. Kiến thức
- Oân lại định nghĩa nội năng, các cách làm biến đổi nội năng
- Oân lại nguyên lý nhiệt động lực học.
2. Kĩ năng
- Tính được nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra.
- Aùp dụng để giải thích một số hiện tượng liên quan.
II- Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Bài tập trắc nghiệm.
2. Học sinh
Oân lại kiến thức chương 4.
III– Tiến trình hoạt động dạy học cụ thể
Hoạt động 1 ( phút): Tóm tắt lý thuyết
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

- Định nghĩa nội năng?
- Cách để làm biến đổi nội năng?
Định nghĩa công và nhiệt lượng?
- Nêu công thức tính nhiệt lượng?
- Nêu nguyên lý I NĐLH?
- Nêu quy ước về dấu?
- Nêu nguyên lý II NĐLH?
- Là tồngdộng năng và thế năng của các phân tử cấu tạo lên vật.
- Thực hiện công và truyền nhiệt.
I. Lý thuyết
- Nội năng
- Các cách làm biến đổi nội năng
- Công, nhiệt lượng
Q = mc(t
- Nguyên lý I NĐLH
- Nguyên lý II NđLH

Hoạt động 2 ( phút): vận dụng làm bài tập
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

- Phát đề trắc nghiệm.
- Yêu cầu làm bài trắc nghiệm.
- Sửa bài trắc nghiệm.
Làm bài trắc nghiệm
II. Bài tập

Hoạt động 3( phút): Giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

- Yêu cầu đọc trước bài “Chất rắn vô định hình"
- Ghi nhiệm vụ về nhà.
Tiết 59
Ngày soạn: 03/09/2007
Ngày : 0 /09/2007
Bài
CHẤT RẮN KẾT TINH VÀ CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH
I- Mục tiêu
1. Kiến thức
- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
- Phân biệt được chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể
2. Kĩ năng
- Kể được các ứng dụng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong sản xuất và đời sống.
II- Chuẩn bị
1. Giáo viên
Mô hình tinh thể muối ăn, kim cương, than chì.
2. Học sinh
Ôn lại kiến thức về cấu tạo chất.
III– Tiến trình hoạt động dạy học cụ thể
Hoạt động 1 ( phút): Tìm hiểu về chất rắn kết tinh
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

- Cho biết dạng của muối ăn có hình gì? Viên đá thạch anh có hình gì?
- Thế nào là cấu trúc tinh thể?
- Yêu cầu làm C1
- Than chì được cấu tạo từ nguyên tử nào? Kim cương được cấu tạo từ nguyên tử nào?
- Quan sát hình 34.3 cho biết cấu trúc tinh thể của kim cương và than chì có đặc điểm gì?
- Nêu một số tính chất vật lý của kim cương và than chì?
- Ví dụ: Ở áp suất chuẩn 1atm:
+ Nước đá nóng chảy ở 00C
+ Thiếc nóng chảy ở 2320C
+ Sắt nóng chảy ở 15300C - Từ đó rút ra nhận xét gì?
- Chất đơn tinh thể được cấu tạo như thế nào?
- Chất đa tinh thể được cấu tạo như thế nào?
- Yêu cầu làm C2
- Nêu 1 số ứng dụng của chất rắn đa tinh thể?
- Nêu 1 số ứng dụng của chất rắn đa tinh thể?
C1: Hình thành trong quá trình đông đặc của chất đó.
- Cùng nguyên tử C
- Cấu trúc tinh thể khác nhau
- Kim cương rất cứng và có tính không dẫn điện
- Than chì khá mềm và có tính dẫn điện.
- Mỗi chất rắn kết tinh có 1 nhiệt độ nóng chảy xác định.
- Cấu tạo chỉ từ 1 tinh thể.
- Cấu tạo từ vô số các tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn với nhau.
- Thảo luận và trả lời C2
Si, Ge dùng làm linh kiện bán dẫn. Kim cương rất cứng nên được làm mũi khoan, dao cắt kính

 


Tieát 58

                                                                                               Ngaøy soaïn: 03/09/2007

                               Ngaøy dạy: 0 /09/2007 

BAØI TAÄP

I- Muïc tieâu

1. Kieán thöùc

- Oân laïi ñònh nghóa noäi naêng, caùc caùch laøm bieán ñoåi noäi naêng

- Oân laïi nguyeân lyù nhieät ñoäng löïc hoïc.

2. Kó naêng

- Tính ñöôïc nhieät löôïng maø vaät thu vaøo hay toûa ra.

- Aùp duïng ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng lieân quan.

II- Chuaån bò

1. Giaùo vieân

- Baøi taäp traéc nghieäm.

2. Hoïc sinh

Oân laïi kieán thöùc chöông 4.

III– Tieán trình hoaït ñoäng daïy hoïc cuï theå

Hoaït ñoäng 1 (  phuùt): Toùm taét lyù thuyeát

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

- Ñònh nghóa noäi naêng?

- Caùch ñeå laøm bieán ñoåi noäi naêng?

Ñònh nghóa coâng vaø nhieät löôïng?

- Neâu coâng thöùc tính nhieät löôïng?

- Neâu nguyeân lyù I NÑLH?

- Neâu quy öôùc veà daáu?

- Neâu nguyeân lyù II NÑLH?

- Laø toàngdoäng naêng vaø theá naêng cuûa caùc phaân töû caáu taïo leân vaät.

- Thöïc hieän coâng vaø truyeàn nhieät.

I. Lyù thuyeát

- Noäi naêng

- Caùc caùch laøm bieán ñoåi noäi naêng

- Coâng, nhieät löôïng

Q = mct

- Nguyeân lyù I NÑLH

- Nguyeân lyù II NñLH

Hoaït ñoäng 2 ( phuùt): vaän duïng laøm baøi taäp

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Phaùt ñeà traéc nghieäm.

- Yeâu caàu laøm baøi traéc nghieäm.

- Söûa baøi traéc nghieäm.

Laøm baøi traéc nghieäm

II. Baøi taäp


Hoaït ñoäng 3( phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø.

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Yeâu caàu ñoïc tröôùc baøi “Chaát raén voâ ñònh hình"

- Ghi nhieäm vuï veà nhaø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tieát 59

                                                                                               Ngaøy soaïn: 03/09/2007

                               Ngaøy dạy: 0 /09/2007 

Baøi

chaát raén keát tinh vaø chaát raén voâ ñònh hình

I- Muïc tieâu

1. Kieán thöùc

- Phaân bieät ñöôïc chaát raén keát tinh vaø chaát raén voâ ñònh hình.

- Phaân bieät ñöôïc chaát raén ñôn tinh theå vaø chaát raén ña tinh theå

2. Kó naêng

- Keå ñöôïc caùc öùng duïng cuûa chaát raén keát tinh vaø chaát raén voâ ñònh hình trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng.

II- Chuaån bò

1. Giaùo vieân

Moâ hình tinh theå muoái aên, kim cöông, than chì.

2. Hoïc sinh

OÂn laïi kieán thöùc veà caáu taïo chaát.

III– Tieán trình hoaït ñoäng daïy hoïc cuï theå

Hoaït ñoäng 1 (  phuùt): Tìm hieåu veà chaát raén keát tinh

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

- Cho bieát daïng cuûa muoái aên coù hình gì? Vieân ñaù thaïch anh coù hình gì?

- Theá naøo laø caáu truùc tinh theå?

- Yeâu caàu laøm C1

 

- Than chì ñöôïc caáu taïo töø nguyeân töû naøo? Kim cöông ñöôïc caáu taïo töø nguyeân töû naøo?

- Quan saùt hình 34.3 cho bieát caáu truùc tinh theå cuûa kim cöông vaø than chì coù ñaëc ñieåm gì?

- Neâu moät soá tính chaát vaät lyù cuûa kim cöông vaø than chì?

- Ví duï: ÔÛ aùp suaát chuaån 1atm:

C1: Hình thaønh trong quaù trình ñoâng ñaëc cuûa chaát ñoù.

 

- Cuøng nguyeân töû C

- Caáu truùc tinh theå khaùc nhau

 

- Kim cöông raát cöùng vaø coù tính khoâng daãn ñieän

- Than chì khaù meàm vaø coù tính daãn ñieän.

 

 

- Moãi chaát raén keát tinh coù 1 nhieät ñoä noùng chaûy xaùc ñònh.

I. Chaát raén keát tinh

1. Caáu taïo tinh theå

- Ñònh nghóa (SGK)

- Toác ñoä keát tinh caøng nhoû, tinh theå coù kích thöôùc caøng lôùn.

C1: Tinh theå cuûa 1 chaát hình thaønh trong quaù trình ñoâng ñaëc cuûa chaát ñoù.

2. Caùc ñaëc tính cuûa chaát keát tinh

- Caùc chaát raén keát tinh ñöôïc caáu taïo töø cuøng moät laïoi haït, nhöng caáu  tröùc tinh theå khoâng gioáng nhau thì nhöõng tính chaát vaät lyù cuûa chuùng cuõng raát khaùc nhau.


+ Nöôùc ñaù noùng chaûy ôû 00C

+ Thieác noùng chaûy ôû 2320C

+ Saét noùng chaûy ôû 15300C
- Töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt gì?

 

- Chaát ñôn tinh theå ñöôïc caáu taïo nhö theá naøo?

- Chaát ña tinh theå ñöôïc caáu taïo nhö theá naøo?

 

- Yeâu caàu laøm C2

 

 

- Neâu 1 soá öùng duïng cuûa chaát raén ña tinh theå?

 

- Neâu 1 soá öùng duïng cuûa chaát raén ña tinh theå?

- Caáu taïo chæ töø 1 tinh theå.

- Caáu taïo töø voâ soá caùc tinh theå raát nhoû lieân keát hoãn ñoän vôùi nhau.

- Thaûo luaän vaø traû lôøi C2

 

 

 

Si, Ge duøng laøm linh kieän baùn daãn. Kim cöông raát cöùng neân ñöôïc laøm muõi khoan, dao caét kính, ñaù maøi.

- Duøng trong luyeän kim, cheá taïo maùy ñieän, ñieän töû…

 

 

 

- Moãi chaát raén keát tinh (ÖÙng vôùi moät caáu truùc tinh theå) coù 1 nhieät ñoä noùng chaûy xaùc ñònh khoâng ñoåi ôû moãi aùp suaát cho tröôùc.

- Chaát raén keát tinh coù theå laø:

+ Chaát ñôn tinh theå coù tính dò höôùng (muoái, thaïch anh, kim cöông).

+ Chaát ña tinh theå coù tính ñaúng höôùng (Haàu heát caùc kim loaïi nhö Fe, Cu, hôïp kim).

 

C2: Chaát raén ña tinh theå caáu taïo töø voâ soá caùc tinh theå nhoû saép xeáp hoãn ñoän. Vì theá tính dò höôùng cuûa moãitinh theå nhoû ñöôïc buø tröø trong toaøn khoái chaát neân chaát raén ña tinh theå coù tinh ñaúng höôùng.

3. ÖÙng duïng cuûa chaát raén keát tinh (SGK)

Hoaït ñoäng 2 ( phuùt): Tìm hieåu veà chaát raén voâ ñònh hình

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng34 ( phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø.


   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Yeâu caàu laøm baøi taäp 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK/187

- Yeâu caàu ñoïc baøi "Em coù bieát"

- Yeâu caàu ñoïc tröôùc baøi "Bieán daïng cô cuûa vaät raén"

- Ghi nhieäm vuï veà nhaø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tieát 60

                                                                                               Ngaøy soaïn: 03/09/2007

                               Ngaøy dạy: 0 /09/2007 

Baøi

bieán daïng cô cuûa vaät raén

I- Muïc tieâu

1. Kieán thöùc

- Neâu ñöôïc nguyeân nhaân gaây ra bieán daïng cô cuûa vaät raén.

- Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Hooke

- Ñònh nghóa ñöôïc giôùi haïn beàn vaø heä soá an toaøn cuûa vaät raén.

2. Kó naêng

- Phaân bieät ñöôïc hai loaïi bieán daïng: Bieán daïng ñaøn hoài vaø bieán daïng khoâng ñaøn hoài

- Phaân bieät caùc kieåu bieán daïng keùo, neùn cuûa vaät raén.

- Vaän duïng ñònh luaät Hooke ñeå giaûi baøi taäp.

II- Chuaån bò

1. Giaùo vieân

Baûng veõ kieåu bieán daïng keùo, neùn cuûa vaät raén- Duïng cuï ñeå laøm thí nghieäm hình 9.4 SGK

2. Hoïc sinh

Sôïi daây thun, sôï daây chæ…

III– Tieán trình hoaït ñoäng daïy hoïc cuï theå

Hoaït ñoäng 1 (  phuùt): Ñöa ra ñònh nghóa ñaày ñuû veà löïc. Caân baèng löïc.

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

- Quan saùt hình 35.1 vaø ruùt ra nhaän xeùt veà chieàu daøi vaø tieát dieän sau khi keùo?

 

- Möùc ñoä bieán daïng cuûa thanh raén xaùc ñònh bôûi ñoä bieán daïng tæ ñoái

- Khi naøo vaät raén coù tính bieán daïng ñaøn hoài?

- Khi naøo vaät raén coù tính bieán daïng khoâng ñaøn hoài?

- Yeâu caàu tar23 lôøi C2

- Ñoä daøi l>l0

- Tieát dieän S ôû phaàn giöõa cuûa thanh hôi bò co laïi.

 

- Ghi nhaän coâng thöùc ñoä bieán daïng tæ ñoái.

 

- Khi vaät laáy laïi kích thöôùc vaø hình daïng ban ñaàu.

- Khi vaät khoâng theå laáy laïi kích thöôùc vaø hình daïng ban ñaàu.

I. Bieán daïng ñaøn hoài

1. Thí nghieäm

C1: Neáu thanh AB chòu taùc duïng cuûa löïc neùn ñuû lôùn ñeå gaây ra bieán daïng thì thanh bò co ngaén vaø coù ñoä daøi l nhoû hôn ñoä daøi l0 ban ñaàu. Ñoàng thôøi tieát dieän S ôû phaàn giöõa cuûa thanh hôi bò phình ra.

- Ñoä bieán daïng tæ ñoái


 

 

- Thaûo luaänva2 traû lôøi C2

- Neáu vaät raén laáy laïi ñöôïc kích thöôùc vaø hình daïng ban ñaàukhi ngoaïi löïc ngöøng taùc duïng thì bieán daïng cuûa vaät raén laø bieán daïng ñaøn hoài.

- Neáu vaät raén khoâng theå laáy laïi kích thöôùc vaø hình daïng ban ñaàu thì bieán daïng cuûa vaät raén laø bieán daïng khoâng ñaøn hoài (bieán daïng deûo).

2. Giôùi haïn cuûa ñaøn hoài

Giôùi haïn trong ñoù vaät raén coøn giöõ ñöôïc tính ñaøn hoài cuûa noù goïi laø giôùi haïn ñaøn hoài.

C2: laàn ñaàu keùo nheï loø xo ñeå loø xo giaõn ít roài buoâng ra thì loø xo bò bieán daïng ñaøn hoài.

Hoaït ñoäng 2 ( phuùt): Tìm hieåunoäi dung ñònh luaät Hooke

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HC SINH

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Yeâu caàu traû lôøi C3

 

 

 

 

- Neâu coâng thöùc tính öùng suaát?

- Neâu bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Hooke? Töø ñoù ruùt ra theo l, l0 , ?

- Töø (1) vaø (2) ta coù =?

Ñaët thì =?

Yeâu caàu laøm C4

Thaûo luaän vaø traû lôøi C3

 

 

II. Ñònh luaä Hooke

C3: Moät thanh theùo chòu taùc duïng moät löïc , neáu tieát dieän S cuûa thanh caøng lôùn thì möùc ñoä bieán daïng cuûa thang caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

1. ÖÙng suaát

- Ñôn vò Pa, 1Pa = 1N/m2

2. Ñònh luaät Hooke

- Noäi dung (SGK)


 

- Thaûo luaän vaø traû lôøi C4

- Bieåu thöùc

Vôùi laø heä soá tæ leä phuï thuoäc chaát lieäu cuûa vaät raén.

3. Löïc ñaøn hoài

- Ta coù:

vôùi E goïi laø suaát ñaøn hoài hay suaát Young ñaëc tröng cho tính ñaøn hoài cuûa chaát raén. Ñôn vò (Pa)

C4: cuøng phöông, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng ngoaïi löïc laøm vaät raén bieán daïng.

vôùi (N/m) goïi laø ñoä cöùng hay heä soá ñaøn hoài cuûa vaät raén.

Hoaït ñoäng 4 ( phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø.

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Yeâu caàu laøm baøi taäp 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK/192

- Yeâu caàu ñoïc "Em coù bieát"

- Yeâu caàu ñoïc tröôùc baøi "Söï nôû vì nhieät cuûa vaät raén"

- Ghi nhieäm vuï veà nhaø.

 

 

 

 


 

Tieát 61

                                                                                               Ngaøy soaïn: 03/09/2007

                               Ngaøy dạy: 0 /09/2007 

Baøi

söï nôû vì nhieät cuûa vaät raén

I- Muïc tieâu

1. Kieán thöùc

- Phaùt bieåu ñöôïc quy luaät veà söï nôû daøi vaø söï nôû khoái cuûa vaät raén, ñoàng thôøi neâu ñöôïc yù nghóa vaø ñôn vò ño cuûa heä soá nôû daøi vaø heä soá nôû khoái.

- Moâ taû caùc duïng cuï vaø caùch tieán haønh thí nghieäm.

2. Kó naêng

- Xöû lyù soá lieäu ôû baûng 36.1 SGK

- Vaän duïng coâng thöùc veà söï nôû daøi vaø söï nôû khoái cuûa vaät raén ñeå giaûi baøi taäp.

- Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc tính toaùn ñoä nôû daøi vaø ñoä nôû khoái cuûa vaät raén trong ñôøi soáng vaø kyõ thuaät.

II- Chuaån bò

1. Giaùo vieân

- Keû raün baûng 36.1 SGK treân baûng phuï

- Duïng cuï thí nghieäm.

2. Hoïc sinh

- Maùy tính

- Keû saün baûng 36.1 SGK vaøo giaáy vôû.

III– Tieán trình hoaït ñoäng daïy hoïc cuï theå

Hoaït ñoäng 1 (  phuùt): Tìm hieåu söï nôû daøi

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

- Laøm thí nghieäm. Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt vaø ruùt ra nhaän xeùt

- Yeâu caàu laäp baûng 36.1

- Neâu coâng thöùc tính

- Neáu laáy sai soá tæ ñoái 5%, thì ta coù coâng thöùc veà sai soá tænh ñoái theá naøo?

- Tính sai soá tuyeät ñoái cuûa ?

- Vieát keát quaû =?

- Quan saùt thí nghieäm vaø  ruùt ra nhaän xeùt.

- Laøm baûng 36.1

Töø

Vôùi l = l-l0

       t = t - t0

laø heä soá nôû ñaøi (K-1) phuï thuoäc vaøo chaát lieäu vaät raén.


 

- Yeâu caàu traû lôøi C2

- Thaûo luaän traû lôøi C2

C2: töø

Cho t=1 thì

Nhö vaäy heä soá nôû daøi cuûa thanh raén coù trò soá baèng ñoä daõn tæ ñoái cuûa thanh raén khi nhieät ñoä cuûa noù taêng theâm 1 ñoä.

Hoaït ñoäng 2 ( phuùt): Tìm hieåusöï nôû khoái.

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Giaûi thích söï nôû khoái.

- Neâu coâng thöùc veà söï nôû khoái vaø giaûi thích töøng kyù hieäu trong coâng thöùc

- Ghi nhaän söï nôû khoái

- Ghi nhaän coâng thöùc söï nôû khoái

II. Söï nôû khoái

V = V - V0 = V0t

V = V0 (1+t)

Vôùi V laø theå tích cuûa vaät raén ôû nhieät ñoä cuoái t

V0 laø theå tích cuûa vaät raén ôû nhieät ñoä ban ñaàu t0

laø heä soá nôû khoái (K-1), vaø = 3

Hoaït ñoäng 3 ( phuùt): ÖÙng duïng vaø vaän duïng

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 

- Neâu moät soá öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät cuûa vaät raén?

- Yeâu caàu ñoïc vaø toùm taét ñeà.

 

- Yeâu caàu hoïc sinh leân baûng giaûi baøi taäp.

- Traû lôøi caâu hoûi

=11.10-6K-1
t0=150C
l0=12,5m

t1=500C
l=?

- Laøm baøi taäp

III. ÖÙng duïng (SGK)

IV. (Baøi taäp

l=l0t=

= 12,5.11.10-6.(50-15)

=4,81.10-3(m)=4,81mm

Hoaït ñoäng 4 ( phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø.

   Hoaït ñoäng cuûa GV

 

 

 

 

 

 

   Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 

 

 

 

 


- Yeâu caàu laøm baøi taäp 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK/197

- Yeâu caàu ñoïc baøi"Caùc hieän töôïng beà maët cuûa chaát loûng"

- Ghi nhieäm vuï veà nhaø.

 

 

Tieát 62, 63

                                                                                               Ngaøy soaïn: 03/09/2007

                               Ngaøy dạy: 0 /09/2007 

Baøi

caùc hieän töôïng beà maët chaát loûng

I- Muïc tieâu

1. Kieán thöùc

- Noùi roõ phöông, chieàu, ñoä lôùn cuûa löïc caêng beà maët

- Neâu ñöôïc yù nghóa vaø ñôn vò ño cuûa heä soá caêng beà maët

- Neâu ñöôïc theá naøo laø hieän töôïng dính öôùt vaø khoâng dính öôùc.

- Moâ taû ñöôïc söï hình thaønh maët khun cuûa beà maët chaát loûng ôû saùt thaønh bình chöùa noù trong 2 tröôøng hôïp: dính öôùt vaø khoâng dính öôùt.

- Neâu ñöôïc theá naøo laø hieän töôïng mao daãn.

2. Kó naêng

- Giaûi thích caùc hieän töôïng vaät lyù coù lieân quan ñeán hieän töôïng caêng beà maët, hieän töôïng dính öôùt, hieän töôïng khoâng dính öôùt, hieän töôïng mao daãn.

- Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc löïc caêng beà maët ñeå giaûi baøi taäp.

II- Chuaån bò

1. Giaùo vieân

- Boä duïng cuï thí nghieäm chöùng minh caùc hieän töôïng beà maët cuûa chaát loûng: hieän töôïng caêng beà maët, hieän töôïng dính öôùt, hieän töôïng khoâng dính öôùt, hieän töôïng mao daãn.

2. Hoïc sinh

Maùy tính caù nhaân.

III– Tieán trình hoaït ñoäng daïy hoïc cuï theå

Tieát 1

Hoaït ñoäng 1 (  phuùt):Tìm hieåu thí nghieäm hieän töôïng caêng beà maët cuûa chaát loûng.

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

- Laøm thí nghieäm cho hoïc sinh quan saùt

- Nhaän xeùt coù hieän töôïng gì xaûy ra?

 

 

 

I. Hieän töôïng caêng beà maët cuûa chaát loûng

1. Thí nghieäm

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU