Giáo Án Gd Qp-An 10:Bài 4

giáo án điện tử Giáo dục Quốc phòng - An ninh Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xczu0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-07-27 16:39:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.25 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THPT b¾c s¬n GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n Tiết 15: Đội hình tiểu đội hàng ngang PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

Tiết 15: Đội hình tiểu đội hàng ngang
 
PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-   Hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội hàng ngang.
2. Về kỹ năng
- Biết chỉ huy đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, 2 hàng ngang. Tác phong chính quy, khẩu lệnh to rõ ràng.
3. Về thái độ
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh và các quy định của giờ học.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, khẩn trương.
- Biết vận dụng các động tác vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang
a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
b. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Tập trung, chia nhóm.
2. Phương pháp
- Lý thuyết: Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan, đặt vấn đề, thuyết trình, giảng giải.
Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát, thảo luận, ghi chép những ý chính.
- Thực hành:
+ Gv: Giới thiệu kỹ thuật động tác theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
+ Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:
- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác
- B2: Tập từng bước theo thứ tự
- B3: Tập tổng hợp 
+ Luyện tập: Dưới sự duy trì điều khiển của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát, quản lý chung.
V. ĐỊA ĐIỂM: Tại sân tập GDQP-AN của trường.
VI. VẬT CHẤT
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10
- Tranh, ảnh….
- Giáo viên và học sinh mang mặc đúng trang phục quy định.
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 PHÚT)
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục , vật chất
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ
Không
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang: 15 phút
Nội dung
Phương pháp
a) Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
+ YÙ nghóa: Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng ngang thöôøng duøng trong hoïc taäp sinh hoaït, haï meänh leänh, kieåm tra quaân soá, khaùm suùng, giaù suùng .
-  Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 hàng ngang :
+ B1 : Taäp hôïp. Khaåu leänh: “Tieåu ñoäi X thaønh 1 haøng ngang- taäp hôïp”. Khẩu lệnh có động lệnh và dự lệnh.
+ B2: Ñieåm soá:   Khẩu lệnh “Ñieåm soá ” khoâng coù dự lệnh.
+ B3 : Chænh ñoán haøng nguõ : KL “Nhìn beân phaûi - thaúng” “thoâi”. Khẩu lệnh có động lệnh và dự lệnh.
+ B4 : Giaûi taùn:  KL “Giaûi taùn” khoâng coù dự lệnh.
 
           ----------------
 
                        3 -5 böôùc
 
   
 
b. Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng ngang
Ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình 1 hàng ngang, chỉ khác: Tập hợp đội hình 2 hàng ngang theo 3 bước (không diểm số), cụ thể như sau
 
- GV nêu ý nghĩa đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
- Caùc böôùc taäp hôïp cuûa ñoäi hình tiểu đội 1 haøng ngang.
- GV laáy 1 ñoäi hình  ñeå giôùi thieäu maãu.
- GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm tieåu ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy
- Phaân tích  khaåu leänh
-Thöïc hieän maãu theo 3 böôùc:
+ Böôùc 1: (laøm nhanh khoâng phaân tích)
+ Böôùc 2: (laøm chaäm coù phaân tích)
+ Böôùc 3: (laøm toång hôïp )
+ H/s lLaéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc
- GV nêu những điểm chú ý của từng bước thực hiện động tác.
 
 
- GV nêu ý nghĩa đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

- B1: Taäp hôïp: Khẩu lệnh“Tieåu ñoäi X thaønh 2 haøng ngang- Taäp hôïp”.
- B2: Chænh ñoán haøng nguõ : KL “Nhìn beân phaûi thaúng…thoâi” coù döï leänh vaø ñoäng  leänh
- B3 : Giaûi taùn:  KL “Giaûi taùn”  khoâng coù döï leänh                                                                        
                        ----------------
 
                                 3 -5 böôùc
 
 
- Caùc böôùc taäp hôïp cuûa ñoäi hình tiểu đội 1 haøng ngang.
- GV laáy 1 ñoäi hình  ñeå giôùi thieäu maãu.
- GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm tieåu ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy
- Phaân tích  khaåu leänh
-Thöïc hieän maãu theo 3 böôùc:
+ Böôùc 1: (laøm nhanh khoâng phaân tích)
+ Böôùc 2: (laøm chaäm coù phaân tích)
+ Böôùc 3: (laøm toång hôïp )
+ H/S laéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc
- GV nêu những điểm chú ý của từng bước thực hiện động tác.
2. Luyện tập: 20 phút
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
Nội dung
Thời gian
Tổ chức và phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
Đội hình tiểu đội 1, 2 hàng ngang
 
20 phút
 
 
- Gv chia lớp thành các tổ.
- Từng người tự tập luyện.
- Tập theo tiểu đội, dưới sự điều khiển của tiểu đội trường.
Tại sân tập GDQPAN hướng Đông-Tây
Còi:
- 1 tiếng: Bắt đầu tập.
- 2 tiếng: Dừng tập sửa sai.
- 1 hồi dài: Tập hợp đơn vị.
Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh của GV và chỉ huy.
Giáo viên, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng.
Còi, cờ, trang phục đảm bảo theo quy định
 
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. Hệ thống, củng cố nội dung đã giảng dạy trong bài.
2. H­ướng dẫn nội dung cần ôn luyện
3. Nhận xét đánh giá buổi học
4. Kiểm tra vật chất, trang bị, chuyển nội dung buổi học
- Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

Tiết 16: Đội hình tiểu đội hàng dọc
 
PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-   Hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội hàng dọc.
2. Về kỹ năng
- Biết chỉ huy đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, 2 hàng dọc. Tác phong chính quy, khẩu lệnh to rõ ràng.
3. Về thái độ
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh và các quy định của giờ học.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, khẩn trương.
- Biết vận dụng các động tác vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Đội hình tiểu đội hàng dọc
a. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
b. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc
2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Tập trung, chia nhóm.
2. Phương pháp
- Lý thuyết: Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan, đặt vấn đề, thuyết trình, giảng giải.
Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát, thảo luận, ghi chép những ý chính.
- Thực hành:
+ Gv: Giới thiệu kỹ thuật động tác theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
+ Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:
- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác
- B2: Tập từng bước theo thứ tự
- B3: Tập tổng hợp 
+ Luyện tập: Dưới sự duy trì điều khiển của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát, quản lý chung.
V. ĐỊA ĐIỂM: Tại sân tập GDQP-AN của trường.
VI. VẬT CHẤT
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10
- Tranh, ảnh….
- Giáo viên và học sinh mang mặc đúng trang phục quy định.
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 PHÚT)
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục , vật chất
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ
Đội hình tiểu đội hàng ngang
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Đội hình tiểu đội hàng dọc: 15 phút
Nội dung
Phương pháp
a) Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
- YÙ nghóa:
Ñoäi hình tieåu ñoäi
1 haøng doïc thöôøng
duøngtrong haønh quaân,
trong ñoäi hình taäp hôïp          3-5 bước
cuûa trung ñoäi ,ñaïi ñoäi
khi taäp trung hoïc taäp,
sinh hoaït.
- Taäp hôïp thöïc hieän tuaàn töï 4 böôùc :                                                                                    
 
+ B1:Taäp hôïp. Khaåu leänh:
“Tieåu ñoäi X thaønh 1 haøng doïc - taäp hôïp”, coù döï leänh, ñoäng  leänh.                                                                                                      
 
+ B2 : Ñieåm soá:   Khaåu leänh
  “Ñieåm soá ”  khoâng coù döï leänh.                                                               
 
+ B3: Chænh ñoán haøng nguõ: Khaåu leänh
  “ Nhìn beân phaûi - thaúng ……thoâi”                                                                                                             
 
- B4: Giaûi taùn:  Khaåu leänh
“Giaûi taùn”khoâng coù döï leänh.
b.  Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng dọc
Veà cô baûn gioáng nhö ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng doïc, chæ khaùc thöïc hieän 3 böôùc khoâng coù böôùc ñieåm soá, caùc soá leû ñöùng
 
- GV nêu ý nghĩa đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
- Caùc böôùc taäp hôïp cuûa ñoäi hình tiểu đội 1 haøng dọc.
- GV laáy 1 ñoäi hình  ñeå giôùi thieäu maãu.
- GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm tieåu ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy
- Phaân tích  khaåu leänh
-Thöïc hieän maãu theo 3 böôùc:
+ Böôùc 1: (laøm nhanh khoâng phaân tích)
+ Böôùc 2: (laøm chaäm coù phaân tích)
+ Böôùc 3: (laøm toång hôïp )
+ H/s lLaéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc
- GV nêu những điểm chú ý của từng bước thực hiện động tác.
 
 
 
 
- GV nêu ý nghĩa đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
- Caùc böôùc taäp hôïp cuûa ñoäi hình tiểu đội 1 haøng dọc.
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

haøng beân phaûi,
caùc soá chaün ñöùng haøng
beân traùi soá leû)                             3-5 bước
- Taäp hôïp thöïc hieän tuaàn töï
3 böôùc                                      
- B1 : Taäp hôïp
KL: “Tieåu ñoäi X thaønh 2 haøng
dọc - taäp hôïp
- B2 : Chænh ñoán haøng nguõ : KL“Nhìn beân phaûi thaúng..thoâi” coù döï leänh vaø ñoäng  leänh                                                                      
- B3 : Giaûi taùn:  KL “Giaûi taùn” khoâng coù döï leänh                                                                                                                                          
- GV laáy 1 ñoäi hình  ñeå giôùi thieäu maãu.
- GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm tieåu ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy
- Phaân tích  khaåu leänh
-Thöïc hieän maãu theo 3 böôùc:
+ Böôùc 1: (laøm nhanh khoâng phaân tích)
+ Böôùc 2: (laøm chaäm coù phaân tích)
+ Böôùc 3: (laøm toång hôïp )
+ H/S laéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc
- GV nêu những điểm chú ý của từng bước thực hiện động tác.
2. Luyện tập: 20 phút
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
Nội dung
Thời gian
Tổ chức và phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
Đội hình tiểu đội 1, 2 hàng dọc
 
20 phút
 
 
- Gv chia lớp thành các tổ.
- Từng người tự tập luyện.
- Tập theo tiểu đội, dưới sự điều khiển của tiểu đội trường.
Tại sân tập GDQPAN hướng Đông-Tây
Còi:
- 1 tiếng: Bắt đầu tập.
- 2 tiếng: Dừng tập sửa sai.
- 1 hồi dài: Tập hợp đơn vị.
Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh của GV và chỉ huy.
Giáo viên, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng.
Còi, cờ, trang phục đảm bảo theo quy định
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. Hệ thống, củng cố nội dung đã giảng dạy trong bài.
2. H­ướng dẫn nội dung cần ôn luyện
3. Nhận xét đánh giá buổi học
4. Kiểm tra vật chất, trang bị, chuyển nội dung buổi học
- Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

Tiết 17
LUYỆN TẬP
 
PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Hiểu được thứ tự các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc, hàng ngang.
2. Về kỹ năng
- Thực hiện được các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc, hàng ngang.
3. Về thái độ
- Tích cực, tự giác luyện tập để thành thạo các động tác đội ngũ đơn vị, khẩu lệnh to, rõ ràng.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Biết vận dụng các động tác vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang
2. Đội hình tiểu đội hàng dọc
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Tập trung, chia nhóm.
2. Phương pháp
+ Học sinh tiến hành luyện tập theo 3 bước:
- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác
- B2: Tập chậm theo từng bước
- B3: Tập tổng hợp 
Dưới sự duy trì điều khiển của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát, quản lý chung.
V. ĐỊA ĐIỂM: Tại sân tập GDQP-AN của trường.
VI. VẬT CHẤT
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10
- Tranh, ảnh….
- Giáo viên và học sinh mang mặc đúng trang phục quy định.
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 PHÚT)
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục , vật chất
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: Các động tác đã học ở tiết trước
4. Phổ biến ý định giảng bài
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 PHÚT)
1. Tổ chức luyện tập: 30 phút
Nội dung
Phương pháp
I. Đội ngũ tiểu đội
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang
a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
b. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
 
 
2. Đội hình tiểu đội hàng dọc
a. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
b. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
 
- Tổ chức: Gv chia lớp thành các tiểu đội.
- Phương pháp:
+ Giáo viên nhắc lại các bước thực hiện những sai sót thường gặp.
+ Tiểu đội trưởng duy trì, điều khiển tập luyện, cử lần lượt thành viên trong tiểu đội vào tập luyện thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang và hàng dọc, các thành viên còn lại thực hiện theo khẩu lệnh của người điều khiển, quan sát, nhận xét, giáo viên quan sát quản lí chung.
- Vị trí, hướng tập: Theo quy định của giáo viên.
- Kí tín hiệu luyện tập:
Còi:
+ 1 tiếng: Bắt đầu tập.
+ 2 tiếng: Dừng tập sửa sai.
+ 1 hồi dài: Tập hợp đơn vị.
Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh của GV và chỉ huy.
- Triển khai và duy trì luyện tập.
- Giáo viên theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh.
2. Hội thao: 5 phút
- Nội dung: Đội hình tiểu đội hàng dọc, hàng ngang.
- Tổ chức và phương pháp: Mỗi tiểu đội cử 1 người lên thực hiện. Giáo viên cùng lớp quan sát kết quả. Học sinh nhận xét, giáo viên kết luận đánh giá chung.             
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. Hệ thống, củng cố nội dung đã giảng dạy trong bài.
2. H­ướng dẫn nội dung cần ôn luyện
3. Nhận xét đánh giá buổi học
4. Kiểm tra vật chất, trang bị, chuyển nội dung buổi học
- Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

Tiết 18
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Trả lời chính xác ý nghĩa các động tác đội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Về kỹ năng
- Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng, tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc, hàng ngang.
- Hô khẩu lệnh to, rõ ràng.
3. Về thái độ
- Tích cực, tự giác tích cực trong quá trình kiểm tra.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Biết vận dụng các động tác vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Chuẩn bị sổ điểm, đề thi, sân bãi trang phục của GV và học sinh đảm bảo theo yêu cầu của buổi kiểm tra thực hành.
2. Học sinh
- Đảm bảo trang phục, tác phong của buổi kiểm tra.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Tổ chức lớp học
- Làm thủ tục thao trường gồm: tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho kiểm tra, trang phục của học sinh, phổ biến nội quy ở thao trường đối với từng nội dung (đi lại, vệ sinh, sẵn sàng chiến đấu).
- Làm thủ tục kiểm tra: Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp.
2. Tiến hành kiểm tra
- Cho học sinh lần lượt lên bắt thăm nội dung kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra.
- Gọi học sinh lên thực hiện động tác, giáo viên quan sát, cho điểm.
IV. KẾT THÚC KIỂM TRA
1. Tập trung lớp học
2. Nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra
3. Dặn dò, làm thủ tục xuống lớp
- Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG THPT b¾c s¬n                                            GIÁO VIªN: triÖu hoµng qu©n

Tiết 19: Tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí
 
PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-   Hiểu được ý nghĩa, cách thực hiện động tác tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí
2. Về kỹ năng
- Biết cách thực hiện động tác tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí.
3. Về thái độ
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh và các quy định của giờ học.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, khẩn trương.
- Biết vận dụng các động tác vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
3. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái
4. Giãn đội hình, thu đội hình
5. Ra khỏi hành, về vị trí
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Tập trung, chia nhóm.
2. Phương pháp
- Lý thuyết: Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan, đặt vấn đề, thuyết trình, giảng giải.
Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát, thảo luận, ghi chép những ý chính.
- Thực hành:
+ Gv: Giới thiệu kỹ thuật động tác theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
+ Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:
- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác
- B2: Tập từng bước theo thứ tự
- B3: Tập tổng hợp 
+ Luyện tập: Dưới sự duy trì điều khiển của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát, quản lý chung.
V. ĐỊA ĐIỂM: Tại sân tập GDQP-AN của trường.
VI. VẬT CHẤT
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10
- Tranh, ảnh….
- Giáo viên và học sinh mang mặc đúng trang phục quy định.
1

GDQP - AN 10                                                                                           SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_4.doc[0.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • MT 4 Bài 4
  Mĩ thuật 3
  MT 4 Bài 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2012

  Xem: 0

 • MT 4 Bài 4
  Mỹ thuật 4
  MT 4 Bài 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2012

  Xem: 0

 • MT 4 Bài 4
  Mỹ thuật 4
  MT 4 Bài 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2011

  Xem: 6

 • tiet 4 bai 4
  Lịch sử 6
  tiet 4 bai 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2010

  Xem: 26

 • Bài 4: Bài tập
  Vật lý 12
  Bài 4: Bài tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2011

  Xem: 10

 • Bài 1- bài 4
  GD công dân 7
  Bài 1- bài 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2010

  Xem: 42

 • Bai 4 - Bai 6
  GD công dân 9
  Bai 4 - Bai 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2008

  Xem: 65

 • VL9 - tiet 4 - Bài 4
  Vật lý 9
  VL9 - tiet 4 - Bài 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

  Xem: 0

 • tiết 4-bài 3+4
  Tin học 11
  tiết 4-bài 3+4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2008

  Xem: 32

 • bài soạn 4
  Lớp 4
  bài soạn 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2011

  Xem: 12