Tieát 56: MOÂN TÖÏ CHOÏN – TROØ CHÔI “TRAO TÍN GAÄY”

 

I.MUÏC TIEÂU

- Bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc taâng caàu baèng ñuøi, ñôõ chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi: “Trao tín gaäy

II. ÑÒA ÑIEÅM VAØ PHÖÔNG TIEÄN

-Veä sinh an toaøn saân tröôøng.

- Coøi vaø keû saân chôi.

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC

 

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

HÌNH THỨC LÊN LỚP

 

A.Phaàn môû ñaàu:

- C¸n sù tËp hîp b¸o c¸o sÜ sè

- GV nhËn líp : Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc

* Khëi ®éng:

-Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Phaàn cô baûn.

* Hoaït ñoäng 1: OÂn taâng caàu baèng ñuøi.

- GV nhaéc laïi  kó thut động tác.

- HS quan sát vaø thc hin

- Cán sự điều khin c lp tp

- Chia toå taäp luyeän toå tröôûng chæ huy.

- Gv quan sát và nhận xét

* Hoaït ñoäng 2: Hoïc ñôõ chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.

- GV neâu teân ñoäng taùc, phaân tích kó thut động tác vaø laøm maãu.

- HS quan sát vaø thc hin

- Cán sự điều khin c lp tp

- Chia toå taäp luyeän toå tröôûng chæ huy.

- Gv quan sát và nhận xét

* Hoaït ñoäng 3: Troø chôi: “Trao tín gaäy”

- GV neâu teân troø chôi, giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi.

-Yeâu caàu 1 nhoùm laøm maãu vaø sau ñoù cho töøng toå chôi thöû.

Caû lôùp thi ñua chôi.

-Nhaän xeùt – ñaùnh giaù bieåu döông nhöõng ñoäi thaéng cuoäc.

C.Phaàn keát thuùc.

- Moät soá ñoäng taùc thaû loûng.

- Cuøng HS heä thoáng baøi

- Nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû baøi hoïc

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn taâng caàu baèng ñuøi vaø ñôõ chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.

 

 

 

 

9-10 Phuùt

 

4 Phuùt

 

5-6 Phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24Phuùt

6-7phuùt

 

1 ln

 

2-3 ln

 

 

6-7phuùt

 

1 laàn

 

 

 

2-3 ln

 

 

 

8-10phuùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Phuùt

 

 

 

 

 

 

 

- Ñoäi hình taäp hôïp

-Ñoäi hình khi ñoäng

 

- Ñoäi hình oân luyeän

Toå 1 Toå 2                                      

                   

 

                                   

               ( GV)

Toå3                          Toå  4                         

                            

 

- Đội hình trò chơi

 

- Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.