Giáo Án Gd Qp-An 10:Bài 6. Cấp Cứu Ban Đầu Các Tai Nạn Thông Thường Và Băng Bó Vết Thương

giáo án điện tử Giáo dục Quốc phòng - An ninh Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0czu0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-07-27 16:42:27
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần xem
7
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THPT Bắc Sơn Giáo án: GDQP-AN 10 Tiết 25 Bài 6. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG (Tiết 1) phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng I. Môc tiªu 1. Về kiến thức - Hiểu được nguyên n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

Tiết 25
Bài 6. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ
BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG (Tiết 1)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp: Bong gân, sai khớp, ngất, điện giật, ngộ độc thức ăn, bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.
2. Về kỹ năng
- Biết các biện pháp cấp cứu ban đầu các tai nạn: Bong gân, sai khớp, ngất, điện giật, ngộ độc thức ăn, thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...
3. Th¸i ®é
- Có tinh thần thái độ, tích cực học tập tính cực.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tính kiên nhẫn trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập và sinh hoạt, sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
Đại cương, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và cách đề phòng các tai nan: Bong gân, sai khớp, ngất, điện giật, ngộ độc thức ăn
2. Néi dung träng t©m
Giúp HS nắm được cách cấp cứu ban đầu các tai nạn: Bong gân, sai khớp, ngất, điện giật, ngộ độc thức ăn
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tập trung theo đội hình lớp học.
2. Phương pháp:
Phân nhóm học tập, học sinh nghiên cứu nội dung thảo luận theo nhóm, giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm tranh, ảnh, máy chiếu, phiếu học tập, bút....
phÇn II. Thùc hµnh BÀI GIẢNG
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 
 
 
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

 
 
 
- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh.
2. Phố biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam?
Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
 
 Các tai nạn thường gặp là: bong gân; sai khớp; ngất; điện giật; ngộ độc thức ăn; chết đuối; say nóng, say nắng; nhiễm độc lân hữu cơ.
+ Mỗi tai nạn kể trên GV cần trình bày theo thứ tự các nội dung sau:
    - Đại cương: khái niệm, tính chất phổ biến, nguyên nhân xảy ra tai nạn, tính chất tổn thương...
     - Triệu chứng: mô tả các triệu chứng tại chỗ, triệu chứng toàn thân.
     - Các biện pháp cấp cứu ban đầu: nêu thứ tự các biện pháp cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tai nạn. Đây là các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện, cần tiến hành nhanh chóng tại nơi xảy ra tai nạn.
      - Đề phòng: nêu các biện pháp đề phòng các tai nạn thông thường
GV đưa ra các câu hỏi:
Caùc em haõy cho nhö theá naøo laø bong gaân? Caùc khôùp naøo thöôøng hay bò bong gaân? Trieäu chöùng nhö theá naøo?
 
- Nghiên cứu SGK, nghe, quan sát, thảo luận, trả lời.
 
- Lắng nghe, ghi chép kết luận của giáo viên.
 
 
- Nghiên cứu SGK, nghe, quan sát, thảo luận, trả lời.
 
 
- Tr­íc mçi phÇn HS ®äc mét lÇn ®Ó c¸c b¹n theo dâi vµ t×m hiÓu.
 
 
- Lắng nghe, ghi chép kết luận của giáo viên.
 
 
 
 
 
HS nghe kÜ c©u hái cña GV sau ®ã gi¬ tay ph¸t biÓu theo hiÓu biÕt cña m×nh.
 
 
1. Bong gaân: (7-8 phút)
a) Ñaïi cöông.
b) Trieäu chöùng.
c) Caáp cöùu ban ñaàu vaø ñeà phoøng.
* Cấp cứu ban đầu:
- Băng ép nhẹ
- Chườm lạnh
- Bất động chi
- Chuyển đến cơ sở y tế
* Cách đề phòng
2. Sai khôùp. (7-8 phút)
a) Ñaïi cöông.
b) Trieäu chöùng.
c) Caáp cöùu ban ñaàu vaø ñeà phoøng.
* Cấp cứu ban đầu
- Bất động khớp bị sai, giữ nguyên tư thế sai lệch
- Chuyển đến cơ sở y tế.
* Cách đề phòng
3. Ngaát: (7-8 phút)
a) Ñaïi cöông.
b) Trieäu chöùng.
c) Caáp cöùu ban ñaàu vaø ñeà phoøng .
* Caáp cöùu ban ñaàu:
- Đặt nạn nhân nằm ngay ngắn vào nơi thoáng khí, yên tĩnh ...
- Lưu thông đường thở
- Cởi cúc áo, quần, nới thắt lưng để máu lưu thông.
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

 
GV: Nhö theá naøo goïi laø sai khôùp? Caùc khôùp naøo hay bò sai? Trieäu chöùng nhö theá naøo? Chi coù bình thöôøng hay bieán daïng?
 
GV: Em hãy phân biệt triệu chứng của tai nạn bong gân và tai nạn sai khớp?
 
GV: Nhö theá naøo ñöïôc xem laø ngöôøi ngaát? Ngaát vaø hoân meâ coù gì khaùc nhau? Caùc trieäu chöùng xuaát hieän nhö theá naøo?
 
 
GV: Ngoä ñoäc thức ăn laø gì? Vì sao ta bò ngoä ñoäc thức ăn? Caùc trieäu chöùng xuaát hieän nhö theá naøo?
 
Caáp cöùu ban ñaàu caùc loaïi ngoä ñoäc treân nhö theá naøo?
HS tr×nh bµy theo thø tù: ®¹i c­¬ng, triÖu chøng ban ®Çu, cÊp cøu ban ®Çu vµ c¸ch ®Ò phßng.
 
 
 
 
HS cã thÓ më réng c©u hái b»ng c¸ch tù liªn hÖ víi nh÷ng tr­êng hîp ®· thÊy hoÆc nghe kÓ.
 
 
 
- Học sinh phân biệt các triệu chứng, giống và khác nhau.
 
Sau khi GV ®­a ra c©u hái HS nÕu ch­a hiÓu cã thÓ hái GV, sau ®ã đưa ra ý kiÕn cña m×nh.
 
 
Học sinh trả lời, giáo viên tổng hợp, kết luận, cho học sinh ghi chép những ý chính.
- Xoa bóp lên cơ thể.....
- Nếu nạn nhân tỉnh có thể cho uống nước gừng tươi, nước tỏi hòa với rượu và nước đun sôi.
- Nếu nạn nhân chưa tỉnh:....
* Cách đề phòng
4. §iªn giËt: (7-8 phút)
a) Ñaïi cöông.
b) Trieäu chöùng.
c) Caáp cöùu ban ñaàu vaø ñeà phoøng .
* Caáp cöùu ban ñaàu:
- Cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện:....
- Nếu nạn nhân ngừng thở phải hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực ngay.
- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế
* Cách đề phòng
5. Ngộ độc thức ăn: (7-8 phút)
a) Ñaïi cöông.
b) Trieäu chöùng.
c) Caáp cöùu ban ñaàu vaø ñeà phoøng .
* Caáp cöùu ban ñaàu:
- Chống mất nước
- Chống nhiễm khuẩn
- Chống trụy tim mạch và trợ sức
- Cho nhịn ăn hoặc ăn lỏng 1-2 bữa/ngày để ruột được nghỉ ngơi.
- Nặng phải chuyển ngay đến các cơ sở y tế.
* Cách đề phòng
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi häc
4. KiÓm tra vËt chÊt, trang bÞ, xuống lớp.
- Rút kinh nghiệm:
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

Tiết 26
Bài 6. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ
BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG (Tiết 2)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp: chết đuối, say nắng, say nóng, nhiễm độc lân hữu cơ, bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.
2. Về kỹ năng
- Biết các biện pháp cấp cứu ban đầu các tai nạn: chết đuối, say nắng, say nóng, say nắng, nhiễm độc lân hữu cơ, thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...
3. Th¸i ®é
- Có tinh thần thái độ, tích cực học tập tính cực.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tính kiên nhẫn trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập và sinh hoạt, sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
      Đại cương, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và cách đề phòng các tai nạn: chết đuối; say nắng, say nóng; nhiễm độc lân hữu cơ.
2. Träng t©m
      Cách cấp cứu ban đầu các tai nạn: chết đuối ; say nắng, say nóng; nhiễm độc lân hữu cơ.
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tổ chức học tập trung theo lớp và các nhóm học tập.
2. Phương pháp: Phân nhóm học tập, học sinh nghiên cứu nội dung thảo luận theo nhóm, giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học lớp 10A9.
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm tranh, ảnh, máy chiếu, phiếu học tập, bút....
phÇn II. Thùc hµnh gi¶ng bµi
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh.
2. Phố biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
6. Chết đuối: 10 - 12 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
a) Đại cương
- Chết đuối là tình trạng thiếu oxi do cơ thể bị chìm trong nước.
- Việc cấp cứu tại chỗ  là quyết định.
b) Triệu chứng:
* Nạn nhân có thể ở trong tình trạng:
- Nhẹ: Giãy dụa, sặc trào nước, tim còn đập.
- Vừa: Khi đã mê man, người tím tái, tim mới ngừng đập.
- Nặng: Khi da nạn nhân đã trắng bạch hoặc tím xanh, đồng tử đã giãn rộng, tim ngừng đập.
c) Cấp cứu ban đầu và cách đề phòng
* Cấp cứu:
- Vớt nạn nhân.
- Khi đưa được nạn nhân lên bờ:
+ Nhanh chóng dốc nước ra khỏi dạ dày.
+ Lưu thông đường thở.
+ Hô hấp nhân tạo.
+ Khi tự thở được nhưng còn hôn mê,  phải để nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng đầu về một bên.
+ Nhanh chóng chuyển nạn nhân tới bệnh viện để được điều trị tiếp theo.
* Cách đề phòng:
- Chấp hành nghiêm các quy định về giao thông đường thủy và những quy định khi làm việc, luyện tập ở dưới nước.
- Tập bơi.
- Quản lý tốt trẻ em.
 
- Giáo viên trình chiếu hình ảnh.
- Gv: Những hình ảnh trên liên quan đến tai nạn gì?
- Học sinh quan sát trả lời câu hỏi.
 
- Gv: Em hãy nêu những triệu chứng của chết đuối?
- Học sinh nghiên cứu tài liệu, SGK, thực tiễn trả lời câu hỏi.
-Gv kết luận cho học sinh ghi chép những ý chính.
 
- Gv: Khi gặp trường hợp chết đuối chúng ta phải làm gì?
- Học sinh nghiên cứu tài liệu, SGK, thực tiễn trả lời câu hỏi.
- Gv tổng hợp những điểm cần lưu ý khi cấp cứu ban đầu chết đuối.
 
- Để giảm thiểu tai nạn chết đuối chúng ta nên thực hiện những điều gì?
Học sinh trả lời, giáo viên tổng hợp, kết luận, cho học sinh ghi chép những ý chính.
 
 
7. Say nắng, say nóng: 10 - 12 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
a) Đại cương
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

- Say nóng, say nắng là tình trạng rối loạn điều hòa nhiệt dộ do môi trường nóng nắng gây nên, cơ thể không còn tự điều hòa nhiệt độ được nữa.
- Việc phòng và chống say nóng, say nắng là rất cần thiết.
b) Triệu chứng
- Sớm nhất là tình trạng chuột rút.
- Sau đó là nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chân tay rã rời, khó thở.
- Triệu chứng say nóng điển hình:
+ Sốt cao 40 - 420C, hoặc hơn
+ Mạch nhanh 120 - 150 lần/phút.
+ Thở nhanh trên 30 nhịp/phút.
+ Choáng váng, buồn nôn, sợ ánh sáng, nặng hơn có thể ngất, hôn mê, có thể bị kích động mê sảng, co giật như động kinh.
c) Cấp cứu ban đầu và đề phòng
* Cấp cứu ban đầu
+ Đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, bóng râm.
+ Cởi bỏ quần áo.
+ Quạt mát, chườm lạnh bằng khăn ướt mát hoặc xoa cồn 450.
+ Cho uống nước đường và muối, tốt nhất là dùng nước orezol hoặc nước đường chanh muối.
Những trường hợp nặng hơn như: hôn mê, co giật sau khi sơ cứu phải được chuyển đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời.
* Đề phòng 
- Không làm việc, tập luyện và thi đấu thể thao dưới trời nắng gắt.
- Nếu buộc phải làm việc ở những nơi nắng, nóng phải bảo đảm thông gió tốt, đội mũ nón khi trời nắng.
- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm nghiên cứu theo các nội dung:
 
+ Nhóm 1: Đại cương về say nóng, say nắng.
 
+ Nhóm 2: Triệu chứng ban đầu của say nóng, say nắng.
 
+ Nhóm 3: Cấp cứu ban đầu say nắng, say nóng.
 
+ Nhóm 4: Cách đề phòng say nắng, say nắng.
 
 
 
 
 
 
 
- Các nhóm nghiên cứu theo nội dung giáo viên định hướng.
 
- Các nhóm cử người lên trình bày nội dung nhóm mình chuẩn bị.
 
- Nhóm còn lại quan sát, lắng nghe, bổ sung.
 
- Giáo viên tổng hợp, kết luận. Cho học sinh ghi chép những ý chính..
 
- Học sinh quan sát, lắng nghe, ghi chép những ý chính
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

- Ăn uống đủ nước, đủ muối khoáng.
- Luyện tập để làm quen và thích với môi trường nắng nóng.
 
8. Nhiễm độc lân hữu cơ: 10 - 12 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
a. Đại cương
- Lân hữu cơ là các hợp chất hóa học như: Tiôphốt, Vôphatốc... dùng để trừ sâu bọ, côn trùng, nấm có hại.
- Do không tôn trọng nguyên tắc trong quá trình sử dụng và bảo quản dẫn tới nhiễm độc lân hữu cơ.
- Chất lân xâm nhập vào cơ thể bằng đường hô hấp, tiêu hóa và trực tiếp qua da.
b. Triệu chứng
- Nhiễm độc cấp cứu: nạn nhân thấy lợm giọng, nôn mửa, đau dầu, đau các cơ, rối loạn thị giác... đặc biệt là đồng tử co hẹp, có khi chỉ nhỏ bằng đầu đinh ghim.
- Nhiễm độc nhẹ: các triệu chứng trên xuất hiện muộn và nhẹ hơn.
c. Cấp cứu ban đầu và đề phòng
* Cấp cứu ban đầu
- Nhanh chóng dùng thuốc giải độc đặc hiệu.
- Xử trí theo đường ngộ độc:
+ Nếu thuốc vào đường tiêu hóa bằng mọi biện pháp gây nôn.
+ Nếu thuốc qua da, phải rửa bằng nước vôi trong, nước xà phòng.
+ Nếu thuốc vào mắt, rửa mắt bằng nước muối sinh lý.
- Nếu có điều kiện dùng thuốc trợ tim mạch, trợ sức.
- Chuyển ngay đến các cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa.
* Cách đề phòng
- Chấp hành đúng các quy định, chế độ vận chuyển, bảo quản và sử dụng thuốc trừ sâu.
 
 
- Gv: thuyết trình cho học sinh đại cương về lân hữu cơ.
Trình chiếu các hình ảnh sử dụng lân hữu cơ, nhiễm độc lân hữu cơ.
Học sinh chú ý quan sát, lắng nghe, trả lời, ghi chép những ý chính.
 
- Gv: Nêu triệu chứng của nhiễm độc lân hữu cơ?
 
- Học sinh nghiên cứu tài liệu, SGK, thực tiễn trả lời câu hỏi.
 
- Giáo viên kết luận cho học sinh ghi chép những ý chính.
 
- Giáo viên thuyết trình về cấp cứu ban đầu nhiễm độc lân hữu cơ.
 
Học sinh chú ý quan sát, lắng nghe, ghi chép những ý chính.
 
 
 
 
 
- Để đề phòng nhiễm độc lân hữu cơ chúng ta phải làm gì?
 
- Học sinh nghiên cứu tài liệu, SGK, thực tiễn trả lời câu hỏi.
 
 
- Giáo viên liên hệ thực tiễn, kết luận cho học sinh ghi chép những ý chính.
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

- Khi phun thuốc trừ sâu phải pha đúng liều lượng và có các phương tiện để bảo vệ (quần áo, mũ lao động, khẩu trang, găng tay...); quay lưng về hướng gió và chỉ nên phun 10 phút thì nghỉ, sau đó mới tiếp tục phun.
- Không dùng thuốc trừ sâu để chữa ghẻ, diệt chấy, rận...
- Khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu không được ăn, uống, hút thuốc lá. Sau khi làm việc xong phải thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.
 
 
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi häc
4. KiÓm tra vËt chÊt, trang bÞ, xuống lớp.
- Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

Tiết 27
Bài 6. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ
BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG (Tiết 3)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết th­ương, các loại băng và kỹ thuật các kiểu băng cơ bản.
2. Về kỹ năng
- Nắm được cách băng các vết th­ương tại các vị trí trên cơ thể bằng băng cuộn và ứng dụng các ph­ương tiện sẵn có tại chỗ.
- Vận dụng linh hoạt các kĩ năng băng bó vết thương vào trong thực tế cuộc sống, sẵn sáng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3. Th¸i ®é
- Có tinh thần thái độ, tích cực học tập tính cực.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tính kiên nhẫn trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập và sinh hoạt, sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
           II: Băng vết thương
                 1. Mục đích
                 2. Nguyên tắc băng
                 3. Các loại băng
                 4. Kĩ thuật băng cơ bản
2. Néi dung träng t©m
      Quan sát giáo viên thực hiện động tác mẫu băng vết thương
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tập trung theo đội hình lớp học.
2. Phương pháp:
Giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp làm mẫu động tác sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học lớp 10A...
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm các loại băng vết thương, tranh, ảnh, máy chiếu.....
 
phÇn II. Thùc hµnh gi¶ng bµi
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 

Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

 
 
 
 
 
 
2. Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
 
 
GV: Muïc ñích băng vết thương laø ñeå laøm gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyeân taéc baêng ra sao?
 
 
GV: Tại sao khi băng phải băng chắc  đủ độ chặt?
 
   GV giới thiệu cho học sinh các loại băng chủ yếu, kết hợp trình chiếu bằng phương tiện trực quan các loại băng giáo viên hiện có.
 
- Nghiên cứu SGK, nghe, quan sát, thảo luận, trả lời.
 
 
- Tr­íc mçi phÇn HS ®äc mét lÇn ®Ó c¸c b¹n theo dâi vµ t×m hiÓu.
 
 
- Lắng nghe, ghi chép kết luận của giáo viên.
 
 
 
 
 
HS cã thÓ më réng c©u hái b»ng c¸ch tù liªn hÖ víi nh÷ng tr­êng hîp ®· thÊy hoÆc nghe kÓ.
 
 
Hs chú ý quan sát giáo viên giới thiệu. Nắm được các loại băng.
II/  BAÊNG VEÁT THÖÔNG
1. Muïc ñích: (3-5 phút)
a) Baûo veä cho veát thöông khoûi bò oâ nhieåm.
Ngöôøi bò thöông ñöôïc baêng ngay seõ coù taùc duïng ngaên caûn, haïn cheá söï xaâm nhaäp cuûa vi khuaån vaøo veát thöông, goùp phaàn laøm cho veát thöông mau laønh.
b) Caàm maùu taïi veát thöông.
Maùu coù ôû khaép cô theå seõ theo veát thöông ra ngoaøi, neáu ñöôïc baêng eùp chaët seõ haïn cheá vieäc maát maùu goùp phaàn taïo cho cô theå mau hoài phuïc.
c) Giaûm ñau ñôùn cho naïn nhaân.
Veát thöông khi ñaõ baêng, choáng ñöôïc söï coï saùt, va quẹt gây đau đớn, làm cho vết thương được yên tĩnh trong quá trình vận chuyển.
2. Nguyeân taéc baêng. (3-5 phút)
 
a) Baêng kín, baêng heát caùc veát thöông.
 
b) Baêng chaéc (ñuû ñoä chaët)
 
c) Baêng sôùm, baêng nhanh, ñuùng quy trình thao taùc kó thuaät.
 
 
3. Các loại băng (2-3 phút)
- Băng cá nhân

Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                         Giáo án: GDQP-AN 10

 
GV: Giới thiệu và thực hành các kiểu băng cơ bản theo 3 bước:
* Bước 1: Làm nhanh
* Bước 2: Làm chậm
* Bước 3: Làm tổng hợp
 
 
 
GV: Goïi 1 HS leân laøm ngöôøi bò naïn ñeå vöøa thöïc hieän vöøa cho caùc em quan saùt.
GV noùi ñeán ñaâu laøm ñeán ñoù.
 
Gv nªu râ ý nghÜa, t¸c dông vµ c¸ch thùc hiÖn tõng ®éng t¸c, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç giao nhau, chç khã ph¶i nãi râ ®Æc ®iÓm cña vÞ trÝ ®ã vµ c¸ch thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®­îc tiªu chuÈn kÜ thuËt.
 
Chó ý c¸c ®éng t¸c ph¶i chuÈn, vÞ trÝ b¨ng dÔ nh×n, khi thùc hiÖn xong kÜ thuËt b¨ng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn ch¾c, ®Ñp.
 
 
 
HS chó ý quan s¸t tõng b­íc cña GV vµ nắm được các kiểu băng cơ bản.
 
 
 
 
 
 
HS chó ý quan s¸t tõng b­íc cña GV vµ nắm được cách áp dụng cụ thể các kiểu băng.
 
 
.
- Băng cuộn
- Băng tam giác
 
4. Kó thuaät baêng veát thöông. (25 phút)
a) Caùc kieåu baêng cô baûn:
Coù nhieàu kieåu baêng khaùc nhau: Băng vòng xoắn, băng số 8, băng chữ nhân, băng vành khăn, băng đầu...
- Baêng vòng xoắn
 
- Baêng soá 8
 
Thoâng thaïo 2 kieåu baêng naøy seõ baêng toaøn boä caùc boä phaän cô theå.
b) AÙp duïng cuï theå:
 
- Baêng caùc ñoaïn chi
 
- Baêng vai, naùch
 
- Baêng ngöïc, löng
 
- Baêng buïng.
 
- Baêng vuøng goái - goùt chaân - vuøng khuyûu.
 
- Baêng vuøng khoeo, neáp khuyûu.
 
- Baêng baøn chaân - baøn tay
 
- Baêng vuøng ñaàu - coå - maët .
+ Baêng traùn
 
+ Baêng moät beân maét
+ Baêng ñaàu (kieåu quai muõ
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
 
Năm học 2016-2017                                                                    Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 6. Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_6_lop_10_in.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự