Bài 6 chương 2

Đăng ngày 4/20/2012 8:35:27 PM | Thể loại: Toán học 10 | Chia sẽ bởi: Xá Nguyễn Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: pdf

KHÔNG GIAN VECT  
Ơ TÔPÔ  
Bài tp 6 (chương 2)  
Cho X là không gian vectơ ñꢀnh chu  
n trên trưꢂng K và x  X \  
θ
{ }  
. Chng minh  
0
r
ng t n t i phi m hàm tuy n tính liên tc f trên X thoꢉ  
mãn f =1,f (x ) = x .  
0
0
Bài làm  
Xét X =  
{
λx | λ ∈ K  
}
thì x  X  X.  
L
y tu ý x,y X ;α ∈ K. Do  
0
λ ,λ ∈ K sao cho x = λ .x , y = λ .x . Ta  
0
0
0
0
x,y X =  
{
λx | λ ∈ K  
}
nên t  
n t  
i  
0
0
1
2
1 0  
2 0  
th  
y  
x + y = λ .x + λ .x = (λ + λ ).x  X  α.x = α(λ .x ) = (αλ ).x  X .  
1
0
2
0
1
2
0
0
1 0  
1
0
0
Chꢃ  
ng tꢋ  
X là không gian con c  
a X.  
0
Xét ánh x  
g : X  K, x = λ .x  
֏
g(x) = g(λ .x ) = λ . x . D  
th  
y  
0
1 0  
1 0  
1
0
g(x ) = x . L  
y tuỳ  
ý x,y X ;α,β∈ K.Do x,y X nên t  
n t  
i λ ,λ ∈ K sao  
0
0
0
0
1
2
cho x = λ .x , y = λ .x . Ta luôn có g(α.x + β.y) = g(α.(λ .x ) + β.(λ .x )) =  
1
0
2 0  
1 0  
2 0  
=
g((αλ + βλ ).x ) = (αλ + βλ ). x = α.(λ . x ) + β.(λ . x ) = α.g(x) + β.g(y).  
1
2
0
1
2
0
1
0
2
0
T
c là g là phi  
m hàm tuyn tính trên X . Hơn na g(x) = g(λ .x ) =  
0
1 0  
=
(λ . x ) = λ . x = λ .x = x 1. x ( x X ), hay g là phim hàm bꢀ  
1 0 1 0 1 0 0  
ch  
n
trên X . V  
y g là phi  
Do x  θ nên t n t  
.x ). Ta có g = sup g(x) = sup x =1.  
m hàm tuy  
n tính liên t  
c trên X .  
0
0
i ph n t  
 x X sao cho x =1 (chng hn  
0
0
1
x =  
0
x
0
xX0  
x =1  
xX0  
x =1  
Nói tóm l  
i g là phi  
m hàm tuy  
n tính liên t  
c trên X và tho  
mãn  
0
g =1, g(x ) = x .  
0
0
Theo nguyên lí thác tri  
c f trên X tho mãn f = g , f(x) = g(x), x X .  
0
n Hahn-Banach, luôn tn ti phim hàm tuyn tính  
liên t  
Do f = g và g =1 nên f =1. Do f(x) = g(x), x X , và x  X ,  
0
0
0
g(x ) = x nên f (x ) = x .  
0
0
0
0
Vy, luôn tn tꢆ  
i phi  
m hàm tuy  
n tính liên t  
c  
f :X  K tho mãn f =1,  
f (x ) = x .  
0
0
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf