Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

Tuần: 7                  Ngày soạn: 1/11/2016

Tiết:  7                           Ngày dạy: 5/ 11/2016

 

BAÌ 6: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

 

I. MỤC TIÊU:

1. KiÕn thøc:

ThÕ nµo lµ t«n s­ träng ®¹o? V× sao ph¶i t«n s­ träng ®¹o? ý  nghÜa cña t«n s­ träng ®¹o.

2. KÜ n¨ng:

Hs tù rÌn luyÖn ®Ó cã th¸i ®é t«n s­ träng ®¹o.

3. Th¸i ®é:

Hs cã th¸i ®é kÝnh träng biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o. Phª ph¸n c¸c hµnh vi v« ¬n ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 Giáo án, tài liệu, sgk, Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 7, tranh ảnh. Ca dao, tục ngữ, câu chuyện. Bảng phụ, bút dạ, giấy khổ to.

2. Học sinh:

Đọc trước ở nhà, sgk. Nghiên cứu trường hợp điển hình. Động não. Xử lý tình huống. Đóng vai.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Sử dụng phương pháp diễn giải, câu hỏi nêu vấn đề, hoạt động nhóm, thuyết trình, trực quan.

IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

Kiểm tra sĩ số.

2. Kim tra bài cũ: ( KiÓm tra 15 phót )

C©u 1: ThÕ nµo lµ yªu th­¬ng con ng­êi? ý gnhÜa cña yªu th­¬ng con ng­êi?

C©u 2: Nªu gh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña em thÓ hiÖn lßng yªu th­¬ng con ng­êi?

3. Bài mới:

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - häc sinh

Néi dung

H§1: T×m hiÓu truyÖn ®äc.

Gv: Tæ chøc cho Hs th¶o luËn.

Hs: Chia nhãm th¶o luËn.(5’)

Gv: §Æt c©u hái:

1. Cuéc gÆp gì gi÷a thµy vµ trß trong truyÖn cã g× ®Æc biÖt vÒ thêi gian?

 

2. Nh÷ng chi tiÕt nµo trong truyÖn chøng tá sù biÕt ¬n cña häc trß c÷ ®èi víi thµy gi¸o B×nh?

I. TruyÖn ®äc.

Bèn m­¬i n¨m vÉn nghÜa nÆng t×nh s©u.

- Cuéc gÆp gì gi÷a thµy vµ trß sau h¬n 40 n¨m. T×nh c¶m ®­îc thÓ hiÖn.

+ Häc trß v©y quanh thµy gi¸o chµo hái th¾m thiÕt.

+ TÆng thµy nh÷ng bã hoa t­¬i th¾m.

+ Kh«ng khÝ cña buæi gÆp mÆt c¶m ®éng.

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

 

3. Hs kÓ  nh÷ng kØ niÖm vÒ nh÷ng ngµy thµy gi¸o d¹y nãi lªn ®iÒu g×?

 

Hs: Tho¶ luËn.

Gv: H­íng dÉn nh¾c nhë Hs.

Hs: Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.

Hs: NhËn xÐt gãp ý kiÕn.

Gv: NhËn xÐt, kÕt luËn

       Em ®· lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n cña em ®èi víi c¸c thµy c« gi¸o ®· d¹y dç m×nh?

H§2: T×m hiÓu néi dung bµi häc.

 

Gv: Theo em hiªu: T«n s­ lµ g×?

                               Träng ®¹o lµ g×?

 

Gv: Trong thêi ®¹i ngµy nay c©u tôc ng÷ “ Kh«ng thµy ®è mµy lµm nªn”cã cßn phï hîp n÷a kh«ng? V× sao?

 

 

Gv: Nªu  nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n s­ träng ®¹o?

 

 

 

 

Gv: T«n s­ träng ®¹o cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H§3: LuyÖn tËp.

+ Thµy trß tay b¾t mÆt mõng.

+ KØ niÖm thµy trß, bµy tá lßng biÕt ¬n.

+ Båi håi xóc ®éng.

+ Thµy trß l­u luyÕn.

=> Häc trß thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña m×nh ®èi víi thµy gi¸o cò.

 

 

 

 

 

 

II. Bµi häc.

1. t«n s­ träng ®¹o.

- T«n s­ lµ t«n träng kÝnh yªu biÕt ¬n nh÷ng ng­êi lµm thµy c« gi¸o ë mäi n¬i mäi lóc.

- Träng ®¹o lµ coi träng nh÷ng lêi thµy d¹y, träng ®¹o lÝ lµm ng­êi.

 

 

 

 

2. BiÓu hiÖn.

- T×nh c¶m th¸i ®é lµm vui lßng thµy c« gi¸o.

- Hµnh ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.

- Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Ó xøng ®¸ng víi c¸c thµy c« gi¸o.

3. ý nghÜa.

- T«n s­ träng ®¹o lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ta, thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n ®èi víi c¸c thµy c« gi¸o.

- T«n s­ träng ®¹o lµ nÐt ®Ñp trong t©m hån mçi con ng­êi, lµm cho mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi ngµy cµng g¾n bã, th©n thiÕt víi nhau, con ng­êi sèng nh©n nghÜa thuû chung tr­íc sau nh­ mét. §ã lµ truyÒn thèng cña «ng cha ta tõ xa x­a.

III. Bµi tËp.

1. Bµi tËp a.

§¸p ¸n:

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

Gv: Cho Hs lµm  bµi tËp.

 

Hs: Lµm bµi tËp.

Hs: NhËn xÐt.

Gv: NHËn xÐt, cho ®iÓm.

Hs: Ch÷a bµi tËp

- T«n s­ träng ®¹o: 1, 3

- V« ¬n: 2, 4

2. Bµi tËp c.

§¸p ¸n : Hµnh vi: 1, 3      BiÕt ¬n

Hµnh vi: 2, 4, 5 T«n s­ träng ®¹o.

 

4. Củng cố:

       - T×m ca dao tôc ng÷ nãi vÒ t«n s­ träng ®¹o.

       - Thi h¸t vÒ ®Ò tµi t«n s­ träng ®¹o.

5. H­íng dÉn về nhà:

       - Häc bµi cò, lµm bµi t©p b.

       - ChuÈn bÞ bµi: §oµn kÕt t­¬ng trî.

 

 

V. RÚT KINH NGHIỆM:

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng….năm 2016

  Ký duyệt

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1