Bài 7

giáo án điện tử Giáo dục Quốc phòng - An ninh Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2017-07-27 16:43:54 Tác giả Quan Trieu Hoang loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường THPT Bắc Sơn Giáo án: GDQP-AN 10 Tiết 31 Bài 7. TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY (Tiết 1) phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng I. Môc tiªu 1. Về kiến thức - Khái niệm

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

Tiết 31
Bài 7. TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY (Tiết 1)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Khái niệm chất ma túy, cách phân loại ma túy và hiểu biết về các chất ma túy thường gặp.
2. Về kỹ năng
- Hiểu khái niệm ma túy, biết cách phân loại ma túy, hiểu được các chất ma túy thường gặp.
- Biết được cách phòng chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
3. Th¸i ®é
- Có ý thức cảnh giác để tự giác phòng tránh ma túy; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc mua bán ma túy.
- Biết yêu thương, thông cảm và chia sẻ với những người nghiện ma túy.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Phát triển kĩ năng liên hệ, phân tích, đánh giá.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
- Hiểu biết cơ bản về ma túy
2. Néi dung träng t©m
- Khái niệm chất ma túy
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tập trung theo đội hình lớp học.
2. Phương pháp:
Phân nhóm học tập, học sinh nghiên cứu nội dung thảo luận theo nhóm, giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm tranh, ảnh, máy chiếu, phiếu học tập, bút....
phÇn II. Thùc hµnh BÀI GIẢNG
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh.
2. Phố biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: - Nguyên tắc băng vết thương?
Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
1. Hoạt động 1: Khái niệm chất ma túy: 10 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
I. Hiểu biết cơ bản về ma túy
1. Khái niệm ma túy
- Luật Phòng, chống ma túy của nước ta đã đưa ra khái niệm về chất ma túy như sau:
“Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần , được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành”.
  “ Chất gây nghiện là chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng”.
  “ Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đới với người sử dụng”.
 
 
 
- Giáo viên trình chiếu hình ảnh liên quan đến ma túy.
- Gv: Em hãy nêu những hiểu biết của mình về ma túy?
- Học sinh nghiên cứu tài liệu, SGK, thực tiễn trả lời câu hỏi.
-Gv kết luận cho học sinh ghi chép những ý chính.
 
- Gv giải thích chất gây nghiện, chất hướng thần.
Cho xem video hình ảnh
2. Hoạt động 2: Phân loại chất ma túy: 10 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
2. Phân loại chất ma túy
a) Phân loại theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy.
- Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên.
- Chất ma túy có nguồn gốc bán tổng hợp
- Chất ma túy có nguồn gốc tổng hợp.
b) Phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc của chất ma túy.
c) Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng.
- Nhóm các chất ma túy có hiệu lực cao.
- Nhóm các chất ma túy có hiệu lực thấp.
d) Phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm, sinh lí của người sử dụng.
- Nhóm chất ma túy an thần.
- Nhóm chất ma túy gây kích thích.
- Nhóm chất ma túy gây ảo giác.
 
 
 
 
Giáo viên hệ thống sơ đồ phân loại các chất ma túy.
 
Học sinh nêu ví dụ các chất ma túy
 
Gv kết luận học sinh ghi chép những ý chính.
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

3. Hoạt động 3: Các chất ma túy thường gặp: 15 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
3. Các chất ma túy thường gặp
a) Nhóm các chất ma túy an thần
* Thuốc phiện
* Morphine
* Heroin
b) Nhóm chất ma túy gây kích thích
Các chất gây kích thích hệ thần kinh TW còn gọi là các chất “dophing”. Đây là những chất độc mạnh thuộc bảng A, rất nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao. Phổ biến là các loại ma túy tổng hợp MDMA, estasy.
c) Nhóm các chất ma túy gây ảo giác
* Cần sa và các sản phẩm của nó
* Lysergide (LSD)
 
Trình chiếu những hình ảnh liên quan tới các chất ma túy thường gặp.
 
Gv: Em hãy nêu tên các chất ma túy thường gặp?
 
- Học sinh nghiên cứu tài liệu, SGK, liên hệ, thực tiễn trả lời câu hỏi.
 
Gv kết luận, học sinh ghi chép những ý chính.
 
 
 
 
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi häc
4. KiÓm tra vËt chÊt, trang bÞ, xuống lớp.
- Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

Tiết 32
Bài 7. TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY (Tiết 2)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụng, đối với nền kinh tế, đối với trật tự an toàn xã hội.
2. Về kỹ năng
- Hiểu được tác hại của ma túy
- Biết được cách phòng chống, bài trừ ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
3. Th¸i ®é
- Có ý thức cảnh giác để tự giác phòng tránh ma túy; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc mua bán ma túy.
- Biết yêu thương, thông cảm và chia sẻ với những người nghiện ma túy.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Phát triển kĩ năng liên hệ, phân tích, đánh giá.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
- Tác hại của ma túy
2. Néi dung träng t©m
- Tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụng
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tập trung theo đội hình lớp học.
2. Phương pháp:
Phân nhóm học tập, học sinh nghiên cứu nội dung thảo luận theo nhóm, giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm tranh, ảnh, máy chiếu, phiếu học tập, bút....
phÇn II. Thùc hµnh BÀI GIẢNG
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh.
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

2. Phố biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: - Nêu khái niệm về ma túy?
Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
1. Hoạt động 1: Tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụng: 15 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
a) Gây tổn hại về sức khỏe
Ma túy gây tổn hại cho các hệ cơ quan: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, các bệnh về da, làm giảm chức năng thải độc, tác động đến hệ thần kinh, suy nhược toàn thân.
b) Gây tổn hại về tinh thần
Sử dụng ma túy làm cho người nghiện thay đổi trạng thái tâm lí, sa sút về tinh thần. Họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân, bạn bè tốt. Nghiện ma túy gây ra nhiều hội chứng về tâm thần.
c) Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình.
Nghiện ma túy làm tiêu tốn tài sản, làm đổ vỡ các mối quan hệ tốt đẹp giữa những người trong gia đình với người nghiện.
 
Trình chiếu hình ảnh và video clip liên quan đến tác hại của ma túy.
 
Gv: Nêu những hiểu biết của em về tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụng?
 
Hs trả lời, gv kết luận cho hs ghi chép những ý chính.
 
 
Gv mở rộng thêm những kiến thức liên quan đến một số loại ma túy hiện nay.
2. Hoạt động 2: Tác hại của ma túy đối với nền kinh tế: 10 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
- Việc duy trì các dịch vụ có liên quan đến ma túy vừa tốn kém về tiền của, vừa tiêu phí nguồn nhân lực quý giá cần thiết cho các nhu cầu và các mối quan tâm khác của xã hội. Hằng năm nước ta phải chi rất nhiều cho việc xóa bỏ cây thuốc phiện, công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng chống ma túy.
- Làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội cả về chất lượng và số lượng; làm cho thu nhập quốc dân cũng giảm, chi phí cho dự phòng và chăm sóc y tế tăng.
- Đầu tư nước ngoài sẽ giảm nếu nước đó có tỉ lệ người nghiện cao.
 
 
Tác hại của ma túy đối với nền kinh tế như thế nào?
 
Hs trả lời, Gv kết luận cho hs ghi chép những ý chính.
 
Liên hệ thực tế nước ta hiện nay, đặc biệt là những khu vực được coi là điểm nóng về tội phạm ma túy.
3. Hoạt động 3: Tác hại của tệ nạn ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội: 10 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
- Nghiện ma túy là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào con đường phạm tội. Do người nghiện không làm chủ được hành vi của mình.
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

- Hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép của các đối tượng và sự tụ tập của những người nghiện ở một địa bàn, kéo theo những tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật khác sẽ gây bất ổn về an ninh, trật tự tại địa bàn đó. Gây tâm lí hoang mang, bất bình, lo sợ trong quần chúng nhân dân.
Tác hại của ma túy đối với trật tự an toàn xã hội?
 
Hs trả lời, Gv kết luận cho hs ghi chép những ý chính.
 
Liên hệ thực tế nước ta hiện nay, đặc biệt là những khu vực được coi là điểm nóng về tội phạm ma túy.
 
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi häc
4. KiÓm tra vËt chÊt, trang bÞ, xuống lớp.
- Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

   Tiết 33
Bài 7. TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY (Tiết 3)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Quá trình dẫn và nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy
- Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy
2. Về kỹ năng
- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
- Biết được cách phòng chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
3. Th¸i ®é
- Có ý thức cảnh giác để tự giác phòng tránh ma túy; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc mua bán ma túy.
- Biết yêu thương, thông cảm và chia sẻ với những người nghiện ma túy.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Phát triển kĩ năng liên hệ, phân tích, đánh giá.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
- Quá trình và nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy
- Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy
2. Néi dung träng t©m
- Quá trình dẫn đến nghiện ma túy
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tập trung theo đội hình lớp học.
2. Phương pháp:
Phân nhóm học tập, học sinh nghiên cứu nội dung thảo luận theo nhóm, giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm tranh, ảnh, máy chiếu, phiếu học tập, bút....
phÇn II. Thùc hµnh BÀI GIẢNG
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh.
2. Phố biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: - Nêu những tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụng?
Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
1. Hoạt động 1: Quá trình và nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy: 20 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
a) Quá trình nghiện ma túy
Quá trình này diễn ra theo trình tự sau: Sử dụng lần đầu tiên => Thỉnh thoảng sử dụng => Sử dụng thường xuyên => Sử dụng do phụ thuộc.
Nghiện ma túy dễ dàng như trượt xuống dốc còn cai nghiện thì khó khăn như leo lên dốc thẳng đứng, thậm chí khó hơn. Người ta có thể chỉ mất 3 ngày để nghiện ma túy nhưng có khi phải mất cả đời để cai nghiện.
b) Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy
* Nguyên nhân khách quan:
- Do lối sống buông thả của một bộ phận giới trẻ ngày nay.
- Sự phối hợp giáo dục giữa gia đình – nhà trường và xã hội chưa thật sự chặt chẽ.
- Công tác quản lí địa bàn dân cư ở một số nơi chưa thật sự tốt.
- Do một bộ phận cha mẹ do công việc làm ăn mà chưa quan tâm con cái đúng mức.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Do thiếu hiểu biết về tác hại ma túy, nên nhiều bạn trẻ bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy, tham gia vận chuyển ma túy.
- Do muốn thỏa mãn trí tò mò của tuổi trẻ, thích thể hiện mình...
 
Gv: Dựa vào những hiểu biết của mình em hãy cho biết, quá trình nghiện ma túy diễn ra như thế nào?
 
Hs trả lời, gv giải thích kết hợp trình chiếu bằng hình ảnh quá trình dẫn đến nghiện ma túy.
 
Hs ghi chép những ý chính.
 
 
 
Gv: Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến nghiện ma túy?
 
Hs trả lời, giáo viên kết luận cho ghi chép những ý chính.
 
Mở rộng liên hệ thực tế nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
 
 
 
Gv: nguyên nhân chủ quan nào dẫn đến nghiện ma túy?
 
Hs trả lời, giáo viên kết luận cho ghi chép những ý chính.
 
2. Hoạt động 2: Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy: 15 phút
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Có thể nhận biết thông qua những biểu hiện sau:
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

- Trong cặp sách hoặc trong túi quần áo thường xuyên có bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc.
- Thường xuyên xin ra ngoài đi vệ sinh trong thời gian học tập.
- Thường tụ tập nơi hẻo lánh.
- Thường xuyên xin tiền bố mẹ.
- Lực học giảm sút.
- Hay ngáp vặt, ngủ gật, tính tình cáu gắt, buồn nôn, mất ngủ, trầm cảm...
Gv: Theo em 1 học sinh nghiên ma túy có những dấu hiệu như thế nào/?
 
Hs trả lời, gv kết luận cho ghi chép những ý chính
 
Liên hệ mở rộng thực tế tại trường và địa phương hiện nay.
 
 
 
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi häc
4. KiÓm tra vËt chÊt, trang bÞ, xuống lớp.
- Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

   Tiết 34
Bài 7. TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY (Tiết 4)
phÇn I: ý ®Þnh bµi gi¶ng
I. Môc tiªu
1. Về kiến thức
- Khái niệm chất ma túy, cách phân loại ma túy và hiểu biết về các chất ma túy thường gặp.
2. Về kỹ năng
- Hiểu khái niệm ma túy, biết cách phân loại ma túy, hiểu được các chất ma túy thường gặp.
- Biết được cách phòng chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
3. Th¸i ®é
- Có ý thức cảnh giác để tự giác phòng tránh ma túy; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện tố giác những người sử dụng hoặc mua bán ma túy.
- Biết yêu thương, thông cảm và chia sẻ với những người nghiện ma túy.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Phát triển kĩ năng liên hệ, phân tích, đánh giá.
II. néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung
- Hiểu biết cơ bản về ma túy
2. Néi dung träng t©m
- Khái niệm chất ma túy
III. Thêi gian: 45 phút
IV. Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tổ chức: Tập trung theo đội hình lớp học.
2. Phương pháp:
Phân nhóm học tập, học sinh nghiên cứu nội dung thảo luận theo nhóm, giáo viên thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan tranh, ảnh, máy chiếu....
V. §Þa ®iÓm:  Phòng học
VI. VËt chÊt
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10.
- Vật chất huấn luyện gồm tranh, ảnh, máy chiếu, phiếu học tập, bút....
phÇn II. Thùc hµnh BÀI GIẢNG
I. Tæ chøc gi¶ng bµi (5 phút)
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vật chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Trường THPT Bắc Sơn                                                                        Giáo án: GDQP-AN 10

- Tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh.
2. Phố biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ: - Nguyên tắc băng vết thương?
Giáo viên nêu câu hỏi, gọi 1-2 học sinh trả lời, nhận xét, cho điểm.
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)
Nội dung
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống ma túy học sinh cần thực hiện tốt những việc sau đây:
- Học tập, nghiên cứu nắm vững những quy định của pháp luật đối với công tác phòng, chống ma túy và nghiêm chỉnh chấp hành.
- Không sử dụng ma túy dưới bất kì hình thức nào.
- Không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc làm những việc liên quan đến ma túy.
- Động viên bạn học, người thân của mình của mình không sử dụng ma túy hoặc tham gia các hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy.
- Khi phát hiện có người nghiện ma túy cần báo cho thầy cô, phụ huynh hoặc người có trách nhiệm.
- Nâng cao cảnh giác, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng.
- Tích cực tham gia vào công tác phòng chống ma túy ở trường học hoặc địa bàn cư trú.
- Cam kết không sử dụng ma túy, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy.
 
Trình chiếu video công tác bài trừ, phòng chống ma túy ở nước ta hiện nay.
 
 
Gv: Là học sinh cần thực hiện tốt những điều gì để góp phần phòng chống ma túy?
 
Hs trả lời, gv kết luận cho học sinh ghi chép những ý chính.
 
 
Liên hệ mở rộng thực tế tại nhà trường và địa phương.
 
PhÇn III: kÕt thóc huÊn luyÖn (5 phút)
1. HÖ thèng củng cố néi dung ®· gi¶ng d¹y trong bµi
2. H­­íng dÉn néi dung cÇn «n luyÖn
3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi häc
4. KiÓm tra vËt chÊt, trang bÞ, xuống lớp.
- Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Năm học 2015-2016                                                                   Giáo viên: Triệu Hoàng Quân                                                                              
 


Nguồn:Quan Trieu Hoang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_7_Chuan.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2czu0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-07-27 16:43:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử Bài 7

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • BAI 7 LI 7
  Vật lý 7
  BAI 7 LI 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2011

  Xem: 7

 • Bài 7 - tiết 7
  Địa lý 9
  Bài 7 - tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2013

  Xem: 8

 • Bài 1-bài 7
  Tập đọc 5
  Bài 1-bài 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2009

  Xem: 54

 • bai 7- bai 12
  Giáo án khác
  bai 7- bai 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2013

  Xem: 3

 • Tiết 7: Bài 7 và bài 8
  Tin học 11
  Tiết 7: Bài 7 và bài 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2009

  Xem: 49

 • Đề cương Tiếng Nhật 7 (bài 1 - bài 7)
  Giáo án khác
  Đề cương Tiếng Nhật 7 (bài 1 - bài 7)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2015

  Xem: 1

 • My thuat 7 bai 1- 7
  Mỹ thuật
  My thuat 7 bai 1- 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2009

  Xem: 66

 • ChươngI §7. BT BAI 7 GT.doc
  Giải tích 12
  ChươngI §7. BT BAI 7 GT.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2010

  Xem: 28

 • bai 7: Dangcongsan...
  Lớp 5
  bai 7: Dangcongsan...

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2011

  Xem: 0

 • BAI 7
  Mỹ thuật 8
  BAI 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2010

  Xem: 28

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU