Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu

Đăng ngày 10/9/2013 9:37:08 AM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Thạnh Nguyễn Văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 11 | Page: 1 | Kích thước: 8.91 M | Loại file: doc

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 8: Veõ theo maãu

MAÃU VEÕ COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ VAØ HÌNH CAÀU

Tuaàn : 08. Tieát : 08

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy : …………………….

I. MUÏC TIEÂU:

- HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu

- HS thích quan taâm tìm hieåu caùc ñoà vaät xung quanh.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.

II. CHUAÅN BÒ:

1. Giaùo vieân:

-    SGK, SGV, chuaån bò moät vaøi maãu coù daïng hình truï, hình caàu khaùc nhau.

-    Hình gôïi yù caùch ve, maãu veõ coù daïng hình truï, hình caàu cuûa HS lôùp tröôùc.

2. Hoïc sinh:

-    SGK, chuaån bò maãu ñeå veõ theo nhoùm (neáu coù ñieàu kieän).

-    Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh, buùt chì, taåy, maøu veõ caùc loaïi:

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

     1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

   3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: (2’)

-   GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-   GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b. Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

5

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt.

Muïc tieâu: HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.

Caùch tieán haønh:

-GV yeâu caàu HS trình baøy maãu vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu vaø traû lôøi caù nhaân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ hình gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ.

-Goïi HS neâu laïi caùc böôùc veõ sau ñoù keát hôïp thao taùc veõ treân baûng.

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

-HS theo doõi

-HS neâu caù nhaân

 

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

16

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daãn boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

HS laéng nghe

4. Cuûng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

-     GV giaùo duïc HS qua tieát hoïc

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (2’)       

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøy ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Quan saùt theâm caùc ñoà vaät coù daïng hình truï vaø hình caàu xung quanh chuùng ta.

-   Söu taàm vaø tìm hieåu tranh aûnh veà ñieâu khaéc coå ñeå hoïc baøi sau.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

1

Keá hoaïch baøi hoïc 5 Trang

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hìnhcầu, Lớp 5. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hìnhcầu .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , giáo án Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hìnhcầu trong chủ đề Lớp 5 được giới thiệu bởi bạn Thạnh Nguyễn Văn tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Lớp 5 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 5 Mĩ thuật 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bài 8: Vẽ theo mẫu MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Tuần : 08, nói thêm Tiết : 08 Ngày soạn : …………………, kế tiếp là Ngày dạy : ……………………, nói thêm là I, cho biết thêm MỤC TIÊU: - HS nhận mặt được những vật mẫu có hình trạng trụ và hình cầu, cho biết thêm - HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu - HS thích quan tâm tham khảo những thiết bị kế bên, nói thêm là https://nslide.com/giao-an/bai-8-ve-theo-mau-do-vat-co-dang-hinh-tru-va-hinh-cau.dngfzq.html