Giáo Án Lớp 5:Bài 8: Vẽ Theo Mẫu Đồ Vật Có Dạng Hình Trụ Và Hình Cầu

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 5 Mĩ thuật 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
dngfzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-09 09:37:08
Loại file
doc
Dung lượng
8.91 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh Baøi 8: Veõ theo maãu MAÃU VEÕ COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ VAØ HÌNH CAÀU Tuaàn : 08. Tieát : 08 Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy : ……………………. I. MUÏC TIEÂU:

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 8: Veõ theo maãu
MAÃU VEÕ COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ VAØ HÌNH CAÀU
Tuaàn : 08. Tieát : 08
Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy : …………………….
I. MUÏC TIEÂU:
- HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.
- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu
- HS thích quan taâm tìm hieåu caùc ñoà vaät xung quanh.
    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.
II. CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân:
-    SGK, SGV, chuaån bò moät vaøi maãu coù daïng hình truï, hình caàu khaùc nhau.
-    Hình gôïi yù caùch ve, maãu veõ coù daïng hình truï, hình caàu cuûa HS lôùp tröôùc.
2. Hoïc sinh:
-    SGK, chuaån bò maãu ñeå veõ theo nhoùm (neáu coù ñieàu kieän).
-    Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh, buùt chì, taåy, maøu veõ caùc loaïi:
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
     1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui
2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)
   3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: (2’)
-   GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.
-   GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.
b. Caùc hoaït ñoäng:
TL
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
5’
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt.
Muïc tieâu: HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.
Caùch tieán haønh:
-GV yeâu caàu HS trình baøy maãu vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù
GV choát laïi vaø chuyeån yù
 
 
 
 
-HS trình baøy maãu vaø traû lôøi caù nhaân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ
Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ hình gaàn gioáng maãu.
Caùch tieán haønh:
-GV neâu caùch veõ.
-Goïi HS neâu laïi caùc böôùc veõ sau ñoù keát hôïp thao taùc veõ treân baûng.
GV choát laïi vaø chuyeån yù
 
 
 
-HS theo doõi
-HS neâu caù nhaân
 
HS laéng nghe
 
 
 
 
 
 
16’
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu.
Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc
-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daãn boå sung
GV choát laïi vaø chuyeån yù .
HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.
Nhaän xeùt tranh
-Thöïc haønh theo nhoùm
HS laéng nghe
3’
Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
Muïc tieâu: HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh
Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt
-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm
GV choát laïi vaø chuyeån yù .
 
 
 
-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm
HS laéng nghe
4. Cuûng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.
-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp
-     GV giaùo duïc HS qua tieát hoïc
IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (2’)       
1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøy ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.
Daën doø:
-   Quan saùt theâm caùc ñoà vaät coù daïng hình truï vaø hình caàu xung quanh chuùng ta.
-   Söu taàm vaø tìm hieåu tranh aûnh veà ñieâu khaéc coå ñeå hoïc baøi sau.
2.Ruùt kinh nghieäm:        
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
 
1

Keá hoaïch baøi hoïc 5 Trang


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.png8.doc[8.91 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU