Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu

giáo án Lớp 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
dngfzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/9/2013 9:37:08 AM
Loại file
doc
Dung lượng
8.91 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 8: Vẽ theo mẫu MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Tuần : 08. Tiết : 08 Ngày soạn : …………………. Ngày dạy : ……………………. I. MỤC TIÊU: - HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - HS bi,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu, Giáo Án Lớp 5 , Giáo án điện tử Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu, doc, 1 trang, 8.91 M, Lớp 5 chia sẽ bởi Thạnh Nguyễn Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-8-Ve-theo-mau-Do-vat-co-dang-hinh-tru-va-hinh-cau.doc[8.91 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 8: Vẽ theo mẫu
MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
Tuần : 08. Tiết : 08
Ngày soạn : …………………. Ngày dạy : …………………….
I. MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu
- HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
SGK, SGV, chuẩn bị một vài mẫu có dạng hình trụ, hình cầu khác nhau.
Hình gợi ý cách ve, mẫu vẽ có dạng hình trụ, hình cầu của HS lớp trước.
2. Học sinh:
SGK, chuẩn bị mẫu để vẽ theo nhóm (nếu có điều kiện).
Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ các loại:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: (1’) Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (2’)
GV lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung bài.
GV ghi tựa bài lên bảng. HS nhắc lại tựa bài.
. Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học

5’
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
Mục tiêu: HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS trình bày mẫu và đặt câu hỏi gợi ý
GV chốt lại và chuyển ý

-HS trình bày mẫu và trả lời cá nhân.
3’
Hoạt động 2: Cách vẽ
Mục tiêu: HS biết cách vẽ hình gần giống mẫu.
Cách tiến hành:
-GV nêu cách vẽ.
-Gọi HS nêu lại các bước vẽ sau đó kết hợp thao tác vẽ trên bảng.
GV chốt lại và chuyển ý

-HS theo dõi
-HS nêu cá nhân
HS lắng nghe
16’
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vẽ được hình gần giống mẫu.
Cách tiến hành: Treo tranh HS các năm trước
-Quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dẫn bổ sung
GV chốt lại và chuyển ý .
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
Nhận xét tranh
-Thực hành theo nhóm
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Mục tiêu: HS cảm nhận được vẻ đẹp của tranh
Cách tiến hành: Gợi ý HS cách nhận xét
-Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
GV chốt lại và chuyển ý .

-Nhận xét chéo theo nhóm
HS lắng nghe

4. Củng cố: (2’) Vẽ nhanh theo mẫu.
GV nhận xét chung về lớp
GV giáo dục HS qua tiết học
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2’)
1.Trình bày sản phẩm: GV lựa bày đẹp trưng bày trước lớp.
Dặn dò:
Quan sát thêm các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu xung quanh chúng ta.
Sưu tầm và tìm hiểu tranh ảnh về điêu khắc cổ để học bài sau.
2.Rút kinh nghiệm:

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 8: Veõ theo maãu

MAÃU VEÕ COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ VAØ HÌNH CAÀU

Tuaàn : 08. Tieát : 08

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy : …………………….

I. MUÏC TIEÂU:

- HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu

- HS thích quan taâm tìm hieåu caùc ñoà vaät xung quanh.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.

II. CHUAÅN BÒ:

1. Giaùo vieân:

-    SGK, SGV, chuaån bò moät vaøi maãu coù daïng hình truï, hình caàu khaùc nhau.

-    Hình gôïi yù caùch ve, maãu veõ coù daïng hình truï, hình caàu cuûa HS lôùp tröôùc.

2. Hoïc sinh:

-    SGK, chuaån bò maãu ñeå veõ theo nhoùm (neáu coù ñieàu kieän).

-    Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh, buùt chì, taåy, maøu veõ caùc loaïi:

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

     1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

   3. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: (2’)

-   GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-   GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b. Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

5

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt.

Muïc tieâu: HS nhaän bieát ñöôïc caùc vaät maãu coù daïng hình truï vaø hình caàu.

Caùch tieán haønh:

-GV yeâu caàu HS trình baøy maãu vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu vaø traû lôøi caù nhaân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ hình gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ.

-Goïi HS neâu laïi caùc böôùc veõ sau ñoù keát hôïp thao taùc veõ treân baûng.

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

-HS theo doõi

-HS neâu caù nhaân

 

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

16

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc hình gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daãn boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu.

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

HS laéng nghe

4. Cuûng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

-     GV giaùo duïc HS qua tieát hoïc

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (2’)       

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøy ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Quan saùt theâm caùc ñoà vaät coù daïng hình truï vaø hình caàu xung quanh chuùng ta.

-   Söu taàm vaø tìm hieåu tranh aûnh veà ñieâu khaéc coå ñeå hoïc baøi sau.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

1

Keá hoaïch baøi hoïc 5 Trang

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN