Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       19      0
Ngày đăng 2008-03-08 23:37:52 Tác giả Phượng Lê loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SÔÛ GD - ÑT TPHCM TRÖÔØNG THPT PHAN ÑAÊNG LÖU GIAÙO AÙN THÖÏC TAÄP GIAÛNG DAÏY (Lôùp 11 - Chöông trình cô baûn) Baøi 9: NHAÄT BAÛN Tieát 2: CAÙC NGAØNH KINH TEÁ VAØ CAÙC VUØNG KINH TEÁ I- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC Sau baøi hoïc, HS caàn: 1/ Veà kieán thöùc - Trình baøy vaø giaûi thích ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá cuûa nhöõng ngaønh kinh teá chuû choát cuûa Nhaät Baûn. - Trình baøy vaø giaûi thích ñöôïc söï phaân boá moät soá ngaønh saûn xuaát taïi vuøng kinh teá phaùt trieån ôû ñaûo Hoân-su v

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

SÔÛ GD - ÑT TPHCM
TRÖÔØNG THPT PHAN ÑAÊNG LÖU  
GIAÙO AÙN THÖÏC TAÄP GIAÛNG DAÏY
(Lôùp 11 - Chöông trình cô baûn)
 
Baøi 9:  NHAÄT BAÛN
Tieát 2:  CAÙC NGAØNH KINH TEÁ VAØ CAÙC VUØNG KINH TEÁ
 
I- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
 Sau baøi hoïc, HS caàn:
1/ Veà kieán thöùc
- Trình baøy vaø giaûi thích ñöôïc söï phaùt trieån vaø phaân boá cuûa nhöõng ngaønh kinh teá chuû choát cuûa Nhaät Baûn.
- Trình baøy vaø giaûi thích ñöôïc söï phaân boá moät soá ngaønh saûn xuaát taïi vuøng kinh teá phaùt trieån ôû ñaûo Hoân-su vaø Kiu-xiu.
- Ghi nhôù moät soá ñòa danh.
2/ Veà kó naêng
- Söû duïng baûn ñoà (löôïc ñoà) ñeå nhaän xeùt vaø trình baøy veà söï phaân boá cuûa moät soá ngaønh kinh teá.
- Phaân tích caùc baûng, bieåu, neâu caùc nhaän xeùt.
3/ Veà thaùi ñoä
 Nhaän thöùc ñöôïc con ñöôøng phaùt trieån kinh teá thích hôïp cuûa Nhaät Baûn, töø ñoù lieân heä ñeå thaáy ñöôïc söï ñoåi môùi, phaùt trieån kinh teá hôïp lí ôû nöôùc ta hieän nay.
 
II- PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
 Baûn ñoà kinh teá chung Nhaät Baûn.
 
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 Môû baøi: ÔÛ baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc bieát Nhaät Baûn laø nöôùc ñöùng thöù 2 theá giôùi veà kinh teá, taøi chính. Vaäy nhöõng thaønh quaû cuï theå cuûa neàn kinh teá Nhaät Baûn theå hieän nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta seõ vaøo tieát 2: CAÙC NGAØNH KINH TEÁ VAØ CAÙC VUØNG KINH TEÁ
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung
GV giôùi thieäu qua veà vò theá cuûa ngaønh coâng nghieäp Nhaät Baûn.
HÑ1: Nhoùm
HS ñoïc baûng 9.1, trình baøy ñaëc ñieåm cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp noåi tieáng ôû Nhaät Baûn theo daøn yù:
I- Caùc ngaønh kinh teá
 
1/ Coâng nghieäp
- Giaù trò saûn löôïng ñöùng thöù 2 theá giôùi.
   1


+ Caùc saûn phaåm noåi baät cuûa töøng ngaønh.
+ Caùc haõng noåi tieáng.
Nhoùm 1: Tìm hieåu veà ngaønh coâng nghieäp cheá taïo.
Nhoùm 2: Tìm hieåu veà ngaønh coâng nghieäp ñieän töû.
Nhoùm 3: Tìm hieåu veà ngaønh coâng nghieäp xaây döïng vaø coâng nghieäp deät.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø ñaùnh giaù phaàn trình baøy cuûa baïn. GV chuaån kieán thöùc.
HÑ2: Caû lôùp
HS quan saùt hình 9.5, xaùc ñònh caùc trung taâm coâng nghieäp chính cuûa Nhaät Baûn vaø nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm phaân boá caùc trung taâm coâng nghieäp.
1 HS traû lôøi, GV nhaän xeùt.
GV ñaët caâu hoûi: Taïi sao caùc trung taâm coâng nghieäp laïi taäp trung ôû ven bieån phía ñoâng ñaûo Hoân-su, Kiu-xiu
(Ñoù laø nôi coù caùc haûi caûng lôùn, deã daøng trao ñoåi thöông maïi vôùi nhieàu nöôùc - thuaän lôïi ñeå nhaäp nguyeân nhieân lieäu vaø xuaát khaåu caùc saûn phaåm coâng nghieäp, giaûm chi phí vaän chuyeån)
Chuyeån yù: Treân tröôøng quoác teá, Nhaät Baûn laø moät cöôøng quoác coâng nghieäp haøng ñaàu. Cuõng treân tröôøng quoác teá, Nhaät Baûn coøn ñöôïc meänh danh laø ngöôøi khoång loà veà thöông maïi vaø taøi chính quoác teá. Taïi sao?
HÑ3: Caû lôùp
GV giaûng thuaät veà hoaït ñoäng thöông maïi, giao thoâng vaän taûi bieån, taøi chính, ngaân haøng cuûa Nhaät Baûn.
GV khaéc saâu baèng caùc maåu chuyeän nhoû.
 
 
Chuyeån yù: Neáu nhö coâng nghieäp vaø dòch vuï ñöôïc coi laø bieåu töôïng söùc maïnh cuûa neàn kinh teá Nhaät Baûn treân tröôøng quoác teá thì ngöôïc laïi, noâng nghieäp Nhaät Baûn khoâng phaûi laø ngaønh coù thöù haïng cao treân theá giôùi.
- Nhieàu ngaønh coâng nghieäp chieám vò trí cao treân theá giôùi: cheá taïo maùy, ñieän töû, xaây döïng vaø coâng trình coâng coäng, deät,…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caùc trung taâm coâng nghieäp taäp trung ôû ven bieån phía ñoâng ñaûo Hoân-su.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Dòch vuï
- Chieám 68% GDP (2004).
- Giaù trò thöông maïi ñöùng thöù 4 theá giôùi.
- Vaän taûi bieån ñöùng thöù 3 theá giôùi.
- Ngaønh taøi chính ngaân haøng phaùt trieån haøng ñaàu theá giôùi.
 
 
   1


Phaûi chaêng ñieàu ñoù coù nghóa laø trình ñoä saûn xuaát noâng nghieäp cuûa Nhaät Baûn thaáp?
HÑ4: Caû lôùp
HS nghieân cöùu SGK, GV ñaøm thoaïi ñeå hoïc sinh naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ngaønh noâng nghieäp Nhaät Baûn (tæ troïng noâng nghieäp trong GDP, caùc noâng saûn chính). GV ñöa ra caùc caâu hoûi:
+ Taïi sao noâng nghieäp chæ giöõ vai troø thöù yeáu trong neàn kinh teá Nhaät Baûn?
(Vì dieän tích ñaát noâng nghieäp nhoû vaø ngaøy caøng bò thu heïp)
+ Taïi sao ñaùnh baét haûi saûn laïi ñöôïc coi laø ngaønh kinh teá quan troïng cuûa Nhaät Baûn?
(Vì Nhaät Baûn naèm keà caùc ngö tröôøng lôùn, laøm chuû nhieàu vuøng bieån roäng lôùn vaø caù laø nguoàn thöïc phaåm quan troïng cuûa ngöôøi Nhaät)
HÑ: Caù nhaân
HS döïa vaøo hình 9.5, SGK trang 83 keå teân 4 vuøng kinh teá cuûa Nhaät Baûn, ñaëc ñieåm chung cuûa caùc vuøng, xaùc ñònh caùc trung taâm coâng nghieäp cuûa moãi vuøng kinh teá vaø caùc ngaønh coâng nghieäp cuûa moãi trung taâm.
GV choát laïi kieán thöùc veà 4 vuøng kinh teá treân löôïc ñoà.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Noâng nghieäp
- Giöõ vai troø thöù yeáu, chieám khoaûng 1% GDP.
- Phaùt trieån theo höôùng thaâm canh.
- Troàng troït:
+ Luùa gaïo (50% dieän tích canh taùc)
+ Cheø, thuoác laù, daâu taèm.
- Chaên nuoâi theo phöông phaùp tieân tieán.
- Ñaùnh baét vaø nuoâi troàng haûi saûn phaùt trieån.
 
 
 
 
 
 
 
II- Caùc vuøng kinh teá
Vuøng KT
Ñaëc ñieåm chung
Trung taâm CN
Hoân-su
 
 
Kiu-xiu
 
 
Xi-coâ-cö
 
 
Hoâ-cai-ñoâ
 
 

 
IV- ÑAÙNH GIAÙ
Chöùng minh coâng nghieäp laø bieåu töôïng söùc maïnh cuûa neàn kinh teá Nhaät Baûn.
 
V- HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP
Hoïc baøi: traû lôøi 2 caâu hoûi SGK
Laøm baøi taäp 3 trang 83 SGK
   1


 
   1


VI- PHUÏ LUÏC
Caùc vuøng kinh teá cuûa Nhaät Baûn
 
Vuøng KT
Ñaëc ñieåm chung
Trung taâm CN
Hoân-su
Kinh teá phaùt trieån nhaát, taäp trung caùc TTCN lôùn nhaát Nhaät Baûn.
Toâkioâ, Ioâcoâhama, Caoaxaki, Nagoâia, Coâbeâ, Kioâtoâ,…
Kiu-xiu
Phaùt trieån coâng nghieäp naëng (khai thaùc than, luyeän theùp).
Phucuoâca, Nagaxaki
Xi-coâ-cö
Chuû yeáu laø hoaït ñoäng noâng nghieäp.
Coâchi
Hoâ-cai-ñoâ
Daân cö thöa thôùt, röøng bao phuû phaàn lôùn dieän tích.
Xappoâroâ, Muroâran, Cusiroâ
 
 
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN:
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
      
Tp.HCM, ngaøy 18 thaùng 2 naêm 2008
Giaùo vieân höôùng daãn     Sinh vieân thöïc taäp
 
 
 
NGUYEÃN NGOÏC BOÀ     LE  THÒ  PHÖÔÏNG
   1


Nguồn:Phượng Lê

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngbai9.2NhatBan.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
m6astq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-03-08 23:37:52
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
19
giáo án điện tử Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 9. Nhật Bản tiết 2
  Địa lí 11
  Bài 9. Nhật Bản tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2019

  Xem: 0

 • Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)
  Địa lí 11
  Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2008

  Xem: 283

 • Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)
  Địa lý 11
  Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2008

  Xem: 2

 • Bài 9. Nhật Bản tiết 2
  Địa lí 11
  Bài 9. Nhật Bản tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 1

 • bài 9 Nhật Bản tiết 2
  Địa lí 11
  bài 9 Nhật Bản tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2009

  Xem: 1

 • Bài 9: Nhật Bản ( tiết 2)
  Địa lí 11
  Bài 9: Nhật Bản ( tiết 2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2008

  Xem: 413

 • Bài 9: Nhật Bản ( tiết 2)
  Địa lý 11
  Bài 9: Nhật Bản ( tiết 2)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2008

  Xem: 1

 • bài 9 nhật bản tiết 2
  Địa lý 10
  bài 9 nhật bản tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2013

  Xem: 0

 • Bài 9: Tiết 2. Nhật Bản
  Bài giảng
  Bài 9: Tiết 2. Nhật Bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2010

  Xem: 1

 • bài 9. Nhật Bản (tiết 2)
  Ngữ văn
  bài 9. Nhật Bản (tiết 2)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0