Giáo Án Mỹ Thuật 7:Bài 9. Trang Trí Đồ Vật Có Dạng Hình Chữ Nhật

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6ibw0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-23 04:35:19
Loại file
docx
Dung lượng
0.42 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Baøi 9 – Tieát CT: 9 Tuần daïy: 9 Baøi 9 : TRANG TRÍ ÑOÀ VAÄT VEÕ TRANG TRÍ COÙ DAÏNG HÌNH CHÖÕ NHAÄT (Kiểm tra 1 tiết) __________________________________ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: _ HS bieát caù

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Baøi 9 – Tieát CT: 9
Tuần daïy:  9
 
Baøi 9 :            TRANG TRÍ ÑOÀ VAÄT
      VEÕ TRANG TRÍ     COÙ DAÏNG HÌNH CHÖÕ NHAÄT
                           (Kiểm tra 1 tiết)
                           __________________________________   I.  MUÏC TIEÂU:   1. Kieán thöùc:
    _ HS bieát caùch trang trí beà maët moät ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät baèng nhieàu caùch khaùc nhau.
  2. Kó naêng:
   _ Hieåu ñöôïc söï keát hôïp haøi hoøa giöõa hình daùng vaø trang trí ñoà vaät, saûn phaåm.
  _ Học sinh trang trí được đồ vật dạng hình chữ nhật
  3. Thaùi ñoä:
    _ HS yeâu thích vieäc trang trí ñoà vaät
4. Naêng löïc :
  NL quan saùt, so saùnh, caûm thuï thaåm mó, nhaän bieát, bieåu ñaït, saùng taïo,……
II. NOÄI DUNG HOÏC TAÄP :  - HS bieát caùch trang trí beà maët moät ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät baèng nhieàu caùch khaùc nhau.
 - Hieåu ñöôïc söï keát hôïp haøi hoøa giöõa hình daùng vaø trang trí ñoà vaät, saûn phaåm.
III. CHUAÅN BÒ:   1. Ñoái vôùi GV:
- Ñeà kieåm tra.
- Moät soá tranh veà ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät
  2. Ñoái vôùi HS:  
- Söu taàm ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät.
- Duïng cuï hoïc taâp
IV. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:   1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: (1 phuùt)
Lôùp tröôûng baùo caùo só soá.
  2. Kieåm tra mieäng: (2 phuùt)
Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hs.
  3. Tieán trình baøi hoïc: (32 phuùt)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV, HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC HOAÏT ÑOÄNG 1: (2 phuùt)
     Giôùi thieäu baøi
- Giôùi thieäu tröïc tieáp qua caùc ñoà vaät.
HOAÏT ÑOÄNG 2: (5 phuùt)
          Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt
 
 
I. Quan saùt vaø nhaän xeùt:
 

- GV giôùi thieäu caùc ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät, ñöôïc trang trí, ñaët caâu hoûi ñeå HS nhaän xeùt:
 
 
 
 
 
 
- Gv:  Caùch trang trí moãi loaïi ñoà vaät.
- Hs: Traû lôøi.
- Gv: Caùc hoaï tieát ñöôïc söû duïng ñeå trang trí.
- Hs: Traû lôøi.
HOAÏT ÑOÄNG 3: (5 phuùt)
        Höôùng daãn hs caùch veõ
- GV gôïi yù cho HS choïn ñoø vaät trang trí vaø ñònh ra tæ leä giöõa chieàu daøi vaø chieàu roäng.
-   GV gôïi yù cho HS choïn hoaï tieát trang trí cho phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.
-   GV minh hoïa caùch saép xeáp hoaï tieát treân caùc ñoà vaät caàn trang trí.
      + Ñaêng ñoái, xen keõ, nhaéc laïi neân keõ truïc ngang, doïc, ñöôøng cheùo.
      + Trang trí theo loái töï do.
 
 
 
 
* HOAÏT ÑOÄNG 4: (20 phuùt)
        Höôùng daãn hs laøm baøi
- Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá baøi trang trí cuûa hoïc sinh naêm tröôùc (Tham khaûo)
- GV theo doõi nhaéc nhôû HS:
  + Neân choïn caùc ñoà vaät quen thuoäc ñeå coù
caùch trang trí phuø hôïp.
  + Choïn hoïa tieát trang trí cho phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.
_ Caùc hoïa tieát ñöôïc saép xeáp theo caùc nguyeân taéc: xen keõ, nhaéc laïi, caân ñoái hoaëc saép xeáp theo loái töï do.
_ Caùc hoïa tieát trang trí coù noäi dung: hoa, laù, chim, thuù……
 
 
 
 
 
 
 
II. Caùch veõ:
_ Choïn ñoà vaät trang trí
 
 
_ Choïn hoaï tieát
 
 
 
 
 
_ Tìm boá cuïc
 
 
 
 
 
_ Veõ maøu ( neân choïn töø 3 ñeán 5 maøu )
III. Thöïc haønh:
Trang trí ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät (Kieåm tra 1 tieát)
- Veõ treân giaáy A4
 
   4. Toång keát: (5 phuùt)
  Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp:
      - Gv thu baøi, nhaän xeùt baøi laøm cuûa Hs.
    5. Höôùng daãn hoïc taäp: (5 phuùt)
             - Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy
            + Xem laïi caùch trang trí ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät.
        -  Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo:
+ Chuaån bò baøi veõ hình tieát 1

                    + Chuaån bò baøi 9: loï hoa vaø quaû ( Tieát 2)
                    + Chuaån bò vaät maãu gioáng tieát 1
                    + Chuaån bò duïng cuï veõ: maøu

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngT10__TT_do_vat_hcn__7.docx[0.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự