Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

giáo án Mỹ thuật 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       10      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6ibw0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/23/2017 4:35:19 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.42 M
Lần xem
10
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 9 – Tiết CT: 9 dạy: 9 Bài9 :TRANG TRÍ ĐỒ VẬT VẼ TRANG TRÍ CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT (tra 1 tiết) __________________________________ I. MỤC TIÊU: 1. Kiếnthức: _ HS biếtcách trang trí bềmặtmộtđồvậtcódạn,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, Giáo Án Mỹ Thuật 7 , Giáo án điện tử Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, docx, 1 trang, 0.42 M, Mỹ thuật 7 chia sẽ bởi Vân Nguyễn Thị Hồng đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-9.-Trang-tri-do-vat-co-dang-hinh-chu-nhat.docx[0.42 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 9 – Tiết CT: 9
dạy: 9
Bài9 :TRANG TRÍ ĐỒ VẬT
VẼ TRANG TRÍ CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT
(tra 1 tiết)
__________________________________
I. MỤC TIÊU:
1. Kiếnthức:
_ HS biếtcách trang trí bềmặtmộtđồvậtcódạng hình chữnhậtbằngnhiềucáchkhác nhau.
2. Kĩnăng:
_ Hiểuđượcsựkếthợphàihòagiữa hình dángvà trang trí đồvật, sảnphẩm.
_ Học sinh trang trí được đồ vật dạng hình chữ nhật
3. Tháiđộ:
_ HS yêu thích việc trang trí đồvật
4. Nănglực :
NL quan sát, so sánh, cảmthụthẩm mĩ, nhậnbiết, biểuđạt, sángtạo,……
II. NỘI DUNG HỌC TẬP :
- HS biếtcách trang trí bềmặtmộtđồvậtcódạng hình chữnhậtbằngnhiềucáchkhác nhau.
- Hiểuđượcsựkếthợphàihòagiữa hình dángvà trang trí đồvật, sảnphẩm.
III. CHUẨN BỊ:
1. Đốivới GV:
- Đềkiểm tra.
-Mộtsố tranh vềđồvậtdạng hình chữnhật
2. Đốivới HS:
- Sưutầmđồvậtdạng hình chữnhật.
- Dụngcụhọctâp
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổnđịnhtổchứcvàkiểmdiện: (1 phút)
Lớptrưởngbáocáosĩsố.
2. Kiểm tra miệng: (2 phút)
Kiểm tra dụngcụhọctậpcủahs.
3. Tiến trình bàihọc: (32 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

HOẠT ĐỘNG 1:(2 phút)
Giớithiệubài
- Giớithiệutrựctiếp qua cácđồvật.
HOẠT ĐỘNG 2:(5 phút)
Hướngdẫnhọc sinh quan sátvànhậnxét
- GV giớithiệucácđồvậtdạng hình chữnhật, được trang trí, đặtcâuhỏiđể HS nhậnxét:
- Gv: Cách trang trí mỗiloạiđồvật.
- Hs: Trảlời.
- Gv: Cáchoạtiếtđượcsửdụngđể trang trí.
- Hs: Trảlời.
HOẠT ĐỘNG 3: (5 phút)
Hướngdẫnhscáchvẽ
- GV gợiý cho HS chọnđòvật trang trí vàđịnh ra tỉlệgiữachiềudàivàchiềurộng.
GV gợiý cho HS chọnhoạtiết trang trí cho phùhợpvớiđồvậtcần trang trí.
GV minh họacáchsắpxếphoạtiếttrêncácđồvậtcần trang trí.
+ Đăngđối, xen kẽ, nhắclạinênkẽtrục ngang, dọc, đườngchéo.
+ Trang trí theo lốitự do.
* HOẠT ĐỘNG 4: (20 phút)
Hướngdẫnhslàmbài
- Giáoviên cho học sinh xem mộtsốbài trang trí củahọc sinh nămtrước (Tham khảo)
- GV theo dõinhắcnhở HS:
+ Nênchọncácđồvật quen thuộcđểcó
cách trang trí phùhợp.
+ Chọnhọatiết trang trí cho phùhợpvớiđồvậtcần trang trí.

I. Quan sátvànhậnxét:
_ Cáchọatiếtđượcsắpxếp theo cácnguyêntắc: xen kẽ, nhắclại, cânđốihoặcsắpxếp theo lốitự do.
_ Cáchọatiết trang trí cónội dung: hoa, lá, chim, thú……
II. Cáchvẽ:
_ Chọnđồvật trang trí
_ Chọnhoạtiết
_ Tìm bốcục
_ Vẽmàu( nênchọntừ 3 đến 5 màu )
III. Thựchành:
Trang trí đồvậtdạng hình chữnhật(Kiểm tra 1 tiết)
-Vẽtrêngiấy A4

4.Tổngkết: (5 phút)
Đánhgiákếtquảhọctập:
- Gv thu bài, nhậnxétbàilàmcủa Hs.
5.Hướngdẫnhọctập: (5 phút)
- Đốivớibàihọctiếtnày
+ Xem lạicách trang trí đồvậtcódạng hình chữnhật.
- Đốivớibàihọcởtiếttiếp theo:
+ Chuẩn bị bàivẽ hình tiết 1
+ Chuẩn bị bài 9: lọ hoa vàquả( Tiết 2)
+ Chuẩn bị vậtmẫugiốngtiết 1
+ Chuẩn bị dụngcụvẽ: màu

 


Baøi 9 – Tieát CT: 9

Tun daïy9

 

Baøi 9 :            TRANG TRÍ ÑOÀ VAÄT

      VEÕ TRANG TRÍ     COÙ DAÏNG HÌNH CHÖÕ NHAÄT

                           (Kiểm tra 1 tiết)

                           __________________________________

 

I.  MUÏC TIEÂU:

  1. Kieán thöùc:

    _ HS bieát caùch trang trí beà maët moät ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät baèng nhieàu caùch khaùc nhau.

  2. naêng:

   _ Hieåu ñöôïc söï keát hôïp haøi hoøa giöõa hình daùng vaø trang trí ñoà vaät, saûn phaåm.

  _ Học sinh trang trí được đồ vật dạng hình chữ nhật

  3. Thaùi ñoä:

    _ HS yeâu thích vieäc trang trí ñoà vaät

4. Naêng löïc :

  NL quan saùt, so saùnh, caûm thuï thaåm mó, nhaän bieát, bieåu ñaït, saùng taïo,…

II. NOÄI DUNG HOÏC TAÄP :

 - HS bieát caùch trang trí beà maët moät ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät baèng nhieàu caùch khaùc nhau.

 - Hieåu ñöôïc söï keát hôïp haøi hoøa giöõa hình daùng vaø trang trí ñoà vaät, saûn phaåm.

III. CHUAÅN BÒ:

  1. Ñoái vôùi GV:

- Ñeà kieåm tra.

- Moät soá tranh veà ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät

  2. Ñoái vôùi HS:  

- Söu taàm ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät.

- Duïng cuï hoïc taâp

IV. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:

  1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: (1 phuùt)

Lôùp tröôûng baùo caùo soá.

  2. Kieåm tra mieäng: (2 phuùt)

Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hs.

  3. Tieán trình baøi hoïc: (32 phuùt)

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV, HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC

HOAÏT ÑOÄNG 1: (2 phuùt)

     Giôùi thieäu baøi

- Giôùi thieäu tröïc tieáp qua caùc ñoà vaät.

HOAÏT ÑOÄNG 2: (5 phuùt)

          Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt

 

 

  1. I. Quan saùt vaø nhaän xeùt:

 


- GV giôùi thieäu caùc ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät, ñöôïc trang trí, ñaët caâu hoûi ñeå HS nhaän xeùt:

 

 

 

 

 

 

- GvCaùch trang trí moãi loaïi ñoà vaät.

- Hs: Traû lôøi.

- Gv: Caùc hoaï tieát ñöôïc söû duïng ñeå trang trí.

- Hs: Traû lôøi.

HOAÏT ÑOÄNG 3: (5 phuùt)

        Höôùng daãn hs caùch veõ

- GV gôïi cho HS choïn ñoø vaät trang trí vaø ñònh ra leä giöõa chieàu daøi vaø chieàu roäng.

-   GV gôïi cho HS choïn hoaï tieát trang trí cho phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.

-   GV minh hoïa caùch saép xeáp hoaï tieát treân caùc ñoà vaät caàn trang trí.

      + Ñaêng ñoái, xen keõ, nhaéc laïi neân keõ truïc ngang, doïc, ñöôøng cheùo.

      + Trang trí theo loái töï do.

 

 

 

 

* HOAÏT ÑOÄNG 4: (20 phuùt)

        ôùng daãn hs laøm baøi

- Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá baøi trang trí cuûa hoïc sinh naêm tröôùc (Tham khaûo)

- GV theo doõi nhaéc nhôû HS:

  + Neân choïn caùc ñoà vaät quen thuoäc ñeå coù

caùch trang trí phuø hôïp.

  + Choïn hoïa tieát trang trí cho phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.

_ Caùc hoïa tieát ñöôïc saép xeáp theo caùc nguyeân taéc: xen keõ, nhaéc laïi, caân ñoái hoaëc saép xeáp theo loái töï do.

_ Caùc hoïa tieát trang trí coù noäi dung: hoa, laù, chim, thuù……

 

 

 

 

 

 

 

  1. II. Caùch veõ:

_ Choïn ñoà vaät trang trí

 

 

_ Choïn hoaï tieát

 

 

 

 

 

_ Tìm boá cuïc

 

 

 

 

 

_ Veõ maøu ( neân choïn töø 3 ñeán 5 maøu )

  1. III. Thöïc haønh:

Trang trí ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät (Kieåm tra 1 tieát)

- Veõ treân giaáy A4

 

   4. Toång keát: (5 phuùt)

  Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp:

      - Gv thu baøi, nhaän xeùt baøi laøm cuûa Hs.

    5. Höôùng daãn hoïc taäp: (5 phuùt)

             - Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy

            + Xem laïi caùch trang trí ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät.

       Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo:

+ Chuaånbaøi veõ hình tieát 1


                    + Chuaånbaøi 9: loï hoa vaø quaû ( Tieát 2)

                    + Chuaånvaät maãu gioáng tieát 1

                    + Chuaånduïng cuï veõ: maøu

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự